Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων"

Transcript

1 Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνετε αναφορικά με το Σχέδιο μπορείτε να συμβουλευτείτε το χρηματιστή/ τραπεζίτη/ λογιστή/ δικηγόρο σας ή έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.

2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Όροι και Κανονισμοί Λειτουργίας υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων Οι πιο κάτω ερωτήσεις-απαντήσεις επεξηγούν το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων (το "Σχέδιο") σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1 εκάστη (οι "Μετοχές") της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η "Εταιρία"). 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Σχεδίου; Σκοπός του Σχεδίου είναι να δώσει στους μετόχους της Εταιρίας τη δυνατότητα να επανεπενδύουν σε επιπρόσθετες μετοχές όλο ή μέρος του καθαρού μερίσματος, δηλαδή του ποσού που παραμένει μετά την παρακράτηση Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα (εκεί όπου ισχύει), που εκάστοτε θα τους καταβάλλεται από την Εταιρία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι μέτοχοι να αυξάνουν χρόνο με χρόνο την επένδυσή τους σε μετοχές, με έναν απλό και πρακτικό τρόπο και το Συγκρότημα να ενισχύει συνεχώς την κεφαλαιουχική του βάση με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων του. Οι μετοχές που θα παραχωρούνται στους μετόχους θα προέρχονται από αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου που θα πραγματοποιεί η Εταιρία ειδικά για τους σκοπούς του Σχεδίου. 2. Πώς λειτουργεί σε γενικές γραμμές το Σχέδιο; (α) Αφού εγγραφείτε στο Σχέδιο τότε σε κάθε μελλοντική πληρωμή μερίσματος και νοουμένου ότι δεν έχετε αποσυρθεί από το Σχέδιο ή το Σχέδιο δεν έχει ανασταλεί ή τερματιστεί από την Εταιρία, το καθαρό ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχετε καθορίσει για συμμετοχή στο Σχέδιο θα επανεπενδύεται αυτόματα σε επιπρόσθετες μετοχές. (β) Μετά από κάθε επανεπένδυση η Εταιρία θα σας αποστέλλει επιστολή παραχώρησης στην οποία θα αναφέρονται οι μετοχές οι οποίες σας έχουν παραχωρηθεί από την τελευταία επανεπένδυση. Εάν οι μετοχές σας είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων δεν θα λαμβάνετε τέτοια επιστολή, αλλά θα πληροφορείστε για τον αριθμό των μετοχών που πιστώθηκαν στο λογαριασμό αξιών σας από το χειριστή του λογαριασμού σας. (γ) Η Εταιρία θα σας αποστέλλει επίσης ειδοποίηση κατανομής μερίσματος στην οποία θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες υπολογισμού του μερίσματος και των αποκοπέντων/παρακρατηθέντων φόρων καθώς και το επανεπενδυθέν σε μετοχές ποσό του μερίσματος. Από φορολογικής άποψης θα θεωρείται ότι το μέρισμα σας έχει καταβληθεί και το έχετε χρησιμοποιήσει για αγορά νέων μετοχών. (δ) Μπορείτε να διακόψετε τη συμμετοχή σας στο Σχέδιο ή να τροποποιήσετε τον αριθμό των μετοχών, των οποίων το μέρισμα θα επανεπενδύεται, όποτε εσείς αποφασίσετε ειδοποιώντας γραπτώς την Εταιρία. Όλα τα μελλοντικά μερίσματα μετά την παραλαβή της γραπτής σας ειδοποίησης θα σας αποστέλλονται κατά το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας. 3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Σχεδίου; (α) Θα αποκτάτε τις μετοχές σας με έκπτωση από τη μέση τρέχουσα τιμή της μετοχής όπως επεξηγείται αναλυτικά στην ερώτηση 17, χρησιμοποιώντας το καθαρό ποσό του μερίσματός σας το οποίο θα επανεπενδύεται αυτόματα. (β) Δεν θα πληρώνετε οποιεσδήποτε προμήθειες και/ ή τέλη και/ ή έξοδα για τις μετοχές που αποκτάτε βάσει του Σχεδίου. (γ) Έχετε το δικαίωμα να επανεπενδύετε όλο ή μέρος του μερίσματός σας. (δ) Η επένδυσή σας με έναν εύκολο και απλό τρόπο θα αυξάνεται από μόνη της, αφού οι μετοχές που θα προκύπτουν από την εκάστοτε επανεπένδυση θα αποδίδουν επιπρόσθετο μέρισμα, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να επανεπενδυθεί σε νέες μετοχές. (ε) Η συμμετοχή στο Σχέδιο είναι εθελοντική. Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Σχέδιο όποτε αποφασίσετε και να διακόψετε ή να τροποποιήσετε τη συμμετοχή σας όποτε επιθυμείτε, απλώς ενημερώνοντας γραπτώς την Εταιρία. (στ) Θα έχετε τη δυνατότητα να επανεπενδύετε και το μέρισμα που αντιστοιχεί για ενεχυριασμένες μετοχές για τις οποίες το ενέχυρο επεκτείνεται στο μέρισμα, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε νέα πληρωμή μερίσματος θα εξασφαλίζετε το σύμφωνο του ενεχυρούχου δανειστή. Σε αυτή όμως την περίπτωση οι μετοχές που θα προκύπτουν θα θεωρούνται αυτόματα ενεχυριασμένες σε όφελος του ενεχυρούχου δανειστή, εκτός εάν άλλως απαιτηθεί από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Νοείται ότι εάν δεν εξασφαλίζετε σε κάθε νέα πληρωμή μερίσματος το σύμφωνο του ενεχυρούχου δανειστή, η συμμετοχή σας στο Σχέδιο θα ισχύει μόνο για τις τυχόν ελεύθερες μετοχές σας που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 1

3 4. Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Σχέδιο; Στο Σχέδιο δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι και η συμμετοχή σε αυτό είναι εντελώς προαιρετική. Μέτοχοι σε κοινή μερίδα/μερίδα Συγκυρίων: Όταν οι μετοχές είναι εγγεγραμμένες σε κοινή μερίδα ή μερίδα Συγκυρίων τότε η Aίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από όλους τους κατόχους των μετοχών. Ανήλικοι: Μπορούν να συμμετάσχουν νοουμένου ότι η Αίτηση θα υπογράφεται και από τους δύο γονείς (εφόσον ζουν και οι δύο γονείς). Εταιρίες και/ ή άλλα νομικά πρόσωπα: Η Αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τα δεόντως εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρόσωπα και να τοποθετείται η σφραγίδα της Εταιρίας. Η σχετική εξουσιοδότηση πρέπει να επισυνάπτεται στην Αίτηση. 5. Μπορούν να δηλωθούν για συμμετοχή στο Σχέδιο και μετοχές μου που είναι ενεχυριασμένες; Ναι. Μπορούν να δηλωθούν για συμμετοχή στο Σχέδιο και μετοχές που είναι ενεχυριασμένες και για τις οποίες το ενέχυρο επεκτείνεται στο μέρισμα, νοουμένου ότι σε κάθε νέα πληρωμή μερίσματος θα εξασφαλίζετε νέα γραπτή συγκατάθεση του/των ενεχυρούχου/ων δανειστή/ών για τον επηρεαζόμενο αριθμό μετοχών με τη συμπλήρωση και υπογραφή από αυτόν/ούς του πίσω μέρους της Αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση οι νέες μετοχές που θα προκύπτουν θα θεωρούνται αυτόματα ενεχυριασμένες προς όφελος του ενεχυρούχου δανειστή, εκτός εάν άλλως απαιτηθεί από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Νοείται ότι εάν δεν εξασφαλίζετε σε κάθε νέα πληρωμή μερίσματος νέα γραπτή συγκατάθεση του/των ενεχυρούχου/ων δανειστή/ών, η συμμετοχή σας στο Σχέδιο θα ισχύει μόνο για τις τυχόν ελεύθερες μετοχές σας που συμμετέχουν στο Σχέδιο. Ο ενεχυρούχος δανειστής θα έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρει το σύμφωνό του ειδοποιώντας γραπτώς την Εταιρία. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρία θα ενημερώνει τον επηρεαζόμενο μέτοχο και οι ενεχυριασμένες μετοχές για τις οποίες αποσύρθηκε το σύμφωνο του ενεχυρούχου δανειστή δεν θα συμμετέχουν στο Σχέδιο. Για μετοχές που είναι ενεχυριασμένες, αλλά το ενέχυρο δεν επεκτείνεται στο μέρισμα, δεν χρειάζεται η συγκατάθεση του ενεχυρούχου δανειστή και οι μετοχές που θα προκύπτουν θα είναι ελεύθερες βαρών. 6. Τι θα συμβεί εάν μελλοντικά ενεχυριάσω επιπρόσθετες μετοχές που συμμετέχουν ήδη στο Σχέδιο; Σε περίπτωση που μελλοντικά ενεχυριάσετε επιπρόσθετες μετοχές που συμμετέχουν ήδη στο Σχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίσετε το σύμφωνο του ενεχυρούχου δανειστή για συνέχιση της συμμετοχής στο Σχέδιο του επηρεαζόμενου αριθμού μετοχών, το οποίο σύμφωνο θα πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστο την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) του επικείμενου μερίσματος. Νοείται ότι σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή σας στο Σχέδιο θα ισχύει μόνο για τις τυχόν ελεύθερες μετοχές σας που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 7. Υπάρχει ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός μετοχών για συμμετοχή στο Σχέδιο; Όχι. Όμως στην περίπτωση που το μέρισμα που προκύπτει από τις μετοχές σας δεν είναι ικανοποιητικό για να σας κατανεμηθεί τουλάχιστο μία ακέραιη μετοχή, τότε το μέρισμα δεν θα επανεπενδύεται, αλλά θα σας αποστέλλεται ολόκληρο με το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας. 8. Ποιες επιλογές μπορούν να έχουν οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο; Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στο Σχέδιο μπορούν να επιλέξουν επανεπένδυση του καθαρού ποσού του μερίσματος που αφορά όλες (ολική επανεπένδυση) ή μέρος (μερική επανεπένδυση) των μετοχών που εκάστοτε θα κατέχουν. Ολική επανεπένδυση μερισμάτων: Με την επιλογή αυτή δίδετε οδηγίες στην Εταιρία να επανεπενδύει ολόκληρο το εκάστοτε καθαρό ποσό του μερίσματος που θα δικαιούστε και θα σας καταβάλλεται για όλες τις μετοχές σας. Πρέπει να σημειωθεί ότι με αυτή την επιλογή όλες οι νέες μετοχές που θα προκύπτουν από την επανεπένδυση καθώς και τυχόν δωρεάν μετοχές που θα σας παραχωρηθούν από την Εταιρία, θα περιλαμβάνονται στο σύνολο των μετοχών σας, των οποίων το επόμενο καθαρό μέρισμα που αναλογεί θα επανεπενδύεται σε νέες μετοχές. Σε περίπτωση ολικής συμμετοχής θα απενεργοποιείται οποιαδήποτε υφιστάμενη οδηγία για αυτόματη πίστωση του μερίσματός σας σε τραπεζικό λογαριασμό. Τέτοια οδηγία θα ενεργοποιείται ξανά αυτόματα εάν τερματιστεί η συμμετοχή σας στο Σχέδιο ή στο βαθμό που η συμμετοχή διαφοροποιείται (π.χ. από ολική σε μερική συμμετοχή). 2 Μερική επανεπένδυση μερισμάτων: Με την επιλογή αυτή δίδετε οδηγίες στην Εταιρία να επανεπενδύει το εκάστοτε καθαρό ποσό του μερίσματος που θα δικαιούστε και θα σας καταβάλλεται πάνω στο συγκεκριμένο αριθμό μετοχών που έχετε καθορίσει για συμμετοχή στο Σχέδιο. Σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε υφιστάμενη οδηγία για αυτόματη πίστωση του μερίσματός σας σε τραπεζικό λογαριασμό θα ισχύει για το ποσό του μερίσματος που αναλογεί για τις υπόλοιπες ελεύθερες μετοχές σας που δεν συμμετέχουν στο Σχέδιο.

4 9. Πώς μπορώ να τροποποιήσω τις επιλογές μου εντός του Σχεδίου; Μπορείτε όποτε επιθυμείτε να τροποποιήσετε την επιλογή σας εντός του Σχεδίου συμπληρώνοντας νέα Αίτηση και επιστρέφοντάς την στους πιο κάτω: Κύπρος Yπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων EuroLife House Έβρου 4, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία Ελλάδα Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος Αθήνα Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Η Αίτηση θα πρέπει να ληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστο την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) του μερίσματος για να ισχύει για το επικείμενο μέρισμα. Εάν ληφθεί εκπρόθεσμα τότε οι οδηγίες σας θα ισχύουν μόνο για τα μελλοντικά μερίσματα. 10. Μπορώ να συμμετάσχω στο Σχέδιο για μέρος των μετοχών μου; Ναι. Εάν επιθυμείτε να επανεπενδύετε τα μερίσματα που σας αναλογούν μόνο πάνω σε μέρος των μετοχών σας, θα πρέπει να καθορίσετε τον αριθμό των μετοχών που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο στον ειδικό χώρο της Αίτησης. Το υπόλοιπο μέρισμα που θα αφορά τις μετοχές σας που δεν θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα σας αποστέλλεται κατά το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας. 11. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Αίτηση Εγγραφής ή Τερματισμού της Συμμετοχής στο Σχέδιο; Η Αίτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: - συμμετοχή στο Σχέδιο (μέρος Α), - τερματισμό της συμμετοχής στο Σχέδιο (μέρος Β), - τροποποίηση της εντολής από ολική σε μερική συμμετοχή ή το αντίθετο (μέρος Α), - αλλαγή του αριθμού των μετοχών που έχουν δηλωθεί για μερική συμμετοχή (μέρος Α), - εξασφάλιση του συμφώνου του ενεχυρούχου δανειστή (μέρος Γ) Αιτήσεις θα αποστέλλονται από καιρού εις καιρό σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας οι οποίοι δεν θα συμμετέχουν στο Σχέδιο. 12. Τι πρέπει να κάνω εάν επιθυμώ να συμμετάσχω στο Σχέδιο; Για να συμμετάσχετε στο Σχέδιο θα πρέπει να συμπληρώσετε το μέρος Α της Αίτησης και να την αποστείλετε σε έναν από τους πιο κάτω: Κύπρος Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων EuroLife House Έβρου 4, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία Ελλάδα Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος Αθήνα Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Δεν θα αποστέλλονται από την Εταιρία αποδείξεις παραλαβής των σχετικών Αιτήσεων. 13. Τι θα πρέπει να κάνω εάν επιθυμώ να τερματίσω τη συμμετοχή μου στο Σχέδιο; Μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας στο Σχέδιο οποτεδήποτε ειδοποιώντας γραπτώς την Εταιρία. Η σχετική ειδοποίηση πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστο την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) του επικείμενου μερίσματος σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να περιληφθείτε στο Σχέδιο και για το μέρισμα αυτό. Διαφορετικά το συγκεκριμένο μέρισμα θα επανεπενδύεται για λογαριασμό σας και η ειδοποίηση θα ισχύει μόνο για τα επόμενα μερίσματα τα οποία θα αποστέλλονται σε σας κατά το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας, εκτός εάν εν τω μεταξύ επανεγγραφείτε στο Σχέδιο, πράγμα το οποίο μπορείτε να πράξετε όποτε επιθυμείτε. 14. Πότε τερματίζεται αυτόματα η συμμετοχή στο Σχέδιο; Η συμμετοχή στο Σχέδιο τερματίζεται αυτόματα στις περιπτώσεις που η Εταιρία παραλάβει κατάλληλη ειδοποίηση για έκδοση διατάγματος παραλαβής περιουσίας ή πτώχευση ή διάλυση ή θάνατο ή διανοητική ασθένεια μετόχου, είτε οι μετοχές κατέχονται σε προσωπική μερίδα του ιδίου, είτε κατέχονται σε κοινή μερίδα με άλλο μέτοχο, είτε κατέχονται σε μερίδα συγκυρίων. 3

5 15. Πότε μπορώ να συμμετάσχω στο Σχέδιο; Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Σχέδιο οποτεδήποτε επιθυμείτε. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι εάν η Αίτησή σας παραληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστο την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) του μερίσματος τότε η επανεπένδυση του μερίσματός σας θα αρχίζει να εφαρμόζεται και για το επικείμενο μέρισμα και για τα μελλοντικά μερίσματα, εκτός εάν αυτή ανακληθεί. Σε αντίθετη περίπτωση όλες οι Αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται όλες οι Αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θα ισχύουν μόνο για τα μελλοντικά μερίσματα. 16. Θα χρειάζεται για κάθε μέρισμα να υποβάλλω νέα Αίτηση; Όχι. Αφού συνδεθείτε για πρώτη φορά με το Σχέδιο τότε η συμμετοχή σας θα παραμένει σε ισχύ και για όλα τα μελλοντικά μερίσματα, τα οποία θα επανεπενδύονται αυτόματα σε νέες μετοχές, εκτός εάν ζητήσετε με γραπτή ειδοποίηση τερματισμό της συμμετοχής σας ή εάν το Σχέδιο διακοπεί ή ανασταλεί από την Εταιρία. 17. Ποια θα είναι η τιμή στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματά μου βάσει του Σχεδίου και πόσες μετοχές θα παίρνω; Βάσει του Σχεδίου, η τιμή διάθεσης στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματά σας θα είναι το 100% του μεσοσταθμικού όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής όπως αυτή θα διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) τις πρώτες πέντε εργάσιμες μέρες που η μετοχή θα διαπραγματεύεται εκτός μερίσματος (ex-dividend), μείον οποιοδήποτε ποσοστό έκπτωσης αποφασίζεται από την Εταιρία, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 10%. Η ημερομηνία καθορισμού της τιμής διάθεσης θα είναι η επόμενη μέρα που έπεται των πέντε εργάσιμων ημερών που αναφέρονται πιο πάνω. Ως εργάσιμη θεωρείται κάθε ημέρα κατά την οποία διεξάγονται Χρηματιστηριακές Συνεδρίες και στα δύο Χρηματιστήρια, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αλλάξει το ποσοστό της παραχωρούμενης έκπτωσης στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματα βάσει του Σχεδίου ή ακόμη να το καταργήσει εντελώς. Σε τέτοια περίπτωση θα αποστέλλεται έγκαιρα σχετική γραπτή ειδοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες. Ο αριθμός των μετοχών που θα παίρνετε βάσει του Σχεδίου πιθανόν να διαφέρει κάθε φορά λόγω του ότι αυτός εξαρτάται (α) από το ύψος του εκάστοτε διαθέσιμου για επανεπένδυση μερίσματος και (β) από την τιμή διάθεσης της μετοχής που θα ισχύει κάθε φορά όπως επεξηγείται πιο πάνω. Θα προκύπτει δε από τη διαίρεση του καθαρού ποσού του μερίσματος που επανεπενδύεται δια της τιμής που θα καθορίζεται για απόκτηση της κάθε μετοχής. Εάν το διαθέσιμο ποσό του μερίσματός σας δεν είναι ικανοποιητικό για να σας κατανεμηθεί τουλάχιστο μία ακέραιη μετοχή, τότε το μέρισμα δεν θα επανεπενδύεται, αλλά θα σας αποστέλλεται ολόκληρο κατά το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας. 18. Τι θα συμβεί εάν προκύψουν κλασματικές μετοχές; Κανένας συμμετέχων δεν δικαιούται να λάβει κλασματική μετοχή. Έτσι σε περίπτωση που κατά την επανεπένδυση προκύψει κλασματική μετοχή τότε εάν αυτή είναι κάτω από το 1/2 της μετοχής θα αγνοείται. Εάν όμως αυτή αποτελεί το 1/2 της μετοχής ή το ξεπερνά, τότε θα σας παραχωρείται μία επιπλέον ακέραιη μετοχή. Στην περίπτωση όμως που το ποσό του μερίσματός σας δεν είναι ικανοποιητικό ώστε να προκύψει τουλάχιστο μία ακέραιη μετοχή τότε δεν θα ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία υπολογισμού, αλλά ολόκληρο το μέρισμα θα σας καταβάλλεται με το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας και δεν θα επανεπενδύεται. Παράδειγμα 1 Διαθέσιμο καθαρό μέρισμα για επανεπένδυση 41,75 και τιμή διάθεσης μετοχής 4,50, τότε: Αριθμός νέων μετοχών = 41,75 = 9,28 = 9 νέες μετοχές 4,50 (το κλάσμα 0,28 αγνοείται) Παράδειγμα 2 Διαθέσιμο καθαρό μέρισμα για επανεπένδυση 40,25 και τιμή διάθεσης μετοχής 4,50, τότε: Αριθμός νέων μετοχών = 40,25 = 8,94 = 9 νέες μετοχές 4,50 (το κλάσμα 0,94 σας δίνει μία επιπλέον ακέραιη μετοχή) Παράδειγμα 3 Διαθέσιμο καθαρό μέρισμα για επανεπένδυση 4,00 και τιμή διάθεσης μετοχής 4,50, τότε: 4 Αριθμός νέων μετοχών = 4,00 = 0,89 = 0 νέες μετοχές 4,50 Ολόκληρο το μέρισμα των 4,00 θα σας καταβάλλεται με το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας.

6 19. Πώς θα εγγραφώ στο Σχέδιο σε περίπτωση που έχω περισσότερες από μία μερίδα μετοχών; Εάν για οποιοδήποτε λόγο είστε εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης μετοχών κάτω από περισσότερες από μία μερίδα μετοχών, τότε εκτός εάν προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι μερίδες σας να ενοποιηθούν, θα θεωρούνται ότι αποτελούν ξεχωριστή επένδυση και θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή Αίτηση για την κάθε μερίδα. Σε περίπτωση που μέρος των μετοχών σας είναι καταχωρημένες στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και μέρος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή Αίτηση για την κάθε μερίδα Επενδυτή. 20. Τι είδους πληροφοριακές καταστάσεις θα λαμβάνω σε περίπτωση που θα συμμετάσχω στο Σχέδιο; Μετά από κάθε επανεπένδυση, η Εταιρία θα σας αποστέλλει επιστολή παραχώρησης στην οποία θα αναφέρονται η ημερομηνία παραχώρησης, ο αριθμός των μετοχών που σας έχει παραχωρηθεί και η τιμή διάθεσης των μετοχών. Εάν οι μετοχές σας είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων δεν θα λαμβάνετε τέτοια επιστολή, αλλά θα πληροφορείστε για τον αριθμό των μετοχών που πιστώθηκαν στο λογαριασμό αξιών σας από το χειριστή του λογαριασμού σας. Η Εταιρία θα σας αποστέλλει επίσης ειδοποίηση κατανομής του μερίσματος στην οποία θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες υπολογισμού του μερίσματος και των αποκοπέντων/παρακρατηθέντων φόρων καθώς και το επανεπενδυθέν σε μετοχές ποσό του μερίσματος. Επιπρόσθετα, εάν συμμετέχετε στο Σχέδιο με μετοχές σας οι οποίες είναι ενεχυριασμένες, η Εταιρία θα σας αποστέλλει σχετική κατάσταση με τον αριθμό των μετοχών που έχουν θεωρηθεί αυτόματα ως ενεχυριασμένες και τυχόν ποσό μερίσματος το οποίο έχει αποδοθεί στον ενεχυρούχο δανειστή. 21. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που πωλήσω ή μεταβιβάσω όλες τις μετοχές μου; Εάν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε όλες τις μετοχές που κατέχετε αλλά δεν ειδοποιήσετε γραπτώς την Εταιρία για τερματισμό της συμμετοχής σας στο Σχέδιο, τότε η συμμετοχή σας θα απενεργοποιείται. Όμως σε περίπτωση που ξαναεγγραφούν μετοχές στο όνομά σας και νοουμένου ότι τηρούνται οι λοιποί όροι του Σχεδίου, τότε η συμμετοχή σας θα ενεργοποιείται αυτόματα και το σχετικό μέρισμα θα επανεπενδύεται σε μετοχές. 22. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που πωλήσω ή μεταβιβάσω μέρος των μετοχών μου; Εάν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε μέρος των μετοχών σας τότε (α) σε περίπτωση ολικής επανεπένδυσης η συμμετοχή σας θα εξακολουθήσει να ισχύει για όλο το νέο υπόλοιπο των μετοχών που θα παραμείνει εγγεγραμμένο στο όνομά σας και (β) σε περίπτωση μερικής επανεπένδυσης η συμμετοχή σας θα εξακολουθήσει να ισχύει για το νέο υπόλοιπο των μετοχών που θα παραμείνει εγγεγραμμένο στο όνομά σας μέχρι του αριθμού των μετοχών που είχατε αρχικά εξουσιοδοτήσει την Εταιρία για επανεπένδυση. Για παράδειγμα, εάν έχετε ζητήσει να επανεπενδύεται το μέρισμα που αναλογεί σε 500 μετοχές από τις που κατέχετε και μετά πωλήσετε 250, η Εταιρία θα εξακολουθήσει να επανεπενδύει το μέρισμα των 500 μετοχών από τις εναπομείνασες 750. Εάν αντιθέτως πωλήσετε 750 μετοχές, η Εταιρία θα εξακολουθήσει να επανεπενδύει το μέρισμα για όλες τις εναπομείνασες 250 μετοχές. Όμως εάν το ποσό του μερίσματος που προκύπτει μετά από τέτοια πώληση μετοχών δεν είναι ικανοποιητικό ώστε να προκύψει τουλάχιστο μία ακέραιη μετοχή τότε ολόκληρο το ποσό του μερίσματος θα σας αποστέλλεται με το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας και δεν θα επανεπενδύεται. 23. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει να μην καταβάλει μέρισμα σε κάποιο έτος; Σε περίπτωση που σε κάποιο έτος δεν καταβληθεί οποιοδήποτε μέρισμα από την Εταιρία, τότε δεν θα πραγματοποιείται επανεπένδυση μερίσματος και οι συμμετοχές θα παραμένουν ανενεργές μέχρι την επόμενη καταβολή μερίσματος. 24. Πώς θα επηρεαστεί η συμμετοχή μου στο Σχέδιο σε περίπτωση υποδιαίρεσης (split) ή ενοποίησης (reverse split) των μετοχών της Εταιρίας; (α) Σε περίπτωση ολικής επανεπένδυσης η συμμετοχή σας στο Σχέδιο θα εξακολουθήσει να ισχύει για όλες τις νέες μετοχές που θα προκύψουν από την υποδιαίρεση ή ενοποίηση των μετοχών της Εταιρίας. (β) Σε περίπτωση μερικής επανεπένδυσης η συμμετοχή σας θα εξακολουθήσει να ισχύει για το νέο αριθμό μετοχών που θα προκύψει από την υποδιαίρεση ή ενοποίηση των μετοχών της Εταιρίας και ο οποίος θα αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών που αρχικά είχε δηλωθεί για συμμετοχή στο Σχέδιο. 5

7 25. Υπάρχουν οποιαδήποτε ποσά με τα οποία θα επιβαρυνθώ με τη συμμετοχή μου στο Σχέδιο; Για τη συμμετοχή σας στο Σχέδιο δεν θα επιβαρύνεστε με οποιεσδήποτε προμήθειες και/ ή τέλη και/ ή έξοδα. 26. Τι δικαιώματα θα έχουν οι νέες μετοχές; Οι νέες μετοχές που θα προκύπτουν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υπάρχουσες μετοχές και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν πλήρως σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. 27. Πότε θα εισάγονται οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και πότε θα αρχίζει η διαπραγμάτευσή τους; Οι μετοχές που θα προκύπτουν, θα παραχωρούνται στους επενδυτές και η Εταιρία θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για εισαγωγή τους και ταυτόχρονη έναρξη της διαπραγμάτευσής τους και στα δύο Χρηματιστήρια (ΧΑΚ και ΧΑ) η οποία αναμένεται να αρχίζει μέσα σε τρεις περίπου εβδομάδες από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος. Το επενδυτικό κοινό στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα ενημερώνεται για την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης με σχετική δημοσίευση μέσω του κυπριακού και ελλαδικού τύπου. Η Εταιρία πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα μεριμνά για την παραχώρηση στους δικαιούχους των μετοχών που έχουν προέλθει από την επανεπένδυση καθώς και για την έκδοση και ταχυδρόμηση των σχετικών επιστολών παραχώρησης. Θα φροντίζει επίσης ώστε οι νέες μετοχές να πιστώνονται τόσο στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών οι οποίοι θα έχουν τις μετοχές τους καταχωρημένες στο Κεντρικό Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ όσο και στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών οι οποίοι θα έχουν τις μετοχές τους καταχωρημένες στο ΣΑΤ. 28. Θα επηρεαστώ φορολογικά από τη συμμετοχή μου στο Σχέδιο; Δεν υπάρχει καμιά διαφορά σε ό,τι αφορά το φορολογικό χειρισμό των μερισμάτων σας είτε αυτά λαμβάνονται ως μετρητά είτε επανεπενδύονται μέσω του Σχεδίου πλήρως ή μερικώς. Η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία εφαρμόζεται και στις δύο περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Η επανεπένδυση των μερισμάτων δεν σας απαλλάσσει από οποιοδήποτε φόρο εισοδήματος ο οποίος καθίσταται πληρωτέος για τα μερίσματα αυτά. Έτσι θα πρέπει να περιλαμβάνετε το ολικό ποσό του μερίσματος στη φορολογική σας δήλωση ως συνήθως, ανεξάρτητα του εάν έχει επανεπενδυθεί ή όχι σε μετοχές. Θα εξακολουθήσει να σας αποστέλλεται όπως και προηγουμένως η σχετική βεβαίωση με όλες τις λεπτομέρειες υπολογισμού του μερίσματος και των αποκοπέντων/ παρακρατηθέντων φόρων για υποβολή της στις φορολογικές αρχές. 29. Μπορεί η Εταιρία να τροποποιήσει, αναστείλει ή να τερματίσει το Σχέδιο; Το Σχέδιο μπορεί να τροποποιηθεί, ανασταλεί ή τερματιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οποτεδήποτε. Σε τέτοια περίπτωση θα αποστέλλεται έγκαιρα σχετική γραπτή ειδοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες. Εάν υπάρξει τροποποίηση του Σχεδίου οι υφιστάμενες συμμετοχές θα παραμένουν σε ισχύ και θα θεωρείται ότι η τροποποίηση έγινε αποδεκτή από τους συμμετέχοντες, εκτός εάν ληφθεί από την Εταιρία γραπτή ειδοποίηση από μέτοχο για τερματισμό της συμμετοχής του στο Σχέδιο. Η εφαρμογή των τροποποιήσεων θα έχει ισχύ από το επόμενο μέρισμα. Σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού του Σχεδίου οι υφιστάμενες συμμετοχές θα ακυρώνονται και το μέρισμα θα αποστέλλεται στους δικαιούχους κατά το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες τους. 30. Μέχρι πότε θα ισχύει το Σχέδιο; Εκτός εάν το Σχέδιο ανασταλεί ή τερματιστεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η οποία θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες, το Σχέδιο δεν έχει ημερομηνία λήξης. 31. Πού μπορώ να αποταθώ για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το Σχέδιο; Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με το Σχέδιο καθώς και για επιπρόσθετα αντίτυπα αυτού του εγγράφου και/ ή της Αίτησης, μπορείτε να αποτείνεστε: 6 Στην Κύπρο Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων EuroLife House Έβρου 4, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία τηλ: , φαξ: Στην Ελλάδα Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος Αθήνα τηλ: , φαξ: /

8 32. Υπάρχει οτιδήποτε άλλο το οποίο θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζω; (α) Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αξία της μετοχής και η απόδοσή της κυμαίνεται όπως συμβαίνει σε όλες τις αξίες που είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήρια. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν πρέπει να θεωρηθούν ως συμβουλή για να συμμετάσχετε στο Σχέδιο. Η Εταιρία δεν μπορεί να σας διαβεβαιώσει για πραγματοποίηση κέρδους ή αποφυγή ζημιάς που δυνατόν να προκύψει από την απόκτηση μετοχών βάσει του Σχεδίου. (β) (γ) (δ) (ε) Το Σχέδιο δεν αντιπροσωπεύει αλλαγή στη μερισματική πολιτική της Εταιρίας ούτε αποτελεί εγγύηση για καταβολή μελλοντικών μερισμάτων, τα οποία θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται από την κερδοφορία της Εταιρίας, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και άλλους παράγοντες. Μελλοντικές ημερομηνίες αποκοπής μερίσματος (ex-dividend dates) και κατά συνέπεια τελευταία ημερομηνία υποβολής των σχετικών Αιτήσεων για κάθε μέρισμα θα περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση και την Έκθεση Εξαμηνίας που εκδίδονται από την Εταιρία. Η Εταιρία δεν θα ευθύνεται βάσει του Σχεδίου, για οποιοδήποτε λάθος ή παράληψη που έχει γίνει με καλή πίστη συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε ευθυνών που πιθανόν να προκύπτουν από μη τερματισμό συμμετοχής οποιουδήποτε μετόχου σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος παραλαβής περιουσίας ή πτώχευσης ή διάλυσης ή θανάτου ή διανοητικής ασθένειάς του, είτε οι μετοχές κατέχονται σε προσωπική μερίδα, είτε από κοινού με άλλο μέτοχο, είτε σε μερίδα συγκυρίων, πριν από την παραλαβή κατάλληλης γραπτής ειδοποίησης για τα γεγονότα αυτά. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όπου ανωτέρω αναφέρεται η φράση "ημερομηνία αποκοπής" ή "ημέρα αποκοπής" σημαίνει την πρώτη ημέρα κατά την οποία η μετοχή διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς συμμετοχή στο μέρισμα (ex-dividend). (στ) Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους και Κανονισμούς Λειτουργίας του Σχεδίου όπως παρουσιάζονται στις απαντήσεις των ερωτήσεων που περιέχονται στο έγγραφο αυτό. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το τι θα πράξετε αναφορικά με το Σχέδιο θα πρέπει να συμβουλευτείτε το χρηματιστή/τραπεζίτη/λογιστή/δικηγόρο σας ή έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. Λευκωσία, 11 Μαρτίου

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE)

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE) Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave Το Sharesave σας δίνει μια ευκαιρία να αποταμιεύετε κάθε μήνα επί τρία έτη και με αυτά τα χρήματα να αγοράσετε Μετοχές της Thomas Cook Group plc

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.04.2012 Η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 02.04.2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 22.05. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓ- ΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Προς το σκοπό της πληρέστερης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Εκδότης) ανακοινώνει ότι η Α Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της AUTOHELLAS ATEE.

Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της AUTOHELLAS ATEE. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν.3401, άρθρο 4, παρ.1 ε. 2στ. AUTOHELLAS ATEE / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ( STOCK OPTIONS PLAN) Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 12 η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ., πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ WARRANTS Οι Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων ή Warrants εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 36ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2011

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό. Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν στη νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο. 1. Νοµικό Πλαίσιο: 1.1 Κατ' εφαρµογή των προνοιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΕΣ Ή ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑSMS ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ATHENS, November 2002 ΥΠΗΡΕΣΙΑ AXIASMS 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΕΧΑΕ έχει ξεκινήσει την λειτουργία της υπηρεσίας AXIASMS, η οποία αφορά την

Διαβάστε περισσότερα