ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009"

Transcript

1 0

2 1

3 2

4 3

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΛΙΓΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 3 1. ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1. Δπξσπατθά Αληαγσληζηηθά Δζληθά Αληαγσληζηηθά Μειέηεο θαη αλάζεζε ΝΔΔ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 2.1. Πξνγξάκκαηα πνπ εγθξίζεθαλ Πξνγξάκκαηα ππφ αμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηα πνπ δελ έηπραλ ρξεκαηνδφηεζεο ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ 3.1. Γεκνζηεχζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε θξίζε Γεκνζηεχζεηο ζε Πξαθηηθά Γηεζλψλ πλεδξίσλ Γεκνζηεχζεηο ζε Πξαθηηθά Δζληθψλ πλεδξίσλ Αλαθνηλψζεηο ή παξνπζηάζεηο ζε Γηεζλή πλέδξηα νη νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε ηφκνπο πξαθηηθψλ Αλαθνηλψζεηο ή παξνπζηάζεηο ζε Δζληθά πλέδξηα νη νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε ηφκνπο πξαθηηθψλ Δθζέζεηο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ Άιιεο Γεκνζηεχζεηο πιινγηθνί Σφκνη ή Βηβιία, Κεθάιαηα, Μνλνγξαθίεο ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ ΗΜΔΡΙΓΔ 4.1. πκκεηνρή ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη Ζκεξίδεο πκκεηνρή ζε Δζληθά πλέδξηα θαη Ζκεξίδεο Οξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε, Δζληθψλ πλεδξίσλ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 5.1. Δπηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Οκάδεο εξγαζίαο Τπνπξγείσλ Οκάδεο εξγαζίαο Πεξηθεξεηψλ Ννκαξρηψλ Δπηηξνπέο χληαμεο Γηεζλψλ Δπηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο Γηεζλψλ πλεδξίσλ Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο Δζληθψλ πλεδξίσλ 54

6 6. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.1. Γηδαζθαιία καζεκάησλ παλεπηζηεκηαθήο /ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο Δπίβιεςε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ Δπίβιεςε κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ Δπίβιεςε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ Δπίβιεςε θνηηεηψλ πξαθηηθήο άζθεζεο Δθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 7.1. πκκεηνρή ζε δίθηπα επηζηεκφλσλ πλεξγαζίεο κε Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα / Οξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ Δπηζθέςεηο εξεπλεηψλ ηεο Δξεπλεηηθήο Μνλάδαο ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα Δπηζθέςεηο μέλσλ εξεπλεηψλ ζηελ Δξεπλεηηθή Μνλάδα Πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηεο Δξεπλεηηθήο Μνλάδαο Γεκηνπξγία Δκπινπηηζκφο αξρείσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 8.1. Γαπάλεο Έζνδα Πξνζσπηθφ ΗΝ.ΑΛ.Δ. 74 2

7 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν 2009 ήηαλ ε ρξνληά νινθιήξσζεο κηαο ζεηξάο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνιιά απφ ηα νπνία ρξεκαηνδνηεζήθαλ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε πινπνίεζε απφ ηελ Διιάδα, γηα δεχηεξε ρξνληά, ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο πιινγήο Αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ, φπνπ ην ΗΝΑΛΔ ήηαλ βαζηθφο εηαίξνο, καο νδήγεζε ζε κείσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη καο αλάγθαζε λα δηαθφςνπκε ηελ ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο πνπ απαζρνινχληαλ ζην Ηλζηηηνχην κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ράλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχζακε κέρξη ηφηε. Απηφ ην γεγνλφο ζεκάδεςε ην Ηλζηηηνχην θαη πεξηφξηζε θαηά πνιχ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα πεπξαγκέλα ηνπ έηνπο, ην ΗΝΑΛΔ έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζε πνιινχο ηνκείο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πεπξαγκέλα ηνπ 2009 έρνπλ άκεζε ζρέζε κε πνιιά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο αιηείο, ηνπο πδαηνθαιιηεξγεηέο θαη ηνπο κεηαπνηεηέο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, ελψ κεγάιε είλαη ε ζπκβνιή ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πδάηηλν πεξηβάιινλ θαη εηδηθά κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Νέζηνπ. Μέζα απφ απηά ηα ζπκπεξάζκαηα θαίλεηαη ε πεξαηηέξσ ζηξνθή ηεο έξεπλαο πξνο εθαξκνζκέλα ζέκαηα, δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ή ζπκπξάμεηο κε αιηεπηηθέο νξγαλψζεηο πνπ είραλ σο ζθνπφ ηελ επίιπζε ππαξρφλησλ πξνβιεκάησλ. Απηή ε ζηξνθή δείρλεη θαη ην δξφκν ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ζην άκεζν κέιινλ αθνχ ην Ηλζηηηνχην, αληαπνθξηλφκελν ζην γεληθφ αίηεκα γηα πεξαηηέξσ ζηήξημε ησλ Διιήλσλ παξαγσγψλ, πξέπεη λα εηνηκαζηεί γηα ηελ επφκελε κεγάιε ζηξνθή πνπ ζα είλαη ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην λέν Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο, φπνπ ππάγνληαη πιένλ ηα πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά αληηθείκελα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Παξά ηε ξεπζηφηεηα θαη ηηο αλαθαηαηάμεηο ζην ρψξν ησλ εξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ, ην ΗΝΑΛΔ ζα ζπλερίζεη λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη κε ηηο απαξαίηεηεο ζπλεξγαζίεο, ζα ζπλερίζεη ηελ δεθαπεληαεηή πιένλ παξάδνζε ηεο εθαξκνζκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο έξεπλαο ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο. Γξ. Αξγχξεο Καιιηαληψηεο Γηεπζπληήο ΗΝΑΛΔ Νέα Πέξακνο 22/12/2010 3

8 4

9 5

10 6

11 1. ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΑ 1. Σίηλορ: INTERFISH: Γξάζεηο δηαρείξηζεο, πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηρζπνπαλίδαο Πνηακνχ Νέζηνπ Έναπξη-λήξη: 1/7/ /10/2008 (*ην έξγν ζπλερίζηεθε έσο ηνλ Ηνχλην 2009 σο πξνο ην ζθέινο έθδνζεο ηνπ Άηιαληα Ηρζπνπαλίδαο) Τπεωθςνορ έπγος: Ομάδα ςποζηήπιξηρ: Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο πληνληζηέο ηεο έθδνζεο είλαη νη Γξ. Οηθνλνκίδεο Παλαγηψηεο, Οκφηηκνο Kαζ. Ηρζπνινγίαο ηνπ ΑΠΘ θαη ν Γξ. Κνπηξάθεο Μάλνο, Αλ. Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔ ΗΝΑΛΔ απφ ηελ Διιεληθή πιεπξά θαη απφ ηελ Βνπιγαξηθή πιεπξά νη Dr. Apostolou Apostolos, ν Dr. Millen Vassilev θαη o Dr Luchezar Pehlivanov (Bulgarian Academy of Sciences). Δπίζεο ζηε ζπγγξαθηθή νκάδα ηεο ηρζπνπαλίδαο ζπκκεηέρνπλ θαη νη Λενληαξάθεο Πάλνο, απνπλίδεο Αξγχξεο θαη Λαρνπβάξεο Γεκήηξεο, επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΘΗΑΓΔ ΗΝΑΛΔ, ελψ απφ ηε Βνπιγάξηθε πιεπξά ζπκκεηέρνπλ νη Teodora Trichkova (Bulgarian Academy of Sciences Institute of Zoology) θαη ν Angel Tsekov (Associate Professor, University of Plovdiv, Faculty of Biology). ηελ έθδνζε επίζεο ζπκβάιινπλ νη Γξ. πιαίνο Γηψξγνο (Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο) θαη Dr. Burnanski Emil, Research Associate Professor (Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Water Problems). κοπψρ ηος έπγος: ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη έσο ην 2008 νξηζηηθνπνηήζεθε ν θνηλφο θαηάινγνο, κεηαμχ Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο κε φια ηα είδε ηεο ηρζπνπαλίδαο θαηά κήθνο ηνπ Πνηακνχ Νέζηνπ απφ ηηο πεγέο έσο ηηο εθβνιέο ηνπ. ηε ζπλέρεηα θαη εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζε απηφ, μεθίλεζε ε ζπγγξαθή κηαο έθδνζεο κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ Νέζηνπ ζηηο δπν ρψξεο πνπ δηαζρίδεη. Σν ζχγγξακκα απνηειεί κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο θαη αλάδεημεο ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ Πνηακνχ Νέζηνπ, πξντφλ ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο Διιήλσλ θαη Βνχιγαξσλ επηζηεκφλσλ, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο απφ έλα επξχηεξν θνηλφ. Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ: Ν.Α. Γξάκαο Καβάιαο Ξάλζεο ςμμεηέσονηερ θοπείρ: ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ, Βνπιγαξηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Plovdiv Βαθμψρ ςλοποίηζηρ ηος έπγος: ηελ έθδνζε πεξηιακβάλεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο, ηεο βηνινγίαο, ηεο νηθνινγίαο θαη ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ πιεζπζκψλ φισλ ησλ εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ (40 είδε ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ, φζν θαη ησλ πθάικπξσλ θαη κεηαβαηηθψλ ηνπ δέιηα). Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη έλα θεθάιαην κε ηελ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ Νέζηνπ (γεσινγία, πδξνινγία, 7

12 θιπ) (Γξ. πιαίνο Γ. θαη Dr. Burnanski E.) θαη έλα θεθάιαην κε γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε κειέηε ησλ ςαξηψλ (κνξθνινγία, ζπζηεκαηηθή, αλαηνκία, βηνινγία, νηθνινγία) (Οκ. Καζ. Οηθνλνκίδεο Παλαγηψηεο, Dr. Vassilev Millen θαη Γξ. Κνπηξάθεο Μάλνο). Σέινο ε έθδνζε πεξηιακβάλεη κηα θιείδα αλαγλψξηζεο ησλ εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο ηεο πεξηνρήο (Οκ. Καζ. Οηθνλνκίδεο Π. θαη Dr. Apostolou A.). Δηζαγσγηθά ζεκεηψκαηα γξάθνπλ νη θ.θ. Σάηζεο Κσλζηαληίλνο, Ν.Α. Γξάκαο Καβάιαο Ξάλζεο, ν Αληηδήκαξρνο ηεο πφιεο Gotche Deltchev, Valeri Sarandev, ν Dr. Marmula Gerd απφ ηνλ FAO, ν Οκφηηκνο Καζεγεηήο Π. Οηθνλνκίδεο θαη ν Dr. Zivkov M.T., Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Εσνινγίαο ηεο Βνπιγαξηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ. Ζ έθδνζε έγηλε ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζε κηα απηφλνκε έθδνζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ειιεληθά θαη βνπιγάξηθα ζε κηα θνηλή έθδνζε γηα λα γίλεη θαηαλνεηή θαη ζην επξχηεξν θνηλφ ησλ δπν ρσξψλ. Δξώθςλλο Αγγλικήρ και Δλληνο-βοςλγάπικηρ έκδοζηρ 2. Σίηλορ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΠΑΝΗΓΑ ΝΔΣΟΤ: Τπεξεζίεο εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ιεθάλεο απνξξνήο Πνηακνχ Νέζηνπ. Ηρζπνπαλίδα Ρεφλησλ Τδάησλ. Έναπξη-λήξη: 1/7/ /12/2009 Τπεωθςνορ έπγος: Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο Ομάδα ςποζηήπιξηρ: απνπλίδεο Α., Λενληαξάθεο Π. κοπψρ ηος έπγος: Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ ξεφλησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ κε βάζε ηελ ηρζπνπαλίδα θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο (Βηνινγηθά Πνηνηηθά ηνηρεία ζε επηθαλεηαθά λεξά). Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεηαη ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε 8

13 ηελ ηρζπνπαλίδα σο Βηνινγηθφ Πνηνηηθφ ηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο κε βάζε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Νεξά (2000/60/ΔΚ) θαη πην ζπγθεθξηκέλα: α) Σππνινγία πδαηηθψλ ζσκάησλ, β) Σππνραξαθηεξηζηηθέο ζπλζήθεο, γ) πζρέηηζε πηέζεσλ κε νηθνινγηθή θαηάζηαζε, δ) Μεζνδνινγίεο παξαθνινχζεζεο (δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε), ε) πζρέηηζε κε απνηειέζκαηα δηαβαζκνλφκεζεο (Intercalibration exercise) πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Μεζνγεηαθή νηθνπεξηνρή. Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ: INTERREG IIIA ςμμεηέσονηερ θοπείρ: χκπξαμε Γ.Π.Θ. ΔΝVECO A.E. Βαθμψρ ςλοποίηζηρ ηος έπγος: Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ην Νέζην πεξηιακβάλνπλ 29 είδε ηρζπνπαλίδαο ζην πνηάκην ζχζηεκα. πλνιηθά ζηηο 2 δεηγκαηνιεςίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, βξέζεθαλ 13 είδε (9 απηφρζνλα θαη 4 μεληθά) απφ ηα 17 πνπ γλσξίδνπκε φηη ζήκεξα ππάξρνπλ ζην πνηάκην ζχζηεκα ηνπ Νέζηνπ. Απφ ηα ππφινηπα 4 ην έλα κφλν (Alburnus alburnus) είλαη απηφρζνλν είδνο, ην νπνίν δελ βξέζεθε εμαηηίαο ηεο πνιχ ρακειήο πιένλ αθζνλίαο ηνπ ζην ζχζηεκα. Σα άιια 3 είδε είλαη μεληθά ζην ζχζηεκα πνπ πξνήιζαλ πηζαλφηαηα απφ ην Βνπιγάξηθν ηκήκα ηνπ πνηακνχ ή κεηαθέξζεθαλ απφ γεηηνληθά ζπζηήκαηα. Απφ ην πνηάκην ζχζηεκα επηβεβαηψλεηαη φηη ιείπνπλ ε Φξίζζα, ην Υέιη θαη ην Μηθξφζηξθν. Σα δπν πξψηα εμαηηίαο ηνπ αξδεπηηθνχ θξάγκαηνο ησλ Σνμνηψλ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ αλνδηθή θαη θαζνδηθή αληίζηνηρα αλαπαξαγσγηθή ηνπο κεηαλάζηεπζε, ελψ ε απνπζία ηνπ ηξίηνπ πηζαλφλ νθείιεηαη ζηηο έληνλεο απμνκεηψζεηο ηεο παξνρήο. Σν Μηθξφζηξθν σο πειαγηθφ είδνο πνπ είλαη δελ θαηαθέξλεη εχθνια λα βξεη θαηαθχγην ζε παξαπνηάκνπο φπσο θάλνπλ άιια είδε. ρεηηθά κε ηηο πηέζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο πιεζπζκνχο ηεο ηρζπνπαλίδαο, είλαη εκθαλήο ε πίεζε θαηάληε ησλ θξαγκάησλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο πιεζπζκνχο ησλ απηφρζνλσλ εηδψλ πνπ πιένλ επηβηψλνπλ βξίζθνληαο θαηαθχγην ζε κηθξνχο ή κεγάινπο παξαπνηάκνπο. Δπλννχκελα εκθαλίδνληαη κφλν κεξηθά μεληθά είδε, φπσο ε Ακεξηθάληθε Πέζηξνθα πνπ επλνείηαη απφ ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο λεξνχ πνπ απειεπζεξψλνληαη απφ ην Φξάγκα Πιαηαλφβξπζεο. Αλάληε ησλ θξαγκάησλ, ην πνηάκην ζχζηεκα έρεη κεηαηξαπεί ζε ιηκλαίν κε ηηο αληίζηνηρεο επηπηψζεηο ζηνπο ηρζπνπιεζπζκνχο. Δπηθξαηνχλ δειαδή ιηκλφθηια είδε, πνιιά απφ ηα νπνία ήξζαλ απφ ηε Βνπιγαξία (εηδηθά απφ ηε θξαγκαιίκλε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην θξάγκα ζην Γεζπάηε πνηακφ).απφ ηε κειέηε ινηπφλ θαίλεηαη ε κεγάιε πιένλ ζεκαζία ησλ παξαπνηάκσλ ηνπ Νέζηνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη σο γελεηηθφ απφζεκα ηνπ πνηακνχ. Δπνκέλσο νη αλζξψπηλεο Δικψνα 2. Μπξηάλα (Barbus strumicae) (θσηνγξαθία ΙΝΑΛΔ-ΜΚ). Δικψνα 1. Γεηγκαηνιεςία ζην Αξθνπδφξεκα Νέζηνπ (θσηνγξαθία ΙΝΑΛΔ-ΜΚ). 9 δξαζηεξηφηεηεο ζε απηά κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηρζπνπαλίδα φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέηνηα πεξίπησζε είλαη ην Βαζχξεκα,

14 φπνπ βξήθακε ην κνλαδηθφ πιεζπζκφ Άγξηαο Πέζηξνθαο ζε φιν ην ζχζηεκα ηνπ Νέζηνπ θαη φπνπ θαηαζθεπάδεηαη έλα κηθξφ πδξνειεθηξηθφ θξάγκα (ΜΖΤΔ) πνπ αιινηψλεη φιν ηνλ νηθφηνπν ηνπ είδνπο. 3. Σίηλορ: Τπεξεζίεο εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ιεθάλεο απνξξνήο Πνηακνχ Νέζηνπ Έναπξη-λήξη: Ηνχληνο 2008-Ηνχληνο 2009 Τπεωθςνορ έπγος: Γξ. σηήξεο Οξθαλίδεο Ομάδα ςποζηήπιξηρ: Κ. Νάθνπ, Β. Παπαζαλαζίνπ,. Γνχλαξεο κοπψρ ηος έπγος: Σν αληηθείκελν πνπ αθνξά ην θπηνβέλζνο πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ παξάθηησλ θαη κεηαβαηηθψλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ κε βάζε ην θπηνβέλζνο θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο (Βηνινγηθά Πνηνηηθά ηνηρεία ζε επηθαλεηαθά λεξά). Δηδηθφηεξα, ζην αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην θπηνβέλζνο σο Βηνινγηθφ Πνηνηηθφ ηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο κε βάζε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Νεξά (2000/60/ΔΚ) θαη πην ζπγθεθξηκέλα: α) Σππνινγία πδαηηθψλ ζσκάησλ, β) Σππνραξαθηεξηζηηθέο ζπλζήθεο, γ) πζρέηηζε πηέζεσλ κε νηθνινγηθή θαηάζηαζε, δ) Μεζνδνινγίεο παξαθνινχζεζεο (δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε), ε) πζρέηηζε κε απνηειέζκαηα δηαβαζκνλφκεζεο (Intercalibration exercise) πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Μεζνγεηαθή νηθνπεξηνρή. Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ: Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ςμμεηέσονηερ θοπείρ: Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην (ΑΠΘ) Βαθμψρ ςλοποίηζηρ ηος έπγος: Σν έξγν νινθιεξψζεθε θαηά 100%. ηηο ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Γέιηα ηνπ Νέζηνπ έρνπλ κέρξη ηψξα πξνζδηνξηζηεί ηξεηο θπηνθνηλσλίεο (sensu Zürich- Montpellier School) σο εμήο: Ruppia cirrhosa, Cymodocea nodosa θαη ησλ εηδψλ Cystoseira barbata, Gracilaria bursa-pastoris, Cladophora liniformis θαη Ulva spp. Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ηνπ Γέιηα Νέζηνπ δείρλνπλ ππνβάζκηζε απφ αλζξσπνγελή αίηηα, θαηά θχξην ιφγν επηξνθηζκφ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Γείθηε ΔΔΗ ζε νη ζηαζκνί δεηγκαηνιεςίαο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Δξαηεηλνχ θαη ηνπ Αγηάζκαηνο έδεημαλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ ππνβάζκηζεο. Δλψ νη ζηαζκνί Α θαη Β ηνπ Δξαηεηλνχ 10

15 ηαμηλνκήζεθαλ ζηελ «άζρεκε» θαη «κέηξηα» θιάζε νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο, νη αληίζηνηρνη ζηαζκνί ηνπ Αγηάζκαηνο θαηαηάρζεθαλ ζηελ «άξηζηε» θαη «θαιή» θιάζε νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε ιηκλνζάιαζζα, ην Δξαηεηλφ θαηαηάζζεηαη ζηελ «κέηξηα» θαη ην Αγίαζκα ζηελ «θαιή» θιάζε νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο. Ζ εθαξκνγή ζηνπ Γείθηε CymoSkew πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα δχν απφ ηα ηξία παξάθηηα πδαηηθά ζψκαηα ηνπ Νέζηνπ, ζηα νπνία θαη ην είδνο Cymodocea nodosa ζρεκάηηδε εθηελή ππνζαιάζζηα ιηβάδηα. Ζ δηαθχκαλζε ηνπ Γείθηε ήηαλ απφ 2,3 κέρξη 2,5. Οη ηηκέο απηέο αληηζηνηρνχλ ζηε κέηξηα θιάζε νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηε γεληθφηεξε δηαθχκαλζε ησλ θπξηφηεξσλ θπζηθν-ρεκηθψλ παξακέηξσλ πνπ έρνπλ κεηξεζεί ζηελ πεξηνρή κειέηεο απφ ην ΗΝΑΛΔ. 4. Σίηλορ: Γνκή αιηεπηηθψλ πιεζπζκψλ θαη ηρλειαζηκφηεηα αιηεπκάησλ θαη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ Έναπξη-λήξη: 01/03/ /02/2011 Τπεωθςνορ έπγος: Γξ. Γξεγφξεο Κξέε Ομάδα ςποζηήπιξηρ: Γξ. Δπξπδίθε Μπνπθνπβάια, Γξ. Νίθνο ηακάηεο, θ. Γηψξγνο Μφληνο κοπψρ ηος έπγος: Ζ αλάπηπμε κνξηαθψλ θαη βηνρεκηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε βην-γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο αιηεπκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηέζζεξα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ Δπξσπατθή αιηεία, είδε ςαξηψλ: ηελ θνηλή γιψζζα (Solea solea), ην κπαθαιηαξάθη (Merluccius merlucius), ηνλ κπαθαιηάξν Αηιαληηθνχ (Gadus morhua) θαη ηε ξέγθα (Clupea hαrengus). Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ: Δπξσπατθή Έλσζε 7 ν Πξφγξακκα Πιαίζην (FP7-KBBE ) ςμμεηέσονηερ θοπείρ: Bangor University (Ζ.Β., ζπληνληζηήο), DIFRES- DTU (Γαλία), University of Padova (Ηηαιία), Universidad Complutense de Madrid (Ηζπαλία), Katholieke Universiteit Leuven (Βέιγην), University of Bologna (Ηηαιία), University of Bergen (Ννξβεγία), EC-DG-JRC (Δ.Δ.), University of Bremen (Γεξκαλία), Wildlife DNA Services (Ζ.Β.), IFREMER (Γαιιία), ANFACO-CECOPESCA (Ηζπαλία), University of Aarhus (Γαλία), VNIRO (Ρσζία), ΝΟΑΑ (Ζ.Π.Α.) Βαθμψρ ςλοποίηζηρ ηος έπγος: ηα δχν πξψηα ρξφληα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ ΗΝΑΛΔ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά δεηγκαηνιεςηψλ ζην βφξεην Αηγαίν κε ζθνπφ ηε ζπιινγή δεηγκάησλ ηζηψλ (ιεπθφο κπο, θαξδηά, εγθέθαιν, σηφιηζνπο) απφ δχν είδε ςαξηψλ, ηνλ κπαθαιηάξν (Merluccius merluccius) θαη ηελ θνηλή γιψζζα (Solea solea). Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο γηα ηελ πνηνηηθή ζχζηαζε ηνπ ιίπνπο ζην ιεπθφ κπ θαη ζηελ θαξδηά ζε πιεζπζκηαθά δείγκαηα ησλ δχν απηψλ εηδψλ. Σα πιεζπζκηαθά δείγκαηα πξνέξρνληαλ απφ ηξείο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Μοεζνγείνπ (Αηγαίν, Αδξηαηηθή θαη Σπξξεληθή Θάιαζζα, θαη γηα ηα δχν είδε) θαη απφ πεξηνρέο ηνπ Αηιαληηθνχ (Αλαηνιηθά Πνξηνγαιηθά χδαηα, Νφηην θαη Βφξεην Βηζθατθφ, θαη Νφηηα Βφξεηα Θάιαζζα γηα ηε γιψζζα, θαη Αλαηνιηθά Πνξηνγαιηθά χδαηα, Νφηην Βηζθατθφ, λφηηα Βφξεηα Θάιαζζα θαη βφξεηα Βφξεηα Θάιαζζα γηα ηνλ κπαθαιηάξν). 11

16 5. Σίηλορ: MESFIDE: Mediterranean small craft fishery and development Έναπξη-λήξη: Τπεωθςνορ έπγος: Ομάδα ςποζηήπιξηρ: Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ: ςμμεηέσονηερ θοπείρ: Γξ. Καιιηαληψηεο Αξγχξεο. Γ. Γθηηαξάθνο, Κ. Κνξέληηνο, Π. Μαπξαγάλεο, Γ. Μφληνο, Α. Παπαδφπνπινο, Γ. αθάηεο, Α. παζάξε,. Σάζζε, Α. Σξαγαληδφπνπινο, Δ. Υαηξηζηαλίδεο, Α. Υξεζηίδεο. Δπξσπατθή Δπηηξνπή - ΗΝΣΔRΔG IIIB-ARCHIMED Πεξηθέξεηα ηθειίαο, Κηεληαηξηθφ Ηλζηηηνχην ηθειίαο Plemirio, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ζξαθιείνπ, Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθψλ Δξεπλψλ, πλνξηαθή Πεξηνρή Γέιηα Ρνδφπε, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Μαγλεζίαο, Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Λάξλαθαο, Παλεπηζηήκην ηνπ Καΐξνπ κοπψρ ηος έπγος: Σν έξγν έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ελφο κνληέινπ γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο παξάθηηαο αιηείαο θαη ηελ θαηάδεημή ηεο σο κηα νηθνλνκηθά βηψζηκε επηινγή απαζρφιεζεο, αμηνπνηψληαο ηα πιενλάδνληα, ηα απνξξηπηφκελα είδε αιηεπκάησλ θαζψο θαη ηα είδε 2 εο θαη ηξίηεο θαηεγνξίαο. Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε θαη επηινγή εηδψλ πξνο αμηνπνίεζε, θαη ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο θαη ζπζθεπαζίαο γηα ηα παξαγφκελα αιηεχκαηα. Σν κνληέιν πξνβιέπεη ηελ εηζαγσγή λέσλ θαη γπλαηθψλ σο εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη εθαξκφδεηαη ζε 4 ρψξεο δει. ηελ Διιάδα, Ηηαιία, Κχπξν θαη Αίγππην. Βαθμψρ ςλοποίηζηρ ηος έπγος: To έξγν νινθιεξψζεθε 100%. Ζ ζπλδξνκή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο ζην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη: Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξάθηηαο αιηείαο (αιηεία κηθξήο θιίκαθαο) ζε πηινηηθέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, ηελ θαηαγξαθή θαη ραξαθηεξηζκφ ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ ζηε Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, ηελ θαηαγξαθή παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ αιηείαο θαη εξγαιείσλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο, θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηηο πεξηνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε εβδνκαδηαίεο δεηγκαηνιεςίεο ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, θαηαγξαθή ησλ επνρηαθψλ αιηεπηηθψλ κεζφδσλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο, έξεπλα αγνξάο γηα ηα είδε ζηφρν θαη πεηξακαηηθή αιηεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνζεκάησλ. Σν ΗΝΑΛΔ ζπλέβαιε ζηελ ηξνθνδνζία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε πιηθφ πνπ ζπλέιιεμε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν. Παξάιιεια έγηλε αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο επί ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν θαη δηελεξγήζεθαλ εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο δεηγκάησλ απφ Διιεληθά θαη Κππξηαθά αιηεπηηθά ζθάθε. Δπηπιένλ έγηλε έξεπλα γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαδνζηαθέο δηαδξνκέο αιηείαο, ηηο θνηλσληνινγηθέο δηαζηάζεηο απηψλ ησλ πεξηνρψλ θαη ηηο γαζηξνλνκηθέο παξαδφζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ρξήζε πξντφλησλ ηεο παξάθηηαο αιηείαο Σν Ηλζηηηνχην ζπκκεηείρε ζε ζεηξά ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ πξνψζεζεο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ. 12

17 6. Σίηλορ: MONK SEAL & FISHERIES: MITIGATING THE CONFLICT IN GREEK SEAS Έναπξη-λήξη: 01/07/ /06/2009 Τπεωθςνορ έπγος: Γξ. Καιιηαληψηεο Αξγχξεο. Ομάδα ςποζηήπιξηρ: Α. Παπαδφπνπινο, Α. παζάξε, Γ. Μφληνο, Κ. Κνξέληηνο, Γ. Γθηηαξάθνο, Α. Υξεζηίδεο. Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ: Δπξσπατθή Δπηηξνπή LIFE NATURE, Ννκαξρία Μαγλεζίαο, WWF Διιάο, IFAW, MOm. ςμμεηέσονηερ θοπείρ: MOm, WWF Διιάο, Erasmus MC, Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθψλ Δξεπλψλ, Παλεπηζηήκην ηνπ Aberdeen, IFAW. κοπψρ ηος έπγος: θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν πιεζπζκνχ ηεο απεηινχκελεο κε εμαθάληζε Μεζνγεηαθήο θψθηαο ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο εμνκάιπλζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο αληαγσληζηηθήο ζρέζεο ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο κε ηελ αιηεία, θαηλφκελν πνπ εμαθνινπζεί λα απεηιεί ηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο. Οη δξάζεηο ηνπ έξγνπ εθηείλνληαη παξάιιεια ζηηο πεξηνρέο ηνπ Δζληθνχ ζαιάζζηνπ πάξθνπ Αινλλήζνπ Βνξείσλ πνξάδσλ θαη ζην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα Κηκψινπ Πνιπαίγνπ. Δπηπιένλ έγηλε έξεπλα ζε επηά πεξηνρέο θιεηδηά, φπνπ έρεη θαηαγξαθεί έληνλε αιιειεπίδξαζε θψθηαο-αιηείαο, δει. ζηηο πεξηνρέο Υίνο, Κάιπκλνο, Κάξπαζνο, Διαθφλεζνο, θαη Εάθπλζνο θαζψο θαη ζηελ Αιφλλεζν θαη Κίκσιν, κέζσ εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο αιηείο, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιιειεπίδξαζεο θψθηαο αιηείαο, ησλ αηηηψλ ζαλάηνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Μεζνγεηαθήο θψθηαο ζε φιε ηελ Διιάδα. Βαθμψρ ςλοποίηζηρ ηος έπγος: Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζε πνζνζηφ 100%. Σν ΗΝ.ΑΛ.Δ ζπκκεηείρε θαη ζπλέβαιε ζηελ νινθιήξσζε ησλ δξάζεσλ: Α1: Καζνξηζκφο hot spots πεξηνρψλ αιιειεπίδξαζεο, A2: Καηάξηηζε ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε κείσζε ηεο έληαζεο αιιειεπίδξαζεο Φψθηαο Αιηείαο, C1: Καηαγξαθή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θψθηαο-αιηείαο ζηηο hot spot πεξηνρέο, C2: Μέηξεζε αιιειεπίδξαζεο ζε ΔΘΠΑΒ θαη Κίκσιν, C3: RINT (πκβνιή ζηελ εχξεζε λέσλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ, ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ/ελεκεξσηηθνχ παθέηνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα αιηεπηηθά δεδνκέλα), Δ1: Awareness (Παξνρή επνπηηθνχ πιηθνχ (θσηνγξαθίεο θαη video), πξνεηνηκαζία παξνπζηάζεσλ, παξαγσγή ησλ ελεκεξσηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο), Δ2: Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε (πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ), Δ3: Dissemination (πκκεηνρή ζηελ αλνηρηή ζπλάληεζε dissemination), F1 θαη F2: Γηαρείξηζε Πξνγξάκκαηνο, F3: Steering Committee (Πξφηαζε γηα εθπξφζσπν παξάθηησλ αιηέσλ, Πξφηαζε γηα fisheries expert, πκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο Δπηηξνπήο), F4: Network, F5: After LIFE (πκκεηνρή ζηε ζχληαμε ηεο ηειηθήο αλαθνξάο). 13

18 7. Σίηλορ: MEDITS-CY: Βηνινγηθή δεηγκαηνιεςία κε πεηξακαηηθή αιηεία ηξάηαο βπζνχ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Έναπξη-λήξη: 1/ /2009 Τπεωθςνορ έπγος: Γξ. Α. Καιιηαληψηεο Ομάδα ςποζηήπιξηρ: Γξ. Α. Καιιηαληψηεο, Α. Αξγχξε, Γ. Γθηηαξάθνο, Κ. Δπζπκηάδεο, Ν. Κακίδεο, Φ. Αξάπνγινπ, Β. Παπαλησλίνπ, Α. Σξαγαληδφπνπιν, Φ. Καιιηαληψηε. κοπψρ ηος έπγος: ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε εθηίκεζε ηεο αθζνλίαο ησλ βελζηθψλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ, ηα νπνία δνπλ θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο Κχπξνπ. Ζ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 1639/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ θαλνληζκφ 1581/2004, πεξί θαζηέξσζεο ζπζηήκαηνο ζπιινγήο αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κε βάζε ην πξσηφθνιιν εξγαζηψλ ηεο Γηεζλνχο Μεζνγεηαθήο πεηξακαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο κε ηξάηα βπζνχ (MEDITS), φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ εγρεηξίδην. Ζ ηξάηα βπζνχ, νη πδξαεηνί θαη ην κήθνο ησλ ζπξκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ ηελ ηππηθή δηακφξθσζε πνπ απαηηεί ην πξφγξακκα, ελψ θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαηεβιήζε θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα ηεξεζνχλ επαθξηβψο νη φξνη ρξήζεο ηνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ. χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εγρεηξηδίνπ, φπνπ θαζνξίδεηαη επαθξηβψο ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο, ηα είδε ζηφρνο θαη ε ζηξσκαηνπνίεζε ησλ ζηαζκψλ, ζρεδηάζηεθε έλα ζεσξεηηθφ πιέγκα ζηαζκψλ ην νπνίν θάιππηε ηηο ειεχζεξεο παξάθηηεο πεξηνρέο, απφ ηελ Αγία Νάπα έσο ηνλ θφιπν Υξπζνρνχο. Με βάζε ηελ ππάξρνπζα έθηαζε ηεο επεηξσηηθήο θξεπίδαο θαη ηνπ θιηλνχο, απφ m βάζνο, θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηνπ λεζηνχ, κνηξάζηεθαλ 27 ζηαζκνί αιηείαο, ζηηο δψλεο βάζνπο 10-50, , , , m. Οη ζηαζκνί αιηείαο έπξεπε λα θαιχςνπλ, ζχκθσλα κε ηελ δηακφξθσζε ησλ αθηψλ ηνπ λεζηνχ, πέληε κεγάιεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο δει. ηηο πεξηνρέο ησλ θφιπσλ Λάξλαθαο, Λεκεζνχ, Δπηζθνπήο, Πάθνπ θαη Υξπζνρνχο. Πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί κε επάξθεηα ε πεξηνρή κειέηεο, πξνζηέζεθαλ ζηελ βηνινγηθή δεηγκαηνιεςία κεηξήζεηο κε σθεαλνγξαθηθά φξγαλα. Οη σθεαλνγξαθηθέο παξάκεηξνη κεηξήζεθαλ ηαπηφρξνλα κε ηηο βηνινγηθέο επάλσ ζην ζθάθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ: ςμμεηέσονηερ θοπείρ: Κππξηαθή Γεκνθξαηία Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο, Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιάζζησλ Δξεπλψλ Κχπξνπ, AP Marine Environmental Βαθμψρ ςλοποίηζηρ ηος έπγος: Σν φιν έξγν νινθιεξψζεθε 100% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη ηα ςάξηα είδε ζηφρνο κε πςειφηεξν δείθηε αθζνλίαο (N/m 2 ) ήηαλ ηα Argentina sphyraena ( N/km 2 ), Macrorhamphosus scolopax ( N/km 2 ), Spicara smaris ( N/km 2 ), Chlorophthalmus agassizii ( N/km 2 ), Serranus hepatus ( N/km 2 ), Pagellus acarne ( N/km 2 ), Centracanthus cirrus ( N/km 2 ) θαη Plesionika martia ( N/km 2 ). Σα ςάξηα είδε ζηφρνο κε πςειφηεξν δείθηε βηνκάδαο (kg/m 2 ) ήηαλ ηα Argentina sphyraena (81.15 kg/km 2 ), Chlorophthalmus agassizii (70.43 kg/km 2 ), Spicara smaris (48.15 kg/km 2 ), Centrophorus granulosus (30.12 kg/km 2 ), Serranus hepatus (27.5 kg/km 2 ), Dasyatis centroura (23.96 kg/km 2 ), Pagellus acarne (23.53 kg/km 2 ), Macrorhamphosus scolopax (21.9 kg/km 2 ), Centracanthus cirrus (15.88 kg/km 2 )θαη Mullus barbatus (15.29 kg/km 2 ), ελψ απηά κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζην ζχλνιν ησλ 27 ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ θαηά ζεηξά, ηα S. hepatus, S. smaris, Seranus cabrilla, Zeus faber, P. erythrinus, Leptotrygla 14

19 cavillone θαη Alloteuthis media. Σα κφλα ςάξηα είδε ζηφρνο πνπ δελ αιηεχζεθαλ ζηελ Κχπξν ήηαλ ηα Chelidonichthys gurnardus, Micromesistious poutassou poutassou, Solea vulgaris and Trisopterus minutus capelanus. Απφ ηα ηέζζεξα θαξθηλνεηδή είδε ζηφρν, δελ θαηαγξάθεθε ζηελ Κχπξν, κφλν ην Nephrops norvegicus. Δλψ αληίζηνηρα απφ ηα έμε θεθαιφπνδα είδε ζηφρν βξέζεθαλ φια εθηφο απφ ην Eledone cirrhosa. Πξψηε θνξά ζην MEDITS εκθαλίζηεθαλ ην ςάξη είδε ζηφρνο Lophius piscatorius θαη ην θαξθηλνεηδή είδε ζηφρνο Aristeus antennatus Τςειφηεξνπο δείθηεο αθζνλίαο ζηα θεθαιφπνδα παξνπζίαζαλ ηα Loligo vulgaris θαη Illex coindetii, θαη πςειφηεξνπο δείθηεο βηνκάδαο ηα Loligo vulgari θαη Octapus vulgaris. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηδψλ ζηφρσλ αιηεχζεθε ζηε δψλε βάζνπο ησλ m. Ζ δψλε βάζνπο ησλ m παξνπζίαζε ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο αθζνλίαο θαη βηνκάδαο. Ζ δψλε ησλ m βάζνπο είρε ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο, ελψ εθεί θαηαγξάθεθε θαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο εηδψλ ζηφρσλ. 15

20 1.2. ΔΘΝΙΚΑ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΑ 1. Σίηλορ: Έναπξη-λήξη: 13/7/ /7/2010 Τπεωθςνορ έπγος: Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο Ομάδα ςποζηήπιξηρ: κοπψρ ηος έπγος: ΦΡΑΓΜΑ ΣΟΞΟΣΧΝ: Σερληθή έθζεζε έξεπλαο θαη αλάιπζεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πεξάζκαηνο ςαξηψλ ζην αξδεπηηθφ θξάγκα Σνμνηψλ ζηνλ Νέζην πνηακφ. απνπλίδεο Α., Λαρνπβάξεο Γ., Κακίδεο Ν., Μάξθνπ Γ., Μηράιεο Απνζηνιίδεο, Prof. Claudio Comoglio, Dr. Olle Calles Σν θξάγκα ησλ Σνμνηψλ απνηειεί ην πξψην θαη ην παιαηφηεξν κεγάιν εκπφδην ζηελ αλνδηθή πνξεία κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ ζηνλ πνηακφ Νέζην, φπσο ην Υέιη θαη ε αξδεινκάλα. Ζ παξνχζα κειέηε εμέηαζε ηε δπλαηφηεηα θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή πεξαζκάησλ ςαξηψλ ζην θξάγκα πνπ ζα απνθαηαζηήζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο θαηά κήθνπο ηνπ πνηακνχ. Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ: Ν.Α. Γξάκαο Καβάιαο-Ξάλζεο ςμμεηέσονηερ θοπείρ: ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ & εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Βαθμψρ ςλοποίηζηρ ηος έπγος: Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε ηερληθήο έθζεζεο έξεπλαο θαη αλάιπζεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πεξάζκαηνο ςαξηψλ ζην αξδεπηηθφ θξάγκα Σνμνηψλ ζηνλ Νέζην Πνηακφ. ε απηφ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ ζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ σο πξνο ηα βηνινγηθά, κεηεσξνινγηθά, πδξνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά θαη γεσινγηθά δεδνκέλα ηηο επξχηεξεο πεξηνρήο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ αλάιπζε ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξακέηξσλ, παξνπζηάδεηαη έλα εληαίν ζρέδην δξάζεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνηείλνληαη ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη εηζήγεζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνο πινπνίεζε γηα ηνλ ελδεδεηγκέλνπ ηχπνπ «πεξάζκαηνο». Σν πέξαζκα απηφ ζα επηηξέπεη ηελ κεηαθίλεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ Πνηακνχ Νέζηνπ πξνο ην αλάληε ηνπ αξδεπηηθνχ θξάγκαηνο Σνμνηψλ ηκήκα ηνπ πνηακνχ αιιά θαη αληίζηξνθα. Γηα ηελ ιχζε απηή παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο Σνμνηψλ θαη αλαθέξνληαη νη ηπρφλ θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο ιχζεο πνπ πξνηείλεηαη. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ έγηλε ηνπνγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ θξάγκαηνο ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλάληεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Ν.Α. Γξάκαο Καβάιαο Ξάλζεο ζηηο 9 Οθησβξίνπ 2009 κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία πεξάζκαηνο ςαξηψλ. 16

21 2. Σίηλορ: Έναπξη-λήξη: Τπεωθςνορ έπγος: Γξ. Καιιηαληψηεο Αξγχξεο. Ομάδα ςποζηήπιξηρ: Γηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηρηπνχ γξη-γξη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αιηείαο Βηδσξήο Παχινο (MSc), Αδακίδνπ, Αγγειηθή (MSc), Γθηηαξάθνο Γηψξγνο, Δπζπκηάδεο, Κσλ/λνο, Κνξέληηνο Κσλ/λνο, Κπξθνχδε Δπιακπία, Παπαδφπνπινο Αλαζηάζηνο, ηνχιαο Αζαλάζηνο, Σξαγαληδφπνπινο Αληψλεο, Σζαθίξε Βηξγηλία, Υαηξηζηαλίδεο Δξσηφθξηηνο (MSc), Υξεζηίδεο Αξηζηείδεο. κοπψρ ηος έπγος: α) Να γίλεη πεξηγξαθή ηνπ εξγαιείνπ «γξη-γξη λχρηαο» θαη ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ, β) Να δηεξεπλεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηρηπνχ ηνπ «γξη-γξη λχρηαο» ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο εκπνξηθήο αιηείαο αιιά θαη ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο αιηείαο φπσο π.ρ. δηαθνξνπνίεζε ηνπ βάζνπο αιηείαο, ηεο ηαρχηεηαο ζηηγγαξίζκαηνο ηνπ δηρηπνχ, ηνπ βάξνπο ζην ζρνηλί ησλ κνιπβηψλ). γ) Να γίλεη αλαθνξά ζηα θχξηα είδε πνπ απνηεινχλ ζηφρν θαη ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην απφζεκά ηνπο. δ) Να γίλεη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρνπλ νη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) 1967/2006 ζηε αιηεία κε γξη-γξη. Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (Δ.Π. ΑΛΗΔΗΑ ).Μέηξν 4.4 «Καηλνηφκα M.» ςμμεηέσονηερ θοπείρ: Αιηεπηηθφο Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο γξη-γξη λνκνχ Καβάιαο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» Βαθμψρ ςλοποίηζηρ ηος έπγος: Σν έξγν νινθιεξψζεθε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξαηίζεληαη είλαη ηα ηειηθά. Ζ πεηξακαηηθή αιηεία έγηλε ζην Θξαθηθφ πέιαγνο κε 6 ζθάθε ηεο εκπνξηθήο αιηείαο ηνπ Ν. Καβάιαο απφ ηνλ Ηνχιην σο ηνλ επηέκβξην ηνπ Oη δεηγκαηνιεςίεο ήηαλ ηπραίεο θαη ζηξσκαηνπνηεκέλεο ρσξηθά σο πξνο ην βάζνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην είδνο ζηφρν. Γηαθξίζεθαλ δχν δψλεο: α) δψλε βάζνπο 0-50 m φπνπ ην είδνο ζηφρνο ήηαλ ε ζαξδέια θαη β) δψλε βάζνπο > 50 m φπνπ ην είδνο ζηφρνο ήηαλ ν γαχξνο. Σα δίρηπα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πεηξακαηηθή αιηεία είραλ θαηαγξαθεί πξνγελέζηεξα έηζη ψζηε λα είλαη γλσζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο, πξνθχπηεη φηη: I) Ζ αιηεία κε γξη-γξη λχρηαο έρεη ζηφρν είηε ηε ζαξδέια πνπ ηελ αιηεχεη ζε βάζνο κηθξφηεξν ησλ 50 m, είηε ην γαχξν πνπ ηνλ αιηεχεη ζε βάζνο κεγαιχηεξν ησλ 50 m. Ζ εθαξκνγή ηνπ Δ.Κ. 1967/2006 επεξεάδεη θπξίσο ηελ αιηεία ηεο ζαξδέιαο. 17

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΛΗΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΒΗΝΣΕΟΣΡΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ. Αργύρη Α.*, Κοσλιάς M., Καλλιανιώτης A.

Ζ ΑΛΗΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΒΗΝΣΕΟΣΡΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ. Αργύρη Α.*, Κοσλιάς M., Καλλιανιώτης A. 233 Ζ ΑΛΗΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΒΗΝΣΕΟΣΡΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ Αργύρη Α.*, Κοσλιάς M., Καλλιανιώτης A. Εζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Θλζηηηνύην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο, Νέα Πέξακνο, Καβάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα