Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF"

Transcript

1 Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη (ανακοίνωζη) δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκηη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για οποιαδήποηε σπήζη ηων πληποθοπιών πος πεπιέσονηαι ζε αςηήν.

2 Το εταιρικό ςχιμα του ζργου SWFM-QF αποτελείται από 13 φορείσ με ςθμαντικι εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν διαχείριςθ αποβλιτων, ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οι εταίροι προζρχονται από 8 διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ Βόρειασ, Κεντρικισ και Νότιασ Ευρϊπθσ (Βουλγαρία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Λικουανία, Πολωνία και Αγγλία) και είναι οι ακόλουκοι: SIGMA Consultants Ltd. (Sigma) Επικεφαλισ Εταίροσ Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ (PASEPPE) Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical Occupations Dresden Ltd. (SBG-DD) Research Institute for Vocational Education & Training (f-bb) SINERGIE Società Consortile a responsabilità limitata (SINERGIE) Szent Istvan University (SZIE) Association of Environmental Enterprises (KSZGYSZ) International Centre for the Environment, Resource Management & Sustainability Ltd. (ICERMS) Institute of Environmental Protection - National Research Institute (IEP-NRI) Polish Chamber of Commerce (PCC) ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΧΗΜΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ SWFM-QF Kaunas University of Technology - Institute of Environmental Engineering (KTU- APINI) Alytus Region Waste Management Center (ARWMC) Bulgarian Bulgarian Industrial Association (BIA)

3 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SWFM-QF Θ διαχείριςθ αποβλιτων είναι ο μεγαλφτεροσ τομζασ τθσ Ευρωπαϊκισ «περιβαλλοντικισ» βιομθχανίασ. Το 2008, ο ςυνολικόσ τηίροσ τθσ ιταν 92,2 δισ και απαςχολοφςε περίπου 1,467 εκατομμφρια εργαηόμενουσ. Από μελζτεσ προκφπτει ότι με τθν πλιρθ εφαρμογι τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ο τηίροσ τθσ διαχείριςθσ και ανακφκλωςθσ των αποβλιτων κα αυξθκεί κατά 5 δισ τον χρόνο (ι 42 δισ ςυμπεριλαμβανομζνων των εξωτερικϊν ανακζςεων) και κα δθμιουργθκοφν πάνω από νζεσ κζςεισ εργαςίασ τθν περίοδο Θ βιομθχανία διαχείριςθσ αποβλιτων ζχει αλλάξει ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια και ςυνεχίηει να αναπτφςςεται όςο νζεσ νομοκεςίεσ, τεχνολογίεσ και τεχνικζσ διαχείριςθσ ςυνεχίηουν να εξελίςςονται. Με τθν ειςαγωγι τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ ςτθν διαχείριςθ αποβλιτων και με τθν αντικατάςταςθ τθσ υγειονομικισ ταφισ με πιο προχωρθμζνεσ τεχνικζσ διαχείριςθσ, θ εξζλιξθ του τομζα ζχει επθρεαςτεί κακοριςτικά. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, οι «νζασ γενιάσ» εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων, να κακίςτανται πολφπλοκεσ τεχνολογικά εγκαταςτάςεισ, που εφαρμόηουν καινοτόμεσ λφςεισ και διαφορετικζσ διεργαςίεσ ςτθ λειτουργία τουσ. Αυτό με τθν ςειρά του επθρεάηει τθν απαιτοφμενθ δομι των προςόντων των επαγγελματιϊν που απαςχολοφνται ςτον τομζα αυτό και ςτισ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ. Στθν ζρευνα Labour Market Investigations που πραγματοποιικθκε από τθν EU Skills (2010), αναφορζσ για τθ βιομθχανία διαχείριςθσ αποβλιτων ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο (ενδεικτικζσ για όλο τον Ευρωπαϊκό χϊρο), αναφζρει ότι «όςο νζεσ εγκαταςτάςεισ ςυνεχίηουν να ιδρφονται, κα δθμιουργθκεί επιπρόςκετθ ανάγκθ για ςχετικά μεγάλο αρικμό τεχνικά εξειδικευμζνου προςωπικοφ, για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τεχνολογικά προχωρθμζνων εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ αποβλιτων». Επίςθσ τονίηεται ότι «ενϊ αναγνωρίηεται θ μεταβαλλόμενθ ηιτθςθ για διάφορουσ τφπουσ τεχνικϊν δεξιοτιτων, κα είναι επίςθσ απαραίτθτο να ςυνεχιςτεί να αντιμετωπίηεται θ ζλλειψθ γενικϊν επαγγελματικϊν δεξιοτιτων όπωσ για παράδειγμα τθσ Επιχειρθςιακισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, τθσ διαχείριςθσ του Προςωπικοφ, του Σχεδιαςμοφ Νζων Ζργων, τθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, τθσ Περιβαλλοντικισ Νομοκεςίασ, κλπ». Μζχρι ςιμερα και παρά τισ ομοιότθτεσ ςτα ρυκμιςτικά πλαίςια των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, θ εκπαίδευςθ και θ αναγνϊριςι τθσ, για τουσ Διαχειριςτζσ Στερεϊν Αποβλιτων (Solid Waste Facilities Managers, SWFMs), είναι πολφ διαφορετικι ανάμεςα ςτισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ο προςδιοριςμόσ των προςόντων και τθσ απαιτοφμενθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ) περιλαμβάνονται ςτουσ κανονιςμοφσ και τθ νομοκεςία του κάκε κράτουσ μζλουσ και βαςίηονται ςτισ εκνικζσ προτεραιότθτεσ και παραδόςεισ. Παρόλο που υπάρχουν ςθμαντικζσ παραλλαγζσ, όςο αφορά τθ διαχείριςθ, τον ςκοπό και τθν δομι τουσ, δεν υπάρχει ζνα ςαφζσ πρότυπο των απαιτοφμενων προςόντων ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπρόςκετα, θ εκπαίδευςθ εντόσ τθσ βιομθχανίασ γίνεται μζςα από ζνα ευρφ φάςμα μορφϊν εκπαίδευςθσ. Συνεπϊσ, τα υφιςτάμενα πλαίςια προςόντων είναι ανεπαρκι ςτθν παροχι ι τθν υποςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ του επαγγελματικοφ περιγράμματοσ του Διαχειριςτι Στερεϊν Αποβλιτων ςφμφωνα με το απαιτοφμενο, κατάλλθλο διεπιςτθμονικό υπόβακρο και τα νζα απαιτοφμενα προςόντα. Σα παραδοτζα, αποτελζςματα του ζργου SWFM-QF καλφπτουν τθν ανάγκθ για τθν φπαρξθ, περιγραφι των Επαγγελματικών Προςόντων ςε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για τα ςφγχρονα τελζχθ, που εργάηονται ςε Εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων.

4 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ SWFM-QF Αποτελζςματα του προγράμματοσ SWFM-QF: Προςδιοριςμόσ τθσ δομισ και του περιεχομζνου των επαγγελματικών δραςτθριοτιτων και προςόντων του επαγγζλματοσ του Διαχειριςτι τερεών Αποβλιτων ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά και των ιδιαιτεροτιτων που υπάρχουν και ςχετίηονται με τον τομζα διαχείριςθσ αποβλιτων. Διερεφνθςθ και ςφγκριςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ), ςτθ Διαχείριςθ τερεών Αποβλιτων ςε 8 Ευρωπαϊκζσ Χώρεσ. Περιγραφι των προτεινόμενων επαγγελματικών προςόντων, ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα μακθςιακά αποτελζςματα, και για κάκε μακθςιακό αποτζλεςμα προςδιοριςμό των αντιςτοίχων γνώςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων (European Qualifications Framework, EQF), με τθ ςυνεργαςία και ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων φορζων, ςε κζματα διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Δθμιουργία ενόσ Εργαλείου ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ, για τισ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ για τα ςτελζχθ, που εργάηονται ςε μονάδεσ Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων. Δθμιουργία του διεκνοφσ Δικτφου μελών του ζργου SWFM-QF που αποτελείται από ενδιαφερόμενουσ και εμπλεκόμενουσ φορείσ ςε κζματα διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων, Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςτον τομζα αυτό. ιμερα, το Δίκτυο SWFM-QF αρικμεί περιςςότερα από 400 ενεργά μζλθ ςε 11 Ευρωπαϊκζσ χώρεσ. Σα μζλθ του SWFM-QF ςυμμετείχαν ςτθν αξιολόγθςθ και τθ βελτίωςθ των κφριων αποτελεςμάτων του ζργου. Η ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ SWFM-QF Θ Συγκριτικι Μελζτθ αναλφει και ςυγκρίνει τα επαγγελματικά προςόντα και το εκνικό ςφςτθμα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςε οκτϊ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λικουανία, Πολωνία και Θνωμζνο Βαςίλειο ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. Θ ζκκεςθ επικεντρϊνεται ςτα επαγγελματικά προςόντα των διαχειριςτϊν μονάδων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Επαγγελματικϊν Προςόντων (επίπεδο EQF=6). Τα ςχετικά ςτοιχεία ςυγκεντρϊκθκαν από οκτϊ ζρευνεσ, μια ανά χϊρα, ςε εκνικό επίπεδο, από εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, από επαγγελματικοφσ οργανιςμοφσ/ ςυνδζςμουσ/ ςυλλόγουσ και παρόχουσ εκπαίδευςθσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτοφν πλθροφορίεσ από πρϊτο χζρι και να υπάρξει επίκαιρθ, βακφτερθ ενθμζρωςθ ςχετικά α) με τθν κατάςταςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ γνϊςθσ των απαιτοφμενων προςόντων, β) με τισ ςυνκικεσ ςτθν αγοράσ εργαςίασ και τθν προςφορά επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτον τομζα τθσ Διαχείριςθσ των Στερεϊν Αποβλιτων.

5 ΔΟΜΗ ΣΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ H ςυγκριτικι μελζτθ βαςίηεται ςτισ απαντιςεισ που δόκθκαν και αναλφκθκαν ςε οριςμζνεσ ερωτιςεισ-κλειδιά, που τζκθκαν ςτθ διάρκεια τθσ ζρευνασ. Αυτό κακιςτά πιο εφκολθ τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων και βοθκά ςτθ ςφγκριςθ των ςτοιχείων ανά χϊρα, όπου ζγινε θ ζρευνα. Με τθν ανάλυςθ των τωρινϊν αναγκϊν, μποροφν να προβλεφκοφν οι μελλοντικζσ εξελίξεισ και ανάγκεσ ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτθ βιομθχανία διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. Οι βαςικζσ ερωτιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν οι εξισ: Ερ-1. Ερ-2. Ερ-3. Ερ-4. Ερ-5. Ειςαγωγι-Εφαρμογι τθσ ιεραρχίασ του τρόπου διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτθν εκνικι νομοκεςία: Οι αλλαγζσ ςτθν νομοκεςία ζχουν ςαν αποτζλεςμα οικονομικζσ και δομικζσ αλλαγζσ, ι το αντίςτροφο; Φορείσ του κλάδου διαχείριςθσ αποβλιτων: Κακοδθγοφν ι κακοδθγοφνται από τισ εξελίξεισ; Ποια επαγγελματικά προςόντα ζχουν αξία; Αγορά εργαςίασ: Απαιτεί και επιβραβεφει; Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ: Βαςίηεται ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ ; Eίναι οικονομικά προςιτι; ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Σα κυριότερα αποτελζςματα που προκφπτουν και από τισ δφο ζρευνεσ, ςτθν ερώτθςθ «Ποια επαγγελματικά προςόντα ζχουν αξία», παρουςιάηονται παρακάτω: I. Σπουδαιότητα της γνώσης Θ ζρευνα δίνει τισ τρζχουςεσ απόψεισ για τισ πτυχζσ των απαιτοφμενων γνϊςεων που χρειάηονται τα ςτελζχθ ςτον κλάδο διαχείριςθσ αποβλιτων, ςε επίπεδο χϊρασ (εκνικό). Θ ζρευνα παρζχει δεδομζνα, για τισ 8 προαναφερόμενεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ςχετικά με: 1. Νομικά κζματα: Ελλθνικό και Ευρωπαϊκό Νομοκετικό Πλαίςιο, ςχετικά με τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων, Πολιτικζσ - Σχεδιαςμόσ για τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων, και κριτιρια για τθ ταξινόμθςθ των ςτερεϊν αποβλιτων (π.χ. επικίνδυνα ι μθ) 2. Περιβαλλοντικά κζματα: Είδθ και Περιβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ των Στερεϊν Αποβλιτων, Διαδικαςίεσ, Απαιτιςεισ Παρακολοφκθςθσ - Καταγραφισ Περιβαλλοντικϊν Παραμζτρων ςτισ Μονάδεσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, Διαδικαςίεσ Συςτθμάτων Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ISO 14001, EMAS) 3. Σεχνικά και άλλα κζματα: Διαδικαςίεσ για τθ διαχείριςθ ειδικϊν ρευμάτων ςτερεϊν αποβλιτων (υλικά ςυςκευαςίασ, θλεκτρονικά, κλπ). Προδιαγραφζσ για τον Εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται ςτισ εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, Προδιαγραφζσ για τισ Τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, Διαδικαςίεσ για τθν

6 Αντιμετϊπιςθ Ζκτακτων Περιςτατικϊν και Μζτρων Αντιμετϊπιςθσ, απαιτιςεισ παρακολοφκθςθσ, Υγεία και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία, Διαδικαςίεσ για τθν Αδειοδότθςθ και τθ Λειτουργία των Μονάδων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων. 5. Οικονομικά κζματα: Διαδικαςίεσ Αρχζσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ Προϊόντων, Αρχζσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων. Στο Διάγραμμα 1 παρουςιάηεται ςφγκριςθ τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ γνϊςθσ ςτα 5 προαναφερκζντα κζματα μεταξφ των 8 Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα. Διάγραμμα 1: Σφνοψθ τθσ βακμολογίασ τθσ ςπουδαιότθτασ των γνϊςεων ςτα 8 κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. ςφμφωνα με νομικά, τεχνικά και κοινωνικά, οικονομικά, και περιβαλλοντικά κζματα. II. Σπουδαιότητα των δεξιοτήτων Με τον όρο «δεξιότθτεσ» νοείται θ ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων και αξιοποίθςθσ τεχνογνωςίασ για τθν εκπλιρωςθ εργαςιϊν και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Στθ διάρκεια τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκε μια προςεκτικότερθ προςζγγιςθ ςτισ ακόλουκεσ πρακτικζσ δεξιότθτεσ: 1. Διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, 2. Διαδικαςίεσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, 3. Διαδικαςίεσ υγείασ και αςφάλειασ, 4. Τεχνολογίεσ ελαχιςτοποίθςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, 5. Διαδικαςίεσ Αρχζσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ Προϊόντων, 6. Μεκοδολογία εκτίμθςθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, 7. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ (IPPC). Στο Διάγραμμα 2 παρουςιάηεται θ μεγάλθ ςπουδαιότθτα τθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων ςε όλα τα ςυμμετζχοντα κράτθ. Αντίκετα, οι δεξιότθτεσ ςχετικά με τισ αρχζσ ανάλυςθσ του κφκλου ηωισ προϊόντων είναι μετρίου ενδιαφζροντοσ.

7 Διάγραμμα 2: Σπουδαιότθτα των δεξιοτιτων (κυρίωσ ςε τεχνικά και κοινωνικά κζματα). Από τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι υπάρχουν ςθμαντικζσ ανάγκεσ ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τα ςτελζχθ ΔΣΑ και δθμιουργοφνται ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ για περαιτζρω επαγγελματικι κατάρτιςθ. Επίςθσ διαπιςτϊκθκε ποια είναι θ ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων ςε κάκε χϊρα τθσ μελζτθσ. Υψθλισ ςπουδαιότθτασ, ςε επίπεδο γνϊςεων, είναι τα νομικά κζματα, ο τρόποσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, θ τιρθςθ των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ, όπωσ επίςθσ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων και οι εκτιμιςεισ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Οι διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν, βρίςκονται κυρίωσ ςτον τομζα των νομικϊν κεμάτων, και για μερικζσ χϊρεσ (Ουγγαρία και Ελλάδα) ςτα οικονομικά και περιβαλλοντικά κζματα. Κακϊσ θ παραγωγι ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Ευρϊπθ ςυνεχίηει να μεγαλϊνει, κα υπάρξει ςυνεχισ ανάγκθ να διαςφαλιςτεί ότι ζνα εξειδικευμζνο εργατικό δυναμικό κα πρζπει να είναι διακζςιμο, με ειδικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων. Συνεπϊσ, θ ςυνεχισ επαγγελματικι κατάρτιςθ του υπάρχοντοσ εργατικοφ δυναμικοφ, ταυτόχρονα με τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και τθν απαςχόλθςθ νζου προςωπικοφ, που κα ζχει εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, κα οδθγιςει ςτθν ανάγκθ ειςαγωγισ νζων προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για τθν εκμάκθςθ των νζων ςφγχρονων πρακτικϊν εργαςίασ, για τθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτθ βιομθχανία των αποβλιτων, που κα ςυμβαδίηουν με ζνα ςυνεχϊσ ανακεωροφμενο κεςμικό πλαίςιο διαχείριςθσ τουσ τόςο ςε εκνικό όςο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επιτυχία ςτθ διαχείριςθ ςτερεών αποβλιτων απαιτεί εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο προςωπικό, τόςο ςε επίπεδο τεχνικών όςο και διοικθτικών ςτελεχών.

8 ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ Προςδιορίςτθκαν τα επαγγελματικά προςόντα, ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά εργαλεία του Πλαιςίου Επαγγελματικϊν Προςόντων *European Qualification Framework (EQF)+ και European Credit System for Vocational Education Training (ECVET), για τα ςτελζχθ που δραςτθριοποιοφνται ςε εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων ςτοχεφοντασ και υποςτθρίηοντασ ςτθν αναγνϊριςθ και ςτθν υιοκζτθςθ των απαραίτθτων προςόντων τουσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό των Επαγγελματικϊν Προςόντων βαςίςτθκε ςτθ μεκοδολογία που εφαρμόηεται για τθν ανάπτυξθ ενόσ επαγγελματικοφ περιγράμματοσ. Συνεπϊσ, προςδιορίςτθκαν οι κφριεσ Επαγγελματικζσ Λειτουργίεσ, Δραςτθριότθτεσ και Εργαςίεσ, που ζνα Στζλεχοσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων κα πρζπει να αςκεί. Κατά τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ του επαγγελματικοφ περιγράμματοσ του Διαχειριςτι Στερεϊν Αποβλιτων (ΔΣΑ), προςδιορίςτθκαν τα μακθςιακά αποτελζςματα, που ςχετίηονται με κάκε επαγγελματικι λειτουργία του. Τα μακθςιακά αυτά αποτελζςματα, κεωροφνται τα κριτιρια για τθν πιςτοποίθςθ και τθν απόδοςθ των προςόντων, ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων. Στθν ςυνζχεια τα μακθςιακά αποτελζςματα αναλφκθκαν ςτισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ. Κακϊσ το πρόγραμμα SWFM-QF απευκφνεται ςτο επίπεδο προςόντων ενόσ ςτελζχουσ, που κα διευκφνει τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, τα αντίςτοιχα προςδιοριςκζντα προςόντα, παρουςιάηονται ςε μορφι πίνακα, ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων επιπζδου 6 και άνω (επίπεδο Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ). Κατά τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ των διάφορων ενοτιτων προςόντων, δόκθκε ζμφαςθ ςε όλεσ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ και τεχνολογίεσ που επθρεάηουν τον τομζα διαχείριςθσ αποβλιτων και τθν επιρροι αυτϊν ςτισ λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ, όπου εμπλζκεται ο ΔΣΑ, κακϊσ και τα κακικοντα, τα οποία πρζπει να εκπλθρϊςει. Τζτοιεσ τάςεισ είναι: θ αυξανόμενθ διεκνοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και θ ςυχνότερθ α- νάκεςθ δραςτθριοτιτων ςε υπεργολάβουσ θ ηιτθςθ για αειφόρο λειτουργία και ςυνεχι βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ των εγκαταςτάςεων θ ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν και θ εφαρμογι αυτοματοποιθμζνων διεργαςιϊν το ενδιαφζρον ανθςυχία ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία, κακϊσ και βελτιϊςεισ των ςυνκθκϊν αυτϊν οι νζεσ διατάξεισ ςτον εκνικό και Ευρωπαϊκό ρυκμιςτικό πλαίςιο για το περιβάλλον. Στθ Συγκριτικι Μελζτθ παρατθρικθκε ςθμαντικι διαφοροποίθςθ, ςτισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, όςον αφορά τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι των υφιςτάμενων και νζων τεχνολογιϊν ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων. υνεπώσ, τα ςτελζχθ των εγκαταςτάςεων ςτερεών αποβλιτων δεν πρζπει να κατζχουν μόνον τεχνικά, αλλά επίςθσ και διοικθτικά και οικονομικά διαχειριςτικά προςόντα. Με βάςθ αυτά το δεδομζνο αυτό αναπτφχκθκαν δφο διαφορετικζσ ενότθτεσ προςόντων.

9 Θ πρώτθ ενότθτα αφορά εκείνα τα προςόντα, τα οποία είναι απαραίτθτα ςε οποιαδιποτε ε- γκατάςταςθ επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλιτων (τα λεγόμενα «κοινά» προςόντα), κακϊσ αυτά απαιτοφνται από όλα τα ςτελζχθ, ανεξαρτιτωσ τθσ τεχνολογίασ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων που εφαρμόηεται ςτθν εγκατάςταςθ. Θ δεφτερθ ενότθτα αφορά εκείνα τα προςόντα, τα οποία διαφοροποιοφνται μεταξφ διαφορετικϊν τεχνολογιϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων (τα λεγόμενα «τεχνικά» προςόντα), κακϊσ και αυτά διαφζρουν πολφ ανά τεχνολογία διαχείριςθσ. Τα κοινά προςόντα περιλαμβάνουν τισ παρακάτω επαγγελματικζσ λειτουργίεσ των ΔΣΑ: Επιχειρθςιακι Λειτουργία Οικονομικι Διαχείριςθ Ανκρώπινο Δυναμικό Νζα Ζργα Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ Τγεία και Αςφάλεια Στον Πίνακα 1 παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα των προςόντων που αναπτφχκθκαν για τθν ε- παγγελματικι λειτουργία «Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ» και ςυγκεκριμζνα για μία από τισ εργαςίεσ τθσ «Διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν των αειφόρων επιχειρθματικϊν πρακτικϊν», που μπορεί να εφαρμόηονται ςε μια εγκατάςταςθ ΔΣΑ. Οι διαφορετικζσ ενότθτεσ τεχνικϊν προςόντων που αναπτφχκθκαν αφοροφν τισ τεχνικζσ λειτουργίεσ, τεχνολογίεσ των παρακάτω τεχνολογιϊν που εφαρμόηονται ςτισ μονάδεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων: Μθχανικι Επεξεργαςία Κομποςτοποίθςθ Τγειονομικι Σαφι Ανακφκλωςθ Θερμικι Επεξεργαςία υλλογι Διαχωριςμόσ Αποβλιτων Αναερόβια Χώνευςθ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Όλεσ οι ενότθτεσ των προςόντων παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου SWFM- QF:

10 Πίνακασ 1: Παράδειγμα προςόντων για τθν κφρια επαγγελματικι λειτουργία «Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ» και για τθν επιμζρουσ επαγγελματικι λειτουργία «Διαχείριςθ των περιβαλλοντικών πτυχών των αειφόρων επιχειρθματικών πρακτικών» ULO EM-2 ΣΙΣΛΟ: Διαχείριςθ περιβαλλοντικών πτυχών των αειφόρων επιχειρθματικών πρακτικών EQF Επίπεδο 6 Κακικοντα Εργαςίασ: Να διαςφαλίηει τθν εκτίμθςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςτισ κακθμερινζσ λειτουργίεσ και ςτα προγράμματα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ Βαρφτθτα: 2 Μακθςιακά αποτελζςματα: LO 1: Θα μάκει να πραγματοποιεί εκτίμθςθ τθσ περιβαλλοντικισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων LO 2: Θα μάκει να διαχειρίηεται και να ελζγχει τα περιβαλλοντικά κζματα και τισ επιπτώςεισ ςτθν εγκατάςταςθ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων LO 3: Θα μάκει να οργανώνει και να πιςτοποιεί τουσ ανκρώπινουσ και οικονομικοφσ πόρουσ ςτθ διαχείριςθ των περιβαλλοντικών κεμάτων και επιπτώςεων LO 4: Θα μάκει να εφαρμόηει προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ LO 5: Θα μάκει να πραγματοποιεί βελτιώςεισ ςτο περιβάλλον τθσ εγκατάςταςθσ LO 6: Θα μάκει να αναγνωρίηει, να εκτιμά και να αντιδρά ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, που αφοροφν τθν περιβαλλοντικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ Γνώση (αφομοίωςη τησ γνώςησ μζςα από την εκπαίδευςη) Δεξιότητες (Ικανότητα εφαρμογήσ των γνώςεων) Ικανότητες (Μζτρο τησ ευθφνησ και αυτονομίασ ικανότητα χρήςησ των γνώςεων δεξιοτήτων, κοινωνικζσ δεξιότητεσ) 1) Προςδιοριςμόσ και περιγραφι των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τισ δραςτθριότθτεσ μιασ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων - Να γνωρίηει πολφ καλά να προςδιορίηει τισ παραμζτρουσ που κακορίηουν τθν αποδοτικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να γνωρίηει πολφ καλά τισ εφαρμόςιμεσ μεκόδουσ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ ςτθν εγκατάςταςθ - Να αξιολογεί τθν περιβαλλοντικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να προςδιορίηει τισ μεκόδουσ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ εγκαταςτάςεων 2) Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τισ δραςτθριότθτεσ ςτθν εγκατάςταςθ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων - Να εξθγεί λεπτομερϊσ τα περιβαλλοντικά κζματα και επιπτϊςεισ που ςχετίηονται με τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να γνωρίηει πολφ καλά να περιγράφει τουσ κφριουσ τφπουσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων εκπομπζσ ςτον αζρα, διάκεςθ αποβλιτων/εκροϊν - Να εξθγεί λεπτομερϊσ τισ αδειοδοτιςεισ και τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ που ςχετίηονται με τθν εγκατάςταςθ - Να γνωρίηει πολφ καλά να περιγράφει τα πλεονεκτιματα τθσ βελτίωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ - Να εξθγεί λεπτομερϊσ τισ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιβαλλοντικϊν γεγονότων και καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτθν εγκατάςταςθ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να ζχει δεξιότθτεσ ςχετικά με τον προςδιοριςμό των περιβαλλοντικϊν κεμάτων, πτυχϊν ςτον εργαςιακό χϊρο και τουσ υπάρχοντεσ ελζγχουσ αυτϊν - Να διεξάγει περιβαλλοντικι εκτίμθςθ του εργαςιακοφ χϊρου, ςυμπεριλαμβανομζνων των δυνατοτιτων για περιβαλλοντικι βελτίωςθ - Να αναηθτά ςυμβουλι από ειδικοφσ ςτθν εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν πτυχϊν όταν απαιτείται - Να μπορεί να παρζχει ακριβείσ πλθροφορίεσ για περιβαλλοντικά κζματα, πτυχζσ που ςχετίηονται με το χϊρο εργαςίασ, ςτο προςωπικό και άλλα αρμόδια άτομα (αναδόχουσ, επιςκζπτεσ, διαχείριςθ, ρυκμιςτικζσ αρχζσ περιβάλλοντοσ) - Να ελζγχει τθν εφαρμογι των τεχνικϊν και μεκόδων περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ - Να εφαρμόηει τισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ για περιβαλλοντικά κζματα, πτυχζσ με υψθλό κίνδυνο επιπτϊςεων - Να διαχειρίηεται τα περιβαλλοντικά κζματα που αποτελοφν χαμθλό κίνδυνο ςφμφωνα με τισ οργανωτικζσ και λειτουργικζσ διαδικαςίεσ - Να ζχει τθν ικανότθτα να προςδιορίηει τισ περιβαλλοντικζσ πτυχζσ και να πραγματοποιεί εκτίμθςθ των επιπτϊςεων που ςχετίηονται με τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να διαςφαλίηει τθν ολοκλιρωςθ των αρχείων/εκκζςεων, εγγράφων ςφμφωνα με τισ νομοκετικζσ απαιτιςεισ και/ι τισ οργανωτικζσ διαδικαςίεσ

11 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Για κάκε ενότθτα προςόντων, αναπτφχκθκε ζνα εργαλείο πλθροφόρθςθσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται το προτεινόμενο πρόγραμμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, κακϊσ και άλλεσ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν απόκτθςθ των προτεινόμενων προςόντων. Σο Εργαλείο Πλθροφόρθςθσ Εκπαίδευςθσ του ζργου SWFM-QF περιλαμβάνει: Το πρόγραμμα των μακθμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, που απευκφνεται ςτα Στελζχθ Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, με βάςθ τα προςόντα που προςδιορίςτθκαν, περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: Σκοπόσ του προγράμματοσ τθσ κατάρτιςθσ Περιγραφι τθσ δομισ και των περιεχομζνων των προτεινόμενων εκπαιδευτικϊν ενοτιτων Τα απαιτοφμενα προςόντα εκπαιδευτϊν και εκπαιδευόμενων Απαιτιςεισ Εκπαιδευτικϊν Εγκαταςτάςεων και απαραίτθτεσ Υποδομζσ. Προτεινόμενο εκπαιδευτικό ενθμερωτικό υλικό. Επίςθσ, δθμιουργικθκε ζνα γλωςςάριο των ςχετικϊν τεχνικϊν όρων που χρθςιμοποιοφνται ςε διάφορεσ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, το οποίο ζχει μεταφραςτεί ςε 8 γλϊςςεσ, χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τα πλιρθ περιεχόμενα του Εργαλείου Πλθροφόρθςθσ Εκπαίδευςθσ παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου SWFM-QF: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Ο τομζασ τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων μεταβάλλεται και αναπτφςςεται ραγδαία, κυρίωσ εξαιτίασ των πρωτοβουλιϊν και πολιτικϊν, που υιοκετικθκαν και υιοκετοφνται από τθν Ε.Ε. και των νζων τεχνολογιϊν και τεχνικϊν διαχείριςθσ που ειςιχκθκαν και εφαρμόηονται, αυξάνοντασ ζτςι τθν ανάγκθ για υψθλά καταρτιςμζνουσ μθχανικοφσ, διευκυντικά ςτελζχθ, και τεχνικοφσ λειτουργίασ, για όλθ τθν Ευρϊπθ, ςτον τομζα αυτό. Θ ανάγκθ αυτι ςιμερα και ςτο μζλλον κα μπορεί να καλυφκεί με τθν κινθτικότθτα του εργατικοφ δυναμικοφ, τθ διαφάνεια και τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ και προγραμμάτων, ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τισ Ε.Ε.. Θ ανάπτυξθ των νζων επαγγελματικϊν προςόντων για τα ςφγχρονα Στελζχθ Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων και τθσ προϊκθςθσ των νζων προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, ςχετίηεται πλιρωσ με τισ νζεσ προοπτικζσ ςτο επάγγελμα αυτό. Σα αποτελζςματα του προγράμματοσ SWFM-QF κα βοθκιςουν ςθμαντικά ςτθν φπαρξθ διαφάνειασ ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθν κινθτικότθτα των εργαηομζνων ςτθν Περιβαλλοντικι βιομθχανία, ειςάγοντασ μια πραγματικι καινοτόμο μεκοδολογία για τον προςδιοριςμό των προςόντων του Διευκυντι Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων, με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ περιβαλλοντικισ βιομθχανίασ αγοράσ ςτισ χώρεσ τισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τα προβλεπόμενα (για το επίπεδο 6) ςτο Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων.

12 Επικοινωνία SIGMA Consultants Ltd - Project Coordinator Πατριάρχου Ιωακείμ , Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα Τθλ.: / Fax: SWFM-QF Manager: Dr. Λευτζρθσ Καραγιαννίδθσ Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη (ανακοίνωζη) δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκηη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για ηςσόν σπήζη ηων πληποθοπιών πος πεπιέσονηαι ζε αςηήν.

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS)

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) Χρηματοδοτικό εργαλείο: Συνεργατικό ερευνθτικό ζργο του 7 ου Προγράμματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET) Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET) Ημερίδα Πληροφόρηςησ για το ECVET Λευκωςία 10 Οκτωβρίου 2012 Δθμιτρθσ Εγγλεηάκθσ Διευκυντισ Ιδιωτικοφ Επαγγελματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςθ ECVET Main-Cert

Ανάλυςθ ECVET Main-Cert Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογοσ Ειςαγωγι Ο Οικολογικόσ χεδιαςμόσ βιμα προσ βιμα

Περιεχόμενα Πρόλογοσ Ειςαγωγι Ο Οικολογικόσ χεδιαςμόσ βιμα προσ βιμα 1 2 Περιεχόμενα Πρόλογοσ... 8 1. Ειςαγωγι... 10 1.1 ΟικολογικόσΣχεδιαςμόσ... 10 1.2 Θ ςθμαςία του Οικολογικοφ Σχεδιαςμοφ... 11 1.3 Φιλοςοφία ΚφκλουΗωισ... 13 1.4 Ραραδείγματα Κεραμικϊν Ρροϊόντων... 15

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Χριςτοσ Σςεντεμεΐδθσ Johnson & Johnson Ελλάσ Δρ. Δθμιτρθσ Παπακυριακόπουλοσ - Senior Researcher ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευςη ςτο Βίντεο, Εκπαίδευςη ςτα Μζςα και Δια Βίου Μάθηςη

Εκπαίδευςη ςτο Βίντεο, Εκπαίδευςη ςτα Μζςα και Δια Βίου Μάθηςη Εκπαίδευςη ςτο Βίντεο, Εκπαίδευςη ςτα Μζςα και Δια Βίου Μάθηςη Περίλθψθ τθσ δθμοςίευςθσ Viducate 2011 από τον Alfonso Gutierrez Martín Τα Μζςα και οι τεχνολογίεσ που ςχετίηονται με τθ δθμιουργία και τθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα