ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011

2 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

3 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 Επηηροπή Ερεσλεηώλ γηα ηελ επηκέιεηα ηωλ θεηκέλωλ ηες Έθζεζες Πεπραγκέλωλ Έηοσς 2010: Δρ. Α. Καιιηαληώηες - Ταθηηθός Ερεσλεηής Δρ. Γ. Κρέε - Ταθηηθός Ερεσλεηής Δρ. Ε. Κοσηράθες - Ταθηηθός Ερεσλεηής Επηκέιεηα Έθδοζες: Μαρία Τδώηδοσ - Δηοηθεηηθός Καβάια, Νέα Πέρακος 2011

4 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

5 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΛΙΓΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 3 1. ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1. Δπξσπατθά Αληαγσληζηηθά Δζληθά Αληαγσληζηηθά Μειέηεο θαη αλάζεζε ΝΔΔ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 2.1. Πξνγξάκκαηα πνπ εγθξίζεθαλ Πξνγξάκκαηα ππφ αμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηα πνπ δελ έηπραλ ρξεκαηνδφηεζεο ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ 3.1. Γεκνζηεχζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε θξίζε Γεκνζηεχζεηο ζε Πξαθηηθά Γηεζλψλ πλεδξίσλ Γεκνζηεχζεηο ζε Πξαθηηθά Δζληθψλ πλεδξίσλ Αλαθνηλψζεηο ή παξνπζηάζεηο ζε Γηεζλή πλέδξηα νη νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε ηφκνπο πξαθηηθψλ Δθζέζεηο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ Άιιεο Γεκνζηεχζεηο Κξηηέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ ΗΜΔΡΙΓΔ 4.1. πκκεηνρή ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη Ζκεξίδεο πκκεηνρή ζε Δζληθά πλέδξηα θαη Ζκεξίδεο Οξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε, Γηεζλψλ πλεδξίσλ Οξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε, Δζληθψλ πλεδξίσλ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 5.1. Δπηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Οκάδεο εξγαζίαο Τπνπξγείσλ Οκάδεο εξγαζίαο Γηαθφξσλ Οξγαληζκψλ Δπηηξνπέο χληαμεο Γηεζλψλ Δπηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο Γηεζλψλ πλεδξίσλ Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο Δζληθψλ πλεδξίσλ 45 1

6 6. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.1. Γηδαζθαιία καζεκάησλ παλεπηζηεκηαθήο /ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο Δπίβιεςε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ Δπίβιεςε κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ Δπίβιεςε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ Δπίβιεςε θνηηεηψλ πξαθηηθήο άζθεζεο Δθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 7.1. πκκεηνρή ζε δίθηπα επηζηεκφλσλ πλεξγαζίεο κε Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα / Οξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ Δπηζθέςεηο εξεπλεηψλ ηεο Δξεπλεηηθήο Μνλάδαο ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα Δπηζθέςεηο μέλσλ εξεπλεηψλ ζηελ Δξεπλεηηθή Μνλάδα Πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηεο Δξεπλεηηθήο Μνλάδαο Γεκηνπξγία Δκπινπηηζκφο αξρείσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 8.1. Γαπάλεο Έζνδα Πξνζσπηθφ 67 2

7 ΠΡΟΛΟΓΟ Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΗΝΑΛΔ ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, αλάινγεο φκσο κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ελαπνκείλαληνο εξεπλεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Όινη νη εξεπλεηέο έδσζαλ ην παξφλ ζην εξεπλεηηθφ γίγλεζζαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κε κηθξά ή κεγαιχηεξα πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηνπ θαζελφο. Τινπνηήζεθαλ πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ βηνπνηθηιφηεηα ζηελ ζάιαζζα, ηελ αθζνλία ησλ ηρζπναπνζεκάησλ, ηελ κειέηε πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ ζε εζσηεξηθά λεξά θαη ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηελ βηνγεσγξαθηθή ηαπηνπνίεζε ζεκαληηθψλ εηδψλ ηρζχσλ, θαζψο θαη κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληηψλ πθάισλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ρψξαο. Παξά ηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηελ κείσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ιφγσ ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ην Ηλζηηηνχην ζπλέρηζε ηηο επαθέο θαη ηελ ζπλεξγαζία κε πνιινχο εξεπλεηηθνχο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, αιηεπηηθέο νξγαλψζεηο, δηεζλείο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη θπζηθά ηεο δηνίθεζεο ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία. Αξλεηηθά επεξέαζαλ ηελ πξνζπάζεηά καο, ε αλαδηνξγάλσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θπξίσο ιφγσ ηεο ξεπζηήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ηνλ ηειεπηαίν έηνο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ εθ κέξνπο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ε αιιαγή ή κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ κεηαμχ Τπνπξγείσλ. Πνιιά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έπξεπε λα πξνθεξπρζνχλ εληφο ηνπ έηνπο αλαβιήζεθαλ γηα ην επφκελν, κε απνηέιεζκα γηα κηα αθφκα ρξνληά ην Ηλζηηηνχην λα κε κπνξέζεη λα επαλαπξνζιάβεη κέξνο ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Δληνχηνηο ειπίδνπκε φηη παξά ηηο αλαθαηαηάμεηο θαη ηε ξεπζηφηεηα ζην ρψξν ησλ εξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ, ην ΗΝΑΛΔ ζα μαλαβξεί ην δξφκν ηνπ ζχληνκα, θπξίσο κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, φπνπ έρεη εληαζεί ε πξνζπάζεηα ησλ ππαξρφλησλ εξεπλεηψλ, αιιά θαη ησλ κεγάισλ Δζληθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νπνίσλ ε πξνθήξπμε έρεη θαζπζηεξήζεη. Νέα Πέξακνο 10/2/2011 Γξ. Αξγχξεο Καιιηαληψηεο Σαθηηθφο Δξεπλεηήο Γηεπζπληήο ΗΝΑΛΔ 3

8 4

9 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2010 ΙΝ Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΑΛΙ Ε Τ Σ Ι Κ Η Ε Ρ Ε Τ Ν Α 1. ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

10 6

11 1. ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΑ 1. Σίηινο: «Water body in Europe: integrative system to assess ecological status and recovery-wiser» Έλαξμε-ιήμε: Ηαλνπάξηνο 2010-Γεθέκβξηνο 2011 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. σηήξεο Οξθαλίδεο (Τπεχζπλνο εξεπλεηηθήο νκάδαο) Οκάδα ππνζηήξημεο: Κ. Νάθνπ θνπόο ηνπ έξγνπ: Σν αληηθείκελν ην έξγνπ είλαη ε εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Λεζίλα ηεο Ηηαιίαο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζην ΗΝΑΛΔ (βηνηηθνί δείθηεο ΔΔΗ, SPA) θαη ρξεζηκνπνηεί ηα βελζηθά καθξφθπηα σο βηνδείθηεο. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: πκκεηέρνληεο θνξείο: Δπξσπατθή Έλσζε, FP7 κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λέηζε (USALENTO), Ηηαιίαο. University of Duisburg-Essen (UDE) Germany, Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Norway, Natural Environment Research Council, Centre for Ecology & Hydrology (NERC), UK, AZTI-Tecnalia Foundation (TECNALIA AZTI), Spain, University of Hull, Institute of Estuarine & Coastal Studies (UHULL), UK, Aarhus University - National Environmental Research Institute (AU), Denmark, French Research Institute for Agricultural and Environmental Engineering (CEMAGREF), France, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB-FVB), Germany, Finnish Environment Institute (SYKE), Finland, ALTERRA Green World Research (ALTERRA), Netherlands, University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna (BOKU), Austria, University College London (UCL), Deltares (DELFT), Netherlands, University of Salento (USALENTO), Italy. 7

12 Δηθόλα 1. Γηαθχκαλζε δνκηθψλ (δείθηεο πνηθηιφηεηαο) θαη ιεηηνπξγηθψλ (δείθηεο ΔΔΗ) δεηθηψλ ησλ θνηλσληψλ ησλ βελζηθψλ καθξνθπθψλ ζε ζηαζκνχο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Λέζηλα ηεο Ηηαιία. Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Σν έξγν βξίζθεηαη ζε ελδηάκεζν ζηάδην νινθιήξσζεο. Έρνπλ νινθιεξσζεί νη αλαιχζεηο ηεο αθζνλίαο ηεο βελζηθήο βιάζηεζεο ζε επίπεδν είδνπο θαη ιεηηνπξγηθήο νκάδαο ζην εξγαζηήξην θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη πξψηεο αλαιχζεηο ηεο δηαθχκαλζεο ησλ δνκηθψλ (δείθηεο πνηθηιφηεηαο) θαη ιεηηνπξγηθψλ (δείθηεο ΔΔΗ) δεηθηψλ ζηνπο ζηαζκνχο ηεο ιηκλνζάιαζζαο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1. χκθσλα κε ηα πξψηα απνηειέζκαηα, ε δηαθχκαλζε ησλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δεηθηψλ ζηε ιηκλνζάιαζζα δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο πξψηνπο δείθηεο λα επεξεάδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ ηχπν ηνπ ππνζηξψκαηνο (π.ρ. καιαθφ ππφζηξσκα κε λεθξά θειχθε δίζπξσλ) θαη ηελ θπηνθνηλσλία, θαη ην δεχηεξν απφ ηελ αλζξσπνγελή πίεζε. 8

13 2. Σίηινο: MEDITS-CY: Βηνινγηθή δεηγκαηνιεςία κε πεηξακαηηθή αιηεία ηξάηαο βπζνχ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Έλαξμε-ιήμε: 1/ /2010 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. Αξγχξεο Καιιηαληψηεο Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Α. Καιιηαληψηεο, Α. Αξγχξε, Γ. Γθηηαξάθνο, Κ. Δπζπκηάδεο, Ν. Κακίδεο, Φ. Αξάπνγινπ, Β. Παπαλησλίνπ, Α. Σξαγαληδφπνπινο, Φ. Καιιηαληψηε. θνπόο ηνπ έξγνπ: ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε εθηίκεζε ηεο αθζνλίαο ησλ βελζηθψλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ, ηα νπνία δνπλ θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο Κχπξνπ. Ζ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 1639/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ θαλνληζκφ 1581/2004, πεξί θαζηέξσζεο ζπζηήκαηνο ζπιινγήο αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κε βάζε ην πξσηφθνιιν εξγαζηψλ ηεο Γηεζλνχο Μεζνγεηαθήο πεηξακαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο κε ηξάηα βπζνχ (MEDITS), φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ εγρεηξίδην. Ζ ηξάηα βπζνχ, νη πδξαεηνί θαη ην κήθνο ησλ ζπξκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ ηελ ηππηθή δηακφξθσζε πνπ απαηηεί ην πξφγξακκα, ελψ θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαηαβιήζεθε θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα ηεξεζνχλ επαθξηβψο νη φξνη ρξήζεο ηνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ. χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εγρεηξηδίνπ, φπνπ θαζνξίδεηαη επαθξηβψο ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο, ηα είδε ζηφρνο θαη ε ζηξσκαηνπνίεζε ησλ ζηαζκψλ, ζρεδηάζηεθε έλα ζεσξεηηθφ πιέγκα ζηαζκψλ ην νπνίν θάιππηε ηηο ειεχζεξεο παξάθηηεο πεξηνρέο, απφ ηελ Αγία Νάπα έσο ηνλ θφιπν Υξπζνρνχο. Με βάζε ηελ ππάξρνπζα έθηαζε ηεο επεηξσηηθήο θξεπίδαο θαη ηνπ θιηλνχο, απφ κέηξα βάζνο, θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηνπ λεζηνχ, κνηξάζηεθαλ 27 ζηαζκνί αιηείαο, ζηηο δψλεο βάζνπο κ., , , , Οη ζηαζκνί αιηείαο έπξεπε λα θαιχςνπλ, ζχκθσλα κε ηελ δηακφξθσζε ησλ αθηψλ ηνπ λεζηνχ, πέληε κεγάιεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο δειαδή ηηο πεξηνρέο ησλ θφιπσλ Λάξλαθαο, Λεκεζνχ, 9

14 Δπηζθνπήο, Πάθνπ θαη Υξπζνρνχο. Πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί κε επάξθεηα ε πεξηνρή κειέηεο, πξνζηέζεθαλ ζηελ βηνινγηθή δεηγκαηνιεςία κεηξήζεηο κε σθεαλνγξαθηθά φξγαλα. Οη σθεαλνγξαθηθέο παξάκεηξνη κεηξήζεθαλ ηαπηφρξνλα κε ηηο βηνινγηθέο επάλσ ζην ζθάθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: πκκεηέρνληεο θνξείο: Κππξηαθή Γεκνθξαηία Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο, Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιάζζησλ Δξεπλψλ Κχπξνπ, AP Marine Environmental Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Σν έξγν νινθιεξψζεθε 100% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ηα πιαίζηα ηνπ MEDITS-2010, αλαγλσξίζζεθαλ 150 είδε ζπλνιηθά, 106 απφ απηά ήηαλ ςάξηα, 28 ήηαλ θαξθηλνεηδή θαη 16 θεθαιφπνδα. πλνιηθά θαηά ηελ δεηγκαηνιεςία ηνπ 2010 θαη ζηηο 27 θαιάδεο ηεο πεξηνρήο ηεο Κχπξνπ, θαηακεηξήζεθαλ ηα κήθε 8325 αηφκσλ θαη αλαγλσξίζηεθε ην θχιν θαη ην ζηάδην ηεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο πνιιψλ εμ απηψλ. Μεηαμχ ησλ ςαξηψλ αλαγλσξίζηεθαλ θαη 3 είδε Λεζζεςηαλψλ κεηαλαζηψλ (Dussumeria acutta,lagocephalus sceleratus θαη Upeneus moluccensis). Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη ηα ςάξηα είδε ζηφρνο κε πςειφηεξν δείθηε αθζνλίαο (N/m 2 ) ήηαλ ηα Centracanthus cirrus ( N/km 2 ), Macrorhamphosus scolopax ( N/km 2 ), Sardina pilchardus ( N/km 2 ), Serranus hepatus ( N/km 2 ), Spicara smaris ( N/km 2 ), Argentina sphyraena ( N/km 2 ), Aphia minuta ( N/km 2 ), Chlorophthalmus agassizii ( N/km 2 ), Loligo vulgaris ( N/km 2 ), Mullus barbatus ( N/km 2 ), Trachurus mediterraneus ( N/km 2 ), Pagellus acarne ( N/km 2 ), Plesionika edwardsii ( N/km 2 ), Lesueurigobius friesii ( N/km 2 ) θαη Capros aper (571.2 N/km 2 ). Σα ςάξηα είδε ζηφρνο κε πςειφηεξν δείθηε βηνκάδαο (kg/m 2 ) ήηαλ ηα Centracanthus 10

15 cirrus (37.36 kg/km 2 ), Sardina pilchardus (24.35 kg/km 2 ), Spicara smaris (23.35 kg/km 2 ), Serranus hepatus (22.74 kg/km 2 ), Argentina sphyraena (17.34 kg/km 2 ), Chlorophthalmus agassizii (16.70 kg/km 2 ), Macrorhamphosus scolopax (16.05 kg/km 2 ), Serranus cabrilla (8.80 kg/km 2 ), Lophius budegassa (7.00 kg/km 2 ), Aspitrigla cuculus (6.91 kg/km 2 ), Mullus barbatus (6.84 kg/km 2 ), Trachurus mediterraneus (6.75 kg/km 2 ) θαη Dasyatis pastinaca (6.71 kg/km 2 ). Σα ςάξηα είδε ζηφρνο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζην ζχλνιν ησλ 27 ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ θαηά ζεηξά ηα Serranus hepatus (εκθαλίζηεθε ζε 19 απφ ηηο 27 θαιάδεο), Serranus cabrilla (εκθαλίζηεθε ζε 17 απφ ηηο 27 θαιάδεο), Pagellus erythrinus θαη Spicara smaris (εκθαλίζηεθε ζε 16 απφ ηηο 27 θαιάδεο), Lepidotrigla cavillone θαη Mullus barbatus (ζε 15 θαιάδεο), Aloteuthis media, Sepia elegans θαη Macroramphosus scolopax (ζε 13 θαιάδεο), Zeus faber (ζε 12 θαιάδεο), Blennius ocellaris, Loligo vulgaris, Merluccius merluccius θαη Parapenaeus longirostris (ζε 11 θαιάδεο), Sepia officinalis, Synodus saurus θαη Trachurus mediterraneus (ζε 10 θαιάδεο). Σα κφλα ςάξηα είδε ζηφρνο πνπ δελ αιηεχζεθαλ ζηελ Κχπξν ήηαλ ηα Lophius piscatorius Micromesistious poutassou poutassou, Solea solea θαη Trisopterus minutus capelanus. Απφ ηα ηέζζεξα θαξθηλνεηδή είδε ζηφρν, θαηαγξάθεθε ζηελ Κχπξν κφλν ην Parapenaeus longirostris. Δλψ αληίζηνηρα απφ ηα έμε θεθαιφπνδα είδε ζηφρν βξέζεθαλ φια εθηφο απφ ην Eledone cirrhosa. Τςειφηεξνπο δείθηεο αθζνλίαο ζηα θεθαιφπνδα παξνπζίαζαλ ηα L. vulgaris ( N/km2) θαη I. coindetii (33.36 N/km2), ελψ αληίζηνηρα πςειφηεξνπο δείθηεο βηνκάδαο ηα O. vulgaris (2.83 kg/km2) θαη S. οfficinalis (1.48 kg/km2). Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηδψλ ζηφρσλ αιηεχζεθε ζηε δψλε βάζνπο ησλ κέηξσλ, θαζψο βξέζεθαλ 20 απφ ηα 38 είδε ζηφρνπ (15 απφ 18 ςάξηα ζηφρνπ, 5 απφ ηα 6 θεθαιφπνδα ελψ δελ βξέζεθε θαλέλα θαξθηλνεηδή είδε ζηφρνπ). ηε δψλε απηή βξέζεθε θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηδψλ ζπλνιηθά 68 είδε απφ ζπλφινπ 150 εηδψλ βξέζεθαλ ζε απηήλ ηε δψλε. Ζ δψλε βάζνπο ησλ κέηξσλ παξνπζίαζε ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο αθζνλίαο θαη βηνκάδαο. Ζ δψλε ησλ κέηξσλ βάζνπο είρε ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο, ελψ εθεί θαηαγξάθεθε θαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο εηδψλ ζηφρσλ. 3. Σίηινο: The Structure of Fish Populations and Traceability of Fish and Fish Products Έλαξμε-ιήμε: 01/03/ /05/2011 (κεηά ηελ έγθξηζε ηξίκελεο παξάηαζεο) Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. Γξεγφξεο Κξέε Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Δ. Μπνπθνπβάια, Γξ. Ν. ηακάηεο, Γ. Μφληνο. θνπόο ηνπ έξγνπ: Ζ αλάπηπμε κνξηαθψλ θαη βηνρεκηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε βηνγεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο αιηεπκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηέζζεξα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ Δπξσπατθή αιηεία, είδε ςαξηψλ: ηελ θνηλή γιψζζα (Solea solea), ην κπαθαιηαξάθη (Merluccius merlucius), ηνλ κπαθαιηάξν Αηιαληηθνχ (Gadus morhua) θαη ηε ξέγθα (Clupea hαrengus). Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: Δπξσπατθή Έλσζε, 7 ν Πξφγξακκα Πιαίζην (FP7-KBBE ) πκκεηέρνληεο θνξείο: Bangor University (Ζ.Β., ζπληνληζηήο), DIFRES- DTU (Γαλία), University of Padova (Ηηαιία), Universidad Complutense de Madrid (Ηζπαλία), Katholieke Universiteit 11

16 Leuven (Βέιγην), University of Bologna (Ηηαιία), University of Bergen (Ννξβεγία), EC-DG-JRC (Δ.Δ.), University of Bremen (Γεξκαλία), Wildlife DNA Services (Ζ.Β.), IFREMER (Γαιιία), ANFACO-CECOPESCA (Ηζπαλία), University of Aarhus (Γαλία), VNIRO (Ρσζία), ΝΟΑΑ (Ζ.Π.Α.). Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: ηα δχν πξψηα ρξφληα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ ΗΝΑΛΔ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά δεηγκαηνιεςηψλ ζην Βφξεην Αηγαίν κε ζθνπφ ηε ζπιινγή δεηγκάησλ ηζηψλ (ιεπθφο κπο, θαξδηά, εγθέθαιν, σηφιηζνπο) απφ δχν είδε ςαξηψλ, ηνλ κπαθαιηάξν (Merluccius merluccius) θαη ηελ θνηλή γιψζζα (Solea solea). Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο γηα ηελ πνηνηηθή ζχζηαζε ηνπ ιίπνπο ζην ιεπθφ κπ θαη ζηελ θαξδηά ζε πιεζπζκηαθά δείγκαηα ησλ δχν απηψλ εηδψλ. Σα πιεζπζκηαθά δείγκαηα πξνέξρνληαλ απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ (Αηγαίν, Αδξηαηηθή θαη Σπξξεληθή Θάιαζζα θαη γηα ηα δχν είδε) θαη απφ πεξηνρέο ηνπ Αηιαληηθνχ (Αλαηνιηθά Πνξηνγαιηθά χδαηα, Νφηην θαη Βφξεην Βηζθατθφ θαη Νφηηα Βφξεηα Θάιαζζα γηα ηε γιψζζα θαη Αλαηνιηθά Πνξηνγαιηθά χδαηα, Νφηην Βηζθατθφ, λφηηα Βφξεηα Θάιαζζα θαη βφξεηα Βφξεηα Θάιαζζα γηα ηνλ κπαθαιηάξν). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, εληαηηθνπνηήζεθαλ νη αλαιχζεηο πνηνηηθήο ζχζηαζεο ηνπ ιίπνπο ζηα δχν είδε ςαξηψλ κε πεξηζζφηεξα απφ 600 δείγκαηα λα έρνπλ επεμεξγαζηεί. Αξρηθέο εθηηκήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ππνδεηθλχνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο πιεζπζκνχ πξνέιεπζεο γηα ηα δχν είδε, κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ πξνθίι ησλ ιηπαξψλ νμέσλ. 4. Σίηινο έξγνπ: πιινγή αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ βελζηθψλ εηδψλ Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο: Γξ. Αξγχξεο Καιιηαληψηεο Δξεπλεηηθή νκάδα: Γξ. Α. Καιιηαληψηεο, Γ. Γθηηαξάθνο, Κ. Δπζπκηάδεο πκκεηέρνληεο θνξείο: Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο θαη AP Marine Environmental Consultancy Ltd. Υξεκαηνδόηεζε: Κππξηαθή Γεκνθξαηία Έλαξμε-ιήμε: 1/1/ /12/2010 θνπόο ηνπ έξγνπ: ηνλ θαλνληζκφ 199/2008 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δξάζε ηεο ζπιινγήο αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θπξηνηέξσλ εκπνξηθψλ βελζηθψλ εηδψλ κέζσ ησλ εθθνξηψζεσλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Ζ βηνινγηθή δεηγκαηνιεςία ησλ εθθνξηψζεσλ έρεη ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: 1. Σελ πεξηγξαθή ησλ βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ εκπνξεχζηκσλ εηδψλ ηνπ αιηεχκαηνο, κε παξακέηξνπο φπσο ην κήθνο, ην βάξνο, ην θχιν, ην ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ησλ γνλάδσλ, ην κήθνο αλά ειηθία θαη ην κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο. 2. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηά κήθνο, βάξνο θαη θαηά ειηθία ζχλζεζεο ηνπ αιηεχκαηνο. Βαζκόο πινπνίεζεο Απνηειέζκαηα: Σν πξφγξακκα νινθιεξψζεθε θαηά 100%. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ 199/2008 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηε ζεκαζία ηνπ θάζε είδνπο ζηηο εθθνξηψζεηο ησλ επί κέξνπο 12

17 θαηεγνξηψλ ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ ηεο Κχπξνπ, ηα 5 είδε πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ ηα: Mullus barbatus (θνπηζνκνχξα), Mullus surmuletus (κπαξκπνχλη), Boops boops (γφπα), Spicara smaris (καξίδα) θαη Pagellus erythrinus (ιπζξίλη). Οη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα ιηκάληα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αιηεπκάησλ ηεο ρψξαο θαη πεξηιάκβαλαλ ηξάηεο βπζνχ θαη παξάθηηα αιηεπηηθά ζθάθε. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ αλά είδνο θαη αιηεπηηθφ εξγαιείν ζπιιέρζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ. Ζ βηνινγηθή δεηγκαηνιεςία γηα θάζε είδνο ζηφρν πξαγκαηνπνηήζεθε επνρηθά θαη ζχκθσλα κε ην βηνινγηθφ θχθιν ηνπ θάζε είδνπο, ην επνρηθφ κέγεζνο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαζψο θαη ηπρφλ ρξνληθνχο ή ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο θάζε θαηεγνξίαο αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ. Σν εχξνο κεθψλ θαη ειηθηψλ γηα θάζε είδνο ζηφρν πνπ αιηεχζεθε έρεη σο εμήο: Σν M. barbatus πνπ αιηεχζεθε κε παξάθηηα ζθάθε ήηαλ εθ., θαη ηα άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ κε ηξάηα βπζνχ ήηαλ εθ., ελψ ην εχξνο ειηθηψλ ήηαλ απφ 1+ έσο 6+ έηε. Σν M. surmuletus απφ παξάθηηα ζθάθε ήηαλ εθ. θαη απφ ηξάηα ήηαλ εθ. Οη ειηθίεο θπκάλζεθαλ απφ 1+ έσο 6+ έηε. Σν B. boops απφ παξάθηηα ζθάθε ήηαλ εθ. θαη απφ ηξάηα ήηαλ εθ., ελψ ην εχξνο ειηθηψλ ήηαλ απφ 1+ έσο 8+ έηε. Σν S. smaris αιηεχζεθε κφλν απφ ηξάηα θαη ήηαλ εθ., ειηθίαο απφ 0+ έσο 6+ εηψλ. Σέινο ην P. erythrinus απφ παξάθηηα ζθάθε ήηαλ εθ. θαη απφ ηξάηα ήηαλ εθ., κε ηηο ειηθίεο λα θπκαίλνληαη απφ 0+ έσο 8+ έηε. 5. Σίηινο: Βηνπνηθηιφηεηα θαη νηθνινγία ησλ θαηνθπθψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ Θάιαζζαο Έλαξμε-ιήμε: Απξίιηνο 2010-Μάξηηνο 2014 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. σηήξεο Οξθαλίδεο (Τπεχζπλνο εξεπλεηηθήο νκάδαο) Οκάδα ππνζηήξημεο: Κ. Νάθνπ θνπόο ηνπ έξγνπ: 1. H κειέηε ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ θαηνθπθψλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην Θάιαζζα, κε έκθαζε ζηα είδε ηνπ γέλνπο Cystoseira, αιιά θαη ζηα είδε πνπ δηαβηνχλ ζε πνιχ κεγάια βάζε πνπ κέρξη ηψξα είλαη αλεμεξεχλεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φξγαλα ηερλνινγίαο αηρκήο, φπσο βαζπζθάθνο. 2. Ζ θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ δηαβίσζεο εηδψλ ηνπ γέλνπο Cystoseira ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ, κε ζπιινγέο απφ ην πεδίν θαη εξγαζηεξηαθά νηθνθπζηνινγηθά πεηξάκαηα. 3. Ζ ζπιινγή θαη κειέηε πιηθνχ κε ηε ρξήζε φισλ ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο ηεο θπθνινγηθήο θαη ζαιάζζηαο έξεπλαο, απφ ηελ ηαμνλνκία θαη ηε κνξηαθή βηνινγία κέρξη ηελ νηθνινγία, ηα εηζβνιηθά είδε θαη ηα παζνγφλα. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: Δηαηξία TOTAL FOUNDATION πκκεηέρνληεο θνξείο: Παλεπηζηήκην Αζήλαο (ζπληνληζηήο), Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ, Παλεπηζηήκην Κσζηάληδαο (Γεξκαλία), Παλεπηζηήκην Kobe (Ηαπσλία), θσηζέδηθε Έλσζε γηα ηε Θαιάζζηα Δπηζηήκε (UK), Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Παλεπηζηήκην Tel Aviv (Ηζξαήι), Ηλζηηηνχην Ωθεαλνγξαθίαο θαη Αιηείαο ηεο Κξναηίαο. Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Σν έξγν βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην πινπνίεζεο. 13

18 14

19 1.2. ΔΘΝΙΚΑ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΑ 1. Σίηινο: Έλαξμε-ιήμε: 13/7/ /7/2010 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο Οκάδα ππνζηήξημεο: θνπόο ηνπ έξγνπ: Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: πκκεηέρνληεο θνξείο: ΦΡΑΓΜΑ ΣΟΞΟΣΩΝ: Σερληθή έθζεζε έξεπλαο θαη αλάιπζεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πεξάζκαηνο ςαξηψλ ζην αξδεπηηθφ θξάγκα Σνμνηψλ ζηνλ Νέζην πνηακφ. απνπλίδεο Α., Λαρνπβάξεο Γ., Κακίδεο Ν., Μάξθνπ Γ., Μηράιεο Απνζηνιίδεο, Prof. Claudio Comoglio, Dr. Olle Calles Σν θξάγκα ησλ Σνμνηψλ απνηειεί ην πξψην θαη ην παιαηφηεξν κεγάιν εκπφδην ζηελ αλνδηθή πνξεία κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ ζηνλ πνηακφ Νέζην, φπσο ην Υέιη θαη ε αξδεινκάλα. Ζ παξνχζα κειέηε εμέηαζε ηε δπλαηφηεηα θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή πεξαζκάησλ ςαξηψλ ζην θξάγκα πνπ ζα απνθαηαζηήζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο θαηά κήθνπο ηνπ πνηακνχ. Ν.Α. Γξάκαο Καβάιαο-Ξάλζεο ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ & εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Σν πξφγξακκα απηφ, πνπ νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2010, απνηέιεζε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΔΛΛΑΓΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ κε ηίηιν: Γξάζεηο Παξαθνινχζεζεο, Πξνζηαζίαο θαη Δλίζρπζεο ηεο Ηρζπνπαλίδαο ηνπ Πνηακνχ Νέζηνπ θαη ζθνπφ είρε ηελ εθπιήξσζε θάπνησλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηνπ έξγνπ πνπ αθνξνχζαλ ηελ αδπλακία κεηαθίλεζεο εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο αλάληε ηνπ θξάγκαηνο Σνμνηψλ. Δηδηθφηεξα ην έξγν πεξηιάκβαλε ηελ εθπφλεζε ηερληθήο έθζεζεο έξεπλαο θαη αλάιπζεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πεξάζκαηνο ςαξηψλ ζην αξδεπηηθφ θξάγκα Σνμνηψλ ζηνλ Νέζην Πνηακφ. ε απηφ πεξηιακβάλνληαλ ε θαηαγξαθή ησλ ζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ σο πξνο ηα βηνινγηθά, κεηεσξνινγηθά, πδξνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά θαη γεσινγηθά δεδνκέλα ηηο επξχηεξεο πεξηνρήο έξεπλαο (Φξάγκα Σνμνηψλ Πνηακνχ Νέζηνπ) θαζψο θαη ηνπνγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Φξάγκαηνο Σνμνηψλ ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ αλάιπζε ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξακέηξσλ, παξνπζηάζηεθε έλα εληαίν ζρέδην δξάζεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνηείλνληαλ ηέζζεξεηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη εηζήγεζε γηα ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνο πινπνίεζε γηα ηνλ ελδεδεηγκέλνπ ηχπνπ «πεξάζκαηνο». Σν πέξαζκα απηφ ζα επηηξέπεη ηελ κεηαθίλεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ Πνηακνχ Νέζηνπ πξνο ην αλάληε ηνπ αξδεπηηθνχ θξάγκαηνο Σνμνηψλ ηκήκα ηνπ πνηακνχ αιιά θαη αληίζηξνθα. Γηα ηε ιχζε απηή παξνπζηάζηεθαλ απνηειέζκαηα πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο Σνμνηψλ θαη αλαθέξνληαη νη ηπρφλ θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο ιχζεο πνπ πξνηείλνληαλ. 15

20 Δηθόλα. Αξδεπηηθφ Φξάγκα Σνμνηψλ 16

21 1. 3. ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΣ ΑΝΑΘΔΗ 1. Σίηινο: Μεηαθνξά ςαξηψλ: χιιεςε θαη κεηαθνξά ελδεκηθψλ εηδψλ ηρζπνπαλίδαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνπήο ηεο ειεπζεξνεπηθνηλσλίαο ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπο. Έλαξμε-ιήμε: 01/2/ /1/2011 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο Οκάδα ππνζηήξημεο: απνπλίδεο Α., Λαρνπβάξεο Γ., Αξάπνγινπ Φ. θνπόο ηνπ έξγνπ: Σν έξγν αθνξά ηελ κεηαθνξά ςαξηψλ αλάληε θαη θαηάληε ησλ θξαγκάησλ ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ γηα ηελ απνθπγή απνκφλσζεο ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ πνπ δηαρσξίζηεθαλ κε ηελ θαηαζθεπή ησλ πδξνειεθηξηθψλ θξαγκάησλ ηεο Πιαηαλφβξπζεο θαη ηνπ Θεζαπξνχ θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Νέζηνπ γίλεηαη ε κεηαθνξά λεαξψλ ή/θαη ελειίθσλ αηφκσλ ησλ εηδψλ Μπξηάλα, Θξαθνηηιελάξη, Σζηξσλάθη θαη χξηε απφ ηα αλάληε ησλ θξαγκάησλ ζηα θαηάληε θαη αληίζηξνθα. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα απμεζεί ε γελεηηθή νκνγελνπνίεζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ θαη λα κεησζνχλ νη πηζαλέο επηπηψζεηο γελεηηθή απνκφλσζε ηνπο θαη λα εληζρπζνχλ αξηζκεηηθά νη αζζελέζηεξνη πιεζπζκνί. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: πκκεηέρνληεο θνξείο: ΓΔΖ Α.Δ. ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Οη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπιινγή ςαξηψλ γηα κεηαθνξά απφ ηα αλάληε πξνο ηα θαηάληε θαη αληίζηξνθα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν Απξίιηνο - Ηνχιηνο 2010 θαη θαηά ηελ πεξίνδν επηέκβξηνο Γεθέκβξηνο πλνιηθά ζπιιέρζεθαλ 1955 ςάξηα θαη ησλ ηεζζάξσλ εηδψλ. πγθεθξηκέλα ζπιιέρζεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ 900 άηνκα Θξαθνηηιελαξηνχ (S. orpheus), 551 άηνκα Μπξηάλαο (B. strumicae), 120 άηνκα χξηε (C. vardarense) θαη 384 άηνκα Σζηξσλάθη (A. strymonicus). Απφ ηα 1955 ςάξηα ηα 1712 ζπιιέρζεθαλ απφ ζηαζκνχο θαηάληε ησλ θξαγκάησλ θαη κεηαθέξζεθαλ θαη απειεπζεξψζεθαλ είηε ζηελ θξαγκαιίκλε ηεο Πιαηαλφβξπζεο (424 άηνκα θαη ησλ ηεζζάξσλ εηδψλ) είηε ζηε θξαγκαιίκλε ηνπ Θεζαπξνχ (1288 άηνκα). 17

22 (α) (β) (γ) (δ) Δηθόλα. ηηγκηφηππα απφ ηε ζχιιεςε ςαξηψλ κε ηε ρξήζε ζπζθεπήο ειεθηξαιηείαο ζηνλ Γεζπάηε (15/7/2010) (α), ηεο δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο ξαδηνπνκπνχ ηχπνπ FDX-B ISO ζε άηνκν Μπξηάλαο (β) θαη ηελ δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ςαξηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ Πνηακνί (30/04/2010) (γ θαη δ). 2. Σίηινο έξγνπ: «Μειέηε ζθνπηκφηεηαο θαηαζθεπήο ηερλεηνχ πθάινπ ζε παξάθηηα πεξηνρή λήζνπ Κεθαιιελίαο» Έλαξμε-Λήμε: 23/8/ /2/2011 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. Αξγχξεο Καιιηαληψηεο Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Α. Καιιηαληψηεο, Π. Βηδσξήο, Κ. Δπζπκηάδεο θαη Γ. Γθηηαξάθνο θνπόο έξγνπ: θνπφο ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο είλαη ε εμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο ηερλεηνχ πθάινπ ζηηο λφηηεο αθηέο ηεο Κεθαινληάο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο βελζηθήο βηνκάδαο ζηελ πεξηνρή, κέζσ ηεο επνίθηζεο ηνπ ζθιεξνχ ππνζηξψκαηνο, κε δεκηνπξγία θαηαθπγίνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ απφζεζε ησλ απγψλ ησλ ζαιάζζησλ εηδψλ ηεο πεξηνρήο, ηελ πξνθχιαμε ησλ πξνλπκθψλ ηνπο, ηελ αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη επνκέλσο θαη ηελ αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ηξνθηθψλ πιεγκάησλ. Δπηπιένλ ε κειέηε ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ παξαθηίνπ πεξηβάιινληνο κε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο λεαξψλ αηφκσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο απφ ηελ παξάλνκε αιηεία, απμάλνληαο καθξνπξφζεζκα ηελ βηνκάδα ησλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο 18

23 Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ- Απνηειέζκαηα: Ο βαζκφο πινπνίεζεο είλαη ζην 100%. αλ γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ ηηο πξψηεο καο παξαηεξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεθαινληάο θαη ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο καο ζε θπζηθνχο θαη ηερλεηνχο πθάινπο ζε αλάινγεο πεξηνρέο, πηζηεχνπκε φηη ν ηερλεηφο χθαινο ζα επηδξάζεη ζηνπο αιηεπηηθνχο πφξνπο κε ηε δεκηνπξγία ζθιεξνχ ππνζηξψκαηνο, παξέρνληαο επηθάλεηα γηα πξνζθφιιεζε νξγαληζκψλ (grazers θαη filter feeders), σο βάζε γηα ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ ηε ζηήιε ηνπ λεξνχ ζηα ςάξηα θαη ηνπο καθξναζπφλδπινπο ζεξεπηέο. Ζ παξνπζία θαη αθζνλία ησλ εηδψλ ζηνλ ηερλεηφ χθαιν ζα κεηαβάιιεηαη επνρηθά θαη ζα εμαξηάηαη απφ ηε δψλε βάζνπο ηνπ ζεξκνθιηλνχο. Ο ηερλεηφο χθαινο κε ηε δεκηνπξγία ζθιεξνχ ππνζηξψκαηνο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ζα επηδξάζεη ζηνπο αιηεπηηθνχο πφξνπο, παξέρνληαο ζαιάκηα ζε είδε πνπ ζέινπλ λα είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ χθαιν ή ζα βξίζθνληαη ζε ζρηζκέο, θνηιψκαηα ή θνηιφηεηεο πνπ ζα ζρεκαηίδνληαη εζσηεξηθά ζηνλ χθαιν. Δπίζεο ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζε είδε πνπ ηξέθνληαη απφ ηνπο εδξαίνπο νξγαληζκνχο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πθάινπ. Ο ηερλεηφο χθαινο δελ ζπγθεληξψλεη απιά ηα ςάξηα ηεο πεξηνρήο, παξφιν πνπ νη πξψηνη έπνηθνη ζα έιζνπλ απφ ην θνληηλφ πεξηβάιινληα ρψξν. Ο Σ.Τ. δεκηνπξγεί θαηλνχξγηα ελδηαηηήκαηα, ηα νπνία ελδερφκελα λα κελ αθζνλνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δψλε ή λα έρνπλ ππνβαζκηζηεί, κε λέα παξαθιάδηα ζηελ ζαιάζζηα ηξνθηθή αιπζίδα, ζε έλα ρψξν φπνπ πεξηζζφηεξα είδε κπνξνχλ λα ηξαθνχλ, λα αλαπαξαρζνχλ θαη λα πξνζηαηεπζνχλ. Γη απηφ ην ιφγν ε πνιππινθφηεηα ηεο δνκήο ηνπο πξέπεη λα είλαη ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε, αιιά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ζέζε ηνπ ζεξκνθιηλνχο, ε θνξά ησλ ξεπκάησλ θαη ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ θεξηψλ πιηθψλ. Απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα εμαξηεζεί ν απνηθηζκφο ηνπ ηερλεηνχ ζθιεξνχ ππνζηξψκαηνο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ε ζχλζεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο ζηνλ Σ.Τ. ηελ πεξηνρή ηνπ ππξήλα ζα ηνπνζεηεζνχλ 25 ππξακίδεο Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ ππξήλα αλέξρεηαη ζε 0,15 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. 19

24 Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα, ζηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηνπ Σ.Τ. δεκηνπξγνχληαη θάζεηνη θαη νξηδφληηνη δηάδξνκνη, νη νπνίνη έρνπλ δηπιή ιεηηνπξγία. Αθελφο δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ θαη ησλ θεξηψλ πιηθψλ, αθεηέξνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πθάινπ κε ηελ κέζνδν ηεο νπηηθήο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ππξήλα γηα θαηαδπηηθφ ηνπξηζκφ. ηα φξηα ηεο πεξηκεηξηθήο δψλεο θαη εηδηθά ζηελ λφηηα πιεπξά, ζα ηνπνζεηεζνχλ νγθφιηζνη απφ εθβξαρηζκνχο. Οη νγθφιηζνη απηνί πέξαλ ηνπ φηη ζα πξνζζέζνπλ ζθιεξφ ππφζηξσκα ζηελ πεξηνρή ζα απνηξέςνπλ πεξαηηέξσ ηελ παξάλνκε αιηεία κε κεραλφηξαηα Δηθόλα. Υαξηνγξάθεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πεξηνρήο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Σ.Τ θαη απεηθφληζε ηεο ηαμηλφκεζεο ππζκέλα ζηελ πεξηνρή κειέηεο (Κίηξηλν: Άκκνο, Πξάζηλν: Λεηβάδηα ηνπ θαλεξφγακνπ Posidonia oceanica, Μσβ: Πεξηνρέο κε ζρεκαηηζκνχο ηξαγάλαο). 3. Σίηινο έξγνπ: «Γηεξεχλεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηερλεηνχ πθάινπ ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ λνκνχ Καβάιαο» Έλαξμε-Λήμε: 14/7/ /10/2010 Τπεύζπλνο έξγνπ: Γξ. Αξγχξεο Καιιηαληψηεο Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Α. Καιιηαληψηεο, Π. Βηδσξήο, Ν. Κακίδεο θαη Γ. Γθηηαξάθνο θνπόο έξγνπ: ηελ παξνχζα κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο νη νπνίεο είλαη πνιιέο θαζψο ην δεκνζηεπκέλν πιηθφ απφ ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο γηα ηελ πεξηνρή, είλαη ζχλζεην θαη επαξθέο. Δπηπιένλ ε κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζνδνινγηψλ ζπιινγήο ησλ απαξαηηήησλ βηνινγηθψλ, αιηεπηηθψλ θαη σθεαλνγξαθηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθελφο γηα ηελ επηινγή ηεο ηειηθήο ζέζεο ηνπ Σ.Τ. θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επνίθεζήο ηνπ, ε πεξηνρή φπνπ κε βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία πξνηείλνπκε λα εγθαηαζηαζεί ν Σ.Τ., πξφηαζε γηα ηα ηερλεηά ζηνηρεία πνπ ζα 20

25 ρξεζηκνπνηεζνχλ, ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηαζθεπήο, ν νπνίνο ζα αλακνξθσζεί ζηελ ηειηθή κειέηε θαηαζθεπήο, ηελ δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηξηεηνχο επηζηεκνληθήο παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη βίληεν κε εηθφλεο απφ ηελ πξνεπηιεγκέλε ζέζε. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καβάιαο Βαζκόο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ- Απνηειέζκαηα: Ο βαζκφο πινπνίεζεο είλαη ζην 100%. Με ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηερλεηψλ ζηνηρείσλ επηδηψθνπκε λα απμήζνπκε ηνλ φγθν θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ βπζνχ ηεο πεξηνρήο ψζηε λα πξνζειθχζνπκε ηνπο πιεζπζκνχο πνπ θηλνχληαη ζηα φξηα ηεο πξνζηαηεπφκελεο δψλεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πθάινπ ιάβακε ππφςε αλάινγεο θαηαζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ, είηε ζαλ θαηαζθεπέο πξνζέιθπζεο ςαξηψλ, είηε ζαλ παξαγσγηθνί χθαινη. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ηερλεηψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία απνηεινχλ πξσηφηππν πξντφλ ηνπ ΗΝΑΛΔ, έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηνλ πξψην ηερλεηφ χθαιν ζην Φαλάξη Ρνδφπεο, ζηνλ Σ.Τ. Ηεξηζζνχ Υαιθηδηθήο θαη ζηνλ Σ.Τ Καιχκλνπ. Δηθόλα ππξακίδαο απφ 5 ηερλεηά ζηνηρεία ηύπνπ Α ηε βάζε ππάξρνπλ 4 ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία εδξάδεηαη ην 5 ν ζηνηρείν. Σν χςνο ηεο ππξακίδαο είλαη 5 κέηξα. Δηθόλα ππξακίδαο κε ζηνηρεία ηχπνπ Β. Σα ζηνηρεία απηά είλαη πην ζπκπαγή θαη ηνπνζεηνχληαη ζηα φξηα ηνπ πθάινπ. Ο Σ.Τ. κε ηελ πξνζηαηεπκέλε πεξηκεηξηθή δψλε, ζα εκπνδίδεη ηελ παξάλνκε αιηεία ε νπνία θαίλεηαη λα εμαθνινπζεί λα εμαζθείηαη ζηελ πεξηνρή, παξά ηελ χπαξμε ηνπ ιεηκψλσλ πνζεηδψληαο. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ Σ.Τ. κε ηνλ θνληηλφ θπζηθφ χθαιν αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη ηφζν ηα λεαξά φζν θαη ηα ελήιηθα ςάξηα. ηελ πεξηνρή δελ ππάξρεη ππθλφ ιηβάδη πνζεηδψληαο, αιιά δηάζπαξηνη ζχζαλνη νη νπνίνη εθηείλνληαη θαηά κήθνο ησλ αθηψλ φινπ ηνπ θφιπνπ. Ο κειινληηθφο θαηαζθεπαζηήο ηνπ Σ.Τ. 21

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 0 1 2 3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΛΙΓΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 3 1. ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1. Δπξσπατθά Αληαγσληζηηθά 7 1.2. Δζληθά Αληαγσληζηηθά 16 1.3. Μειέηεο θαη αλάζεζε 23 2. ΝΔΔ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 2.1. Πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ H αειφόρος διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου είναι μία πρόκληση H εφαρμογή κατάλληλων «εργαλείων» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΛΗΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΒΗΝΣΕΟΣΡΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ. Αργύρη Α.*, Κοσλιάς M., Καλλιανιώτης A.

Ζ ΑΛΗΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΒΗΝΣΕΟΣΡΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ. Αργύρη Α.*, Κοσλιάς M., Καλλιανιώτης A. 233 Ζ ΑΛΗΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΒΗΝΣΕΟΣΡΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ Αργύρη Α.*, Κοσλιάς M., Καλλιανιώτης A. Εζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Θλζηηηνύην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο, Νέα Πέξακνο, Καβάια,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ Παπαδοπούλου Κ.-Ν., Λιουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μητανικός, project manager Σσνηονιζηής Γικαιούτος

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Production Τίτλος Συμμετοχής:ΙΚΕΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 2015

Ermis Production Τίτλος Συμμετοχής:ΙΚΕΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 2015 Τίτλος : Προϊόν/Υπηρεσία (Brand Name): Εταιρία/Πελάτης: Είδος Προϊόντος/Υπηρεσίας: ΓΕΤΕΙ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΙΚΕΑ HOUSE MARKET / ΟΜΙΛΟ FOURLIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα