Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011"

Transcript

1 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) Επισκευές μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) Τέλη κυκλοφορίας (ΕΙΧ) ΦΠΑ Εξόδων κίνησης (ΕΙΧ) Εξοδα κίνησης (ΕΙΧ) Αποσβέσεις μεταφ.μέσων (ΕΙΧ) Φορολογικά πρόστιμα & Προσαυξήσεις 1.488,67 0, ,67 Σύνολα 1.488,67 0, ,67

2 Δ.MEDINET ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 622,40 622,39 0,01 622,40 622,39 0,01 Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 260,00 259,99 0,01 260,00 259,99 0,01 1.Καταβλημένο , ,00 882,40 882,38 0,02 882,40 882,38 0,02 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις 1.Τακτικό Αποθεματικό 5.494, ,05 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις V Αποτελέσματα εις νέο 1.Γήπεδα-Οικόπεδα 3. Κτίρια και τεχνικά έργα Υπόλοιπο κερδών εις νέο , ,92 4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ , , , , , ,59 Υπόλοιπο ζημιάς προηγ χρήσεων 5.Μεταφορικά μέσα , ,92 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.437, ,80 0, , ,80 0,08 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση VI Ποσά προρρισμένα για αύξηση κεφαλαίου 0, , , , , , , ,67 Σύνολο ακινητοποιήσεων , , , , , ,67 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) , ,97 ΙΙΙ. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δοσμένες εγγυήσεις 500,00 500,00 Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 500,00 500,00 Γ. 8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , ,69 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.Προμηθευτές , ,47 Ι. Αποθέματα 2α.Επιταγές Μεταχρονολογημένες 1.Εμπορεύματα 6.369, ,08 3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες 0, ,66 4.Προκ/λές πελατών 149,85 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη , , , ,74 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11,60 11,60 ΙΙ. Απαιτήσεις 10.Μερίσματα πληρωτέα 1.Πελάτες , ,79 11.Πιστωτές Διάφοροι ,00 0,00 2.Γραμμάτια εισπρακτέα ,33 0,00 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) , ,55 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση 3α.Επιταγές εισπρακτέες ,33 Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ) , ,55 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση 3γ.Επιταγές στις τράπεζες 11.Χρεώστες διάφοροι , ,29 12.Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων , ,41 IV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο , ,21 2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 2.949,76 82, , ,68 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) , ,83 E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επομ.χρήσεων 3.Λοιποί μεταβ.λογ.ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,54 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) , ,52

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,37 Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως , ,47 Μείον: Κόστος πωλήσεων , ,29 (+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσεων , ,11 Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως , ,08 (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.ετών Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 Σύνολο , , , ,08 Μείον:Φόρος Εισοδήματος , , , ,91 Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας , ,96 3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως , , , ,52 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,56 Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 1.Τακτικό Αποθεματικό 3.756, ,99 Μείον:4.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 198,83 198,83 93,09 93,09 2.Μερίσματα πληρωτέα Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλέυσεως , ,47 8.Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) είς νέο , ,92 Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα Πλέον:1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 5.574,39 0,00 Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα , , , ,91 ΙΙ Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) , ,47 Μείον:Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων , ,98 Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ,30 0, ,98 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,47 Αθήνα 31/03/2013 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤHΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ: ΑΡ.ΑΔ

4 ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Α ΑΘΗΝΩΝ Δ.MEDINET ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ 01/01/ /12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΓΕΝ.ΕΚΜ/ΣΗΣ (Λ.80) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ 1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3426,08 70.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ,25 21.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ 72.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠ 24.Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 73.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣ 0 28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 75.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ ΑΣΧ 2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 76.ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 61457,14 24.ΠΡΩΤΩΝ & ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ 26.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ ,22 3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6369,00 21.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ 24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ 28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0 61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7897,22 63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2533,4 64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 15424, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 5755, ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒ.& ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 4335, ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ 661, ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 271, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝ ΥΠΗΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 4250,1 65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 198, ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,30 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,23 ΜΕΙΟΝ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΡΑΔ) ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ ,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,25

5 Δ.MEDINET ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 60 0,00 0, , , , ,00 30,00 30, , ,37 544, , , , , , , ,00 477, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 150,00 150, ,30 330,65 330, ,80 271,80 0,00 271, , , , ,10 0, , ,83 198,83 198,83 0, , , , , , , , ,03 198, ,01

6 Δ.MEDINET ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ 2012 ΠΩΛ.23% ΠΩΛ.13% ΕΝΔ.23% ΦΠΑ.23% ΦΠΑ 13% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , , , ,30 281,85 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , , ,50 135,95 ΜΑΡΤΙΟΣ , , ,11 259,62 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,42 428, ,48 55,69 ΜΑΙΟΣ ,22 642, , ,30 83,56 ΙΟΥΝΙΟΣ , , , ,45 331,80 ΙΟΥΛΙΟΣ , , , ,48 736,79 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ , , , ,60 753,40 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ , , ,42 431,07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,11 835, ,61 108,60 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 9.168,00 214, ,64 27,85 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,12 214, ,38 27,85 ΣΥΝΟΛΑ , , ,14 ΒΙΒΛΙΑ , ,26 ΑΓ.23% ΑΓ.13% Δ.Μ.Ε ΕΝΔ.23% ΦΠΑ.23% ΦΠΑ 13% ΦΠΑ ΔΑΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.414,50 270,00 518, ,44 325,34 35,10 119,33 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 681,00 46,67 0,00 156,63 0,00 10,73 ΜΑΡΤΙΟΣ 1.363,52 974,65 0,00 313,61 0,00 224,17 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0,00 132,74 30,53 ΜΑΙΟΣ 686,00 244, ,83 157,78 0,00 56,19 ΙΟΥΝΙΟΣ ,36 81, , ,60 0,00 823,35 ΙΟΥΛΙΟΣ ,84 361, , ,89 0,00 69,30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.874, ,50 248, ,60 431,22 511,88 354,44 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3.126, ,00 16,67 0,00 719,12 253,50 3,83 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 941,00 41,06 216,43 0,00 9,44 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2.713,88 91,30 624,19 0,00 21,00 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6.786,50 208, , ,90 27,06 161,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,14 ΒΙΒΛΙΑ , , ,98 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ 17020 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123536799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ INVENTICS S.A. ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 01-01-2011 ΕΩΣ 31-12-2011 ) 11η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Ε. 47612/62/Β/00/0304 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14. 1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.000 2762,05 10 14.900 1412,52 11 14.001 0,00 12 14.901 0,00 13 14.002

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,02. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 396.572,90. Μείον: Αποσβέσεις 396.

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,02. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 396.572,90. Μείον: Αποσβέσεις 396. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα