ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ... 10 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ... 13"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ Α ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΜΕΝΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΙ ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ - ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΨΝ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ 46 ΟΤΙΨΝ ΒΕΛΣΙΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ Υαρμακευτικά προϊόντα φυσικής προέλευσης Παράγοντες που διευκολύνουν την εξάπλωση των καλλιεργειών των ΥΑΥ Η Ευρωπαϊκή αγορά Η δομή του Εμπορίου Αρωματικά φυτά και καρυκεύματα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΥΤΣΑ ΣΙ ΗΝΨΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ 66 ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΨΝ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η σημερινή πραγματικότητα Προοπτικές του κλάδου Δυνατότητες παραγωγής και αξιοποίησης των ΥΑΥ και των δευτερογενών προϊόντων τους αιθέρια έλαια στην Ελλάδα.. 78 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ 2.1 ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΑΡΨ- ΜΑΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ Σι να καλλιεργήσω; ΗΜΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΥΘΟΤΝ ΤΠΟΧΗ Πριν την έναρξη εμπλοκής με τις καλλιέργειες των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών Η εγκατάσταση των καλλιεργειών - Εδαφοκάλυψη Η προώθηση των φυτικών υλικών Η ποιότητα των παραγόμενων ΥΑΥ Προσθήκη υπεραξίας στα παραγόμενα φυτικά υλικά Ο ΣΕΛΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ Α-

2 ΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΤΛΛΕΚΣΙΚΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΕ ΣΩΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ ΤΓΚΟΜΙΔΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΠΗ, ΠΛΤΙΜΟ, ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΥΑΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ, ΝΨΠΑ ΥΤΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Η ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΑ ΣΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ. 113 Εισαγωγή τρατηγική διαχείρισης προϊόντων Προστιθέμενη αξία ΤΓΚΟΜΙΔΗ Ειδική περίοδος ωρίμανσης Περίοδοι συγκομιδής και συγκομιδή των διαφόρων τμημάτων 120 των ΥΑΥ... Άνθη υγκομιδή φύλλων ως φυτικό υλικό υγκομιδή ολόκληρου του φυτού υλλογή ριζών και ριζωμάτων υγκομιδή καρπών Υαρμακευτικών Αρωματικών φυτών υγκομιδή ορισμένων ΥΑΥ με προορισμό την παραγωγή αιθερίου ελαίου υγκομιδή ορισμένων ΥΑΥ με προορισμό την παραλαβή ξηρού φυτικού υλικού - Υύλλων υγκομιδή ορισμένων ΥΑΥ με προορισμό την αγορά νωπών 130 προϊόντων Η ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ειρά επεξεργασιών Τποδοχή Κοπή Πλύση Ζεμάτισμα φυτικού υλικού Επεξεργασία μετά την ξήρανση Ξήρανση - υσκευασία - Προδιαγραφές ορισμένων τελικών προϊόντων ΥΑΥ ΝΨΠΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ Χύξη και συσκευασία του φυτικού υλικού με προορισμό την αγορά νωπών προϊόντων Α) Θερμοκρασία Β) Θερμοκρασία αποθήκευσης Γ) Τγρασία κατά την αποθήκευση Δ) Έλεγχος περιβάλλοντος χώρου υνθήκες αποθήκευσης νωπών Αρωματικών Υαρμακευτικών Υυτών Παραγωγή αρωματικών φυτών σε γλαστράκια Άλλες μορφές εμπορίας ΥΑΥ υπό ψύξη

3 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 ΞΗΡΑΝΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΣΗ ΞΗΡΑΝΗ Εφαρμογές διαφόρων μεθόδων ξήρανσης Υυσιολογία Βιολογικοί παράμετροι, δομή, ένζυμα και διεργασίες στο φυτικό υλικό των ΥΑΥ κατά την ξήρανση Θετική δράση των ενζύμων Σο Νερό... Η υγρασία του φυτού ταθερότητα των δραστικών συστατικών Ξήρανση και αιθέρια έλαια Απαιτήσεις εμπορικής διακίνησης Περιεκτικότητα υγρασίας σε ορισμένα Υαρμακευτικά Αρωματικά Υυτά (ΥΑΥ) ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΣΗ ΞΗΡΑΝΗ Ξήρανση με επαγωγική θερμότητα Αρχικό στάδιο ξήρανσης Ξήρανση σε αντίθετο ρεύμα Ξήρανση σε παχύ στρώμα υμπεράσματα ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ Ανάπτυξη των ξηραντηρίων Ξήρανση σε κλειστούς χώρους Φαρακτηριστικά ξηραντηρίων Φωρητικότητα ξηραντηρίου Πηγές ενέργειας Σύποι ξηραντηρίων τατικά ξηραντήρια Σα φυσικά ξηραντήρια... υρταρωτά με πλέγμα Σεχνητή ξήρανση Απλοί Θάλαμοι Ξήρανσης Θάλαμοι Ξήρανσης με υρτάρια Κλίνη ξήρανσης ΔΤΝΑΜΙΚΑ ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ Γενικές αρχές Εναλλακτικές λύσεις ΡΕΟΑΙΨΡΟΤΜΕΝΗ ΞΗΡΑΝΗ ΛΤΟΥΙΛΟΠΟΙΗΗ ύγκριση των διαφόρων μεθόδων ξήρανσης υμπέρασμα ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΞΗΡΑΝΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ 201 ΥΤΣΨΝ... Εισαγωγή Γραμμή προετοιμασίας του φυτικού υλικού πριν την 202 ξήρανσή του...

4 Κοπή Διαχωρισμός - Διαλογή Πλύση ΚΤΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ 204 ΚΛΙΜΑΚΑ Μονάδα Ξήρανσης Απλού ταδίου - Single-Stage Dryers Μονάδα Ξήρανσης Πολλών ταδίων - Multi-Stage Dryers Μονάδες ξήρανσης πολλών επιπέδων - multi-tier dryers Μονάδες ξήρανσης με βαγονέτα δίσκων - truck/tray dryers Αρχή της λειτουργίας ξήρανσης σε μια βιομηχανική μονάδα Ειδικές Προσθήκες και Βελτιώσεις στις Μονάδες Ξήρανσης ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΞΗΡΑΝΗ Βελτίωση - Διαχωρισμός Κοσκίνισμα ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 ΚΟΠΗ ΘΡΑΤΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 5.1 ΕΙΑΓΨΓΗ Διαλογή και κατάταξη Σαξινόμηση ΚΑΣΑΣΜΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ 215 ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΤΣΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ Υύλα και Πόες Ρίζες και Υλοιοί πόροι και Καρποί ΜΤΛΟΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Ε ΡΕΤΜΑ ΑΕΡΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΕΚΦΤΛΙΜΑΣΑ EXTRACTA MEDICINALI Β ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 6.1 ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΨΜΑ Ιστορικά τοιχεία Εισαγωγή ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ Βιογένεση των τερπενίων Σαξινόμηση των τερπενίων Σερπένια και μοριακή δομή αυτών ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΨΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΨΝ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΨΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ρόλος των αιθερίων ελαίων / τερπενίων στα φυτά Ονομασία -ταξινόμηση χημειότυποι ΠΙΝΑΚΕ ΔΟΜΨΝ ΣΕΡΠΕΝΙΨΝ ΠΙΝΑΚΕ ΔΟΜΨΝ ΕΚΙΣΕΡΠΕΝΙΨΝ Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

5 ΕΙΑΓΨΓΗ ύνδεση με την παραγωγή πρώτης ύλης Σεχνολογία Επεξεργασίας Επεξεργασία των Αρωματικών Υυτών σε Αγροτικές Περιοχές Επεξεργασία των Αιθερίων Ελαίων ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΑIΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑIΩΝ 7.1 ΑΠΟΣΑΞΗ ) Απόσταξη με νερό ) Απόσταξη με νερό και υδρατμούς ) Απόσταξη με υδρατμούς Παράγοντες που επιδρούν κατά την απόσταξη Διαφορές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τριών τύπων απόσταξης τοιχεία από την κατασκευή των αποστακτήρων ΕΚΦΤΛΙΗ Γενικά περί εκχυλίσεως Εκχύλιση με διαλύτες Εκχυλιστικό συγκρότημα ταθερό ή ακίνητο Περιστρεφόμενο Η εμβροχή Εκχύλιση με κρύο λίπος (Enfleurage) Εκχύλιση με ζεστό λίπος (Maceratio) Εκχύλιση με Τπερκρίσιμα Τγρά (CO2) Απλή εκχύλιση με CO ΜΗΦΑΝIΚΗ ΕΚΠIΕΗ ΑΠΟΔΟΕΙ ΑIΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑIΨΝ Παράμετροι που επιδρούν στην απόδοση και την ποιότητα των Α.Ε Πρoσδιoρισμός της περιεκτικότητας των φυτικών υλικών σε αιθέριo έλαιo Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την παραγγελία - Αγορά του αποστακτικού συγκροτήματος αλλά και για τη σωστή απόδοσή του ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΑIΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑIΨΝ Απoτερπενιωμένα αιθέρια έλαια ΜΕΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΨΝ Α. Ε ΔIΑΣΗΡΗΗ ΣΨΝ ΑIΘΕΡIΨΝ ΕΛΑIΨΝ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΨΝ ΠΛΕΟΝ ΟΝΟΜΑΣΨΝ ΑIΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑIΨΝ ΣΑ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8 ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΤΝΗΘΕΙ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΠΟΣΑΞΗ Μείωση της εμπεριεχόμενης υγρασία Επί μέρους ξήρανση Η κατάτμηση

6 8.2 ΑΠΟΣΑΞΗ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ Αρχές της απόσταξης των αρωματικών φυτών Οι γενικές μέθοδοι απόσταξης Η απόσταξη με ατμούς των αρωματικών φυτών Κινητός αποστακτήρας «Ο Κάδος» Κινητό αποστακτικό συγκρότημα Ιδιαίτερα στοιχεία και προσδιορισμοί κατά την απόσταξη των αρωματικών φυτών Η κατανάλωση ατμού κατά την απόσταξη των Αρωματικών Υαρμακευτικών Υυτών Η συμπύκνωση και ο διαχωρισμός των αιθερίων ελαίων Η ποιότητα των αιθερίων ελαίων που παραλαμβάνονται από 338 απόσταξη... Υυσικοχημικά φαινόμενα κατά την παραλαβή των αιθερίων 339 ελαίων ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΑΚΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ Επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης Υορτίο απόσταξης Ο Αποστακτήρας χήμα και μέγεθος του άμβυκα Σο καπάκι του άμβυκα Η μόνωση Σο μέταλλο κατασκευής του άμβυκα Ο λαιμός του κύκνου Ο Χυκτήρας υμπυκνωτής ελικοειδούς τύπου Οι ψυκτήρες με παράλληλους αυλούς Η λειτουργία και κατασκευή των συμπυκνωτών Ο διαχωριστής των αιθερίων ελαίων - Υλωρεντιανή φιάλη Σα διάφορα είδη διαχωριστών Σο υλικό κατασκευής του διαχωριστή Ο Ατμολέβητας ΙΔΙΑΙΣΕΡΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΑΞΗ Ιδιαιτερότητες ορισμένων φυτικών υλικών Οι καρποί και οι σπόροι Ρητινοφόρα κλαδιά, κορμοί των μαλακών ξύλων Ρίζες, ξύλα Νωπά φυτά, ξηρά φυτά Ειδικές περιπτώσεις απόσταξης: σκόρδο, κρεμμύδι Επαναπόσταξη Απόσταξη με σύστημα επαναρροής (cohobage) ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΣΑΞΗ ΣΨΝ ΥΑΥ TΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΤΔΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΤΝΘΕΗ ΕΝΟ ΑΙΘΕΡΙΟΤ 384 ΕΛΑΙΟΤ Αζουλένιο και Φαμομήλι Καθαρισμός, διαύγαση και αποθήκευση των αιθερίων ελαίων υνήθης διάρκεια ζωής ενός αιθερίου ελαίου κατά την αποθήκευση ή στο ράφι μετά την απόσταξη

7 8.8.3 Δειγματισμός και αποθήκευση Κοστολόγηση ενός αιθερίου ελαίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΨΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΨΝ Η διαχείριση των νερών Πύργοι ψύξεως ΚΕΥΑΛΑΙΟ 9 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΣΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΕ ΕΚΦΤΛΙΕΙ 9.1 ΑΛΛΕ ΚΛΑΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΨΜΑΣΙΚΏΝ ΤΣΑΣΙΚΨΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΚΟΝΚΡΕΣΕ ABSOLUTES ΤΓΚΡΙΜΑ ΠΟΜΜΑΣΕ ΡΗΣΙΝΟΕΙΔΗ ΕΚΦΤΛΙΜΑΣΑ ΕΚΦΤΛΙΜΑΣΑ ΜΕ ΤΠΕΡΚΡΙΙΜΑ ΤΓΡΑ ΕΛΑΙΟΡΗΣΙΝΕ ΜΠΑΦΑΡΙΚΨΝ ΚΑΙ ΒΟΣΑΝΨΝ ΑΛΛΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΝΕΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΨΝ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΠΣΗΣΙΚΨΝ ΤΣΑΣΙΚΨΝ ΑΠΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 10 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΑΠΟ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Μέθοδος Pellatrice Μέθοδος Sfumatrice Σύπου Brown Peel Shaνer (ΒΟΕ) Εκχυλιστήρας Σύπου FMC ύσταση των αιθερίων ελαίων των εσπεριδοειδών Επιμέρους αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών Αιθέριο έλαιο λεμονιού Αιθέριο έλαιο μανταρινιού Αιθέριο έλαιο γκρέιπφρουτ Αιθέριο έλαιο περγαμόντου Αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών στην αρωματοποιία Διάκριση μεταξύ αιθερίων ελαίων τύπου NEROLI και 449 PETIGRAIN... Αιθέριο έλαιο τύπου Petitgrain Αιθέριο έλαιο τύπου Neroli ΚΕΥΑΛΑΙΟ 11 ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 11.1 ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΠΑΙΣΗΕΙ -ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ

8 11.2 ΠΟΟΣΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ ΑΛΛΕ ΣΕΦΝΙΚΕ υσκευή Likens-Nickerson ύγχρονης Απόσταξης / Εκχύλισης 457 (SDE)... Σεχνική Παγίδευσης Τπερκείμενης Υάσης (Head Space - HS) Σεχνική SPMΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ Η Αέρια Τγρή Φρωματογραφία (GC) Περιγραφή της μεθόδου Υασματοσκοπία Μάζης (MS) Ανιχνευτής Παγίδευσης Ιόντων (ITD) Βιβλιοθήκες GC/MS ΝΟΘΕΙΕ ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ ΤΚΕΤΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 12 ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΑΣΙΚΩΝ 12.1 ΕΙΑΓΨΓΗ ΔΟΜΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΚΑΙ ΖΗΣΗΗ Σάσεις στην παραγωγή των αιθερίων ελαίων Παγκόσμια ζήτηση Σάσεις στην αρωματοποιία Σάσεις στα αρωματικά συστατικά Νέες χρήσεις των αιθερίων ελαίων ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΟΜΕΝΕ ΦΨΡΕ Η παγκόσμια παραγωγή ΠΗΓΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ Γενική ανασκόπηση Εμπορικές στατιστικές Πληροφόρηση επί των τιμών των αιθερίων ελαίων Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των αιθερίων ελαίων Ανταγωνισμός «φυσικών» έναντι «συνθετικών προϊόντων» Παραδείγματα των τάσεων τιμών ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΨΝ ΑΓΟΡΨΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Η ΑΓΟΡΑ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ Περιγραφή αγοράς - Κατανάλωση, παραγωγή και εμπόριο ΣΙΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΨΡΙΑ Απαιτήσεις για την πρόσβαση στην αγορά Προώθηση πωλήσεων ΚΕΥΑΛΑΙΟ 13 ΦΡΗΕI ΣΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑIΩΝ Εισαγωγή Φρήσεις των αιθερίων ελαίων στη Υαρμακευτική

9 13.2 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ: οι αντιμικροβιακές ιδιότητες και η δυνατότητα εφαρμογής τους στα τρόφιμα Καρβακρόλη και Θυμόλη ΑΡΨΜΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σα πρώτα βήματα Δράση Η Δράση στον Οργανισμό Η Δράση στο Πνεύμα Σο Αρωματόγραμμα Υυτορμόνες στα Αιθέρια Έλαια Μπορούμε να αναγνωρίσουμε μυρωδιές Η Επίδραση των Αιθερίων Ελαίων στο Μυαλό και στο Πνεύμα ωστή Δοσολογία στα Αιθέρια Έλαια Πρακτικές οδηγίες και δόσεις των αιθερίων ελαίων Δόσεις που πρέπει (τουλάχιστον) να τηρούνται ΑΡΨΜΑΣΟΠΟΙΙΑ ύνθεση του αρώματος Αρωματικές «νότες» Παρασκευή του αρώματος Γνώση των υλικών Πρώτες οδηγίες για την παρασκευή ενός αρώματος Αρχίζοντας την ανάμειξη Η αραίωση των αρωμάτων Ποσότητα «Αρωματικής σύνθεσης» στα Καλλυντικά 580 σκευάσματα ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΨΝ ΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ 582 Α.Ε.... ΜΕΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΑΡΨΜΑΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ 14.1 Εμπορευματοκιβώτια (Containers) άκοι Οδηγίες διακίνησης ήμανση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ ΓΛΤΚΑΝΙΟ Περιγραφή προϊόντων Ποιότητα / διάρκεια της αποθήκευσης υσκευασία Μεταφορά υνήθη μέσα μεταφοράς Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων Φειρισμός φορτίου Παράγοντας συντελεστές - αποθήκευσης Απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης Παράγοντας Θερμοκρασίας

10 Παράγοντας Τγρασίας Παράγοντας Εξαερισμού Παράγοντας οσμής μυρωδιάς Παράγοντας Μόλυνσης Παράγοντας μηχανικών χειρισμών Παράγοντας Σοξικότητας / κίνδυνοι για την υγεία Παράγοντας προσβολών από έντομα ΥΤΛΛΑ ΥΑΚΟΜΗΛΟΤ - ΑΛΒΙΑ Περιγραφή προϊόντων Ποιότητα / διάρκεια αποθήκευσης υσκευασία Μεταφορά υνήθη μέσα μεταφοράς Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων Φειρισμός φορτίου Παράγοντας συντελεστές - αποθήκευσης Απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης υγκράτηση Εξασφάλιση φορτίου Παράγοντες κινδύνου και πρόληψη απωλειών Παράγοντας Θερμοκρασίας Παράγοντας Τγρασίας Παράγοντας Εξαερισμού Παράγοντας οσμής μυρωδιάς Παράγοντας Μόλυνσης Παράγοντας Μηχανολογικών επιδράσεων Παράγοντας Σοξικότητας / κίνδυνοι για την υγεία ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ Γ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ Εισαγωγή ΚΕΥΑΛΑΙΟ 15 ΒΑΙΛΙΚΟ 15.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ Περιγραφή Φημειότυποι ποικιλίες ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... Έδαφος Εγκατάσταση καλλιέργειας Σεχνικά στοιχεία Λίπανση Άρδευση Υως

11 Ζιζάνια - ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ υγκομιδή για παραλαβή αιθερίου ελαίου Αποδόσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Επεξεργασία και Ξήρανση Ξήρανση Χύξη και υσκευασία για την Αγορά Νωπών ΦΡΗΕΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ Αιθέριο έλαιο Υυσικοχημικές σταθερές Προδιαγραφές Αναλύσεις αιθερίων ελαίων βασιλικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 16 ΓΛΤΚΑΝΙΟ 16.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Ποικιλίες ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Σεχνικά χαρακτηριστικά Λίπανση Έλεγχος ζιζανίων Άρδευση ΤΓΚΟΜΙΔΗ Αποδόσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Υυσικοχημικές Προδιαγραφές ΦΡΗΕΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ Αιθέριο έλαιο Προδιαγραφές... Φημική σύσταση του αιθερίου ελαίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 17 ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ 17.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΗ ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος... Εγκατάσταση της καλλιέργειας Άρδευση Λίπανση

12 Εχθροί και Ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΗ ΑΠΟΔΟΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΦΡΗΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ Αναλύσεις αιθερίων ελαίων δενδρολίβανου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 18 ΘΤΜΑΡΙ 18.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΗ ΘΤΜΑΡΙΟΤ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος... Εγκατάσταση της καλλιέργειας Λίπανση Άρδευση Εχθροί και Ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ Μηχανολογικός Εξοπλισμός ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΗ ΑΠΟΔΟΕΙ Υυτικό υλικό πόροι Αποθήκευση των σπόρων Αιθέριο έλαιο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΦΡΗΕΙ - ΙΔΙΟΣΗΣΕ Φρήση στην Ιατρική- Υαρμακευτική ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ Κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου Αναλύσεις αιθερίων ελαίων θυμαριού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ τοιχεία (ενδεικτικά) της παραγωγής θυμαριού σε διάφορες χώρες,... Γαλλική παραγωγή θυμαριού Αιθέριο έλαιο θυμαριού ΚΕΥΑΛΑΙΟ 19 ΛΕΒΑΝΣΑ ΚΑΙ ΛΕΒΑΝΣΙΝΗ 19.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ Γενική περιγραφή Laνandula latifolia

13 Laνandula angustifolia Ποικιλίες της Laνandula angustifolia Laνandula Φ intermedia - Laνandin Ποικιλίες της Laνandula x intermedia - λεβαντίνης Ανάπτυξη ποικιλιών ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Εκτιμήσεις περιοχών για την καλλιέργεια της λεβάντας Κλίμα Έδαφος Πολλαπλασιασμός της λεβάντας Με σπόρο Πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα Πολλαπλασιασμός με καταβολάδες Ιστοκαλλιέργεια Αγορά φυτών Εγκατάσταση της καλλιέργειας Αποστάσεις φύτευσης Υύτευση Έλεγχος ζιζανίων Εδαφοκάλυψη Ύφασμα εδαφοκάλυψης Οργανική εδαφοκάλυψη Λίπανση Άρδευση Κλάδεμα Παραγωγική διάρκεια της φυτείας λεβάντας και Πιστοποίηση ΤΓΚΟΜΙΔΗ Φρόνος συγκομιδής Κλίμακα ωριμότητας της λεβάντας Μηχανική συγκομιδή υγκομιδή με το χέρι υγκομιδή για την απόσταξη ελαίου Διατήρηση της ποιότητας κατά τη συγκομιδή Αποδόσεις σε φυτικό υλικό ΞΗΡΑΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΨΝ ΑΝΘΕΨΝ Ξηρά ματσάκια - Μπουκέτα ΦΡΗΕΙ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΛΕΒΑΝΣΑ Απόσταξη της λεβάντας ύνθεση και προδιαγραφές του αιθερίου ελαίου Επεξεργασία και αποθήκευση του αιθερίου ελαίου ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ ΛΕΒΑΝΣΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΛΕΒΑΝΣΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ τοιχεία από τη Γαλλική παραγωγή Έρευνα και προώθηση Σιμές Μια ιδιαίτερη περιοχή παραγωγής λεβάντας στη Γαλλία

14 Γαλλικό εμπόριο Η γαλλική Αρωματοβιομηχανία Οικονομικά στοιχεία παραγωγής ΠΡΟΨΘΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ ΛΕΒΑΝΣΑ ΣΙ ΔΙΑΥΟΡΕ ΑΓΟΡΕ - ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΛΕΒΑΝΣΑ Καταναλωτικό κοινό Νωπά ματσάκια Ξηρά ματσάκια - Μπουκέτα Φύδην λεβάντα Κοσμητικά και άλλα σκευάσματα Αρωματοθεραπεία απούνια και σαμπουάν Αρωματικά κεριά Υαρμακευτικά προϊόντα ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΕΡΑΙΣΕΡΨ ΔΙΕΞΟΔΟΙ Σο αγρόκτημα της λεβάντας σαν τουριστικός προορισμός ΤΝΟΧΗ ΣΨΝ ΒΑΙΚΨΝ ΚΑΝΟΝΨΝ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΛΕΒΑΝΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 20 ΜΑΡΑΘΟ 20.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ -ΠΟΙΚΙΛΙΕ Ποικιλίες ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Σεχνικά χαρακτηριστικά Λίπανση Άρδευση Ασθένειες - Παράσιτα ΤΓΚΟΜΙΔΗ Καρποί Οι ρίζες Σα φύλλα Αποδόσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΡΗΕΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ τη μαγειρική - Ποτοποιία τη θεραπευτική ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 21 ΜΕΛΙΟΦΟΡΣΟ 21.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

15 Έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Λίπανση Ασθένειες Αμειψισπορά ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΗ Επεξεργασία Ξήρανση Αποδόσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΡΗΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 22 ΜΕΝΣΑ 22.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΦΗΜΕΙΟΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ Ποικιλίες της Mentha x piperita - Κατάταξη Γνωστές καλλιεργούμενες ποικιλίες M. piperita ΙΔΙΟΣΗΣΕ - ΦΡΗΕΙ Φρήσεις στην Ιατρική - Υαρμακευτική ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κλίμα και έδαφος Προετοιμασία του εδάφους και λίπανση Εγκατάσταση της φυτείας μέντας Άρδευση Αντιμετώπιση ζιζανίων Εχθροί και Ασθένειες ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΜΕΝΣΑ ύνθεση αιθερίου ελαίου Παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοσύνθεση του αιθερίου 771 ελαίου ΤΓΚΟΜΙΔΗ Αύξηση χορτόμαζας και παραγωγή αιθερίου ελαίου Πρόβλεψη της ημερομηνίας συγκομιδής Σο τρωτό δεκαπενθήμερο Έναρξη της συγκομιδής Διαδικασία υγκομιδής Αποδόσεις ΥΤΛΛΑ ΜΕΝΣΑ Επεξεργασία Ξήρανση Σεχνικά στοιχεία Μετά την ξήρανση ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΥΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

16 22.10 ΑΠΟΣΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ Αποδόσεις ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΜΕΝΣΑ Προδιαγραφές ποιότητας αιθερίου ελαίου Υυσική και συνθετική Μινθόλη Σιμές ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ Καλλιεργητικές πρακτικές στις ΗΠΑ Εμπορία Παραγωγή δυόσμου Spearmint ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΜΕΝΣΑ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ Οικονομικά στοιχεία παραγωγής ΠΙΟ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ Ι. Όγκος παραγωγής ΙΙ. Ποικιλίες φυτικού υλικού Μέντας ΙΙΙ. Πρακτικές διαχείρισης IV. Έρευνα και ανάπτυξη V. Ενώσεις παραγωγών VI. Μείωση των πάγιων δαπανών VII. Μείωση των μεταβλητών δαπανών VIII. Σουρισμός και προώθηση ΚΕΥΑΛΑΙΟ 23 ΡΙΓΑΝΗ 23.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΕΙΔΗ ΡΙΓΑΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Εγκατάσταση σε σπορείο Πολλαπλασιασμός με παραφυάδες Μεταφύτευση Λίπανση Άρδευση Ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΞΗΡΑΝΗ Ε ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΔΟΕΙ ΒΕΛΣΙΨΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Γενικές Προδιαγραφές ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΡΙΓΑΝΗ ΙΔΙΟΣΗΣΕ - ΦΡΗΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΣΟΤ ΓΕΝΟΤ ORIGANUM ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 814 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ Origanum dictamnus L. δίκταμο ή έρωντας O. onites νησιώτικη ρίγανη

17 O. majorana L. ματζουράνα ΑΝΑΛΤΕΙ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΡΙΓΑΝΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 24 ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΑ 24.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ ΕΙΔΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΡΟΔΕΛΑΙΟ ΣΟ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟ ΡΟΔΕΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΨΝ ΡΟΔΨΝ ΣΗ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ Καλλιεργητικές φροντίδες υγκομιδή-επίδραση των καιρικών συνθηκών ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ Παραγωγή - Νοθεύσεις υστατικά του αιθερίου ελαίου Η κιτρονελλόλη Η γερανιόλη Νερόλη, Υαρνεζόλη και άλλες αλκοόλες Οι υδρογονάνθρακες Άλλα συστατικά ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΡΟΔΕΛΑΙΟΤ Μέθοδοι παραλαβής του Ροδέλαιου Παραδοσιακή υδροαπόσταξη Οι σύγχρονοι αποστακτήρες γυμνής φλόγας Οι αποστακτήρες με χρήση ατμού ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ ΣΨΝ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΨΝ Η περίπτωση των φρέσκων ανθέων Η περίπτωση των μη φρεσκοκομμένων ανθέων ΣΟ ΣΟΤΡΚΙΚΟ ΡΟΔΕΛΑΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΡΟΔΕΛΑΙΟΤ ΔΙΑ ΕΚΦΤΛΙΕΨ (ΚΟΝΚΡΕΣΑ 854 ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΜΑ) Παραλαβή των πτητικών συστατικών δια εκχυλίσεως τατικοί εκχυλιστήρες Περιστρεφόμενοι εκχυλιστήρες Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο μεθόδων Εξάτμιση και συμπύκνωση του μίγματος Μετατροπή της κονκρέτας σε σύγκριμα ΚΕΥΑΛΑΙΟ 25 ΤΠΕΡΙΚΟ 25.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ Κλίμα και έδαφος ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ χεδιασμός αμειψισποράς Απευθείας σπορά Μεταφύτευση

18 Φαρακτηριστικά στοιχεία του σπόρου Ανάπτυξη φυταρίων Αντιμυκητιακή μεταχείριση Καλλιεργητικές φροντίδες μετά τη σπορά ή τη μεταφύτευση πορά σε σπορείο ακολουθούμενη από μεταφύτευση Ασθένειες και εχθροί ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΕΙ ΞΗΡΑΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΦΗΜΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σο αιθέριο έλαιο Ανθρακινονικές Φρωστικές Άλλες ουσίες ΦΡΗΕΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΨΝ ΣΙΜΨΝ ΑΓΟΡΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 26 ΥΑΚΟΜΗΛΟ ή ΑΛΒΙΑ 26.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ- ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΙΚΙΛΙΕ Επιλογή ποικιλίας φασκόμηλου (S. officinalis) ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κλίμα και έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Απευθείας σπορά πορά σε σπορείο Υύτευση Αποθήκευση των σπόρων Λίπανση Έλεγχος ζιζανίων Εδαφοκάλυψη Εχθροί και Ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ Αποδόσεις Αιθέριο έλαιο Παραγωγή σπόρου ΞΗΡΑΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΦΡΗΕΙ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ Φημικά χαρακτηριστικά του αιθερίου ελαίου Προδιαγραφές του αιθερίου ελαίου φασκόμηλου (S. officinalis) κατά AFNOR Υυσικές σταθερές ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΥΑΚΟΜΗΛΟΤ ΤΣΑΗ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΕΙΔΨΝ ΥΑΚΟ- 892

19 ΜΗΛΟΤ... ΚΕΥΑΛΑΙΟ 27 ΦΑΜΟΜΗΛΙ 27.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΦΗΜΕΙΟΣΤΠΟΙ-ΠΟΙΚΙΛΙΕ Καλλιεργούμενες ποικιλίες χαμομηλιού Οι πιο διαδεδομένες Διπλοειδείς Ποικιλίες (2x = 18) Οι πιο διαδεδομένες Σετραπλοειδείς Ποικιλίες (4x = 36) ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κλίμα και έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας ύστημα καλλιέργειας του χαμομηλιού που εφαρμόζεται στη 904 λοβακία... Εγκατάσταση της φυτείας... Λίπανση... Άρδευση υγκομιδή - μηχανοποιημένα συστήματα ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΔΟΕΙ ΞΗΡΑΝΗ Διαδικασία Ξήρανσης ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ, ΤΚΕΤΑΙΑ, ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ Σο αιθέριο έλαιο του χαμομηλιού ύσταση του αιθερίου ελαίου χαμομηλιού Αποθήκευση του αιθερίου ελαίου ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΦΡΗΕΙ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΤΕΙ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΦΑΜΟΜΗΛΙΟΤ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΦΑΜΟΜΗΛΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Μ.Sc. 2 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...3 1. Τι είναι αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά...3 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας...3

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές. Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές. Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 1 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 2 Αντικείμενο της ομιλίας Σημασία των αρωματικών φυτών

Διαβάστε περισσότερα

Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές

Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές 1 Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές Χρήστος όρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 2 Αντικείµενο της οµιλίας Σηµασία των

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCURIDES OE. Μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος

DIOSCURIDES OE. Μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος DIOSCURIDES OE Μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος ηιδέα ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1200 Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά είναι Βιομηχανικά 900 Αρωματικά Φαρμακευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ. Χαλκίδα 8 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ. Χαλκίδα 8 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη Τμήματος Πυρηνοκάρπων-Μηλοειδών Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής Χαλκίδα 8 Μαρτίου 2012 www.minagric.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 2 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑ 3 Αρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

«Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας». Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος πρ. πρ/νος Κ.Σ.Ε Αγρινίου ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ)

«Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας». Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος πρ. πρ/νος Κ.Σ.Ε Αγρινίου ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ) Τα Αρωματικά Φυτά. «Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας». Τάσεις Προοπτικές. Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος πρ. πρ/νος Κ.Σ.Ε Αγρινίου ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ) τα ερωτήματα: 1. Τι είναι Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά? 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Καλλιέργεια-Μεταποίηση-Εμπορία

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Καλλιέργεια-Μεταποίηση-Εμπορία ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Καλλιέργεια-Μεταποίηση-Εμπορία ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ & Ο.Ε.Β.Ε. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΝΙΚΟΣ ΘΥΜΑΚΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Επιτ. Πρόεδρος ΕΣΕΦΥ

Διαβάστε περισσότερα

ευτερογενείς µεταβολίτες Μικρού όγκου - µεγάλης αξίας προϊόντα (fine chemicals) Οι τιµές των προϊόντων αυτών είναι πολύ υψηλές

ευτερογενείς µεταβολίτες Μικρού όγκου - µεγάλης αξίας προϊόντα (fine chemicals) Οι τιµές των προϊόντων αυτών είναι πολύ υψηλές Προσδοκίες για αγρότες και µεταποιητές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου ιευθυντής Εργαστηρίου Χηµείας Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 ευτερογενείς µεταβολίτες Μικρού όγκου - µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Χυµού Φρούτων Εισαγωγή Αναφερόµαστε κυρίως σε εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεµόνια, κίτρο), σε πυρηνόκαρπα (βερίκοκα, ροδάκινα, δαµάσκηνα, αχλάδια) και µήλα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΡΤΣΗΣ

«ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ-ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του σπουδαστή ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΗΛΙΑ «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. Καλούνται τα φυτά, από

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κωνσταντίνα Τζιά Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Νέα προϊόντα - Ελαιόλαδο Αντικατάσταση άλλων λιπαρών σε προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα προϊόντα από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος Dioscurides OE

Καινοτόμα προϊόντα από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος Dioscurides OE Η συμβολή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας Καινοτόμα προϊόντα από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

«Χρυσές» επιδοτήσεις σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με την... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

«Χρυσές» επιδοτήσεις σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με την... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ «Χρυσές» επιδοτήσεις σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με την... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Χρυσές επιδοτήσεις από 2 προγράμματα για αρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρίγανη. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Ρίγανη. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596 Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ράσης Καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

Τίτλος ράσης Καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Τίτλος ράσης Καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Παραλαβή & Εφαρµογές Αιθερίων Ελαίων ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Κυµπάρης Επίκουρος Καθηγητής Ιστορία & Πηγές Αιθερίων Ελαίων Ορισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΛΥΚΙΣΚΟΣ ( HUMULUS LUPULUS) (γερμανικά HOPFEN και αγγλικά HOPS. Ο Γεωπόνος Παύλος Καπόγλου αναφέρθηκε στις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΖΕΛΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ PhD ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ Technological Educational Institute

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών

Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος http://myrtisfytoria.com e-mail: info@myrtisfytoria.com Γιατί καλλιέργεια των ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ Η ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ Η ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ Η ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Α) Γενικά...21 B) Βιολογικοί Παράγοντες οι οποίοι συντελούνστην Υποβάθμιση της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων κεφάλαιο 1 Ασφάλεια των Τροφίμων 1.1 Ποιότητα...19 1.2 Ασφάλεια...20 1.3 Σχέση Ποιότητας και Ασφάλειας...21 1.4 Προαπαιτούμενα του HACCP...21 1.4.1 Υποδομή-εγκαταστάσεις...22 1.4.2 Εκπαίδευση...24 1.4.3

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

11. Äåíäñïëßâáíï (Rosmarinus of f icinalis L.)

11. Äåíäñïëßâáíï (Rosmarinus of f icinalis L.) 144 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά 11. Äåíäñïëßâáíï (Rosmarinus of f icinalis L.) Εισαγωγή Το δενδρολίβανο έχει κέντρο καταγωγής τις Μεσογειακές χώρες της Ν. Ευρώπης και βρίσκεται ως αυτοφυές σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΚΑΛ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ., έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μπαχαρικά και βότανα. > Μπαχαρικά & βότανα. σε Βοχ > Αρωματικά φυτά ψυχρής αφυδάτωσης

Μπαχαρικά και βότανα. > Μπαχαρικά & βότανα. σε Βοχ > Αρωματικά φυτά ψυχρής αφυδάτωσης ΑΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΝΙΚA ΠΟΣOΤΗΤΕΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΕΥΣΗΣ. Μπαχαρικά και βότανα Αποτελούν τους καρπούς ή τα αποξηραμένα τμήματα φυτών που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Εκχύλισης και Απόσταξης. Χρήστος Παππάς - Επίκουρος καθηγητής

Τεχνικές Εκχύλισης και Απόσταξης. Χρήστος Παππάς - Επίκουρος καθηγητής Τεχνικές Εκχύλισης και Απόσταξης Extraction and Distillation Techniques Πέτρος Ταραντίλης- Αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Παππάς - Επίκουρος καθηγητής Τεχνικές Εκχύλισης και Απόσταξης Φυτικό Υλικό Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας

Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας Μιχαηλίδου Ειρήνη ΚΠΕ Λαυρίου ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Συμβατική γεωργία Ολοκληρωμένη γεωργία (διαχείριση) Παραδοσιακή γεωργία Φυσική γεωργία Αειφόρος γεωργία Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Γιατί Ελαιόλαδο και γιατί από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης; Δεν υποβαθμίζει: - το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - τη βιολογική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Τα λίπη και έλαια αποτελούν σπουδαία πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο. Η παρουσία των λιπαρών στις τροφές συντελεί στην αύξηση της ικανότητας κορεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ UEFA PRO

ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ UEFA PRO ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ UEFA PRO Η επιστφία από σύφη ςτνήθψρ έπφεσαι μια υοπά. Οι δπόμοι ποτ μποπούν να οδηγήςοτν ςσην επιστφία είναι πολλοί. Όλοι oι δπόμοι όμψρ έφοτν κοινά φαπακσηπιςσικά. Γνώςη ανσικείμενοτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Β. Βανδέρα Χημικός Msc, Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE 2 Κάτοχος της έγκρισης 3 Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας 4 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ

H ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ H ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ Dr. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 2012 Salvia ssp. (Sage) Φασκόμηλο Οικογένεια: Lamiaceae Είδη: Πολλά είδη Salvia έχουν καταγραφεί από τα οποία κυριότερα είναι: Salvia

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Ποτοποιία Μ.Γ. Βαλληνδρά

Ποτοποιία Μ.Γ. Βαλληνδρά Ποτοποιία Μ.Γ. Βαλληνδρά της Κατερίνας Φραγκουδάκη Ονομάζομαι Κατερίνα Φραγκουδάκη, πέμπτη γενιά της ποτοποιίας Μ.Γ. Βαλληνδρά που βρίσκεται στο Χαλκί της Νάξου. Το προϊόν που παράγουμε είναι το ΚΙΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Κο: Σταθακόπουλο Γιάννη. Γεωπόνος Μ.sc. Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ταξινόμηση. Επιστημονικό όνομα : Lavandula angustifolia

Από τον Κο: Σταθακόπουλο Γιάννη. Γεωπόνος Μ.sc. Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ταξινόμηση. Επιστημονικό όνομα : Lavandula angustifolia Από τον Κο: Σταθακόπουλο Γιάννη Γεωπόνος Μ.sc. Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Ταξινόμηση Επιστημονικό όνομα : Lavandula angustifolia Οικογένεια: Lamiacea 1 / 9 Καταγωγή - Εξάπλωση Τα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΡΑΤΜΑΣΑ ΝΕΟΣΕΡΕ ΑΠΟΧΕΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΟΤ ΟΔΤΕΑ ΗΛ.ΓΚΙΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΟ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΡΑΤΜΑΣΑ ΝΕΟΣΕΡΕ ΑΠΟΧΕΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΟΤ ΟΔΤΕΑ ΗΛ.ΓΚΙΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΟ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΡΑΤΜΑΣΑ ΝΕΟΣΕΡΕ ΑΠΟΧΕΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΟΤ ΟΔΤΕΑ ΗΛ.ΓΚΙΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΟ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΟΛΕΜΙΚΨΝ ΣΡΑΤΜΑΣΨΝ 1 ΕΚ ΠΤΡΟΒΟΛΨΝ ΟΠΛΨΝ -ΜΑΚΡΤΚΑΝΑ -ΒΡΑΦΤΚΑΝΑ 2 ΕΞ ΕΚΡΗΚΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΜΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας 1. Γενικά 2. Μερικές βασικές Θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού 3. Η σύσταση του Αέρα 4. Ο νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton 5. Ο Γενικός Νόμος των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Ιστοί του βλαστού Εφυμενίδα Επιδερμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Παραλαβή αιθέριων ελαίων από στερεά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Απότηνστιγμήπουοάνθρωποςαπέκτησε μόνιμη κατοικία άρχισε την κατοικιδιοποίηση τωνζώωνκαιτωνφυτών. Τα πρώτα καλλιεργούμενα φυτά προήλθαν πιθανώς τυχαία από σπόρους

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΑΦΦ)»

«ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΑΦΦ)» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» «ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Αγάθος Παναγιώτης-Σπυρίδων ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 3156/123194. ΠΡΟΣ: όπως Π.. ΚΟΙΝ: όπως Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθµ. Πρωτ.: 3156/123194. ΠΡΟΣ: όπως Π.. ΚΟΙΝ: όπως Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Α1

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την προώθηση των αρωματικών φυτών

Κίνητρα για την προώθηση των αρωματικών φυτών Εφαρμογή της οργανικής γεωργίας στα αρωματικά φυτά εν προσβάλλονται από εχθρούς και ασθένειες. Οργανική καλλιέργεια αρωματικών φυτών στην Η οργανική γεωργία βελτιώνει Ελλάδα 9., την ποιότητα των αιθέριων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: 2014-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΛ Κρανιδίου Τάξη : Β Λυκείου Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αρωματικά φυτά και βότανα: η δύναμη της φύσης σύμμαχός μας!» ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (Με βάση προτάσεις & συµπεράσµατα Περιφερειακών µελετών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εισαγωγικές Έννοιες Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Καλλιέργεια in vitro (= μέσα σε γυαλί): η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΑΙΡΙΘΡΟΙ ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΥΤΛΨΜΑΣΟ B ΚΤΚΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 20 ΙΟΤΛ. 2011 ΛΕΤΣΕΡΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΔΑΥΨΝ ΛΑΡΙΑ

ΤΠΑΙΡΙΘΡΟΙ ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΥΤΛΨΜΑΣΟ B ΚΤΚΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 20 ΙΟΤΛ. 2011 ΛΕΤΣΕΡΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΔΑΥΨΝ ΛΑΡΙΑ ΤΠΑΙΡΙΘΡΟΙ ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΥΤΛΨΜΑΣΟ B ΚΤΚΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 20 ΙΟΤΛ. 2011 ΛΕΤΣΕΡΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΔΑΥΨΝ ΛΑΡΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΙΘΗΣΗΡΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (01-1) ΜΑΘΗΜΑ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΑΑΚΚΗΗ.. ΤΤΝΟΛΛΟ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΤΤΝΟΛΛΟ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι 1 4 10 ΦΤΙΚΗ 1 1 7 1 ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 4,, 7

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 3: Ξήρανση (2/2), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Κύριοι τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων

Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων Δ. Κογιάννου 1, Χ. Κουνδουράκη 1, Σ. Καραβόλτσος 2, Α. Σακελλάρη 2, Ν. Καλογερόπουλος 1 1 Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Λευκωσία, 6/5/2014 Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Η ιστορία της ελιάς, η καλλιέργειά της, ο καρπός & ο χυμός της το ελαιόλαδο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τους λαούς της Μεσογείου. Η ελιά αγαπάει τη

Διαβάστε περισσότερα

Βότανα της Κρήτης, ένας ανεκμετάλλευτος πλούτος;

Βότανα της Κρήτης, ένας ανεκμετάλλευτος πλούτος; Βότανα της Κρήτης, ένας ανεκμετάλλευτος πλούτος; Δρ. Κώστας Δ. Οικονομάκης Γεωπόνος, τέως Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ c.economakis@yahoo.gr Α) ΠΑΡΟΎΣΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Η αρωματική-φαρμακευτική χλωρίδα της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΔΟΥ & ΛΕΒΑΝΤΑΣ ROSA DAMASCENΑ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA. Συνεταιρισμός Αρωματικών, Φαρμακευτικών & Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΔΟΥ & ΛΕΒΑΝΤΑΣ ROSA DAMASCENΑ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA. Συνεταιρισμός Αρωματικών, Φαρμακευτικών & Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΔΟΥ & ΛΕΒΑΝΤΑΣ ROSA DAMASCENΑ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA Συνεταιρισμός Αρωματικών, Φαρμακευτικών & Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης 1 2 O ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η προσπάθεια ξεκίνησε στην περιοχή του

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου 4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 Ενισχυόμενοι τομείς δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σποροπαραγωγή τοπικών ποικιλιών κηπευτικών με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο

Σποροπαραγωγή τοπικών ποικιλιών κηπευτικών με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο 3 η Επιστημονική Συνάντηση για τις γηγενείς και τοπικές ποικιλίες Σποροπαραγωγή τοπικών ποικιλιών κηπευτικών με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο Γ. Κωστάκη Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίμων Εισαγωγή Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής Τροφίμων Διάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ Επιμορφωτικό σεμινάριο:«καλλιεργώ στην πόλη μου, στο σχολείο μου» Σάββατο 31/10/2015 Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφύλαξη της γεωργικής μας κληρονομιάς

Διαφύλαξη της γεωργικής μας κληρονομιάς Διαφύλαξη της γεωργικής μας κληρονομιάς Αλκίνοος Νικολαΐδης, Διευθυντής Αξία των τοπικών ποικιλιών Οι τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας εξελικτικής διαδικασίας και επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δρ Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ Fritilaria pontica Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΡΑΣΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα