Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική"

Transcript

1 Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική Βαγιονισ Ν., Κζντρο Ρρογραμματιςμοφ και Οικονομικϊν Ερευνϊν ΚΕΡΕ, Ερευνθτισ Α. Διδαςκάλου Ε. Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά - Διδάςκουςα, Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο ΣΕΡ 1. Ειςαγωγή Η ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα, ςαν οικονομικι μεγζκυνςθ και κοινωνικι αναβάκμιςθ, εκτιμάται ότι μπορεί να υποβοθκθκεί και ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ κυριολεκτικά να ςτθριχκεί ςτον τουριςμό. Σκοπόσ του άρκρου είναι θ ανάδειξθ των ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ και των πλεονεκτθμάτων τουσ ςαν αναπτυξιακι ςτρατθγικι για τθν περιφερειακι/τοπικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Ο τουριςμόσ αυξάνεται ςτακερά ωσ οικονομικό φαινόμενο κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δεκαετιϊν. Για να αποτελζςει όμωσ ζνα ιςχυρό εργαλείο για τθν περιφερειακι οικονομικι ανάπτυξθ κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί, με μια βιϊςιμθ/αειφορικι προςζγγιςθ, ενϊ το όφελοσ κα πρζπει να εμφανίηει ςθμαντικό βακμό διαςποράσ μεταξφ των μελϊν τθσ κοινωνίασ υποδοχισ. Οι αφίξεισ τουριςτϊν κατά τθ διάρκεια των τεςςάρων τελευταίων δεκαετιϊν ζχουν αυξθκεί δραματικά ςε παγκόςμιο επίπεδο. Από περίπου 180 εκατομμφρια το 1970, ςε περίπου 280 το 1980, ςε 420 το 1990, ςε 680 εκατομμφρια το 2000, και ζνα διςεκατομμφριο το 2012! Είναι μια ιςχυρι τάςθ που πενταπλαςίαςε τισ αφίξεισ μζςα ςε 50 χρόνια, τάςθ που δεν προβλζπεται ν αναςτραφεί ςτο προβλεπτό μζλλον (βλζπε Διάγραμμα 2). Αντίςτοιχα και ςτθν Ελλάδα ο αρικμόσ των αφίξεων ζχει τριπλαςιαςτεί, από τα 5 εκατομμφρια τθσ δεκαετίασ του 70 ςτα εκατομμφρια πρόςφατα. Ραράλλθλα όμωσ με τουσ αρικμοφσ των αφίξεων ενδιαφζρει θ αναπτυξιακι επίδραςθ ςτισ κοινωνίεσ υποδοχισ, που πρζπει να είναι διατθριςιμθ, κοινωνικά και πολιτιςτικά αποδεκτι και με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον. Για το κζμα αυτό διάφοροι υπερεκνικοί οργανιςμοί ζχουν πάρει κζςεισ με ψθφίςματα και ςυνκικεσ όπωσ θ UNESCO Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Paris, 1972) θ Council of Europe Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 1

2 Habitats,(Bern, 1979), θ Council of Europe Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (Granada, 1985), θ European Landscape Convention (Florence, 2000), κ.α. Επίςθσ τα κζματα τθσ εποχικότθτασ και τθσ βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ του δυναμικοφ και των διακζςιμων πόρων και υποδομϊν και οι εκτιμιςεισ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ αναφορικά με τον κλάδο του τουριςμοφ. Η προϊκθςθ ειδικϊν/εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, οι οποίεσ είναι λιγότερο ςυνδεδεμζνεσ με τισ κερινζσ διακοπζσ, αξιοποιϊντασ τουσ ιδιαίτερουσ φυςικοφσ και πολιτιςτικοφσ πόρουσ τθσ κάκε περιοχισ, είτε ςτθν παράκτια ηϊνθ είτε ςτθν ενδοχϊρα, ςυμβάλλει τόςο ςτθ διαφοροποίθςθ όςο και ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Ο ςχεδιαςμόσ και ο προγραμματιςμόσ των κατάλλθλων μορφϊν, με τθ δθμιουργία των αντίςτοιχων τουριςτικϊν υποδομϊν, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περιοχισ, ςυμβάλλει ςτθν τοπικι ανάπτυξθ κακϊσ και ςτθ δθμιουργία και διατιρθςθ κζςεων εργαςίασ. Με βάςθ τα παραπάνω επανερχόμαςτε ςτο ςκοπό του άρκρου που είναι θ ανάδειξθ ειδικϊν (κεματικϊν) μορφϊν τουριςμοφ όχι ςα δευτερεφουςα και ςυμπλθρωματικι, αλλά ςαν κφρια και ιςότιμη ςυνιςτϊςα τθσ ςτρατθγικισ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ με ςτόχο τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. 2. Οι ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ Η τουριςτικι επιςτθμονικι ζρευνα και θ ςχετικι βιβλιογραφία προτείνουν ότι θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςμοφ παίηει καίριο ρόλο για τθν ενίςχυςθ τθσ δυναμικισ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ αυτοφ του τομζα. Ειδικότερα, ςε κατευκυντιριο κείμενο τθσ ΕΕ (ΕΕ, 2010) δίνονται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου. Συγκεκριμζνα πρζπει να αναπτυχκεί θ καινοτομία ςτον τομζα του τουριςμοφ, να ενιςχυκεί θ ποιότθτα τθσ προςφοράσ ςε όλεσ τθσ τισ διαςτάςεισ, να βελτιωκοφν τα επαγγελματικά προςόντα ςτον τομζα, να καταβλθκοφν προςπάκειεσ για να αποκαταςτακεί θ εποχικότθτα τθσ ηιτθςθσ, και να διαφοροποιθκεί θ προςφορά τουριςτικϊν προϊόντων. Σε μεγάλο βακμό θ υιοκζτθςθ και εμπζδωςθ τθσ καινοτομίασ, θ ποιοτικι αναβάκμιςθ και θ αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν προςόντων διαπερνοφν όλο το φάςμα των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. Πμωσ οι κατευκφνςεισ προσ τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εποχικότθτασ τθσ ηιτθςθσ και τθ διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ άπτονται άμεςα τθσ υιοκζτθςθσ και προϊκθςθσ 2

3 «εναλλακτικϊν» από το κυρίαρχο μοντζλο τουριςτικϊν δράςεων και πρακτικϊν, δθλαδι ειδικών μορφϊν τουριςμοφ. Επιςθμαίνεται επίςθσ πωσ ςφμφωνα με ζρευνα που διεξιχκθ από το Ευρωβαρόμετρο (EC, 2014), με ςκοπό τθν ταυτοποίθςθ των προςωπικϊν κινιτρων για τθν πραγματοποίθςθ τουριςτικϊν ταξιδιϊν, προζκυψε ότι δραςτθριότθτεσ εναλλακτικζσ των SSS 1 ιταν κυρίαρχεσ ςτισ προτιμιςεισ του τουριςτικοφ πλθκυςμοφ που ερευνικθκε. Συγκεκριμζνα ο πολιτιςμόσ ιταν το βαςικό κίνθτρο για τθν πραγματοποίθςθ διακοπϊν το 2013 για το 25% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα, ενϊ ο τουριςμόσ πόλεων για το 23%. Επίςθσ προζκυψε ότι το 14% ζκανε διακοπζσ για λόγουσ ςχετικοφσ με ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και ζνα 13% για λόγουσ ςχετικοφσ με υπθρεςίεσ ευεξίασ/υγείασ, βλζπε και Διάγραμμα 1. Ρθγι: EC (2014) Preferences of Europeans towards Tourism, Flash Eurobarometer. 1 SSS tourism = sun, sea and sand tourism. Επίςθσ αναφζρεται και ωσ SSSS (sun, sea, sand and sex). 3

4 Ρθγι: UN-WTO Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία οι ειδικζσ και εναλλακτικζσ του μαηικοφ-sss μορφζσ τουριςμοφ είναι πολλζσ και θ κακεμιά μπορεί να ζχει παραλλαγζσ προςαρμοςμζνεσ ςτα χαρακτθριςτικά του τόπου υποδοχισ. Οι κφριεσ κατθγορίεσ δίνονται ςτον Πίνακα 1: Πίνακασ 1: 'Ειδικζσ' μορφζσ Τουριςμοφ Ρολιτιςτικόσ Τουριςμόσ Θρθςκευτικόσ Τουριςμόσ Ρεριθγθτικόσ Τουριςμόσ Τουριςμόσ ςε κεματικά πάρκα και κεματικά μουςεία Συμπλζγματα αγροτουριςμοφ ςε ςφγχρονουσ οικιςμοφσ, δομθμζνα με χαρακτθριςτικά αγροτικϊν οικιςμϊν Ιαματικόσ Τουριςμόσ, κερμαλιςτικόσ Τουριςμόσ Τουριςμόσ ςτο φπαικρο, Τουριςμόσ περιπζτειασ Τουριςμόσ υγείασ Φυςιολατρικόσ τουριςμόσ Οικοτουριςμόσ (διάφοροι τφποι) Αγροτουριςμόσ (διάφοροι τφποι) Τουριςμόσ ςε οργανωμζνα τουριςτικά χωριά ειδικοφ τφπου (club) Θαλάςςιοσ Τουριςμόσ (διάφοροι τφποι) Συνεδριακόσ Τουριςμόσ Ακλθτικόσ Τουριςμόσ (διάφοροι τφποι) Κοινωνικόσ τουριςμόσ Οικολογικόσ Τουριςμόσ Εκπαιδευτικόσ Τουριςμόσ Ορεινόσ Τουριςμόσ Τουριςμόσ Κινιτρων Επαγγελματικόσ Τουριςμόσ Εκκεςιακόσ Τουριςμόσ Αςτικόσ Τουριςμόσ Ρθγι : Κοκκϊςθσ και Τςάρτασ, 2001 Τα τελευταία χρόνια αναπτφςςονται ςυνεχϊσ νζεσ πιο εξειδικευμζνεσ μορφζσ τουριςμοφ όπωσ εκελοντιςμόσ (volunteer tourism) (Wearing and McGehee, 2013), κινθματογραφικόσ τουριςμόσ (film 4

5 tourism) (Connell, 2012), λογοτεχνικόσ τουριςμόσ (literary tourism) (Hoppen et all, 2014), αλλά και εναλλακτικέσ μορφέσ όπωσ ο πολιτικόσ / ακτιβιςτικόσ τουριςμόσ (Genoa2001, G8 meetings), κ.α. Από τα παραπάνω είναι προφανζσ πωσ θ Ελλάδα, με τον πλοφτο των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν τθσ πόρων που διακζτει, ςε ςυνδυαςμό με τισ πολφ καλζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, παρουςιάηει πολλζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ διαφόρων μορφϊν ειδικοφ/εναλλακτικοφ τουριςμοφ, προςελκφοντασ επιςκζπτεσ με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ οι μορφζσ αυτζσ μποροφν να ςυμβάλλουν και ςτθ μείωςθ τθσ εποχικότθτασ, κακϊσ μποροφν να παρζχουν πολφ καλζσ υπθρεςίεσ ςε όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. Επιςθμαίνεται βζβαια πωσ δεν πρζπει να αγνοοφνται τα οικονομικά οφζλθ του μαηικοφ τουριςμοφ, όμωσ με δεδομζνο τισ νζεσ τάςεισ τθσ αγοράσ κα πρζπει να υιοκετοφνται και άλλα μοντζλα ανάπτυξθσ που να ςυμβάλλουν ςτον εμπλουτιςμό και τθ διαφοροποίθςθ του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ. Κακϊσ ςε όλεσ αυτζσ τισ μορφζσ τουριςμοφ ουςιαςτικά αναφερόμαςτε ςε ζνα ιδιαίτερο κίνθτρο το οποίο παρακινεί τουσ τουρίςτεσ να πραγματοποιιςουν ζνα ταξίδι και να επιςκεκοφν κάποιο ςυγκεκριμζνο προοριςμό που καλφπτει τισ ανάγκεσ τουσ, ςιμερα αρκετζσ φορζσ χρθςιμοποιείται και ο όροσ τουριςμόσ ειδικϊν ενδιαφερόντων (Special Interest Tourism). Σφμωνα με τουσ Douglas et al. (οπ.αναφ. ςτο Trauer, 2006) υπάρχει μια αςάφεια ςτθ χριςθ των όρων «εναλλακτικόσ», «βιϊςιμοσ», «νζοσ», «υπεφκυνοσ» «ειδικϊν ενδιαφερόντων» τουριςμόσ κακϊσ υποδθλϊνεται ότι αποτελεί ζνα μθ-εμπορευματοποιθμζνο ταξίδι, βλζπε και Διάγραμμα 3. Επιςθμαίνεται πωσ ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ αυτϊν το μορφϊν είναι βαςικι προχπόκεςθ ϊςτε να περιορίηονται οι πιζςεισ (κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ) ςτα τοπικά περιβάλλοντα (Rotich et al, 2012). Σε κάκε περίπτωςθ εάν δεν τεκοφν ςε ςωςτζσ βάςεισ ο ςχεδιαςμόσ, ο προγραμματιςμόσ και θ διαχείριςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ, υπάρχει ο κίνδυνοσ το ταξίδι να αποκτιςει χαρακτθριςτικά μαηικοφ τουριςμοφ, π.χ. επιςκεψιμότθτα ςε οικολογικά ευαιςκθτζσ χωρίσ αρχικά να ζχει εκτιμθκεί θ φζρουςα ικανότθτα τθσ περιοχισ (Daye, 2006). Ο ΟΗΕ ςτο περιβαλλοντικό πρόγραμμά του (UNEP, 2011) προτείνει ότι θ τουριςτικι ανάπτυξθ μιασ περιοχισ μπορεί να ςχεδιαςκεί κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να ςυμβάλλει ςτθν τοπικι ανάπτυξθ και ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ, λαμβάνοντασ ταυτόχρονα υπόψθ ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό τουριςτϊν αναηθτά υπθρεςίεσ που είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον. Το μοντζλο του μαηικοφ τουριςμοφ ζχει φκάςει ςε ζνα επίπεδο οριακισ ανάπτυξθσ ενϊ αντίκετα μορφζσ τουριςμοφ όπωσ ο οικοτουριςμόσ, ο φυςιολατρικόσ, ο πολιτιςτικόσ ι ιπιων δραςτθριοτιτων αναμζνεται να αναπτυχκοφν με αλματϊδεισ ρυκμοφσ τισ επόμενεσ δφο δεκαετίεσ δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα και νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Αντίςτοιχα ο ΟΟΣΑ υπογραμμίηει πωσ θ πράςινθ καινοτομία ςτον τουριςμό είναι κακοριςτικι προσ μια βιϊςιμθ κοινωνία μεγιςτοποιϊντασ ταυτόχρονα τα οφζλθ του τουριςμοφ, όμωσ δυςτυχϊσ 5

6 υπάρχουν αναςταλτικοί παράγοντεσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κυρίωσ λόγω τθσ μθ κατανόθςθσ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που αποκτοφν οι υπθρεςίεσ που υιοκετοφν πράςινα χατακτθριςτικά δεδομζνθσ των παρατθροφμενων αλλαγϊν ςτισ προτιμιςεισ των τουριςτϊν. Πμωσ μζχρι ςιμερα ςτθν Ελλάδα, λόγω και τθσ οικονομικισ κρίςθσ, παρατθροφνται ςθμαντικζσ δυςκολίεσ υιοκζτθςθσ καινοτομιϊν, γεγονόσ που ςθμειϊνονται και από διεκνείσ οργανιςμοφσ (OECD, 2013) όπου ςυγκεκριμζνα διαπιςτϊνεται ότι α) υπάρχει δυςτοκία ςτθν πραγματοποίςθ επενδφςεων λόγω μθ οικονομικισ ςτακερότθτασ, β) δεν είναι εφκολο κάποιοσ να υλοποιιςει αυτοχρθματοδοτοφμενα ζργα και γ) είναι δφςκολο να λάβει κάποιοσ χρθματοδότθςθ με ανταγωνιςτικοφσ όρουσ από τισ τράπεηεσ λόγω τθσ μειωμζνθσ ρευςτότθτασ. Διάγραμμα 3. Τουριςμόσ Ειδικών Ενδιαφερόντων Ρθγι: Trauer,

7 3. Δράςεισ και Πολιτικζσ ςτην Ελλάδα Ο τουριςμόσ είναι βαςικόσ πυλϊνασ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ. Για πολλά χρόνια το μοντζλο ανάπτυξθσ του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ ιταν προςανατολιςμζνο ςτο μοντζλο ανάπτυξθσ του οργανωμζνου μαηικοφ τουριςμοφ και ςτο μοντζλο των διακοπϊν SSS. Η μορφι αυτι του τουριςμοφ εκφράηει τθν παραδοςιακι αγορά διακοπϊν και περιλαμβάνει μεγάλο τμιμα τουριςτϊν, οι οποίοι διαμζνουν ςε ξενοδοχειακά και λοιπά μζςα τουριςτικισ διαμονισ κυρίωσ ςε παράκτιεσ περιοχζσ (Λαγόσ, 2005). Το ςυγκεκριμζνο όμωσ πρότυπο επζφερε πολλζσ πιζςεισ ςτισ περιοχζσ ανάπτυξθσ του ςυγκεκριμζνου μοντζλου με αποτζλεςμα να απαιτοφνται αρκετζσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ εμπλουτιςμοφ αλλά και διαφοροποίθςθσ του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ο Ελληνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (ΕΟΤ) ςτθ Στρατθγικι Ρροϊκθςθσ και Ρροβολισ του Τουριςμοφ για τθν τριετία , διακρίνει τουσ βαςικοφσ κλάδουσ του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ ςτουσ εξισ εννζα (9) κλάδουσ: 1. ΗΛΙΟΣ / ΘΑΛΑΣΣΑ (Seaside) 2. ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ (Cultural) 3. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ (Diving) 4. ΤΟΥΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ (Health and Wellness) 5. ΤΟΥΙΣΜΟΣ ΡΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (Luxury) 6. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ (Nautical) 7. ΤΟΥΙΣΜΟΣ ΡΟΛΕΩΝ (City Breaks- Ακινα -Θεςςαλονίκθ) 8. ΣΥΝΕΔΙΑΚΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ (Business) Επίςθσ ο ΕΟΤ ςτο πλαίςιο τθσ ςυνολικισ επικοινωνιακισ πολιτικισ του κζτει ωσ ςτόχο να προβάλλονται οι ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ που ςυντείνουν ςτθν επζκταςθ τθσ Τουριςτικισ περιόδου, τθν προϊκθςθ και προβολι προτάςεων για ειδικά κοινά ςτόχοσ (π. χ ιατρικόσ, κρθςκευτικόσ, ςχολικόσ, φυςιολατρικόσ, εκπαιδευτικόσ τουριςμόσ, ιαματικόσ τουριςμόσ, τουριςμόσ τρίτθσ θλικίασ, κοκ) (ΕΟΤ, 2013). Σιμερα τίκεται ζντονα και ςτθν Ελλάδα θ προϊκθςθ των αρχϊν και των πολιτικϊν τθσ βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ, τόςο ςε επίπεδο μαηικοφ τουριςμοφ π.χ. εξοικονόμθςθ πόρων ςτισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ όπωσ ενζργεια και νερό, οικολογικζσ μεταφορζσ, όςο και ςτο επίπεδο προϊκθςθσ ειδικϊν και εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ κυρίωσ ςε περιοχζσ μθ ανεπτυγμζνεσ τουριςτικά. Άλλωςτε ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα ( ) για να προωκθκοφν οι ςχετικζσ κατευκφνςεισ ςτρατθγικισ για τθν 7

8 διεφρυνςθ και ποιοτικι αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ υλοποιικθκαν Ρράςινοσ τουριςμόσ και Εναλλακτικόσ τουριςμόσ. οι δράςεισ Η δράςθ «Εναλλακτικόσ Τουριςμόσ» ςτόχευε: Στθ διαφοροποίθςθ και ςτον εμπλουτιςμό του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ με τθν επιχειρθματικι αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ. Στθν ανάδειξθ και τουριςτικι αξιοποίθςθ του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ αποκζματοσ. Στθν άμβλυνςθ τθσ εποχικότθτασ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι ενιςχφκθκαν επενδυτικά ςχζδια τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ μιασ ι περιςςότερων ειδικϊν ι/και εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ενδεικτικά: Ακλθτικόσ Τουριςμόσ Αναψυχισ Θαλάςςιοσ Τουριςμόσ Τουριςμόσ Υπαίκρου Γαςτρονομικόσ τουριςμόσ Τουριςμόσ Υγείασ και Ευεξίασ Η δράςθ Πράςινοσ Τουριςμόσ αποςκοποφςε: Στθν ανάπτυξθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ των εμπλεκόμενων ςτθν τουριςτικι διαδικαςία και τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ των τουριςτικϊν επιχειριςεων. Στθν αναβάκμιςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν των τουριςτικϊν μονάδων, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των περιβαλλοντικϊν τουσ επιδόςεων. Στθν δθμιουργία υποδομϊν και ςχεδίων δράςεων που πλθροφν τα κριτιρια οικολογικισ πιςτοποίθςθσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι, ενιςχφκθκαν τουριςτικζσ μονάδεσ που βελτιϊνουν τισ λειτουργικζσ τουσ υποδομζσ και τισ επιχειρθςιακζσ τουσ διαδικαςίεσ, με οικολογικό προςανατολιςμό, αξιοποιϊντασ τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ. Επιςθμαίνεται βζβαια πωσ ιδθ υπάρχουν αρκετά επιτυχι παραδείγματα δθμιουργίασ ειδικϊν υποδομϊν που αξιοποιοφν τον πλοφτο των πόρων Ελλάδασ για τθν ανάπτυξθ τουριςτικϊν προϊόντων που ζχουν τθ δυνατότθτα τουσ να προςελκφουν τουρίςτεσ κακ όλθ τθν διάρκεια του χρόνου όπωσ για παράδειγμα ο ιαματικόσ τουριςμόσ, ο τουριςμόσ ευεξίασ και ο ιατρικόσ τουριςμόσ αλλά και τουριςμόσ AMEA. Ιαματικόσ Τουριςμόσ: Η χριςθ των κερμομεταλλικϊν νερϊν για υδροθεραπεία είναι γνωςτι ςτθν Ελλάδα από τουσ αρχαίουσ χρόνουσ. Ο Ηρόδοτοσ παρατθρεί πρϊτοσ τα ιαματικά νερά και ςυνιςτά 8

9 λουτροκεραπεία, ενϊ ο Ιπποκράτθσ μελετά τισ πακιςεισ για τισ οποίεσ ενδείκνυται θ χριςθ τουσ. Σιμερα είναι καταγεγραμμζνεσ 700 περίπου κερμζσ πθγζσ ενϊ αρκετζσ από αυτζσ ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ κεραπευτικζσ. Ιδιαίτερα ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι οι πθγζσ αυτζσ είναι διάςπαρτεσ ςε όλθ τθν επικράτεια, όπωσ φαίνεται και ςτον Πίνακα 2. Περιφζρεια Πίνακασ 2: Αναγνωριςμζνοι ιαματικοί φυςικοί πόροι ανά περιφζρεια Πηγζσ Στερεάσ Ελλάδασ Εκκάρασ Ραλαιοβράχασ Αιδθψοφ Δρανίςτασ Καϊτςασ Ρλατυςτόμου Θερμοπυλϊν Υπάτθσ Καμ. Βοφρλων Θεςςαλίασ Σουλαντά Κόκκινου Νεροφ Ραραλθκαίων Σμοκόβου Ήπειροσ Αμαράντου Καβαςίλων & Ρυξαριάσ Ρρεβζηθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ Ανατολικισ Μακεδονίασ- Θράκθσ Δυτικισ Μακεδονίασ Αγία Ραραςκευι Λαγκαδά Γιάννεσ Σουρωτισ Λουτροχωρίου Ανκεμίων Σζδεσ Ρόηαρ Ρικρολίμνθσ Άγκιςτρο Αγ. Αποςτόλων(Δουμπιά) Ρικρολίμνθσ(Κιλκίσ) Θζρμθσ Νζασ Απολλωνίασ Σιδθροκάςτρου Θζρμων Νιγρίτασ Θερμιϊν Τραϊανοφπολθσ Γενθςαίασ(Ροταμιάσ) Ψαροκζρμων Κρθνίδων Αγραπιδιάσ Αμμουδάρασ Ακριτϊν Ξινοφ Νεροφ Κιβωτοφ Ρελοποννιςου Ηραίασ Ωραίασ Ελζνθσ Λουτράκι Αγίων Θεοδϊρων Βορείου Αιγαίου Κόλπου Γζρασ Ευκαλοφσ Θερμϊν Λιμνου Ρολιχνίτου Ικαρίασ Ρλάκασ Λιμνου Αγιαςμάτων Νοτίου Αιγαίου Θερμϊν Καλφμνου Καλλικζασ όδου Ρλάκασ Σαντορίνθσ Κφκνου Κιμϊλου Λάκκου Αδάμαντα Αγίου Φωκά Μανδρακίου Δυτικισ Ελλάδασ Αγίου Βαρβάρου Κόκκινο Στεφάνι Κρεμαςτϊν Βάλτου Καϊάφα Ρθγι: Σφνδεςμοσ Διμων Ιαματικϊν Ρθγϊν Ελλάδασ Τουριςμόσ ευεξίασ: Ο όροσ τουριςμόσ ευεξίασ χρθςιμοποείται κυρίωσ τα τελευταία χρόνια (Kelly, 2010) και περιγράφει υπθρεςίεσ που ςτοχεφουν γενικότερα ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ του ατόμου και όχι μόνο τθσ ςωματικισ. Ρεριλαμβάνονται εδϊ θ καλαςςοκεραπεία, τα ειδικά μαςάη (με 9

10 κερμοφσ λίκουσ, με φφκια, κλπ), οι περιποιιςεισ προςϊπου, οι περιποιιςεισ ςϊματοσ, φυςικζσ και ψυχολογικζσ μζκοδοι αντιγιρανςθσ, κοινωνικισ επανζνταξθσ, κλπ. Στισ περιπτϊςεισ που οι ιαματικοί πόροι αξιοποιοφνται και ςυνδυάηονται για τθν παροχι ευρφτερων υπθρεςιϊν τουριςμοφ ευεξίασ δθμιουργοφνται οι ιδανικζσ ςυνκικεσ για προςζλκυςθ επιςκεπτϊν που αναηθτοφν ζνα ολιςτικό μοντζλο αναηωογόνθςθσ, ςε κζντρα και υποδομζσ με δυνατότθτα δωδεκάμθνθσ λειτουργίασ και αντίςτοιχων οφελϊν ςτθν τοπικι παραγωγικι βάςθ και τθν κοινωνία υποδοχισ. Επίςθσ, ο Ιατρικόσ Τουριςμόσ είναι μια ςθμαντικι ειδικι μορφι τουριςμοφ και αφορά παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςε επιςκζπτεσ / τουρίςτεσ. Διακρίνονται οι παρακάτω τρείσ περιπτϊςεισ: Η παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςε επιςκζπτεσ από ξζνθ χϊρα (τουρίςτεσ) που περιλαμβάνει επείγοντα περιςτατικά υγείασ. Αυτό είναι υπθρεςία ιατρικισ υποςτιριξθσ του γενικοφ ι/ και ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ και είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν ομαλι και αςφαλι ροι τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ, αλλά και το τουριςτικό marketing. Η παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςε επιςκζπτεσ από ξζνθ χϊρα που παράλλθλα με τισ διακοπζσ τουσ είναι αναγκαςμζνοι να δζχονται τακτικζσ κεραπείεσ για χρόνια νοςιματα. Είναι ςθμαντικι υπθρεςία που ανοίγει ειδικζσ αγορζσ, και αναφζρεται ςε ςθμαντικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ όπωσ οι καρδιοπακείσ, οι νεφροπακείσ, οι καρκινοπακείσ, αςκενείσ με αιματολογικζσ νόςουσ αλλά και άτομα τρίτθσ θλικίασ που ζχουν ανάγκθ ςυςτθματικι ιατρικι φροντίδα. Η παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςε επιςκζπτεσ που ταξιδεφουν ςτον τόπο προοριςμοφ με κφριο ςκοπό τθν λιψθ ςυγκεκριμζνθσ ιατρικισ υπθρεςίασ. Αυτόσ ονομάηεται "Επιλεγόμενοσ Ιατρικόσ Τουριςμόσ". Ο επιςκζπτθσ - αςκενισ επιλζγει να ταξιδζψει ςτον τόπο προοριςμοφ λαμβάνοντασ υπόψιν το κόςτοσ τθσ προςφερόμενθσ ιατρικισ υπθρεςίασ, τθν ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ και τθσ γενικότερθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, ςυγκρίνει τον ενδεχόμενο χρόνο αναμονισ ςτθ χϊρα προζλευςθσ ςε ςχζςθ με τθ χϊρα προοριςμοφ και επίςθσ αξιολογεί τθν ευκαιρία να ςυνδυάςει ιατρικι πράξθ με ψυχαγωγία/ ταξίδι για τον ίδιο αλλά και για τουσ ςυνοδοφσ του. Για τον κατ επιλογιν ιατρικό τουριςμό, ςιμερα οι πιο διαδεδομζνεσ υπθρεςίεσ είναι: θ πλαςτικι και αιςκθτικι χειρουργικι, θ οφκαλμικι χειρουργικι, θ τεχνθτι γονιμοποίθςθ, θ οδοντιατρικι, θ καρδιολογία και καρδιοχειρουργικι, αλλά και κεραπεία καρκίνου, οι μεταμοςχεφςεισ οργάνων, θ ορκοπεδικι κεραπεία και αποκατάςταςθ. Σθμαντικό ρόλο παίηουν για τθν ανάπτυξθ και υποδοχι ιατρικοφ τουριςμοφ θ πιςτοποίθςθ των ειδικϊν υποδομϊν ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα και τθν ποιότθτα, θ κινθτικότθτα των ιατρϊν, θ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ και οι ςυμβάςεισ με αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, τα ειδικευμζνα ςτον ιατρικό 10

11 τουριςμό τουριςτικά γραφεία αλλά και θ ολοκλθρωμζνθ παρουςία ςτο διαδίκτυο από πλευράσ των παρόχων των ςυνδυαςμζνων ιατρικϊν τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. Τουριςμόσ για Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ: Σιμερα που δυςτυχϊσ ο αρικμόσ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και αναπθρίεσ αυξάνεται όπωσ φαίνεται ςτο Διάγραμμα 4 και ςτο Διάγραμμα 5 κα μποροφςε θ Ελλάδα να προςφζρει τουριςτικζσ υπθρεςίεσ ποιότθτασ ςε ΑμεΑ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. Διάγραμμα 4: Πληθυςμόσ τησ Γησ ςε αντιςτοιχία με των ΑμεΑ Διάγραμμα 5: Πληθυςμόσ τησ Γησ ςε αντιςτοιχία με των ΑμεΑ το 2030 Στθν Ελλάδα δεν υπάρχει ζρευνα-μελζτθ για τον τουριςμό των ΑμεΑ. Σφμφωνα όμωσ με πρόςφατθ ζρευνα του Ομοςπονδιακοφ Γερμανικοφ Υπουργείου Οικονομικϊν και Εργαςίασ: Το 54% των Γερμανϊν με αναπθρία, δθλαδι άνκρωποι, ταξιδεφουν για τουριςμό κάκε χρόνο. Κατά μζςο όρο κάκε ταξιδιϊτθσ κάνει 1,3 ταξίδια διακοπϊν τον χρόνο, με μζςθ διάρκεια 13,9 θμζρεσ. Το 41% των ταξιδιϊν γίνεται μζςα ςτθ Γερμανία και το 59% ςτο εξωτερικό. Επίςθσ ξοδεφουν κατά μζςο όρο 15% περιςςότερα χριματα. Τα άτομα με αναπθρία ςτθ Γερμανία ξοδεφουν κατά τισ διακοπζσ τουσ ετθςίωσ 945 ανά άτομο ζναντι 818 του μζςου γενικοφ πλθκυςμοφ. Οι 7 ςτουσ 10 τουρίςτεσ με αναπθρία προκειμζνου να επιςκεφκοφν ζναν νζο προοριςμό δεν εμπιςτεφονται για τθν πλθροφόρθςι τουσ tour operators κ.λπ., αλλά άλλουσ ανκρϊπουσ με αναπθρία που ζχουν ιδθ επιςκεφκεί τον ςυγκεκριμζνο προοριςμό. Για το 71% περίπου των ατόμων με αναπθρία τθ 11

12 μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθν επιλογι προοριςμοφ ζχει θ οργάνωςθ του ταξιδιοφ (προετοιμαςία, πλθροφόρθςθ, κράτθςθ). Το 26% επιδεικνφει απόλυτθ προςιλωςθ ςτον τουριςτικό προοριςμό που ζχει ικανοποιιςει τισ προςδοκίεσ του και τον επιςκζπτεται ςυνεχϊσ. Το 48% κα ζκανε περιςςότερα ταξίδια αν οι τουριςτικοί προοριςμοί ιταν περιςςότερο προςβάςιμοι. Τζλοσ ςε μεγάλο ποςοςτό διαλζγουν για τισ διακοπζσ τουσ τθν περίοδο τθσ χαμθλισ τουριςτικισ κίνθςθσ (Μάιοσ, Σεπτζμβριοσ, Οκτϊβριοσ) (Καραγεϊργου, 2013). Επίςθσ διάφορεσ μελζτεσ ςε Αυςτραλία, Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ καταδεικνφουν πωσ τα άτομα με αναπθρίεσ αποτελοφν πλζον ζνα ςθμαντικό τμιμα τθσ τουριςτικισ αγοράσ (UNWTO, 2013). 4. Συμπεράςματα Η προϊκθςθ ειδικϊν/εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ μπορεί να ςυμβάλλει όχι μόνο ςτθν διαφοροποίθςθ και ςτον εμπλουτιςμό του παρεχόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ κάκε περιοχισ αλλά και ςτθ χριςθ των πόρων ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ ςχετικά με το ποιεσ μορφζσ τουριςμοφ είναι οι πιο κατάλλθλεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ κάκε περιοχισ κα πρζπει να γίνονται λαμβάνοντασ υπόψθ τα τοπικά χαρακτθριςτικά. Δεν πρζπει βζβαια να παραγνωρίηεται το γεγονόσ πωσ τα κίνθτρα, οι προτιμιςεισ και οι αντιλιψεισ των τουριςτϊν κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό τθν ανάπτυξθ ενόσ προοριςμοφ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ και τθν αξία του προοριςμοφ ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά (Liu, 2003). Θα πρζπει επομζνωσ οι αποφάςεισ για τθν προϊκθςθ ςυγκεκριμζνων μορφϊν να ςτθρίηονται τόςο ςτισ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ τάςεισ τθσ αγοράσ όςο και ςτα αποτελζςματα ερευνϊν ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά των επιςκεπτϊν και με τισ δραςτθριότθτεσ που εμπλζκονται κατά τθ διαμονι τουσ. Επιςθμαίνεται πωσ το ποςοςτό των τουριςτϊν που αναηθτοφν εξατομικευμζνεσ και υπθρεςίεσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ, που κα τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ενεργά ι να βιϊνουν «πραγματικζσ εμπειρίεσ, ςυνεχϊσ αυξάνεται (Hudson, 2010; Tan, 2014). 5. Βιβλιογραφία ΕΕ (2010) COM(2010) 352 τελικό, Η Ευρϊπθ, ο πρϊτοσ τουριςτικόσ προοριςμόσ ςτον κόςμο ζνα νζο πλαίςιο πολιτικισ για τον ευρωπαϊκό τουριςμό 12

13 ΕΟΤ (2013) Στρατθγικι Ρροϊκθςθσ και Ρροβολισ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ για τθν τριετία ourismou_ pdf Καραγεώργου, Ε. (2013) Εξυπνθ επζνδυςθ τα φιλικά καταλφματα για ΑΜΕΑ, Κοκκώςησ, Χ. και Τςάρτασ, Π. (2001) Βιϊςιμθ Τουριςτικι Ανάπτυξθ και Ρεριβάλλον, Εκδόςεισ Κριτικι, Ακινα, ς Λαγόσ, Δ. (2005) Τουριςτικι Οικονομικι, Εκδόςεισ Κριτικι, Ακινα, ς. 66 Connell, J. (2012) Film tourism- Evolution, progress and prospects. Tourism Management, Vol. 33, No. 5, pp Daye, M. (2006) Developing mass tourism in developing nations, in Beech, J. & Chadwick S., (eds) The Business of Tourism Management, Pearson Education Limited, Essex, pp EC (2014) Preferences of Europeans towards Tourism, Flash Eurobarometer 392, Hoppen, A. Brown, L. and Fyall, A. (2014) Literary tourism: Opportunities and challenges for the marketing and branding of destinations? Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 3, No. 1, pp Hudson, S. (2010) "Wooing zoomers: marketing to the mature traveler", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 28, No. 4, pp Kelly, C. (2010) Analysing wellness tourism provision: A retreat operators study *Special section+. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 17, No. 1, pp Liu, Z. (2003) Sustainable tourism development: a critique. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 11, No. 6, pp OECD, (2013), Green Innovation in Tourism Services, OECD Tourism Papers, 2013/01, OECD Publishing. Rotich et al,(2012) Product Diversification for Sustainable Tourism Development: Exploring the Strengths and Challenges of Kisumu Region, Kenya, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 1, No. 9, pp , Tan, S., Ding-Bang Luh, D. and Kung, S. (2014) A taxonomy of creative tourists in creative tourism, Tourism Management, Vol. 42, pp Trauer, B. (2006) Conceptualizing special interest tourism frameworks for analysis. Tourism Management, Vol. 27, No. 2, pp

14 UNEP, (2011) Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, conomyreport_final_dec2011.pdf UNWTO, (2013) Recommendations on Accesible Tourism Wearing, S. and McGehee, N. (2013) Volunteer tourism: A review. Tourism Management, Vol. 38, pp

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό Δρ. Heather Skinner Ρανεπιςτιμιο South Wales heather.skinner@southwales.ac.uk Απρίλιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 Δημαρχείο Καρπενηςίου

Σρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 Δημαρχείο Καρπενηςίου ΗΜΕΡΙΔΑ «INspired GEOdata CLOUD Services (INGEOCLOUDS): Διάκεςθ Γεωχωρικϊν Δεδομζνων και Καινοτόμων Τπθρεςιϊν ςτο Διαδίκτυο, ςτo πλαίςιο τθσ προςταςίασ του πολίτθ» www.ingeoclouds.eu Σρίτη 25 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ 1 Οι ιδιωτικοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικζσ Καταβολζσ και Οι Προςκλιςεισ Μπροςτά μασ Η διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, επί υπουργίασ του τζφανου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα