Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)"

Transcript

1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο (Μερίδια 4000Χ30.) 1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 1.303, ,52 0, , ,52 0,00 1. Καταβλημένο , ,00 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης , ,28 0, , ,28 0,01 Σύνολο , ,80 0, , ,80 0, , ,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ III. Διαφορές αναπρο/γής- επιχ/γήσεις επενδύσεων 2. Ορυχεία-Αγροί-Φυτείες ,34 0, , ,34 0, ,34 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού , ,00 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα , , , , , , , ,00 4. Mηχανήματα Λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός , , , , , ,87 5. Μεταφορικά Μέσα , , , , , ,02 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός , , , , , ,28 1. Τακτικό Αποθεματικό , ,63 7. Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) , , , , , ,39 III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο , ,76 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 7.407, ,70 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0, , , ,96 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , ,09 Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIII+ΑΙV +ΑV) , ,67 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Γ.2. Δάνεια Τραπεζών 0,00 0,00 1. Πελάτες , ,94 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 0,00 0,00 1. Προμηθευτές , , Χρεώστες Διάφοροι 7.747,79 0,00 2α. Επιταγές πληρωτέες 9.447, , , ,94 4. Προκαταβολές Πελατών 0,00 0,00 3. Τράπεζες λ./βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,98 IV. Διαθέσιμα 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη 0, ,77 1. Ταμείο , ,33 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.879, ,84 3. Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας , , Πιστωτές Διάφοροι , , , ,96 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) , ,33 (ΔΙΙ+ΔΙV) , ,90 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , ,33 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 880,00 880,00 880,00 880,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) , ,00 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 1,00 1,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακων στοιχείων 1,00 1,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 (01/01/ /12/2013) Κλειόμενης Προηγούμενης Κλειόμενης Προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως , ,76 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) , ,90 Υπόλοιπο αποτ/των ζημιών προηγ.χρήσεων , ,20 : Κόστος Πωλήσεων , ,50 Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως , ,40 Σύνολο , ,96 Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.200, ,00 ΜΕΙOΝ 1. Φόρος εισοδήματος Σύνολο , ,40 Ζημίες εις νέο , ,96 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας , ,07 1. Τακτικό Αποθεματικό 0,00 0,00 3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως , , , ,60 2. Μερίσματα Πληρωτέα 0,00 0,00 Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως , ,20 Σύνολο 0,00 0,00 ΠΛΕΟΝ Η' ΜΕΙΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 78,00 78,00 96,97 96,97 : 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα , , , , , ,44 Ολικά Αποτελέσματα κέρδη Εκμεταλλεύσεως , ,64 II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα Πλέον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 9.339, ,13 3. Έσοδα προηγόυμενων χρήσεων 0, , , ,94 1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα 2.904, , , , , ,12 ΘΗΒΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα , ,76 Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων , ,08 ΑΕ ΑΔΤ.AK : Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος , ,08 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων , ,76

2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) κλειομένης προηγούμενης κλειομένης προηγούμενης Χρήσεως 2006 Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2006 Χρήσεως 2005 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο (Μερίδια 4000Χ30.) 1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 1.303, ,52 0, , ,52 0,00 1.Καταβλημένο , ,00 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 7.319, , , , , ,10 Σύνολο 8.623, , , , , , , ,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ιιι. Διαφορές αναπρο/γής- επιχ/γήσεις επενδύσεων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών 2. Ορυχεία-Αγροί-Φυτείες ,53 0, , ,53 0, ,53 περιουσιακών στοιχείων 0, ,91 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα , , , , , ,74 0, ,91 5. Μεταφορικά Μέσα 452,10 452,08 0,02 0,00 0,00 0,00 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός , , , , , ,47 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) , , , , , ,27 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 9.362, ,78 1. Τακτικό Αποθεματικό 9.362, ,78 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ) , ,74 2. Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο , , , ,37 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+Αιιι+ΑΙV +ΑV) , ,32 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Πελάτες , ,29 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 6.337, ,29 1.Προμηθευτές , , Χρεώστες Διάφοροι 6.820, ,11 2α.Επιταγές πληρωτέες 0, , , ,69 4. Προκαταβολές Πελατών 56,21 139,84 IV. Διαθέσιμα 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη , ,15 1. Ταμείο , ,43 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 800,59 784,21 3. Καταθέσεις Οψεως , ,95 11.Πιστωτές Διάφοροι , , , ,38 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) , ,67 (ΔΙΙ+ΔΙV) , ,07 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 483,00 594,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,99 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) , ,99 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 1,00 1,00 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακων στοιχείων 1,00 1,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2006 (01/01/ /12/2006) Κλειομένης Προηγούμενης Κλειομένης Προηγούμενης Χρήσεως 2006 Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2004 Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως , ,29 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) , ,21 Διαφορές φορλογικου ελέγχου 0, ,38 : Κόστος Πωλήσεων , ,88 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης ,37 0,00 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη/ ζημίες) , ,33 Σύνολο , ,09 Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος , ,28 Σύνολο , ,33 Κέρδη προς διάθεση , ,37 Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας , ,82 1. Tακτικό Αποθεματικό 0,00 0,00 3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως , , , ,48 2. Μερίσματα Πληρωτέα 0,00 0,00 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως , ,85 Ζημίες εις νέον , ,37 ΠΛΕΟΝ (ήή μείον) 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 16,10 16,10 24,46 24,46 : 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 77,40 77,40-61,30 36,38 36,38 Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως , ,93 1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα 0,63 0,63-0,63 6,64 6,64 ΘΗΒΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα , ,29 Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων , ,63 ΑΔΤ.Θ ΑΔΤ.Σ : Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος , ,63 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων , ,29

3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) σε ευρω σε ευρώ σε ευρώ κλειομένης προηγούμενης κλειομένης προηγούμενης Χρήσεως 2002 Χρήσεως 2001 Χρήσεως 2002 Χρήσεως 2001 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο (Μερίδια 600Χ10.000δρχ.) 1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 1.303, ,52 0, , ,52 0,00 1. Καταβεβλημένο , , , ,52 0, , ,52 0, , ,22 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός , , , , , ,97 1. Τακτικό Αποθεματικό 5.697, ,11 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ) , , , , , , , ,11 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ) 2.314, ,97 Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV) , ,33 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1. Πελάτες ,90### ,43 1. Προμηθευτές , ,15 : Προβλέψεις , ,43 4. Προκαταβολές Πελατών 56,21 123,28 3α. Επιταγές Εισπρακτέες , ,83 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη , , Χρεώστες Διάφοροι , ,23 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 465, , , Πιστωτές Διάφοροι , ,17 IV. Διαθέσιμα , ,31 1. Ταμείο 7.124, ,16 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , ,31 2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα 0,00 3. Καταθέσεις Οψεως , , , ,48 (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) , ,97 1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων 338,17 232,70 338,17 232,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) , ,64 ΘΗΒΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003 Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΑΔΤ.Θ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΤ.Σ816764

4 Σ. ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού , ,50 Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή) , ,31 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.200, ,00 Παροχές τρίτων , ,23 2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Φόροι - Τέλη ( πλην των μη ενσωματωμένων Επιχ/σεις & Διά/ρα έξοδα Πωλησεων 0,00 86,02 στο λειτουργικό κόστος 2.238,86 902,24 Εσοδα Κεφαλαίων 0,00 45,36 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Έσοδα Παρεπόμενων ασχολιών 24,46 0,00 Έξοδα προβολής & διαφήμισης 143,68 503, , ,69 Συνδρομές - Εισφορές 0,00 Έντυπα & γραφική ύλη 803, ,29 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 Έξοδα δημοσιεύσεων 262,70 6,00 Διάφορα έξοδα 2.561, ,15 Τόκοι και συναφή έξοδα 36,38 23,30 Αποσβέσεις παγίων ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος 6.684, , , ,07 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ , ,07 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 5.162, ,62 ΣΥΝΟΛΟ , ,69 ΣΥΝΟΛΟ , ,69 ΘΗΒΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ ΣΤΥΛ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΑΔΤ.Θ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ: Σ816764

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) κλειομένης προηγούμενης κλειομένης προηγούμενης Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2004 Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2004 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο (Μερίδια 2000Χ30.) 1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 1.303, ,52 0, , ,52 0,00 1. Καταβεβλημένο , ,00 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 6.597, , , , , ,65 Σύνολο 7.901, , , , , , , ,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ιιι. Διαφορές αναπρο/γής- επιχ/γήσεις επενδύσεων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών 2. Ορυχεία-Αγροί-Φυτείες ,53 0, , ,53 0, ,53 περιουσιακών στοιχείων , ,91 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα , , , , , , , ,91 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός , , , , , ,36 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) , , , , , ,83 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 9.362, ,78 1. Τακτικό Αποθεματικό 9.362, ,78 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ) , ,83 2. Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο , ,37 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+Αιιι+ΑΙV +ΑV) , ,69 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Πελάτες , ,75 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις : Προβλέψεις 0,00 0,00 1. Προμηθευτές , ,97 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 8.651, ,44 2α. Επιταγές πληρωτέες ,00 0,00 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης 0, ,38 4. Προκαταβολές Πελατών 139,84 417, Χρεώστες Διάφοροι 2.944, ,81 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη , , , ,38 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 784,21 731,34 IV. Διαθέσιμα 11. Πιστωτές Διάφοροι , ,33 1. Ταμείο , ,89 3. Καταθέσεις Οψεως 2.262, ,98 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) , , , ,87 (ΔΙΙ+ΔΙV) , ,25 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 594,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) , ,73 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 1,00 0,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακων στοιχείων 1,00 0,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2005 (01/01/ /12/2005) Κλειομένης Προηγούμενης Κλειομένης Προηγούμενης Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2004 Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2004 Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) , ,31 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως 5.156, ,24 : Κόστος Πωλήσεων , ,37 Διαφορές φορλογικου ελέγχου , ,62 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη/ ζημίες) , ,94 Σύνολο , ,62 Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 86,02 ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος 4.504, ,48 Σύνολο , ,96 Κέρδη προς διάθεση , ,14 Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας , ,67 1. Tακτικό Αποθεματικό 0, ,14 3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως , , , ,40 2. Μερίσματα Πληρωτέα 0,00 0,00 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 5.174, ,56 Ζημίες εις νέον ,37 0,00 ΠΛΕΟΝ (ήή μείον) 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 24,46 24,46 45,36 45,36 : 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 36,38 36,38 23,30 23,30 Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 5.162, ,62 1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα 6,64 6,64 343,38 343,38 ΘΗΒΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα 5.156, ,24 Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 6.684, ,15 ΑΔΤ.Θ ΑΔΤ.Σ : Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος 6.684,63 0, ,15 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων 5.156, ,24

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52 Π & Β ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 61034/01/Β/06/492(2008) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ Η Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 2. 6η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199 ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014-32η Εταιρική χρήση (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ 17020 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123536799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ INVENTICS S.A. ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 01-01-2011 ΕΩΣ 31-12-2011 ) 11η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Ε. 47612/62/Β/00/0304 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε.

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε ΕΥΡΩ 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 118702220000 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα