Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF"

Transcript

1 Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη (ανακοίνωζη) δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκηη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για οποιαδήποηε σπήζη ηων πληποθοπιών πος πεπιέσονηαι ζε αςηήν.

2 Το εταιρικό ςχιμα του ζργου SWFM-QF αποτελείται από 13 φορείσ με ςθμαντικι εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν διαχείριςθ αποβλιτων, ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οι εταίροι προζρχονται από 8 διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ Βόρειασ, Κεντρικισ και Νότιασ Ευρϊπθσ (Βουλγαρία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Λικουανία, Πολωνία και Αγγλία) και είναι οι ακόλουκοι: SIGMA Consultants Ltd. (Sigma) Επικεφαλισ Εταίροσ Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ (PASEPPE) Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical Occupations Dresden Ltd. (SBG-DD) Research Institute for Vocational Education & Training (f-bb) SINERGIE Società Consortile a responsabilità limitata (SINERGIE) Szent Istvan University (SZIE) Association of Environmental Enterprises (KSZGYSZ) International Centre for the Environment, Resource Management & Sustainability Ltd. (ICERMS) Institute of Environmental Protection - National Research Institute (IEP-NRI) Polish Chamber of Commerce (PCC) ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΧΗΜΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ SWFM-QF Kaunas University of Technology - Institute of Environmental Engineering (KTU- APINI) Alytus Region Waste Management Center (ARWMC) Bulgarian Bulgarian Industrial Association (BIA)

3 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SWFM-QF Θ διαχείριςθ αποβλιτων είναι ο μεγαλφτεροσ τομζασ τθσ Ευρωπαϊκισ «περιβαλλοντικισ» βιομθχανίασ. Το 2008, ο ςυνολικόσ τηίροσ τθσ ιταν 92,2 δισ και απαςχολοφςε περίπου 1,467 εκατομμφρια εργαηόμενουσ. Από μελζτεσ προκφπτει ότι με τθν πλιρθ εφαρμογι τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ο τηίροσ τθσ διαχείριςθσ και ανακφκλωςθσ των αποβλιτων κα αυξθκεί κατά 5 δισ τον χρόνο (ι 42 δισ ςυμπεριλαμβανομζνων των εξωτερικϊν ανακζςεων) και κα δθμιουργθκοφν πάνω από νζεσ κζςεισ εργαςίασ τθν περίοδο Θ βιομθχανία διαχείριςθσ αποβλιτων ζχει αλλάξει ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια και ςυνεχίηει να αναπτφςςεται όςο νζεσ νομοκεςίεσ, τεχνολογίεσ και τεχνικζσ διαχείριςθσ ςυνεχίηουν να εξελίςςονται. Με τθν ειςαγωγι τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ ςτθν διαχείριςθ αποβλιτων και με τθν αντικατάςταςθ τθσ υγειονομικισ ταφισ με πιο προχωρθμζνεσ τεχνικζσ διαχείριςθσ, θ εξζλιξθ του τομζα ζχει επθρεαςτεί κακοριςτικά. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, οι «νζασ γενιάσ» εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων, να κακίςτανται πολφπλοκεσ τεχνολογικά εγκαταςτάςεισ, που εφαρμόηουν καινοτόμεσ λφςεισ και διαφορετικζσ διεργαςίεσ ςτθ λειτουργία τουσ. Αυτό με τθν ςειρά του επθρεάηει τθν απαιτοφμενθ δομι των προςόντων των επαγγελματιϊν που απαςχολοφνται ςτον τομζα αυτό και ςτισ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ. Στθν ζρευνα Labour Market Investigations που πραγματοποιικθκε από τθν EU Skills (2010), αναφορζσ για τθ βιομθχανία διαχείριςθσ αποβλιτων ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο (ενδεικτικζσ για όλο τον Ευρωπαϊκό χϊρο), αναφζρει ότι «όςο νζεσ εγκαταςτάςεισ ςυνεχίηουν να ιδρφονται, κα δθμιουργθκεί επιπρόςκετθ ανάγκθ για ςχετικά μεγάλο αρικμό τεχνικά εξειδικευμζνου προςωπικοφ, για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τεχνολογικά προχωρθμζνων εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ αποβλιτων». Επίςθσ τονίηεται ότι «ενϊ αναγνωρίηεται θ μεταβαλλόμενθ ηιτθςθ για διάφορουσ τφπουσ τεχνικϊν δεξιοτιτων, κα είναι επίςθσ απαραίτθτο να ςυνεχιςτεί να αντιμετωπίηεται θ ζλλειψθ γενικϊν επαγγελματικϊν δεξιοτιτων όπωσ για παράδειγμα τθσ Επιχειρθςιακισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, τθσ διαχείριςθσ του Προςωπικοφ, του Σχεδιαςμοφ Νζων Ζργων, τθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, τθσ Περιβαλλοντικισ Νομοκεςίασ, κλπ». Μζχρι ςιμερα και παρά τισ ομοιότθτεσ ςτα ρυκμιςτικά πλαίςια των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, θ εκπαίδευςθ και θ αναγνϊριςι τθσ, για τουσ Διαχειριςτζσ Στερεϊν Αποβλιτων (Solid Waste Facilities Managers, SWFMs), είναι πολφ διαφορετικι ανάμεςα ςτισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ο προςδιοριςμόσ των προςόντων και τθσ απαιτοφμενθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ) περιλαμβάνονται ςτουσ κανονιςμοφσ και τθ νομοκεςία του κάκε κράτουσ μζλουσ και βαςίηονται ςτισ εκνικζσ προτεραιότθτεσ και παραδόςεισ. Παρόλο που υπάρχουν ςθμαντικζσ παραλλαγζσ, όςο αφορά τθ διαχείριςθ, τον ςκοπό και τθν δομι τουσ, δεν υπάρχει ζνα ςαφζσ πρότυπο των απαιτοφμενων προςόντων ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπρόςκετα, θ εκπαίδευςθ εντόσ τθσ βιομθχανίασ γίνεται μζςα από ζνα ευρφ φάςμα μορφϊν εκπαίδευςθσ. Συνεπϊσ, τα υφιςτάμενα πλαίςια προςόντων είναι ανεπαρκι ςτθν παροχι ι τθν υποςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ του επαγγελματικοφ περιγράμματοσ του Διαχειριςτι Στερεϊν Αποβλιτων ςφμφωνα με το απαιτοφμενο, κατάλλθλο διεπιςτθμονικό υπόβακρο και τα νζα απαιτοφμενα προςόντα. Σα παραδοτζα, αποτελζςματα του ζργου SWFM-QF καλφπτουν τθν ανάγκθ για τθν φπαρξθ, περιγραφι των Επαγγελματικών Προςόντων ςε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για τα ςφγχρονα τελζχθ, που εργάηονται ςε Εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων.

4 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ SWFM-QF Αποτελζςματα του προγράμματοσ SWFM-QF: Προςδιοριςμόσ τθσ δομισ και του περιεχομζνου των επαγγελματικών δραςτθριοτιτων και προςόντων του επαγγζλματοσ του Διαχειριςτι τερεών Αποβλιτων ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά και των ιδιαιτεροτιτων που υπάρχουν και ςχετίηονται με τον τομζα διαχείριςθσ αποβλιτων. Διερεφνθςθ και ςφγκριςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ), ςτθ Διαχείριςθ τερεών Αποβλιτων ςε 8 Ευρωπαϊκζσ Χώρεσ. Περιγραφι των προτεινόμενων επαγγελματικών προςόντων, ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα μακθςιακά αποτελζςματα, και για κάκε μακθςιακό αποτζλεςμα προςδιοριςμό των αντιςτοίχων γνώςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων (European Qualifications Framework, EQF), με τθ ςυνεργαςία και ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων φορζων, ςε κζματα διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Δθμιουργία ενόσ Εργαλείου ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ, για τισ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ για τα ςτελζχθ, που εργάηονται ςε μονάδεσ Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων. Δθμιουργία του διεκνοφσ Δικτφου μελών του ζργου SWFM-QF που αποτελείται από ενδιαφερόμενουσ και εμπλεκόμενουσ φορείσ ςε κζματα διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων, Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςτον τομζα αυτό. ιμερα, το Δίκτυο SWFM-QF αρικμεί περιςςότερα από 400 ενεργά μζλθ ςε 11 Ευρωπαϊκζσ χώρεσ. Σα μζλθ του SWFM-QF ςυμμετείχαν ςτθν αξιολόγθςθ και τθ βελτίωςθ των κφριων αποτελεςμάτων του ζργου. Η ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ SWFM-QF Θ Συγκριτικι Μελζτθ αναλφει και ςυγκρίνει τα επαγγελματικά προςόντα και το εκνικό ςφςτθμα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςε οκτϊ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λικουανία, Πολωνία και Θνωμζνο Βαςίλειο ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. Θ ζκκεςθ επικεντρϊνεται ςτα επαγγελματικά προςόντα των διαχειριςτϊν μονάδων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Επαγγελματικϊν Προςόντων (επίπεδο EQF=6). Τα ςχετικά ςτοιχεία ςυγκεντρϊκθκαν από οκτϊ ζρευνεσ, μια ανά χϊρα, ςε εκνικό επίπεδο, από εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, από επαγγελματικοφσ οργανιςμοφσ/ ςυνδζςμουσ/ ςυλλόγουσ και παρόχουσ εκπαίδευςθσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτοφν πλθροφορίεσ από πρϊτο χζρι και να υπάρξει επίκαιρθ, βακφτερθ ενθμζρωςθ ςχετικά α) με τθν κατάςταςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ γνϊςθσ των απαιτοφμενων προςόντων, β) με τισ ςυνκικεσ ςτθν αγοράσ εργαςίασ και τθν προςφορά επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτον τομζα τθσ Διαχείριςθσ των Στερεϊν Αποβλιτων.

5 ΔΟΜΗ ΣΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ H ςυγκριτικι μελζτθ βαςίηεται ςτισ απαντιςεισ που δόκθκαν και αναλφκθκαν ςε οριςμζνεσ ερωτιςεισ-κλειδιά, που τζκθκαν ςτθ διάρκεια τθσ ζρευνασ. Αυτό κακιςτά πιο εφκολθ τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων και βοθκά ςτθ ςφγκριςθ των ςτοιχείων ανά χϊρα, όπου ζγινε θ ζρευνα. Με τθν ανάλυςθ των τωρινϊν αναγκϊν, μποροφν να προβλεφκοφν οι μελλοντικζσ εξελίξεισ και ανάγκεσ ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτθ βιομθχανία διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. Οι βαςικζσ ερωτιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν οι εξισ: Ερ-1. Ερ-2. Ερ-3. Ερ-4. Ερ-5. Ειςαγωγι-Εφαρμογι τθσ ιεραρχίασ του τρόπου διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτθν εκνικι νομοκεςία: Οι αλλαγζσ ςτθν νομοκεςία ζχουν ςαν αποτζλεςμα οικονομικζσ και δομικζσ αλλαγζσ, ι το αντίςτροφο; Φορείσ του κλάδου διαχείριςθσ αποβλιτων: Κακοδθγοφν ι κακοδθγοφνται από τισ εξελίξεισ; Ποια επαγγελματικά προςόντα ζχουν αξία; Αγορά εργαςίασ: Απαιτεί και επιβραβεφει; Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ: Βαςίηεται ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ ; Eίναι οικονομικά προςιτι; ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Σα κυριότερα αποτελζςματα που προκφπτουν και από τισ δφο ζρευνεσ, ςτθν ερώτθςθ «Ποια επαγγελματικά προςόντα ζχουν αξία», παρουςιάηονται παρακάτω: I. Σπουδαιότητα της γνώσης Θ ζρευνα δίνει τισ τρζχουςεσ απόψεισ για τισ πτυχζσ των απαιτοφμενων γνϊςεων που χρειάηονται τα ςτελζχθ ςτον κλάδο διαχείριςθσ αποβλιτων, ςε επίπεδο χϊρασ (εκνικό). Θ ζρευνα παρζχει δεδομζνα, για τισ 8 προαναφερόμενεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ςχετικά με: 1. Νομικά κζματα: Ελλθνικό και Ευρωπαϊκό Νομοκετικό Πλαίςιο, ςχετικά με τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων, Πολιτικζσ - Σχεδιαςμόσ για τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων, και κριτιρια για τθ ταξινόμθςθ των ςτερεϊν αποβλιτων (π.χ. επικίνδυνα ι μθ) 2. Περιβαλλοντικά κζματα: Είδθ και Περιβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ των Στερεϊν Αποβλιτων, Διαδικαςίεσ, Απαιτιςεισ Παρακολοφκθςθσ - Καταγραφισ Περιβαλλοντικϊν Παραμζτρων ςτισ Μονάδεσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, Διαδικαςίεσ Συςτθμάτων Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ISO 14001, EMAS) 3. Σεχνικά και άλλα κζματα: Διαδικαςίεσ για τθ διαχείριςθ ειδικϊν ρευμάτων ςτερεϊν αποβλιτων (υλικά ςυςκευαςίασ, θλεκτρονικά, κλπ). Προδιαγραφζσ για τον Εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται ςτισ εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, Προδιαγραφζσ για τισ Τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, Διαδικαςίεσ για τθν

6 Αντιμετϊπιςθ Ζκτακτων Περιςτατικϊν και Μζτρων Αντιμετϊπιςθσ, απαιτιςεισ παρακολοφκθςθσ, Υγεία και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία, Διαδικαςίεσ για τθν Αδειοδότθςθ και τθ Λειτουργία των Μονάδων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων. 5. Οικονομικά κζματα: Διαδικαςίεσ Αρχζσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ Προϊόντων, Αρχζσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων. Στο Διάγραμμα 1 παρουςιάηεται ςφγκριςθ τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ γνϊςθσ ςτα 5 προαναφερκζντα κζματα μεταξφ των 8 Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα. Διάγραμμα 1: Σφνοψθ τθσ βακμολογίασ τθσ ςπουδαιότθτασ των γνϊςεων ςτα 8 κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. ςφμφωνα με νομικά, τεχνικά και κοινωνικά, οικονομικά, και περιβαλλοντικά κζματα. II. Σπουδαιότητα των δεξιοτήτων Με τον όρο «δεξιότθτεσ» νοείται θ ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων και αξιοποίθςθσ τεχνογνωςίασ για τθν εκπλιρωςθ εργαςιϊν και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Στθ διάρκεια τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκε μια προςεκτικότερθ προςζγγιςθ ςτισ ακόλουκεσ πρακτικζσ δεξιότθτεσ: 1. Διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, 2. Διαδικαςίεσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, 3. Διαδικαςίεσ υγείασ και αςφάλειασ, 4. Τεχνολογίεσ ελαχιςτοποίθςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, 5. Διαδικαςίεσ Αρχζσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ Προϊόντων, 6. Μεκοδολογία εκτίμθςθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, 7. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ (IPPC). Στο Διάγραμμα 2 παρουςιάηεται θ μεγάλθ ςπουδαιότθτα τθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων ςε όλα τα ςυμμετζχοντα κράτθ. Αντίκετα, οι δεξιότθτεσ ςχετικά με τισ αρχζσ ανάλυςθσ του κφκλου ηωισ προϊόντων είναι μετρίου ενδιαφζροντοσ.

7 Διάγραμμα 2: Σπουδαιότθτα των δεξιοτιτων (κυρίωσ ςε τεχνικά και κοινωνικά κζματα). Από τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι υπάρχουν ςθμαντικζσ ανάγκεσ ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τα ςτελζχθ ΔΣΑ και δθμιουργοφνται ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ για περαιτζρω επαγγελματικι κατάρτιςθ. Επίςθσ διαπιςτϊκθκε ποια είναι θ ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων ςε κάκε χϊρα τθσ μελζτθσ. Υψθλισ ςπουδαιότθτασ, ςε επίπεδο γνϊςεων, είναι τα νομικά κζματα, ο τρόποσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, θ τιρθςθ των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ, όπωσ επίςθσ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων και οι εκτιμιςεισ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Οι διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν, βρίςκονται κυρίωσ ςτον τομζα των νομικϊν κεμάτων, και για μερικζσ χϊρεσ (Ουγγαρία και Ελλάδα) ςτα οικονομικά και περιβαλλοντικά κζματα. Κακϊσ θ παραγωγι ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Ευρϊπθ ςυνεχίηει να μεγαλϊνει, κα υπάρξει ςυνεχισ ανάγκθ να διαςφαλιςτεί ότι ζνα εξειδικευμζνο εργατικό δυναμικό κα πρζπει να είναι διακζςιμο, με ειδικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων. Συνεπϊσ, θ ςυνεχισ επαγγελματικι κατάρτιςθ του υπάρχοντοσ εργατικοφ δυναμικοφ, ταυτόχρονα με τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και τθν απαςχόλθςθ νζου προςωπικοφ, που κα ζχει εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, κα οδθγιςει ςτθν ανάγκθ ειςαγωγισ νζων προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για τθν εκμάκθςθ των νζων ςφγχρονων πρακτικϊν εργαςίασ, για τθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτθ βιομθχανία των αποβλιτων, που κα ςυμβαδίηουν με ζνα ςυνεχϊσ ανακεωροφμενο κεςμικό πλαίςιο διαχείριςθσ τουσ τόςο ςε εκνικό όςο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επιτυχία ςτθ διαχείριςθ ςτερεών αποβλιτων απαιτεί εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο προςωπικό, τόςο ςε επίπεδο τεχνικών όςο και διοικθτικών ςτελεχών.

8 ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ Προςδιορίςτθκαν τα επαγγελματικά προςόντα, ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά εργαλεία του Πλαιςίου Επαγγελματικϊν Προςόντων *European Qualification Framework (EQF)+ και European Credit System for Vocational Education Training (ECVET), για τα ςτελζχθ που δραςτθριοποιοφνται ςε εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων ςτοχεφοντασ και υποςτθρίηοντασ ςτθν αναγνϊριςθ και ςτθν υιοκζτθςθ των απαραίτθτων προςόντων τουσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό των Επαγγελματικϊν Προςόντων βαςίςτθκε ςτθ μεκοδολογία που εφαρμόηεται για τθν ανάπτυξθ ενόσ επαγγελματικοφ περιγράμματοσ. Συνεπϊσ, προςδιορίςτθκαν οι κφριεσ Επαγγελματικζσ Λειτουργίεσ, Δραςτθριότθτεσ και Εργαςίεσ, που ζνα Στζλεχοσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων κα πρζπει να αςκεί. Κατά τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ του επαγγελματικοφ περιγράμματοσ του Διαχειριςτι Στερεϊν Αποβλιτων (ΔΣΑ), προςδιορίςτθκαν τα μακθςιακά αποτελζςματα, που ςχετίηονται με κάκε επαγγελματικι λειτουργία του. Τα μακθςιακά αυτά αποτελζςματα, κεωροφνται τα κριτιρια για τθν πιςτοποίθςθ και τθν απόδοςθ των προςόντων, ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων. Στθν ςυνζχεια τα μακθςιακά αποτελζςματα αναλφκθκαν ςτισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ. Κακϊσ το πρόγραμμα SWFM-QF απευκφνεται ςτο επίπεδο προςόντων ενόσ ςτελζχουσ, που κα διευκφνει τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, τα αντίςτοιχα προςδιοριςκζντα προςόντα, παρουςιάηονται ςε μορφι πίνακα, ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων επιπζδου 6 και άνω (επίπεδο Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ). Κατά τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ των διάφορων ενοτιτων προςόντων, δόκθκε ζμφαςθ ςε όλεσ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ και τεχνολογίεσ που επθρεάηουν τον τομζα διαχείριςθσ αποβλιτων και τθν επιρροι αυτϊν ςτισ λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ, όπου εμπλζκεται ο ΔΣΑ, κακϊσ και τα κακικοντα, τα οποία πρζπει να εκπλθρϊςει. Τζτοιεσ τάςεισ είναι: θ αυξανόμενθ διεκνοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και θ ςυχνότερθ α- νάκεςθ δραςτθριοτιτων ςε υπεργολάβουσ θ ηιτθςθ για αειφόρο λειτουργία και ςυνεχι βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ των εγκαταςτάςεων θ ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν και θ εφαρμογι αυτοματοποιθμζνων διεργαςιϊν το ενδιαφζρον ανθςυχία ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία, κακϊσ και βελτιϊςεισ των ςυνκθκϊν αυτϊν οι νζεσ διατάξεισ ςτον εκνικό και Ευρωπαϊκό ρυκμιςτικό πλαίςιο για το περιβάλλον. Στθ Συγκριτικι Μελζτθ παρατθρικθκε ςθμαντικι διαφοροποίθςθ, ςτισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, όςον αφορά τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι των υφιςτάμενων και νζων τεχνολογιϊν ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων. υνεπώσ, τα ςτελζχθ των εγκαταςτάςεων ςτερεών αποβλιτων δεν πρζπει να κατζχουν μόνον τεχνικά, αλλά επίςθσ και διοικθτικά και οικονομικά διαχειριςτικά προςόντα. Με βάςθ αυτά το δεδομζνο αυτό αναπτφχκθκαν δφο διαφορετικζσ ενότθτεσ προςόντων.

9 Θ πρώτθ ενότθτα αφορά εκείνα τα προςόντα, τα οποία είναι απαραίτθτα ςε οποιαδιποτε ε- γκατάςταςθ επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλιτων (τα λεγόμενα «κοινά» προςόντα), κακϊσ αυτά απαιτοφνται από όλα τα ςτελζχθ, ανεξαρτιτωσ τθσ τεχνολογίασ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων που εφαρμόηεται ςτθν εγκατάςταςθ. Θ δεφτερθ ενότθτα αφορά εκείνα τα προςόντα, τα οποία διαφοροποιοφνται μεταξφ διαφορετικϊν τεχνολογιϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων (τα λεγόμενα «τεχνικά» προςόντα), κακϊσ και αυτά διαφζρουν πολφ ανά τεχνολογία διαχείριςθσ. Τα κοινά προςόντα περιλαμβάνουν τισ παρακάτω επαγγελματικζσ λειτουργίεσ των ΔΣΑ: Επιχειρθςιακι Λειτουργία Οικονομικι Διαχείριςθ Ανκρώπινο Δυναμικό Νζα Ζργα Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ Τγεία και Αςφάλεια Στον Πίνακα 1 παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα των προςόντων που αναπτφχκθκαν για τθν ε- παγγελματικι λειτουργία «Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ» και ςυγκεκριμζνα για μία από τισ εργαςίεσ τθσ «Διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν των αειφόρων επιχειρθματικϊν πρακτικϊν», που μπορεί να εφαρμόηονται ςε μια εγκατάςταςθ ΔΣΑ. Οι διαφορετικζσ ενότθτεσ τεχνικϊν προςόντων που αναπτφχκθκαν αφοροφν τισ τεχνικζσ λειτουργίεσ, τεχνολογίεσ των παρακάτω τεχνολογιϊν που εφαρμόηονται ςτισ μονάδεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων: Μθχανικι Επεξεργαςία Κομποςτοποίθςθ Τγειονομικι Σαφι Ανακφκλωςθ Θερμικι Επεξεργαςία υλλογι Διαχωριςμόσ Αποβλιτων Αναερόβια Χώνευςθ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Όλεσ οι ενότθτεσ των προςόντων παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου SWFM- QF:

10 Πίνακασ 1: Παράδειγμα προςόντων για τθν κφρια επαγγελματικι λειτουργία «Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ» και για τθν επιμζρουσ επαγγελματικι λειτουργία «Διαχείριςθ των περιβαλλοντικών πτυχών των αειφόρων επιχειρθματικών πρακτικών» ULO EM-2 ΣΙΣΛΟ: Διαχείριςθ περιβαλλοντικών πτυχών των αειφόρων επιχειρθματικών πρακτικών EQF Επίπεδο 6 Κακικοντα Εργαςίασ: Να διαςφαλίηει τθν εκτίμθςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςτισ κακθμερινζσ λειτουργίεσ και ςτα προγράμματα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ Βαρφτθτα: 2 Μακθςιακά αποτελζςματα: LO 1: Θα μάκει να πραγματοποιεί εκτίμθςθ τθσ περιβαλλοντικισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων LO 2: Θα μάκει να διαχειρίηεται και να ελζγχει τα περιβαλλοντικά κζματα και τισ επιπτώςεισ ςτθν εγκατάςταςθ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων LO 3: Θα μάκει να οργανώνει και να πιςτοποιεί τουσ ανκρώπινουσ και οικονομικοφσ πόρουσ ςτθ διαχείριςθ των περιβαλλοντικών κεμάτων και επιπτώςεων LO 4: Θα μάκει να εφαρμόηει προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ LO 5: Θα μάκει να πραγματοποιεί βελτιώςεισ ςτο περιβάλλον τθσ εγκατάςταςθσ LO 6: Θα μάκει να αναγνωρίηει, να εκτιμά και να αντιδρά ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, που αφοροφν τθν περιβαλλοντικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ Γνώση (αφομοίωςη τησ γνώςησ μζςα από την εκπαίδευςη) Δεξιότητες (Ικανότητα εφαρμογήσ των γνώςεων) Ικανότητες (Μζτρο τησ ευθφνησ και αυτονομίασ ικανότητα χρήςησ των γνώςεων δεξιοτήτων, κοινωνικζσ δεξιότητεσ) 1) Προςδιοριςμόσ και περιγραφι των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τισ δραςτθριότθτεσ μιασ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων - Να γνωρίηει πολφ καλά να προςδιορίηει τισ παραμζτρουσ που κακορίηουν τθν αποδοτικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να γνωρίηει πολφ καλά τισ εφαρμόςιμεσ μεκόδουσ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ ςτθν εγκατάςταςθ - Να αξιολογεί τθν περιβαλλοντικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να προςδιορίηει τισ μεκόδουσ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ εγκαταςτάςεων 2) Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τισ δραςτθριότθτεσ ςτθν εγκατάςταςθ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων - Να εξθγεί λεπτομερϊσ τα περιβαλλοντικά κζματα και επιπτϊςεισ που ςχετίηονται με τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να γνωρίηει πολφ καλά να περιγράφει τουσ κφριουσ τφπουσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων εκπομπζσ ςτον αζρα, διάκεςθ αποβλιτων/εκροϊν - Να εξθγεί λεπτομερϊσ τισ αδειοδοτιςεισ και τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ που ςχετίηονται με τθν εγκατάςταςθ - Να γνωρίηει πολφ καλά να περιγράφει τα πλεονεκτιματα τθσ βελτίωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ - Να εξθγεί λεπτομερϊσ τισ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιβαλλοντικϊν γεγονότων και καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτθν εγκατάςταςθ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να ζχει δεξιότθτεσ ςχετικά με τον προςδιοριςμό των περιβαλλοντικϊν κεμάτων, πτυχϊν ςτον εργαςιακό χϊρο και τουσ υπάρχοντεσ ελζγχουσ αυτϊν - Να διεξάγει περιβαλλοντικι εκτίμθςθ του εργαςιακοφ χϊρου, ςυμπεριλαμβανομζνων των δυνατοτιτων για περιβαλλοντικι βελτίωςθ - Να αναηθτά ςυμβουλι από ειδικοφσ ςτθν εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν πτυχϊν όταν απαιτείται - Να μπορεί να παρζχει ακριβείσ πλθροφορίεσ για περιβαλλοντικά κζματα, πτυχζσ που ςχετίηονται με το χϊρο εργαςίασ, ςτο προςωπικό και άλλα αρμόδια άτομα (αναδόχουσ, επιςκζπτεσ, διαχείριςθ, ρυκμιςτικζσ αρχζσ περιβάλλοντοσ) - Να ελζγχει τθν εφαρμογι των τεχνικϊν και μεκόδων περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ - Να εφαρμόηει τισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ για περιβαλλοντικά κζματα, πτυχζσ με υψθλό κίνδυνο επιπτϊςεων - Να διαχειρίηεται τα περιβαλλοντικά κζματα που αποτελοφν χαμθλό κίνδυνο ςφμφωνα με τισ οργανωτικζσ και λειτουργικζσ διαδικαςίεσ - Να ζχει τθν ικανότθτα να προςδιορίηει τισ περιβαλλοντικζσ πτυχζσ και να πραγματοποιεί εκτίμθςθ των επιπτϊςεων που ςχετίηονται με τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων - Να διαςφαλίηει τθν ολοκλιρωςθ των αρχείων/εκκζςεων, εγγράφων ςφμφωνα με τισ νομοκετικζσ απαιτιςεισ και/ι τισ οργανωτικζσ διαδικαςίεσ

11 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Για κάκε ενότθτα προςόντων, αναπτφχκθκε ζνα εργαλείο πλθροφόρθςθσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται το προτεινόμενο πρόγραμμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, κακϊσ και άλλεσ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν απόκτθςθ των προτεινόμενων προςόντων. Σο Εργαλείο Πλθροφόρθςθσ Εκπαίδευςθσ του ζργου SWFM-QF περιλαμβάνει: Το πρόγραμμα των μακθμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, που απευκφνεται ςτα Στελζχθ Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, με βάςθ τα προςόντα που προςδιορίςτθκαν, περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: Σκοπόσ του προγράμματοσ τθσ κατάρτιςθσ Περιγραφι τθσ δομισ και των περιεχομζνων των προτεινόμενων εκπαιδευτικϊν ενοτιτων Τα απαιτοφμενα προςόντα εκπαιδευτϊν και εκπαιδευόμενων Απαιτιςεισ Εκπαιδευτικϊν Εγκαταςτάςεων και απαραίτθτεσ Υποδομζσ. Προτεινόμενο εκπαιδευτικό ενθμερωτικό υλικό. Επίςθσ, δθμιουργικθκε ζνα γλωςςάριο των ςχετικϊν τεχνικϊν όρων που χρθςιμοποιοφνται ςε διάφορεσ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, το οποίο ζχει μεταφραςτεί ςε 8 γλϊςςεσ, χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τα πλιρθ περιεχόμενα του Εργαλείου Πλθροφόρθςθσ Εκπαίδευςθσ παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου SWFM-QF: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Ο τομζασ τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων μεταβάλλεται και αναπτφςςεται ραγδαία, κυρίωσ εξαιτίασ των πρωτοβουλιϊν και πολιτικϊν, που υιοκετικθκαν και υιοκετοφνται από τθν Ε.Ε. και των νζων τεχνολογιϊν και τεχνικϊν διαχείριςθσ που ειςιχκθκαν και εφαρμόηονται, αυξάνοντασ ζτςι τθν ανάγκθ για υψθλά καταρτιςμζνουσ μθχανικοφσ, διευκυντικά ςτελζχθ, και τεχνικοφσ λειτουργίασ, για όλθ τθν Ευρϊπθ, ςτον τομζα αυτό. Θ ανάγκθ αυτι ςιμερα και ςτο μζλλον κα μπορεί να καλυφκεί με τθν κινθτικότθτα του εργατικοφ δυναμικοφ, τθ διαφάνεια και τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ και προγραμμάτων, ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τισ Ε.Ε.. Θ ανάπτυξθ των νζων επαγγελματικϊν προςόντων για τα ςφγχρονα Στελζχθ Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων και τθσ προϊκθςθσ των νζων προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, ςχετίηεται πλιρωσ με τισ νζεσ προοπτικζσ ςτο επάγγελμα αυτό. Σα αποτελζςματα του προγράμματοσ SWFM-QF κα βοθκιςουν ςθμαντικά ςτθν φπαρξθ διαφάνειασ ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθν κινθτικότθτα των εργαηομζνων ςτθν Περιβαλλοντικι βιομθχανία, ειςάγοντασ μια πραγματικι καινοτόμο μεκοδολογία για τον προςδιοριςμό των προςόντων του Διευκυντι Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων, με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ περιβαλλοντικισ βιομθχανίασ αγοράσ ςτισ χώρεσ τισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τα προβλεπόμενα (για το επίπεδο 6) ςτο Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων.

12 Επικοινωνία SIGMA Consultants Ltd - Project Coordinator Πατριάρχου Ιωακείμ , Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα Τθλ.: / Fax: SWFM-QF Manager: Dr. Λευτζρθσ Καραγιαννίδθσ Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη (ανακοίνωζη) δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκηη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για ηςσόν σπήζη ηων πληποθοπιών πος πεπιέσονηαι ζε αςηήν.

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ ΠΛΑΙΙΟ τα πλαίςια των αποφάςεων του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET) Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET) Ημερίδα Πληροφόρηςησ για το ECVET Λευκωςία 10 Οκτωβρίου 2012 Δθμιτρθσ Εγγλεηάκθσ Διευκυντισ Ιδιωτικοφ Επαγγελματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius 2011

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius 2011 Ευρωπαΰκό Πρόγραμμα Comenius 1. Ποιοι είναι οι ςτόχοι του; 1.1 Ειδικοί Στόχοι Ανάπτυξη τησ γνώςησ και τησ κατανόηςησ τησ διαφορετικότητασ των Ευρωπαϊκϊν Πολιτιςμϊν και γλωςςϊν και τθσ αξ ίασ τθσ ςτουσ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςθ ECVET Main-Cert

Ανάλυςθ ECVET Main-Cert Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS)

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) Χρηματοδοτικό εργαλείο: Συνεργατικό ερευνθτικό ζργο του 7 ου Προγράμματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παρατηρώντασ τη μαθηςιακή διαδικαςία Σι είδουσ δραςτθριότθτεσ παρατθριςατε να αναπτφςςονται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ

Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ Δρ. Σπφρος Κιαρτζθς Διευιυντθς Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Πυλώνεσ για ζνα βιώςιμο ενεργειακό μζλλον Αςφαλισ και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 «Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 Ευκφμιοσ Ο. Βιδάλθσ Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδροσ Συμβουλίου ΣΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ (χωρίσ καφςιμα) 2001-2013 Πηγή : ΙΟΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαςχολθςιμότθτα ςτον κλάδο Κλωςτοχφαντουργίασ και Ζνδυςθσ

1. Απαςχολθςιμότθτα ςτον κλάδο Κλωςτοχφαντουργίασ και Ζνδυςθσ 3 Οι πλθροφορίεσ και οι απόψεισ που εκτίκενται ςτθν παροφςα ζκκεςθ ζχουν αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του ζργου «Τeclo- Συμμαχία Γνϊςθσ ςτο κλάδο Κλωςτουφαντουργίασ & Ζνδυςθσ, Οι γνϊςεισ των managers των μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

EU EcoMC. EU EcoMC. Εταιρικό Προφίλ. EU Eco Mechanical Constructions

EU EcoMC. EU EcoMC. Εταιρικό Προφίλ. EU Eco Mechanical Constructions EU EcoMC EU EcoMC Εταιρικό Προφίλ EU Eco Mechanical Constructions 2010 Πίνακας Περιεχομένων υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ... 3 Τλοποίθςθ Εκνικϊν Πρωτοβουλιϊν... 5 Εμπλοκι ςε Ευρωπαϊκζσ Πρωτοβουλίεσ... 6 Περιφερειακι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ

Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ Τ. Α. Μικρόπουλοσ Εργαςτιριο Εφαρμογϊν Εικονικισ Πραγματικότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Διαπολιτιςμική εκπαίδευςη ιςότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Κωνςταντίνα Νίκα Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Επιφανειακϊν

Διαβάστε περισσότερα

National Workshop. Ικανότθτεσ & Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ

National Workshop. Ικανότθτεσ & Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ National Workshop Ικανότθτεσ & Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ COMPATeGov -Επιςκόπθςθ- COMPATeGov = Competency Assessment & Training for the Uptake of egoverment Services by Public Authorities Ζνα ευρωπαϊκό ζργο

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικαςία υποβολήσ. Διαδικαςία αξιολόγηςησ. Κριτήρια αξιολόγηςησ

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικαςία υποβολήσ. Διαδικαςία αξιολόγηςησ. Κριτήρια αξιολόγηςησ Ετικέτα Ποιότητας Διαδικαςία υποβολήσ Ο ςυντονιςτισ εκπαιδευτικόσ εκτιμά τθ χρονικι ςτιγμι που κεωρεί ότι το ζργο ζχει φτάςει ςε ικανοποιθτικό ςτάδιο υλοποίθςθσ, ϊςτε να μπορεί να παρουςιάςει τα αποτελζςματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα