ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ... 13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ... 10 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ... 13"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ Α ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΜΕΝΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΙ ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ - ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΨΝ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ 46 ΟΤΙΨΝ ΒΕΛΣΙΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ Υαρμακευτικά προϊόντα φυσικής προέλευσης Παράγοντες που διευκολύνουν την εξάπλωση των καλλιεργειών των ΥΑΥ Η Ευρωπαϊκή αγορά Η δομή του Εμπορίου Αρωματικά φυτά και καρυκεύματα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΥΤΣΑ ΣΙ ΗΝΨΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ 66 ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΨΝ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η σημερινή πραγματικότητα Προοπτικές του κλάδου Δυνατότητες παραγωγής και αξιοποίησης των ΥΑΥ και των δευτερογενών προϊόντων τους αιθέρια έλαια στην Ελλάδα.. 78 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ 2.1 ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΑΡΨ- ΜΑΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ Σι να καλλιεργήσω; ΗΜΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΥΘΟΤΝ ΤΠΟΧΗ Πριν την έναρξη εμπλοκής με τις καλλιέργειες των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών Η εγκατάσταση των καλλιεργειών - Εδαφοκάλυψη Η προώθηση των φυτικών υλικών Η ποιότητα των παραγόμενων ΥΑΥ Προσθήκη υπεραξίας στα παραγόμενα φυτικά υλικά Ο ΣΕΛΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ Α-

2 ΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΤΛΛΕΚΣΙΚΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΕ ΣΩΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ ΤΓΚΟΜΙΔΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΠΗ, ΠΛΤΙΜΟ, ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΥΑΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ, ΝΨΠΑ ΥΤΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Η ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΑ ΣΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ. 113 Εισαγωγή τρατηγική διαχείρισης προϊόντων Προστιθέμενη αξία ΤΓΚΟΜΙΔΗ Ειδική περίοδος ωρίμανσης Περίοδοι συγκομιδής και συγκομιδή των διαφόρων τμημάτων 120 των ΥΑΥ... Άνθη υγκομιδή φύλλων ως φυτικό υλικό υγκομιδή ολόκληρου του φυτού υλλογή ριζών και ριζωμάτων υγκομιδή καρπών Υαρμακευτικών Αρωματικών φυτών υγκομιδή ορισμένων ΥΑΥ με προορισμό την παραγωγή αιθερίου ελαίου υγκομιδή ορισμένων ΥΑΥ με προορισμό την παραλαβή ξηρού φυτικού υλικού - Υύλλων υγκομιδή ορισμένων ΥΑΥ με προορισμό την αγορά νωπών 130 προϊόντων Η ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ειρά επεξεργασιών Τποδοχή Κοπή Πλύση Ζεμάτισμα φυτικού υλικού Επεξεργασία μετά την ξήρανση Ξήρανση - υσκευασία - Προδιαγραφές ορισμένων τελικών προϊόντων ΥΑΥ ΝΨΠΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ Χύξη και συσκευασία του φυτικού υλικού με προορισμό την αγορά νωπών προϊόντων Α) Θερμοκρασία Β) Θερμοκρασία αποθήκευσης Γ) Τγρασία κατά την αποθήκευση Δ) Έλεγχος περιβάλλοντος χώρου υνθήκες αποθήκευσης νωπών Αρωματικών Υαρμακευτικών Υυτών Παραγωγή αρωματικών φυτών σε γλαστράκια Άλλες μορφές εμπορίας ΥΑΥ υπό ψύξη

3 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 ΞΗΡΑΝΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΣΗ ΞΗΡΑΝΗ Εφαρμογές διαφόρων μεθόδων ξήρανσης Υυσιολογία Βιολογικοί παράμετροι, δομή, ένζυμα και διεργασίες στο φυτικό υλικό των ΥΑΥ κατά την ξήρανση Θετική δράση των ενζύμων Σο Νερό... Η υγρασία του φυτού ταθερότητα των δραστικών συστατικών Ξήρανση και αιθέρια έλαια Απαιτήσεις εμπορικής διακίνησης Περιεκτικότητα υγρασίας σε ορισμένα Υαρμακευτικά Αρωματικά Υυτά (ΥΑΥ) ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΣΗ ΞΗΡΑΝΗ Ξήρανση με επαγωγική θερμότητα Αρχικό στάδιο ξήρανσης Ξήρανση σε αντίθετο ρεύμα Ξήρανση σε παχύ στρώμα υμπεράσματα ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ Ανάπτυξη των ξηραντηρίων Ξήρανση σε κλειστούς χώρους Φαρακτηριστικά ξηραντηρίων Φωρητικότητα ξηραντηρίου Πηγές ενέργειας Σύποι ξηραντηρίων τατικά ξηραντήρια Σα φυσικά ξηραντήρια... υρταρωτά με πλέγμα Σεχνητή ξήρανση Απλοί Θάλαμοι Ξήρανσης Θάλαμοι Ξήρανσης με υρτάρια Κλίνη ξήρανσης ΔΤΝΑΜΙΚΑ ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ Γενικές αρχές Εναλλακτικές λύσεις ΡΕΟΑΙΨΡΟΤΜΕΝΗ ΞΗΡΑΝΗ ΛΤΟΥΙΛΟΠΟΙΗΗ ύγκριση των διαφόρων μεθόδων ξήρανσης υμπέρασμα ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΞΗΡΑΝΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ 201 ΥΤΣΨΝ... Εισαγωγή Γραμμή προετοιμασίας του φυτικού υλικού πριν την 202 ξήρανσή του...

4 Κοπή Διαχωρισμός - Διαλογή Πλύση ΚΤΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ 204 ΚΛΙΜΑΚΑ Μονάδα Ξήρανσης Απλού ταδίου - Single-Stage Dryers Μονάδα Ξήρανσης Πολλών ταδίων - Multi-Stage Dryers Μονάδες ξήρανσης πολλών επιπέδων - multi-tier dryers Μονάδες ξήρανσης με βαγονέτα δίσκων - truck/tray dryers Αρχή της λειτουργίας ξήρανσης σε μια βιομηχανική μονάδα Ειδικές Προσθήκες και Βελτιώσεις στις Μονάδες Ξήρανσης ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΞΗΡΑΝΗ Βελτίωση - Διαχωρισμός Κοσκίνισμα ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 ΚΟΠΗ ΘΡΑΤΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 5.1 ΕΙΑΓΨΓΗ Διαλογή και κατάταξη Σαξινόμηση ΚΑΣΑΣΜΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ 215 ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΤΣΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ Υύλα και Πόες Ρίζες και Υλοιοί πόροι και Καρποί ΜΤΛΟΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Ε ΡΕΤΜΑ ΑΕΡΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΕΚΦΤΛΙΜΑΣΑ EXTRACTA MEDICINALI Β ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 6.1 ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΨΜΑ Ιστορικά τοιχεία Εισαγωγή ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ Βιογένεση των τερπενίων Σαξινόμηση των τερπενίων Σερπένια και μοριακή δομή αυτών ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΨΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΨΝ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΨΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ρόλος των αιθερίων ελαίων / τερπενίων στα φυτά Ονομασία -ταξινόμηση χημειότυποι ΠΙΝΑΚΕ ΔΟΜΨΝ ΣΕΡΠΕΝΙΨΝ ΠΙΝΑΚΕ ΔΟΜΨΝ ΕΚΙΣΕΡΠΕΝΙΨΝ Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

5 ΕΙΑΓΨΓΗ ύνδεση με την παραγωγή πρώτης ύλης Σεχνολογία Επεξεργασίας Επεξεργασία των Αρωματικών Υυτών σε Αγροτικές Περιοχές Επεξεργασία των Αιθερίων Ελαίων ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΑIΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑIΩΝ 7.1 ΑΠΟΣΑΞΗ ) Απόσταξη με νερό ) Απόσταξη με νερό και υδρατμούς ) Απόσταξη με υδρατμούς Παράγοντες που επιδρούν κατά την απόσταξη Διαφορές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τριών τύπων απόσταξης τοιχεία από την κατασκευή των αποστακτήρων ΕΚΦΤΛΙΗ Γενικά περί εκχυλίσεως Εκχύλιση με διαλύτες Εκχυλιστικό συγκρότημα ταθερό ή ακίνητο Περιστρεφόμενο Η εμβροχή Εκχύλιση με κρύο λίπος (Enfleurage) Εκχύλιση με ζεστό λίπος (Maceratio) Εκχύλιση με Τπερκρίσιμα Τγρά (CO2) Απλή εκχύλιση με CO ΜΗΦΑΝIΚΗ ΕΚΠIΕΗ ΑΠΟΔΟΕΙ ΑIΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑIΨΝ Παράμετροι που επιδρούν στην απόδοση και την ποιότητα των Α.Ε Πρoσδιoρισμός της περιεκτικότητας των φυτικών υλικών σε αιθέριo έλαιo Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την παραγγελία - Αγορά του αποστακτικού συγκροτήματος αλλά και για τη σωστή απόδοσή του ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΑIΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑIΨΝ Απoτερπενιωμένα αιθέρια έλαια ΜΕΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΨΝ Α. Ε ΔIΑΣΗΡΗΗ ΣΨΝ ΑIΘΕΡIΨΝ ΕΛΑIΨΝ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΨΝ ΠΛΕΟΝ ΟΝΟΜΑΣΨΝ ΑIΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑIΨΝ ΣΑ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8 ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΤΝΗΘΕΙ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΠΟΣΑΞΗ Μείωση της εμπεριεχόμενης υγρασία Επί μέρους ξήρανση Η κατάτμηση

6 8.2 ΑΠΟΣΑΞΗ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ Αρχές της απόσταξης των αρωματικών φυτών Οι γενικές μέθοδοι απόσταξης Η απόσταξη με ατμούς των αρωματικών φυτών Κινητός αποστακτήρας «Ο Κάδος» Κινητό αποστακτικό συγκρότημα Ιδιαίτερα στοιχεία και προσδιορισμοί κατά την απόσταξη των αρωματικών φυτών Η κατανάλωση ατμού κατά την απόσταξη των Αρωματικών Υαρμακευτικών Υυτών Η συμπύκνωση και ο διαχωρισμός των αιθερίων ελαίων Η ποιότητα των αιθερίων ελαίων που παραλαμβάνονται από 338 απόσταξη... Υυσικοχημικά φαινόμενα κατά την παραλαβή των αιθερίων 339 ελαίων ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΑΚΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ Επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης Υορτίο απόσταξης Ο Αποστακτήρας χήμα και μέγεθος του άμβυκα Σο καπάκι του άμβυκα Η μόνωση Σο μέταλλο κατασκευής του άμβυκα Ο λαιμός του κύκνου Ο Χυκτήρας υμπυκνωτής ελικοειδούς τύπου Οι ψυκτήρες με παράλληλους αυλούς Η λειτουργία και κατασκευή των συμπυκνωτών Ο διαχωριστής των αιθερίων ελαίων - Υλωρεντιανή φιάλη Σα διάφορα είδη διαχωριστών Σο υλικό κατασκευής του διαχωριστή Ο Ατμολέβητας ΙΔΙΑΙΣΕΡΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΑΞΗ Ιδιαιτερότητες ορισμένων φυτικών υλικών Οι καρποί και οι σπόροι Ρητινοφόρα κλαδιά, κορμοί των μαλακών ξύλων Ρίζες, ξύλα Νωπά φυτά, ξηρά φυτά Ειδικές περιπτώσεις απόσταξης: σκόρδο, κρεμμύδι Επαναπόσταξη Απόσταξη με σύστημα επαναρροής (cohobage) ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΣΑΞΗ ΣΨΝ ΥΑΥ TΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΤΔΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΤΝΘΕΗ ΕΝΟ ΑΙΘΕΡΙΟΤ 384 ΕΛΑΙΟΤ Αζουλένιο και Φαμομήλι Καθαρισμός, διαύγαση και αποθήκευση των αιθερίων ελαίων υνήθης διάρκεια ζωής ενός αιθερίου ελαίου κατά την αποθήκευση ή στο ράφι μετά την απόσταξη

7 8.8.3 Δειγματισμός και αποθήκευση Κοστολόγηση ενός αιθερίου ελαίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΨΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΨΝ Η διαχείριση των νερών Πύργοι ψύξεως ΚΕΥΑΛΑΙΟ 9 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΣΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΕ ΕΚΦΤΛΙΕΙ 9.1 ΑΛΛΕ ΚΛΑΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΨΜΑΣΙΚΏΝ ΤΣΑΣΙΚΨΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΚΟΝΚΡΕΣΕ ABSOLUTES ΤΓΚΡΙΜΑ ΠΟΜΜΑΣΕ ΡΗΣΙΝΟΕΙΔΗ ΕΚΦΤΛΙΜΑΣΑ ΕΚΦΤΛΙΜΑΣΑ ΜΕ ΤΠΕΡΚΡΙΙΜΑ ΤΓΡΑ ΕΛΑΙΟΡΗΣΙΝΕ ΜΠΑΦΑΡΙΚΨΝ ΚΑΙ ΒΟΣΑΝΨΝ ΑΛΛΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΝΕΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΨΝ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΠΣΗΣΙΚΨΝ ΤΣΑΣΙΚΨΝ ΑΠΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 10 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΑΠΟ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Μέθοδος Pellatrice Μέθοδος Sfumatrice Σύπου Brown Peel Shaνer (ΒΟΕ) Εκχυλιστήρας Σύπου FMC ύσταση των αιθερίων ελαίων των εσπεριδοειδών Επιμέρους αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών Αιθέριο έλαιο λεμονιού Αιθέριο έλαιο μανταρινιού Αιθέριο έλαιο γκρέιπφρουτ Αιθέριο έλαιο περγαμόντου Αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών στην αρωματοποιία Διάκριση μεταξύ αιθερίων ελαίων τύπου NEROLI και 449 PETIGRAIN... Αιθέριο έλαιο τύπου Petitgrain Αιθέριο έλαιο τύπου Neroli ΚΕΥΑΛΑΙΟ 11 ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 11.1 ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΠΑΙΣΗΕΙ -ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ

8 11.2 ΠΟΟΣΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ ΑΛΛΕ ΣΕΦΝΙΚΕ υσκευή Likens-Nickerson ύγχρονης Απόσταξης / Εκχύλισης 457 (SDE)... Σεχνική Παγίδευσης Τπερκείμενης Υάσης (Head Space - HS) Σεχνική SPMΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ Η Αέρια Τγρή Φρωματογραφία (GC) Περιγραφή της μεθόδου Υασματοσκοπία Μάζης (MS) Ανιχνευτής Παγίδευσης Ιόντων (ITD) Βιβλιοθήκες GC/MS ΝΟΘΕΙΕ ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ ΤΚΕΤΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 12 ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΑΣΙΚΩΝ 12.1 ΕΙΑΓΨΓΗ ΔΟΜΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΚΑΙ ΖΗΣΗΗ Σάσεις στην παραγωγή των αιθερίων ελαίων Παγκόσμια ζήτηση Σάσεις στην αρωματοποιία Σάσεις στα αρωματικά συστατικά Νέες χρήσεις των αιθερίων ελαίων ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΟΜΕΝΕ ΦΨΡΕ Η παγκόσμια παραγωγή ΠΗΓΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ Γενική ανασκόπηση Εμπορικές στατιστικές Πληροφόρηση επί των τιμών των αιθερίων ελαίων Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των αιθερίων ελαίων Ανταγωνισμός «φυσικών» έναντι «συνθετικών προϊόντων» Παραδείγματα των τάσεων τιμών ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΨΝ ΑΓΟΡΨΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Η ΑΓΟΡΑ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ Περιγραφή αγοράς - Κατανάλωση, παραγωγή και εμπόριο ΣΙΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΨΡΙΑ Απαιτήσεις για την πρόσβαση στην αγορά Προώθηση πωλήσεων ΚΕΥΑΛΑΙΟ 13 ΦΡΗΕI ΣΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑIΩΝ Εισαγωγή Φρήσεις των αιθερίων ελαίων στη Υαρμακευτική

9 13.2 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ: οι αντιμικροβιακές ιδιότητες και η δυνατότητα εφαρμογής τους στα τρόφιμα Καρβακρόλη και Θυμόλη ΑΡΨΜΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σα πρώτα βήματα Δράση Η Δράση στον Οργανισμό Η Δράση στο Πνεύμα Σο Αρωματόγραμμα Υυτορμόνες στα Αιθέρια Έλαια Μπορούμε να αναγνωρίσουμε μυρωδιές Η Επίδραση των Αιθερίων Ελαίων στο Μυαλό και στο Πνεύμα ωστή Δοσολογία στα Αιθέρια Έλαια Πρακτικές οδηγίες και δόσεις των αιθερίων ελαίων Δόσεις που πρέπει (τουλάχιστον) να τηρούνται ΑΡΨΜΑΣΟΠΟΙΙΑ ύνθεση του αρώματος Αρωματικές «νότες» Παρασκευή του αρώματος Γνώση των υλικών Πρώτες οδηγίες για την παρασκευή ενός αρώματος Αρχίζοντας την ανάμειξη Η αραίωση των αρωμάτων Ποσότητα «Αρωματικής σύνθεσης» στα Καλλυντικά 580 σκευάσματα ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΨΝ ΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ 582 Α.Ε.... ΜΕΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΑΡΨΜΑΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ 14.1 Εμπορευματοκιβώτια (Containers) άκοι Οδηγίες διακίνησης ήμανση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ ΥΤΣΨΝ ΓΛΤΚΑΝΙΟ Περιγραφή προϊόντων Ποιότητα / διάρκεια της αποθήκευσης υσκευασία Μεταφορά υνήθη μέσα μεταφοράς Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων Φειρισμός φορτίου Παράγοντας συντελεστές - αποθήκευσης Απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης Παράγοντας Θερμοκρασίας

10 Παράγοντας Τγρασίας Παράγοντας Εξαερισμού Παράγοντας οσμής μυρωδιάς Παράγοντας Μόλυνσης Παράγοντας μηχανικών χειρισμών Παράγοντας Σοξικότητας / κίνδυνοι για την υγεία Παράγοντας προσβολών από έντομα ΥΤΛΛΑ ΥΑΚΟΜΗΛΟΤ - ΑΛΒΙΑ Περιγραφή προϊόντων Ποιότητα / διάρκεια αποθήκευσης υσκευασία Μεταφορά υνήθη μέσα μεταφοράς Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων Φειρισμός φορτίου Παράγοντας συντελεστές - αποθήκευσης Απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης υγκράτηση Εξασφάλιση φορτίου Παράγοντες κινδύνου και πρόληψη απωλειών Παράγοντας Θερμοκρασίας Παράγοντας Τγρασίας Παράγοντας Εξαερισμού Παράγοντας οσμής μυρωδιάς Παράγοντας Μόλυνσης Παράγοντας Μηχανολογικών επιδράσεων Παράγοντας Σοξικότητας / κίνδυνοι για την υγεία ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ Γ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ Εισαγωγή ΚΕΥΑΛΑΙΟ 15 ΒΑΙΛΙΚΟ 15.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ Περιγραφή Φημειότυποι ποικιλίες ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... Έδαφος Εγκατάσταση καλλιέργειας Σεχνικά στοιχεία Λίπανση Άρδευση Υως

11 Ζιζάνια - ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ υγκομιδή για παραλαβή αιθερίου ελαίου Αποδόσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Επεξεργασία και Ξήρανση Ξήρανση Χύξη και υσκευασία για την Αγορά Νωπών ΦΡΗΕΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ Αιθέριο έλαιο Υυσικοχημικές σταθερές Προδιαγραφές Αναλύσεις αιθερίων ελαίων βασιλικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 16 ΓΛΤΚΑΝΙΟ 16.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Ποικιλίες ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Σεχνικά χαρακτηριστικά Λίπανση Έλεγχος ζιζανίων Άρδευση ΤΓΚΟΜΙΔΗ Αποδόσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Υυσικοχημικές Προδιαγραφές ΦΡΗΕΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ Αιθέριο έλαιο Προδιαγραφές... Φημική σύσταση του αιθερίου ελαίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 17 ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ 17.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΗ ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος... Εγκατάσταση της καλλιέργειας Άρδευση Λίπανση

12 Εχθροί και Ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΗ ΑΠΟΔΟΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΦΡΗΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ Αναλύσεις αιθερίων ελαίων δενδρολίβανου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 18 ΘΤΜΑΡΙ 18.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΗ ΘΤΜΑΡΙΟΤ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος... Εγκατάσταση της καλλιέργειας Λίπανση Άρδευση Εχθροί και Ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ Μηχανολογικός Εξοπλισμός ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΗ ΑΠΟΔΟΕΙ Υυτικό υλικό πόροι Αποθήκευση των σπόρων Αιθέριο έλαιο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΦΡΗΕΙ - ΙΔΙΟΣΗΣΕ Φρήση στην Ιατρική- Υαρμακευτική ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ Κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου Αναλύσεις αιθερίων ελαίων θυμαριού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ τοιχεία (ενδεικτικά) της παραγωγής θυμαριού σε διάφορες χώρες,... Γαλλική παραγωγή θυμαριού Αιθέριο έλαιο θυμαριού ΚΕΥΑΛΑΙΟ 19 ΛΕΒΑΝΣΑ ΚΑΙ ΛΕΒΑΝΣΙΝΗ 19.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ Γενική περιγραφή Laνandula latifolia

13 Laνandula angustifolia Ποικιλίες της Laνandula angustifolia Laνandula Φ intermedia - Laνandin Ποικιλίες της Laνandula x intermedia - λεβαντίνης Ανάπτυξη ποικιλιών ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Εκτιμήσεις περιοχών για την καλλιέργεια της λεβάντας Κλίμα Έδαφος Πολλαπλασιασμός της λεβάντας Με σπόρο Πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα Πολλαπλασιασμός με καταβολάδες Ιστοκαλλιέργεια Αγορά φυτών Εγκατάσταση της καλλιέργειας Αποστάσεις φύτευσης Υύτευση Έλεγχος ζιζανίων Εδαφοκάλυψη Ύφασμα εδαφοκάλυψης Οργανική εδαφοκάλυψη Λίπανση Άρδευση Κλάδεμα Παραγωγική διάρκεια της φυτείας λεβάντας και Πιστοποίηση ΤΓΚΟΜΙΔΗ Φρόνος συγκομιδής Κλίμακα ωριμότητας της λεβάντας Μηχανική συγκομιδή υγκομιδή με το χέρι υγκομιδή για την απόσταξη ελαίου Διατήρηση της ποιότητας κατά τη συγκομιδή Αποδόσεις σε φυτικό υλικό ΞΗΡΑΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΨΝ ΑΝΘΕΨΝ Ξηρά ματσάκια - Μπουκέτα ΦΡΗΕΙ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΛΕΒΑΝΣΑ Απόσταξη της λεβάντας ύνθεση και προδιαγραφές του αιθερίου ελαίου Επεξεργασία και αποθήκευση του αιθερίου ελαίου ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ ΛΕΒΑΝΣΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΛΕΒΑΝΣΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ τοιχεία από τη Γαλλική παραγωγή Έρευνα και προώθηση Σιμές Μια ιδιαίτερη περιοχή παραγωγής λεβάντας στη Γαλλία

14 Γαλλικό εμπόριο Η γαλλική Αρωματοβιομηχανία Οικονομικά στοιχεία παραγωγής ΠΡΟΨΘΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ ΛΕΒΑΝΣΑ ΣΙ ΔΙΑΥΟΡΕ ΑΓΟΡΕ - ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΛΕΒΑΝΣΑ Καταναλωτικό κοινό Νωπά ματσάκια Ξηρά ματσάκια - Μπουκέτα Φύδην λεβάντα Κοσμητικά και άλλα σκευάσματα Αρωματοθεραπεία απούνια και σαμπουάν Αρωματικά κεριά Υαρμακευτικά προϊόντα ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΕΡΑΙΣΕΡΨ ΔΙΕΞΟΔΟΙ Σο αγρόκτημα της λεβάντας σαν τουριστικός προορισμός ΤΝΟΧΗ ΣΨΝ ΒΑΙΚΨΝ ΚΑΝΟΝΨΝ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΛΕΒΑΝΣΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 20 ΜΑΡΑΘΟ 20.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ -ΠΟΙΚΙΛΙΕ Ποικιλίες ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Σεχνικά χαρακτηριστικά Λίπανση Άρδευση Ασθένειες - Παράσιτα ΤΓΚΟΜΙΔΗ Καρποί Οι ρίζες Σα φύλλα Αποδόσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΡΗΕΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ τη μαγειρική - Ποτοποιία τη θεραπευτική ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 21 ΜΕΛΙΟΦΟΡΣΟ 21.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

15 Έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Λίπανση Ασθένειες Αμειψισπορά ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΗ Επεξεργασία Ξήρανση Αποδόσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΡΗΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 22 ΜΕΝΣΑ 22.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΦΗΜΕΙΟΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ Ποικιλίες της Mentha x piperita - Κατάταξη Γνωστές καλλιεργούμενες ποικιλίες M. piperita ΙΔΙΟΣΗΣΕ - ΦΡΗΕΙ Φρήσεις στην Ιατρική - Υαρμακευτική ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κλίμα και έδαφος Προετοιμασία του εδάφους και λίπανση Εγκατάσταση της φυτείας μέντας Άρδευση Αντιμετώπιση ζιζανίων Εχθροί και Ασθένειες ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΜΕΝΣΑ ύνθεση αιθερίου ελαίου Παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοσύνθεση του αιθερίου 771 ελαίου ΤΓΚΟΜΙΔΗ Αύξηση χορτόμαζας και παραγωγή αιθερίου ελαίου Πρόβλεψη της ημερομηνίας συγκομιδής Σο τρωτό δεκαπενθήμερο Έναρξη της συγκομιδής Διαδικασία υγκομιδής Αποδόσεις ΥΤΛΛΑ ΜΕΝΣΑ Επεξεργασία Ξήρανση Σεχνικά στοιχεία Μετά την ξήρανση ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΥΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

16 22.10 ΑΠΟΣΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ Αποδόσεις ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΜΕΝΣΑ Προδιαγραφές ποιότητας αιθερίου ελαίου Υυσική και συνθετική Μινθόλη Σιμές ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ Καλλιεργητικές πρακτικές στις ΗΠΑ Εμπορία Παραγωγή δυόσμου Spearmint ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΜΕΝΣΑ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ Οικονομικά στοιχεία παραγωγής ΠΙΟ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ Ι. Όγκος παραγωγής ΙΙ. Ποικιλίες φυτικού υλικού Μέντας ΙΙΙ. Πρακτικές διαχείρισης IV. Έρευνα και ανάπτυξη V. Ενώσεις παραγωγών VI. Μείωση των πάγιων δαπανών VII. Μείωση των μεταβλητών δαπανών VIII. Σουρισμός και προώθηση ΚΕΥΑΛΑΙΟ 23 ΡΙΓΑΝΗ 23.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΕΙΔΗ ΡΙΓΑΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Εγκατάσταση σε σπορείο Πολλαπλασιασμός με παραφυάδες Μεταφύτευση Λίπανση Άρδευση Ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΞΗΡΑΝΗ Ε ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΔΟΕΙ ΒΕΛΣΙΨΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Γενικές Προδιαγραφές ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΡΙΓΑΝΗ ΙΔΙΟΣΗΣΕ - ΦΡΗΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΣΟΤ ΓΕΝΟΤ ORIGANUM ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 814 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ Origanum dictamnus L. δίκταμο ή έρωντας O. onites νησιώτικη ρίγανη

17 O. majorana L. ματζουράνα ΑΝΑΛΤΕΙ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΡΙΓΑΝΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 24 ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΑ 24.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ ΕΙΔΗ - ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΡΟΔΕΛΑΙΟ ΣΟ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟ ΡΟΔΕΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΨΝ ΡΟΔΨΝ ΣΗ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ Καλλιεργητικές φροντίδες υγκομιδή-επίδραση των καιρικών συνθηκών ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ Παραγωγή - Νοθεύσεις υστατικά του αιθερίου ελαίου Η κιτρονελλόλη Η γερανιόλη Νερόλη, Υαρνεζόλη και άλλες αλκοόλες Οι υδρογονάνθρακες Άλλα συστατικά ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΡΟΔΕΛΑΙΟΤ Μέθοδοι παραλαβής του Ροδέλαιου Παραδοσιακή υδροαπόσταξη Οι σύγχρονοι αποστακτήρες γυμνής φλόγας Οι αποστακτήρες με χρήση ατμού ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ ΣΨΝ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΨΝ Η περίπτωση των φρέσκων ανθέων Η περίπτωση των μη φρεσκοκομμένων ανθέων ΣΟ ΣΟΤΡΚΙΚΟ ΡΟΔΕΛΑΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΡΟΔΕΛΑΙΟΤ ΔΙΑ ΕΚΦΤΛΙΕΨ (ΚΟΝΚΡΕΣΑ 854 ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΜΑ) Παραλαβή των πτητικών συστατικών δια εκχυλίσεως τατικοί εκχυλιστήρες Περιστρεφόμενοι εκχυλιστήρες Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο μεθόδων Εξάτμιση και συμπύκνωση του μίγματος Μετατροπή της κονκρέτας σε σύγκριμα ΚΕΥΑΛΑΙΟ 25 ΤΠΕΡΙΚΟ 25.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ Κλίμα και έδαφος ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ χεδιασμός αμειψισποράς Απευθείας σπορά Μεταφύτευση

18 Φαρακτηριστικά στοιχεία του σπόρου Ανάπτυξη φυταρίων Αντιμυκητιακή μεταχείριση Καλλιεργητικές φροντίδες μετά τη σπορά ή τη μεταφύτευση πορά σε σπορείο ακολουθούμενη από μεταφύτευση Ασθένειες και εχθροί ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΕΙ ΞΗΡΑΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΦΗΜΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σο αιθέριο έλαιο Ανθρακινονικές Φρωστικές Άλλες ουσίες ΦΡΗΕΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΨΝ ΣΙΜΨΝ ΑΓΟΡΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 26 ΥΑΚΟΜΗΛΟ ή ΑΛΒΙΑ 26.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΨΗ- ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΙΚΙΛΙΕ Επιλογή ποικιλίας φασκόμηλου (S. officinalis) ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κλίμα και έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας Απευθείας σπορά πορά σε σπορείο Υύτευση Αποθήκευση των σπόρων Λίπανση Έλεγχος ζιζανίων Εδαφοκάλυψη Εχθροί και Ασθένειες ΤΓΚΟΜΙΔΗ Αποδόσεις Αιθέριο έλαιο Παραγωγή σπόρου ΞΗΡΑΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΦΡΗΕΙ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ Φημικά χαρακτηριστικά του αιθερίου ελαίου Προδιαγραφές του αιθερίου ελαίου φασκόμηλου (S. officinalis) κατά AFNOR Υυσικές σταθερές ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΥΑΚΟΜΗΛΟΤ ΤΣΑΗ ΣΨΝ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΕΙΔΨΝ ΥΑΚΟ- 892

19 ΜΗΛΟΤ... ΚΕΥΑΛΑΙΟ 27 ΦΑΜΟΜΗΛΙ 27.1 ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΕΞΑΠΛΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΦΗΜΕΙΟΣΤΠΟΙ-ΠΟΙΚΙΛΙΕ Καλλιεργούμενες ποικιλίες χαμομηλιού Οι πιο διαδεδομένες Διπλοειδείς Ποικιλίες (2x = 18) Οι πιο διαδεδομένες Σετραπλοειδείς Ποικιλίες (4x = 36) ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κλίμα και έδαφος Εγκατάσταση της καλλιέργειας ύστημα καλλιέργειας του χαμομηλιού που εφαρμόζεται στη 904 λοβακία... Εγκατάσταση της φυτείας... Λίπανση... Άρδευση υγκομιδή - μηχανοποιημένα συστήματα ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΔΟΕΙ ΞΗΡΑΝΗ Διαδικασία Ξήρανσης ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ, ΤΚΕΤΑΙΑ, ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ Σο αιθέριο έλαιο του χαμομηλιού ύσταση του αιθερίου ελαίου χαμομηλιού Αποθήκευση του αιθερίου ελαίου ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΦΡΗΕΙ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΤΕΙ ΑΙΘΕΡΙΨΝ ΕΛΑΙΨΝ ΦΑΜΟΜΗΛΙΟΤ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΦΑΜΟΜΗΛΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ

Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές

Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές 1 Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές Χρήστος όρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 2 Αντικείµενο της οµιλίας Σηµασία των

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCURIDES OE. Μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος

DIOSCURIDES OE. Μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος DIOSCURIDES OE Μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος ηιδέα ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1200 Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά είναι Βιομηχανικά 900 Αρωματικά Φαρμακευτικά

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 2 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑ 3 Αρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας». Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος πρ. πρ/νος Κ.Σ.Ε Αγρινίου ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ)

«Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας». Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος πρ. πρ/νος Κ.Σ.Ε Αγρινίου ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ) Τα Αρωματικά Φυτά. «Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας». Τάσεις Προοπτικές. Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος πρ. πρ/νος Κ.Σ.Ε Αγρινίου ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ) τα ερωτήματα: 1. Τι είναι Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά? 2.

Διαβάστε περισσότερα

ευτερογενείς µεταβολίτες Μικρού όγκου - µεγάλης αξίας προϊόντα (fine chemicals) Οι τιµές των προϊόντων αυτών είναι πολύ υψηλές

ευτερογενείς µεταβολίτες Μικρού όγκου - µεγάλης αξίας προϊόντα (fine chemicals) Οι τιµές των προϊόντων αυτών είναι πολύ υψηλές Προσδοκίες για αγρότες και µεταποιητές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου ιευθυντής Εργαστηρίου Χηµείας Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 ευτερογενείς µεταβολίτες Μικρού όγκου - µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. Καλούνται τα φυτά, από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Ρίγανη. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Ρίγανη. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596 Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα προϊόντα από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος Dioscurides OE

Καινοτόμα προϊόντα από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος Dioscurides OE Η συμβολή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας Καινοτόμα προϊόντα από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κωνσταντίνα Τζιά Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Νέα προϊόντα - Ελαιόλαδο Αντικατάσταση άλλων λιπαρών σε προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών

Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος http://myrtisfytoria.com e-mail: info@myrtisfytoria.com Γιατί καλλιέργεια των ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπαχαρικά και βότανα. > Μπαχαρικά & βότανα. σε Βοχ > Αρωματικά φυτά ψυχρής αφυδάτωσης

Μπαχαρικά και βότανα. > Μπαχαρικά & βότανα. σε Βοχ > Αρωματικά φυτά ψυχρής αφυδάτωσης ΑΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΝΙΚA ΠΟΣOΤΗΤΕΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΕΥΣΗΣ. Μπαχαρικά και βότανα Αποτελούν τους καρπούς ή τα αποξηραμένα τμήματα φυτών που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων κεφάλαιο 1 Ασφάλεια των Τροφίμων 1.1 Ποιότητα...19 1.2 Ασφάλεια...20 1.3 Σχέση Ποιότητας και Ασφάλειας...21 1.4 Προαπαιτούμενα του HACCP...21 1.4.1 Υποδομή-εγκαταστάσεις...22 1.4.2 Εκπαίδευση...24 1.4.3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Απότηνστιγμήπουοάνθρωποςαπέκτησε μόνιμη κατοικία άρχισε την κατοικιδιοποίηση τωνζώωνκαιτωνφυτών. Τα πρώτα καλλιεργούμενα φυτά προήλθαν πιθανώς τυχαία από σπόρους

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΔΟΥ & ΛΕΒΑΝΤΑΣ ROSA DAMASCENΑ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA. Συνεταιρισμός Αρωματικών, Φαρμακευτικών & Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΔΟΥ & ΛΕΒΑΝΤΑΣ ROSA DAMASCENΑ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA. Συνεταιρισμός Αρωματικών, Φαρμακευτικών & Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΔΟΥ & ΛΕΒΑΝΤΑΣ ROSA DAMASCENΑ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA Συνεταιρισμός Αρωματικών, Φαρμακευτικών & Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης 1 2 O ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η προσπάθεια ξεκίνησε στην περιοχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την προώθηση των αρωματικών φυτών

Κίνητρα για την προώθηση των αρωματικών φυτών Εφαρμογή της οργανικής γεωργίας στα αρωματικά φυτά εν προσβάλλονται από εχθρούς και ασθένειες. Οργανική καλλιέργεια αρωματικών φυτών στην Η οργανική γεωργία βελτιώνει Ελλάδα 9., την ποιότητα των αιθέριων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων

Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων Δ. Κογιάννου 1, Χ. Κουνδουράκη 1, Σ. Καραβόλτσος 2, Α. Σακελλάρη 2, Ν. Καλογερόπουλος 1 1 Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βότανα της Κρήτης, ένας ανεκμετάλλευτος πλούτος;

Βότανα της Κρήτης, ένας ανεκμετάλλευτος πλούτος; Βότανα της Κρήτης, ένας ανεκμετάλλευτος πλούτος; Δρ. Κώστας Δ. Οικονομάκης Γεωπόνος, τέως Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ c.economakis@yahoo.gr Α) ΠΑΡΟΎΣΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Η αρωματική-φαρμακευτική χλωρίδα της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δρ Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ Fritilaria pontica Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΡΑΝΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΠΕΚΟΓΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ευεργετική δράση των βοτάνων και των φυτών στον κόσμο των καλλυντικών και της αρωματοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (01-1) ΜΑΘΗΜΑ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΑΑΚΚΗΗ.. ΤΤΝΟΛΛΟ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΤΤΝΟΛΛΟ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι 1 4 10 ΦΤΙΚΗ 1 1 7 1 ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 4,, 7

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΣΥΚΙΑ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Τάξη των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών. Οικογένεια Moraceae, γένος Ficus, είδος Carica.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματοθεραπεία. Συμβουλές και μυστικά. Διώξτε τις πνευματικές, σωματικές, και συναισθηματικές εντάσεις με αρώματα Αρωματοθεραπεία.

Αρωματοθεραπεία. Συμβουλές και μυστικά. Διώξτε τις πνευματικές, σωματικές, και συναισθηματικές εντάσεις με αρώματα Αρωματοθεραπεία. Το βιβλίο Αρωματοθεραπεία Συμβουλές και μυστικά: I I I Παρουσιάζει αναλυτικά τα κυριότερα αιθέρια έλαια Δείχνει πώς χρησιμοποιούνται στην πράξη για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων J. Harding

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών

αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών 10 11 Νοεμβρίου 2012 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Στοιχεία καλλιέργειαςαξιοποίησης ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών Δρ. Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ---------------------------------- Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΥΤΣΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΠΑΠ-ΥΜΚ) (Stevia rebaudiana Bertoni,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Το παρόν άρθρο το θεωρώ συνέχεια των προηγούμενων άρθρων σχετικά με τους ευκαλύπτους και μετά από πολλές ερωτήσεις φίλων μελισσοκόμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά).

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά). ΑΡΤΥΜΑΤΑ Κάποια φυτά/τμήμα φυτών με έντονες και χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα χρησιμοποιούνται αποξηραμένα είτε νωπά ως καρυκεύματα ή μπαχαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται καρποί, σπόροι, φλοιοί δένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟ ΓΥΜΝ. Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ

ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟ ΓΥΜΝ. Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟ ΓΥΜΝ. Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΑΞΕΙΣ Α,Β & Γ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ 11 ΠΙΤΣΙΝΗ ΑΝΤΑ ΠΕ 17 ΤΣΑΜΙΤΑ ΣΤΑΡΟΥΛΑ ΠΕ «ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΤΑ

AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΤΑ AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑ ΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ Costanza Dal Cin D Agataa & Ιωάννα Μανωλικάκη Allium cepa L., Κρεμμύδι Οικογένεια: Amaryllidaceaee Περίοδος Άνθισης: Ιούνιο Αύγουστο Εξάπλωση: Aφρική, Aσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 Αίθουσα Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμύνταιου

Ημερίδα. Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 Αίθουσα Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμύνταιου Ημερίδα Η Καλλιέργεια των αρωματικών φυτών στο Νομό Φλώρινας και η δυνατότητα αξιοποίησης των παραγόμενων πρώτων υλών τους Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 Αίθουσα Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμύνταιου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ Sorghum bicolor (L.) Moench ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ BIOSIS Πρόγραμμα ΚοινοτικήςΠρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών Δρ. Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια EΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Fritilaria pontica Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Κεφ. Ιο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18 1.1. Επιλογή των τροφών 19 1.2. Τα θρεπτικά στοιχεία 20 1.2.1. Πρωτεΐνες ή λευκώματα 21 1.2.2. Υδατάνθρακες ή σάκχαρα 22 1.2.3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: Εισαγωγή Ποια είναι τα

Περιεχόμενα: Εισαγωγή Ποια είναι τα ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Περιεχόμενα: Εισαγωγή Ποια είναι τα βότανα της Κρήτης Ιστορία Α. παλιά χρόνια Β. αρχαιολογικές ανασκαφές Γ. πως βοηθούσαν τους ανθρώπους τότε Δ. πως βοηθούν εμάς σήμερα Καταστροφή φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ. Λαμία 16 Μαΐου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ. Λαμία 16 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη Τμήματος Πυρηνοκάρπων-Μηλοειδών Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής Λαμία 16 Μαΐου 2012 www.minagric.gr η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ανάμεσα στον άνθρωπο και στο φυτικό κόσμο αναπτύχθηκε στα χρόνια που πέρασαν ένας βαθύς και ακατάληπτος δεσμός, τόσο παλιός όσο και η ιστορία του. Έτσι, η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης

Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Η μαστίχα Χίου Η μαστίχα Χίου, αποτελεί 100% φυσικό προϊόν, προέρχεται από τον κορμό και τα κλαδιά του μαστιχόδεντρου (Pistacia Lentiscus var. Chia), Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου Παρουσίαση Προτεραιότητες Συλλογή δεδομένων Σχεδιασμός Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα δικτυοκήπιο πρέπει πρώτα να αναλύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗΣ Επιστηµονικός υπεύθυνος : Δρ. Αντώνιος Τσαρµπόπουλος Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Προσδιορισµός και µελέτη πτητικών συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE 071047 K-22853 (12 pages) 20/07/10 10:52 Page 1 K-22853/31007 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί;

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί; ΚΑΦΕΣ AURILE Γενικές Πληροφορίες Πώς καβουρδίζεται ο καφές Aurile; Ο καφές Aurile καβουρδίζεται για περίπου 20 λεπτά στους 210 C (ο τρόπος αυτός είναι γνωστός ως American Roast). Κατά τη διάρκεια του καβουρδίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page2 K-31951/31307 - GREECE - (BASE) - PAGE 2 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 16: Φυσικά Αντιμικροβιακά Συστήματα, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 9: Αντιμικροβιακά Εμπόδια - Αιθέρια Έλαια, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO Εργαστήριο 2 ο Υλικό Καλλιέργειας Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ o Ο ζυγώτης εμφανίζει ολοδυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων 26-27 Απριλίου 2007 Λίµνη Πλαστήρα Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ BODY SIGN. Φυσικός αφρός για το σώμα. Φυσικό peeling σώματος με ζάχαρη. Φυσικό βούτυρο σώματος body sign. Φυσικό σαπούνι σώματος

ΣΕΙΡΑ BODY SIGN. Φυσικός αφρός για το σώμα. Φυσικό peeling σώματος με ζάχαρη. Φυσικό βούτυρο σώματος body sign. Φυσικό σαπούνι σώματος ΣΕΙΡΑ BODY SIGN Φυσικός αφρός για το σώμα ΣΕΙΡΑ BODY SIGN Φυσικό peeling σώματος με ζάχαρη Φυσικό βούτυρο σώματος body sign Φυσικό σαπούνι σώματος Φυσικός αφρός για το σώμα ΣΕΙΡΑ BODY SIGN Περιέχει βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑΣ 1: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1: Δράση 1.2: Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Σχέδιο - Τελευταία αποθήκευση στις 17/02/2015 14:00 από null I. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1.Ονομασία και τύπος a. Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

A.T.Ε.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

A.T.Ε.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ A.T.Ε.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ.ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ιπποφαές: µία καινοτόµος καλλιέργεια

Ιπποφαές: µία καινοτόµος καλλιέργεια ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής Ιπποφαές: µία καινοτόµος καλλιέργεια µε πολύτιµες φαρµακευτικές ιδιότητες Θήβα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Άσκηση1: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίστε με μια γραμμή την ανεξάρτητη και με δύο την εξαρτημένη μεταβλητή:

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Αξιότιµε κ. Αξιότιµοι κκ Σεβασµιότατε ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ) Κυρίες και Κύριοι ΣΤΑΥΡΟΣ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα