Διεργασίες και Συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεργασίες και Συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων."

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα λεπτομερή περιεχόμενα των Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών Χημικών Μηχανικών, οι δεξιότητες των Χημικών Μηχανικών προσδιορίζονται όπως καθορίζεται στο παρόν κείμενο. ΑΡΘΡΟ 1 Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζονται βάσει του γνωστικού αντικειμένου και του προγράμματος σπουδών τα δικαιώματα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς: α) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, β) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, δ) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο. Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Χημικών Μηχανικών, αλλά η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί, αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, μπορούν να ασκούν εκείνες τις δραστηριότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών, που είναι σύμφωνες με το γνωστικό αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών τους. 1

2 ΑΡΘΡΟ Ο Χημικός Μηχανικός αποκτά με τις σπουδές του, τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες να εφαρμόσει τις αρχές των θετικών επιστημών και της μηχανικής, με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, σε διεργασίες μετασχηματισμού της ύλης ή/και της ενέργειας σε εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών και συστήματα, όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία, ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη και με όρους αειφορίας, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος. 2.2 Το γνωστικό αντικείμενο του Χημικού Μηχανικού αποτελεί αυτόνομο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο της μηχανικής και περιλαμβάνει : Ιδιότητες και καταστάσεις της ύλης ενεργειακές ανταλλαγές και μετατροπές κατά τον μετασχηματισμό της ύλης ή/και της ενέργειας. Φυσικές, φυσικοχημικές, χημικές, βιοχημικές και βιολογικές διεργασίες και συστήματα. Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Θερμοδυναμική, Χημική Κινητική και Φαινόμενα Μεταφοράς (Ορμής - ρευστομηχανική, Θερμότητας και Μάζας). Ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και ρύθμιση διεργασιών και συστημάτων Λειτουργικό σχεδιασμό διαστασιολόγηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων διεργασιών. Επιστήμη, μηχανική και τεχνολογία των υλικών. (Σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, χαρακτηρισμό, αποτίμηση και προστασία υλικών / προϊόντων/ εγκαταστάσεων / έργων /μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς). Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος. Υγιεινή και Ασφάλεια. Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και εξοικονόμηση ενέργειας. Βιομηχανική και Ενεργειακή Οικονομία Διοίκηση και Οργάνωση Εφοδιαστική Μηχανική. Συστήματα και Έλεγχο ποιότητας. 2

3 Διεργασίες και Συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. 2.3 Τα σύγχρονα εφόδια του Χημικού Μηχανικού τον καθιστούν ικανό να επιχειρεί την υλοποίηση καινοτομιών συνδυάζοντας τη επιστημονική και τεχνική του εκπαίδευση και έχοντας την ικανότητα να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τις άλλες ειδικότητες μηχανικών και επιστημόνων για την επίλυση ευρέος φάσματος προβλημάτων Οι Χημικοί Μηχανικοί προσλαμβάνουν το γνωστικό τους αντικείμενο μέσω ενός ενιαίου και αδιάσπαστου 5ετούς κύκλου σπουδών, που οδηγεί σε Δίπλωμα επιπέδου Master, με τα παρελκόμενα δικαιώματα και αποτελεί προϋπόθεση για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών των Χημικών Μηχανικών, οδηγούν: α) σε προχωρημένες γνώσεις Χημικής Μηχανικής, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών, β) προχωρημένες δεξιότητες, απόδειξη δεξιοτεχνίας και καινοτομίας, που απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στα αντικείμενα της Χημικής Μηχανικής και γ) σε ικανότητες διαχείρισης σύνθετων τεχνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή σχεδίων εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας του Χημικού Μηχανικού. Επίσης στην ανάληψη ευθύνης για την διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων. ΑΡΘΡΟ 3 Οι διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί δύνανται να απασχολούνται μόνοι τους ή ομού με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους, ως ελεύθεροι επαγγελματίες μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες, συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, ενδεικτικά σε τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας: α) Βιομηχανία Ο Χημικός Μηχανικός ως Μηχανικός Σχεδιασμού (μελέτης), κατασκευής και λειτουργίας εξοπλισμού, έργων ή εγκαταστάσεων μπορεί να δραστηριοποιηθεί: στην αδειοδότηση και επέκταση, στο λειτουργικό σχεδιασμό, στην επίβλεψη εφαρμογής, στη λειτουργία, στον έλεγχο ποιότητας και στην συντήρηση της 3

4 χημικής βιομηχανίας / χημικών εγκαταστάσεων. Ως βιομηχανία, όπου απασχολούνται οι Χημικοί Μηχανικοί, νοείται η Χημική Βιομηχανία / Χημικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας τροφίμων, βιομηχανίας ενεργειακού τομέα, βιομηχανίας επεξεργασίας ορυκτών προϊόντων, μεταλλουργίας, κλωστοϋφαντουργίας, βιομηχανίας βιοτεχνολογικών εφαρμογών, εφαρμογών νανοτεχνολογίας, καθαρισμού πόσιμου ύδατος, τεχνητής ξυλείας, επεξεργασίας αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων, εκρηκτικών υλών και άλλων υλών που ενέχουν χημικούς ή βιολογικούς κινδύνους, αλλά και όσες ορίζονται από το Ν. 3518/1928, Β.Δ , Β.Δ , Β.Δ. 28/ , Ν. 6422/34, Β.Δ και Π.Δ. 274/97 και γνωματεύσεις (βλ. Παράρτημα Ι) β) Υλικά Στην έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, διάγνωση και αποτίμηση της συμπεριφοράς, τυποποίηση, έλεγχο ποιότητας, πιστοποίηση και εμπορία υλικών πάσης φύσεως (παραδοσιακών και προηγμένων, φυσικών, τεχνητών, σύνθετων υλικών με εφαρμογές σε κάθε τομέα). Οι δραστηριότητες αυτές νοούνται: - σε κλίμακα τόσο εργαστηριακή όσο και βιομηχανική και περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, τη σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, κατεργασία και χαρακτηρισμό υλικών - καθώς επίσης και στην κλίμακα εγκαταστάσεων / έργων / κατασκευών, υποδομών και μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε πραγματικό χρόνο (Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος), όσον αφορά στην επιλογή, διάγνωση φθοράς, συντήρηση, προστασία και διαχείριση υλικών και στην αποτίμηση και έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης των υλικών στην κλίμακα των κτιρίων, καθώς και της αποδοτικότητας αυτών. γ) Προστασία Περιβάλλοντος Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. Σχεδιασμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών και επικινδύνων απορριμμάτων και αποβλήτων. Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων. Εκπόνηση μελετών διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Εκπόνηση μελετών ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων. Διαχείριση αστικών / βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Σχεδιασμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αστικών λυμάτων. Σχεδιασμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος και αποχέτευσης. Εκπόνηση μελετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. 4

5 Διαχείριση αερίων αποβλήτων. Μετρήσεις και παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εκτίμηση ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα και ρυπαντικού φορτίου. Εκπόνηση μελετών ρύπανσης εσωτερικών χώρων. Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος και έργων απορρύπανσης εδαφών και θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και σε μελέτες προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης του περιβάλλοντος. Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πραγματοποίηση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή δραστηριοτήτων, όπως επίσης και μελετών επιπτώσεων επαγγελματικής έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρυπαντές. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρακολούθηση και διενέργεια ελέγχων διαχείρισης περιβάλλοντος και αξιολόγηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στη δημόσια διοίκηση και τους ΟΤΑ. Μπορούν να απασχολούνται στη Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές. δ) Ποιότητα Υγιεινή Ασφάλεια Διοίκηση Εκπόνηση μελετών και ανάπτυξη, διαχείριση, εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO σειράς 9000, 14000, και 45000, HACCP και όσων σχεδιάζονται και εφαρμόζονται κατά περίπτωση). Παροχή υπηρεσιών, ή στελέχωση υπηρεσιών, τεχνικού ασφαλείας. Εκπόνηση μελετών εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου καθώς και μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές. Παροχή υπηρεσιών ή και στελέχωση συναφών υπηρεσιών, συμβούλου ασφαλείας για την αποθήκευση και την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικινδύνων χημικών ουσιών, τοξικών χημικών προϊόντων και καυσίμων. Παροχή υπηρεσιών, συμβούλου οργάνωσης, διοίκησης, επιχειρησιακής έρευνας, επιστημονικής υποστήριξης σε λήψη αποφάσεων, εφοδιαστικής μηχανικής (logistics), που αφορούν σε ανάλογα συστήματα ή διεργασίες παραγωγής, χρήσης, εφαρμογής κ.ά, καθώς και στελέχωση του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και επιτελικών φορέων. Παρακολούθηση, Έλεγχος, Αποτίμηση, Πρόβλεψη και Διαχείριση πληροφορίας Εκπόνηση στρατηγικών μελετών Πολιτική και Αξιολόγηση στους τομείς του αντικειμένου του. 5

6 Διοίκηση ομάδων και ανθρώπινου δυναμικού. ε) Εκπαίδευση Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των επιπέδων, στη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το γνωστικό τους αντικείμενο αλλά και λοιπών σχετικών μαθημάτων θετικών επιστημών. στ) Έρευνα Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως ερευνητές σε Πανεπιστήμια, Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤ.Ε.Ι.), ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά τεχνολογικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών και τμήματα έρευνας επιχειρήσεων και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό τους αντικείμενο αλλά και λοιπών συναφών. ζ) Πραγματογνωμοσύνες Διαιτησίες Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως πραγματογνώμονες συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα συναφή με το γνωστικό τους αντικείμενο ή και ως διαιτητές, επιδιαιτητές κ.α. ΑΡΘΡΟ Ο Χημικός Μηχανικός μπορεί με βάση το γνωστικό αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών του, μόνος του ή ομού με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, να αναλαμβάνει την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στους τομείς απασχόλησής του, ως εξής: 6

7 α. Την Τεχνική Ευθύνη για το βασικό και οριστικό λειτουργικό σχεδιασμό (μελέτη) εξοπλισμού, μονάδων και εγκαταστάσεων διεργασιών της βιομηχανίας (των τεχνικών και των κτιριακών έργων αυτής), καθώς και την επίβλεψη της εφαρμογής του σχεδιασμού κατά την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων, ή των έργων. Ως λειτουργικός σχεδιασμός, ή μελέτη (process design, process engineering), νοείται η εκπόνηση διαγραμμάτων ροής με την εκπόνηση ισοζυγίων μάζας ενέργειας, ο σχεδιασμός, ή η επιλογή εξοπλισμού και η διάταξή του στο χώρο, με όρους απόδοσης, ασφάλειας, υγιεινής, οικονομίας, εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος. β. Την Κεντρική Τεχνική Ευθύνη και το συντονισμό διοίκηση ομάδας επιστημόνων και τεχνικών για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία συντήρηση χημικών βιομηχανιών, ή βιομηχανιών των διεργασιών, ή συναφών έργων. γ. Την τεχνική εκπροσώπηση κάθε φορέα του Δημοσίου, ή Ιδιωτικού τομέα στα αντικείμενά του. δ. Την Τεχνική Ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος. ε. Την Τεχνική Ευθύνη επιλογής, εφαρμογής και αποτίμησης των χρησιμοποιούμενων κατασκευαστικών υλικών κατά την ανέγερση, την επέκταση, ή τη συντήρηση / προστασία εγκαταστάσεων, αυτόνομων συστημάτων, έργων, κτιρίων, μνημείων - όσον αφορά σε κατασκευές, υποδομές και στην Πολιτιστική Κληρονομιά - καθώς και στην εκπόνηση μελετών διάγνωσης και προστασίας υλικών σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. στ. Την Τεχνική Ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και αυτόνομων συστημάτων καυσίμων υλών, εκρηκτικών υλών και άλλων υλών που ενέχουν χημικούς ή βιολογικούς κινδύνους, και οι οποίες ύλες προορίζονται για οποιαδήποτε χρήση, σε οποιοδήποτε χώρο. 7

8 ζ. Την Τεχνική Ευθύνη εκπόνησης γενικών και ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών του γνωστικού του αντικειμένου, Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελετών Υγιεινής, Ασφάλειας και Μελετών Πυροπροστασίας Εγκαταστάσεων και Κτιρίων. η. Την Τεχνική Ευθύνη Μετρήσεων, Εκτιμήσεων, Επιθεωρήσεων, Πραγματογνωμοσυνών και Διαιτησιών επί Εγκαταστάσεων, Κτιρίων και αυτόνομων Συστημάτων, του γνωστικού του αντικειμένου, καθώς και επί των Υλικών, της συμπεριφοράς και των επιπτώσεων τους σε εγκαταστάσεις, κτίρια και μνημεία. θ. Την Τεχνική Ευθύνη Εγκατάστασης, Πιστοποίησης και Επιθεώρησης: - συστημάτων προστασίας από κινδύνους υγιεινής, ασφάλειας και δηλητηρίασης, - συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, - συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, - συστημάτων διαχείρισης υλικών, - συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και - συστημάτων ασφάλειας τροφίμων. ι. Την κατά νόμο ευθύνη του Τεχνικού Ασφαλείας σε Έργα, σε Εγκαταστάσεις και σε Μονάδες Διεργασιών. ια. Την Τεχνική Ευθύνη εκπόνησης Ενεργειακών Μελετών ή/και Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης εγκαταστάσεων και κτιρίων, καθώς και της εφαρμογής αυτών. ιβ. Την Τεχνική Ευθύνη εκπόνησης Βιομηχανικών Μελετών και Μελετών Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων, καθώς και της εφαρμογής αυτών. ιγ. Την Τεχνική Ευθύνη εκπόνησης Μελετών οργάνωσης, επιχειρησιακής έρευνας και εφοδιαστικής μηχανικής, καθώς και της εφαρμογής αυτών. ιδ. Την Τεχνική Ευθύνη Μελετών δικτύων αυτόματης ρύθμισης και συναφών συστημάτων πληροφορικής των Εγκαταστάσεων Διεργασιών, καθώς και της εφαρμογής αυτών. 8

9 ιε. Την Τεχνική Ευθύνη της μελέτης, της επίβλεψης της εφαρμογής, της λειτουργίας και της συντήρησης όλων των απλών τεχνικών εγκαταστάσεων, που δεν εξαιρούνται από νόμο, ή από άλλη νομοθετική διάταξη Ο Χημικός Μηχανικός ως Επιστήμονας μπορεί, μόνος του ή ομού με άλλες ειδικότητες επιστημόνων, να αναλαμβάνει την ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, ως εξής: α. Να διευθύνει εργαστήριο χημικών, φυσικών και φυσικοχημικών αναλύσεων, ή δοκιμών, με σκοπό τον έλεγχο ποιότητας υλικών, ή προϊόντων, ή συσκευών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. β. Να αναλαμβάνει ευθύνες συναφείς με το αντικείμενο του στις Χημικές Βιομηχανίες, σε Χημικές Μελέτες, Έρευνες και στην εμπορία επικίνδυνων χημικών ουσιών. γ. Να εκπονεί μελέτες, να επιβλέπει και να εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημόσιων και ιδιωτικών χώρων. δ. Να ασκεί τα καθήκοντα του Χημικού Ναυτιλίας Οι Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί 5ετούς κύκλου σπουδών έχουν πλήρη δικαιώματα στην άσκηση του επαγγέλματος με το υψηλότερο επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης, όσον αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό, παρακολούθηση, έλεγχο, επίβλεψη, αποτίμηση, αξιολόγηση και ολοκληρωμένη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση προϊόντων, υλικών, έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών κ.ά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο Ν. 3518/1928 ορίζει ως Χημικές Βιομηχανίες τις βιομηχανίες: Εκρηκτικών ειδών Πυρηνελαιουργία 9

10 Αποστάξεως ρητίνης (νευτοποιεία) Οινοπνευματοποιεία Εργοστάσια διθειούχου άνθρακα Εργοστάσια χημικών δηλητηριωδών προϊόντων και λιπασμάτων Μεταλλουργεία Χρωματουργεία Παραγωγή ελαιόκολλας, ιχθυόκολλας, κατεργασία ζωικών αποβλήτων Διατηρημένων τροφίμων Το Β.Δ. 17/05/1928 ορίζει ως Χημικές Βιομηχανίες τις βιομηχανίες: Ζυθοποιίας και βυνοποιίας Σπορέλαιων Ανθρακασβεστίου Ζαχαρωδών και αμυλωδών προϊόντων Οινοποιίας Αλευρόμυλους Το Β.Δ ορίζει ως Χημικές Βιομηχανίες τις βιομηχανίες: σκληρύνσεως λιπών φαρμακευτικών ειδών βυρσοδεψεία σαπωνοποιεία αεριούχα ποτά βαφεία λευκαντήρια υαλουργεία οξέων λιπασμάτων σοκολατοποιία χαρτοποιία ποσίμου ύδατος Το Β.Δ. 28/ εντάσσει στις Χημικές Βιομηχανίες τους: Αλευρόμυλους Το Β.Δ ορίζει σαν Χημικές Εγκαταστάσεις τις: Εγκαταστάσεις εκρηκτικών υλών, αποθήκευσης μεταφοράς και επεξεργασίας καυσίμων Εγκαταστάσεις καμίνων ή κλιβάνων 10

11 Το Π.Δ. 274/97 ορίζει σαν Χημικές Εγκαταστάσεις τις: Εκκαμίνευσης μεταλλευμάτων, παραγωγής και πρώτης κατεργασίας μετάλλων, χυτήρια και παραγωγής τεχνητής ξυλείας Παραγωγής νημάτων, συνθετικών ινών, βαφεία, τυποβαφεία, πλυντήρια και φινιριστήρια νημάτων και υφασμάτων Επεξεργασίας μαρμάρου Παραγωγής προϊόντων με πλαστική ύλη Παραγωγής προϊόντων από βιομηχανικά και πλαστικά υλικά Εγκαταστάσεις επιμεταλλώσεως και οξειδώσεως μετάλλων και μεταλλοτυπίας Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτροδίων συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών, υγρών και αερίων βιομηχανικών αποβλήτων, επεξεργασίας ύδατος, αστικών λυμάτων και στερεών απορριμμάτων Εγκαταστάσεις υγιεινής και ασφάλειας εργασιακών χώρων που έχουν σκοπό την προστασία από κινδύνους έκρηξης, δηλητηρίασης ή μόλυνσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Νομική Τεκμηρίωση Άρθρου 4 Παράγραφος 1. Σημεία 1.α., 1.β., 1.γ. και 1.ιε. Ο Νόμος 6422/34 ορίζει γενικά τα περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού (ΜΜ), του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΗΜ), του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΜΗΜ), του Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανικού (ΝΜ), του Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΝΜΜ), καθώς και του Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού (ΧΜ), όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 αυτού. Με βάση τον εν λόγω νόμο εκδόθηκαν πολλά μεταγενέστερα διατάγματα και αποφάσεις, κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής: ΒΔ 14/25 Οκτ. 1937, Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτ Π.Δ/τος «περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας». Διαιρεί τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε κατηγορίες και καθορίζει τα όρια των απλών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950: Ορίζει τα είδη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και καθορίζει τα όρια των απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Κάποια άρθρα του διατάγματος αυτού αντικαταστάθηκαν από το ΒΔ 24.11/ και ΠΔ 55/2000, 11

12 ενώ κάποια επιπλέον άρθρα προσετέθησαν από τα ΒΔ 2/ , ΒΔ 792/1960 και ΒΔ 12/1964. Με το ΒΔ 657/1970 (ΦΕΚ 277Α) ορίζονται με βάση το Ν.6422/34 τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων Υπομηχανικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών, ενώ με το ΒΔ 699/1971 (ΦΕΚ 233Α) και τις τροποποιήσεις του ΠΔ 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) και ΠΔ 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) ορίζονται με βάση το Ν.6422/34 τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. Με το ΠΔ 274/1997, που καταργεί το αντίστοιχο παλαιότερο ΒΔ 15.4/ , ορίζονται τα είδη των χημικών εγκαταστάσεων και καθορίζονται τα όρια των απλών χημικών εγκαταστάσεων. Επίσης, το ίδιο διάταγμα τροποποιεί κάποια άρθρα του ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 εντάσσοντας πλήθος μηχανολογικών εγκαταστάσεων στις χημικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Ν.6422/34, ορίζεται σαφώς ότι δεν θεμελιώνεται επαγγελματικό δικαίωμα σε μη-απλές εγκαταστάσεις από μη Διπλωματούχους Μηχανικούς. Άρα, οι Τεχνολόγοι και οι Υπομηχανικοί αναγκαστικά περιορίζονται σε απλές εγκαταστάσεις και τα όρια που θέτουν τα σχετικά εκτελεστικά Διατάγματα είναι όρια των απλών εγκαταστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Τεχνολόγοι και οι Υπομηχανικοί θα είχαν δικαιώματα σε μη-απλές εγκαταστάσεις, γεγονός που θα ερχόταν σε κατάφορη αντίθεση με το Ν.6422/34. Δεχόμενοι, άρα, ότι τα σχετικά Διατάγματα που προσδιορίζουν επαγγελματικά δικαιώματα Υπομηχανικών και Τεχνολόγων αναφέρονται σε απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις προκύπτει ότι με βάση την παρ.2 του Άρθρου 3 του Ν.6422/34 όλοι οι Διπλωματούχοι Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών έχουν αυτοδίκαια επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτές. Επί του παρόντος το θέμα εξετάζεται από επιτροπή διαιτησίας του ΤΕΕ. Με το ΠΔ 55/2000 (Άρθρο 10) τροποποιείται η ειδικότητα Θ των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, η οποία είχε οριστεί από το ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 και τις τροποποιήσεις του. Το ίδιο ΠΔ 55/2000 τροποποιεί τα ΠΔ 38/1991 και ΠΔ 48/1995, ορίζοντας νέα επαγγελματικά δικαιώματα στην εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων από υπομηχανικούς και κάποιες ειδικότητες τεχνολόγων μηχανικών μηχανολογικής κατεύθυνσης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 2834/2001 τροποποιεί κάποια άρθρα του ΠΔ 274/97, χωρίς όμως να θίγει τα είδη των εγκαταστάσεων που χαρακτηρίζει αυτό ως χημικές. Επίσης, ο συνδυασμός σκεπτικού και διατακτικού της απόφασης δεν θίγει τα δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού στις χημικές εγκαταστάσεις. Για την εφαρμογή του ΠΔ 274/97 εκδόθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας/Δ/νση Ο.Κ.Κ. η Εγκύκλιος 14/Αρ.Πρωτ / Συνεπώς, ο Ν.6422/34 διαιρεί τις μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ναυπηγικές και χημικές εγκαταστάσεις σε απλές και μη-απλές. Ο νόμος, επίσης, ορίζει επαγγελματικά δικαιώματα σε εργασίες εγκατάστασης για ίδρυση, επέκταση, συμπλήρωση, ανακαίνιση και διαρρύθμιση των σχετικών μονάδων. Επίσης, 12

13 μεταγενέστερες κανονιστικές πράξεις ορίζουν επαγγελματικά δικαιώματα για την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω εγκαταστάσεων. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται συνοπτικά τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλ. μηχανικών και υπομηχανικών, όπως απορρέουν από το Ν.6422/34: Απλές * Μη-Απλές * Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ναυπηγικές Εγκαταστάσεις 1. Αυτοδικαίως Διπλωματούχοι ΜΜ, ΗΜ, ΜΗΜ, ΝΜΜ, ΝΜ. 2. Υπομηχανικοί και άλλοι πτυχιούχοι μέσων και κατωτέρων Τεχνικών Σχολών, μετά από κρίση και σχετική άδεια από τη Δημόσια Διοίκηση. 3. Αυτοδικαίως, άλλοι Διπλωματούχοι Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών (Άρθρο 3, παρ.2) ΜΜ, ΗΜ, ΜΗΜ, ή ΝΜΜ (Ειδικά για τις ναυπηγικές: ΝΜΜ, ή ΝΜ) Χημικές Εγκαταστάσεις ΧΜ, ή ΜΜ, ή ΗΜ, ή ΜΗΜ, ή ΝΜΜ. (Για λοιπούς τεχνικούς ισχύει το Β.Δ. 16/17 Μαρ. 1950) ΧΜ σε συνεργασία με ΜΜ, ή ΗΜ, ή ΜΗΜ, ή ΝΜΜ * Τα όρια απλών και μη-απλών εγκαταστάσεων διαφοροποιούνται ως προς τις εξής περιπτώσεις: Α. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται σύμφωνα με το ΠΔ 274/97 στις Χημικές, Β. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Γ. Χημικές Εγκαταστάσεις. Σε κάθε μία από τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις τα όρια απλών και μη-απλών εγκαταστάσεων διαφοροποιούνται ως προς τις εξής δραστηριότητες: α. Μελέτη και Πραγματογνωμοσύνη, β. Επίβλεψη υλοποίησης της μελέτης και γ. Ευθύνη Λειτουργίας και Συντήρησης. Σημείο 1.δ - ΠΔ 274/1997, Άρθρο 1, Παράγραφος 2.θ. - ΠΔ 368/94, Άρθρο 10, Παράγραφος η, σε συνέργεια με τη βασική νομοθεσία περί κατασκευών δημοσίων έργων, ήτοι: Ν. 1418/84, ΠΔ 472/85 (ΦΕΚ 168Α), ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ 223Α), ΠΔ 368/94 (ΦΕΚ 201Α) και Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179Α). - Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ υπ αρ. 23 με Α.Π. Δ17α/09/67/Φ5.3 της που αφορά στην εγκατάσταση του εξοπλισμού των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις ΕΡΚ. Επίσης, η προηγούμενη εγκύκλιος σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 13

14 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), περί διαχείρισης αποβλήτων, τεκμηριώνει ότι οι εργολήπτες έργων ΕΡΚ είναι εκείνο το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να συμμετέχει σε όλα τα δημόσια έργα όπου εμπλέκονται απόβλητα και απορρίμματα. ΕΡΚ = Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων - Τα περί σχετικών μελετών δημοσίων έργων ρυθμίζονται πλέον από το Ν. 3316/05 (ΦΕΚ Α 42). Σύμφωνα με γνωμάτευση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ) του ΥΠΕΧΩΔΕ οι Χημικοί Μηχανικοί δύνανται να εγγράφονται στα Μητρώα Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Διεύθυνση Δ15) σε 2 από τις ακόλουθες κατηγορίες του Ν. 3316: Νο 14: Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας). Νο 15: Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας). Νο 17: Χημικές μελέτες και έρευνες. Νο 18: Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων (τέως χημικοτεχνικές μελέτες). Νο 27: Περιβαλλοντικές μελέτες. Η απόφαση της ΓΕΜ παραμένει σε ισχύ μέχρι να εκδοθεί η Υπ. Απόφαση που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.3316/05, σχετικά με το αντικείμενο των κατηγοριών μελετών και τη σύνδεσή τους με το γνωστικό αντικείμενο των μελετητών. Σημείο 1.ε Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153Α) Σημείο 1.στ ΠΔ 274/1997, Άρθρο 1, Παράγραφος 2.α., κατηγορία ΣΤ του άρθρου 1 του ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 σε συνέργεια με την Παράγραφο 2.ι του ιδίου Άρθρου του ΠΔ 274/97 Σημείο 1.ζ Ως σημείο δ για τα θέματα περιβάλλοντος και επιπλέον το ΠΔ 347/03 (ΦΕΚ Α315) περί αποδοχής του διπλώματος του Χημικού Μηχανικού ως εφόδιο διορισμού στο Δημόσιο, σε θέσεις περιβάλλοντος. Ειδικά για τις μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας: Ο Χημικός Μηχανικός δύναται να υποβάλλει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ακόλουθες διαταγές: Διαταγή ΑΠΣ 9490 Φ.701.2/17 Ιουνίου 2002: Διευκρινίζει δικαιώματα διπλωματούχων και κυρίως τεχνολόγων μηχανικών σε μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας. Διαταγή ΑΠΣ Φ.701.2/8 Ιουλίου 2003: Τροποποιεί την Διαταγή ΑΠΣ 9490 Φ.701.2/ για τους Χημικούς Μηχανικούς, σε εφαρμογή του ΠΔ 274/97. 14

15 Σημείο 1.η Ως σημεία α, β, γ και ιε για τις εγκαταστάσεις και σημείο ε για τα υλικά. Σημείο 1.θ - συστημάτων προστασίας από κινδύνους υγιεινής, ασφάλειας και δηλητηρίασης, ΠΔ 274/1997, Άρθρο 1, Παράγραφος 2.ι. - συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, - συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, ΠΔ 274/97, Άρθρο 1, Παράγραφος 2.θ. ΠΔ 368/94, Άρθρο 10 - συστημάτων διαχείρισης υλικών, - συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και ΠΔ 368/94, Άρθρο 10 - συστημάτων ασφάλειας τροφίμων ΠΔ 274/1997, Άρθρο 1, Παράγραφος 2.α., κατηγορία Γ του άρθρου 1 του ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 σε συνέργεια με την Παράγραφο 2.ι του ιδίου Άρθρου του ΠΔ 274/97. Ο Ν.3518/1928 και οι επεκτάσεις του κατά το Ν.Δ. 189/Α 31/5/1930, το Ν.Δ. 67/Α 16/2/1934 και το Β.Δ. 265/Α 2/11/1956 περί υποχρεωτικής πρόσληψης Χημικού, ή Χημικού Μηχανικού στις χημικές βιομηχανίες. Σημείο 1.ι Όσον αφορά στη δραστηριοποίηση του Χημικού Μηχανικού ως Τεχνικού Ασφαλείας (είτε με υπαλληλική σχέση, είτε ως ελεύθερου επαγγελματία), επισημαίνεται ότι υπάρχει νομοθεσία που συνδέει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων με τις σπουδές των τεχνικών ασφαλείας (ΠΔ 294/88 (άρθρο 5)). Τα εφόδια όπως και οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται στο Ν.1568/1985, σε συνδυασμό με τα ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, ΠΔ 95/99, την Υπουργική Εγκύκλιο / και το Ν.3144/2003. Σημείο 1.ια - Ως σημείο δ περί μελετών και κατασκευών ενεργειακών έργων. - ΠΔ 274/97, Άρθρο 1, Παράγραφος 1 - Ν. 3661/08 (ΦΕΚ 89Α) και ειδικά το Άρθρο 13 αυτού όπου η μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης αντικαθιστά τη μελέτη Θερμομόνωσης. Η μελέτη θερμομόνωσης δύναται να αναλαμβάνεται από όλες τις ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών. Σημείο 1.ιβ Ως σημείο δ περί μελετών και κατασκευών βιομηχανικών έργων και έργων ΕΡΚ. Σημείο 1.ιγ Ως τεχνική ευθύνη λειτουργίας που προβλέπει ο Ν.6422/34, το ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 και το ΠΔ 274/97 στις χημικές εγκαταστάσεις και στις απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 15

16 Σημείο 1.ιδ Ως τεχνική ευθύνη μελέτης, εφαρμογής της μελέτης και λειτουργίας, που προβλέπει ο Ν.6422/34, το ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 και το ΠΔ 274/97 στις χημικές εγκαταστάσεις και στις απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Παράγραφος 2. Σημείο 2.α Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να διευθύνουν χημικά εργαστήρια και να εκτελούν χημικές αναλύσεις επ αμοιβή σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Ν.6129/34, που δεν καταργήθηκε από το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 1804/88, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.3518/28. Σημείο 2.β Χημικές Βιομηχανίες Χημικές Ουσίες: Ο Ν.3518/1928 και οι επεκτάσεις του κατά το Ν.Δ. 189/Α 31/5/1930, το Ν.Δ. 67/Α 16/2/1934 και το Β.Δ. 265/Α 2/11/1956 καθιστούν υποχρεωτική την πρόσληψη Χημικού ή Χημικού Μηχανικού στις χημικές βιομηχανίες, οι οποίες ορίζονται από τα εν λόγω νομοθετήματα. Η θέση αυτή είναι αποκλειστικής ανάληψης ευθύνης και επίσης δε συνδυάζεται με θέση σε δημόσιο φορέα (ή με άλλη θέση στο δημόσιο σε περίπτωση δημόσιας χημικής βιομηχανίας), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.6129/1934. Χημικές Μελέτες και Έρευνες: Ως σημείο 1.δ περί μελετών δημοσίων έργων, σε συνέργεια με την τεκμηρίωση του σημείου 2.α. Σημείο 2.γ Άρθρο 4 του Β.Δ. 364/67 και Υπ. Απόφαση 15234/3807 / Υπ. Γεωργίας Σημείο 2.δ Υ.Α /318/1992 ( - Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας Χημικού Ναυτιλίας (ΦΕΚ 477/Β/ ) 16

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων Άρθρο 1 Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Χημείας με βάση

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Προεδρικό Διάταγµα Yπ αριθµ. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τµήµατος Χηµείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα»

Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα» Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα» ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, Msc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Κλωστοϋφαντουργίας, β) Οχημάτων, γ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών και δ) Τεχνολογίας Πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013) Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να απασχολούν Χημικό κ.λ.π.

Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να απασχολούν Χημικό κ.λ.π. Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να απασχολούν Χημικό κ.λ.π. Νικ. Σαραφόπουλος* 1. Κατά το άρθρο 2 του Ν.Δ. της 20/26 Νοεμ. 1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εκπόνηση μελέτης Επίβλεψη εργασίας Διάταξη Πολιτικοί Αρχιτέκτονες Αγρονόμοι Τοπογράφοι Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. www.enveng.tuc.gr

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. www.enveng.tuc.gr ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ www.enveng.tuc.gr ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης με αποστολή αφενός μεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας»

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας» Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Υπεύθυνος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14).

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14). ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 22 / 08 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/16724

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Επαμεινώνδας Βουτσάς Λέκτορας Ε.Μ.Π. Στον ιδρυτικό νόμο 980 του 1917 γράφεται: "Το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, σκοπούν τον καταρτισμόν επιστημόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

για των 1. Στατιστικά στοιχεία τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Χημικών στην Ελλάδα για των 2. Συνθετική αποτελεσμάτων επαγγελματική

για των 1. Στατιστικά στοιχεία τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Χημικών στην Ελλάδα για των 2. Συνθετική αποτελεσμάτων επαγγελματική 1. Στατιστικά στοιχεία για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Χημικών στην Ελλάδα 2. Συνθετική αποτελεσμάτων επαγγελματική παρουσίαση έρευνας ένταξη Χημικών στην Ελλάδα των για των την νέων Διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ

ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Κατζός Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης 5 Οκτωβρίου 1968 Διεύθυνση Καλλιδοπούλου 18, 54642, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ, 365/93, αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του πρώτου τέτοιου Τμήματος στην Ελλάδα, είναι: 1. Να καλλιεργεί και

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος στις Μελέτες ηµοσίων Έργων

Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος στις Μελέτες ηµοσίων Έργων Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος στις Μελέτες ηµοσίων Έργων Τριαντάφυλλος. Βαΐτσης Α Αντιπρόεδρος Σ ΠΑΣ ΜΗΠ Σταθµού 23, ΤΚ 67100, ΞΑΝΘΗ Τηλ. φαξ: 25410 64308 e-mail: info@gwstr.gr ηµήτριος Α. Μάρκου

Διαβάστε περισσότερα

Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα

Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραφείο Προέδρου Καθηγητής Κ. Κυπαρισσίδης Τηλ.: 2310 99 6211 Fax: 2310 99 6198 e-mail: cypress@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας

Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας Γιάννης Καλογήρου Αιμιλία Πρωτόγερου Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Υποδοχή Πρωτοετών Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922-3 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Αθήνα, 20-6-2000 Προς: 1. Σ.T.E.B. Γ. Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ, Β/ΕΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚ, ΠΡΑ 3-ετία 5-ετία με σχετική εμπειρία

ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ, Β/ΕΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚ, ΠΡΑ 3-ετία 5-ετία με σχετική εμπειρία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ - Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Ένα Παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015 απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ. : 9961 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Οχημάτων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Συνοπτική Παρουσίαση Αντικείμενο Σπουδών Δομή των Σπουδών Ερευνητικό Έργο Διεθνείς Δραστηριότητες Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος

ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ Η ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εμπορικής αξιοποίησης των παραγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Δ/νση Λιγνιτικού ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24-10-2014 Αριθμ. Πρωτ. : 14009 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Λιγνιτωρυχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ημερομηνία : 4 05-2010 Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2003 «Για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» Mε βάση το N. 1876/90 και τον Kανονισμό Kαταστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 25 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Ιωάννινα, 22 Ιουνίου 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 2429 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Οδός : Ταγματάρχη Κωστάκη 1 Τ.Κ.: 451 10 ΕΛΕΟΥΣΑ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984. (ΦΕΚ 168/Α/2-10-1985)

Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984. (ΦΕΚ 168/Α/2-10-1985) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 472/85 Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984. (ΦΕΚ 168/Α/2-10-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Υποδοχή Πρωτοετών ΧΜ ΕΜΠ 3 Οκτωβρίου 200 Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Εµµ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Στόχοι Προγράµµατος Σπουδών ΧΜ Παροχή γνώσεων, µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία",

Διαβάστε περισσότερα