Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική"

Transcript

1 Η Προώθηςη των Ειδικών Μορφών Τουριςμοφ ωσ Αναπτυξιακή Στρατηγική Βαγιονισ Ν., Κζντρο Ρρογραμματιςμοφ και Οικονομικϊν Ερευνϊν ΚΕΡΕ, Ερευνθτισ Α. Διδαςκάλου Ε. Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά - Διδάςκουςα, Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο ΣΕΡ 1. Ειςαγωγή Η ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα, ςαν οικονομικι μεγζκυνςθ και κοινωνικι αναβάκμιςθ, εκτιμάται ότι μπορεί να υποβοθκθκεί και ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ κυριολεκτικά να ςτθριχκεί ςτον τουριςμό. Σκοπόσ του άρκρου είναι θ ανάδειξθ των ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ και των πλεονεκτθμάτων τουσ ςαν αναπτυξιακι ςτρατθγικι για τθν περιφερειακι/τοπικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Ο τουριςμόσ αυξάνεται ςτακερά ωσ οικονομικό φαινόμενο κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δεκαετιϊν. Για να αποτελζςει όμωσ ζνα ιςχυρό εργαλείο για τθν περιφερειακι οικονομικι ανάπτυξθ κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί, με μια βιϊςιμθ/αειφορικι προςζγγιςθ, ενϊ το όφελοσ κα πρζπει να εμφανίηει ςθμαντικό βακμό διαςποράσ μεταξφ των μελϊν τθσ κοινωνίασ υποδοχισ. Οι αφίξεισ τουριςτϊν κατά τθ διάρκεια των τεςςάρων τελευταίων δεκαετιϊν ζχουν αυξθκεί δραματικά ςε παγκόςμιο επίπεδο. Από περίπου 180 εκατομμφρια το 1970, ςε περίπου 280 το 1980, ςε 420 το 1990, ςε 680 εκατομμφρια το 2000, και ζνα διςεκατομμφριο το 2012! Είναι μια ιςχυρι τάςθ που πενταπλαςίαςε τισ αφίξεισ μζςα ςε 50 χρόνια, τάςθ που δεν προβλζπεται ν αναςτραφεί ςτο προβλεπτό μζλλον (βλζπε Διάγραμμα 2). Αντίςτοιχα και ςτθν Ελλάδα ο αρικμόσ των αφίξεων ζχει τριπλαςιαςτεί, από τα 5 εκατομμφρια τθσ δεκαετίασ του 70 ςτα εκατομμφρια πρόςφατα. Ραράλλθλα όμωσ με τουσ αρικμοφσ των αφίξεων ενδιαφζρει θ αναπτυξιακι επίδραςθ ςτισ κοινωνίεσ υποδοχισ, που πρζπει να είναι διατθριςιμθ, κοινωνικά και πολιτιςτικά αποδεκτι και με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον. Για το κζμα αυτό διάφοροι υπερεκνικοί οργανιςμοί ζχουν πάρει κζςεισ με ψθφίςματα και ςυνκικεσ όπωσ θ UNESCO Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Paris, 1972) θ Council of Europe Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 1

2 Habitats,(Bern, 1979), θ Council of Europe Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (Granada, 1985), θ European Landscape Convention (Florence, 2000), κ.α. Επίςθσ τα κζματα τθσ εποχικότθτασ και τθσ βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ του δυναμικοφ και των διακζςιμων πόρων και υποδομϊν και οι εκτιμιςεισ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ αναφορικά με τον κλάδο του τουριςμοφ. Η προϊκθςθ ειδικϊν/εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, οι οποίεσ είναι λιγότερο ςυνδεδεμζνεσ με τισ κερινζσ διακοπζσ, αξιοποιϊντασ τουσ ιδιαίτερουσ φυςικοφσ και πολιτιςτικοφσ πόρουσ τθσ κάκε περιοχισ, είτε ςτθν παράκτια ηϊνθ είτε ςτθν ενδοχϊρα, ςυμβάλλει τόςο ςτθ διαφοροποίθςθ όςο και ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Ο ςχεδιαςμόσ και ο προγραμματιςμόσ των κατάλλθλων μορφϊν, με τθ δθμιουργία των αντίςτοιχων τουριςτικϊν υποδομϊν, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περιοχισ, ςυμβάλλει ςτθν τοπικι ανάπτυξθ κακϊσ και ςτθ δθμιουργία και διατιρθςθ κζςεων εργαςίασ. Με βάςθ τα παραπάνω επανερχόμαςτε ςτο ςκοπό του άρκρου που είναι θ ανάδειξθ ειδικϊν (κεματικϊν) μορφϊν τουριςμοφ όχι ςα δευτερεφουςα και ςυμπλθρωματικι, αλλά ςαν κφρια και ιςότιμη ςυνιςτϊςα τθσ ςτρατθγικισ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ με ςτόχο τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. 2. Οι ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ Η τουριςτικι επιςτθμονικι ζρευνα και θ ςχετικι βιβλιογραφία προτείνουν ότι θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςμοφ παίηει καίριο ρόλο για τθν ενίςχυςθ τθσ δυναμικισ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ αυτοφ του τομζα. Ειδικότερα, ςε κατευκυντιριο κείμενο τθσ ΕΕ (ΕΕ, 2010) δίνονται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου. Συγκεκριμζνα πρζπει να αναπτυχκεί θ καινοτομία ςτον τομζα του τουριςμοφ, να ενιςχυκεί θ ποιότθτα τθσ προςφοράσ ςε όλεσ τθσ τισ διαςτάςεισ, να βελτιωκοφν τα επαγγελματικά προςόντα ςτον τομζα, να καταβλθκοφν προςπάκειεσ για να αποκαταςτακεί θ εποχικότθτα τθσ ηιτθςθσ, και να διαφοροποιθκεί θ προςφορά τουριςτικϊν προϊόντων. Σε μεγάλο βακμό θ υιοκζτθςθ και εμπζδωςθ τθσ καινοτομίασ, θ ποιοτικι αναβάκμιςθ και θ αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν προςόντων διαπερνοφν όλο το φάςμα των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. Πμωσ οι κατευκφνςεισ προσ τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εποχικότθτασ τθσ ηιτθςθσ και τθ διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ άπτονται άμεςα τθσ υιοκζτθςθσ και προϊκθςθσ 2

3 «εναλλακτικϊν» από το κυρίαρχο μοντζλο τουριςτικϊν δράςεων και πρακτικϊν, δθλαδι ειδικών μορφϊν τουριςμοφ. Επιςθμαίνεται επίςθσ πωσ ςφμφωνα με ζρευνα που διεξιχκθ από το Ευρωβαρόμετρο (EC, 2014), με ςκοπό τθν ταυτοποίθςθ των προςωπικϊν κινιτρων για τθν πραγματοποίθςθ τουριςτικϊν ταξιδιϊν, προζκυψε ότι δραςτθριότθτεσ εναλλακτικζσ των SSS 1 ιταν κυρίαρχεσ ςτισ προτιμιςεισ του τουριςτικοφ πλθκυςμοφ που ερευνικθκε. Συγκεκριμζνα ο πολιτιςμόσ ιταν το βαςικό κίνθτρο για τθν πραγματοποίθςθ διακοπϊν το 2013 για το 25% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα, ενϊ ο τουριςμόσ πόλεων για το 23%. Επίςθσ προζκυψε ότι το 14% ζκανε διακοπζσ για λόγουσ ςχετικοφσ με ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και ζνα 13% για λόγουσ ςχετικοφσ με υπθρεςίεσ ευεξίασ/υγείασ, βλζπε και Διάγραμμα 1. Ρθγι: EC (2014) Preferences of Europeans towards Tourism, Flash Eurobarometer. 1 SSS tourism = sun, sea and sand tourism. Επίςθσ αναφζρεται και ωσ SSSS (sun, sea, sand and sex). 3

4 Ρθγι: UN-WTO Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία οι ειδικζσ και εναλλακτικζσ του μαηικοφ-sss μορφζσ τουριςμοφ είναι πολλζσ και θ κακεμιά μπορεί να ζχει παραλλαγζσ προςαρμοςμζνεσ ςτα χαρακτθριςτικά του τόπου υποδοχισ. Οι κφριεσ κατθγορίεσ δίνονται ςτον Πίνακα 1: Πίνακασ 1: 'Ειδικζσ' μορφζσ Τουριςμοφ Ρολιτιςτικόσ Τουριςμόσ Θρθςκευτικόσ Τουριςμόσ Ρεριθγθτικόσ Τουριςμόσ Τουριςμόσ ςε κεματικά πάρκα και κεματικά μουςεία Συμπλζγματα αγροτουριςμοφ ςε ςφγχρονουσ οικιςμοφσ, δομθμζνα με χαρακτθριςτικά αγροτικϊν οικιςμϊν Ιαματικόσ Τουριςμόσ, κερμαλιςτικόσ Τουριςμόσ Τουριςμόσ ςτο φπαικρο, Τουριςμόσ περιπζτειασ Τουριςμόσ υγείασ Φυςιολατρικόσ τουριςμόσ Οικοτουριςμόσ (διάφοροι τφποι) Αγροτουριςμόσ (διάφοροι τφποι) Τουριςμόσ ςε οργανωμζνα τουριςτικά χωριά ειδικοφ τφπου (club) Θαλάςςιοσ Τουριςμόσ (διάφοροι τφποι) Συνεδριακόσ Τουριςμόσ Ακλθτικόσ Τουριςμόσ (διάφοροι τφποι) Κοινωνικόσ τουριςμόσ Οικολογικόσ Τουριςμόσ Εκπαιδευτικόσ Τουριςμόσ Ορεινόσ Τουριςμόσ Τουριςμόσ Κινιτρων Επαγγελματικόσ Τουριςμόσ Εκκεςιακόσ Τουριςμόσ Αςτικόσ Τουριςμόσ Ρθγι : Κοκκϊςθσ και Τςάρτασ, 2001 Τα τελευταία χρόνια αναπτφςςονται ςυνεχϊσ νζεσ πιο εξειδικευμζνεσ μορφζσ τουριςμοφ όπωσ εκελοντιςμόσ (volunteer tourism) (Wearing and McGehee, 2013), κινθματογραφικόσ τουριςμόσ (film 4

5 tourism) (Connell, 2012), λογοτεχνικόσ τουριςμόσ (literary tourism) (Hoppen et all, 2014), αλλά και εναλλακτικέσ μορφέσ όπωσ ο πολιτικόσ / ακτιβιςτικόσ τουριςμόσ (Genoa2001, G8 meetings), κ.α. Από τα παραπάνω είναι προφανζσ πωσ θ Ελλάδα, με τον πλοφτο των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν τθσ πόρων που διακζτει, ςε ςυνδυαςμό με τισ πολφ καλζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, παρουςιάηει πολλζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ διαφόρων μορφϊν ειδικοφ/εναλλακτικοφ τουριςμοφ, προςελκφοντασ επιςκζπτεσ με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ οι μορφζσ αυτζσ μποροφν να ςυμβάλλουν και ςτθ μείωςθ τθσ εποχικότθτασ, κακϊσ μποροφν να παρζχουν πολφ καλζσ υπθρεςίεσ ςε όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. Επιςθμαίνεται βζβαια πωσ δεν πρζπει να αγνοοφνται τα οικονομικά οφζλθ του μαηικοφ τουριςμοφ, όμωσ με δεδομζνο τισ νζεσ τάςεισ τθσ αγοράσ κα πρζπει να υιοκετοφνται και άλλα μοντζλα ανάπτυξθσ που να ςυμβάλλουν ςτον εμπλουτιςμό και τθ διαφοροποίθςθ του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ. Κακϊσ ςε όλεσ αυτζσ τισ μορφζσ τουριςμοφ ουςιαςτικά αναφερόμαςτε ςε ζνα ιδιαίτερο κίνθτρο το οποίο παρακινεί τουσ τουρίςτεσ να πραγματοποιιςουν ζνα ταξίδι και να επιςκεκοφν κάποιο ςυγκεκριμζνο προοριςμό που καλφπτει τισ ανάγκεσ τουσ, ςιμερα αρκετζσ φορζσ χρθςιμοποιείται και ο όροσ τουριςμόσ ειδικϊν ενδιαφερόντων (Special Interest Tourism). Σφμωνα με τουσ Douglas et al. (οπ.αναφ. ςτο Trauer, 2006) υπάρχει μια αςάφεια ςτθ χριςθ των όρων «εναλλακτικόσ», «βιϊςιμοσ», «νζοσ», «υπεφκυνοσ» «ειδικϊν ενδιαφερόντων» τουριςμόσ κακϊσ υποδθλϊνεται ότι αποτελεί ζνα μθ-εμπορευματοποιθμζνο ταξίδι, βλζπε και Διάγραμμα 3. Επιςθμαίνεται πωσ ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ αυτϊν το μορφϊν είναι βαςικι προχπόκεςθ ϊςτε να περιορίηονται οι πιζςεισ (κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ) ςτα τοπικά περιβάλλοντα (Rotich et al, 2012). Σε κάκε περίπτωςθ εάν δεν τεκοφν ςε ςωςτζσ βάςεισ ο ςχεδιαςμόσ, ο προγραμματιςμόσ και θ διαχείριςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ, υπάρχει ο κίνδυνοσ το ταξίδι να αποκτιςει χαρακτθριςτικά μαηικοφ τουριςμοφ, π.χ. επιςκεψιμότθτα ςε οικολογικά ευαιςκθτζσ χωρίσ αρχικά να ζχει εκτιμθκεί θ φζρουςα ικανότθτα τθσ περιοχισ (Daye, 2006). Ο ΟΗΕ ςτο περιβαλλοντικό πρόγραμμά του (UNEP, 2011) προτείνει ότι θ τουριςτικι ανάπτυξθ μιασ περιοχισ μπορεί να ςχεδιαςκεί κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να ςυμβάλλει ςτθν τοπικι ανάπτυξθ και ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ, λαμβάνοντασ ταυτόχρονα υπόψθ ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό τουριςτϊν αναηθτά υπθρεςίεσ που είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον. Το μοντζλο του μαηικοφ τουριςμοφ ζχει φκάςει ςε ζνα επίπεδο οριακισ ανάπτυξθσ ενϊ αντίκετα μορφζσ τουριςμοφ όπωσ ο οικοτουριςμόσ, ο φυςιολατρικόσ, ο πολιτιςτικόσ ι ιπιων δραςτθριοτιτων αναμζνεται να αναπτυχκοφν με αλματϊδεισ ρυκμοφσ τισ επόμενεσ δφο δεκαετίεσ δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα και νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Αντίςτοιχα ο ΟΟΣΑ υπογραμμίηει πωσ θ πράςινθ καινοτομία ςτον τουριςμό είναι κακοριςτικι προσ μια βιϊςιμθ κοινωνία μεγιςτοποιϊντασ ταυτόχρονα τα οφζλθ του τουριςμοφ, όμωσ δυςτυχϊσ 5

6 υπάρχουν αναςταλτικοί παράγοντεσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κυρίωσ λόγω τθσ μθ κατανόθςθσ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που αποκτοφν οι υπθρεςίεσ που υιοκετοφν πράςινα χατακτθριςτικά δεδομζνθσ των παρατθροφμενων αλλαγϊν ςτισ προτιμιςεισ των τουριςτϊν. Πμωσ μζχρι ςιμερα ςτθν Ελλάδα, λόγω και τθσ οικονομικισ κρίςθσ, παρατθροφνται ςθμαντικζσ δυςκολίεσ υιοκζτθςθσ καινοτομιϊν, γεγονόσ που ςθμειϊνονται και από διεκνείσ οργανιςμοφσ (OECD, 2013) όπου ςυγκεκριμζνα διαπιςτϊνεται ότι α) υπάρχει δυςτοκία ςτθν πραγματοποίςθ επενδφςεων λόγω μθ οικονομικισ ςτακερότθτασ, β) δεν είναι εφκολο κάποιοσ να υλοποιιςει αυτοχρθματοδοτοφμενα ζργα και γ) είναι δφςκολο να λάβει κάποιοσ χρθματοδότθςθ με ανταγωνιςτικοφσ όρουσ από τισ τράπεηεσ λόγω τθσ μειωμζνθσ ρευςτότθτασ. Διάγραμμα 3. Τουριςμόσ Ειδικών Ενδιαφερόντων Ρθγι: Trauer,

7 3. Δράςεισ και Πολιτικζσ ςτην Ελλάδα Ο τουριςμόσ είναι βαςικόσ πυλϊνασ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ. Για πολλά χρόνια το μοντζλο ανάπτυξθσ του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ ιταν προςανατολιςμζνο ςτο μοντζλο ανάπτυξθσ του οργανωμζνου μαηικοφ τουριςμοφ και ςτο μοντζλο των διακοπϊν SSS. Η μορφι αυτι του τουριςμοφ εκφράηει τθν παραδοςιακι αγορά διακοπϊν και περιλαμβάνει μεγάλο τμιμα τουριςτϊν, οι οποίοι διαμζνουν ςε ξενοδοχειακά και λοιπά μζςα τουριςτικισ διαμονισ κυρίωσ ςε παράκτιεσ περιοχζσ (Λαγόσ, 2005). Το ςυγκεκριμζνο όμωσ πρότυπο επζφερε πολλζσ πιζςεισ ςτισ περιοχζσ ανάπτυξθσ του ςυγκεκριμζνου μοντζλου με αποτζλεςμα να απαιτοφνται αρκετζσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ εμπλουτιςμοφ αλλά και διαφοροποίθςθσ του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ο Ελληνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (ΕΟΤ) ςτθ Στρατθγικι Ρροϊκθςθσ και Ρροβολισ του Τουριςμοφ για τθν τριετία , διακρίνει τουσ βαςικοφσ κλάδουσ του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ ςτουσ εξισ εννζα (9) κλάδουσ: 1. ΗΛΙΟΣ / ΘΑΛΑΣΣΑ (Seaside) 2. ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ (Cultural) 3. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ (Diving) 4. ΤΟΥΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ (Health and Wellness) 5. ΤΟΥΙΣΜΟΣ ΡΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (Luxury) 6. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ (Nautical) 7. ΤΟΥΙΣΜΟΣ ΡΟΛΕΩΝ (City Breaks- Ακινα -Θεςςαλονίκθ) 8. ΣΥΝΕΔΙΑΚΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ (Business) Επίςθσ ο ΕΟΤ ςτο πλαίςιο τθσ ςυνολικισ επικοινωνιακισ πολιτικισ του κζτει ωσ ςτόχο να προβάλλονται οι ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ που ςυντείνουν ςτθν επζκταςθ τθσ Τουριςτικισ περιόδου, τθν προϊκθςθ και προβολι προτάςεων για ειδικά κοινά ςτόχοσ (π. χ ιατρικόσ, κρθςκευτικόσ, ςχολικόσ, φυςιολατρικόσ, εκπαιδευτικόσ τουριςμόσ, ιαματικόσ τουριςμόσ, τουριςμόσ τρίτθσ θλικίασ, κοκ) (ΕΟΤ, 2013). Σιμερα τίκεται ζντονα και ςτθν Ελλάδα θ προϊκθςθ των αρχϊν και των πολιτικϊν τθσ βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ, τόςο ςε επίπεδο μαηικοφ τουριςμοφ π.χ. εξοικονόμθςθ πόρων ςτισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ όπωσ ενζργεια και νερό, οικολογικζσ μεταφορζσ, όςο και ςτο επίπεδο προϊκθςθσ ειδικϊν και εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ κυρίωσ ςε περιοχζσ μθ ανεπτυγμζνεσ τουριςτικά. Άλλωςτε ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα ( ) για να προωκθκοφν οι ςχετικζσ κατευκφνςεισ ςτρατθγικισ για τθν 7

8 διεφρυνςθ και ποιοτικι αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ υλοποιικθκαν Ρράςινοσ τουριςμόσ και Εναλλακτικόσ τουριςμόσ. οι δράςεισ Η δράςθ «Εναλλακτικόσ Τουριςμόσ» ςτόχευε: Στθ διαφοροποίθςθ και ςτον εμπλουτιςμό του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ με τθν επιχειρθματικι αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ. Στθν ανάδειξθ και τουριςτικι αξιοποίθςθ του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ αποκζματοσ. Στθν άμβλυνςθ τθσ εποχικότθτασ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι ενιςχφκθκαν επενδυτικά ςχζδια τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ μιασ ι περιςςότερων ειδικϊν ι/και εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ενδεικτικά: Ακλθτικόσ Τουριςμόσ Αναψυχισ Θαλάςςιοσ Τουριςμόσ Τουριςμόσ Υπαίκρου Γαςτρονομικόσ τουριςμόσ Τουριςμόσ Υγείασ και Ευεξίασ Η δράςθ Πράςινοσ Τουριςμόσ αποςκοποφςε: Στθν ανάπτυξθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ των εμπλεκόμενων ςτθν τουριςτικι διαδικαςία και τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ των τουριςτικϊν επιχειριςεων. Στθν αναβάκμιςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν των τουριςτικϊν μονάδων, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των περιβαλλοντικϊν τουσ επιδόςεων. Στθν δθμιουργία υποδομϊν και ςχεδίων δράςεων που πλθροφν τα κριτιρια οικολογικισ πιςτοποίθςθσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι, ενιςχφκθκαν τουριςτικζσ μονάδεσ που βελτιϊνουν τισ λειτουργικζσ τουσ υποδομζσ και τισ επιχειρθςιακζσ τουσ διαδικαςίεσ, με οικολογικό προςανατολιςμό, αξιοποιϊντασ τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ. Επιςθμαίνεται βζβαια πωσ ιδθ υπάρχουν αρκετά επιτυχι παραδείγματα δθμιουργίασ ειδικϊν υποδομϊν που αξιοποιοφν τον πλοφτο των πόρων Ελλάδασ για τθν ανάπτυξθ τουριςτικϊν προϊόντων που ζχουν τθ δυνατότθτα τουσ να προςελκφουν τουρίςτεσ κακ όλθ τθν διάρκεια του χρόνου όπωσ για παράδειγμα ο ιαματικόσ τουριςμόσ, ο τουριςμόσ ευεξίασ και ο ιατρικόσ τουριςμόσ αλλά και τουριςμόσ AMEA. Ιαματικόσ Τουριςμόσ: Η χριςθ των κερμομεταλλικϊν νερϊν για υδροθεραπεία είναι γνωςτι ςτθν Ελλάδα από τουσ αρχαίουσ χρόνουσ. Ο Ηρόδοτοσ παρατθρεί πρϊτοσ τα ιαματικά νερά και ςυνιςτά 8

9 λουτροκεραπεία, ενϊ ο Ιπποκράτθσ μελετά τισ πακιςεισ για τισ οποίεσ ενδείκνυται θ χριςθ τουσ. Σιμερα είναι καταγεγραμμζνεσ 700 περίπου κερμζσ πθγζσ ενϊ αρκετζσ από αυτζσ ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ κεραπευτικζσ. Ιδιαίτερα ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι οι πθγζσ αυτζσ είναι διάςπαρτεσ ςε όλθ τθν επικράτεια, όπωσ φαίνεται και ςτον Πίνακα 2. Περιφζρεια Πίνακασ 2: Αναγνωριςμζνοι ιαματικοί φυςικοί πόροι ανά περιφζρεια Πηγζσ Στερεάσ Ελλάδασ Εκκάρασ Ραλαιοβράχασ Αιδθψοφ Δρανίςτασ Καϊτςασ Ρλατυςτόμου Θερμοπυλϊν Υπάτθσ Καμ. Βοφρλων Θεςςαλίασ Σουλαντά Κόκκινου Νεροφ Ραραλθκαίων Σμοκόβου Ήπειροσ Αμαράντου Καβαςίλων & Ρυξαριάσ Ρρεβζηθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ Ανατολικισ Μακεδονίασ- Θράκθσ Δυτικισ Μακεδονίασ Αγία Ραραςκευι Λαγκαδά Γιάννεσ Σουρωτισ Λουτροχωρίου Ανκεμίων Σζδεσ Ρόηαρ Ρικρολίμνθσ Άγκιςτρο Αγ. Αποςτόλων(Δουμπιά) Ρικρολίμνθσ(Κιλκίσ) Θζρμθσ Νζασ Απολλωνίασ Σιδθροκάςτρου Θζρμων Νιγρίτασ Θερμιϊν Τραϊανοφπολθσ Γενθςαίασ(Ροταμιάσ) Ψαροκζρμων Κρθνίδων Αγραπιδιάσ Αμμουδάρασ Ακριτϊν Ξινοφ Νεροφ Κιβωτοφ Ρελοποννιςου Ηραίασ Ωραίασ Ελζνθσ Λουτράκι Αγίων Θεοδϊρων Βορείου Αιγαίου Κόλπου Γζρασ Ευκαλοφσ Θερμϊν Λιμνου Ρολιχνίτου Ικαρίασ Ρλάκασ Λιμνου Αγιαςμάτων Νοτίου Αιγαίου Θερμϊν Καλφμνου Καλλικζασ όδου Ρλάκασ Σαντορίνθσ Κφκνου Κιμϊλου Λάκκου Αδάμαντα Αγίου Φωκά Μανδρακίου Δυτικισ Ελλάδασ Αγίου Βαρβάρου Κόκκινο Στεφάνι Κρεμαςτϊν Βάλτου Καϊάφα Ρθγι: Σφνδεςμοσ Διμων Ιαματικϊν Ρθγϊν Ελλάδασ Τουριςμόσ ευεξίασ: Ο όροσ τουριςμόσ ευεξίασ χρθςιμοποείται κυρίωσ τα τελευταία χρόνια (Kelly, 2010) και περιγράφει υπθρεςίεσ που ςτοχεφουν γενικότερα ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ του ατόμου και όχι μόνο τθσ ςωματικισ. Ρεριλαμβάνονται εδϊ θ καλαςςοκεραπεία, τα ειδικά μαςάη (με 9

10 κερμοφσ λίκουσ, με φφκια, κλπ), οι περιποιιςεισ προςϊπου, οι περιποιιςεισ ςϊματοσ, φυςικζσ και ψυχολογικζσ μζκοδοι αντιγιρανςθσ, κοινωνικισ επανζνταξθσ, κλπ. Στισ περιπτϊςεισ που οι ιαματικοί πόροι αξιοποιοφνται και ςυνδυάηονται για τθν παροχι ευρφτερων υπθρεςιϊν τουριςμοφ ευεξίασ δθμιουργοφνται οι ιδανικζσ ςυνκικεσ για προςζλκυςθ επιςκεπτϊν που αναηθτοφν ζνα ολιςτικό μοντζλο αναηωογόνθςθσ, ςε κζντρα και υποδομζσ με δυνατότθτα δωδεκάμθνθσ λειτουργίασ και αντίςτοιχων οφελϊν ςτθν τοπικι παραγωγικι βάςθ και τθν κοινωνία υποδοχισ. Επίςθσ, ο Ιατρικόσ Τουριςμόσ είναι μια ςθμαντικι ειδικι μορφι τουριςμοφ και αφορά παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςε επιςκζπτεσ / τουρίςτεσ. Διακρίνονται οι παρακάτω τρείσ περιπτϊςεισ: Η παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςε επιςκζπτεσ από ξζνθ χϊρα (τουρίςτεσ) που περιλαμβάνει επείγοντα περιςτατικά υγείασ. Αυτό είναι υπθρεςία ιατρικισ υποςτιριξθσ του γενικοφ ι/ και ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ και είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν ομαλι και αςφαλι ροι τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ, αλλά και το τουριςτικό marketing. Η παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςε επιςκζπτεσ από ξζνθ χϊρα που παράλλθλα με τισ διακοπζσ τουσ είναι αναγκαςμζνοι να δζχονται τακτικζσ κεραπείεσ για χρόνια νοςιματα. Είναι ςθμαντικι υπθρεςία που ανοίγει ειδικζσ αγορζσ, και αναφζρεται ςε ςθμαντικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ όπωσ οι καρδιοπακείσ, οι νεφροπακείσ, οι καρκινοπακείσ, αςκενείσ με αιματολογικζσ νόςουσ αλλά και άτομα τρίτθσ θλικίασ που ζχουν ανάγκθ ςυςτθματικι ιατρικι φροντίδα. Η παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςε επιςκζπτεσ που ταξιδεφουν ςτον τόπο προοριςμοφ με κφριο ςκοπό τθν λιψθ ςυγκεκριμζνθσ ιατρικισ υπθρεςίασ. Αυτόσ ονομάηεται "Επιλεγόμενοσ Ιατρικόσ Τουριςμόσ". Ο επιςκζπτθσ - αςκενισ επιλζγει να ταξιδζψει ςτον τόπο προοριςμοφ λαμβάνοντασ υπόψιν το κόςτοσ τθσ προςφερόμενθσ ιατρικισ υπθρεςίασ, τθν ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ και τθσ γενικότερθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, ςυγκρίνει τον ενδεχόμενο χρόνο αναμονισ ςτθ χϊρα προζλευςθσ ςε ςχζςθ με τθ χϊρα προοριςμοφ και επίςθσ αξιολογεί τθν ευκαιρία να ςυνδυάςει ιατρικι πράξθ με ψυχαγωγία/ ταξίδι για τον ίδιο αλλά και για τουσ ςυνοδοφσ του. Για τον κατ επιλογιν ιατρικό τουριςμό, ςιμερα οι πιο διαδεδομζνεσ υπθρεςίεσ είναι: θ πλαςτικι και αιςκθτικι χειρουργικι, θ οφκαλμικι χειρουργικι, θ τεχνθτι γονιμοποίθςθ, θ οδοντιατρικι, θ καρδιολογία και καρδιοχειρουργικι, αλλά και κεραπεία καρκίνου, οι μεταμοςχεφςεισ οργάνων, θ ορκοπεδικι κεραπεία και αποκατάςταςθ. Σθμαντικό ρόλο παίηουν για τθν ανάπτυξθ και υποδοχι ιατρικοφ τουριςμοφ θ πιςτοποίθςθ των ειδικϊν υποδομϊν ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα και τθν ποιότθτα, θ κινθτικότθτα των ιατρϊν, θ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ και οι ςυμβάςεισ με αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, τα ειδικευμζνα ςτον ιατρικό 10

11 τουριςμό τουριςτικά γραφεία αλλά και θ ολοκλθρωμζνθ παρουςία ςτο διαδίκτυο από πλευράσ των παρόχων των ςυνδυαςμζνων ιατρικϊν τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. Τουριςμόσ για Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ: Σιμερα που δυςτυχϊσ ο αρικμόσ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και αναπθρίεσ αυξάνεται όπωσ φαίνεται ςτο Διάγραμμα 4 και ςτο Διάγραμμα 5 κα μποροφςε θ Ελλάδα να προςφζρει τουριςτικζσ υπθρεςίεσ ποιότθτασ ςε ΑμεΑ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. Διάγραμμα 4: Πληθυςμόσ τησ Γησ ςε αντιςτοιχία με των ΑμεΑ Διάγραμμα 5: Πληθυςμόσ τησ Γησ ςε αντιςτοιχία με των ΑμεΑ το 2030 Στθν Ελλάδα δεν υπάρχει ζρευνα-μελζτθ για τον τουριςμό των ΑμεΑ. Σφμφωνα όμωσ με πρόςφατθ ζρευνα του Ομοςπονδιακοφ Γερμανικοφ Υπουργείου Οικονομικϊν και Εργαςίασ: Το 54% των Γερμανϊν με αναπθρία, δθλαδι άνκρωποι, ταξιδεφουν για τουριςμό κάκε χρόνο. Κατά μζςο όρο κάκε ταξιδιϊτθσ κάνει 1,3 ταξίδια διακοπϊν τον χρόνο, με μζςθ διάρκεια 13,9 θμζρεσ. Το 41% των ταξιδιϊν γίνεται μζςα ςτθ Γερμανία και το 59% ςτο εξωτερικό. Επίςθσ ξοδεφουν κατά μζςο όρο 15% περιςςότερα χριματα. Τα άτομα με αναπθρία ςτθ Γερμανία ξοδεφουν κατά τισ διακοπζσ τουσ ετθςίωσ 945 ανά άτομο ζναντι 818 του μζςου γενικοφ πλθκυςμοφ. Οι 7 ςτουσ 10 τουρίςτεσ με αναπθρία προκειμζνου να επιςκεφκοφν ζναν νζο προοριςμό δεν εμπιςτεφονται για τθν πλθροφόρθςι τουσ tour operators κ.λπ., αλλά άλλουσ ανκρϊπουσ με αναπθρία που ζχουν ιδθ επιςκεφκεί τον ςυγκεκριμζνο προοριςμό. Για το 71% περίπου των ατόμων με αναπθρία τθ 11

12 μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθν επιλογι προοριςμοφ ζχει θ οργάνωςθ του ταξιδιοφ (προετοιμαςία, πλθροφόρθςθ, κράτθςθ). Το 26% επιδεικνφει απόλυτθ προςιλωςθ ςτον τουριςτικό προοριςμό που ζχει ικανοποιιςει τισ προςδοκίεσ του και τον επιςκζπτεται ςυνεχϊσ. Το 48% κα ζκανε περιςςότερα ταξίδια αν οι τουριςτικοί προοριςμοί ιταν περιςςότερο προςβάςιμοι. Τζλοσ ςε μεγάλο ποςοςτό διαλζγουν για τισ διακοπζσ τουσ τθν περίοδο τθσ χαμθλισ τουριςτικισ κίνθςθσ (Μάιοσ, Σεπτζμβριοσ, Οκτϊβριοσ) (Καραγεϊργου, 2013). Επίςθσ διάφορεσ μελζτεσ ςε Αυςτραλία, Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ καταδεικνφουν πωσ τα άτομα με αναπθρίεσ αποτελοφν πλζον ζνα ςθμαντικό τμιμα τθσ τουριςτικισ αγοράσ (UNWTO, 2013). 4. Συμπεράςματα Η προϊκθςθ ειδικϊν/εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ μπορεί να ςυμβάλλει όχι μόνο ςτθν διαφοροποίθςθ και ςτον εμπλουτιςμό του παρεχόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ κάκε περιοχισ αλλά και ςτθ χριςθ των πόρων ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ ςχετικά με το ποιεσ μορφζσ τουριςμοφ είναι οι πιο κατάλλθλεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ κάκε περιοχισ κα πρζπει να γίνονται λαμβάνοντασ υπόψθ τα τοπικά χαρακτθριςτικά. Δεν πρζπει βζβαια να παραγνωρίηεται το γεγονόσ πωσ τα κίνθτρα, οι προτιμιςεισ και οι αντιλιψεισ των τουριςτϊν κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό τθν ανάπτυξθ ενόσ προοριςμοφ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ και τθν αξία του προοριςμοφ ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά (Liu, 2003). Θα πρζπει επομζνωσ οι αποφάςεισ για τθν προϊκθςθ ςυγκεκριμζνων μορφϊν να ςτθρίηονται τόςο ςτισ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ τάςεισ τθσ αγοράσ όςο και ςτα αποτελζςματα ερευνϊν ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά των επιςκεπτϊν και με τισ δραςτθριότθτεσ που εμπλζκονται κατά τθ διαμονι τουσ. Επιςθμαίνεται πωσ το ποςοςτό των τουριςτϊν που αναηθτοφν εξατομικευμζνεσ και υπθρεςίεσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ, που κα τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ενεργά ι να βιϊνουν «πραγματικζσ εμπειρίεσ, ςυνεχϊσ αυξάνεται (Hudson, 2010; Tan, 2014). 5. Βιβλιογραφία ΕΕ (2010) COM(2010) 352 τελικό, Η Ευρϊπθ, ο πρϊτοσ τουριςτικόσ προοριςμόσ ςτον κόςμο ζνα νζο πλαίςιο πολιτικισ για τον ευρωπαϊκό τουριςμό 12

13 ΕΟΤ (2013) Στρατθγικι Ρροϊκθςθσ και Ρροβολισ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ για τθν τριετία ourismou_ pdf Καραγεώργου, Ε. (2013) Εξυπνθ επζνδυςθ τα φιλικά καταλφματα για ΑΜΕΑ, Κοκκώςησ, Χ. και Τςάρτασ, Π. (2001) Βιϊςιμθ Τουριςτικι Ανάπτυξθ και Ρεριβάλλον, Εκδόςεισ Κριτικι, Ακινα, ς Λαγόσ, Δ. (2005) Τουριςτικι Οικονομικι, Εκδόςεισ Κριτικι, Ακινα, ς. 66 Connell, J. (2012) Film tourism- Evolution, progress and prospects. Tourism Management, Vol. 33, No. 5, pp Daye, M. (2006) Developing mass tourism in developing nations, in Beech, J. & Chadwick S., (eds) The Business of Tourism Management, Pearson Education Limited, Essex, pp EC (2014) Preferences of Europeans towards Tourism, Flash Eurobarometer 392, Hoppen, A. Brown, L. and Fyall, A. (2014) Literary tourism: Opportunities and challenges for the marketing and branding of destinations? Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 3, No. 1, pp Hudson, S. (2010) "Wooing zoomers: marketing to the mature traveler", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 28, No. 4, pp Kelly, C. (2010) Analysing wellness tourism provision: A retreat operators study *Special section+. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 17, No. 1, pp Liu, Z. (2003) Sustainable tourism development: a critique. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 11, No. 6, pp OECD, (2013), Green Innovation in Tourism Services, OECD Tourism Papers, 2013/01, OECD Publishing. Rotich et al,(2012) Product Diversification for Sustainable Tourism Development: Exploring the Strengths and Challenges of Kisumu Region, Kenya, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 1, No. 9, pp , Tan, S., Ding-Bang Luh, D. and Kung, S. (2014) A taxonomy of creative tourists in creative tourism, Tourism Management, Vol. 42, pp Trauer, B. (2006) Conceptualizing special interest tourism frameworks for analysis. Tourism Management, Vol. 27, No. 2, pp

14 UNEP, (2011) Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, conomyreport_final_dec2011.pdf UNWTO, (2013) Recommendations on Accesible Tourism Wearing, S. and McGehee, N. (2013) Volunteer tourism: A review. Tourism Management, Vol. 38, pp

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.1.2: ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΣΗΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟ ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΟΡΟΤ ΑΕΙΥΟΡΙΑ

Π.1.1.2: ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΣΗΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟ ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΟΡΟΤ ΑΕΙΥΟΡΙΑ Υποέργο 10 «Δημιουργία Μηχανιςμών Επιςτημονικήσ Παρακολούθηςησ Τουριςμού ςτην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» τησ πράξησ «Προβολή του τουριςτικού προΰόντοσ τησ περιφέρειασ Νοτίου Αιγαίου». Α.2.1. Δράςη 1 (Δ1):

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη

Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη υνδημότιςςεσ και υνδημότεσ μου, Αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να ςασ μεταφζρω τισ απόψεισ μασ και τισ κζςεισ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ όςο πιο ξεκάκαρα γίνεται με τθν ευκαιρία τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα