ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ... 13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ... 10 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ... 13"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ Α ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΜΕΝΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΙ ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ - ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΨΝ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ 46 ΟΤΙΨΝ ΒΕΛΣΙΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ Υαρμακευτικά προϊόντα φυσικής προέλευσης Παράγοντες που διευκολύνουν την εξάπλωση των καλλιεργειών των ΥΑΥ Η Ευρωπαϊκή αγορά Η δομή του Εμπορίου Αρωματικά φυτά και καρυκεύματα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΥΤΣΑ ΣΙ ΗΝΨΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ 66 ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΨΝ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η σημερινή πραγματικότητα Προοπτικές του κλάδου Δυνατότητες παραγωγής και αξιοποίησης των ΥΑΥ και των δευτερογενών προϊόντων τους αιθέρια έλαια στην Ελλάδα.. 78 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ 2.1 ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΑΡΨ- ΜΑΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ Σι να καλλιεργήσω; ΗΜΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΥΘΟΤΝ ΤΠΟΧΗ Πριν την έναρξη εμπλοκής με τις καλλιέργειες των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών Η εγκατάσταση των καλλιεργειών - Εδαφοκάλυψη Η προώθηση των φυτικών υλικών Η ποιότητα των παραγόμενων ΥΑΥ Προσθήκη υπεραξίας στα παραγόμενα φυτικά υλικά Ο ΣΕΛΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ Α-

2 ΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΤΛΛΕΚΣΙΚΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΕ ΣΩΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ ΤΓΚΟΜΙΔΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΠΗ, ΠΛΤΙΜΟ, ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΥΑΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ, ΝΨΠΑ ΥΤΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Η ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΑ ΣΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ. 113 Εισαγωγή τρατηγική διαχείρισης προϊόντων Προστιθέμενη αξία ΤΓΚΟΜΙΔΗ Ειδική περίοδος ωρίμανσης Περίοδοι συγκομιδής και συγκομιδή των διαφόρων τμημάτων 120 των ΥΑΥ... Άνθη υγκομιδή φύλλων ως φυτικό υλικό υγκομιδή ολόκληρου του φυτού υλλογή ριζών και ριζωμάτων υγκομιδή καρπών Υαρμακευτικών Αρωματικών φυτών υγκομιδή ορισμένων ΥΑΥ με προορισμό την παραγωγή αιθερίου ελαίου υγκομιδή ορισμένων ΥΑΥ με προορισμό την παραλαβή ξηρού φυτικού υλικού - Υύλλων υγκομιδή ορισμένων ΥΑΥ με προορισμό την αγορά νωπών 130 προϊόντων Η ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ειρά επεξεργασιών Τποδοχή Κοπή Πλύση Ζεμάτισμα φυτικού υλικού Επεξεργασία μετά την ξήρανση Ξήρανση - υσκευασία - Προδιαγραφές ορισμένων τελικών προϊόντων ΥΑΥ ΝΨΠΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ Χύξη και συσκευασία του φυτικού υλικού με προορισμό την αγορά νωπών προϊόντων Α) Θερμοκρασία Β) Θερμοκρασία αποθήκευσης Γ) Τγρασία κατά την αποθήκευση Δ) Έλεγχος περιβάλλοντος χώρου υνθήκες αποθήκευσης νωπών Αρωματικών Υαρμακευτικών Υυτών Παραγωγή αρωματικών φυτών σε γλαστράκια Άλλες μορφές εμπορίας ΥΑΥ υπό ψύξη

3 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 ΞΗΡΑΝΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΣΗ ΞΗΡΑΝΗ Εφαρμογές διαφόρων μεθόδων ξήρανσης Υυσιολογία Βιολογικοί παράμετροι, δομή, ένζυμα και διεργασίες στο φυτικό υλικό των ΥΑΥ κατά την ξήρανση Θετική δράση των ενζύμων Σο Νερό... Η υγρασία του φυτού ταθερότητα των δραστικών συστατικών Ξήρανση και αιθέρια έλαια Απαιτήσεις εμπορικής διακίνησης Περιεκτικότητα υγρασίας σε ορισμένα Υαρμακευτικά Αρωματικά Υυτά (ΥΑΥ) ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΣΗ ΞΗΡΑΝΗ Ξήρανση με επαγωγική θερμότητα Αρχικό στάδιο ξήρανσης Ξήρανση σε αντίθετο ρεύμα Ξήρανση σε παχύ στρώμα υμπεράσματα ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ Ανάπτυξη των ξηραντηρίων Ξήρανση σε κλειστούς χώρους Φαρακτηριστικά ξηραντηρίων Φωρητικότητα ξηραντηρίου Πηγές ενέργειας Σύποι ξηραντηρίων τατικά ξηραντήρια Σα φυσικά ξηραντήρια... υρταρωτά με πλέγμα Σεχνητή ξήρανση Απλοί Θάλαμοι Ξήρανσης Θάλαμοι Ξήρανσης με υρτάρια Κλίνη ξήρανσης ΔΤΝΑΜΙΚΑ ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ Γενικές αρχές Εναλλακτικές λύσεις ΡΕΟΑΙΨΡΟΤΜΕΝΗ ΞΗΡΑΝΗ ΛΤΟΥΙΛΟΠΟΙΗΗ ύγκριση των διαφόρων μεθόδων ξήρανσης υμπέρασμα ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΞΗΡΑΝΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ 201 ΥΤΣΨΝ... Εισαγωγή Γραμμή προετοιμασίας του φυτικού υλικού πριν την 202 ξήρανσή του...

4 Κοπή Διαχωρισμός - Διαλογή Πλύση ΚΤΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ 204 ΚΛΙΜΑΚΑ Μονάδα Ξήρανσης Απλού ταδίου - Single-Stage Dryers Μονάδα Ξήρανσης Πολλών ταδίων - Multi-Stage Dryers Μονάδες ξήρανσης πολλών επιπέδων - multi-tier dryers Μονάδες ξήρανσης με βαγονέτα δίσκων - truck/tray dryers Αρχή της λειτουργίας ξήρανσης σε μια βιομηχανική μονάδα Ειδικές Προσθήκες και Βελτιώσεις στις Μονάδες Ξήρανσης ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΞΗΡΑΝΗ Βελτίωση - Διαχωρισμός Κοσκίνισμα ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 ΚΟΠΗ ΘΡΑΤΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 5.1 ΕΙΑΓΨΓΗ Διαλογή και κατάταξη Σαξινόμηση ΚΑΣΑΣΜΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ 215 ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΤΣΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ Υύλα και Πόες Ρίζες και Υλοιοί πόροι και Καρποί ΜΤΛΟΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Ε ΡΕΤΜΑ ΑΕΡΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΕΚΦΤΛΙΜΑΣΑ EXTRACTA MEDICINALI Β ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 6.1 ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΨΜΑ Ιστορικά τοιχεία Εισαγωγή ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ Βιογένεση των τερπενίων Σαξινόμηση των τερπενίων Σερπένια και μοριακή δομή αυτών ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΨΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΨΝ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΨΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ρόλος των αιθερίων ελαίων / τερπενίων στα φυτά Ονομασία -ταξινόμηση χημειότυποι ΠΙΝΑΚΕ ΔΟΜΨΝ ΣΕΡΠΕΝΙΨΝ ΠΙΝΑΚΕ ΔΟΜΨΝ ΕΚΙΣΕΡΠΕΝΙΨΝ Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

5 ΕΙΑΓΨΓΗ ύνδεση με την παραγωγή πρώτης ύλης Σεχνολογία Επεξεργασίας Επεξεργασία των Αρωματικών Υυτών σε Αγροτικές Περιοχές Επεξεργασία των Αιθερίων Ελαίων ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΑIΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑIΩΝ 7.1 ΑΠΟΣΑΞΗ ) Απόσταξη με νερό ) Απόσταξη με νερό και υδρατμούς ) Απόσταξη με υδρατμούς Παράγοντες που επιδρούν κατά την απόσταξη Διαφορές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τριών τύπων απόσταξης τοιχεία από την κατασκευή των αποστακτήρων ΕΚΦΤΛΙΗ Γενικά περί εκχυλίσεως Εκχύλιση με διαλύτες Εκχυλιστικό συγκρότημα ταθερό ή ακίνητο Περιστρεφόμενο Η εμβροχή Εκχύλιση με κρύο λίπος (Enfleurage) Εκχύλιση με ζεστό λίπος (Maceratio) Εκχύλιση με Τπερκρίσιμα Τγρά (CO2) Απλή εκχύλιση με CO ΜΗΦΑΝIΚΗ ΕΚΠIΕΗ ΑΠΟΔΟΕΙ ΑIΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑIΨΝ Παράμετροι που επιδρούν στην απόδοση και την ποιότητα των Α.Ε Πρoσδιoρισμός της περιεκτικότητας των φυτικών υλικών σε αιθέριo έλαιo Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την παραγγελία - Αγορά του αποστακτικού συγκροτήματος αλλά και για τη σωστή απόδοσή του ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΑIΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑIΨΝ Απoτερπενιωμένα αιθέρια έλαια ΜΕΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΨΝ Α. Ε ΔIΑΣΗΡΗΗ ΣΨΝ ΑIΘΕΡIΨΝ ΕΛΑIΨΝ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΨΝ ΠΛΕΟΝ ΟΝΟΜΑΣΨΝ ΑIΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑIΨΝ ΣΑ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8 ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΤΝΗΘΕΙ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΠΟΣΑΞΗ Μείωση της εμπεριεχόμενης υγρασία Επί μέρους ξήρανση Η κατάτμηση

6 8.2 ΑΠΟΣΑΞΗ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ Αρχές της απόσταξης των αρωματικών φυτών Οι γενικές μέθοδοι απόσταξης Η απόσταξη με ατμούς των αρωματικών φυτών Κινητός αποστακτήρας «Ο Κάδος» Κινητό αποστακτικό συγκρότημα Ιδιαίτερα στοιχεία και προσδιορισμοί κατά την απόσταξη των αρωματικών φυτών Η κατανάλωση ατμού κατά την απόσταξη των Αρωματικών Υαρμακευτικών Υυτών Η συμπύκνωση και ο διαχωρισμός των αιθερίων ελαίων Η ποιότητα των αιθερίων ελαίων που παραλαμβάνονται από 338 απόσταξη... Υυσικοχημικά φαινόμενα κατά την παραλαβή των αιθερίων 339 ελαίων ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΑΚΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ Επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης Υορτίο απόσταξης Ο Αποστακτήρας χήμα και μέγεθος του άμβυκα Σο καπάκι του άμβυκα Η μόνωση Σο μέταλλο κατασκευής του άμβυκα Ο λαιμός του κύκνου Ο Χυκτήρας υμπυκνωτής ελικοειδούς τύπου Οι ψυκτήρες με παράλληλους αυλούς Η λειτουργία και κατασκευή των συμπυκνωτών Ο διαχωριστής των αιθερίων ελαίων - Υλωρεντιανή φιάλη Σα διάφορα είδη διαχωριστών Σο υλικό κατασκευής του διαχωριστή Ο Ατμολέβητας ΙΔΙΑΙΣΕΡΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΑΞΗ Ιδιαιτερότητες ορισμένων φυτικών υλικών Οι καρποί και οι σπόροι Ρητινοφόρα κλαδιά, κορμοί των μαλακών ξύλων Ρίζες, ξύλα Νωπά φυτά, ξηρά φυτά Ειδικές περιπτώσεις απόσταξης: σκόρδο, κρεμμύδι Επαναπόσταξη Απόσταξη με σύστημα επαναρροής (cohobage) ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΣΑΞΗ ΣΨΝ ΥΑΥ TΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΤΔΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΤΝΘΕΗ ΕΝΟ ΑΙΘΕΡΙΟΤ 384 ΕΛΑΙΟΤ Αζουλένιο και Φαμομήλι Καθαρισμός, διαύγαση και αποθήκευση των αιθερίων ελαίων υνήθης διάρκεια ζωής ενός αιθερίου ελαίου κατά την αποθήκευση ή στο ράφι μετά την απόσταξη

7 8.8.3 Δειγματισμός και αποθήκευση Κοστολόγηση ενός αιθερίου ελαίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΨΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΨΝ Η διαχείριση των νερών Πύργοι ψύξεως ΚΕΥΑΛΑΙΟ 9 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΣΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΕ ΕΚΦΤΛΙΕΙ 9.1 ΑΛΛΕ ΚΛΑΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΨΜΑΣΙΚΏΝ ΤΣΑΣΙΚΨΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΚΟΝΚΡΕΣΕ ABSOLUTES ΤΓΚΡΙΜΑ ΠΟΜΜΑΣΕ ΡΗΣΙΝΟΕΙΔΗ ΕΚΦΤΛΙΜΑΣΑ ΕΚΦΤΛΙΜΑΣΑ ΜΕ ΤΠΕΡΚΡΙΙΜΑ ΤΓΡΑ ΕΛΑΙΟΡΗΣΙΝΕ ΜΠΑΦΑΡΙΚΨΝ ΚΑΙ ΒΟΣΑΝΨΝ ΑΛΛΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΝΕΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΨΝ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΠΣΗΣΙΚΨΝ ΤΣΑΣΙΚΨΝ ΑΠΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 10 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΑΠΟ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Μέθοδος Pellatrice Μέθοδος Sfumatrice Σύπου Brown Peel Shaνer (ΒΟΕ) Εκχυλιστήρας Σύπου FMC ύσταση των αιθερίων ελαίων των εσπεριδοειδών Επιμέρους αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών Αιθέριο έλαιο λεμονιού Αιθέριο έλαιο μανταρινιού Αιθέριο έλαιο γκρέιπφρουτ Αιθέριο έλαιο περγαμόντου Αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών στην αρωματοποιία Διάκριση μεταξύ αιθερίων ελαίων τύπου NEROLI και 449 PETIGRAIN... Αιθέριο έλαιο τύπου Petitgrain Αιθέριο έλαιο τύπου Neroli ΚΕΥΑΛΑΙΟ 11 ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 11.1 ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΠΑΙΣΗΕΙ -ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ

8 11.2 ΠΟΟΣΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ ΑΛΛΕ ΣΕΦΝΙΚΕ υσκευή Likens-Nickerson ύγχρονης Απόσταξης / Εκχύλισης 457 (SDE)... Σεχνική Παγίδευσης Τπερκείμενης Υάσης (Head Space - HS) Σεχνική SPMΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ Η Αέρια Τγρή Φρωματογραφία (GC) Περιγραφή της μεθόδου Υασματοσκοπία Μάζης (MS) Ανιχνευτής Παγίδευσης Ιόντων (ITD) Βιβλιοθήκες GC/MS ΝΟΘΕΙΕ ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ ΤΚΕΤΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 12 ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΑΣΙΚΩΝ 12.1 ΕΙΑΓΨΓΗ ΔΟΜΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΚΑΙ ΖΗΣΗΗ Σάσεις στην παραγωγή των αιθερίων ελαίων Παγκόσμια ζήτηση Σάσεις στην αρωματοποιία Σάσεις στα αρωματικά συστατικά Νέες χρήσεις των αιθερίων ελαίων ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΟΜΕΝΕ ΦΨΡΕ Η παγκόσμια παραγωγή ΠΗΓΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ Γενική ανασκόπηση Εμπορικές στατιστικές Πληροφόρηση επί των τιμών των αιθερίων ελαίων Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των αιθερίων ελαίων Ανταγωνισμός «φυσικών» έναντι «συνθετικών προϊόντων» Παραδείγματα των τάσεων τιμών ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΨΝ ΑΓΟΡΨΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Η ΑΓΟΡΑ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ Περιγραφή αγοράς - Κατανάλωση, παραγωγή και εμπόριο ΣΙΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΨΡΙΑ Απαιτήσεις για την πρόσβαση στην αγορά Προώθηση πωλήσεων ΚΕΥΑΛΑΙΟ 13 ΦΡΗΕI ΣΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑIΩΝ Εισαγωγή Φρήσεις των αιθερίων ελαίων στη Υαρμακευτική

9 13.2 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ: οι αντιμικροβιακές ιδιότητες και η δυνατότητα εφαρμογής τους στα τρόφιμα Καρβακρόλη και Θυμόλη ΑΡΨΜΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σα πρώτα βήματα Δράση Η Δράση στον Οργανισμό Η Δράση στο Πνεύμα Σο Αρωματόγραμμα Υυτορμόνες στα Αιθέρια Έλαια Μπορούμε να αναγνωρίσουμε μυρωδιές Η Επίδραση των Αιθερίων Ελαίων στο Μυαλό και στο Πνεύμα ωστή Δοσολογία στα Αιθέρια Έλαια Πρακτικές οδηγίες και δόσεις των αιθερίων ελαίων Δόσεις που πρέπει (τουλάχιστον) να τηρούνται ΑΡΨΜΑΣΟΠΟΙΙΑ ύνθεση του αρώματος Αρωματικές «νότες» Παρασκευή του αρώματος Γνώση των υλικών Πρώτες οδηγίες για την παρασκευή ενός αρώματος Αρχίζοντας την ανάμειξη Η αραίωση των αρωμάτων Ποσότητα «Αρωματικής σύνθεσης» στα Καλλυντικά 580 σκευάσματα ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΨΝ ΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ 582 Α.Ε.... ΜΕΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΑΡΨΜΑΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ 14.1 Εμπορευματοκιβώτια (Containers) άκοι Οδηγίες διακίνησης ήμανση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ ΓΛΤΚΑΝΙΟ Περιγραφή προϊόντων Ποιότητα / διάρκεια της αποθήκευσης υσκευασία Μεταφορά υνήθη μέσα μεταφοράς Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων Φειρισμός φορτίου Παράγοντας συντελεστές - αποθήκευσης Απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης Παράγοντας Θερμοκρασίας

10 Παράγοντας Τγρασίας Παράγοντας Εξαερισμού Παράγοντας οσμής μυρωδιάς Παράγοντας Μόλυνσης Παράγοντας μηχανικών χειρισμών Παράγοντας Σοξικότητας / κίνδυνοι για την υγεία Παράγοντας προσβολών από έντομα ΥΤΛΛΑ ΥΑΚΟΜΗΛΟΤ - ΑΛΒΙΑ Περιγραφή προϊόντων Ποιότητα / διάρκεια αποθήκευσης υσκευασία Μεταφορά υνήθη μέσα μεταφοράς Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων Φειρισμός φορτίου Παράγοντας συντελεστές - αποθήκευσης Απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης υγκράτηση Εξασφάλιση φορτίου Παράγοντες κινδύνου και πρόληψη απωλειών Παράγοντας Θερμοκρασίας Παράγοντας Τγρασίας Παράγοντας Εξαερισμού Παράγοντας οσμής μυρωδιάς Παράγοντας Μόλυνσης Παράγοντας Μηχανολογικών επιδράσεων Παράγοντας Σοξικότητας / κίνδυνοι για την υγεία ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ Γ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ Εισαγωγή ΚΕΥΑΛΑΙΟ 15 ΒΑΙΛΙΚΟ 15.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ Περιγραφή Φημειότυποι ποικιλίες ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... Έδαφος Εγκατάσταση καλλιέργειας Σεχνικά στοιχεία Λίπανση Άρδευση Υως

11 Ζιζάνια - ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ υγκομιδή για παραλαβή αιθερίου ελαίου Αποδόσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Επεξεργασία και Ξήρανση Ξήρανση Χύξη και υσκευασία για την Αγορά Νωπών ΦΡΗΕΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ Αιθέριο έλαιο Υυσικοχημικές σταθερές Προδιαγραφές Αναλύσεις αιθερίων ελαίων βασιλικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 16 ΓΛΤΚΑΝΙΟ 16.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Ποικιλίες ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Σεχνικά χαρακτηριστικά Λίπανση Έλεγχος ζιζανίων Άρδευση ΤΓΚΟΜΙΔΗ Αποδόσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Υυσικοχημικές Προδιαγραφές ΦΡΗΕΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ Αιθέριο έλαιο Προδιαγραφές... Φημική σύσταση του αιθερίου ελαίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 17 ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ 17.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΗ ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος... Εγκατάσταση της καλλιέργειας Άρδευση Λίπανση

12 Εχθροί και Ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΗ ΑΠΟΔΟΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΦΡΗΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ Αναλύσεις αιθερίων ελαίων δενδρολίβανου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 18 ΘΤΜΑΡΙ 18.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΗ ΘΤΜΑΡΙΟΤ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος... Εγκατάσταση της καλλιέργειας Λίπανση Άρδευση Εχθροί και Ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ Μηχανολογικός Εξοπλισμός ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΗ ΑΠΟΔΟΕΙ Υυτικό υλικό πόροι Αποθήκευση των σπόρων Αιθέριο έλαιο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΦΡΗΕΙ - ΙΔΙΟΣΗΣΕ Φρήση στην Ιατρική- Υαρμακευτική ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ Κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου Αναλύσεις αιθερίων ελαίων θυμαριού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ τοιχεία (ενδεικτικά) της παραγωγής θυμαριού σε διάφορες χώρες,... Γαλλική παραγωγή θυμαριού Αιθέριο έλαιο θυμαριού ΚΕΥΑΛΑΙΟ 19 ΛΕΒΑΝΣΑ ΚΑΙ ΛΕΒΑΝΣΙΝΗ 19.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ Γενική περιγραφή Laνandula latifolia

13 Laνandula angustifolia Ποικιλίες της Laνandula angustifolia Laνandula Φ intermedia - Laνandin Ποικιλίες της Laνandula x intermedia - λεβαντίνης Ανάπτυξη ποικιλιών ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Εκτιμήσεις περιοχών για την καλλιέργεια της λεβάντας Κλίμα Έδαφος Πολλαπλασιασμός της λεβάντας Με σπόρο Πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα Πολλαπλασιασμός με καταβολάδες Ιστοκαλλιέργεια Αγορά φυτών Εγκατάσταση της καλλιέργειας Αποστάσεις φύτευσης Υύτευση Έλεγχος ζιζανίων Εδαφοκάλυψη Ύφασμα εδαφοκάλυψης Οργανική εδαφοκάλυψη Λίπανση Άρδευση Κλάδεμα Παραγωγική διάρκεια της φυτείας λεβάντας και Πιστοποίηση ΤΓΚΟΜΙΔΗ Φρόνος συγκομιδής Κλίμακα ωριμότητας της λεβάντας Μηχανική συγκομιδή υγκομιδή με το χέρι υγκομιδή για την απόσταξη ελαίου Διατήρηση της ποιότητας κατά τη συγκομιδή Αποδόσεις σε φυτικό υλικό ΞΗΡΑΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΨΝ ΑΝΘΕΨΝ Ξηρά ματσάκια - Μπουκέτα ΦΡΗΕΙ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΛΕΒΑΝΣΑ Απόσταξη της λεβάντας ύνθεση και προδιαγραφές του αιθερίου ελαίου Επεξεργασία και αποθήκευση του αιθερίου ελαίου ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ ΛΕΒΑΝΣΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΛΕΒΑΝΣΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ τοιχεία από τη Γαλλική παραγωγή Έρευνα και προώθηση Σιμές Μια ιδιαίτερη περιοχή παραγωγής λεβάντας στη Γαλλία

14 Γαλλικό εμπόριο Η γαλλική Αρωματοβιομηχανία Οικονομικά στοιχεία παραγωγής ΠΡΟΨΘΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ ΛΕΒΑΝΣΑ ΣΙ ΔΙΑΥΟΡΕ ΑΓΟΡΕ - ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΛΕΒΑΝΣΑ Καταναλωτικό κοινό Νωπά ματσάκια Ξηρά ματσάκια - Μπουκέτα Φύδην λεβάντα Κοσμητικά και άλλα σκευάσματα Αρωματοθεραπεία απούνια και σαμπουάν Αρωματικά κεριά Υαρμακευτικά προϊόντα ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΕΡΑΙΣΕΡΨ ΔΙΕΞΟΔΟΙ Σο αγρόκτημα της λεβάντας σαν τουριστικός προορισμός ΤΝΟΧΗ ΣΨΝ ΒΑΙΚΨΝ ΚΑΝΟΝΨΝ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΛΕΒΑΝΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 20 ΜΑΡΑΘΟ 20.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ -ΠΟΙΚΙΛΙΕ Ποικιλίες ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Σεχνικά χαρακτηριστικά Λίπανση Άρδευση Ασθένειες - Παράσιτα ΤΓΚΟΜΙΔΗ Καρποί Οι ρίζες Σα φύλλα Αποδόσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΡΗΕΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ τη μαγειρική - Ποτοποιία τη θεραπευτική ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 21 ΜΕΛΙΟΦΟΡΣΟ 21.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

15 Έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Λίπανση Ασθένειες Αμειψισπορά ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΗ Επεξεργασία Ξήρανση Αποδόσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΡΗΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 22 ΜΕΝΣΑ 22.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΦΗΜΕΙΟΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ Ποικιλίες της Mentha x piperita - Κατάταξη Γνωστές καλλιεργούμενες ποικιλίες M. piperita ΙΔΙΟΣΗΣΕ - ΦΡΗΕΙ Φρήσεις στην Ιατρική - Υαρμακευτική ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κλίμα και έδαφος Προετοιμασία του εδάφους και λίπανση Εγκατάσταση της φυτείας μέντας Άρδευση Αντιμετώπιση ζιζανίων Εχθροί και Ασθένειες ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΜΕΝΣΑ ύνθεση αιθερίου ελαίου Παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοσύνθεση του αιθερίου 771 ελαίου ΤΓΚΟΜΙΔΗ Αύξηση χορτόμαζας και παραγωγή αιθερίου ελαίου Πρόβλεψη της ημερομηνίας συγκομιδής Σο τρωτό δεκαπενθήμερο Έναρξη της συγκομιδής Διαδικασία υγκομιδής Αποδόσεις ΥΤΛΛΑ ΜΕΝΣΑ Επεξεργασία Ξήρανση Σεχνικά στοιχεία Μετά την ξήρανση ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΥΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

16 22.10 ΑΠΟΣΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ Αποδόσεις ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΜΕΝΣΑ Προδιαγραφές ποιότητας αιθερίου ελαίου Υυσική και συνθετική Μινθόλη Σιμές ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ Καλλιεργητικές πρακτικές στις ΗΠΑ Εμπορία Παραγωγή δυόσμου Spearmint ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΜΕΝΣΑ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ Οικονομικά στοιχεία παραγωγής ΠΙΟ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ Ι. Όγκος παραγωγής ΙΙ. Ποικιλίες φυτικού υλικού Μέντας ΙΙΙ. Πρακτικές διαχείρισης IV. Έρευνα και ανάπτυξη V. Ενώσεις παραγωγών VI. Μείωση των πάγιων δαπανών VII. Μείωση των μεταβλητών δαπανών VIII. Σουρισμός και προώθηση ΚΕΥΑΛΑΙΟ 23 ΡΙΓΑΝΗ 23.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΕΙΔΗ ΡΙΓΑΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Εγκατάσταση σε σπορείο Πολλαπλασιασμός με παραφυάδες Μεταφύτευση Λίπανση Άρδευση Ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΞΗΡΑΝΗ Ε ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΔΟΕΙ ΒΕΛΣΙΨΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Γενικές Προδιαγραφές ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΡΙΓΑΝΗ ΙΔΙΟΣΗΣΕ - ΦΡΗΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΣΟΤ ΓΕΝΟΤ ORIGANUM ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 814 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ Origanum dictamnus L. δίκταμο ή έρωντας O. onites νησιώτικη ρίγανη

17 O. majorana L. ματζουράνα ΑΝΑΛΤΕΙ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΡΙΓΑΝΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 24 ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΑ 24.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ ΕΙΔΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΡΟΔΕΛΑΙΟ ΣΟ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟ ΡΟΔΕΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΨΝ ΡΟΔΨΝ ΣΗ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ Καλλιεργητικές φροντίδες υγκομιδή-επίδραση των καιρικών συνθηκών ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ Παραγωγή - Νοθεύσεις υστατικά του αιθερίου ελαίου Η κιτρονελλόλη Η γερανιόλη Νερόλη, Υαρνεζόλη και άλλες αλκοόλες Οι υδρογονάνθρακες Άλλα συστατικά ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΡΟΔΕΛΑΙΟΤ Μέθοδοι παραλαβής του Ροδέλαιου Παραδοσιακή υδροαπόσταξη Οι σύγχρονοι αποστακτήρες γυμνής φλόγας Οι αποστακτήρες με χρήση ατμού ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ ΣΨΝ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΨΝ Η περίπτωση των φρέσκων ανθέων Η περίπτωση των μη φρεσκοκομμένων ανθέων ΣΟ ΣΟΤΡΚΙΚΟ ΡΟΔΕΛΑΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΡΟΔΕΛΑΙΟΤ ΔΙΑ ΕΚΦΤΛΙΕΨ (ΚΟΝΚΡΕΣΑ 854 ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΜΑ) Παραλαβή των πτητικών συστατικών δια εκχυλίσεως τατικοί εκχυλιστήρες Περιστρεφόμενοι εκχυλιστήρες Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο μεθόδων Εξάτμιση και συμπύκνωση του μίγματος Μετατροπή της κονκρέτας σε σύγκριμα ΚΕΥΑΛΑΙΟ 25 ΤΠΕΡΙΚΟ 25.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ Κλίμα και έδαφος ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ χεδιασμός αμειψισποράς Απευθείας σπορά Μεταφύτευση

18 Φαρακτηριστικά στοιχεία του σπόρου Ανάπτυξη φυταρίων Αντιμυκητιακή μεταχείριση Καλλιεργητικές φροντίδες μετά τη σπορά ή τη μεταφύτευση πορά σε σπορείο ακολουθούμενη από μεταφύτευση Ασθένειες και εχθροί ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΕΙ ΞΗΡΑΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΦΗΜΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σο αιθέριο έλαιο Ανθρακινονικές Φρωστικές Άλλες ουσίες ΦΡΗΕΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΨΝ ΣΙΜΨΝ ΑΓΟΡΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 26 ΥΑΚΟΜΗΛΟ ή ΑΛΒΙΑ 26.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ- ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΙΚΙΛΙΕ Επιλογή ποικιλίας φασκόμηλου (S. officinalis) ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κλίμα και έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Απευθείας σπορά πορά σε σπορείο Υύτευση Αποθήκευση των σπόρων Λίπανση Έλεγχος ζιζανίων Εδαφοκάλυψη Εχθροί και Ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ Αποδόσεις Αιθέριο έλαιο Παραγωγή σπόρου ΞΗΡΑΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΦΡΗΕΙ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ Φημικά χαρακτηριστικά του αιθερίου ελαίου Προδιαγραφές του αιθερίου ελαίου φασκόμηλου (S. officinalis) κατά AFNOR Υυσικές σταθερές ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΥΑΚΟΜΗΛΟΤ ΤΣΑΗ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΕΙΔΨΝ ΥΑΚΟ- 892

19 ΜΗΛΟΤ... ΚΕΥΑΛΑΙΟ 27 ΦΑΜΟΜΗΛΙ 27.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΦΗΜΕΙΟΣΤΠΟΙ-ΠΟΙΚΙΛΙΕ Καλλιεργούμενες ποικιλίες χαμομηλιού Οι πιο διαδεδομένες Διπλοειδείς Ποικιλίες (2x = 18) Οι πιο διαδεδομένες Σετραπλοειδείς Ποικιλίες (4x = 36) ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κλίμα και έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας ύστημα καλλιέργειας του χαμομηλιού που εφαρμόζεται στη 904 λοβακία... Εγκατάσταση της φυτείας... Λίπανση... Άρδευση υγκομιδή - μηχανοποιημένα συστήματα ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΔΟΕΙ ΞΗΡΑΝΗ Διαδικασία Ξήρανσης ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ, ΤΚΕΤΑΙΑ, ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ Σο αιθέριο έλαιο του χαμομηλιού ύσταση του αιθερίου ελαίου χαμομηλιού Αποθήκευση του αιθερίου ελαίου ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΦΡΗΕΙ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΤΕΙ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΦΑΜΟΜΗΛΙΟΤ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΦΑΜΟΜΗΛΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ

Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. Καλούνται τα φυτά, από

Διαβάστε περισσότερα

αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών

αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών 10 11 Νοεμβρίου 2012 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Στοιχεία καλλιέργειαςαξιοποίησης ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών Δρ. Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ---------------------------------- Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΥΤΣΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΠΑΠ-ΥΜΚ) ΙΠΠΟΥΑΕ (Hippophae rhamnoides

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου που με βοήθησαν να φτάσω στην Ιθάκη του σπουδαστικού μου ταξιδιού.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου που με βοήθησαν να φτάσω στην Ιθάκη του σπουδαστικού μου ταξιδιού. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2013, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κας Γιαννακουδάκη Άννας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών

Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος http://myrtisfytoria.com e-mail: info@myrtisfytoria.com Γιατί καλλιέργεια των ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές

Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές 1 Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές Χρήστος όρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 2 Αντικείµενο της οµιλίας Σηµασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ---------------------------------- Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΥΤΣΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΠΑΠ-ΥΜΚ) (Aloe Vera, Οικογένεια: Aloaceae)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ SALVIA ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΛΙΤΣΟ ΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Διαχρονικά προβλήματα στον αγροτικό τομέα της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών Δρ. Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια EΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Fritilaria pontica Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α)Ανάλυση αιθερίων ελαίων

Α)Ανάλυση αιθερίων ελαίων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ BΑΡΝΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ Α)Ανάλυση αιθερίων ελαίων Β)Φυτοχημική ανάλυση του φυτού Calendula officinalis

Διαβάστε περισσότερα

Green Box Εκδοτική Α.E. Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57, Tηλ. 210/3232905, Fax 210/3232967 E-mail: info@agronews.gr www.agronews.gr

Green Box Εκδοτική Α.E. Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57, Tηλ. 210/3232905, Fax 210/3232967 E-mail: info@agronews.gr www.agronews.gr Smart Crops 3 me εθνικη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ αναπτυξησ η ελλαδα θα ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ για ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Γιάννης Πανάγος Εκδότης Διευθυντής Αγαπητέ αναγνώστη, Ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, δείχνει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί του Επιμελητηρίου

Σκοποί του Επιμελητηρίου Σκοποί του Επιμελητηρίου Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο ημόσιου ικαίου (Ν.Π...) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας, έχει πανελλαδική διάρθρωση και εμβέλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών

Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, Κέντρο Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΓΙΟΥ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 206 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία

Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Χημειοτυπικός προσδιορισμός, χωρική αποτύπωση και αξιολόγηση του παραγωγικού δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ Penicillium expansum ΚΑΙ Aspergillus niger

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ Penicillium expansum ΚΑΙ Aspergillus niger ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (Sideritis raeseri) ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΡΥΝΑΙΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (Sideritis raeseri) ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΡΥΝΑΙΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Γ. Χ. ΣΑΜΑΡΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία με θέμα: Παραγωγή ροδέλαιου από το Δαμασκηνό Ρόδο Επιμέλεια: Αριστίτσα Σαϊνίδου

Πτυχιακή εργασία με θέμα: Παραγωγή ροδέλαιου από το Δαμασκηνό Ρόδο Επιμέλεια: Αριστίτσα Σαϊνίδου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Πτυχιακή εργασία με θέμα: Παραγωγή ροδέλαιου από το Δαμασκηνό Ρόδο Επιμέλεια: Αριστίτσα Σαϊνίδου ΑΕΜ: 3214 ΕΠΟΠΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ KAI ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ KAI ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ [ 1 ] ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ KAI ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟΥ

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟΥ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΙΑ M. KANAKAPAKH ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα