ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011

2 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

3 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 Επηηροπή Ερεσλεηώλ γηα ηελ επηκέιεηα ηωλ θεηκέλωλ ηες Έθζεζες Πεπραγκέλωλ Έηοσς 2010: Δρ. Α. Καιιηαληώηες - Ταθηηθός Ερεσλεηής Δρ. Γ. Κρέε - Ταθηηθός Ερεσλεηής Δρ. Ε. Κοσηράθες - Ταθηηθός Ερεσλεηής Επηκέιεηα Έθδοζες: Μαρία Τδώηδοσ - Δηοηθεηηθός Καβάια, Νέα Πέρακος 2011

4 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

5 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΛΙΓΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 3 1. ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1. Δπξσπατθά Αληαγσληζηηθά Δζληθά Αληαγσληζηηθά Μειέηεο θαη αλάζεζε ΝΔΔ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 2.1. Πξνγξάκκαηα πνπ εγθξίζεθαλ Πξνγξάκκαηα ππφ αμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηα πνπ δελ έηπραλ ρξεκαηνδφηεζεο ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ 3.1. Γεκνζηεχζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε θξίζε Γεκνζηεχζεηο ζε Πξαθηηθά Γηεζλψλ πλεδξίσλ Γεκνζηεχζεηο ζε Πξαθηηθά Δζληθψλ πλεδξίσλ Αλαθνηλψζεηο ή παξνπζηάζεηο ζε Γηεζλή πλέδξηα νη νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε ηφκνπο πξαθηηθψλ Δθζέζεηο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ Άιιεο Γεκνζηεχζεηο Κξηηέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ ΗΜΔΡΙΓΔ 4.1. πκκεηνρή ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη Ζκεξίδεο πκκεηνρή ζε Δζληθά πλέδξηα θαη Ζκεξίδεο Οξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε, Γηεζλψλ πλεδξίσλ Οξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε, Δζληθψλ πλεδξίσλ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 5.1. Δπηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Οκάδεο εξγαζίαο Τπνπξγείσλ Οκάδεο εξγαζίαο Γηαθφξσλ Οξγαληζκψλ Δπηηξνπέο χληαμεο Γηεζλψλ Δπηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο Γηεζλψλ πλεδξίσλ Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο Δζληθψλ πλεδξίσλ 45 1

6 6. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.1. Γηδαζθαιία καζεκάησλ παλεπηζηεκηαθήο /ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο Δπίβιεςε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ Δπίβιεςε κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ Δπίβιεςε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ Δπίβιεςε θνηηεηψλ πξαθηηθήο άζθεζεο Δθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 7.1. πκκεηνρή ζε δίθηπα επηζηεκφλσλ πλεξγαζίεο κε Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα / Οξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ Δπηζθέςεηο εξεπλεηψλ ηεο Δξεπλεηηθήο Μνλάδαο ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα Δπηζθέςεηο μέλσλ εξεπλεηψλ ζηελ Δξεπλεηηθή Μνλάδα Πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηεο Δξεπλεηηθήο Μνλάδαο Γεκηνπξγία Δκπινπηηζκφο αξρείσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 8.1. Γαπάλεο Έζνδα Πξνζσπηθφ 67 2

7 ΠΡΟΛΟΓΟ Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΗΝΑΛΔ ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, αλάινγεο φκσο κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ελαπνκείλαληνο εξεπλεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Όινη νη εξεπλεηέο έδσζαλ ην παξφλ ζην εξεπλεηηθφ γίγλεζζαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κε κηθξά ή κεγαιχηεξα πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηνπ θαζελφο. Τινπνηήζεθαλ πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ βηνπνηθηιφηεηα ζηελ ζάιαζζα, ηελ αθζνλία ησλ ηρζπναπνζεκάησλ, ηελ κειέηε πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ ζε εζσηεξηθά λεξά θαη ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηελ βηνγεσγξαθηθή ηαπηνπνίεζε ζεκαληηθψλ εηδψλ ηρζχσλ, θαζψο θαη κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληηψλ πθάισλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ρψξαο. Παξά ηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηελ κείσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ιφγσ ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ην Ηλζηηηνχην ζπλέρηζε ηηο επαθέο θαη ηελ ζπλεξγαζία κε πνιινχο εξεπλεηηθνχο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, αιηεπηηθέο νξγαλψζεηο, δηεζλείο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη θπζηθά ηεο δηνίθεζεο ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία. Αξλεηηθά επεξέαζαλ ηελ πξνζπάζεηά καο, ε αλαδηνξγάλσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θπξίσο ιφγσ ηεο ξεπζηήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ηνλ ηειεπηαίν έηνο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ εθ κέξνπο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ε αιιαγή ή κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ κεηαμχ Τπνπξγείσλ. Πνιιά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έπξεπε λα πξνθεξπρζνχλ εληφο ηνπ έηνπο αλαβιήζεθαλ γηα ην επφκελν, κε απνηέιεζκα γηα κηα αθφκα ρξνληά ην Ηλζηηηνχην λα κε κπνξέζεη λα επαλαπξνζιάβεη κέξνο ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Δληνχηνηο ειπίδνπκε φηη παξά ηηο αλαθαηαηάμεηο θαη ηε ξεπζηφηεηα ζην ρψξν ησλ εξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ, ην ΗΝΑΛΔ ζα μαλαβξεί ην δξφκν ηνπ ζχληνκα, θπξίσο κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, φπνπ έρεη εληαζεί ε πξνζπάζεηα ησλ ππαξρφλησλ εξεπλεηψλ, αιιά θαη ησλ κεγάισλ Δζληθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νπνίσλ ε πξνθήξπμε έρεη θαζπζηεξήζεη. Νέα Πέξακνο 10/2/2011 Γξ. Αξγχξεο Καιιηαληψηεο Σαθηηθφο Δξεπλεηήο Γηεπζπληήο ΗΝΑΛΔ 3

8 4

9 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2010 ΙΝ Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΑΛΙ Ε Τ Σ Ι Κ Η Ε Ρ Ε Τ Ν Α 1. ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

10 6

11 1. ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΑ 1. Σίηινο: «Water body in Europe: integrative system to assess ecological status and recovery-wiser» Έλαξμε-ιήμε: Ηαλνπάξηνο 2010-Γεθέκβξηνο 2011 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. σηήξεο Οξθαλίδεο (Τπεχζπλνο εξεπλεηηθήο νκάδαο) Οκάδα ππνζηήξημεο: Κ. Νάθνπ θνπόο ηνπ έξγνπ: Σν αληηθείκελν ην έξγνπ είλαη ε εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Λεζίλα ηεο Ηηαιίαο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζην ΗΝΑΛΔ (βηνηηθνί δείθηεο ΔΔΗ, SPA) θαη ρξεζηκνπνηεί ηα βελζηθά καθξφθπηα σο βηνδείθηεο. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: πκκεηέρνληεο θνξείο: Δπξσπατθή Έλσζε, FP7 κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λέηζε (USALENTO), Ηηαιίαο. University of Duisburg-Essen (UDE) Germany, Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Norway, Natural Environment Research Council, Centre for Ecology & Hydrology (NERC), UK, AZTI-Tecnalia Foundation (TECNALIA AZTI), Spain, University of Hull, Institute of Estuarine & Coastal Studies (UHULL), UK, Aarhus University - National Environmental Research Institute (AU), Denmark, French Research Institute for Agricultural and Environmental Engineering (CEMAGREF), France, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB-FVB), Germany, Finnish Environment Institute (SYKE), Finland, ALTERRA Green World Research (ALTERRA), Netherlands, University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna (BOKU), Austria, University College London (UCL), Deltares (DELFT), Netherlands, University of Salento (USALENTO), Italy. 7

12 Δηθόλα 1. Γηαθχκαλζε δνκηθψλ (δείθηεο πνηθηιφηεηαο) θαη ιεηηνπξγηθψλ (δείθηεο ΔΔΗ) δεηθηψλ ησλ θνηλσληψλ ησλ βελζηθψλ καθξνθπθψλ ζε ζηαζκνχο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Λέζηλα ηεο Ηηαιία. Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Σν έξγν βξίζθεηαη ζε ελδηάκεζν ζηάδην νινθιήξσζεο. Έρνπλ νινθιεξσζεί νη αλαιχζεηο ηεο αθζνλίαο ηεο βελζηθήο βιάζηεζεο ζε επίπεδν είδνπο θαη ιεηηνπξγηθήο νκάδαο ζην εξγαζηήξην θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη πξψηεο αλαιχζεηο ηεο δηαθχκαλζεο ησλ δνκηθψλ (δείθηεο πνηθηιφηεηαο) θαη ιεηηνπξγηθψλ (δείθηεο ΔΔΗ) δεηθηψλ ζηνπο ζηαζκνχο ηεο ιηκλνζάιαζζαο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1. χκθσλα κε ηα πξψηα απνηειέζκαηα, ε δηαθχκαλζε ησλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δεηθηψλ ζηε ιηκλνζάιαζζα δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο πξψηνπο δείθηεο λα επεξεάδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ ηχπν ηνπ ππνζηξψκαηνο (π.ρ. καιαθφ ππφζηξσκα κε λεθξά θειχθε δίζπξσλ) θαη ηελ θπηνθνηλσλία, θαη ην δεχηεξν απφ ηελ αλζξσπνγελή πίεζε. 8

13 2. Σίηινο: MEDITS-CY: Βηνινγηθή δεηγκαηνιεςία κε πεηξακαηηθή αιηεία ηξάηαο βπζνχ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Έλαξμε-ιήμε: 1/ /2010 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. Αξγχξεο Καιιηαληψηεο Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Α. Καιιηαληψηεο, Α. Αξγχξε, Γ. Γθηηαξάθνο, Κ. Δπζπκηάδεο, Ν. Κακίδεο, Φ. Αξάπνγινπ, Β. Παπαλησλίνπ, Α. Σξαγαληδφπνπινο, Φ. Καιιηαληψηε. θνπόο ηνπ έξγνπ: ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε εθηίκεζε ηεο αθζνλίαο ησλ βελζηθψλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ, ηα νπνία δνπλ θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο Κχπξνπ. Ζ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 1639/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ θαλνληζκφ 1581/2004, πεξί θαζηέξσζεο ζπζηήκαηνο ζπιινγήο αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κε βάζε ην πξσηφθνιιν εξγαζηψλ ηεο Γηεζλνχο Μεζνγεηαθήο πεηξακαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο κε ηξάηα βπζνχ (MEDITS), φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ εγρεηξίδην. Ζ ηξάηα βπζνχ, νη πδξαεηνί θαη ην κήθνο ησλ ζπξκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ ηελ ηππηθή δηακφξθσζε πνπ απαηηεί ην πξφγξακκα, ελψ θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαηαβιήζεθε θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα ηεξεζνχλ επαθξηβψο νη φξνη ρξήζεο ηνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ. χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εγρεηξηδίνπ, φπνπ θαζνξίδεηαη επαθξηβψο ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο, ηα είδε ζηφρνο θαη ε ζηξσκαηνπνίεζε ησλ ζηαζκψλ, ζρεδηάζηεθε έλα ζεσξεηηθφ πιέγκα ζηαζκψλ ην νπνίν θάιππηε ηηο ειεχζεξεο παξάθηηεο πεξηνρέο, απφ ηελ Αγία Νάπα έσο ηνλ θφιπν Υξπζνρνχο. Με βάζε ηελ ππάξρνπζα έθηαζε ηεο επεηξσηηθήο θξεπίδαο θαη ηνπ θιηλνχο, απφ κέηξα βάζνο, θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηνπ λεζηνχ, κνηξάζηεθαλ 27 ζηαζκνί αιηείαο, ζηηο δψλεο βάζνπο κ., , , , Οη ζηαζκνί αιηείαο έπξεπε λα θαιχςνπλ, ζχκθσλα κε ηελ δηακφξθσζε ησλ αθηψλ ηνπ λεζηνχ, πέληε κεγάιεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο δειαδή ηηο πεξηνρέο ησλ θφιπσλ Λάξλαθαο, Λεκεζνχ, 9

14 Δπηζθνπήο, Πάθνπ θαη Υξπζνρνχο. Πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί κε επάξθεηα ε πεξηνρή κειέηεο, πξνζηέζεθαλ ζηελ βηνινγηθή δεηγκαηνιεςία κεηξήζεηο κε σθεαλνγξαθηθά φξγαλα. Οη σθεαλνγξαθηθέο παξάκεηξνη κεηξήζεθαλ ηαπηφρξνλα κε ηηο βηνινγηθέο επάλσ ζην ζθάθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: πκκεηέρνληεο θνξείο: Κππξηαθή Γεκνθξαηία Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο, Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιάζζησλ Δξεπλψλ Κχπξνπ, AP Marine Environmental Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Σν έξγν νινθιεξψζεθε 100% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ηα πιαίζηα ηνπ MEDITS-2010, αλαγλσξίζζεθαλ 150 είδε ζπλνιηθά, 106 απφ απηά ήηαλ ςάξηα, 28 ήηαλ θαξθηλνεηδή θαη 16 θεθαιφπνδα. πλνιηθά θαηά ηελ δεηγκαηνιεςία ηνπ 2010 θαη ζηηο 27 θαιάδεο ηεο πεξηνρήο ηεο Κχπξνπ, θαηακεηξήζεθαλ ηα κήθε 8325 αηφκσλ θαη αλαγλσξίζηεθε ην θχιν θαη ην ζηάδην ηεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο πνιιψλ εμ απηψλ. Μεηαμχ ησλ ςαξηψλ αλαγλσξίζηεθαλ θαη 3 είδε Λεζζεςηαλψλ κεηαλαζηψλ (Dussumeria acutta,lagocephalus sceleratus θαη Upeneus moluccensis). Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη ηα ςάξηα είδε ζηφρνο κε πςειφηεξν δείθηε αθζνλίαο (N/m 2 ) ήηαλ ηα Centracanthus cirrus ( N/km 2 ), Macrorhamphosus scolopax ( N/km 2 ), Sardina pilchardus ( N/km 2 ), Serranus hepatus ( N/km 2 ), Spicara smaris ( N/km 2 ), Argentina sphyraena ( N/km 2 ), Aphia minuta ( N/km 2 ), Chlorophthalmus agassizii ( N/km 2 ), Loligo vulgaris ( N/km 2 ), Mullus barbatus ( N/km 2 ), Trachurus mediterraneus ( N/km 2 ), Pagellus acarne ( N/km 2 ), Plesionika edwardsii ( N/km 2 ), Lesueurigobius friesii ( N/km 2 ) θαη Capros aper (571.2 N/km 2 ). Σα ςάξηα είδε ζηφρνο κε πςειφηεξν δείθηε βηνκάδαο (kg/m 2 ) ήηαλ ηα Centracanthus 10

15 cirrus (37.36 kg/km 2 ), Sardina pilchardus (24.35 kg/km 2 ), Spicara smaris (23.35 kg/km 2 ), Serranus hepatus (22.74 kg/km 2 ), Argentina sphyraena (17.34 kg/km 2 ), Chlorophthalmus agassizii (16.70 kg/km 2 ), Macrorhamphosus scolopax (16.05 kg/km 2 ), Serranus cabrilla (8.80 kg/km 2 ), Lophius budegassa (7.00 kg/km 2 ), Aspitrigla cuculus (6.91 kg/km 2 ), Mullus barbatus (6.84 kg/km 2 ), Trachurus mediterraneus (6.75 kg/km 2 ) θαη Dasyatis pastinaca (6.71 kg/km 2 ). Σα ςάξηα είδε ζηφρνο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζην ζχλνιν ησλ 27 ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ θαηά ζεηξά ηα Serranus hepatus (εκθαλίζηεθε ζε 19 απφ ηηο 27 θαιάδεο), Serranus cabrilla (εκθαλίζηεθε ζε 17 απφ ηηο 27 θαιάδεο), Pagellus erythrinus θαη Spicara smaris (εκθαλίζηεθε ζε 16 απφ ηηο 27 θαιάδεο), Lepidotrigla cavillone θαη Mullus barbatus (ζε 15 θαιάδεο), Aloteuthis media, Sepia elegans θαη Macroramphosus scolopax (ζε 13 θαιάδεο), Zeus faber (ζε 12 θαιάδεο), Blennius ocellaris, Loligo vulgaris, Merluccius merluccius θαη Parapenaeus longirostris (ζε 11 θαιάδεο), Sepia officinalis, Synodus saurus θαη Trachurus mediterraneus (ζε 10 θαιάδεο). Σα κφλα ςάξηα είδε ζηφρνο πνπ δελ αιηεχζεθαλ ζηελ Κχπξν ήηαλ ηα Lophius piscatorius Micromesistious poutassou poutassou, Solea solea θαη Trisopterus minutus capelanus. Απφ ηα ηέζζεξα θαξθηλνεηδή είδε ζηφρν, θαηαγξάθεθε ζηελ Κχπξν κφλν ην Parapenaeus longirostris. Δλψ αληίζηνηρα απφ ηα έμε θεθαιφπνδα είδε ζηφρν βξέζεθαλ φια εθηφο απφ ην Eledone cirrhosa. Τςειφηεξνπο δείθηεο αθζνλίαο ζηα θεθαιφπνδα παξνπζίαζαλ ηα L. vulgaris ( N/km2) θαη I. coindetii (33.36 N/km2), ελψ αληίζηνηρα πςειφηεξνπο δείθηεο βηνκάδαο ηα O. vulgaris (2.83 kg/km2) θαη S. οfficinalis (1.48 kg/km2). Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηδψλ ζηφρσλ αιηεχζεθε ζηε δψλε βάζνπο ησλ κέηξσλ, θαζψο βξέζεθαλ 20 απφ ηα 38 είδε ζηφρνπ (15 απφ 18 ςάξηα ζηφρνπ, 5 απφ ηα 6 θεθαιφπνδα ελψ δελ βξέζεθε θαλέλα θαξθηλνεηδή είδε ζηφρνπ). ηε δψλε απηή βξέζεθε θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηδψλ ζπλνιηθά 68 είδε απφ ζπλφινπ 150 εηδψλ βξέζεθαλ ζε απηήλ ηε δψλε. Ζ δψλε βάζνπο ησλ κέηξσλ παξνπζίαζε ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο αθζνλίαο θαη βηνκάδαο. Ζ δψλε ησλ κέηξσλ βάζνπο είρε ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο, ελψ εθεί θαηαγξάθεθε θαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο εηδψλ ζηφρσλ. 3. Σίηινο: The Structure of Fish Populations and Traceability of Fish and Fish Products Έλαξμε-ιήμε: 01/03/ /05/2011 (κεηά ηελ έγθξηζε ηξίκελεο παξάηαζεο) Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. Γξεγφξεο Κξέε Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Δ. Μπνπθνπβάια, Γξ. Ν. ηακάηεο, Γ. Μφληνο. θνπόο ηνπ έξγνπ: Ζ αλάπηπμε κνξηαθψλ θαη βηνρεκηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε βηνγεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο αιηεπκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηέζζεξα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ Δπξσπατθή αιηεία, είδε ςαξηψλ: ηελ θνηλή γιψζζα (Solea solea), ην κπαθαιηαξάθη (Merluccius merlucius), ηνλ κπαθαιηάξν Αηιαληηθνχ (Gadus morhua) θαη ηε ξέγθα (Clupea hαrengus). Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: Δπξσπατθή Έλσζε, 7 ν Πξφγξακκα Πιαίζην (FP7-KBBE ) πκκεηέρνληεο θνξείο: Bangor University (Ζ.Β., ζπληνληζηήο), DIFRES- DTU (Γαλία), University of Padova (Ηηαιία), Universidad Complutense de Madrid (Ηζπαλία), Katholieke Universiteit 11

16 Leuven (Βέιγην), University of Bologna (Ηηαιία), University of Bergen (Ννξβεγία), EC-DG-JRC (Δ.Δ.), University of Bremen (Γεξκαλία), Wildlife DNA Services (Ζ.Β.), IFREMER (Γαιιία), ANFACO-CECOPESCA (Ηζπαλία), University of Aarhus (Γαλία), VNIRO (Ρσζία), ΝΟΑΑ (Ζ.Π.Α.). Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: ηα δχν πξψηα ρξφληα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ ΗΝΑΛΔ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά δεηγκαηνιεςηψλ ζην Βφξεην Αηγαίν κε ζθνπφ ηε ζπιινγή δεηγκάησλ ηζηψλ (ιεπθφο κπο, θαξδηά, εγθέθαιν, σηφιηζνπο) απφ δχν είδε ςαξηψλ, ηνλ κπαθαιηάξν (Merluccius merluccius) θαη ηελ θνηλή γιψζζα (Solea solea). Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο γηα ηελ πνηνηηθή ζχζηαζε ηνπ ιίπνπο ζην ιεπθφ κπ θαη ζηελ θαξδηά ζε πιεζπζκηαθά δείγκαηα ησλ δχν απηψλ εηδψλ. Σα πιεζπζκηαθά δείγκαηα πξνέξρνληαλ απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ (Αηγαίν, Αδξηαηηθή θαη Σπξξεληθή Θάιαζζα θαη γηα ηα δχν είδε) θαη απφ πεξηνρέο ηνπ Αηιαληηθνχ (Αλαηνιηθά Πνξηνγαιηθά χδαηα, Νφηην θαη Βφξεην Βηζθατθφ θαη Νφηηα Βφξεηα Θάιαζζα γηα ηε γιψζζα θαη Αλαηνιηθά Πνξηνγαιηθά χδαηα, Νφηην Βηζθατθφ, λφηηα Βφξεηα Θάιαζζα θαη βφξεηα Βφξεηα Θάιαζζα γηα ηνλ κπαθαιηάξν). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, εληαηηθνπνηήζεθαλ νη αλαιχζεηο πνηνηηθήο ζχζηαζεο ηνπ ιίπνπο ζηα δχν είδε ςαξηψλ κε πεξηζζφηεξα απφ 600 δείγκαηα λα έρνπλ επεμεξγαζηεί. Αξρηθέο εθηηκήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ππνδεηθλχνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο πιεζπζκνχ πξνέιεπζεο γηα ηα δχν είδε, κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ πξνθίι ησλ ιηπαξψλ νμέσλ. 4. Σίηινο έξγνπ: πιινγή αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ βελζηθψλ εηδψλ Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο: Γξ. Αξγχξεο Καιιηαληψηεο Δξεπλεηηθή νκάδα: Γξ. Α. Καιιηαληψηεο, Γ. Γθηηαξάθνο, Κ. Δπζπκηάδεο πκκεηέρνληεο θνξείο: Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο θαη AP Marine Environmental Consultancy Ltd. Υξεκαηνδόηεζε: Κππξηαθή Γεκνθξαηία Έλαξμε-ιήμε: 1/1/ /12/2010 θνπόο ηνπ έξγνπ: ηνλ θαλνληζκφ 199/2008 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δξάζε ηεο ζπιινγήο αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θπξηνηέξσλ εκπνξηθψλ βελζηθψλ εηδψλ κέζσ ησλ εθθνξηψζεσλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Ζ βηνινγηθή δεηγκαηνιεςία ησλ εθθνξηψζεσλ έρεη ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: 1. Σελ πεξηγξαθή ησλ βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ εκπνξεχζηκσλ εηδψλ ηνπ αιηεχκαηνο, κε παξακέηξνπο φπσο ην κήθνο, ην βάξνο, ην θχιν, ην ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ησλ γνλάδσλ, ην κήθνο αλά ειηθία θαη ην κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο. 2. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηά κήθνο, βάξνο θαη θαηά ειηθία ζχλζεζεο ηνπ αιηεχκαηνο. Βαζκόο πινπνίεζεο Απνηειέζκαηα: Σν πξφγξακκα νινθιεξψζεθε θαηά 100%. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ 199/2008 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηε ζεκαζία ηνπ θάζε είδνπο ζηηο εθθνξηψζεηο ησλ επί κέξνπο 12

17 θαηεγνξηψλ ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ ηεο Κχπξνπ, ηα 5 είδε πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ ηα: Mullus barbatus (θνπηζνκνχξα), Mullus surmuletus (κπαξκπνχλη), Boops boops (γφπα), Spicara smaris (καξίδα) θαη Pagellus erythrinus (ιπζξίλη). Οη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα ιηκάληα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αιηεπκάησλ ηεο ρψξαο θαη πεξηιάκβαλαλ ηξάηεο βπζνχ θαη παξάθηηα αιηεπηηθά ζθάθε. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ αλά είδνο θαη αιηεπηηθφ εξγαιείν ζπιιέρζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ. Ζ βηνινγηθή δεηγκαηνιεςία γηα θάζε είδνο ζηφρν πξαγκαηνπνηήζεθε επνρηθά θαη ζχκθσλα κε ην βηνινγηθφ θχθιν ηνπ θάζε είδνπο, ην επνρηθφ κέγεζνο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαζψο θαη ηπρφλ ρξνληθνχο ή ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο θάζε θαηεγνξίαο αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ. Σν εχξνο κεθψλ θαη ειηθηψλ γηα θάζε είδνο ζηφρν πνπ αιηεχζεθε έρεη σο εμήο: Σν M. barbatus πνπ αιηεχζεθε κε παξάθηηα ζθάθε ήηαλ εθ., θαη ηα άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ κε ηξάηα βπζνχ ήηαλ εθ., ελψ ην εχξνο ειηθηψλ ήηαλ απφ 1+ έσο 6+ έηε. Σν M. surmuletus απφ παξάθηηα ζθάθε ήηαλ εθ. θαη απφ ηξάηα ήηαλ εθ. Οη ειηθίεο θπκάλζεθαλ απφ 1+ έσο 6+ έηε. Σν B. boops απφ παξάθηηα ζθάθε ήηαλ εθ. θαη απφ ηξάηα ήηαλ εθ., ελψ ην εχξνο ειηθηψλ ήηαλ απφ 1+ έσο 8+ έηε. Σν S. smaris αιηεχζεθε κφλν απφ ηξάηα θαη ήηαλ εθ., ειηθίαο απφ 0+ έσο 6+ εηψλ. Σέινο ην P. erythrinus απφ παξάθηηα ζθάθε ήηαλ εθ. θαη απφ ηξάηα ήηαλ εθ., κε ηηο ειηθίεο λα θπκαίλνληαη απφ 0+ έσο 8+ έηε. 5. Σίηινο: Βηνπνηθηιφηεηα θαη νηθνινγία ησλ θαηνθπθψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ Θάιαζζαο Έλαξμε-ιήμε: Απξίιηνο 2010-Μάξηηνο 2014 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. σηήξεο Οξθαλίδεο (Τπεχζπλνο εξεπλεηηθήο νκάδαο) Οκάδα ππνζηήξημεο: Κ. Νάθνπ θνπόο ηνπ έξγνπ: 1. H κειέηε ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ θαηνθπθψλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην Θάιαζζα, κε έκθαζε ζηα είδε ηνπ γέλνπο Cystoseira, αιιά θαη ζηα είδε πνπ δηαβηνχλ ζε πνιχ κεγάια βάζε πνπ κέρξη ηψξα είλαη αλεμεξεχλεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φξγαλα ηερλνινγίαο αηρκήο, φπσο βαζπζθάθνο. 2. Ζ θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ δηαβίσζεο εηδψλ ηνπ γέλνπο Cystoseira ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ, κε ζπιινγέο απφ ην πεδίν θαη εξγαζηεξηαθά νηθνθπζηνινγηθά πεηξάκαηα. 3. Ζ ζπιινγή θαη κειέηε πιηθνχ κε ηε ρξήζε φισλ ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο ηεο θπθνινγηθήο θαη ζαιάζζηαο έξεπλαο, απφ ηελ ηαμνλνκία θαη ηε κνξηαθή βηνινγία κέρξη ηελ νηθνινγία, ηα εηζβνιηθά είδε θαη ηα παζνγφλα. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: Δηαηξία TOTAL FOUNDATION πκκεηέρνληεο θνξείο: Παλεπηζηήκην Αζήλαο (ζπληνληζηήο), Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ, Παλεπηζηήκην Κσζηάληδαο (Γεξκαλία), Παλεπηζηήκην Kobe (Ηαπσλία), θσηζέδηθε Έλσζε γηα ηε Θαιάζζηα Δπηζηήκε (UK), Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Παλεπηζηήκην Tel Aviv (Ηζξαήι), Ηλζηηηνχην Ωθεαλνγξαθίαο θαη Αιηείαο ηεο Κξναηίαο. Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Σν έξγν βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην πινπνίεζεο. 13

18 14

19 1.2. ΔΘΝΙΚΑ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΑ 1. Σίηινο: Έλαξμε-ιήμε: 13/7/ /7/2010 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο Οκάδα ππνζηήξημεο: θνπόο ηνπ έξγνπ: Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: πκκεηέρνληεο θνξείο: ΦΡΑΓΜΑ ΣΟΞΟΣΩΝ: Σερληθή έθζεζε έξεπλαο θαη αλάιπζεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πεξάζκαηνο ςαξηψλ ζην αξδεπηηθφ θξάγκα Σνμνηψλ ζηνλ Νέζην πνηακφ. απνπλίδεο Α., Λαρνπβάξεο Γ., Κακίδεο Ν., Μάξθνπ Γ., Μηράιεο Απνζηνιίδεο, Prof. Claudio Comoglio, Dr. Olle Calles Σν θξάγκα ησλ Σνμνηψλ απνηειεί ην πξψην θαη ην παιαηφηεξν κεγάιν εκπφδην ζηελ αλνδηθή πνξεία κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ ζηνλ πνηακφ Νέζην, φπσο ην Υέιη θαη ε αξδεινκάλα. Ζ παξνχζα κειέηε εμέηαζε ηε δπλαηφηεηα θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή πεξαζκάησλ ςαξηψλ ζην θξάγκα πνπ ζα απνθαηαζηήζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο θαηά κήθνπο ηνπ πνηακνχ. Ν.Α. Γξάκαο Καβάιαο-Ξάλζεο ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ & εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Σν πξφγξακκα απηφ, πνπ νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2010, απνηέιεζε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΔΛΛΑΓΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ κε ηίηιν: Γξάζεηο Παξαθνινχζεζεο, Πξνζηαζίαο θαη Δλίζρπζεο ηεο Ηρζπνπαλίδαο ηνπ Πνηακνχ Νέζηνπ θαη ζθνπφ είρε ηελ εθπιήξσζε θάπνησλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηνπ έξγνπ πνπ αθνξνχζαλ ηελ αδπλακία κεηαθίλεζεο εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο αλάληε ηνπ θξάγκαηνο Σνμνηψλ. Δηδηθφηεξα ην έξγν πεξηιάκβαλε ηελ εθπφλεζε ηερληθήο έθζεζεο έξεπλαο θαη αλάιπζεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πεξάζκαηνο ςαξηψλ ζην αξδεπηηθφ θξάγκα Σνμνηψλ ζηνλ Νέζην Πνηακφ. ε απηφ πεξηιακβάλνληαλ ε θαηαγξαθή ησλ ζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ σο πξνο ηα βηνινγηθά, κεηεσξνινγηθά, πδξνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά θαη γεσινγηθά δεδνκέλα ηηο επξχηεξεο πεξηνρήο έξεπλαο (Φξάγκα Σνμνηψλ Πνηακνχ Νέζηνπ) θαζψο θαη ηνπνγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Φξάγκαηνο Σνμνηψλ ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ αλάιπζε ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξακέηξσλ, παξνπζηάζηεθε έλα εληαίν ζρέδην δξάζεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνηείλνληαλ ηέζζεξεηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη εηζήγεζε γηα ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνο πινπνίεζε γηα ηνλ ελδεδεηγκέλνπ ηχπνπ «πεξάζκαηνο». Σν πέξαζκα απηφ ζα επηηξέπεη ηελ κεηαθίλεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ Πνηακνχ Νέζηνπ πξνο ην αλάληε ηνπ αξδεπηηθνχ θξάγκαηνο Σνμνηψλ ηκήκα ηνπ πνηακνχ αιιά θαη αληίζηξνθα. Γηα ηε ιχζε απηή παξνπζηάζηεθαλ απνηειέζκαηα πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο Σνμνηψλ θαη αλαθέξνληαη νη ηπρφλ θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο ιχζεο πνπ πξνηείλνληαλ. 15

20 Δηθόλα. Αξδεπηηθφ Φξάγκα Σνμνηψλ 16

21 1. 3. ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΣ ΑΝΑΘΔΗ 1. Σίηινο: Μεηαθνξά ςαξηψλ: χιιεςε θαη κεηαθνξά ελδεκηθψλ εηδψλ ηρζπνπαλίδαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνπήο ηεο ειεπζεξνεπηθνηλσλίαο ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπο. Έλαξμε-ιήμε: 01/2/ /1/2011 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο Οκάδα ππνζηήξημεο: απνπλίδεο Α., Λαρνπβάξεο Γ., Αξάπνγινπ Φ. θνπόο ηνπ έξγνπ: Σν έξγν αθνξά ηελ κεηαθνξά ςαξηψλ αλάληε θαη θαηάληε ησλ θξαγκάησλ ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ γηα ηελ απνθπγή απνκφλσζεο ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ πνπ δηαρσξίζηεθαλ κε ηελ θαηαζθεπή ησλ πδξνειεθηξηθψλ θξαγκάησλ ηεο Πιαηαλφβξπζεο θαη ηνπ Θεζαπξνχ θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Νέζηνπ γίλεηαη ε κεηαθνξά λεαξψλ ή/θαη ελειίθσλ αηφκσλ ησλ εηδψλ Μπξηάλα, Θξαθνηηιελάξη, Σζηξσλάθη θαη χξηε απφ ηα αλάληε ησλ θξαγκάησλ ζηα θαηάληε θαη αληίζηξνθα. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα απμεζεί ε γελεηηθή νκνγελνπνίεζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ θαη λα κεησζνχλ νη πηζαλέο επηπηψζεηο γελεηηθή απνκφλσζε ηνπο θαη λα εληζρπζνχλ αξηζκεηηθά νη αζζελέζηεξνη πιεζπζκνί. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: πκκεηέρνληεο θνξείο: ΓΔΖ Α.Δ. ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Οη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπιινγή ςαξηψλ γηα κεηαθνξά απφ ηα αλάληε πξνο ηα θαηάληε θαη αληίζηξνθα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν Απξίιηνο - Ηνχιηνο 2010 θαη θαηά ηελ πεξίνδν επηέκβξηνο Γεθέκβξηνο πλνιηθά ζπιιέρζεθαλ 1955 ςάξηα θαη ησλ ηεζζάξσλ εηδψλ. πγθεθξηκέλα ζπιιέρζεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ 900 άηνκα Θξαθνηηιελαξηνχ (S. orpheus), 551 άηνκα Μπξηάλαο (B. strumicae), 120 άηνκα χξηε (C. vardarense) θαη 384 άηνκα Σζηξσλάθη (A. strymonicus). Απφ ηα 1955 ςάξηα ηα 1712 ζπιιέρζεθαλ απφ ζηαζκνχο θαηάληε ησλ θξαγκάησλ θαη κεηαθέξζεθαλ θαη απειεπζεξψζεθαλ είηε ζηελ θξαγκαιίκλε ηεο Πιαηαλφβξπζεο (424 άηνκα θαη ησλ ηεζζάξσλ εηδψλ) είηε ζηε θξαγκαιίκλε ηνπ Θεζαπξνχ (1288 άηνκα). 17

22 (α) (β) (γ) (δ) Δηθόλα. ηηγκηφηππα απφ ηε ζχιιεςε ςαξηψλ κε ηε ρξήζε ζπζθεπήο ειεθηξαιηείαο ζηνλ Γεζπάηε (15/7/2010) (α), ηεο δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο ξαδηνπνκπνχ ηχπνπ FDX-B ISO ζε άηνκν Μπξηάλαο (β) θαη ηελ δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ςαξηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ Πνηακνί (30/04/2010) (γ θαη δ). 2. Σίηινο έξγνπ: «Μειέηε ζθνπηκφηεηαο θαηαζθεπήο ηερλεηνχ πθάινπ ζε παξάθηηα πεξηνρή λήζνπ Κεθαιιελίαο» Έλαξμε-Λήμε: 23/8/ /2/2011 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. Αξγχξεο Καιιηαληψηεο Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Α. Καιιηαληψηεο, Π. Βηδσξήο, Κ. Δπζπκηάδεο θαη Γ. Γθηηαξάθνο θνπόο έξγνπ: θνπφο ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο είλαη ε εμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο ηερλεηνχ πθάινπ ζηηο λφηηεο αθηέο ηεο Κεθαινληάο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο βελζηθήο βηνκάδαο ζηελ πεξηνρή, κέζσ ηεο επνίθηζεο ηνπ ζθιεξνχ ππνζηξψκαηνο, κε δεκηνπξγία θαηαθπγίνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ απφζεζε ησλ απγψλ ησλ ζαιάζζησλ εηδψλ ηεο πεξηνρήο, ηελ πξνθχιαμε ησλ πξνλπκθψλ ηνπο, ηελ αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη επνκέλσο θαη ηελ αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ηξνθηθψλ πιεγκάησλ. Δπηπιένλ ε κειέηε ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ παξαθηίνπ πεξηβάιινληνο κε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο λεαξψλ αηφκσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο απφ ηελ παξάλνκε αιηεία, απμάλνληαο καθξνπξφζεζκα ηελ βηνκάδα ησλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο 18

23 Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ- Απνηειέζκαηα: Ο βαζκφο πινπνίεζεο είλαη ζην 100%. αλ γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ ηηο πξψηεο καο παξαηεξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεθαινληάο θαη ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο καο ζε θπζηθνχο θαη ηερλεηνχο πθάινπο ζε αλάινγεο πεξηνρέο, πηζηεχνπκε φηη ν ηερλεηφο χθαινο ζα επηδξάζεη ζηνπο αιηεπηηθνχο πφξνπο κε ηε δεκηνπξγία ζθιεξνχ ππνζηξψκαηνο, παξέρνληαο επηθάλεηα γηα πξνζθφιιεζε νξγαληζκψλ (grazers θαη filter feeders), σο βάζε γηα ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ ηε ζηήιε ηνπ λεξνχ ζηα ςάξηα θαη ηνπο καθξναζπφλδπινπο ζεξεπηέο. Ζ παξνπζία θαη αθζνλία ησλ εηδψλ ζηνλ ηερλεηφ χθαιν ζα κεηαβάιιεηαη επνρηθά θαη ζα εμαξηάηαη απφ ηε δψλε βάζνπο ηνπ ζεξκνθιηλνχο. Ο ηερλεηφο χθαινο κε ηε δεκηνπξγία ζθιεξνχ ππνζηξψκαηνο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ζα επηδξάζεη ζηνπο αιηεπηηθνχο πφξνπο, παξέρνληαο ζαιάκηα ζε είδε πνπ ζέινπλ λα είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ χθαιν ή ζα βξίζθνληαη ζε ζρηζκέο, θνηιψκαηα ή θνηιφηεηεο πνπ ζα ζρεκαηίδνληαη εζσηεξηθά ζηνλ χθαιν. Δπίζεο ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζε είδε πνπ ηξέθνληαη απφ ηνπο εδξαίνπο νξγαληζκνχο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πθάινπ. Ο ηερλεηφο χθαινο δελ ζπγθεληξψλεη απιά ηα ςάξηα ηεο πεξηνρήο, παξφιν πνπ νη πξψηνη έπνηθνη ζα έιζνπλ απφ ην θνληηλφ πεξηβάιινληα ρψξν. Ο Σ.Τ. δεκηνπξγεί θαηλνχξγηα ελδηαηηήκαηα, ηα νπνία ελδερφκελα λα κελ αθζνλνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δψλε ή λα έρνπλ ππνβαζκηζηεί, κε λέα παξαθιάδηα ζηελ ζαιάζζηα ηξνθηθή αιπζίδα, ζε έλα ρψξν φπνπ πεξηζζφηεξα είδε κπνξνχλ λα ηξαθνχλ, λα αλαπαξαρζνχλ θαη λα πξνζηαηεπζνχλ. Γη απηφ ην ιφγν ε πνιππινθφηεηα ηεο δνκήο ηνπο πξέπεη λα είλαη ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε, αιιά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ζέζε ηνπ ζεξκνθιηλνχο, ε θνξά ησλ ξεπκάησλ θαη ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ θεξηψλ πιηθψλ. Απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα εμαξηεζεί ν απνηθηζκφο ηνπ ηερλεηνχ ζθιεξνχ ππνζηξψκαηνο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ε ζχλζεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο ζηνλ Σ.Τ. ηελ πεξηνρή ηνπ ππξήλα ζα ηνπνζεηεζνχλ 25 ππξακίδεο Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ ππξήλα αλέξρεηαη ζε 0,15 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. 19

24 Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα, ζηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηνπ Σ.Τ. δεκηνπξγνχληαη θάζεηνη θαη νξηδφληηνη δηάδξνκνη, νη νπνίνη έρνπλ δηπιή ιεηηνπξγία. Αθελφο δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ θαη ησλ θεξηψλ πιηθψλ, αθεηέξνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πθάινπ κε ηελ κέζνδν ηεο νπηηθήο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ππξήλα γηα θαηαδπηηθφ ηνπξηζκφ. ηα φξηα ηεο πεξηκεηξηθήο δψλεο θαη εηδηθά ζηελ λφηηα πιεπξά, ζα ηνπνζεηεζνχλ νγθφιηζνη απφ εθβξαρηζκνχο. Οη νγθφιηζνη απηνί πέξαλ ηνπ φηη ζα πξνζζέζνπλ ζθιεξφ ππφζηξσκα ζηελ πεξηνρή ζα απνηξέςνπλ πεξαηηέξσ ηελ παξάλνκε αιηεία κε κεραλφηξαηα Δηθόλα. Υαξηνγξάθεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πεξηνρήο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Σ.Τ θαη απεηθφληζε ηεο ηαμηλφκεζεο ππζκέλα ζηελ πεξηνρή κειέηεο (Κίηξηλν: Άκκνο, Πξάζηλν: Λεηβάδηα ηνπ θαλεξφγακνπ Posidonia oceanica, Μσβ: Πεξηνρέο κε ζρεκαηηζκνχο ηξαγάλαο). 3. Σίηινο έξγνπ: «Γηεξεχλεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηερλεηνχ πθάινπ ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ λνκνχ Καβάιαο» Έλαξμε-Λήμε: 14/7/ /10/2010 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. Αξγχξεο Καιιηαληψηεο Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Α. Καιιηαληψηεο, Π. Βηδσξήο, Ν. Κακίδεο θαη Γ. Γθηηαξάθνο θνπόο έξγνπ: ηελ παξνχζα κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο νη νπνίεο είλαη πνιιέο θαζψο ην δεκνζηεπκέλν πιηθφ απφ ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο γηα ηελ πεξηνρή, είλαη ζχλζεην θαη επαξθέο. Δπηπιένλ ε κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζνδνινγηψλ ζπιινγήο ησλ απαξαηηήησλ βηνινγηθψλ, αιηεπηηθψλ θαη σθεαλνγξαθηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθελφο γηα ηελ επηινγή ηεο ηειηθήο ζέζεο ηνπ Σ.Τ. θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επνίθεζήο ηνπ, ε πεξηνρή φπνπ κε βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία πξνηείλνπκε λα εγθαηαζηαζεί ν Σ.Τ., πξφηαζε γηα ηα ηερλεηά ζηνηρεία πνπ ζα 20

25 ρξεζηκνπνηεζνχλ, ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηαζθεπήο, ν νπνίνο ζα αλακνξθσζεί ζηελ ηειηθή κειέηε θαηαζθεπήο, ηελ δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηξηεηνχο επηζηεκνληθήο παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη βίληεν κε εηθφλεο απφ ηελ πξνεπηιεγκέλε ζέζε. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καβάιαο Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ- Απνηειέζκαηα: Ο βαζκφο πινπνίεζεο είλαη ζην 100%. Με ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηερλεηψλ ζηνηρείσλ επηδηψθνπκε λα απμήζνπκε ηνλ φγθν θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ βπζνχ ηεο πεξηνρήο ψζηε λα πξνζειθχζνπκε ηνπο πιεζπζκνχο πνπ θηλνχληαη ζηα φξηα ηεο πξνζηαηεπφκελεο δψλεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πθάινπ ιάβακε ππφςε αλάινγεο θαηαζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ, είηε ζαλ θαηαζθεπέο πξνζέιθπζεο ςαξηψλ, είηε ζαλ παξαγσγηθνί χθαινη. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ηερλεηψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία απνηεινχλ πξσηφηππν πξντφλ ηνπ ΗΝΑΛΔ, έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηνλ πξψην ηερλεηφ χθαιν ζην Φαλάξη Ρνδφπεο, ζηνλ Σ.Τ. Ηεξηζζνχ Υαιθηδηθήο θαη ζηνλ Σ.Τ Καιχκλνπ. Δηθόλα ππξακίδαο απφ 5 ηερλεηά ζηνηρεία ηύπνπ Α ηε βάζε ππάξρνπλ 4 ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία εδξάδεηαη ην 5 ν ζηνηρείν. Σν χςνο ηεο ππξακίδαο είλαη 5 κέηξα. Δηθόλα ππξακίδαο κε ζηνηρεία ηχπνπ Β. Σα ζηνηρεία απηά είλαη πην ζπκπαγή θαη ηνπνζεηνχληαη ζηα φξηα ηνπ πθάινπ. Ο Σ.Τ. κε ηελ πξνζηαηεπκέλε πεξηκεηξηθή δψλε, ζα εκπνδίδεη ηελ παξάλνκε αιηεία ε νπνία θαίλεηαη λα εμαθνινπζεί λα εμαζθείηαη ζηελ πεξηνρή, παξά ηελ χπαξμε ηνπ ιεηκψλσλ πνζεηδψληαο. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ Σ.Τ. κε ηνλ θνληηλφ θπζηθφ χθαιν αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη ηφζν ηα λεαξά φζν θαη ηα ελήιηθα ςάξηα. ηελ πεξηνρή δελ ππάξρεη ππθλφ ιηβάδη πνζεηδψληαο, αιιά δηάζπαξηνη ζχζαλνη νη νπνίνη εθηείλνληαη θαηά κήθνο ησλ αθηψλ φινπ ηνπ θφιπνπ. Ο κειινληηθφο θαηαζθεπαζηήο ηνπ Σ.Τ. 21

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Οηθνινγηθή πνηόηεηα θαη δηαρείξηζε πδάησλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, ΓΔΩΛΟΓΗΑ θαη ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα