Διεργασίες και Συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεργασίες και Συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων."

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα λεπτομερή περιεχόμενα των Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών Χημικών Μηχανικών, οι δεξιότητες των Χημικών Μηχανικών προσδιορίζονται όπως καθορίζεται στο παρόν κείμενο. ΑΡΘΡΟ 1 Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζονται βάσει του γνωστικού αντικειμένου και του προγράμματος σπουδών τα δικαιώματα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς: α) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, β) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, δ) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο. Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Χημικών Μηχανικών, αλλά η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί, αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, μπορούν να ασκούν εκείνες τις δραστηριότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών, που είναι σύμφωνες με το γνωστικό αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών τους. 1

2 ΑΡΘΡΟ Ο Χημικός Μηχανικός αποκτά με τις σπουδές του, τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες να εφαρμόσει τις αρχές των θετικών επιστημών και της μηχανικής, με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, σε διεργασίες μετασχηματισμού της ύλης ή/και της ενέργειας σε εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών και συστήματα, όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία, ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη και με όρους αειφορίας, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος. 2.2 Το γνωστικό αντικείμενο του Χημικού Μηχανικού αποτελεί αυτόνομο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο της μηχανικής και περιλαμβάνει : Ιδιότητες και καταστάσεις της ύλης ενεργειακές ανταλλαγές και μετατροπές κατά τον μετασχηματισμό της ύλης ή/και της ενέργειας. Φυσικές, φυσικοχημικές, χημικές, βιοχημικές και βιολογικές διεργασίες και συστήματα. Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Θερμοδυναμική, Χημική Κινητική και Φαινόμενα Μεταφοράς (Ορμής - ρευστομηχανική, Θερμότητας και Μάζας). Ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και ρύθμιση διεργασιών και συστημάτων Λειτουργικό σχεδιασμό διαστασιολόγηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων διεργασιών. Επιστήμη, μηχανική και τεχνολογία των υλικών. (Σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, χαρακτηρισμό, αποτίμηση και προστασία υλικών / προϊόντων/ εγκαταστάσεων / έργων /μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς). Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος. Υγιεινή και Ασφάλεια. Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και εξοικονόμηση ενέργειας. Βιομηχανική και Ενεργειακή Οικονομία Διοίκηση και Οργάνωση Εφοδιαστική Μηχανική. Συστήματα και Έλεγχο ποιότητας. 2

3 Διεργασίες και Συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. 2.3 Τα σύγχρονα εφόδια του Χημικού Μηχανικού τον καθιστούν ικανό να επιχειρεί την υλοποίηση καινοτομιών συνδυάζοντας τη επιστημονική και τεχνική του εκπαίδευση και έχοντας την ικανότητα να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τις άλλες ειδικότητες μηχανικών και επιστημόνων για την επίλυση ευρέος φάσματος προβλημάτων Οι Χημικοί Μηχανικοί προσλαμβάνουν το γνωστικό τους αντικείμενο μέσω ενός ενιαίου και αδιάσπαστου 5ετούς κύκλου σπουδών, που οδηγεί σε Δίπλωμα επιπέδου Master, με τα παρελκόμενα δικαιώματα και αποτελεί προϋπόθεση για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών των Χημικών Μηχανικών, οδηγούν: α) σε προχωρημένες γνώσεις Χημικής Μηχανικής, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών, β) προχωρημένες δεξιότητες, απόδειξη δεξιοτεχνίας και καινοτομίας, που απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στα αντικείμενα της Χημικής Μηχανικής και γ) σε ικανότητες διαχείρισης σύνθετων τεχνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή σχεδίων εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας του Χημικού Μηχανικού. Επίσης στην ανάληψη ευθύνης για την διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων. ΑΡΘΡΟ 3 Οι διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί δύνανται να απασχολούνται μόνοι τους ή ομού με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους, ως ελεύθεροι επαγγελματίες μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες, συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, ενδεικτικά σε τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας: α) Βιομηχανία Ο Χημικός Μηχανικός ως Μηχανικός Σχεδιασμού (μελέτης), κατασκευής και λειτουργίας εξοπλισμού, έργων ή εγκαταστάσεων μπορεί να δραστηριοποιηθεί: στην αδειοδότηση και επέκταση, στο λειτουργικό σχεδιασμό, στην επίβλεψη εφαρμογής, στη λειτουργία, στον έλεγχο ποιότητας και στην συντήρηση της 3

4 χημικής βιομηχανίας / χημικών εγκαταστάσεων. Ως βιομηχανία, όπου απασχολούνται οι Χημικοί Μηχανικοί, νοείται η Χημική Βιομηχανία / Χημικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας τροφίμων, βιομηχανίας ενεργειακού τομέα, βιομηχανίας επεξεργασίας ορυκτών προϊόντων, μεταλλουργίας, κλωστοϋφαντουργίας, βιομηχανίας βιοτεχνολογικών εφαρμογών, εφαρμογών νανοτεχνολογίας, καθαρισμού πόσιμου ύδατος, τεχνητής ξυλείας, επεξεργασίας αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων, εκρηκτικών υλών και άλλων υλών που ενέχουν χημικούς ή βιολογικούς κινδύνους, αλλά και όσες ορίζονται από το Ν. 3518/1928, Β.Δ , Β.Δ , Β.Δ. 28/ , Ν. 6422/34, Β.Δ και Π.Δ. 274/97 και γνωματεύσεις (βλ. Παράρτημα Ι) β) Υλικά Στην έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, διάγνωση και αποτίμηση της συμπεριφοράς, τυποποίηση, έλεγχο ποιότητας, πιστοποίηση και εμπορία υλικών πάσης φύσεως (παραδοσιακών και προηγμένων, φυσικών, τεχνητών, σύνθετων υλικών με εφαρμογές σε κάθε τομέα). Οι δραστηριότητες αυτές νοούνται: - σε κλίμακα τόσο εργαστηριακή όσο και βιομηχανική και περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, τη σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, κατεργασία και χαρακτηρισμό υλικών - καθώς επίσης και στην κλίμακα εγκαταστάσεων / έργων / κατασκευών, υποδομών και μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε πραγματικό χρόνο (Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος), όσον αφορά στην επιλογή, διάγνωση φθοράς, συντήρηση, προστασία και διαχείριση υλικών και στην αποτίμηση και έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης των υλικών στην κλίμακα των κτιρίων, καθώς και της αποδοτικότητας αυτών. γ) Προστασία Περιβάλλοντος Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. Σχεδιασμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών και επικινδύνων απορριμμάτων και αποβλήτων. Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων. Εκπόνηση μελετών διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Εκπόνηση μελετών ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων. Διαχείριση αστικών / βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Σχεδιασμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αστικών λυμάτων. Σχεδιασμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος και αποχέτευσης. Εκπόνηση μελετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. 4

5 Διαχείριση αερίων αποβλήτων. Μετρήσεις και παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εκτίμηση ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα και ρυπαντικού φορτίου. Εκπόνηση μελετών ρύπανσης εσωτερικών χώρων. Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος και έργων απορρύπανσης εδαφών και θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και σε μελέτες προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης του περιβάλλοντος. Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πραγματοποίηση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή δραστηριοτήτων, όπως επίσης και μελετών επιπτώσεων επαγγελματικής έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρυπαντές. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρακολούθηση και διενέργεια ελέγχων διαχείρισης περιβάλλοντος και αξιολόγηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στη δημόσια διοίκηση και τους ΟΤΑ. Μπορούν να απασχολούνται στη Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές. δ) Ποιότητα Υγιεινή Ασφάλεια Διοίκηση Εκπόνηση μελετών και ανάπτυξη, διαχείριση, εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO σειράς 9000, 14000, και 45000, HACCP και όσων σχεδιάζονται και εφαρμόζονται κατά περίπτωση). Παροχή υπηρεσιών, ή στελέχωση υπηρεσιών, τεχνικού ασφαλείας. Εκπόνηση μελετών εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου καθώς και μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές. Παροχή υπηρεσιών ή και στελέχωση συναφών υπηρεσιών, συμβούλου ασφαλείας για την αποθήκευση και την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικινδύνων χημικών ουσιών, τοξικών χημικών προϊόντων και καυσίμων. Παροχή υπηρεσιών, συμβούλου οργάνωσης, διοίκησης, επιχειρησιακής έρευνας, επιστημονικής υποστήριξης σε λήψη αποφάσεων, εφοδιαστικής μηχανικής (logistics), που αφορούν σε ανάλογα συστήματα ή διεργασίες παραγωγής, χρήσης, εφαρμογής κ.ά, καθώς και στελέχωση του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και επιτελικών φορέων. Παρακολούθηση, Έλεγχος, Αποτίμηση, Πρόβλεψη και Διαχείριση πληροφορίας Εκπόνηση στρατηγικών μελετών Πολιτική και Αξιολόγηση στους τομείς του αντικειμένου του. 5

6 Διοίκηση ομάδων και ανθρώπινου δυναμικού. ε) Εκπαίδευση Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των επιπέδων, στη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το γνωστικό τους αντικείμενο αλλά και λοιπών σχετικών μαθημάτων θετικών επιστημών. στ) Έρευνα Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως ερευνητές σε Πανεπιστήμια, Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤ.Ε.Ι.), ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά τεχνολογικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών και τμήματα έρευνας επιχειρήσεων και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό τους αντικείμενο αλλά και λοιπών συναφών. ζ) Πραγματογνωμοσύνες Διαιτησίες Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως πραγματογνώμονες συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα συναφή με το γνωστικό τους αντικείμενο ή και ως διαιτητές, επιδιαιτητές κ.α. ΑΡΘΡΟ Ο Χημικός Μηχανικός μπορεί με βάση το γνωστικό αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών του, μόνος του ή ομού με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, να αναλαμβάνει την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στους τομείς απασχόλησής του, ως εξής: 6

7 α. Την Τεχνική Ευθύνη για το βασικό και οριστικό λειτουργικό σχεδιασμό (μελέτη) εξοπλισμού, μονάδων και εγκαταστάσεων διεργασιών της βιομηχανίας (των τεχνικών και των κτιριακών έργων αυτής), καθώς και την επίβλεψη της εφαρμογής του σχεδιασμού κατά την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων, ή των έργων. Ως λειτουργικός σχεδιασμός, ή μελέτη (process design, process engineering), νοείται η εκπόνηση διαγραμμάτων ροής με την εκπόνηση ισοζυγίων μάζας ενέργειας, ο σχεδιασμός, ή η επιλογή εξοπλισμού και η διάταξή του στο χώρο, με όρους απόδοσης, ασφάλειας, υγιεινής, οικονομίας, εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος. β. Την Κεντρική Τεχνική Ευθύνη και το συντονισμό διοίκηση ομάδας επιστημόνων και τεχνικών για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία συντήρηση χημικών βιομηχανιών, ή βιομηχανιών των διεργασιών, ή συναφών έργων. γ. Την τεχνική εκπροσώπηση κάθε φορέα του Δημοσίου, ή Ιδιωτικού τομέα στα αντικείμενά του. δ. Την Τεχνική Ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος. ε. Την Τεχνική Ευθύνη επιλογής, εφαρμογής και αποτίμησης των χρησιμοποιούμενων κατασκευαστικών υλικών κατά την ανέγερση, την επέκταση, ή τη συντήρηση / προστασία εγκαταστάσεων, αυτόνομων συστημάτων, έργων, κτιρίων, μνημείων - όσον αφορά σε κατασκευές, υποδομές και στην Πολιτιστική Κληρονομιά - καθώς και στην εκπόνηση μελετών διάγνωσης και προστασίας υλικών σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. στ. Την Τεχνική Ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και αυτόνομων συστημάτων καυσίμων υλών, εκρηκτικών υλών και άλλων υλών που ενέχουν χημικούς ή βιολογικούς κινδύνους, και οι οποίες ύλες προορίζονται για οποιαδήποτε χρήση, σε οποιοδήποτε χώρο. 7

8 ζ. Την Τεχνική Ευθύνη εκπόνησης γενικών και ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών του γνωστικού του αντικειμένου, Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελετών Υγιεινής, Ασφάλειας και Μελετών Πυροπροστασίας Εγκαταστάσεων και Κτιρίων. η. Την Τεχνική Ευθύνη Μετρήσεων, Εκτιμήσεων, Επιθεωρήσεων, Πραγματογνωμοσυνών και Διαιτησιών επί Εγκαταστάσεων, Κτιρίων και αυτόνομων Συστημάτων, του γνωστικού του αντικειμένου, καθώς και επί των Υλικών, της συμπεριφοράς και των επιπτώσεων τους σε εγκαταστάσεις, κτίρια και μνημεία. θ. Την Τεχνική Ευθύνη Εγκατάστασης, Πιστοποίησης και Επιθεώρησης: - συστημάτων προστασίας από κινδύνους υγιεινής, ασφάλειας και δηλητηρίασης, - συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, - συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, - συστημάτων διαχείρισης υλικών, - συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και - συστημάτων ασφάλειας τροφίμων. ι. Την κατά νόμο ευθύνη του Τεχνικού Ασφαλείας σε Έργα, σε Εγκαταστάσεις και σε Μονάδες Διεργασιών. ια. Την Τεχνική Ευθύνη εκπόνησης Ενεργειακών Μελετών ή/και Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης εγκαταστάσεων και κτιρίων, καθώς και της εφαρμογής αυτών. ιβ. Την Τεχνική Ευθύνη εκπόνησης Βιομηχανικών Μελετών και Μελετών Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων, καθώς και της εφαρμογής αυτών. ιγ. Την Τεχνική Ευθύνη εκπόνησης Μελετών οργάνωσης, επιχειρησιακής έρευνας και εφοδιαστικής μηχανικής, καθώς και της εφαρμογής αυτών. ιδ. Την Τεχνική Ευθύνη Μελετών δικτύων αυτόματης ρύθμισης και συναφών συστημάτων πληροφορικής των Εγκαταστάσεων Διεργασιών, καθώς και της εφαρμογής αυτών. 8

9 ιε. Την Τεχνική Ευθύνη της μελέτης, της επίβλεψης της εφαρμογής, της λειτουργίας και της συντήρησης όλων των απλών τεχνικών εγκαταστάσεων, που δεν εξαιρούνται από νόμο, ή από άλλη νομοθετική διάταξη Ο Χημικός Μηχανικός ως Επιστήμονας μπορεί, μόνος του ή ομού με άλλες ειδικότητες επιστημόνων, να αναλαμβάνει την ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, ως εξής: α. Να διευθύνει εργαστήριο χημικών, φυσικών και φυσικοχημικών αναλύσεων, ή δοκιμών, με σκοπό τον έλεγχο ποιότητας υλικών, ή προϊόντων, ή συσκευών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. β. Να αναλαμβάνει ευθύνες συναφείς με το αντικείμενο του στις Χημικές Βιομηχανίες, σε Χημικές Μελέτες, Έρευνες και στην εμπορία επικίνδυνων χημικών ουσιών. γ. Να εκπονεί μελέτες, να επιβλέπει και να εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημόσιων και ιδιωτικών χώρων. δ. Να ασκεί τα καθήκοντα του Χημικού Ναυτιλίας Οι Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί 5ετούς κύκλου σπουδών έχουν πλήρη δικαιώματα στην άσκηση του επαγγέλματος με το υψηλότερο επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης, όσον αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό, παρακολούθηση, έλεγχο, επίβλεψη, αποτίμηση, αξιολόγηση και ολοκληρωμένη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση προϊόντων, υλικών, έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών κ.ά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο Ν. 3518/1928 ορίζει ως Χημικές Βιομηχανίες τις βιομηχανίες: Εκρηκτικών ειδών Πυρηνελαιουργία 9

10 Αποστάξεως ρητίνης (νευτοποιεία) Οινοπνευματοποιεία Εργοστάσια διθειούχου άνθρακα Εργοστάσια χημικών δηλητηριωδών προϊόντων και λιπασμάτων Μεταλλουργεία Χρωματουργεία Παραγωγή ελαιόκολλας, ιχθυόκολλας, κατεργασία ζωικών αποβλήτων Διατηρημένων τροφίμων Το Β.Δ. 17/05/1928 ορίζει ως Χημικές Βιομηχανίες τις βιομηχανίες: Ζυθοποιίας και βυνοποιίας Σπορέλαιων Ανθρακασβεστίου Ζαχαρωδών και αμυλωδών προϊόντων Οινοποιίας Αλευρόμυλους Το Β.Δ ορίζει ως Χημικές Βιομηχανίες τις βιομηχανίες: σκληρύνσεως λιπών φαρμακευτικών ειδών βυρσοδεψεία σαπωνοποιεία αεριούχα ποτά βαφεία λευκαντήρια υαλουργεία οξέων λιπασμάτων σοκολατοποιία χαρτοποιία ποσίμου ύδατος Το Β.Δ. 28/ εντάσσει στις Χημικές Βιομηχανίες τους: Αλευρόμυλους Το Β.Δ ορίζει σαν Χημικές Εγκαταστάσεις τις: Εγκαταστάσεις εκρηκτικών υλών, αποθήκευσης μεταφοράς και επεξεργασίας καυσίμων Εγκαταστάσεις καμίνων ή κλιβάνων 10

11 Το Π.Δ. 274/97 ορίζει σαν Χημικές Εγκαταστάσεις τις: Εκκαμίνευσης μεταλλευμάτων, παραγωγής και πρώτης κατεργασίας μετάλλων, χυτήρια και παραγωγής τεχνητής ξυλείας Παραγωγής νημάτων, συνθετικών ινών, βαφεία, τυποβαφεία, πλυντήρια και φινιριστήρια νημάτων και υφασμάτων Επεξεργασίας μαρμάρου Παραγωγής προϊόντων με πλαστική ύλη Παραγωγής προϊόντων από βιομηχανικά και πλαστικά υλικά Εγκαταστάσεις επιμεταλλώσεως και οξειδώσεως μετάλλων και μεταλλοτυπίας Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτροδίων συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών, υγρών και αερίων βιομηχανικών αποβλήτων, επεξεργασίας ύδατος, αστικών λυμάτων και στερεών απορριμμάτων Εγκαταστάσεις υγιεινής και ασφάλειας εργασιακών χώρων που έχουν σκοπό την προστασία από κινδύνους έκρηξης, δηλητηρίασης ή μόλυνσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Νομική Τεκμηρίωση Άρθρου 4 Παράγραφος 1. Σημεία 1.α., 1.β., 1.γ. και 1.ιε. Ο Νόμος 6422/34 ορίζει γενικά τα περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού (ΜΜ), του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΗΜ), του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΜΗΜ), του Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανικού (ΝΜ), του Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΝΜΜ), καθώς και του Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού (ΧΜ), όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 αυτού. Με βάση τον εν λόγω νόμο εκδόθηκαν πολλά μεταγενέστερα διατάγματα και αποφάσεις, κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής: ΒΔ 14/25 Οκτ. 1937, Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτ Π.Δ/τος «περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας». Διαιρεί τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε κατηγορίες και καθορίζει τα όρια των απλών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950: Ορίζει τα είδη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και καθορίζει τα όρια των απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Κάποια άρθρα του διατάγματος αυτού αντικαταστάθηκαν από το ΒΔ 24.11/ και ΠΔ 55/2000, 11

12 ενώ κάποια επιπλέον άρθρα προσετέθησαν από τα ΒΔ 2/ , ΒΔ 792/1960 και ΒΔ 12/1964. Με το ΒΔ 657/1970 (ΦΕΚ 277Α) ορίζονται με βάση το Ν.6422/34 τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων Υπομηχανικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών, ενώ με το ΒΔ 699/1971 (ΦΕΚ 233Α) και τις τροποποιήσεις του ΠΔ 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) και ΠΔ 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) ορίζονται με βάση το Ν.6422/34 τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. Με το ΠΔ 274/1997, που καταργεί το αντίστοιχο παλαιότερο ΒΔ 15.4/ , ορίζονται τα είδη των χημικών εγκαταστάσεων και καθορίζονται τα όρια των απλών χημικών εγκαταστάσεων. Επίσης, το ίδιο διάταγμα τροποποιεί κάποια άρθρα του ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 εντάσσοντας πλήθος μηχανολογικών εγκαταστάσεων στις χημικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Ν.6422/34, ορίζεται σαφώς ότι δεν θεμελιώνεται επαγγελματικό δικαίωμα σε μη-απλές εγκαταστάσεις από μη Διπλωματούχους Μηχανικούς. Άρα, οι Τεχνολόγοι και οι Υπομηχανικοί αναγκαστικά περιορίζονται σε απλές εγκαταστάσεις και τα όρια που θέτουν τα σχετικά εκτελεστικά Διατάγματα είναι όρια των απλών εγκαταστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Τεχνολόγοι και οι Υπομηχανικοί θα είχαν δικαιώματα σε μη-απλές εγκαταστάσεις, γεγονός που θα ερχόταν σε κατάφορη αντίθεση με το Ν.6422/34. Δεχόμενοι, άρα, ότι τα σχετικά Διατάγματα που προσδιορίζουν επαγγελματικά δικαιώματα Υπομηχανικών και Τεχνολόγων αναφέρονται σε απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις προκύπτει ότι με βάση την παρ.2 του Άρθρου 3 του Ν.6422/34 όλοι οι Διπλωματούχοι Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών έχουν αυτοδίκαια επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτές. Επί του παρόντος το θέμα εξετάζεται από επιτροπή διαιτησίας του ΤΕΕ. Με το ΠΔ 55/2000 (Άρθρο 10) τροποποιείται η ειδικότητα Θ των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, η οποία είχε οριστεί από το ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 και τις τροποποιήσεις του. Το ίδιο ΠΔ 55/2000 τροποποιεί τα ΠΔ 38/1991 και ΠΔ 48/1995, ορίζοντας νέα επαγγελματικά δικαιώματα στην εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων από υπομηχανικούς και κάποιες ειδικότητες τεχνολόγων μηχανικών μηχανολογικής κατεύθυνσης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 2834/2001 τροποποιεί κάποια άρθρα του ΠΔ 274/97, χωρίς όμως να θίγει τα είδη των εγκαταστάσεων που χαρακτηρίζει αυτό ως χημικές. Επίσης, ο συνδυασμός σκεπτικού και διατακτικού της απόφασης δεν θίγει τα δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού στις χημικές εγκαταστάσεις. Για την εφαρμογή του ΠΔ 274/97 εκδόθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας/Δ/νση Ο.Κ.Κ. η Εγκύκλιος 14/Αρ.Πρωτ / Συνεπώς, ο Ν.6422/34 διαιρεί τις μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ναυπηγικές και χημικές εγκαταστάσεις σε απλές και μη-απλές. Ο νόμος, επίσης, ορίζει επαγγελματικά δικαιώματα σε εργασίες εγκατάστασης για ίδρυση, επέκταση, συμπλήρωση, ανακαίνιση και διαρρύθμιση των σχετικών μονάδων. Επίσης, 12

13 μεταγενέστερες κανονιστικές πράξεις ορίζουν επαγγελματικά δικαιώματα για την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω εγκαταστάσεων. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται συνοπτικά τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλ. μηχανικών και υπομηχανικών, όπως απορρέουν από το Ν.6422/34: Απλές * Μη-Απλές * Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ναυπηγικές Εγκαταστάσεις 1. Αυτοδικαίως Διπλωματούχοι ΜΜ, ΗΜ, ΜΗΜ, ΝΜΜ, ΝΜ. 2. Υπομηχανικοί και άλλοι πτυχιούχοι μέσων και κατωτέρων Τεχνικών Σχολών, μετά από κρίση και σχετική άδεια από τη Δημόσια Διοίκηση. 3. Αυτοδικαίως, άλλοι Διπλωματούχοι Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών (Άρθρο 3, παρ.2) ΜΜ, ΗΜ, ΜΗΜ, ή ΝΜΜ (Ειδικά για τις ναυπηγικές: ΝΜΜ, ή ΝΜ) Χημικές Εγκαταστάσεις ΧΜ, ή ΜΜ, ή ΗΜ, ή ΜΗΜ, ή ΝΜΜ. (Για λοιπούς τεχνικούς ισχύει το Β.Δ. 16/17 Μαρ. 1950) ΧΜ σε συνεργασία με ΜΜ, ή ΗΜ, ή ΜΗΜ, ή ΝΜΜ * Τα όρια απλών και μη-απλών εγκαταστάσεων διαφοροποιούνται ως προς τις εξής περιπτώσεις: Α. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται σύμφωνα με το ΠΔ 274/97 στις Χημικές, Β. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Γ. Χημικές Εγκαταστάσεις. Σε κάθε μία από τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις τα όρια απλών και μη-απλών εγκαταστάσεων διαφοροποιούνται ως προς τις εξής δραστηριότητες: α. Μελέτη και Πραγματογνωμοσύνη, β. Επίβλεψη υλοποίησης της μελέτης και γ. Ευθύνη Λειτουργίας και Συντήρησης. Σημείο 1.δ - ΠΔ 274/1997, Άρθρο 1, Παράγραφος 2.θ. - ΠΔ 368/94, Άρθρο 10, Παράγραφος η, σε συνέργεια με τη βασική νομοθεσία περί κατασκευών δημοσίων έργων, ήτοι: Ν. 1418/84, ΠΔ 472/85 (ΦΕΚ 168Α), ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ 223Α), ΠΔ 368/94 (ΦΕΚ 201Α) και Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179Α). - Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ υπ αρ. 23 με Α.Π. Δ17α/09/67/Φ5.3 της που αφορά στην εγκατάσταση του εξοπλισμού των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις ΕΡΚ. Επίσης, η προηγούμενη εγκύκλιος σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 13

14 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), περί διαχείρισης αποβλήτων, τεκμηριώνει ότι οι εργολήπτες έργων ΕΡΚ είναι εκείνο το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να συμμετέχει σε όλα τα δημόσια έργα όπου εμπλέκονται απόβλητα και απορρίμματα. ΕΡΚ = Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων - Τα περί σχετικών μελετών δημοσίων έργων ρυθμίζονται πλέον από το Ν. 3316/05 (ΦΕΚ Α 42). Σύμφωνα με γνωμάτευση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ) του ΥΠΕΧΩΔΕ οι Χημικοί Μηχανικοί δύνανται να εγγράφονται στα Μητρώα Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Διεύθυνση Δ15) σε 2 από τις ακόλουθες κατηγορίες του Ν. 3316: Νο 14: Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας). Νο 15: Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας). Νο 17: Χημικές μελέτες και έρευνες. Νο 18: Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων (τέως χημικοτεχνικές μελέτες). Νο 27: Περιβαλλοντικές μελέτες. Η απόφαση της ΓΕΜ παραμένει σε ισχύ μέχρι να εκδοθεί η Υπ. Απόφαση που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.3316/05, σχετικά με το αντικείμενο των κατηγοριών μελετών και τη σύνδεσή τους με το γνωστικό αντικείμενο των μελετητών. Σημείο 1.ε Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153Α) Σημείο 1.στ ΠΔ 274/1997, Άρθρο 1, Παράγραφος 2.α., κατηγορία ΣΤ του άρθρου 1 του ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 σε συνέργεια με την Παράγραφο 2.ι του ιδίου Άρθρου του ΠΔ 274/97 Σημείο 1.ζ Ως σημείο δ για τα θέματα περιβάλλοντος και επιπλέον το ΠΔ 347/03 (ΦΕΚ Α315) περί αποδοχής του διπλώματος του Χημικού Μηχανικού ως εφόδιο διορισμού στο Δημόσιο, σε θέσεις περιβάλλοντος. Ειδικά για τις μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας: Ο Χημικός Μηχανικός δύναται να υποβάλλει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ακόλουθες διαταγές: Διαταγή ΑΠΣ 9490 Φ.701.2/17 Ιουνίου 2002: Διευκρινίζει δικαιώματα διπλωματούχων και κυρίως τεχνολόγων μηχανικών σε μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας. Διαταγή ΑΠΣ Φ.701.2/8 Ιουλίου 2003: Τροποποιεί την Διαταγή ΑΠΣ 9490 Φ.701.2/ για τους Χημικούς Μηχανικούς, σε εφαρμογή του ΠΔ 274/97. 14

15 Σημείο 1.η Ως σημεία α, β, γ και ιε για τις εγκαταστάσεις και σημείο ε για τα υλικά. Σημείο 1.θ - συστημάτων προστασίας από κινδύνους υγιεινής, ασφάλειας και δηλητηρίασης, ΠΔ 274/1997, Άρθρο 1, Παράγραφος 2.ι. - συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, - συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, ΠΔ 274/97, Άρθρο 1, Παράγραφος 2.θ. ΠΔ 368/94, Άρθρο 10 - συστημάτων διαχείρισης υλικών, - συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και ΠΔ 368/94, Άρθρο 10 - συστημάτων ασφάλειας τροφίμων ΠΔ 274/1997, Άρθρο 1, Παράγραφος 2.α., κατηγορία Γ του άρθρου 1 του ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 σε συνέργεια με την Παράγραφο 2.ι του ιδίου Άρθρου του ΠΔ 274/97. Ο Ν.3518/1928 και οι επεκτάσεις του κατά το Ν.Δ. 189/Α 31/5/1930, το Ν.Δ. 67/Α 16/2/1934 και το Β.Δ. 265/Α 2/11/1956 περί υποχρεωτικής πρόσληψης Χημικού, ή Χημικού Μηχανικού στις χημικές βιομηχανίες. Σημείο 1.ι Όσον αφορά στη δραστηριοποίηση του Χημικού Μηχανικού ως Τεχνικού Ασφαλείας (είτε με υπαλληλική σχέση, είτε ως ελεύθερου επαγγελματία), επισημαίνεται ότι υπάρχει νομοθεσία που συνδέει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων με τις σπουδές των τεχνικών ασφαλείας (ΠΔ 294/88 (άρθρο 5)). Τα εφόδια όπως και οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται στο Ν.1568/1985, σε συνδυασμό με τα ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, ΠΔ 95/99, την Υπουργική Εγκύκλιο / και το Ν.3144/2003. Σημείο 1.ια - Ως σημείο δ περί μελετών και κατασκευών ενεργειακών έργων. - ΠΔ 274/97, Άρθρο 1, Παράγραφος 1 - Ν. 3661/08 (ΦΕΚ 89Α) και ειδικά το Άρθρο 13 αυτού όπου η μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης αντικαθιστά τη μελέτη Θερμομόνωσης. Η μελέτη θερμομόνωσης δύναται να αναλαμβάνεται από όλες τις ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών. Σημείο 1.ιβ Ως σημείο δ περί μελετών και κατασκευών βιομηχανικών έργων και έργων ΕΡΚ. Σημείο 1.ιγ Ως τεχνική ευθύνη λειτουργίας που προβλέπει ο Ν.6422/34, το ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 και το ΠΔ 274/97 στις χημικές εγκαταστάσεις και στις απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 15

16 Σημείο 1.ιδ Ως τεχνική ευθύνη μελέτης, εφαρμογής της μελέτης και λειτουργίας, που προβλέπει ο Ν.6422/34, το ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 και το ΠΔ 274/97 στις χημικές εγκαταστάσεις και στις απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Παράγραφος 2. Σημείο 2.α Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να διευθύνουν χημικά εργαστήρια και να εκτελούν χημικές αναλύσεις επ αμοιβή σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Ν.6129/34, που δεν καταργήθηκε από το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 1804/88, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.3518/28. Σημείο 2.β Χημικές Βιομηχανίες Χημικές Ουσίες: Ο Ν.3518/1928 και οι επεκτάσεις του κατά το Ν.Δ. 189/Α 31/5/1930, το Ν.Δ. 67/Α 16/2/1934 και το Β.Δ. 265/Α 2/11/1956 καθιστούν υποχρεωτική την πρόσληψη Χημικού ή Χημικού Μηχανικού στις χημικές βιομηχανίες, οι οποίες ορίζονται από τα εν λόγω νομοθετήματα. Η θέση αυτή είναι αποκλειστικής ανάληψης ευθύνης και επίσης δε συνδυάζεται με θέση σε δημόσιο φορέα (ή με άλλη θέση στο δημόσιο σε περίπτωση δημόσιας χημικής βιομηχανίας), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.6129/1934. Χημικές Μελέτες και Έρευνες: Ως σημείο 1.δ περί μελετών δημοσίων έργων, σε συνέργεια με την τεκμηρίωση του σημείου 2.α. Σημείο 2.γ Άρθρο 4 του Β.Δ. 364/67 και Υπ. Απόφαση 15234/3807 / Υπ. Γεωργίας Σημείο 2.δ Υ.Α /318/1992 ( - Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας Χημικού Ναυτιλίας (ΦΕΚ 477/Β/ ) 16

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να απασχολούν Χημικό κ.λ.π.

Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να απασχολούν Χημικό κ.λ.π. Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να απασχολούν Χημικό κ.λ.π. Νικ. Σαραφόπουλος* 1. Κατά το άρθρο 2 του Ν.Δ. της 20/26 Νοεμ. 1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα»

Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα» Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα» ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, Msc

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εκπόνηση μελέτης Επίβλεψη εργασίας Διάταξη Πολιτικοί Αρχιτέκτονες Αγρονόμοι Τοπογράφοι Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ

ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Κατζός Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης 5 Οκτωβρίου 1968 Διεύθυνση Καλλιδοπούλου 18, 54642, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας»

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας» Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Επαμεινώνδας Βουτσάς Λέκτορας Ε.Μ.Π. Στον ιδρυτικό νόμο 980 του 1917 γράφεται: "Το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, σκοπούν τον καταρτισμόν επιστημόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Υπεύθυνος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015 απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ. : 9961 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ημερομηνία : 4 05-2010 Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14).

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14). ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 22 / 08 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/16724

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Ιωάννινα, 22 Ιουνίου 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 2429 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Οδός : Ταγματάρχη Κωστάκη 1 Τ.Κ.: 451 10 ΕΛΕΟΥΣΑ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θεσσαλονίκη, 08/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Φο.Δ.Σ.Α.) - ΝΠΔΔ Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας :546 26 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3.1.1. Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης

Β.3.1.1. Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Β.3.1.1. Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης για την ειδικότητα «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων» είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 27/1/2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 8058 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία",

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 4 ο πεδίο ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: Σε Οικονομικό τμήμα χωρίς να εξεταστεί στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. * Μπορεί κάποιος να περάσει σε Οικονομικό τμήμα χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος

ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ Η ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εμπορικής αξιοποίησης των παραγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 18/10/2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18992 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ταχ. Δνση: Γ. Γεννηματά 1 Τ.Κ. : 42031, Φαρκαδόνα Πληρ.: Αθηνά Πατσιάνη, Τεντολούρη Μαρία ΤΗΛ.: 24333-50036

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (συγκεκριμένης ειδικότητας) *NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Περιεχόμενο: Το επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3113 Ο Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός πρακτικά ασχολείται με όλες τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού στη σύγχρονη τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γύθειο:10/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:14723 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερολακώνων Γύθειο Λακωνίας Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Mαρία Μπερτζελέτου Τηλ.: 2733360344 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 31 Ιουλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 23977 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 Τ.Κ. : 145 65 - Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 19-06-2013 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 26688 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 1975-1980 HENKEL DÜSSELDORF GMBH, Εµπορική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα Διευθυντής πωλήσεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 1975-1980 HENKEL DÜSSELDORF GMBH, Εµπορική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα Διευθυντής πωλήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Στυλιανός Λογοθέτης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1951 ΣΠΟΥΔΕΣ : Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (1975) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, Ισπανικά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1975-1980

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 380 10 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/517Μ/2009) Πλήρωσης οργανικής θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα