Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF"

Transcript

1 Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη (ανακοίνωζη) δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκηη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για οποιαδήποηε σπήζη ηων πληποθοπιών πος πεπιέσονηαι ζε αςηήν.

2 Το εταιρικό ςχιμα του ζργου SWFM-QF αποτελείται από 13 φορείσ με ςθμαντικι εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν διαχείριςθ αποβλιτων, ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οι εταίροι προζρχονται από 8 διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ Βόρειασ, Κεντρικισ και Νότιασ Ευρϊπθσ (Βουλγαρία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Λικουανία, Πολωνία και Αγγλία) και είναι οι ακόλουκοι: SIGMA Consultants Ltd. (Sigma) Επικεφαλισ Εταίροσ Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ (PASEPPE) Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical Occupations Dresden Ltd. (SBG-DD) Research Institute for Vocational Education & Training (f-bb) SINERGIE Società Consortile a responsabilità limitata (SINERGIE) Szent Istvan University (SZIE) Association of Environmental Enterprises (KSZGYSZ) International Centre for the Environment, Resource Management & Sustainability Ltd. (ICERMS) Institute of Environmental Protection - National Research Institute (IEP-NRI) Polish Chamber of Commerce (PCC) ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΧΗΜΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ SWFM-QF Kaunas University of Technology - Institute of Environmental Engineering (KTU- APINI) Alytus Region Waste Management Center (ARWMC) Bulgarian Bulgarian Industrial Association (BIA)

3 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SWFM-QF Θ διαχείριςθ αποβλιτων είναι ο μεγαλφτεροσ τομζασ τθσ Ευρωπαϊκισ «περιβαλλοντικισ» βιομθχανίασ. Το 2008, ο ςυνολικόσ τηίροσ τθσ ιταν 92,2 δισ και απαςχολοφςε περίπου 1,467 εκατομμφρια εργαηόμενουσ. Από μελζτεσ προκφπτει ότι με τθν πλιρθ εφαρμογι τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ο τηίροσ τθσ διαχείριςθσ και ανακφκλωςθσ των αποβλιτων κα αυξθκεί κατά 5 δισ τον χρόνο (ι 42 δισ ςυμπεριλαμβανομζνων των εξωτερικϊν ανακζςεων) και κα δθμιουργθκοφν πάνω από νζεσ κζςεισ εργαςίασ τθν περίοδο Θ βιομθχανία διαχείριςθσ αποβλιτων ζχει αλλάξει ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια και ςυνεχίηει να αναπτφςςεται όςο νζεσ νομοκεςίεσ, τεχνολογίεσ και τεχνικζσ διαχείριςθσ ςυνεχίηουν να εξελίςςονται. Με τθν ειςαγωγι τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ ςτθν διαχείριςθ αποβλιτων και με τθν αντικατάςταςθ τθσ υγειονομικισ ταφισ με πιο προχωρθμζνεσ τεχνικζσ διαχείριςθσ, θ εξζλιξθ του τομζα ζχει επθρεαςτεί κακοριςτικά. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, οι «νζασ γενιάσ» εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων, να κακίςτανται πολφπλοκεσ τεχνολογικά εγκαταςτάςεισ, που εφαρμόηουν καινοτόμεσ λφςεισ και διαφορετικζσ διεργαςίεσ ςτθ λειτουργία τουσ. Αυτό με τθν ςειρά του επθρεάηει τθν απαιτοφμενθ δομι των προςόντων των επαγγελματιϊν που απαςχολοφνται ςτον τομζα αυτό και ςτισ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ. Στθν ζρευνα Labour Market Investigations που πραγματοποιικθκε από τθν EU Skills (2010), αναφορζσ για τθ βιομθχανία διαχείριςθσ αποβλιτων ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο (ενδεικτικζσ για όλο τον Ευρωπαϊκό χϊρο), αναφζρει ότι «όςο νζεσ εγκαταςτάςεισ ςυνεχίηουν να ιδρφονται, κα δθμιουργθκεί επιπρόςκετθ ανάγκθ για ςχετικά μεγάλο αρικμό τεχνικά εξειδικευμζνου προςωπικοφ, για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τεχνολογικά προχωρθμζνων εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ αποβλιτων». Επίςθσ τονίηεται ότι «ενϊ αναγνωρίηεται θ μεταβαλλόμενθ ηιτθςθ για διάφορουσ τφπουσ τεχνικϊν δεξιοτιτων, κα είναι επίςθσ απαραίτθτο να ςυνεχιςτεί να αντιμετωπίηεται θ ζλλειψθ γενικϊν επαγγελματικϊν δεξιοτιτων όπωσ για παράδειγμα τθσ Επιχειρθςιακισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, τθσ διαχείριςθσ του Προςωπικοφ, του Σχεδιαςμοφ Νζων Ζργων, τθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, τθσ Περιβαλλοντικισ Νομοκεςίασ, κλπ». Μζχρι ςιμερα και παρά τισ ομοιότθτεσ ςτα ρυκμιςτικά πλαίςια των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, θ εκπαίδευςθ και θ αναγνϊριςι τθσ, για τουσ Διαχειριςτζσ Στερεϊν Αποβλιτων (Solid Waste Facilities Managers, SWFMs), είναι πολφ διαφορετικι ανάμεςα ςτισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ο προςδιοριςμόσ των προςόντων και τθσ απαιτοφμενθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ) περιλαμβάνονται ςτουσ κανονιςμοφσ και τθ νομοκεςία του κάκε κράτουσ μζλουσ και βαςίηονται ςτισ εκνικζσ προτεραιότθτεσ και παραδόςεισ. Παρόλο που υπάρχουν ςθμαντικζσ παραλλαγζσ, όςο αφορά τθ διαχείριςθ, τον ςκοπό και τθν δομι τουσ, δεν υπάρχει ζνα ςαφζσ πρότυπο των απαιτοφμενων προςόντων ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπρόςκετα, θ εκπαίδευςθ εντόσ τθσ βιομθχανίασ γίνεται μζςα από ζνα ευρφ φάςμα μορφϊν εκπαίδευςθσ. Συνεπϊσ, τα υφιςτάμενα πλαίςια προςόντων είναι ανεπαρκι ςτθν παροχι ι τθν υποςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ του επαγγελματικοφ περιγράμματοσ του Διαχειριςτι Στερεϊν Αποβλιτων ςφμφωνα με το απαιτοφμενο, κατάλλθλο διεπιςτθμονικό υπόβακρο και τα νζα απαιτοφμενα προςόντα. Σα παραδοτζα, αποτελζςματα του ζργου SWFM-QF καλφπτουν τθν ανάγκθ για τθν φπαρξθ, περιγραφι των Επαγγελματικών Προςόντων ςε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για τα ςφγχρονα τελζχθ, που εργάηονται ςε Εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων.

4 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ SWFM-QF Αποτελζςματα του προγράμματοσ SWFM-QF: Προςδιοριςμόσ τθσ δομισ και του περιεχομζνου των επαγγελματικών δραςτθριοτιτων και προςόντων του επαγγζλματοσ του Διαχειριςτι τερεών Αποβλιτων ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά και των ιδιαιτεροτιτων που υπάρχουν και ςχετίηονται με τον τομζα διαχείριςθσ αποβλιτων. Διερεφνθςθ και ςφγκριςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ), ςτθ Διαχείριςθ τερεών Αποβλιτων ςε 8 Ευρωπαϊκζσ Χώρεσ. Περιγραφι των προτεινόμενων επαγγελματικών προςόντων, ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα μακθςιακά αποτελζςματα, και για κάκε μακθςιακό αποτζλεςμα προςδιοριςμό των αντιςτοίχων γνώςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων (European Qualifications Framework, EQF), με τθ ςυνεργαςία και ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων φορζων, ςε κζματα διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Δθμιουργία ενόσ Εργαλείου ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ, για τισ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ για τα ςτελζχθ, που εργάηονται ςε μονάδεσ Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων. Δθμιουργία του διεκνοφσ Δικτφου μελών του ζργου SWFM-QF που αποτελείται από ενδιαφερόμενουσ και εμπλεκόμενουσ φορείσ ςε κζματα διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων, Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςτον τομζα αυτό. ιμερα, το Δίκτυο SWFM-QF αρικμεί περιςςότερα από 400 ενεργά μζλθ ςε 11 Ευρωπαϊκζσ χώρεσ. Σα μζλθ του SWFM-QF ςυμμετείχαν ςτθν αξιολόγθςθ και τθ βελτίωςθ των κφριων αποτελεςμάτων του ζργου. Η ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ SWFM-QF Θ Συγκριτικι Μελζτθ αναλφει και ςυγκρίνει τα επαγγελματικά προςόντα και το εκνικό ςφςτθμα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςε οκτϊ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λικουανία, Πολωνία και Θνωμζνο Βαςίλειο ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. Θ ζκκεςθ επικεντρϊνεται ςτα επαγγελματικά προςόντα των διαχειριςτϊν μονάδων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Επαγγελματικϊν Προςόντων (επίπεδο EQF=6). Τα ςχετικά ςτοιχεία ςυγκεντρϊκθκαν από οκτϊ ζρευνεσ, μια ανά χϊρα, ςε εκνικό επίπεδο, από εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, από επαγγελματικοφσ οργανιςμοφσ/ ςυνδζςμουσ/ ςυλλόγουσ και παρόχουσ εκπαίδευςθσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτοφν πλθροφορίεσ από πρϊτο χζρι και να υπάρξει επίκαιρθ, βακφτερθ ενθμζρωςθ ςχετικά α) με τθν κατάςταςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ γνϊςθσ των απαιτοφμενων προςόντων, β) με τισ ςυνκικεσ ςτθν αγοράσ εργαςίασ και τθν προςφορά επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτον τομζα τθσ Διαχείριςθσ των Στερεϊν Αποβλιτων.

5 ΔΟΜΗ ΣΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ H ςυγκριτικι μελζτθ βαςίηεται ςτισ απαντιςεισ που δόκθκαν και αναλφκθκαν ςε οριςμζνεσ ερωτιςεισ-κλειδιά, που τζκθκαν ςτθ διάρκεια τθσ ζρευνασ. Αυτό κακιςτά πιο εφκολθ τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων και βοθκά ςτθ ςφγκριςθ των ςτοιχείων ανά χϊρα, όπου ζγινε θ ζρευνα. Με τθν ανάλυςθ των τωρινϊν αναγκϊν, μποροφν να προβλεφκοφν οι μελλοντικζσ εξελίξεισ και ανάγκεσ ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτθ βιομθχανία διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. Οι βαςικζσ ερωτιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν οι εξισ: Ερ-1. Ερ-2. Ερ-3. Ερ-4. Ερ-5. Ειςαγωγι-Εφαρμογι τθσ ιεραρχίασ του τρόπου διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτθν εκνικι νομοκεςία: Οι αλλαγζσ ςτθν νομοκεςία ζχουν ςαν αποτζλεςμα οικονομικζσ και δομικζσ αλλαγζσ, ι το αντίςτροφο; Φορείσ του κλάδου διαχείριςθσ αποβλιτων: Κακοδθγοφν ι κακοδθγοφνται από τισ εξελίξεισ; Ποια επαγγελματικά προςόντα ζχουν αξία; Αγορά εργαςίασ: Απαιτεί και επιβραβεφει; Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ: Βαςίηεται ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ ; Eίναι οικονομικά προςιτι; ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Σα κυριότερα αποτελζςματα που προκφπτουν και από τισ δφο ζρευνεσ, ςτθν ερώτθςθ «Ποια επαγγελματικά προςόντα ζχουν αξία», παρουςιάηονται παρακάτω: I. Σπουδαιότητα της γνώσης Θ ζρευνα δίνει τισ τρζχουςεσ απόψεισ για τισ πτυχζσ των απαιτοφμενων γνϊςεων που χρειάηονται τα ςτελζχθ ςτον κλάδο διαχείριςθσ αποβλιτων, ςε επίπεδο χϊρασ (εκνικό). Θ ζρευνα παρζχει δεδομζνα, για τισ 8 προαναφερόμενεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ςχετικά με: 1. Νομικά κζματα: Ελλθνικό και Ευρωπαϊκό Νομοκετικό Πλαίςιο, ςχετικά με τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων, Πολιτικζσ - Σχεδιαςμόσ για τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων, και κριτιρια για τθ ταξινόμθςθ των ςτερεϊν αποβλιτων (π.χ. επικίνδυνα ι μθ) 2. Περιβαλλοντικά κζματα: Είδθ και Περιβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ των Στερεϊν Αποβλιτων, Διαδικαςίεσ, Απαιτιςεισ Παρακολοφκθςθσ - Καταγραφισ Περιβαλλοντικϊν Παραμζτρων ςτισ Μονάδεσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, Διαδικαςίεσ Συςτθμάτων Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ISO 14001, EMAS) 3. Σεχνικά και άλλα κζματα: Διαδικαςίεσ για τθ διαχείριςθ ειδικϊν ρευμάτων ςτερεϊν αποβλιτων (υλικά ςυςκευαςίασ, θλεκτρονικά, κλπ). Προδιαγραφζσ για τον Εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται ςτισ εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, Προδιαγραφζσ για τισ Τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, Διαδικαςίεσ για τθν

6 Αντιμετϊπιςθ Ζκτακτων Περιςτατικϊν και Μζτρων Αντιμετϊπιςθσ, απαιτιςεισ παρακολοφκθςθσ, Υγεία και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία, Διαδικαςίεσ για τθν Αδειοδότθςθ και τθ Λειτουργία των Μονάδων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων. 5. Οικονομικά κζματα: Διαδικαςίεσ Αρχζσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ Προϊόντων, Αρχζσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων. Στο Διάγραμμα 1 παρουςιάηεται ςφγκριςθ τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ γνϊςθσ ςτα 5 προαναφερκζντα κζματα μεταξφ των 8 Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα. Διάγραμμα 1: Σφνοψθ τθσ βακμολογίασ τθσ ςπουδαιότθτασ των γνϊςεων ςτα 8 κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. ςφμφωνα με νομικά, τεχνικά και κοινωνικά, οικονομικά, και περιβαλλοντικά κζματα. II. Σπουδαιότητα των δεξιοτήτων Με τον όρο «δεξιότθτεσ» νοείται θ ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων και αξιοποίθςθσ τεχνογνωςίασ για τθν εκπλιρωςθ εργαςιϊν και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Στθ διάρκεια τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκε μια προςεκτικότερθ προςζγγιςθ ςτισ ακόλουκεσ πρακτικζσ δεξιότθτεσ: 1. Διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, 2. Διαδικαςίεσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, 3. Διαδικαςίεσ υγείασ και αςφάλειασ, 4. Τεχνολογίεσ ελαχιςτοποίθςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, 5. Διαδικαςίεσ Αρχζσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ Προϊόντων, 6. Μεκοδολογία εκτίμθςθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, 7. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ (IPPC). Στο Διάγραμμα 2 παρουςιάηεται θ μεγάλθ ςπουδαιότθτα τθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων ςε όλα τα ςυμμετζχοντα κράτθ. Αντίκετα, οι δεξιότθτεσ ςχετικά με τισ αρχζσ ανάλυςθσ του κφκλου ηωισ προϊόντων είναι μετρίου ενδιαφζροντοσ.

7 Διάγραμμα 2: Σπουδαιότθτα των δεξιοτιτων (κυρίωσ ςε τεχνικά και κοινωνικά κζματα). Από τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι υπάρχουν ςθμαντικζσ ανάγκεσ ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τα ςτελζχθ ΔΣΑ και δθμιουργοφνται ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ για περαιτζρω επαγγελματικι κατάρτιςθ. Επίςθσ διαπιςτϊκθκε ποια είναι θ ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων ςε κάκε χϊρα τθσ μελζτθσ. Υψθλισ ςπουδαιότθτασ, ςε επίπεδο γνϊςεων, είναι τα νομικά κζματα, ο τρόποσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, θ τιρθςθ των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ, όπωσ επίςθσ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων και οι εκτιμιςεισ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Οι διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν, βρίςκονται κυρίωσ ςτον τομζα των νομικϊν κεμάτων, και για μερικζσ χϊρεσ (Ουγγαρία και Ελλάδα) ςτα οικονομικά και περιβαλλοντικά κζματα. Κακϊσ θ παραγωγι ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Ευρϊπθ ςυνεχίηει να μεγαλϊνει, κα υπάρξει ςυνεχισ ανάγκθ να διαςφαλιςτεί ότι ζνα εξειδικευμζνο εργατικό δυναμικό κα πρζπει να είναι διακζςιμο, με ειδικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων. Συνεπϊσ, θ ςυνεχισ επαγγελματικι κατάρτιςθ του υπάρχοντοσ εργατικοφ δυναμικοφ, ταυτόχρονα με τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και τθν απαςχόλθςθ νζου προςωπικοφ, που κα ζχει εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, κα οδθγιςει ςτθν ανάγκθ ειςαγωγισ νζων προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για τθν εκμάκθςθ των νζων ςφγχρονων πρακτικϊν εργαςίασ, για τθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτθ βιομθχανία των αποβλιτων, που κα ςυμβαδίηουν με ζνα ςυνεχϊσ ανακεωροφμενο κεςμικό πλαίςιο διαχείριςθσ τουσ τόςο ςε εκνικό όςο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επιτυχία ςτθ διαχείριςθ ςτερεών αποβλιτων απαιτεί εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο προςωπικό, τόςο ςε επίπεδο τεχνικών όςο και διοικθτικών ςτελεχών.

8 ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ Προςδιορίςτθκαν τα επαγγελματικά προςόντα, ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά εργαλεία του Πλαιςίου Επαγγελματικϊν Προςόντων *European Qualification Framework (EQF)+ και European Credit System for Vocational Education Training (ECVET), για τα ςτελζχθ που δραςτθριοποιοφνται ςε εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων ςτοχεφοντασ και υποςτθρίηοντασ ςτθν αναγνϊριςθ και ςτθν υιοκζτθςθ των απαραίτθτων προςόντων τουσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό των Επαγγελματικϊν Προςόντων βαςίςτθκε ςτθ μεκοδολογία που εφαρμόηεται για τθν ανάπτυξθ ενόσ επαγγελματικοφ περιγράμματοσ. Συνεπϊσ, προςδιορίςτθκαν οι κφριεσ Επαγγελματικζσ Λειτουργίεσ, Δραςτθριότθτεσ και Εργαςίεσ, που ζνα Στζλεχοσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων κα πρζπει να αςκεί. Κατά τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ του επαγγελματικοφ περιγράμματοσ του Διαχειριςτι Στερεϊν Αποβλιτων (ΔΣΑ), προςδιορίςτθκαν τα μακθςιακά αποτελζςματα, που ςχετίηονται με κάκε επαγγελματικι λειτουργία του. Τα μακθςιακά αυτά αποτελζςματα, κεωροφνται τα κριτιρια για τθν πιςτοποίθςθ και τθν απόδοςθ των προςόντων, ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων. Στθν ςυνζχεια τα μακθςιακά αποτελζςματα αναλφκθκαν ςτισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ. Κακϊσ το πρόγραμμα SWFM-QF απευκφνεται ςτο επίπεδο προςόντων ενόσ ςτελζχουσ, που κα διευκφνει τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, τα αντίςτοιχα προςδιοριςκζντα προςόντα, παρουςιάηονται ςε μορφι πίνακα, ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων επιπζδου 6 και άνω (επίπεδο Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ). Κατά τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ των διάφορων ενοτιτων προςόντων, δόκθκε ζμφαςθ ςε όλεσ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ και τεχνολογίεσ που επθρεάηουν τον τομζα διαχείριςθσ αποβλιτων και τθν επιρροι αυτϊν ςτισ λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ, όπου εμπλζκεται ο ΔΣΑ, κακϊσ και τα κακικοντα, τα οποία πρζπει να εκπλθρϊςει. Τζτοιεσ τάςεισ είναι: θ αυξανόμενθ διεκνοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και θ ςυχνότερθ α- νάκεςθ δραςτθριοτιτων ςε υπεργολάβουσ θ ηιτθςθ για αειφόρο λειτουργία και ςυνεχι βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ των εγκαταςτάςεων θ ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν και θ εφαρμογι αυτοματοποιθμζνων διεργαςιϊν το ενδιαφζρον ανθςυχία ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία, κακϊσ και βελτιϊςεισ των ςυνκθκϊν αυτϊν οι νζεσ διατάξεισ ςτον εκνικό και Ευρωπαϊκό ρυκμιςτικό πλαίςιο για το περιβάλλον. Στθ Συγκριτικι Μελζτθ παρατθρικθκε ςθμαντικι διαφοροποίθςθ, ςτισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, όςον αφορά τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι των υφιςτάμενων και νζων τεχνολογιϊν ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων. υνεπώσ, τα ςτελζχθ των εγκαταςτάςεων ςτερεών αποβλιτων δεν πρζπει να κατζχουν μόνον τεχνικά, αλλά επίςθσ και διοικθτικά και οικονομικά διαχειριςτικά προςόντα. Με βάςθ αυτά το δεδομζνο αυτό αναπτφχκθκαν δφο διαφορετικζσ ενότθτεσ προςόντων.

9 Θ πρώτθ ενότθτα αφορά εκείνα τα προςόντα, τα οποία είναι απαραίτθτα ςε οποιαδιποτε ε- γκατάςταςθ επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλιτων (τα λεγόμενα «κοινά» προςόντα), κακϊσ αυτά απαιτοφνται από όλα τα ςτελζχθ, ανεξαρτιτωσ τθσ τεχνολογίασ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων που εφαρμόηεται ςτθν εγκατάςταςθ. Θ δεφτερθ ενότθτα αφορά εκείνα τα προςόντα, τα οποία διαφοροποιοφνται μεταξφ διαφορετικϊν τεχνολογιϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων (τα λεγόμενα «τεχνικά» προςόντα), κακϊσ και αυτά διαφζρουν πολφ ανά τεχνολογία διαχείριςθσ. Τα κοινά προςόντα περιλαμβάνουν τισ παρακάτω επαγγελματικζσ λειτουργίεσ των ΔΣΑ: Επιχειρθςιακι Λειτουργία Οικονομικι Διαχείριςθ Ανκρώπινο Δυναμικό Νζα Ζργα Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ Τγεία και Αςφάλεια Στον Πίνακα 1 παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα των προςόντων που αναπτφχκθκαν για τθν ε- παγγελματικι λειτουργία «Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ» και ςυγκεκριμζνα για μία από τισ εργαςίεσ τθσ «Διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν των αειφόρων επιχειρθματικϊν πρακτικϊν», που μπορεί να εφαρμόηονται ςε μια εγκατάςταςθ ΔΣΑ. Οι διαφορετικζσ ενότθτεσ τεχνικϊν προςόντων που αναπτφχκθκαν αφοροφν τισ τεχνικζσ λειτουργίεσ, τεχνολογίεσ των παρακάτω τεχνολογιϊν που εφαρμόηονται ςτισ μονάδεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων: Μθχανικι Επεξεργαςία Κομποςτοποίθςθ Τγειονομικι Σαφι Ανακφκλωςθ Θερμικι Επεξεργαςία υλλογι Διαχωριςμόσ Αποβλιτων Αναερόβια Χώνευςθ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Όλεσ οι ενότθτεσ των προςόντων παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου SWFM- QF:

10 Πίνακασ 1: Παράδειγμα προςόντων για τθν κφρια επαγγελματικι λειτουργία «Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ» και για τθν επιμζρουσ επαγγελματικι λειτουργία «Διαχείριςθ των περιβαλλοντικών πτυχών των αειφόρων επιχειρθματικών πρακτικών» ULO EM-2 ΣΙΣΛΟ: Διαχείριςθ περιβαλλοντικών πτυχών των αειφόρων επιχειρθματικών πρακτικών EQF Επίπεδο 6 Κακικοντα Εργαςίασ: Να διαςφαλίηει τθν εκτίμθςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςτισ κακθμερινζσ λειτουργίεσ και ςτα προγράμματα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ Βαρφτθτα: 2 Μακθςιακά αποτελζςματα: LO 1: Θα μάκει να πραγματοποιεί εκτίμθςθ τθσ περιβαλλοντικισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων LO 2: Θα μάκει να διαχειρίηεται και να ελζγχει τα περιβαλλοντικά κζματα και τισ επιπτώςεισ ςτθν εγκατάςταςθ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων LO 3: Θα μάκει να οργανώνει και να πιςτοποιεί τουσ ανκρώπινουσ και οικονομικοφσ πόρουσ ςτθ διαχείριςθ των περιβαλλοντικών κεμάτων και επιπτώςεων LO 4: Θα μάκει να εφαρμόηει προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ LO 5: Θα μάκει να πραγματοποιεί βελτιώςεισ ςτο περιβάλλον τθσ εγκατάςταςθσ LO 6: Θα μάκει να αναγνωρίηει, να εκτιμά και να αντιδρά ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, που αφοροφν τθν περιβαλλοντικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ Γνώση (αφομοίωςη τησ γνώςησ μζςα από την εκπαίδευςη) Δεξιότητες (Ικανότητα εφαρμογήσ των γνώςεων) Ικανότητες (Μζτρο τησ ευθφνησ και αυτονομίασ ικανότητα χρήςησ των γνώςεων δεξιοτήτων, κοινωνικζσ δεξιότητεσ) 1) Προςδιοριςμόσ και περιγραφι των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τισ δραςτθριότθτεσ μιασ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων - Να γνωρίηει πολφ καλά να προςδιορίηει τισ παραμζτρουσ που κακορίηουν τθν αποδοτικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να γνωρίηει πολφ καλά τισ εφαρμόςιμεσ μεκόδουσ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ ςτθν εγκατάςταςθ - Να αξιολογεί τθν περιβαλλοντικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να προςδιορίηει τισ μεκόδουσ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ εγκαταςτάςεων 2) Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τισ δραςτθριότθτεσ ςτθν εγκατάςταςθ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων - Να εξθγεί λεπτομερϊσ τα περιβαλλοντικά κζματα και επιπτϊςεισ που ςχετίηονται με τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να γνωρίηει πολφ καλά να περιγράφει τουσ κφριουσ τφπουσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων εκπομπζσ ςτον αζρα, διάκεςθ αποβλιτων/εκροϊν - Να εξθγεί λεπτομερϊσ τισ αδειοδοτιςεισ και τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ που ςχετίηονται με τθν εγκατάςταςθ - Να γνωρίηει πολφ καλά να περιγράφει τα πλεονεκτιματα τθσ βελτίωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ - Να εξθγεί λεπτομερϊσ τισ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιβαλλοντικϊν γεγονότων και καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτθν εγκατάςταςθ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να ζχει δεξιότθτεσ ςχετικά με τον προςδιοριςμό των περιβαλλοντικϊν κεμάτων, πτυχϊν ςτον εργαςιακό χϊρο και τουσ υπάρχοντεσ ελζγχουσ αυτϊν - Να διεξάγει περιβαλλοντικι εκτίμθςθ του εργαςιακοφ χϊρου, ςυμπεριλαμβανομζνων των δυνατοτιτων για περιβαλλοντικι βελτίωςθ - Να αναηθτά ςυμβουλι από ειδικοφσ ςτθν εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν πτυχϊν όταν απαιτείται - Να μπορεί να παρζχει ακριβείσ πλθροφορίεσ για περιβαλλοντικά κζματα, πτυχζσ που ςχετίηονται με το χϊρο εργαςίασ, ςτο προςωπικό και άλλα αρμόδια άτομα (αναδόχουσ, επιςκζπτεσ, διαχείριςθ, ρυκμιςτικζσ αρχζσ περιβάλλοντοσ) - Να ελζγχει τθν εφαρμογι των τεχνικϊν και μεκόδων περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ - Να εφαρμόηει τισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ για περιβαλλοντικά κζματα, πτυχζσ με υψθλό κίνδυνο επιπτϊςεων - Να διαχειρίηεται τα περιβαλλοντικά κζματα που αποτελοφν χαμθλό κίνδυνο ςφμφωνα με τισ οργανωτικζσ και λειτουργικζσ διαδικαςίεσ - Να ζχει τθν ικανότθτα να προςδιορίηει τισ περιβαλλοντικζσ πτυχζσ και να πραγματοποιεί εκτίμθςθ των επιπτϊςεων που ςχετίηονται με τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να διαςφαλίηει τθν ολοκλιρωςθ των αρχείων/εκκζςεων, εγγράφων ςφμφωνα με τισ νομοκετικζσ απαιτιςεισ και/ι τισ οργανωτικζσ διαδικαςίεσ

11 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Για κάκε ενότθτα προςόντων, αναπτφχκθκε ζνα εργαλείο πλθροφόρθςθσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται το προτεινόμενο πρόγραμμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, κακϊσ και άλλεσ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν απόκτθςθ των προτεινόμενων προςόντων. Σο Εργαλείο Πλθροφόρθςθσ Εκπαίδευςθσ του ζργου SWFM-QF περιλαμβάνει: Το πρόγραμμα των μακθμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, που απευκφνεται ςτα Στελζχθ Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, με βάςθ τα προςόντα που προςδιορίςτθκαν, περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: Σκοπόσ του προγράμματοσ τθσ κατάρτιςθσ Περιγραφι τθσ δομισ και των περιεχομζνων των προτεινόμενων εκπαιδευτικϊν ενοτιτων Τα απαιτοφμενα προςόντα εκπαιδευτϊν και εκπαιδευόμενων Απαιτιςεισ Εκπαιδευτικϊν Εγκαταςτάςεων και απαραίτθτεσ Υποδομζσ. Προτεινόμενο εκπαιδευτικό ενθμερωτικό υλικό. Επίςθσ, δθμιουργικθκε ζνα γλωςςάριο των ςχετικϊν τεχνικϊν όρων που χρθςιμοποιοφνται ςε διάφορεσ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, το οποίο ζχει μεταφραςτεί ςε 8 γλϊςςεσ, χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τα πλιρθ περιεχόμενα του Εργαλείου Πλθροφόρθςθσ Εκπαίδευςθσ παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου SWFM-QF: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Ο τομζασ τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων μεταβάλλεται και αναπτφςςεται ραγδαία, κυρίωσ εξαιτίασ των πρωτοβουλιϊν και πολιτικϊν, που υιοκετικθκαν και υιοκετοφνται από τθν Ε.Ε. και των νζων τεχνολογιϊν και τεχνικϊν διαχείριςθσ που ειςιχκθκαν και εφαρμόηονται, αυξάνοντασ ζτςι τθν ανάγκθ για υψθλά καταρτιςμζνουσ μθχανικοφσ, διευκυντικά ςτελζχθ, και τεχνικοφσ λειτουργίασ, για όλθ τθν Ευρϊπθ, ςτον τομζα αυτό. Θ ανάγκθ αυτι ςιμερα και ςτο μζλλον κα μπορεί να καλυφκεί με τθν κινθτικότθτα του εργατικοφ δυναμικοφ, τθ διαφάνεια και τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ και προγραμμάτων, ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τισ Ε.Ε.. Θ ανάπτυξθ των νζων επαγγελματικϊν προςόντων για τα ςφγχρονα Στελζχθ Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων και τθσ προϊκθςθσ των νζων προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, ςχετίηεται πλιρωσ με τισ νζεσ προοπτικζσ ςτο επάγγελμα αυτό. Σα αποτελζςματα του προγράμματοσ SWFM-QF κα βοθκιςουν ςθμαντικά ςτθν φπαρξθ διαφάνειασ ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθν κινθτικότθτα των εργαηομζνων ςτθν Περιβαλλοντικι βιομθχανία, ειςάγοντασ μια πραγματικι καινοτόμο μεκοδολογία για τον προςδιοριςμό των προςόντων του Διευκυντι Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων, με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ περιβαλλοντικισ βιομθχανίασ αγοράσ ςτισ χώρεσ τισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τα προβλεπόμενα (για το επίπεδο 6) ςτο Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων.

12 Επικοινωνία SIGMA Consultants Ltd - Project Coordinator Πατριάρχου Ιωακείμ , Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα Τθλ.: / Fax: SWFM-QF Manager: Dr. Λευτζρθσ Καραγιαννίδθσ Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη (ανακοίνωζη) δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκηη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για ηςσόν σπήζη ηων πληποθοπιών πος πεπιέσονηαι ζε αςηήν.

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards EΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Διοργάνωςθ 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards 4. Αναλυτικι Περιγραφι κατθγοριϊν 5. τάδια Αξιολόγθςθσ 6. Κριτιρια

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΑΝΑΔΥΠΜΕΝΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα Βιογραφικό ςθμείωμα Προςωπικζσ πλθροφορίεσ Επϊνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεφθυνςη (-εισ) Διεφθυνςη (-εισ) ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Ακριϊτθσ Γεϊργιοσ Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα