Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88)"

Transcript

1 Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) 1.Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιοποίησης 1.1 Πεδίο Εφαρμογής Η THETIS CAPITAL Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ο Όμιλος) δημοσιοποιεί πληροφορίες εποπτικής φύσεως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, στα άρθρα 80 έως 88 του νόμου 4261/2014, καθώς και στην απόφαση της Ε.Κ. 9/459/ ,όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Ε.Κ. 9/572/ και την απόφαση της Ε.Κ. 26/606/ Δημοσιοποίηση εποπτικών πληροφοριών Η πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης εποπτικών πληροφοριών, περιλαμβάνει τις εσωτερικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που ακολουθεί η Εταιρία προκειμένου να τελεί σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης εποπτικών πληροφοριών του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, όπως ορίζονται στα άρθρα του 431 έως 455. Αντικείμενο της Πολιτικής αποτελούν α) ο καθορισμός των απαραίτητων μέτρων και διαδικασιών για την επίτευξη της έγκαιρης και προσήκουσας δημοσιοποίησης των στοιχείων που προβλέπονται από το νόμο 4261/2014 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 και β) ο καθορισμός των απαραίτητων μέτρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της επαλήθευσης και της συχνότητας των ως άνω δημοσιοποιήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης, τροποποίησης και προσαρμογής της Πολιτικής συμμόρφωσης και είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των δημοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούμενων πληροφοριών. Προς τον σκοπό αυτό οι πληροφορίες των άρθρων του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, πριν την δημοσιοποίηση τους. Στην Εταιρία σύμφωνα με τον νόμο ακολουθούνται οι παρακάτω ενέργειες: Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας είναι αρμόδιος για τον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει εκάστοτε να περιέχονται στη δημοσιοποίηση εποπτικών πληροφοριών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ως άνω. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, σε συνεργασία με το Λογιστήριο της Εταιρίας, ετοιμάζει κατάσταση στην οποία περιέχονται το σύνολο των αναγκαίων εποπτικών πληροφοριών προς δημοσιοποίηση και συμφωνούνται-επαληθεύονται με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της έγκαιρης πραγματοποίησης της δημοσιοποίησης καθώς και για τον έλεγχο της πληρότητας του περιεχομένου της. Σελίδα 1 από 18

2 Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για την καταλληλότητα, τον έλεγχο και εντοπισμό τυχόν νέων ή πρόσθετων υποχρεώσεων της Εταιρίας, ως προς τη συχνότητα, τα μέσα και το περιεχόμενο των δημοσιοποιήσεων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση αναφέρει τα ευρήματά του στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων και στον Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου. Ενημέρωση των εποπτικών αρχών Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την παρούσα πολιτική εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά τη θέσπισή της, καθώς και σε κάθε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης αυτής. Αξιολόγηση δημοσιοποιήσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου αξιολογεί κάθε χρόνο την καταλληλότητα του περιεχομένου της δημοσιοποίησης, ως προς τα άρθρα 435 έως 451 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, τις διαδικασίες επαλήθευσης των δημοσιοποιήσεων του Ομίλου και κατά πόσον αυτή μεταφέρει πλήρως το προφίλ κινδύνου του ομίλου στους συμμετέχοντες στην αγορά. Χρόνος δημοσιοποίησης Ο Όμιλος δημοσιοποιεί τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 435 έως 451 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 σε ετήσια βάση, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Συχνότητα δημοσιοποίησης (άρθρο 433 κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Τα ειδικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της, το μέγεθος και οι κατηγορίες των εργασιών της δεν απαιτούν προς το παρόν συχνότερη δημοσίευση. Μέσα δημοσιοποίησης (άρθρο 434 κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Ο Όμιλος δημοσιοποιεί τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα του (site) ( διακεκριμένα από τις οικονομικές του καταστάσεις. Στις οικονομικές καταστάσεις υπάρχει σαφής αναφορά ότι η ανάρτηση του σχετικού αρχείου δημοσιοποιήσεων γίνεται στην ιστοσελίδα του ομίλου. Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες για το κοινό σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας. 1.3 Μη ουσιώδεις, αποκλειστικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες (άρθρο 432 κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Ο Όμιλος δύναται να παραλείπει από τις δημοσιοποιήσεις πληροφορίες, με εξαίρεση των δημοσιοποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 435 παρ 2 στοιχείο γ) και στα άρθρα 435, 437 και 450, εφόσον πρόκειται για: Μη ουσιώδεις πληροφορίες, δηλαδή πληροφορίες η παράλειψη τον οποίων δεν μεταβάλει ούτε επηρεάζει την εκτίμηση ή την απόφαση ενός χρήστη που στηρίζεται στις εν λόγω πληροφορίες για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων, Αποκλειστικές πληροφορίες, δηλαδή πληροφορίες για προϊόντα ή συστήματα των οποίων η δημοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο την ανταγωνιστική θέση του Ομίλου και θα μείωνε την αξία των επενδύσεων του ιδρύματος σε αυτά τα προϊόντα ή συστήματα, Εμπιστευτικές πληροφορίες, δηλαδή πληροφορίες ως προς τις οποίες υπάρχουν υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας έναντι πελατών ή άλλων αντισυμβαλλομένων του Ομίλου. Σελίδα 2 από 18

3 Για την εξαίρεση πληροφοριών ως προς τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα μη δημοσιοποίησης κατά τα ανωτέρω αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις εξαίρεσης πληροφοριών οι οποίες προορίζονται για εσωτερική χρήση ή εμπιστευτικών πληροφοριών, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε το γεγονός αυτό καθώς και οι λόγοι της παράλειψης να αναφέρονται ρητά στο δημοσιοποιούμενο κείμενο. Στη θέση των πληροφοριών που δεν δημοσιεύονται, αναφέρονται γενικότερου τύπου πληροφορίες σχετικά με το θέμα στο οποίο αφορά η μη δημοσιοποίηση, εκτός εάν και αυτές ακόμη οι γενικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως εσωτερικής χρήσης ή εμπιστευτικές. 2.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων (άρθρο 435 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) 2.1 Πολιτική του Ομίλου Είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης για την ανάπτυξή της και την διασφάλιση των συναλλαγών του. Η κεφαλαιακή του επάρκεια, εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προς την οποία υποβάλλονται στοιχεία σε τριμηνιαία βάση. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ή Δείκτης Φερεγγυότητας) απεικονίζει σε ποσοστό % το πηλίκο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου προς το συνολικό σταθμισμένο ενεργητικό έναντι των κινδύνων πιστωτικού, αγοράς και λειτουργικού. Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια και τα σταθμισμένα ποσά έναντι των κινδύνων υπολογίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών είναι 8%. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, την 31/12/2016, ανερχόταν σε 41,41% και προέκυψε ως ακολούθως: Συνολικά Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 639,624 Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού 1.278,163 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 41,41% 2.2 Δηλώσεις Εταιριών-Ομίλου Τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιριών δηλώνουν την επάρκεια των μηχανισμών διαχείρισης κινδύνου των Εταιριών και για τον σκοπό αυτό έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει ο Όμιλος να είναι κατάλληλα για το προφίλ, τη στρατηγική, τη φύση και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών των Εταιριών. Επιπρόσθετα έχει πραγματοποιηθεί πλήρης αξιολόγηση του κεφαλαίου που κρίνεται επαρκές για τη φύση των κινδύνων και δραστηριοτήτων των Εταιριών και βεβαιώνεται η επάρκεια της οργανωτικής διάρθρωσης των εταιρειών και της κατανομής λειτουργιών και αρμοδιοτήτων όπως και το ύψος και η διοικητική διαχείριση των κεφαλαίων σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους ή δυνητικούς κινδύνους, όπως αναλύεται ετησίως και στην ΕΔΑΚΕ του Ομίλου. 2.3 Διάρθρωση και οργάνωση αρμόδιου τμήματος (άρθρο 435 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων Σελίδα 3 από 18

4 Ο υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων παρακολουθεί καθημερινά τους κινδύνους που αναφέρονται στην ΕΔΑΚΕ (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) και ενημερώνει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων εντοπίζει και καταγράφει περιπτώσεις, στις οποίες διαπιστώνονται μεταξύ άλλων: Αδυναμίες συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τη Διαχείριση Κινδύνων Ανεπάρκεια των μέσων που διαθέτει η Εταιρία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένες υποχρεώσεις της σε σχέση με την Διαχείριση Κινδύνων Επιπλέον, τουλάχιστον άπαξ ετησίως συντάσσει έκθεση, η οποία σκοπεύει στην ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την εφαρμογή της πολιτικής, διαδικασιών και ρυθμίσεων που εφαρμόζει ο Όμιλος σχετικά με τη Διαχείριση των Κινδύνων αλλά και τον βαθμό συμμόρφωσής του με τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τον Ν. 4261/2014 καθώς και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Κ. για την επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων των ΑΕΠΕΥ και τον Κανονισμό με αριθμό 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26/6/2013. Στα καθήκοντα της Επιτροπής Διαχείρισης κινδύνων εμπίπτουν: Η παρακολούθηση και κοινοποίηση στις εποπτικές αρχές μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Η μέριμνα ώστε ο Όμιλος να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρμογής των διαδικασιών για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειάς του και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που συνέχονται με τη λειτουργία του. Ο υπολογισμός και κοινοποίηση στις εποπτικές αρχές των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων των πελατών. Η εκτίμηση των αναγκών του Ομίλου σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Η αποτίμηση των εξασφαλίσεων που αποδέχεται ο Όμιλος. Προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος. Τήρηση της Διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου του Ομίλου, άρθρο 101 του ν.4261/2014. Για την παρακολούθηση και μέτρηση των κινδύνων, χρησιμοποιούνται μηχανογραφικές εφαρμογές και εργαλεία σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο για την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και μοντέλο VAR με αναφορά στην ιστορική μεταβλητότητα, για τον υπολογισμό οικονομικού κεφαλαίου για τον κίνδυνο αγοράς. 2.4 Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων (άρθρο 435 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Ο Όμιλος θεσπίζει στρατηγικές και εσωτερικές διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου που διατίθεται κάθε φορά να αναλάβει προκειμένου να επιτύχει τους Σελίδα 4 από 18

5 επιχειρηματικούς του στόχους. Στόχος του είναι η υιοθέτηση διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, οι οποίες θα διασφαλίζουν την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του και των πελατών του, καθώς και την φήμη και λειτουργία του. Ο Όμιλος στο πλαίσιο της συναλλακτικής δραστηριότητας και της καθημερινής του λειτουργίας αντιμετωπίζει διάφορους κινδύνους καθώς και υποσύνολα γενικότερων κινδύνων. Ένας οργανισμός μπορεί να βρεθεί μπροστά σε ανεπιθύμητες εκπλήξεις ή μη αναμενόμενες ζημιές, οι περισσότερες από τις οποίες θα μπορούσαν να προβλεφθούν. Τέτοια γεγονότα προκαλούνται από κινδύνους, που δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητοί, ή διαδικασίες αντιμετώπισής τους που είναι ανεπαρκείς. Κίνδυνοι, οι οποίοι μπορεί να αφορούν τον Όμιλο, είναι οι ακόλουθοι: Πιστωτικός Κίνδυνος Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσμα. Για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τομέας της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων του Ομίλου γίνεται σε καθημερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα που υπερβαίνει το 10% των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων των εταιριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στα πλαίσια του πιστωτικού κινδύνου εντάσσονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι: Κίνδυνος εκκαθάρισης, που ορίζεται ως ο κίνδυνος που απορρέει από την αδυναμία παράδοσης πάσης φύσεως τίτλων ή χρημάτων μετά από πράξη αγοραπωλησίας. Δεν υφίσταται, δεδομένου ότι όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω κεντρικού θεματοφύλακα. Κίνδυνος τιτλοποίησης, που ορίζεται ως ο κίνδυνος που προκύπτει από την παρακράτηση τίτλων μετά από τιτλοποίηση μέρους του ενεργητικού και διάθεση προς τρίτους. Κίνδυνος αγοράς Ο Όμιλος δεν πραγματοποιεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, συνεπώς δεν έχει ανοικτές θέσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, ώστε να εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς. Σε περίπτωση που τυχόν ανοίξει κάποια θέση για το χαρτοφυλάκιό της τα όρια του κινδύνου αγοράς περιλαμβάνονται στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση, παρακολουθούνται καθημερινά από την μονάδα διαχείρισης κινδύνου και υποβάλλονται στην Διοίκηση. Για τον υπολογισμό και την μέτρηση του κινδύνου αγοράς, ο Όμιλος εφαρμόζει την μέθοδο Value At Risk (VAR), η οποία βασίζεται σε υποθέσεις για διάφορες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, μετρά τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Ε.Κ 4/459/ «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 4/572/ και 27/606/ Συναλλαγματικός κίνδυνος Σελίδα 5 από 18

6 Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρίας δεν είναι σημαντικός, διότι οι εμπορικές συναλλαγές του πραγματοποιούνται κυρίως σε νόμισμα Ευρώ. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα του Ομίλου να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Ο Όμιλος διατηρεί σταθερά το δείκτη ρευστότητας του μεγαλύτερο της μονάδας και συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα σχετικά με τη ρευστότητα στον Κανονισμό 575/2013/ΕΕ και το νόμο 4261/2014. Λειτουργικός κίνδυνος Ο λειτουργικός κίνδυνος σχετίζεται με όλο το φάσμα της καθημερινής διοίκησης και λειτουργίας του Ομίλου, με την τήρηση των διαδικασιών της και των πολιτικών του, με την διενέργεια ελέγχων και την ύπαρξη εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχ. 52) του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, ως λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται «ο κίνδυνος ζημιών οφειλόμενων στην ανεπάρκεια ή στην αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών, ατόμων και συστημάτων ή σε εξωτερικά γεγονότα και περιλαμβάνει το νομικό κίνδυνο». Υποκατηγορίες λειτουργικών κινδύνων είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: α) Τεχνολογικοί κίνδυνοι Σχετίζονται με την ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας και καταχώρησης δεδομένων και γενικότερα με τα υλικά και άυλα μηχανογραφικά συστήματα, με τα συστήματα τηλεπικοινωνιών, διαδικτύου και νόμιμης καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με πελάτες. β) Κίνδυνοι ανθρώπινων πόρων Αναφέρονται στην ύπαρξη κατάλληλου, έντιμου, με τις απαραίτητες γνώσεις και πιστοποιήσεις προσωπικού, στην εποπτεία του και επικοινωνία με αυτό, στη διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευσή του, στην ηθική και υλική ικανοποίησή του. γ) Εξωγενείς και καταστροφικών γεγονότων κίνδυνοι Σχετίζονται με εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα και εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του Ομίλου. Σε ότι αφορά στους λειτουργικούς κινδύνους η Εταιρία έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε αυτοί οι κίνδυνοι να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Η υποστήριξη των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας, των μηχανογραφικών συστημάτων, των συστημάτων τηλεπικοινωνιών και καταγραφής συνδιαλέξεων με πελάτες έχουν ανατεθεί σε τρίτους με εχέγγυα εξειδίκευσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος. Σελίδα 6 από 18

7 Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσονται καταγεγραμμένες όλες οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις επί μακρόν, έτσι ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί εντολή ή επισήμανση ή παράπονο από τους πελάτες ή άλλους αντισυμβαλλόμενους. Λάθη κατά τη διαβίβαση των εντολών πελατών οι οποίες εκ παραδρομής διαβιβάστηκαν σε άλλους κωδικούς δεν έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν. Ωστόσο, αποτελεί πάγια τακτική του Ομίλου, λάθη τα οποία οφείλονται στον Όμιλο η στον ανθρώπινο παράγοντα να αναλαμβάνονται πλήρως από τον Όμιλο. Η ύπαρξη αυστηρών εσωτερικών ελέγχων, ο αυστηρός καθορισμός του αντικειμένου εργασίας, ο τρόπος δέσμευσης του Ομίλου προς τρίτους μέσω των εξουσιοδοτημένων υπογραφών, όπως και η ποιότητα του προσωπικού δεν αφήνουν περιθώρια για απιστία και απάτη. Υπολειπόμενος κίνδυνος Ορίζεται ως ο κίνδυνος που απορρέει από τα ανοίγματα έναντι αντισυμβαλλομένων και πελατών και δεν υφίσταται λόγω μη παροχής πιστώσεων έναντι τρίτων. Κίνδυνος συγκέντρωσης Ο Όμιλος δεν διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση του κινδύνου συγκέντρωσης από ανοίγματα αντισυμβαλλομένων λόγω μηδενικών πιστώσεων προς τρίτους. Κίνδυνος φήμης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ο Όμιλος έχει θεσπίσει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου τις οποίες εφαρμόζει με συνέπεια, έτσι ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το κανονιστικό πλαίσιο, ούτε κίνδυνος αρνητικών δημοσιευμάτων σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου. 3.Εταιρική Διακυβέρνηση 3.1 Άρθρο 435 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 Η πολιτική του Ομίλου στην επιλογή των προσώπων προκειμένου να ορισθούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Συγκεκριμένα, για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. του Ομίλου λήφθηκαν και λαμβάνονται διαρκώς υπόψη οι διαδικασίες αλλά και τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται από τα άρθρα 80 και 83 του Ν. 4261/2014 και την απόφαση 4/452/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έτσι προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση του Ομίλου, τα βασικά κριτήρια καταλληλότητας που έχουν καθορισθεί στο πλαίσιο αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της πείρας για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: α) η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η φήμη, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, β) η επαγγελματική εμπειρία και η επάρκεια όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης γ) η φερεγγυότητα όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της απόφασης και ιδιαίτερα αυτά που περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 5 της εν λόγω απόφασης και δ) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου επιλέγονται πρόσωπα τα οποία προέρχονται από διάφορους επιχειρηματικούς Σελίδα 7 από 18

8 τομείς, έτσι ώστε πέραν φυσικά της σκοπούμενης κερδοφορίας να αξιολογούνται και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη δραστηριοποίηση του Ομίλου σε διάφορους τομείς. Στην επιλογή τους εφαρμόζονται κριτήρια, όπως το επαγγελματικό και εκπαιδευτικό ιστορικό των μελών και η ηλικία. Η ανωτέρω πολιτική πολυμορφίας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. έχει επιτευχθεί στην σημερινή διάρθρωση του Δ.Σ., όπου συμμετέχουν μέλη από διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Σε συμμόρφωση με την απόφαση 2/452/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές απαιτήσεις για την λειτουργία των ΑΕΠΕΥ», ο Όμιλος διαθέτει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση, μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτιμά ότι εκτίθεται ο Όμιλος. Ο υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων παρακολουθεί καθημερινά τους κινδύνους και ενημερώνει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών. 3.2 Πολιτική συμμόρφωσης με τις διατάξεις 80 και 83 Ν.4261/2014 Αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό της στρατηγικής, των στόχων και της γενικής κατεύθυνσης του Ομίλου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Ομίλου. Ο Όμιλος εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ανήκει στα ιδρύματα που είναι σημαντικά από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, εύρους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του, κατά την έννοια του ν. 4261/2014, πληροί τους όρους του άρθρου 83 του ν.4261/2014 και συγκεκριμένα οι ιδιότητες του Προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Για το λόγο αυτό έχει ενημερωθεί εγκαίρως και αρμοδίως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, δεν υπάρχει διάκριση των μελών του Δ.Σ. σε εκτελεστικά και σε μη εκτελεστικά μέλη. Στον Όμιλο λειτουργεί υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου. Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι επιφορτισμένη με τα παρακάτω καθήκοντα: Έλεγχος κατάρτισης συμβάσεων με υποψήφιους πελάτες ή προμηθευτές Έλεγχος και αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των στελεχών του Ομίλου και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν προς τους πελάτες Πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των στελεχών της που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες Επικοινωνία με τα τμήματα του Ομίλου και τη διενέργεια ενημέρωσης σχετικά με τις περιοδικές υποχρεώσεις του Ομίλου Έλεγχος της πλήρωσης των προϋποθέσεων λειτουργίας του Ομίλου Εντοπισμός και καταγραφή περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις του Ομίλου ως προς τις υποχρεώσεις του, αμφιβολίες ως προς την πλήρη συμμόρφωση του με αυτές, ανεπάρκεια των μέσων που διαθέτει ο Όμιλος για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένες υποχρεώσεις του και άμεση αναφορά των περιπτώσεων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο Σελίδα 8 από 18

9 Υποβολή εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση, διόρθωση ή αναθεώρηση των μέτρων και διαδικασιών του Ομίλου, με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου κανονιστικής συμμόρφωσης Εντοπισμός και καταγραφή περιπτώσεων οι οποίες αναδεικνύουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως αποστολή την εξέταση και αξιολόγηση, σε συνεχή βάση, α) της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων τα οποία χρησιμοποιεί ο Όμιλος στο πλαίσιο της λειτουργίας του, β) της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για τον εσωτερικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του Ομίλου, γ) της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων που θεσπίζει και εφαρμόζει ο Όμιλος στο πλαίσιο της λειτουργίας του, δ) το βαθμός υιοθέτησης των συστάσεων και υποδείξεων του τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Πρόληψη και Διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Στον εσωτερικό κανονισμό του Ομίλου περιλαμβάνονται αναλυτικά οι διαδικασίες και τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα καλυπτόμενα πρόσωπα που συμμετέχουν σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες συνιστούν ή μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, η οποία συνεπάγεται ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων πελατών, ασκούν τις δραστηριότητες αυτές σε κατάλληλο επίπεδο ανεξαρτησίας ανάλογα με το μέγεθος και τις δραστηριότητες του Ομίλου και ανάλογα με τη σοβαρότητα του κινδύνου ζημίας των συμφερόντων πελατών. 3.3 Πολιτική συμμόρφωσης με τις διατάξεις 81 και 82 Ν.4261/2014 Πληροφορίες του άρθρου 81,με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2016: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ: THETIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 37, ΑΘΗΝΑ, ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 12 ΑΤΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ: 0 Πληροφορίες του άρθρου 82: Συνολική απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού του Ομίλου: Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως / Σύνολο ενεργητικού = / = -8,47% Σελίδα 9 από 18

10 4. Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 431 & 436 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Οι δημοσιοποιούμενες στο παρόν πληροφορίες, αφορούν την Εταιρία με την επωνυμία THETIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και την θυγατρική της. Η Εταιρία έχει θυγατρική κατά 100% την Εταιρία THETIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ως εκ τούτου την ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης κατά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την καταλληλότητα, αξιολόγηση και ακρίβεια των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών εποπτικής φύσεως και έχει την τελική ευθύνη για την πολιτική συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις. Επιπλέον η ανωτέρω πολιτική συμμόρφωσης επαναξιολογείται σε ετήσια τουλάχιστον βάση και επικαιροποιείται, όποτε το επιβάλλουν οι ανάγκες του Ομίλου ή οι κανονιστικές διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία παρατίθενται σύμφωνα με τη δομή που προβλέπεται στα άρθρα 435 έως 451 του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ. 5. Ίδια κεφάλαια (άρθρο 431 & 436 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς και των επιμέρους συστατικών στοιχείων κάθε κατηγορίας οριζόμενα στο άρθρο 437 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και στο βαθμό που εφαρμόζεται η απόφαση 9/459/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 2/572/ και 29/606/ Για να υπολογισθούν τα Εποπτικά Κεφάλαια, τα Ίδια Κεφάλαια υπόκεινται σε εποπτικές προσαρμογές, όπως αφαίρεση άυλων πάγιων στοιχείων και υπεραξίας (goodwill) και αφαίρεση κερδών από αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα. Διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την (ποσά σε χιλ. ): Α. Βασικά Ίδια Κεφάλαια Α.1. Κύρια στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων α. - Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο : 534,066 - Αποθεματικά κεφάλαια : 1.432,267 β. Αποτελέσματα (Ζημίες) εις νέο : ,334 Σύνολο Α.1. : 640,999 Α.2. Πρόσθετα στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων : 0 Α.3. Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων α. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία : -1,375 Σύνολο Α.3. : 0 Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Α1+Α2+Α3) : 639,624 Β. Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια : 0 Γ. Αφαιρετικά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων : 0 Δ. Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη κινδύνου αγοράς : 0 Σύνολο Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων : 639,624 Σελίδα 10 από 18

11 6. Κεφαλαιακές απαιτήσεις (άρθρο 438 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) 6.1 Ύψος Κεφαλαίων απαιτήσεων Για την εκτίμηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων, που θεωρεί κατάλληλα για την κάλυψη των κινδύνων από τις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητές του, ο Όμιλος εφαρμόζει τα οριζόμενα στο άρθρο 438 του κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Προσέγγιση για τον υπολογισμό του κεφαλαίου για σκοπούς πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς. Ο Όμιλος υπολογίζει τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την απόφαση 3/459/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 3/572/ και 29/606/ Στην Τυποποιημένη Μέθοδο για τον υπολογισμό του ελάχιστου κεφαλαίου έναντι του πιστωτικού κινδύνου απαιτείται η κατάταξη των ανοιγμάτων σε κλάσεις ανοιγμάτων και προτείνεται η χρήση συγκεκριμένων συντελεστών στάθμισης, που διαφοροποιούνται αναλόγως με την κλάση στην οποία ανήκουν τα ανοίγματα καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση. 6.2 Σταθμισμένα ποσά κινδύνου ανά κατηγορία ανοιγμάτων Το 8% του σταθμισμένου ποσού για καθεμία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης 3/459/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 3/572/ και 29/606/ , ανέρχεται συνολικά την στο ποσό των 1.278,163 χιλ. Ευρώ. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς, σύμφωνα με την απόφαση 4/459/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον Κίνδυνο Αγοράς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 4/572/ και 27/606/ , ανέρχονται την σε 0,00 Ευρώ. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με την απόφαση 5/459/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 5/572/ και 29/606/ , ανέρχονται την σε 0,00 Ευρώ. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, ανέρχονται την στο ποσό των 123,583 χιλ. Ευρώ, το οποίο προκύπτει από το 25% των συνολικών ετήσιων παγίων εξόδων του Ομίλου. Σελίδα 11 από 18

12 7. Άνοιγμα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (άρθρο 439 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Σύμφωνα με το άρθρο 439 του κανονισμού 575/2013/ΕΕ δεν υφίστατο για τον Όμιλο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, κατά την 31/12/2016. Ο Όμιλος για την διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, εφαρμόζει ειδική διαδικασία αξιολόγησης των αντισυμβαλλομένων με τους οποίους διενεργεί συναλλαγές. Η συγκεκριμένη διαδικασία παρακολουθείται από την υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων. Ο Όμιλος κατά την σύναψη συμφωνιών επαναγοράς (Repos) και προθεσμιακών καταθέσεων, επιλέγει κατά κανόνα την μικρού χρονικού διαστήματος δέσμευση χρηματικών ποσών και προβαίνει σε επιλογή των τραπεζικών ιδρυμάτων, με τα οποία συνάπτει συμφωνίες, με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα. Η αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυμάτων γίνεται με βάση το βαθμό φερεγγυότητάς τους από διεθνής οίκους αξιολόγησης. Επιπλέον καθορίζονται όρια για διασπορά σε περισσότερους αντισυμβαλλομένους με στόχο την ελαχιστοποίηση του ρίσκου ως προς τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου. 8. Κεφαλαιακά αποθέματα (άρθρο 440 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Ο Όμιλος δεν έχει υποχρέωση τήρησης αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος. 9. Δείκτες παγκόσμιας συστημικής σημασίας (άρθρο 441 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Ο Όμιλος δεν εμπίπτει στην κατηγορία των παγκόσμια συστημικών σημαντικών ιδρυμάτων και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 441 του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ. 10. Προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου (άρθρο 442 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων σε συνεργασία με όλα τα τμήματα των Εταιριών του ομίλου, αξιολογεί τους κινδύνους και μετρά την πιθανότητα εκδήλωσής τους και τον βαθμό επίδρασής τους στην ομαλή ροή των εργασιών. Με βάση στοιχεία και παρατηρήσεις, γίνεται αναγνώριση του κινδύνου, καταγράφεται η τρέχουσα αντιμετώπισή του, αναλύεται και αποτιμάται ο κίνδυνος. Τέλος καθορίζεται ο τρόπος αντιμετώπισής του Συνολικό ποσό των ανοιγμάτων, μετά από λογιστικούς συμψηφισμούς. Κατωτέρω παρουσιάζονται οι κατηγορίες ανοιγμάτων, ο συντελεστής στάθμισης αυτών, η συνολική αξία τους σε χιλιάδες Ευρώ και η σταθμισμένη αξία τους, μετά από λογιστικούς συμψηφισμούς, που ο Όμιλος είχε την : Κατηγορία ανοίγματος Συντελεστής στάθμισης Συνολική αξία σε χιλ. Σταθμισμένη αξία σε χιλ. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά μητρικών εταιριών, θυγατρικών ή θυγατρικών της μητρικής εταιρίας 0% 325,061 0,000 20% 28,160 5,632 20% 24,409 4,881 Σελίδα 12 από 18

13 Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής 75% 498, ,180 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 100% 783, ,074 Λοιπά ανοίγματα 100% 74,661 74,661 Ταμείο και ισοδύναμα στοιχεία 0% 0,640 0,000 Γήπεδα και κτίρια 100% 26,606 26,606 Λοιπές εγκαταστάσεις, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 100% 9,129 9,129 Σύνολα 1.770, , Γεωγραφική κατανομή των σημαντικότερων κατηγοριών ανοιγμάτων. Κατωτέρω παρουσιάζονται οι κατηγορίες ανοιγμάτων, ο συντελεστής στάθμισης αυτών, η συνολική αξία τους σε χιλιάδες Ευρώ και η γεωγραφική τους κατανομή την : Κατηγορία ανοίγματος Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά μητρικών εταιριών, θυγατρικών ή θυγατρικών της μητρικής εταιρίας Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά 10.3 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Συντελεστής στάθμισης Συνολική αξία σε χιλ. Ελλάδα ποσά σε χιλ. Ευρώπη ποσά σε χιλ. Κατωτέρω παρουσιάζονται οι κατηγορίες ανοιγμάτων, ο συντελεστής στάθμισης αυτών, η συνολική τους αξία σε χιλιάδες Ευρώ και η κατηγοριοποίησή τους ανά κλάδο την : Εκτός Ευρώπης ποσά σε χιλ. 0% 325, ,061 0,000 0,000 20% 28,160 28,160 0,000 0,000 20% 24,409 24,409 0,000 0,000 75% 498, , ,676 0, % 783, ,074 0,000 0,000 ιδρυμάτων και επιχειρήσεων Λοιπά ανοίγματα 100% 74,661 74,661 0,000 0,000 Ταμείο και ισοδύναμα στοιχεία 0% 0,640 0,640 0,000 0,000 Γήπεδα και κτίρια 100% 26,606 26,606 0,000 0,000 Λοιπές εγκαταστάσεις, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 100% 9,129 9,129 0,000 0,000 Σύνολα 1.770, , ,676 0,000 Κατηγορία ανοίγματος Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Συντελεστής στάθμισης Συνολική αξία σε χιλ. Ιδρύματα ποσά σε χιλ. Ιδιώτες ποσά σε χιλ. 0% 325, ,061 0,000 Σελίδα 13 από 18

14 Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων 20% 28,160 28,160 0,000 Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά μητρικών εταιριών, θυγατρικών ή 20% 24,409 24,409 0,000 θυγατρικών της μητρικής εταιρίας Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής 75% 498, ,907 0,000 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 100% 783, ,074 0,00 Λοιπά ανοίγματα 100% 74,661 50,000 24,661 Ταμείο και ισοδύναμα στοιχεία 0% 0,640 0,640 0,000 Γήπεδα και κτίρια 100% 26,606 26,606 0,000 Λοιπές εγκαταστάσεις, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 100% 9,129 9,129 0,000 Σύνολα 1.770, ,986 24, Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων, με βάση την εναπομένουσα ληκτότητα τους. Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.: Έως 1 μήνα 1-3 μήνες 31/12/ μήνες 1-5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Σελίδα 14 από 18

15 Δάνεια τραπεζών Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Συνολικό άνοιγμα ρευστότητας Ποσά επισφαλών ανοιγμάτων και ανοιγμάτων σε καθυστέρηση, κατανεμημένων κατά σημαντικές γεωγραφικές περιοχές. Δεν υφίστανται τέτοια ανοίγματα στις Δεν έχουν γίνει προσαρμογές αξίας και έσοδα από ανακτήσεις απαιτήσεων, που είχαν διαγραφεί και καταχωρήθηκαν απευθείας στα αποτελέσματα Ο Όμιλος δεν χρησιμοποίησε τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισμό της στάθμισης των ανοιγμάτων. 11. Μη βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 443 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 12. Χρήση των ΕΟΠΑ (άρθρο 444 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Εξωτερικοί οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α) και οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων (Ο.Ε.Π) που χρησιμοποιούνται για την στάθμιση των ανοιγμάτων : Moody s, Fitch Ratings, Standard & Poor s. Κατηγορίες ανοιγμάτων, για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις καθενός από τους Ε.Ο.Π.Α/Ο.Ε.Π, είναι τα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα και επιχειρήσεων. Περιγραφή της διαδικασίας για τη μεταφορά των αξιολογήσεων των εκδοτών και των πιστοληπτικών αξιολογήσεων σε στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Δεν υπάρχουν ανοίγματα σε στοιχεία εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών. 13. Άνοιγμα στον κίνδυνο αγοράς (άρθρο 445 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Ο Όμιλος υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με την απόφαση 4/459/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 4/572/ και 27/606/ Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη του κινδύνου αγοράς την , έχουν ως εξής: Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη κινδύνου αγοράς Ποσά σε χιλ. Έναντι κινδύνου θέσης 0,000 Έναντι κινδύνου από μεταβολές συναλ/κών ισοτιμιών 0,000 Έναντι κινδύνου αντισυμβαλλομένου 0,000 Έναντι κινδύνου διακανονισμού / παράδοσης 0,000 Έναντι κινδύνου Μ.Χ.Α. 0, Λειτουργικός κίνδυνος (άρθρο 446 Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) Σελίδα 15 από 18

16 Ο Όμιλος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 95 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, δεν υπόκειται σε υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικό κίνδυνο του τίτλου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. Αντί αυτού, υπολογίζει την κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου ως ποσοστό 25% επί του συνόλου των ετησίων παγίων εξόδων της. Την οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι λειτουργικού κινδύνου για τον Όμιλο, ανέρχονται στο ποσό των 123,583 χιλ. Ευρώ. 15. Ανοίγματα σε μετοχές που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (Άρθρο 447 Κανονισμού 575/2013/ΕΕ ) Δεν υπάρχουν τέτοια ανοίγματα. 16. Άνοιγμα σε κίνδυνο επιτοκίου σε θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ( Άρθρο 448 Κανονισμού 575/2013/ΕΕ) Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου την 31/12/2016, συνδέεται με σταθερό επιτόκιο. 17. Άνοιγμα σε θέσεις τιτλοποίησης (Άρθρο 449 Κανονισμού 575/2013/ΕΕ) Δεν υπάρχουν τέτοια ανοίγματα. 18. Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 450 Κανονισμού 575/2013/ΕΕ) Ο Όμιλος έχει θεσπίσει, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, πολιτική αποδοχών τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και να αποτρέπεται η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ μέρους του Ομίλου, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά του. Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 84 και 86 του νόμου 4261/2014, του άρθρου 450 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και της απόφασης 8/459/2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί, στο βαθμό που εφαρμόζεται. Η εν λόγω πολιτική αποδοχών του Ομίλου περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού: α) ανώτερα διοικητικά στελέχη, β) πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν κινδύνους, γ) πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, δ) κάθε εργαζόμενο οι συνολικές αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο αμοιβών με τα υπό (α) και (β) ανωτέρω πρόσωπα, και γενικότερα, ε) τα πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου το οποίο αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει ο Όμιλος. Η συγκεκριμένη πολιτική αποδοχών που διαθέτει ο Όμιλος για όλα τα ανωτέρω πρόσωπα, περιλαμβάνει στο σύνολό της σταθερές και όχι μεταβλητές αποδοχές και ως τούτου δεν προκύπτουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη πιθανών κινδύνων. Σε περίπτωση που μελλοντικά ο Όμιλος αποφασίσει να εφαρμόσει πολιτική μεταβλητών αποδοχών, αυτή θα αξιολογηθεί ανάλογα με τους κινδύνους που τυχόν θα προκύψουν για την κεφαλαιακή επάρκειά του. Σελίδα 16 από 18

17 Η Διοίκηση του Ομίλου είναι υπεύθυνη, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, να αξιολογεί και να υιοθετεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών. Οι συνολικές ετήσιες σταθερές μικτές αποδοχές των ανωτέρων μελών διοίκησης, δημοσιοποιούνται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016 του Ομίλου. Αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου θα υιοθετεί και περιοδικά θα αναθεωρεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή τους. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την επαναξιολόγηση της παρούσας πολιτικής με βάση τα αποτελέσματα και τις επισημάνσεις των εσωτερικών ελεγκτών που αφορούν το συγκεκριμένο τομέα. Δημοσιοποίηση πληροφοριών Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πολιτική αποδοχών, ή τμήμα αυτών, δημοσιοποιούνται κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 9/459/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου με την παρούσα σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4261/2014. Σχετικά με τα άρθρα 85 και 87 του Ν. 4261/2014, για ιδρύματα που επωφελούνται από κατ' εξαίρεση κρατική ενίσχυση (άρθρο 85) και για επιτροπή αποδοχών (άρθρο 87), αναφέρουμε τα ακόλουθα: Ο Όμιλος δεν επωφελείται από κατ' εξαίρεση κρατική ενίσχυση. Ο Όμιλος, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της δεν έκρινε σκόπιμο να συγκροτήσει επιτροπή αποδοχών κατά το άρθρο 87 του νόμου 4261/2014. Τέλος παρατίθενται ποσοτικές πληροφορίες, για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 450, παρ.1 στοιχεία ζ), η) και θ) του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. Συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές, με ανάλυση ανά επιχειρηματικό τομέα: Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΣΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ,50 0,00 2 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ,95 0,00 3 ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ,43 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,88 0,00 Σελίδα 17 από 18

18 Συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές με ανάλυση ανά ανώτερα διευθυντικά στελέχη και ανά μέλη του προσωπικού των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ιδρύματος: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΟΣΟ 1 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ: ,45 2 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ,43 ΣΥΝΟΛΟ: ,88 Αριθμός ατόμων που αμείβονται με τουλάχιστον ,00 ευρώ ανά οικονομικό έτος. Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Μόχλευση (Άρθρο 451 Κανονισμού 575/2013/ΕΕ) Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Σελίδα 18 από 18

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, το ν. 4261/2014 και τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αρ. Αδείας :

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 30/06/2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 31/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή..

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φεβρουάριος 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2012 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Σύμφωνα με το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/ , 9/572/ & 26/606/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/ , 9/572/ & 26/606/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2013 Φεβρουάριος 2014 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ με βάση τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 575/2013 (άρθρα 431-451) και τον Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88) όπως ισχύουν. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει και τη διαχείρισή τους, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 και τον Νόμο 4261/2014, εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 Μάιος 2016 1 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 και τον Νόμο 4261/2014, εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 575/2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 80

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2014 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2014 ηµοσιοποίησης Πληροφοριών. µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Ετήσια Έκθεση 2014 ηµοσιοποίησης Πληροφοριών. µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου Ετήσια Έκθεση 2014 ηµοσιοποίησης Πληροφοριών µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Εταιρικές Πληροφορίες 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα