Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων"

Transcript

1 Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνετε αναφορικά με το Σχέδιο μπορείτε να συμβουλευτείτε το χρηματιστή/ τραπεζίτη/ λογιστή/ δικηγόρο σας ή έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.

2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Όροι και Κανονισμοί Λειτουργίας υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων Οι πιο κάτω ερωτήσεις-απαντήσεις επεξηγούν το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων (το "Σχέδιο") σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1 εκάστη (οι "Μετοχές") της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η "Εταιρία"). 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Σχεδίου; Σκοπός του Σχεδίου είναι να δώσει στους μετόχους της Εταιρίας τη δυνατότητα να επανεπενδύουν σε επιπρόσθετες μετοχές όλο ή μέρος του καθαρού μερίσματος, δηλαδή του ποσού που παραμένει μετά την παρακράτηση Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα (εκεί όπου ισχύει), που εκάστοτε θα τους καταβάλλεται από την Εταιρία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι μέτοχοι να αυξάνουν χρόνο με χρόνο την επένδυσή τους σε μετοχές, με έναν απλό και πρακτικό τρόπο και το Συγκρότημα να ενισχύει συνεχώς την κεφαλαιουχική του βάση με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων του. Οι μετοχές που θα παραχωρούνται στους μετόχους θα προέρχονται από αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου που θα πραγματοποιεί η Εταιρία ειδικά για τους σκοπούς του Σχεδίου. 2. Πώς λειτουργεί σε γενικές γραμμές το Σχέδιο; (α) Αφού εγγραφείτε στο Σχέδιο τότε σε κάθε μελλοντική πληρωμή μερίσματος και νοουμένου ότι δεν έχετε αποσυρθεί από το Σχέδιο ή το Σχέδιο δεν έχει ανασταλεί ή τερματιστεί από την Εταιρία, το καθαρό ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχετε καθορίσει για συμμετοχή στο Σχέδιο θα επανεπενδύεται αυτόματα σε επιπρόσθετες μετοχές. (β) Μετά από κάθε επανεπένδυση η Εταιρία θα σας αποστέλλει επιστολή παραχώρησης στην οποία θα αναφέρονται οι μετοχές οι οποίες σας έχουν παραχωρηθεί από την τελευταία επανεπένδυση. Εάν οι μετοχές σας είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων δεν θα λαμβάνετε τέτοια επιστολή, αλλά θα πληροφορείστε για τον αριθμό των μετοχών που πιστώθηκαν στο λογαριασμό αξιών σας από το χειριστή του λογαριασμού σας. (γ) Η Εταιρία θα σας αποστέλλει επίσης ειδοποίηση κατανομής μερίσματος στην οποία θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες υπολογισμού του μερίσματος και των αποκοπέντων/παρακρατηθέντων φόρων καθώς και το επανεπενδυθέν σε μετοχές ποσό του μερίσματος. Από φορολογικής άποψης θα θεωρείται ότι το μέρισμα σας έχει καταβληθεί και το έχετε χρησιμοποιήσει για αγορά νέων μετοχών. (δ) Μπορείτε να διακόψετε τη συμμετοχή σας στο Σχέδιο ή να τροποποιήσετε τον αριθμό των μετοχών, των οποίων το μέρισμα θα επανεπενδύεται, όποτε εσείς αποφασίσετε ειδοποιώντας γραπτώς την Εταιρία. Όλα τα μελλοντικά μερίσματα μετά την παραλαβή της γραπτής σας ειδοποίησης θα σας αποστέλλονται κατά το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας. 3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Σχεδίου; (α) Θα αποκτάτε τις μετοχές σας με έκπτωση από τη μέση τρέχουσα τιμή της μετοχής όπως επεξηγείται αναλυτικά στην ερώτηση 17, χρησιμοποιώντας το καθαρό ποσό του μερίσματός σας το οποίο θα επανεπενδύεται αυτόματα. (β) Δεν θα πληρώνετε οποιεσδήποτε προμήθειες και/ ή τέλη και/ ή έξοδα για τις μετοχές που αποκτάτε βάσει του Σχεδίου. (γ) Έχετε το δικαίωμα να επανεπενδύετε όλο ή μέρος του μερίσματός σας. (δ) Η επένδυσή σας με έναν εύκολο και απλό τρόπο θα αυξάνεται από μόνη της, αφού οι μετοχές που θα προκύπτουν από την εκάστοτε επανεπένδυση θα αποδίδουν επιπρόσθετο μέρισμα, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να επανεπενδυθεί σε νέες μετοχές. (ε) Η συμμετοχή στο Σχέδιο είναι εθελοντική. Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Σχέδιο όποτε αποφασίσετε και να διακόψετε ή να τροποποιήσετε τη συμμετοχή σας όποτε επιθυμείτε, απλώς ενημερώνοντας γραπτώς την Εταιρία. (στ) Θα έχετε τη δυνατότητα να επανεπενδύετε και το μέρισμα που αντιστοιχεί για ενεχυριασμένες μετοχές για τις οποίες το ενέχυρο επεκτείνεται στο μέρισμα, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε νέα πληρωμή μερίσματος θα εξασφαλίζετε το σύμφωνο του ενεχυρούχου δανειστή. Σε αυτή όμως την περίπτωση οι μετοχές που θα προκύπτουν θα θεωρούνται αυτόματα ενεχυριασμένες σε όφελος του ενεχυρούχου δανειστή, εκτός εάν άλλως απαιτηθεί από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Νοείται ότι εάν δεν εξασφαλίζετε σε κάθε νέα πληρωμή μερίσματος το σύμφωνο του ενεχυρούχου δανειστή, η συμμετοχή σας στο Σχέδιο θα ισχύει μόνο για τις τυχόν ελεύθερες μετοχές σας που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 1

3 4. Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Σχέδιο; Στο Σχέδιο δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι και η συμμετοχή σε αυτό είναι εντελώς προαιρετική. Μέτοχοι σε κοινή μερίδα/μερίδα Συγκυρίων: Όταν οι μετοχές είναι εγγεγραμμένες σε κοινή μερίδα ή μερίδα Συγκυρίων τότε η Aίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από όλους τους κατόχους των μετοχών. Ανήλικοι: Μπορούν να συμμετάσχουν νοουμένου ότι η Αίτηση θα υπογράφεται και από τους δύο γονείς (εφόσον ζουν και οι δύο γονείς). Εταιρίες και/ ή άλλα νομικά πρόσωπα: Η Αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τα δεόντως εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρόσωπα και να τοποθετείται η σφραγίδα της Εταιρίας. Η σχετική εξουσιοδότηση πρέπει να επισυνάπτεται στην Αίτηση. 5. Μπορούν να δηλωθούν για συμμετοχή στο Σχέδιο και μετοχές μου που είναι ενεχυριασμένες; Ναι. Μπορούν να δηλωθούν για συμμετοχή στο Σχέδιο και μετοχές που είναι ενεχυριασμένες και για τις οποίες το ενέχυρο επεκτείνεται στο μέρισμα, νοουμένου ότι σε κάθε νέα πληρωμή μερίσματος θα εξασφαλίζετε νέα γραπτή συγκατάθεση του/των ενεχυρούχου/ων δανειστή/ών για τον επηρεαζόμενο αριθμό μετοχών με τη συμπλήρωση και υπογραφή από αυτόν/ούς του πίσω μέρους της Αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση οι νέες μετοχές που θα προκύπτουν θα θεωρούνται αυτόματα ενεχυριασμένες προς όφελος του ενεχυρούχου δανειστή, εκτός εάν άλλως απαιτηθεί από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Νοείται ότι εάν δεν εξασφαλίζετε σε κάθε νέα πληρωμή μερίσματος νέα γραπτή συγκατάθεση του/των ενεχυρούχου/ων δανειστή/ών, η συμμετοχή σας στο Σχέδιο θα ισχύει μόνο για τις τυχόν ελεύθερες μετοχές σας που συμμετέχουν στο Σχέδιο. Ο ενεχυρούχος δανειστής θα έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρει το σύμφωνό του ειδοποιώντας γραπτώς την Εταιρία. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρία θα ενημερώνει τον επηρεαζόμενο μέτοχο και οι ενεχυριασμένες μετοχές για τις οποίες αποσύρθηκε το σύμφωνο του ενεχυρούχου δανειστή δεν θα συμμετέχουν στο Σχέδιο. Για μετοχές που είναι ενεχυριασμένες, αλλά το ενέχυρο δεν επεκτείνεται στο μέρισμα, δεν χρειάζεται η συγκατάθεση του ενεχυρούχου δανειστή και οι μετοχές που θα προκύπτουν θα είναι ελεύθερες βαρών. 6. Τι θα συμβεί εάν μελλοντικά ενεχυριάσω επιπρόσθετες μετοχές που συμμετέχουν ήδη στο Σχέδιο; Σε περίπτωση που μελλοντικά ενεχυριάσετε επιπρόσθετες μετοχές που συμμετέχουν ήδη στο Σχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίσετε το σύμφωνο του ενεχυρούχου δανειστή για συνέχιση της συμμετοχής στο Σχέδιο του επηρεαζόμενου αριθμού μετοχών, το οποίο σύμφωνο θα πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστο την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) του επικείμενου μερίσματος. Νοείται ότι σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή σας στο Σχέδιο θα ισχύει μόνο για τις τυχόν ελεύθερες μετοχές σας που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 7. Υπάρχει ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός μετοχών για συμμετοχή στο Σχέδιο; Όχι. Όμως στην περίπτωση που το μέρισμα που προκύπτει από τις μετοχές σας δεν είναι ικανοποιητικό για να σας κατανεμηθεί τουλάχιστο μία ακέραιη μετοχή, τότε το μέρισμα δεν θα επανεπενδύεται, αλλά θα σας αποστέλλεται ολόκληρο με το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας. 8. Ποιες επιλογές μπορούν να έχουν οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο; Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στο Σχέδιο μπορούν να επιλέξουν επανεπένδυση του καθαρού ποσού του μερίσματος που αφορά όλες (ολική επανεπένδυση) ή μέρος (μερική επανεπένδυση) των μετοχών που εκάστοτε θα κατέχουν. Ολική επανεπένδυση μερισμάτων: Με την επιλογή αυτή δίδετε οδηγίες στην Εταιρία να επανεπενδύει ολόκληρο το εκάστοτε καθαρό ποσό του μερίσματος που θα δικαιούστε και θα σας καταβάλλεται για όλες τις μετοχές σας. Πρέπει να σημειωθεί ότι με αυτή την επιλογή όλες οι νέες μετοχές που θα προκύπτουν από την επανεπένδυση καθώς και τυχόν δωρεάν μετοχές που θα σας παραχωρηθούν από την Εταιρία, θα περιλαμβάνονται στο σύνολο των μετοχών σας, των οποίων το επόμενο καθαρό μέρισμα που αναλογεί θα επανεπενδύεται σε νέες μετοχές. Σε περίπτωση ολικής συμμετοχής θα απενεργοποιείται οποιαδήποτε υφιστάμενη οδηγία για αυτόματη πίστωση του μερίσματός σας σε τραπεζικό λογαριασμό. Τέτοια οδηγία θα ενεργοποιείται ξανά αυτόματα εάν τερματιστεί η συμμετοχή σας στο Σχέδιο ή στο βαθμό που η συμμετοχή διαφοροποιείται (π.χ. από ολική σε μερική συμμετοχή). 2 Μερική επανεπένδυση μερισμάτων: Με την επιλογή αυτή δίδετε οδηγίες στην Εταιρία να επανεπενδύει το εκάστοτε καθαρό ποσό του μερίσματος που θα δικαιούστε και θα σας καταβάλλεται πάνω στο συγκεκριμένο αριθμό μετοχών που έχετε καθορίσει για συμμετοχή στο Σχέδιο. Σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε υφιστάμενη οδηγία για αυτόματη πίστωση του μερίσματός σας σε τραπεζικό λογαριασμό θα ισχύει για το ποσό του μερίσματος που αναλογεί για τις υπόλοιπες ελεύθερες μετοχές σας που δεν συμμετέχουν στο Σχέδιο.

4 9. Πώς μπορώ να τροποποιήσω τις επιλογές μου εντός του Σχεδίου; Μπορείτε όποτε επιθυμείτε να τροποποιήσετε την επιλογή σας εντός του Σχεδίου συμπληρώνοντας νέα Αίτηση και επιστρέφοντάς την στους πιο κάτω: Κύπρος Yπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων EuroLife House Έβρου 4, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία Ελλάδα Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος Αθήνα Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Η Αίτηση θα πρέπει να ληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστο την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) του μερίσματος για να ισχύει για το επικείμενο μέρισμα. Εάν ληφθεί εκπρόθεσμα τότε οι οδηγίες σας θα ισχύουν μόνο για τα μελλοντικά μερίσματα. 10. Μπορώ να συμμετάσχω στο Σχέδιο για μέρος των μετοχών μου; Ναι. Εάν επιθυμείτε να επανεπενδύετε τα μερίσματα που σας αναλογούν μόνο πάνω σε μέρος των μετοχών σας, θα πρέπει να καθορίσετε τον αριθμό των μετοχών που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο στον ειδικό χώρο της Αίτησης. Το υπόλοιπο μέρισμα που θα αφορά τις μετοχές σας που δεν θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα σας αποστέλλεται κατά το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας. 11. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Αίτηση Εγγραφής ή Τερματισμού της Συμμετοχής στο Σχέδιο; Η Αίτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: - συμμετοχή στο Σχέδιο (μέρος Α), - τερματισμό της συμμετοχής στο Σχέδιο (μέρος Β), - τροποποίηση της εντολής από ολική σε μερική συμμετοχή ή το αντίθετο (μέρος Α), - αλλαγή του αριθμού των μετοχών που έχουν δηλωθεί για μερική συμμετοχή (μέρος Α), - εξασφάλιση του συμφώνου του ενεχυρούχου δανειστή (μέρος Γ) Αιτήσεις θα αποστέλλονται από καιρού εις καιρό σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας οι οποίοι δεν θα συμμετέχουν στο Σχέδιο. 12. Τι πρέπει να κάνω εάν επιθυμώ να συμμετάσχω στο Σχέδιο; Για να συμμετάσχετε στο Σχέδιο θα πρέπει να συμπληρώσετε το μέρος Α της Αίτησης και να την αποστείλετε σε έναν από τους πιο κάτω: Κύπρος Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων EuroLife House Έβρου 4, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία Ελλάδα Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος Αθήνα Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Δεν θα αποστέλλονται από την Εταιρία αποδείξεις παραλαβής των σχετικών Αιτήσεων. 13. Τι θα πρέπει να κάνω εάν επιθυμώ να τερματίσω τη συμμετοχή μου στο Σχέδιο; Μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας στο Σχέδιο οποτεδήποτε ειδοποιώντας γραπτώς την Εταιρία. Η σχετική ειδοποίηση πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστο την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) του επικείμενου μερίσματος σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να περιληφθείτε στο Σχέδιο και για το μέρισμα αυτό. Διαφορετικά το συγκεκριμένο μέρισμα θα επανεπενδύεται για λογαριασμό σας και η ειδοποίηση θα ισχύει μόνο για τα επόμενα μερίσματα τα οποία θα αποστέλλονται σε σας κατά το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας, εκτός εάν εν τω μεταξύ επανεγγραφείτε στο Σχέδιο, πράγμα το οποίο μπορείτε να πράξετε όποτε επιθυμείτε. 14. Πότε τερματίζεται αυτόματα η συμμετοχή στο Σχέδιο; Η συμμετοχή στο Σχέδιο τερματίζεται αυτόματα στις περιπτώσεις που η Εταιρία παραλάβει κατάλληλη ειδοποίηση για έκδοση διατάγματος παραλαβής περιουσίας ή πτώχευση ή διάλυση ή θάνατο ή διανοητική ασθένεια μετόχου, είτε οι μετοχές κατέχονται σε προσωπική μερίδα του ιδίου, είτε κατέχονται σε κοινή μερίδα με άλλο μέτοχο, είτε κατέχονται σε μερίδα συγκυρίων. 3

5 15. Πότε μπορώ να συμμετάσχω στο Σχέδιο; Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Σχέδιο οποτεδήποτε επιθυμείτε. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι εάν η Αίτησή σας παραληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστο την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) του μερίσματος τότε η επανεπένδυση του μερίσματός σας θα αρχίζει να εφαρμόζεται και για το επικείμενο μέρισμα και για τα μελλοντικά μερίσματα, εκτός εάν αυτή ανακληθεί. Σε αντίθετη περίπτωση όλες οι Αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται όλες οι Αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θα ισχύουν μόνο για τα μελλοντικά μερίσματα. 16. Θα χρειάζεται για κάθε μέρισμα να υποβάλλω νέα Αίτηση; Όχι. Αφού συνδεθείτε για πρώτη φορά με το Σχέδιο τότε η συμμετοχή σας θα παραμένει σε ισχύ και για όλα τα μελλοντικά μερίσματα, τα οποία θα επανεπενδύονται αυτόματα σε νέες μετοχές, εκτός εάν ζητήσετε με γραπτή ειδοποίηση τερματισμό της συμμετοχής σας ή εάν το Σχέδιο διακοπεί ή ανασταλεί από την Εταιρία. 17. Ποια θα είναι η τιμή στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματά μου βάσει του Σχεδίου και πόσες μετοχές θα παίρνω; Βάσει του Σχεδίου, η τιμή διάθεσης στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματά σας θα είναι το 100% του μεσοσταθμικού όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής όπως αυτή θα διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) τις πρώτες πέντε εργάσιμες μέρες που η μετοχή θα διαπραγματεύεται εκτός μερίσματος (ex-dividend), μείον οποιοδήποτε ποσοστό έκπτωσης αποφασίζεται από την Εταιρία, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 10%. Η ημερομηνία καθορισμού της τιμής διάθεσης θα είναι η επόμενη μέρα που έπεται των πέντε εργάσιμων ημερών που αναφέρονται πιο πάνω. Ως εργάσιμη θεωρείται κάθε ημέρα κατά την οποία διεξάγονται Χρηματιστηριακές Συνεδρίες και στα δύο Χρηματιστήρια, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αλλάξει το ποσοστό της παραχωρούμενης έκπτωσης στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματα βάσει του Σχεδίου ή ακόμη να το καταργήσει εντελώς. Σε τέτοια περίπτωση θα αποστέλλεται έγκαιρα σχετική γραπτή ειδοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες. Ο αριθμός των μετοχών που θα παίρνετε βάσει του Σχεδίου πιθανόν να διαφέρει κάθε φορά λόγω του ότι αυτός εξαρτάται (α) από το ύψος του εκάστοτε διαθέσιμου για επανεπένδυση μερίσματος και (β) από την τιμή διάθεσης της μετοχής που θα ισχύει κάθε φορά όπως επεξηγείται πιο πάνω. Θα προκύπτει δε από τη διαίρεση του καθαρού ποσού του μερίσματος που επανεπενδύεται δια της τιμής που θα καθορίζεται για απόκτηση της κάθε μετοχής. Εάν το διαθέσιμο ποσό του μερίσματός σας δεν είναι ικανοποιητικό για να σας κατανεμηθεί τουλάχιστο μία ακέραιη μετοχή, τότε το μέρισμα δεν θα επανεπενδύεται, αλλά θα σας αποστέλλεται ολόκληρο κατά το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας. 18. Τι θα συμβεί εάν προκύψουν κλασματικές μετοχές; Κανένας συμμετέχων δεν δικαιούται να λάβει κλασματική μετοχή. Έτσι σε περίπτωση που κατά την επανεπένδυση προκύψει κλασματική μετοχή τότε εάν αυτή είναι κάτω από το 1/2 της μετοχής θα αγνοείται. Εάν όμως αυτή αποτελεί το 1/2 της μετοχής ή το ξεπερνά, τότε θα σας παραχωρείται μία επιπλέον ακέραιη μετοχή. Στην περίπτωση όμως που το ποσό του μερίσματός σας δεν είναι ικανοποιητικό ώστε να προκύψει τουλάχιστο μία ακέραιη μετοχή τότε δεν θα ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία υπολογισμού, αλλά ολόκληρο το μέρισμα θα σας καταβάλλεται με το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας και δεν θα επανεπενδύεται. Παράδειγμα 1 Διαθέσιμο καθαρό μέρισμα για επανεπένδυση 41,75 και τιμή διάθεσης μετοχής 4,50, τότε: Αριθμός νέων μετοχών = 41,75 = 9,28 = 9 νέες μετοχές 4,50 (το κλάσμα 0,28 αγνοείται) Παράδειγμα 2 Διαθέσιμο καθαρό μέρισμα για επανεπένδυση 40,25 και τιμή διάθεσης μετοχής 4,50, τότε: Αριθμός νέων μετοχών = 40,25 = 8,94 = 9 νέες μετοχές 4,50 (το κλάσμα 0,94 σας δίνει μία επιπλέον ακέραιη μετοχή) Παράδειγμα 3 Διαθέσιμο καθαρό μέρισμα για επανεπένδυση 4,00 και τιμή διάθεσης μετοχής 4,50, τότε: 4 Αριθμός νέων μετοχών = 4,00 = 0,89 = 0 νέες μετοχές 4,50 Ολόκληρο το μέρισμα των 4,00 θα σας καταβάλλεται με το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας.

6 19. Πώς θα εγγραφώ στο Σχέδιο σε περίπτωση που έχω περισσότερες από μία μερίδα μετοχών; Εάν για οποιοδήποτε λόγο είστε εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης μετοχών κάτω από περισσότερες από μία μερίδα μετοχών, τότε εκτός εάν προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι μερίδες σας να ενοποιηθούν, θα θεωρούνται ότι αποτελούν ξεχωριστή επένδυση και θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή Αίτηση για την κάθε μερίδα. Σε περίπτωση που μέρος των μετοχών σας είναι καταχωρημένες στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και μέρος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή Αίτηση για την κάθε μερίδα Επενδυτή. 20. Τι είδους πληροφοριακές καταστάσεις θα λαμβάνω σε περίπτωση που θα συμμετάσχω στο Σχέδιο; Μετά από κάθε επανεπένδυση, η Εταιρία θα σας αποστέλλει επιστολή παραχώρησης στην οποία θα αναφέρονται η ημερομηνία παραχώρησης, ο αριθμός των μετοχών που σας έχει παραχωρηθεί και η τιμή διάθεσης των μετοχών. Εάν οι μετοχές σας είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων δεν θα λαμβάνετε τέτοια επιστολή, αλλά θα πληροφορείστε για τον αριθμό των μετοχών που πιστώθηκαν στο λογαριασμό αξιών σας από το χειριστή του λογαριασμού σας. Η Εταιρία θα σας αποστέλλει επίσης ειδοποίηση κατανομής του μερίσματος στην οποία θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες υπολογισμού του μερίσματος και των αποκοπέντων/παρακρατηθέντων φόρων καθώς και το επανεπενδυθέν σε μετοχές ποσό του μερίσματος. Επιπρόσθετα, εάν συμμετέχετε στο Σχέδιο με μετοχές σας οι οποίες είναι ενεχυριασμένες, η Εταιρία θα σας αποστέλλει σχετική κατάσταση με τον αριθμό των μετοχών που έχουν θεωρηθεί αυτόματα ως ενεχυριασμένες και τυχόν ποσό μερίσματος το οποίο έχει αποδοθεί στον ενεχυρούχο δανειστή. 21. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που πωλήσω ή μεταβιβάσω όλες τις μετοχές μου; Εάν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε όλες τις μετοχές που κατέχετε αλλά δεν ειδοποιήσετε γραπτώς την Εταιρία για τερματισμό της συμμετοχής σας στο Σχέδιο, τότε η συμμετοχή σας θα απενεργοποιείται. Όμως σε περίπτωση που ξαναεγγραφούν μετοχές στο όνομά σας και νοουμένου ότι τηρούνται οι λοιποί όροι του Σχεδίου, τότε η συμμετοχή σας θα ενεργοποιείται αυτόματα και το σχετικό μέρισμα θα επανεπενδύεται σε μετοχές. 22. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που πωλήσω ή μεταβιβάσω μέρος των μετοχών μου; Εάν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε μέρος των μετοχών σας τότε (α) σε περίπτωση ολικής επανεπένδυσης η συμμετοχή σας θα εξακολουθήσει να ισχύει για όλο το νέο υπόλοιπο των μετοχών που θα παραμείνει εγγεγραμμένο στο όνομά σας και (β) σε περίπτωση μερικής επανεπένδυσης η συμμετοχή σας θα εξακολουθήσει να ισχύει για το νέο υπόλοιπο των μετοχών που θα παραμείνει εγγεγραμμένο στο όνομά σας μέχρι του αριθμού των μετοχών που είχατε αρχικά εξουσιοδοτήσει την Εταιρία για επανεπένδυση. Για παράδειγμα, εάν έχετε ζητήσει να επανεπενδύεται το μέρισμα που αναλογεί σε 500 μετοχές από τις που κατέχετε και μετά πωλήσετε 250, η Εταιρία θα εξακολουθήσει να επανεπενδύει το μέρισμα των 500 μετοχών από τις εναπομείνασες 750. Εάν αντιθέτως πωλήσετε 750 μετοχές, η Εταιρία θα εξακολουθήσει να επανεπενδύει το μέρισμα για όλες τις εναπομείνασες 250 μετοχές. Όμως εάν το ποσό του μερίσματος που προκύπτει μετά από τέτοια πώληση μετοχών δεν είναι ικανοποιητικό ώστε να προκύψει τουλάχιστο μία ακέραιη μετοχή τότε ολόκληρο το ποσό του μερίσματος θα σας αποστέλλεται με το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες σας και δεν θα επανεπενδύεται. 23. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει να μην καταβάλει μέρισμα σε κάποιο έτος; Σε περίπτωση που σε κάποιο έτος δεν καταβληθεί οποιοδήποτε μέρισμα από την Εταιρία, τότε δεν θα πραγματοποιείται επανεπένδυση μερίσματος και οι συμμετοχές θα παραμένουν ανενεργές μέχρι την επόμενη καταβολή μερίσματος. 24. Πώς θα επηρεαστεί η συμμετοχή μου στο Σχέδιο σε περίπτωση υποδιαίρεσης (split) ή ενοποίησης (reverse split) των μετοχών της Εταιρίας; (α) Σε περίπτωση ολικής επανεπένδυσης η συμμετοχή σας στο Σχέδιο θα εξακολουθήσει να ισχύει για όλες τις νέες μετοχές που θα προκύψουν από την υποδιαίρεση ή ενοποίηση των μετοχών της Εταιρίας. (β) Σε περίπτωση μερικής επανεπένδυσης η συμμετοχή σας θα εξακολουθήσει να ισχύει για το νέο αριθμό μετοχών που θα προκύψει από την υποδιαίρεση ή ενοποίηση των μετοχών της Εταιρίας και ο οποίος θα αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών που αρχικά είχε δηλωθεί για συμμετοχή στο Σχέδιο. 5

7 25. Υπάρχουν οποιαδήποτε ποσά με τα οποία θα επιβαρυνθώ με τη συμμετοχή μου στο Σχέδιο; Για τη συμμετοχή σας στο Σχέδιο δεν θα επιβαρύνεστε με οποιεσδήποτε προμήθειες και/ ή τέλη και/ ή έξοδα. 26. Τι δικαιώματα θα έχουν οι νέες μετοχές; Οι νέες μετοχές που θα προκύπτουν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υπάρχουσες μετοχές και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν πλήρως σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. 27. Πότε θα εισάγονται οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και πότε θα αρχίζει η διαπραγμάτευσή τους; Οι μετοχές που θα προκύπτουν, θα παραχωρούνται στους επενδυτές και η Εταιρία θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για εισαγωγή τους και ταυτόχρονη έναρξη της διαπραγμάτευσής τους και στα δύο Χρηματιστήρια (ΧΑΚ και ΧΑ) η οποία αναμένεται να αρχίζει μέσα σε τρεις περίπου εβδομάδες από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος. Το επενδυτικό κοινό στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα ενημερώνεται για την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης με σχετική δημοσίευση μέσω του κυπριακού και ελλαδικού τύπου. Η Εταιρία πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα μεριμνά για την παραχώρηση στους δικαιούχους των μετοχών που έχουν προέλθει από την επανεπένδυση καθώς και για την έκδοση και ταχυδρόμηση των σχετικών επιστολών παραχώρησης. Θα φροντίζει επίσης ώστε οι νέες μετοχές να πιστώνονται τόσο στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών οι οποίοι θα έχουν τις μετοχές τους καταχωρημένες στο Κεντρικό Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ όσο και στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών οι οποίοι θα έχουν τις μετοχές τους καταχωρημένες στο ΣΑΤ. 28. Θα επηρεαστώ φορολογικά από τη συμμετοχή μου στο Σχέδιο; Δεν υπάρχει καμιά διαφορά σε ό,τι αφορά το φορολογικό χειρισμό των μερισμάτων σας είτε αυτά λαμβάνονται ως μετρητά είτε επανεπενδύονται μέσω του Σχεδίου πλήρως ή μερικώς. Η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία εφαρμόζεται και στις δύο περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Η επανεπένδυση των μερισμάτων δεν σας απαλλάσσει από οποιοδήποτε φόρο εισοδήματος ο οποίος καθίσταται πληρωτέος για τα μερίσματα αυτά. Έτσι θα πρέπει να περιλαμβάνετε το ολικό ποσό του μερίσματος στη φορολογική σας δήλωση ως συνήθως, ανεξάρτητα του εάν έχει επανεπενδυθεί ή όχι σε μετοχές. Θα εξακολουθήσει να σας αποστέλλεται όπως και προηγουμένως η σχετική βεβαίωση με όλες τις λεπτομέρειες υπολογισμού του μερίσματος και των αποκοπέντων/ παρακρατηθέντων φόρων για υποβολή της στις φορολογικές αρχές. 29. Μπορεί η Εταιρία να τροποποιήσει, αναστείλει ή να τερματίσει το Σχέδιο; Το Σχέδιο μπορεί να τροποποιηθεί, ανασταλεί ή τερματιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οποτεδήποτε. Σε τέτοια περίπτωση θα αποστέλλεται έγκαιρα σχετική γραπτή ειδοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες. Εάν υπάρξει τροποποίηση του Σχεδίου οι υφιστάμενες συμμετοχές θα παραμένουν σε ισχύ και θα θεωρείται ότι η τροποποίηση έγινε αποδεκτή από τους συμμετέχοντες, εκτός εάν ληφθεί από την Εταιρία γραπτή ειδοποίηση από μέτοχο για τερματισμό της συμμετοχής του στο Σχέδιο. Η εφαρμογή των τροποποιήσεων θα έχει ισχύ από το επόμενο μέρισμα. Σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού του Σχεδίου οι υφιστάμενες συμμετοχές θα ακυρώνονται και το μέρισμα θα αποστέλλεται στους δικαιούχους κατά το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες τους. 30. Μέχρι πότε θα ισχύει το Σχέδιο; Εκτός εάν το Σχέδιο ανασταλεί ή τερματιστεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η οποία θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες, το Σχέδιο δεν έχει ημερομηνία λήξης. 31. Πού μπορώ να αποταθώ για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το Σχέδιο; Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με το Σχέδιο καθώς και για επιπρόσθετα αντίτυπα αυτού του εγγράφου και/ ή της Αίτησης, μπορείτε να αποτείνεστε: 6 Στην Κύπρο Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων EuroLife House Έβρου 4, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία τηλ: , φαξ: Στην Ελλάδα Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος Αθήνα τηλ: , φαξ: /

8 32. Υπάρχει οτιδήποτε άλλο το οποίο θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζω; (α) Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αξία της μετοχής και η απόδοσή της κυμαίνεται όπως συμβαίνει σε όλες τις αξίες που είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήρια. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν πρέπει να θεωρηθούν ως συμβουλή για να συμμετάσχετε στο Σχέδιο. Η Εταιρία δεν μπορεί να σας διαβεβαιώσει για πραγματοποίηση κέρδους ή αποφυγή ζημιάς που δυνατόν να προκύψει από την απόκτηση μετοχών βάσει του Σχεδίου. (β) (γ) (δ) (ε) Το Σχέδιο δεν αντιπροσωπεύει αλλαγή στη μερισματική πολιτική της Εταιρίας ούτε αποτελεί εγγύηση για καταβολή μελλοντικών μερισμάτων, τα οποία θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται από την κερδοφορία της Εταιρίας, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και άλλους παράγοντες. Μελλοντικές ημερομηνίες αποκοπής μερίσματος (ex-dividend dates) και κατά συνέπεια τελευταία ημερομηνία υποβολής των σχετικών Αιτήσεων για κάθε μέρισμα θα περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση και την Έκθεση Εξαμηνίας που εκδίδονται από την Εταιρία. Η Εταιρία δεν θα ευθύνεται βάσει του Σχεδίου, για οποιοδήποτε λάθος ή παράληψη που έχει γίνει με καλή πίστη συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε ευθυνών που πιθανόν να προκύπτουν από μη τερματισμό συμμετοχής οποιουδήποτε μετόχου σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος παραλαβής περιουσίας ή πτώχευσης ή διάλυσης ή θανάτου ή διανοητικής ασθένειάς του, είτε οι μετοχές κατέχονται σε προσωπική μερίδα, είτε από κοινού με άλλο μέτοχο, είτε σε μερίδα συγκυρίων, πριν από την παραλαβή κατάλληλης γραπτής ειδοποίησης για τα γεγονότα αυτά. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όπου ανωτέρω αναφέρεται η φράση "ημερομηνία αποκοπής" ή "ημέρα αποκοπής" σημαίνει την πρώτη ημέρα κατά την οποία η μετοχή διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς συμμετοχή στο μέρισμα (ex-dividend). (στ) Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους και Κανονισμούς Λειτουργίας του Σχεδίου όπως παρουσιάζονται στις απαντήσεις των ερωτήσεων που περιέχονται στο έγγραφο αυτό. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το τι θα πράξετε αναφορικά με το Σχέδιο θα πρέπει να συμβουλευτείτε το χρηματιστή/τραπεζίτη/λογιστή/δικηγόρο σας ή έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. Λευκωσία, 11 Μαρτίου

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενημερωτικό Έντυπο > Προτού Ασφαλιστείτε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd 5 3. Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια 5 3.1 Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) PRIMETEL PLC

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) PRIMETEL PLC PRIMETEL PLC ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 15.102.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,17 (0,10) Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000 ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SFS Group Public Company 1 Limited ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ, ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τoν περί Εταιρειών Νόµο 113) ΕΚ ΟΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα