ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY"

Transcript

1 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

2 Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν Πόρων 3. Προςταςία Εδάφουσ 4. Προςταςία Βιοποικιλότθτασ 5. Διαχείριςθ Αποβλιτων 6. Ατμοςφαιρικι Ρφπανςθ 7.Περιβαλλοντικι Αδειοδότθςθ - Μθχανιςμοί Ελζγχου

3 1. Οδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» Άρκρο 192 ΛΕΕ: Αρχι ο ρυπαίνων πλθρϊνει Αρχι τθσ Πρόλθψθσ Αρχι τθσ Προφφλαξθσ Αρχι τθσ βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ

4 Π.Δ. 148/2009 Ηθμιζσ που προκλικθκαν μετά τισ 30 Απριλίου 2007 Θζςθ ςε ιςχφ τθσ Οδθγίασ 2004/35

5 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν Πόρων

6 Βαςικζσ Νομοκετικζσ Διατάξεισ: -ποιότθτα των επιφανειακϊν νερϊν από τα οποία αντλείται πόςιμο νερό (Οδθγία 75/440, 91/692) -ποιότθτα του πόςιμου νεροφ (Οδθγία 98/83) -μζκοδοι δειγματολθψίασ και ελζγχου του νεροφ που προορίηεται για πόςιμο (Οδθγίεσ 79/869, 81/885, 91/692)

7 Βαςικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ: ρφπανςθ από τα απορρυπαντικά (Οδθγία 648/2004) - ζκχυςθ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο υδάτινο περιβάλλον (Οδθγίεσ 76/464, 83/513, 84/156, 84/491, 86/176, 86/280, 2006/11, 2008/105) - απαιτοφμενθ ποιότθτα των νερϊν για τα οςτρακοειδι (Οδθγίεσ 79/923, 2006/113)

8 Βαςικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ: - απαιτοφμενθ ποιότθτα των νερϊν για τθ διατιρθςθ τθσ ηωισ των ψαριϊν (Οδθγίεσ 78/659, 91/692, 2006/44) - προςταςία των υπόγειων νερϊν (Οδθγίεσ 80/68, 2006/118) - προςταςία των νερϊν από τθν νιτρικι ρφπανςθ που προκαλείται από χριςθ λιπαςμάτων ςτθ γεωργία (Οδθγία 91/676)

9 Βαςικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ: - υποχρζωςθ επεξεργαςίασ αςτικϊν και βιομθχανικϊν λυμάτων, (Οδθγίεσ 91/271, 98/15) - αντιμετϊπιςθ των ζμμονων οργανικϊν ρφπων, (Οδθγία 79/117, Κανονιςμόσ 850/2004, Απόφαςθ 2006/507) - διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ (Οδθγίεσ 76/160, 2006/7)

10 Βαςικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ: ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ ρφπανςθσ των νερϊν κατά τθν διαδικαςία αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων (Οδθγίεσ 96/61, 2008/1) - οδθγία πλαίςιο για τα νερά (Οδθγία 2000/60) - αντιμετϊπιςθ κινδφνων πλθμμυρϊν (Οδθγία 2007/60)

11 2000/60 Οδθγία πλαίςιο Ν.3199/2003: περί προςταςίασ και διαχείριςθσ των υδάτων Π. Δ. 51/ : για τθν ολοκλθρωμζνθ προςταςία και ορκολογικι διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων Ειδικι Γραμματεία Υδάτων ΥΠΕΚΑ

12 3. Προςταςία Εδάφουσ Πρόταςθ Οδθγίασ Νομοκεςία για τα νερά και τθ βιοποικιλότθτα

13 4. Προςταςία Βιοποικιλότθτασ

14 Οδθγία 79/409 για τθ διατιρθςθ των αγρίων πτθνϊν Οδθγία 92/43 για τθ διατιρθςθ των οικοτόπων Δίκτυο NATURA 2000

15 Γενετικά Σροποποιθμζνοι Οργανιςμοί 1. Οδθγίεσ 90/219/ΕΟΚ (τροποποιικθκε: Οδθγία 98/81 Γ.Σ. Μικροοργανιςμοί) και 90/220 ΚΤΑ 11642/1942/2002: Χριςθ και μεταφορά ΓΣΟ 2. Οδθγία 2001/18: κόπιμθ ελευκζρωςθ ΓΣΟ ςτο περιβάλλον Σροποποιικθκε:Αποφάςεισ 2002/623, 2002/311, 2008/27 KYA 38639/2005, ΦΕΚ 1334/B/05 διαδικαςίασ ζγκριςθσ ςκόπιμθσ ελευκζρωςθσ και κυκλοφορίασ ΓΣΟ ςτθν αγορά

16 ΓΣΟ 3. Οδθγία 2004/204: Μθτρϊα καταχϊρθςθσ πλθροφοριϊν για ΓΣΟ 4.Οδθγία 2005/468: Δίκτυο ανταλλαγισ πλθροφοριϊν για τθν ςυνφπαρξθ ΓΣ, ςυμβατικϊν και βιολογικϊν καλλιεργειϊν

17 5. Διαχείριςθ Αποβλιτων Οδθγίεσ πλαίςιο 75/442, 2006/12, 2008/98 ΚΤΑ 50910/2727/2003 Οδθγίεσ για τα επικίνδυνα απόβλθτα 91/689, 2008/98 ΚΤΑ 13588/725/2006 για τθν διαχείριςθ ΚΤΑ 24944/1159/2006 τεχνικζσ προδιαγραφζσ διαχείριςθσ ΚΤΑ 8668/2007 Εκνικόσ χεδιαςμόσ διαχείριςθσ Κανονιςμοί για τθ μεταφορά αποβλιτων 259/93, 1013/2006

18 Διαχείριςθ Αποβλιτων Καφςθ 2000/76 ΚΤΑ 22912/1117/2005 Υγειονομικι Ταφι 1999/31 ΚΤΑ 29407/2002 ΤΑ 4641/232/2006

19 Διαχείριςθ Αποβλιτων Εξορυκτικά απόβλθτα 2006/21 ΚΤΑ 39624/2209/Ε103/2009 Λυματολάςπθ 86/278 Κ.Τ.Α 80568/4225/1991 Χρθςιμοποιθμζνα Ορυκτζλαια 75/439 PCB 96/59 ΚΤΑ 7589/731/2000 και ΚΤΑ 18083/2003

20 Διαχείριςθ Αποβλιτων Ηλεκτρικά και θλεκτρονικά 2002/95, 2002/96 Π.Δ/τα 117/2004, 15/2006 Μπαταρίεσ 91/157, 93/86 Π.Δ/τα 117/2004 και 15/2006 Οχιματα τζλουσ χρόνου ηωισ 2000/53 Π.Δ. 116/2004

21 6. Ατμοςφαιρικι Ρφπανςθ Εκπομπζσ από εγκαταςτάςεισ: 1. Βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που χρθςιμοποιοφν οριςμζνουσ τφπουσ καυςίμου Οδθγία 84/360 ΚΤΑ 69269/5389/ και ΚΤΑ 75308/5512/ Ρφπανςθ από αμίαντο Οδθγία 1987 ΚΤΑ 8243/1113/1991

22 3. Μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ καφςθσ Οδθγία 88/609, για τον περιοριςμό εκπομπϊν ςτθν ατμόςφαιρα διοξειδίου του κείου, οξειδίων του αηϊτου και ςωματιδίων ΚΤΑ 58751/2370/1993 και ΚΤΑ 76802/1033/1996

23 4.Εγκαταςτάςεισ που περικλείουν κίνδυνο να προκαλζςουν ατφχθμα μεγάλθσ ζκταςθσ SEVESO (1982, 1988, 2003) Οδθγία 2003/105 ΚΤΑ 12044/613/ Οδθγία 89/369: πρόλθψθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ από τισ εγκαταςτάςεισ καφςθσ αςτικϊν απορριμμάτων. ΚΤΑ 82805/2224/1993.

24 6. Οδθγία 96/13, για τον περιοριςμό τθσ εκπομπισ πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων που οφείλονται ςτθ χριςθ διαλυτϊν ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ και εγκαταςτάςεισ ΚΤΑ 11641/1942/ Οδθγία 2001/80 περιοριςμόσ των εκπομπϊν ςτθν ατμόςφαιρα οριςμζνων ρφπων από μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ. ΚΤΑ 29457/1511/20

25 7. Περιβαλλοντικι Αδειοδότθςθ Μθχανιςμοί Ελζγχου

26 ΥΠΕΚΑ: ΕΥΕΠ Η επιβολι κυρϊςεων από το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

27 Ν. 4014/2011 Επιτάχυνςθ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ με απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΕΚΑ τα δθμόςια και ιδιωτικά ζργα και δραςτθριότθτεσ που υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του Νόμου, κατατάςςονται (βάςει των κριτθρίων που παρουςιάηονται ςτο Παράρτθμα Ι) ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ, κακϊσ και ςε ομάδεσ κοινζσ για όλεσ τισ κατθγορίεσ (Αρκ. 1 παρ.4).

28 Κατθγορία Α: όςα ενδζχεται να προκαλζςουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Αυτά υποδιαιροφνται ςε: κατθγορία Α1: όςα ενδζχεται να προκαλζςουν πολφ ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον κατθγορία Α2: όςα ενδζχεται να προκαλζςουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον

29 Για τα ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ Α κατθγορίασ απαιτείται διεξαγωγι ΜΠΕ και επιβάλλονται ειδικοι περιβαλλοντικοι όροι Κατθγορία Β: όςα χαρακτθρίηονται από τοπικζσ και μθ ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον Σα ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ Β κατθγορίασ υπόκεινται ςε γενικζσ προδιαγραφζσ, όρουσ και περιοριςμοφσ

30 Μζχρι με απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΕΚΑ κακορίηονται προδιαγραφζσ για το περιεχόμενο τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων (ΑΕΠΟ) που απαιτείται για τα ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ Α κατθγορίασ ανάλογα με το είδοσ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ (Άρκ. 2 Παρ. 7)

31 Μζχρι με αποφάςεισ του Τπουργοφ ΠΕΚΑ εξειδικεφονται περαιτζρω οι διαδικαςίεσ και τα ειδικότερα κριτιρια περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ των ζργων και δραςτθριοτιτων τθσ Α κατθγορίασ τα ειδικά ζντυπα και κάκε άλλο διαδικαςτικό κζμα (Άρκ. 2 Παρ.13)

32 Μζχρι με αποφάςεισ των Τπουργϊν ΠΕΚΑ και του κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιου κακορίηονται οι Πρότυπεσ Περιβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ (ΠΠΔ) ςτισ οποίεσ υπόκεινται τα ζργα ι οι δραςτθριότθτεσ τθσ κατθγορίασ Β (Άρκ. 8 Παρ. 3).

33 Μζχρι τισ εκδίδεται απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και ΠΕΚΑ με τθν οποία κακορίηεται: α) το φψοσ των ανταποδοτικϊν τελϊν που υποχρεοφται να καταβάλει ο φορζασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ, για τθν ΠΠΠΑ, τθν αξιολόγθςθ τθσ ΜΠΕ, τθν ανανζωςθ ι τροποποίθςθ τθσ ΑΕΠΟ, τθν αδειοδότθςθ υφιςτάμενων ζργων, Α ι Β, που δεν διακζτουν περιβαλλοντικοφσ όρουσ, τθν ειδικι οικολογικι αξιολόγθςθ, τισ περιβαλλοντικζσ επικεωριςεισ β) θ διαδικαςία είςπραξθσ και απόδοςισ τουσ (Αρκ. 17 Παρ.8)

34 Μζχρι τισ με απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΕΚΑ κακορίηεται α) θ ςυχνότθτα επικεωριςεων ανά υποκατθγορία και ανά ομάδα ζργων και δραςτθριοτιτων β) τα ζργα που υπόκεινται υποχρεωτικά ςε προλθπτικι περιβαλλοντικι επικεϊρθςθ γ) λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι ζκτακτων περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων, και τθν ςφνταξθ εκκζςεων αυτοψίασ δ) ο τρόποσ υπολογιςμοφ του επιβαλλόμενου προςτίμου (Άρκ. 20 Παρ.17)

35 Εκδίδεται Π.Δ/μα με πρόταςθ του Τπουργοφ ΠΕΚΑ που κακορίηει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθ ςφςταςθ και τιρθςθ Μθτρϊου Περιβαλλοντικϊν Ελεγκτϊν και τισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ άδειασ Περιβαλλοντικοφ Ελεγκτι (Άρκ. 20 Παρ.18)

36 Μζχρι τισ με απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΕΚΑ κακορίηονται οι αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ για τθ ςφςταςθ και λειτουργία του Εποπτικοφ Συμβουλίου των Περιβαλλοντικϊν Ελεγκτϊν (Άρκ. 20 Παρ.5δ)

37 Με απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και ΠΕΚΑ αναπροςαρμόηονται τα κατϊτατα και ανϊτατα όρια των διοικθτικϊν προςτίμων με κριτιρια τθ μεταβολι των οικονομικϊν και/ι περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν (Άρκ. 21 Παρ.5)

38 Με απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΕΚΑ μποροφν να ςυςτινονται Γραφεία Επικεωρθτϊν Περιβάλλοντοσ όπου ζχουν διαπιςτωκεί ςοβαρά προβλιματα ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ (Άρκ. 22 Παρ.4)

39 Ο Ρυπαίνων Πλθρϊνει Μζχρι το τζλοσ του 2012 με απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και ΠΕΚΑ κα κακοριςκοφν το είδοσ και το φψοσ τθσ χρθματοοικονομικισ αςφάλειασ για τθν ςταδιακι υπαγωγι των δραςτθριοτιτων του Παραρτιματοσ ΙΙΙ του Π.Δ. 148/2009 λαμβανομζνων υπόψθ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ ενδεχόμενθσ ρφπανςθσ κλπ. (Άρκ. 22 Παρ.7)

40 Επόμενα Βιματα. Κωδικοποίθςθ Περιβαλλοντικισ Νομοκεςίασ Ενίςχυςθ Επικεωρθτϊν Περιβάλλοντοσ Σαχεία Ενεργοποίθςθ Ν. 4014/2011 Επιτάχυνςθ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ

41 Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Ω ΠΡΟ ΑΑΔΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 31-12 - 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αριθ. πρωη: 14579/165776 & ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ ΦΤΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων εμινάρια Ε.Ο.Ν.Ν. 3/12/2012 Γιάννθσ Παπαδάτοσ, LL.M. (London), PG Diploma (Dundee) Ειςαγωγικά (Ι) Σο 2012 κακυςτζρθςθ καταναλωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠ ΑΡ.: 15/2012

ΤΣΑΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠ ΑΡ.: 15/2012 ΤΣΑΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠ ΑΡ.: 15/2012 Κείμενο ςυςτάςεωσ: Η επανεξζταςθ του πλαιςίου ςυνεργαςίασ του με τουσ Οργανιςμοφσ Διερεφνθςθσ για τθν άμεςθ παροχι αιτοφμενων πλθροφοριϊν. Αρικμόσ εκκζςεωσ ςτθν οποία διατυπώκθκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα