Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα"

Transcript

1 Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα

2 Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ / ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΣΑ 2020 Το πρόγραμμα πλαίςιο τθσ ΕΕ για ζρευνα και καινοτομία. Στθρίηει τθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων από τθ ςφλλθψθ τθσ ιδζασ μζχρι τθν αξιοποίθςι τθσ ςτθν αγορά, με επικζντρωςθ ςτισ εξαιρετικζσ προτάςεισ αςχζτωσ γεωγραφικισ κζςθσ. Επιςτθμονικι αριςτεία Βιομθχανικι Υπεροχι Κοινωνικζσ Προκλιςεισ

3 Βιομθχανικι Υπεροχι Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ / ΑΠΕ Υπεροχή ςε τεχνολογίεσ γενικήσ εφαρμογήσ και βιομηχανικζσ τεχνολογίεσ Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology Πρόςβαςη ςε χρηματοδότηςη υψηλοφ κινδφνου Καινοτομία ςτισ ΜΜΕ The SME Instrument Fast Track to Innovation

4 Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ / ΑΠΕ Τι είναι SME Instrument

5 Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ / ΑΠΕ Τι είναι SME Instrument Εργαλείο του Ορίηοντα 2020 για τθ χρθματοδότθςθ τθσ καινοτομίασ με υψθλζσ προοπτικζσ Αφορά MΜΕ που δραςτθριοποιοφνται κάτω από τουσ τομείσ των Κοινωνικϊν Προκλιςεων και τθσ Βιομθχανικισ Υπεροχισ για τθν περίοδο Οι τρεισ φάςεισ του SME Instrument 1. Tεχνικι και Εμπορικι εκτίμθςθ ςκοπιμότθτασ 2. Δράςεισ Επίδειξθσ 3. Εμπορικι αξιοποίθςθ SFS /2015: Resource - efficient eco-innovative food production and processing SIE /2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system

6 Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ / ΑΠΕ Fast Track Innovation

7 Κοινωνικζσ Προκλιςεισ Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ / ΑΠΕ Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy Sustainable food production systems Safe food and healthy diets and sustainable consumption Secure, clean and efficient energy Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Energy Efficiency Low Carbon Technologies Smart Cities & Communities Waste: A Resource to Recycle, Reuse and Recover Raw Materials Water Innovation: Boosting its value for Europe Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw Materials

8 Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ / ΑΠΕ Πρόγραμμα EUREKA Το πρόγραμμα EUREKA είναι ζνασ διακρατικόσ οργανιςμόσ με αντικείμενο τθ βιομθχανικι ζρευνα και ανάπτυξθ εςτιαςμζνθ ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ. EUREKA Individual Projects: διεκνι ζργα ζρευνασ και ανάπτυξθσ εςτιαςμζνα ςτθν αγορά, που υποςτθρίηονται και χρθματοδοτοφνται μζςω του EUREKA. Υποςτθρίηονται ζργα για τεχνολογία οποιουδιποτε είδουσ, ανάλογα με τθν ποιότθτα του επιχειρθματικοφ ςχεδίου. Eurostars: κοινό πρόγραμμα του EUREKA και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, το πρϊτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ και υποςτιριξθσ αφιερωμζνο ςε ΜΜΕ, που αςχολοφνται με τθν ζρευνα. CLUSTERS: ςτρατθγικζσ πρωτοβουλίεσ, που προτείνονται και οδθγοφνται από τθ βιομθχανία για τθν ανάπτυξθ γενικϊν τεχνολογιϊν βαςικισ ςθμαςίασ για τθν ευρωπαϊκι ανταγωνιςτικότθτα. UMBRELLAS: κεματικά δίκτυα εντόσ του EUREKA, που εςτιάηουν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο τεχνολογικό πεδίο.

9 Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ / ΑΠΕ LIFE+ Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρθματοδοτικό μζςο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το περιβάλλον. Μζςω του προγράμματοσ χρθματοδοτοφνται μζτρα και ζργα με ευρωπαϊκι προςτικζμενθ αξία για τα κράτθ-μζλθ. Περιβάλλον περιβάλλον και αποδοτικότθτα των πόρων φφςθ και βιοποικιλότθτα περιβαλλοντικι διακυβζρνθςθ & πλθροφόρθςθ Δράςη για το κλίμα μετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι κλιματικι διακυβζρνθςθ και πλθροφόρθςθ

10 Χρηματοδότηςη για τη βελτίωςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ τησ εταιρείασ μζςω άμεςων επενδφςεων Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ERDF) επιδιϊκει να βελτιϊςει τθν οικονομικι και κοινωνικι ςυνοχι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, διορκϊνοντασ τισ ανιςότθτεσ μεταξφ των περιφερειϊν τθσ. Το ERDF αποτελεί ςαφϊσ (ωσ προσ τον προχπολογιςμό, τα ςυςτιματα επζνδυςθσ και τθν προςβαςιμότθτα) το κυριότερο χρθματοοικονομικό εργαλείο υποςτιριξθσ των ευρωπαϊκϊν εταιρειϊν ςτθν οικολογικι αναβάκμιςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.

11 Χρηματοδότηςη για τη βελτίωςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ τησ εταιρείασ μζςω άμεςων επενδφςεων Τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία Συνζργειεσ μεταξφ επιχειριςεων, κζντρων ζρευνασ και τεχνολογίασ και ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, προάγοντασ ιδιαίτερα τισ επενδφςεισ ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν και ςε τεχνολογίεσ ςχετικζσ με τθν οικοκαινοτομία και προθγμζνεσ δυνατότθτεσ παραγωγισ για τθ διάχυςθ τεχνολογιϊν γενικισ χριςθσ. Ανταγωνιςτικότητα των ΜΜΕ Πρωτοβουλίεσ, που προάγουν το επιχειρθματικό πνεφμα και τθν υποςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων εταιρειϊν. Ζργα ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ νζων επιχειρθματικϊν και οργανωτικϊν μοντζλων για τισ ΜΜΕ.

12 Χρηματοδότηςη για τη βελτίωςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ τησ εταιρείασ μζςω άμεςων επενδφςεων Αλλαγή προσ μια οικονομία χαμηλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνθρακα προϊκθςθ τθσ παραγωγισ και διανομισ ενζργειασ προερχόμενθσ από ΑΠΕ, προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθ ΑΠΕ ςτισ επιχειριςεισ, ανάπτυξθ και υλοποίθςθ «ζξυπνων» ςυςτθμάτων διανομισ, που λειτουργοφν ςε χαμθλά και μεςαία επίπεδα τάςθσ, προϊκθςθ ζρευνασ και καινοτομίασ και υιοκζτθςθ τεχνολογιϊν χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, και προϊκθςθ υψθλισ απόδοςθσ μεκόδων ςυμπαραγωγισ κερμικισ και θλεκτρικισ ενζργειασ με βάςθ τισ απαιτιςεισ ωφζλιμθσ κερμότθτασ.

13 Χρηματοδότηςη για τη βελτίωςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ τησ εταιρείασ μζςω άμεςων επενδφςεων Συντήρηςη τησ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τησ προϊθηςησ τησ αποδοτικήσ χρήςησ των πόρων του άνθρακα Υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ τθσ βιομθχανίασ ςε μια οικονομία αποδοτικισ χριςθσ πόρων, προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ με οικολογικό τρόπο, οικοκαινοτομία και διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν επιδόςεων ςτον δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα.

14 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίςιο Αναφοράσ To Εκνικό Στρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ αποτελεί το ζγγραφο αναφοράσ για τον προγραμματιςμό τθσ περιόδου , το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχισ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Οι βαςικοί του ςτόχοι είναι θ ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ, θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και θ επιςτροφι τθσ Ελλάδασ ςε ςτακερι τροχιά ανάκαμψθσ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν επιχειρθματικότθτα, ςτθν καινοτομία και ςτθν δθμιουργία κζςεων εργαςίασ.

15 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίςιο Αναφοράσ Σα Επιχειρηςιακά Προγράμματα Το νζο ΕΣΠΑ κα αποτελείται από πζντε εκνικά τομεακά επιχειρθςιακά προγράμματα και 13 Περιφερειακά επιχειρθςιακά προγράμματα Τομεακά ΕΠ Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα Τεχνικι Βοικεια Περιφερειακά ΕΠ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ Δυτικισ Μακεδονίασ Ηπείρου Θεςςαλίασ Στερεάσ Ελλάδασ Δυτικισ Ελλάδασ Πελοποννιςου Ιονίων Νιςων Αττικισ Βορείου Αιγαίου Κριτθσ Νοτίου Αιγαίου

16 Οι Άξονεσ προτεραιότητασ τησ ΕΣΕΤΑΚ

17 Προτεραιότθτεσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ Αγροδιατροφή Τουριςμόσ Πολιτιςμόσ, Δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ Ενζργεια Υγεία, Φάρμακα ΤΠΕ Μεταφορζσ & Logistics Περιβάλλον & Βιϊςιμθ ανάπτυξθ Υλικά - Καταςκευζσ

18 Προτεραιότθτεσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ Αγροδιατροφή Τουριςμόσ Πολιτιςμόσ, Δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ Ενζργεια Υγεία, Φάρμακα ΤΠΕ Μεταφορζσ & Logistics Περιβάλλον & Βιϊςιμθ ανάπτυξθ Υλικά - Καταςκευζσ -Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ των αγροτικϊν προϊόντων φυτικισ, ηωικισ παραγωγισ ςτισ διεκνείσ αγορζσ -Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ των ελλθνικϊν τροφίμων ςτισ διεκνείσ αγορζσ -Αειφόροσ ανάπτυξθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ και μεταποίθςθσ -Βελτίωςθ τθσ κατανόθςθσ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθ διατροφι, τθν υγεία και τθν ευεξία και τισ ςυνζπειεσ για τα γεωργικά προϊόντα διατροφισ και τα τρόφιμα. Ενεργειακι εξοικονόμθςθ, Παραγωγι και αποκικευςθ ενζργειασ από ΑΠΕ, Ζξυπνα Δίκτυα (Smart Grids) και το ςφςτθμα μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, και Μείωςθ των επιπτϊςεων από τθ χριςθ ςυμβατικϊν καυςίμων

19 Καινοτόμα χρηματοοικονομικά ςχήματα Ευρωπαϊκθ Σράπεζα Επενδφςεων (EIB) Η Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων είναι το χρθματοδοτικό ίδρυμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθ, που προςφζρει οικονομικι και ςυμβουλευτικι βοικεια για επενδυτικά ζργα, που ςυνειςφζρουν ςτουσ ςτόχουσ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ. Υποςτθρίηει ζργα, που ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ, ζχοντασ ορίςει 4 άξονεσ προτεραιότθτασ: Καινοτομία & Δεξιότθτεσ Πρόςβαςθ των μικρότερων επιχειριςεων ςτθ χρθματοδότθςθ Δράςθ για το κλίμα Στρατθγικζσ Υποδομζσ

20 Καινοτόμα χρηματοοικονομικά ςχήματα Ελληνικά Σραπεζικά Προϊόντα Στθν Ελλθνικι αγορά κυκλοφοροφν μια ςειρά από τραπεηικά προϊόντα, που παρζχουν χρθματοδοτικι ςτιριξθ ςε επιχειριςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ μζςα από επενδφςεισ, που είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον. Οι επενδφςεισ αυτζσ ζχουν ωσ ςκοπό να ςυμβάλουν ςτθ δθμιουργία προχποκζςεων ανάκαμψθσ τθσ οικονομίασ, δθμιουργϊντασ νζεσ κζςεισ εργαςίασ ςε καινοφργιουσ τομείσ προςτατεφοντασ παράλλθλα το περιβάλλον. Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ Εξοικονόμθςθ ενζργειασ Πράςινεσ μεταφορζσ Διαχείριςθ αποβλιτων Βιολογικι γεωργία - Αγροτουριςμόσ - Οικοτουριςμόσ Πράςινθ χθμεία

21 Σασ ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ!!!

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ άββατο 23 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ 10.00 Εγγραφζσ 11.00 Ζναρξθ: Disrupt Startup Scaleup 11.30 BREAK THROUGH: Μακιματα από τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Δρ Κυριακι Μαχαίρα Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο τεφάνου Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά Email:

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 Διονφςησ Μπαλοφρδοσ, Διευθυντήσ Ερευνών ΕΚΚΕ Γαβριήλ Αμίτςησ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΣΕΙ Αθήνασ Γιώργοσ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα