Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 51045/06-11-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 18 ης / Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Στη Λάρισα σήμερα 10 Νοεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μετά την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Διοικητή & Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π /13/ απόφασης του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, διορθώθηκε με το ΦΕΚ 105/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.62422/ απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 478/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για να συζητήσει επί θεμάτων της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Μητσιός Αθανάσιος Διοικητής Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» - Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Τζαβέλλα Αδαμάκη Ευδοκία Αναπληρώτρια Διοικήτρια Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Κατσιαούνης Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος 4. Τζιαστούδης Ματθαίος Τακτικό μέλος 5. Κουτσιανάς Θεόδωρος Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν.Λ. - Τακτικό μέλος 6. Καραμαγκιώλης Σπυρίδων Αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών - Αναπληρωματικό μέλος της Σωτηράκου Σοφίας 7. Χαρίση Ευαγγελία Αιρετή εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού - Τακτικό μέλος 8. Μπαρμπής Δημήτριος Τακτικό μέλος Απουσίαζε το Τακτικό μέλος Σωτηράκου Σοφία λόγω υπηρεσίας στα Εξωτερικά Ιατρεία. Απουσίαζε το Τακτικό μέλος Φίλιππος Τρυποσκιάδης λόγω αδείας καθώς και το Αναπληρωματικό μέλος Ιωάννης Φεζουλίδης λόγω κωλύματος. Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η Βασιλική Ρόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:. ΕΗΔ 16 ο : «Κατάθεση του πρακτικού (με αρ. πρωτ / ) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που αφορά στην αξιολόγηση των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών οι οποίες και κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 19/2013 διακήρυξης». Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

2 Σχετ: 1. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. To Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α / ). 3. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 το οποίο αφορά τα όρια δαπανών της απευθείας ανάθεσης, του πρόχειρου και του τακτικού διαγωνισμού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α /739 (ΦΕΚ1291/2010). 4. Η με αριθμό 19/2013 διακήρυξη του Π.Γ.Ν.Λ. που αφορά στη διενέργεια διεθνή τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων διαφόρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 5. το υπ αριθμ. 17 ο απόσπασμα πρακτικού της 13 ης / Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Λ.- Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» (ΑΔΑ: 6ΔΓ ΞΧΡ) με το οποίο μεταξύ άλλων αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση του προαναφερόμενου πρακτικού 6. το με αρ.πρωτ / έγγραφο του τμήματος προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. προς τις εταιρίες του πίνακα αποδεκτών με θέμα «Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 19/2013», 7. την από επιστολή της εταιρίας «Α.Δέρβος Γ.Δημητρακόπουλος & ΣΙΑ Α.Ε.» με θέμα «Παρατηρήσεις στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με Αρ.Διακ. 19/2013 (Αντιδραστήρια εργαστηρίων διάφορα) (με αρ.πρωτ / ως εισερχομένου στο Π.Γ.Ν.Λ. εγγράφου) 8. το από υπόμνημα του κ. ΜΙΧΑΗΛ Α. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ επί του 17 ου αποσπάσματος πρακτικών της 13 ης / Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (με αρ.πρωτ / ως εισερχομένου στο Π.Γ.Ν.Λ. εγγράφου) 9. το υπ αριθ. 25 ο απόσπασμα πρακτικού της 26 ης Έκτακτης Συνεδρίασης/ του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» (ΑΔΑ: ΩΟ ) με το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε η έγκριση του ως άνω πρακτικού και η κατακύρωση του είδους με α/α 186 στον κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ & του είδους με α/α 316 στην εταιρία «Α.ΔΕΡΒΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ» και 10. το με αριθμό πρωτοκόλλου 49325/ έγγραφο του τμήματος προμηθειών με θέμα «Πρόσκληση για αξιολόγηση των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διεθνή δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων διαφόρων». 11. Το με αριθμό πρωτ / πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλλουμε προς έγκριση το πρακτικό (με αρ. πρωτ / ) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του στην αξιολόγηση των βελτιωμένων

3 οικονομικών προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 19/2013 διακήρυξης, το οποίο έχει ως εξής: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (CPV: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΒΕΝ Η2Φ) Σχετικά: 1. οι υπ αριθμ. Α128/ (ΑΔΑ: ΒΙΚ ΦΞ), Α146/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΖ Ρ), Α190/ (ΑΔΑ: ΒΙΞΡ ΕΝ) & Α422/ (7Β ΧΙ) Αποφάσεις του κ. Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» με τις οποίες συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που διενεργούνται από το Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» - Έδρα Μεζούρλο, ενταγμένων στα ΠΠΥΥ 2011, ΠΠΥΥ 2012 και ΠΠΥΥ 2013, 2. η με αριθμό 19/2013 διακήρυξη - ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΒΕΝ Η2Φ) του διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων διαφόρων (CPV: Αντιδραστήρια εργαστηρίων) για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α., από πιστώσεις του προϋπολογισμού του και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, 3. το πρακτικό της από Συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισμού (με αρ.πρωτ / ), 4. το υπ αριθμ. 17 ο απόσπασμα πρακτικού της 13 ης / Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Λ.-Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» (ΑΔΑ: 6ΔΓ ΞΧΡ) με το οποίο μεταξύ άλλων αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση του προαναφερόμενου πρακτικού και η πρόσκληση προς τις εταιρίες «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ», «Α. ΔΕΡΒΟΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», «ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.», «ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.», «SafeBlood Bio Analytica A.E.» & «MEDIPLAN Ltd Ε.Π.Ε.» για κατάθεση βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς στα όρια του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, 5. το με αρ.πρωτ / έγγραφο του τμήματος προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. προς τις εταιρίες του πίνακα αποδεκτών με θέμα «Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 19/2013», 6. η από επιστολή της εταιρίας «Α.Δέρβος Γ.Δημητρακόπουλος & ΣΙΑ Α.Ε.» με θέμα «Παρατηρήσεις στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με Αρ.Διακ. 19/2013 (Αντιδραστήρια εργαστηρίων διάφορα)» (με αρ.πρωτ / ως εισερχομένου στο Π.Γ.Ν.Λ. εγγράφου), 7. το από υπόμνημα του κ. ΜΙΧΑΗΛ Α. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ επί του 17 ου αποσπάσματος πρακτικών της 13 ης / Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

4 Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (με αρ.πρωτ / ως εισερχομένου στο Π.Γ.Ν.Λ. εγγράφου), 8. το με αρ.πρωτ / έγγραφο του τμήματος προμηθειών του νοσοκομείου προς τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής με θέμα «Πρόσκληση για αξιολόγηση των παρατηρήσεων υπομνήματος των εταιριών Α.Δέρβος-Γ.Δημητρακόπουλος & ΣΙΑ ΑΕ και Μιχαήλ Α. Καλλιφρονάς», 9. το με αριθμό πρωτοκόλλου 42427/ πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που αφορά στην αξιολόγηση αφενός μεν της από επιστολής της εταιρίας «Α.ΔΕΡΒΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ» (με αρ. πρωτ / ως εισερχομένου στο Π.Γ.Ν. Λάρισας εγγράφου) και αφετέρου δε του από υπομνήματος του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ (με αρ. πρωτ / ως εισερχομένου στο Π.Γ.Ν.Λ. εγγράφου) τα οποία και κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 19/2013 διακήρυξης, 10. το υπ αριθ. 25 ο απόσπασμα πρακτικού της 26 ης Έκτακτης Συνεδρίασης/ του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» (ΑΔΑ: ΩΟ ) με το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε η έγκριση του ως άνω πρακτικού και η κατακύρωση του είδους με α/α 186 στον κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ & του είδους με α/α 316 στην εταιρία «Α.ΔΕΡΒΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ» και 11. το με αριθμό πρωτοκόλλου 49325/ έγγραφο του τμήματος προμηθειών με θέμα «Πρόσκληση για αξιολόγηση των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διεθνή δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων διαφόρων». Στη Λάρισα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης: 1. Λυγούρα Σουλτάνα, ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ (τακτικό μέλος & Πρόεδρος της επιτροπής) 2. Μακρής Νικόλαος, ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (τακτικό μέλος) και 3. Κούρτη Ευαγγελή, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (αναπληρωματικό μέλος) παρουσία της τακτικής γραμματέως, Βαλοδήμου Ελένης (ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ), προσήλθαν στο τμήμα προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. (γραφείο 9 - διαγωνισμών) προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων διαφόρων, για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λάρισας, συνολικής προϋλογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (αριθμός διακήρυξης 19/2013 ορθή επανάληψη ΑΔΑ: ΒΕΝ Η2Φ). Απουσίαζαν: Οι κ.κ. Κατσικογιάννης Ιωάννης (ΔΕ Τεχνικού τακτικό μέλος), Ρίζου Βασιλική (ΔΕ Νοσηλευτικής τακτικό μέλος), Γκλέτου Αντωνία (ΤΕ Νοσηλευτικής τακτικό μέλος) & Στατήρη Γεωργία (ΤΕ Νοσηλευτικής αναπληρωματικό μέλος της κ. Γκλέτου Αντωνίας) χωρίς ενημέρωση για το λόγο της απουσίας τους. Αρχικά, παραλάβανε τους σφραγισμένους φακέλους βελτιωμένων οικονομικών προσφορών των εξής εταιριών: 1. «ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.» με αριθμό πρωτοκόλλου 38487/ , 2. «SafeBlood BioAnalytica Α.Ε.» με αριθμό πρωτοκόλλου 42519/ , 3. «MEDIPLAN LTD Ε.Π.Ε.» με αριθμό πρωτοκόλλου 44014/ , 4. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ» με αριθμό πρωτοκόλλου 45929/ & 5. «ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ» με αριθμό πρωτοκόλλου 48965/

5 Ενημερώθηκαν προφορικά από τις αρμοδίους υπαλλήλους του τμήματος προμηθειών (γραφείο διαγωνισμών) ότι δεν κατατέθηκε βελτιωμένη οικονομική προσφορά από την εταιρία «Α. ΔΕΡΒΟΣ - Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» διότι το είδος με α/α 316 για το οποίο έπρεπε να καταθέσει βελτιωμένη οικονομική προσφορά κατακυρώθηκε ήδη στην εν λόγω εταιρία με την υπ αριθ. 25/26 ης Έκτακτης Συνεδρίασης/ απόφαση του ΔΣ του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» αφού η προσφερόμενη τιμή ήταν τελικά εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, όπως καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, ήτοι τη 10 η Ιουλίου Στη συνέχεια, αφού αποσφραγίσανε τους φακέλους και μονογράψανε το περιεχόμενό τους, προβήκανε στην αξιολόγηση των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών ελέγχοντας εάν αυτές είναι εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

6 α/α Είδος προμήθειας Βελτιωμένη οικονομική προσφορά από την εταιρία «ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.» χωρίς ΦΠΑ Αντιδραστήρια εργαστηρίου ανατομικής παθολογικής χωρίς συνοδό εξοπλισμό 12 ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ. BCL-6 Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα (Κλώνος PG-B6p) 69 ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ. CYTOKERATIN Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα (Κλώνος MNF116) 71 ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ. CYTOKERATIN 19 Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα (Κλώνος b170) 93 ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ. GALECTIN-3 Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα (Κλώνος: 9C4) 133 ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ. MPO (Myeloperoxidase) Πολυκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα 181 ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ. Zap 70 Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα (Κλώνος: 2F3.2) 212 ΜΟΡΙΑΚΑ. Ανάστροφη μεταγραφάση γενετικά τροποποιημένη με μεταλλάξεις για μειωμένη δραστηριότητα RNAase H. Να είναι θερμοσταθερή, με δυνατότητα ανάστροφης μεταγραφής σε υψηλές θερμοκρασίες (55οC) και σε συσκευασία τουλάχιστον 200 units/μl) 214 ΜΟΡΙΑΚΑ. Πλήρες Κιτ PCR με CE/IVD για ανίχνευση ΙgH κλωνικότητας. Το κιτ να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Μελέτης Βελτιωμένη οικονομική προσφορά από την εταιρία «SafeBlood BioAnalytica Α.Ε.» χωρίς ΦΠΑ Βελτιωμένη οικονομική προσφορά από την εταιρία «MEDIPLAN LTD Ε.Π.Ε.» χωρίς ΦΠΑ Βελτιωμένη οικονομική προσφορά από τον κ. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ» χωρίς ΦΠΑ Βελτιωμένη οικονομική προσφορά από την εταιρία «ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ» χωρίς ΦΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤ ΤΗΣ ΕΠΥ 470,00/1ml /1ml με αραίωση 1/300 ΤΙΜΗ ΠΤ ΤΗΣ ΕΠΥ 470,00/1 ml /2ml 251, ,14 515, ,00 Σχέση βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς με τιμή ΠΤ της ΕΠΥ ΙΣΗ Βλ. συμπεράσματα - παρατηρήσεις ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ (βλ. συμπεράσματα παρατηρήσεις) ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ (βλ. συμπεράσματα παρατηρήσεις) 273, ,58 ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 400, ,00 ΙΣΗ 170,00/Συσκευασία ,00 ΙΣΗ 1.400,00/Συσκευασία ,00 ΙΣΗ

7 από Συνεργασία 32 διαγνωστικών εργαστηρίων (Biomed-2). Η κατακύρωση των κιτ για ανίχνευση κλωνικότητας να γίνει στον ίδιο προμηθευτή, για εξασφάλιση σύγκρισης και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Να μπορούν να δουλευθούν με gel ή sequencing τεχνικές. 215 ΜΟΡΙΑΚΑ. Πλήρες Κιτ PCR με CE/IVD για ανίχνευση ΙgK κλωνικότητας. Το κιτ να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Μελέτης από Συνεργασία 32 διαγνωστικών εργαστηρίων (Biomed-2). Η κατακύρωση των κιτ για ανίχνευση κλωνικότητας να γίνει στον ίδιο προμηθευτή, για εξασφάλιση σύγκρισης και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Να μπορούν να δουλευθούν με gel ή sequencing τεχνικές. 216 ΜΟΡΙΑΚΑ. Πλήρες Κιτ PCR με CE/IVD για ανίχνευση ΙgL κλωνικότητας. Το κιτ να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Μελέτης από Συνεργασία 32 διαγνωστικών εργαστηρίων (Biomed-2). Η κατακύρωση των κιτ για ανίχνευση κλωνικότητας να γίνει στον ίδιο προμηθευτή, για εξασφάλιση σύγκρισης και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Να μπορούν να δουλευθούν με gel ή 1.200,00/Συσκευασία ,00 ΙΣΗ 1.000,00/Συσκευασία ,00 ΙΣΗ

8 sequencing τεχνικές. 217 ΜΟΡΙΑΚΑ Πλήρες Κιτ PCR με CE/IVD για ανίχνευση TcRΒ κλωνικότητας. σε δείγματα περιφερικού αίματος, βιοψίας μυελού οστών ή αναρρόφησης του ή και ιστών. Το κιτ να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Μελέτης από Συνεργασία 32 διαγνωστικών εργαστηρίων (Biomed-2). Η κατακύρωση των κιτ για ανίχνευση κλωνικότητας να γίνει στον ίδιο προμηθευτή, για εξασφάλιση σύγκρισης και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Να μπορούν να δουλευθούν με gel ή sequencing τεχνικές. 218 ΜΟΡΙΑΚΑ. Πλήρες Κιτ PCR με CE/IVD για ανίχνευση TcRG κλωνικότητας σε δείγματα περιφερικού αίματος, βιοψίας μυελού οστών ή αναρρόφησης του ή και ιστών. Το κιτ να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Μελέτης από Συνεργασία 32 διαγνωστικών εργαστηρίων (Biomed-2). Η κατακύρωση των κιτ για ανίχνευση κλωνικότητας να γίνει στον ίδιο προμηθευτή, για εξασφάλιση σύγκρισης και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Να μπορούν να δουλευθούν με gel ή sequencing τεχνικές. 220 ΜΟΡΙΑΚΑ. Tris Borate EDTA (TBE) διάλυμα 1.600,00/Συσκευασία ,00 ΙΣΗ 1.400,00/Συσκευασία ,00 ΙΣΗ 27,39/λίτρο ,39/λίτρ ΙΣΗ

9 10Χ υψηλής καθαρότητας για εξετάσεις μοριακής βιολογίας, έτοιμο προς χρήση α/α Είδος προμήθειας για εργαστήριο εξωσωματικής 2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΜΒΡΥΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ 8 ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ 9 ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΨΙΕΣ. 12 ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ. 76,00/φιαλίδιο 20ml ή 3,80/ml ,00/φιαλίδιο 20ml ,30/συσκευασία kit των δύο (2) γυάλινων φιαλιδίων των 50ml ο 38,00/10 ml ή 3,80/ml 36,00 (δεν αναφέρον ται ml/συσκε υασία 197,30/10 0ml ΙΣΗ ΙΣΗ ΙΣΗ

10 Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις Από τα ανωτέρω εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα και επισημαίνονται οι κάτωθι παρατηρήσεις: 1. Οι βελτιωμένες οικονομικές προσφορές της εταιρίας «ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.» για τα είδη με α/α 212, 214, 215, 216, 217, 218 & 220 (αντιδραστήρια εργαστηρίου παθολογικής ανατομικής χωρίς συνοδό εξοπλισμό) είναι εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι έως και την 10 η Ιουλίου 2013, έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης και ειδικότερα στην παράγραφο που τιτλοφορείται «Φάκελος οικονομικής προσφοράς» στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται επί λέξει ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 7 του Ν. 4052/2012, στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισμών του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών υγείας (ΠΠΥΥ) του 2011 και εφεξής γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία έπεται της έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται (αφορά προμήθεια αντιδραστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό).» (βλ. άρθρο 10 «Χρόνος τόπος υποβολής προσφορών» και άρθρο 21 «Περιεχόμενα υποφακέλων» της 19/2013 διακήρυξης). 2. Η βελτιωμένη οικονομική προσφορά της εταιρίας «SafeBlood BioAnalytica Α.Ε.» για το είδος με α/α 181 (αντιδραστήριο εργαστηρίου παθολογικής ανατομικής χωρίς συνοδό εξοπλισμό) είναι εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών, ήτοι έως και την 10 η Ιουλίου Επίσης, στη με αρ.πρωτ. 417/ κατατεθειμένη στο σφραγισμένο φάκελο επιστολή της μεταξύ άλλων αναγράφεται επί λέξει: «. Α) Έχει δοθεί η χαμηλότερη δυνατή τιμή και δεν μπορεί να υπάρξει επιπλέον μείωση τιμών. Β) Το είδος με α/α 181 Συμφωνούμε & Συμμορφωνόμαστε με το Παρατηρητήριο Τιμών. Η τιμή του προϊόντος διαμορφώνεται στα # 400,00 # ευρώ χωρίς ΦΠΑ.». 3. Οι βελτιωμένες οικονομικές προσφορές της εταιρίας «MEDIPLAN LTD Ε.Π.Ε.» για τα είδη με α/α 2, 9 & 12 (αντιδραστήρια του εργαστηρίου εξωσωματικής γονιμοποίησης) είναι εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι έως και την 10 η Ιουλίου Επιπροσθέτως, η εταιρία στην από κατατεθειμένη στο φάκελο επιστολή της αναφέρει μεταξύ άλλων επί λέξει: «Β). Για το είδος Α/Α 8 η εταιρία αδυνατεί να προσαρμόσει την τιμή βάσει του Παρατηρητηρίου Τιμών γιατί δεν είναι αντίστοιχο προϊόν. Παρακαλούμε όπως γίνει αποδεκτή η τιμή του είδους καθόσον πρόκειται για υλικό μέρος της σειράς των καλλιεργητικών υλικών που προσφέρονται στο διαγωνισμό. Γ). Στα είδη Α/Α14 & Α/Α15 η εταιρία αδυνατεί να προσαρμόσει τις τιμές βάσει του Παρατηρητηρίου Τιμών. Τα προσφερόμενα είδη είναι Νέες Τεχνικές για τα εργαστήρια που τις εφαρμόζουνε, είναι σύμμορφα με τις προδιαγραφές του Νοσοκομείου και φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά τα είδη, οι τιμές των οποίων έχουν καταχωρηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών. Δ). Όσον αφορά το είδος Α/Α16, το προσφερόμενο είδος είναι μοναδικό και απαραίτητο για την τεχνική υαλοποίησης των εμβρύων». Σημείωση: Τα προαναφερόμενα είδη με α/α 8, 14, 15 & 16 ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των υπό προμήθεια αντιδραστηρίων για το εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης. 4. Η βελτιωμένη οικονομική προσφορά του κ. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ» για το είδος με α/α 12 (αντιδραστήριο εργαστηρίου παθολογικής ανατομικής χωρίς συνοδό εξοπλισμό) είναι εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, όπως καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι έως και 10 η Ιουλίου Όσον αφορά στο είδος με α/α 69 (αντιδραστήριο εργαστηρίου παθολογικής ανατομικής χωρίς συνοδό εξοπλισμό) παρατηρήθηκε ότι το προσφερόμενο είδος από τον κ. Μιχαήλ

11 Καλλιφρονά δίνεται σε συσκευασία του ενός (1) ml με αραίωση 1/300, ενώ στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ και στον κωδικό σε συσκευασία των 2ml χωρίς να αναφέρεται αραίωση. Επίσης, όσον αφορά στο είδος με α/α 186 (αντιδραστήριο εργαστηρίου παθολογικής ανατομικής χωρίς συνοδό εξοπλισμό) αυτό κατακυρώθηκε ήδη στον κ. Μιχαήλ Καλλιφρονά με την υπ αριθ. 25/26 ης Έκτακτης Συνεδρίασης/ απόφαση του ΔΣ του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» καθώς η προσφερόμενη τιμή ήταν τελικά εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, όπως καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, ήτοι τη 10 η Ιουλίου Τέλος, να αναφερθεί απλά ότι στην κατατεθειμένη βελτιωμένη οικονομική του προσφορά ο κ. Μιχαήλ Καλλιφρονάς αναφέρει ως «αρχική τιμή προσφοράς» για τα είδη με α/α 12 & 69 την τιμή 562,43 & 576,9 αντίστοιχα, ενώ στην αρχική οικονομική του προσφορά οι προσφερόμενες τιμές ήταν 562,00 & 561,00 αντίστοιχα. 5. Η εταιρία ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ κατέθεσε βελτιωμένη οικονομική προσφορά για τα είδη με α/α 79, 93 & 133 (αντιδραστήρια εργαστηρίου παθολογικής ανατομικής χωρίς συνοδό εξοπλισμό). Το είδος με α/α 79 έχει ήδη κατακυρωθεί στην εταιρία «SafeBlood BioAnalytica Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ αριθ. 25/26 ης Έκτακτης Συνεδρίασης/ απόφαση του ΔΣ του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο». Ωστόσο, από την περιγραφή του είδους τόσο στη βελτιωμένη οικονομική προσφορά της εταιρίας όσο και στην αρχική της οικονομική προσφορά διαπιστώθηκε ότι η περιγραφή αυτή αντιστοιχεί στο είδος με α/α 71 (αντιδραστήριο εργαστηρίου παθολογικής ανατομικής χωρίς συνοδό εξοπλισμό) για το οποίο και προτείνονταν να ζητηθεί η συμμόρφωση της εταιρίας με το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ (βλ. το με αρ.πρωτ / πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης και το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ αριθ. 25/26 ης Έκτακτης Συνεδρίασης/ απόφαση του ΔΣ του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»). Προφανώς, εκ παραδρομής, η εταιρία το αριθμεί εσφαλμένα με α/α 79 αντί της ορθής αρίθμησης, ήτοι με α/α 71. Τόσο η βελτιωμένη όσο και η αρχική οικονομική προσφορά της εταιρίας ( 294,00/fl με μονάδα μέτρησης fl/ml) για το είδος με α/α 71 είναι εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ ( 354,14) στον κωδικό , όπως καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, ήτοι τη 10 η Ιουλίου Η τιμή των 251,00 που αναγράφεται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 36901/ πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης για τον κωδικό ισχύει από την 25 η Ιουλίου 2013, δηλαδή ημερομηνία μεταγενέστερη της 10 ης Ιουλίου Η βελτιωμένη οικονομική προσφορά ( 515,00) της εταιρίας «ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ» για το είδος με α/α 93 είναι εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ στον κωδικό ( 520,00), κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών (τη 10 η Ιουλίου 2013). Να επισημανθεί ότι η τιμή των 515,00 που αναγράφεται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 36901/ πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης για τον ίδιο κωδικό ( ) ισχύει από την 25 η Ιουλίου 2013, δηλαδή ημερομηνία μεταγενέστερη της 10 ης Ιουλίου Τέλος, όσον αφορά στο είδος με α/α 133 η βελτιωμένη οικονομική προσφορά της εταιρίας είναι εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ. Προς επίρρωση των ανωτέρω επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των καταγεγραμμένων τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ για όλους τους προαναφερόμενους κωδικούς. Παρακαλείται το ΔΣ της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει σχετικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι φάκελοι των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών καθώς και των αρχικών οικονομικών προσφορών των εταιριών παραδόθηκαν στις αρμοδίους υπαλλήλους του τμήματος προμηθειών (γραφείο 9 διαγωνισμών)». Με βάση όλα τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με: 1. την έγκριση του πρακτικού (με αρ. πρωτ / ) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης

12 που αφορά στην αξιολόγηση των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών οι οποίες και κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 19/2013 διακήρυξης, καθώς οι βελτιωμένες οικονομικές προσφορές είναι εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ 2. την κατακύρωση των ως άνω ειδών στις προαναφερθείσες εταιρίες. Μετά τα ανωτέρω, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Τζαβέλλα Αδαμάκη Ευδοκία δήλωσε ότι εγκρίνει το θέμα εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της διότι δεν θεωρεί σωστή τη διαδικασία υποβολής των θεμάτων εισηγήσεων προς το Δ.Σ. και τη διατύπωση στον τίτλο του θέματος. Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν ομόφωνα 1. την έγκριση του πρακτικού (με αρ. πρωτ / ) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που αφορά στην αξιολόγηση των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών οι οποίες και κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 19/2013 διακήρυξης, καθώς οι βελτιωμένες οικονομικές προσφορές είναι εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ 2. την κατακύρωση των ως άνω ειδών στις προαναφερθείσες εταιρίες. Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΜΗΤΣΙΟΣ Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού της 18 ης / Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Τζαβέλλα-Αδαμάκη Ευδοκία Κατσιαούνης Κωνσταντίνος Τζιαστούδης Ματθαίος Κουτσιανάς Θεόδωρος Καραμαγκιώλης Σπυρίδων Χαρίση Ευαγγελία Μπαρμπής Δημήτριος Λάρισα, 11/11/2014 Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ρόβα Βασιλική

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 42709/22-09-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 42709/22-09-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 15369/02-04-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 15369/02-04-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 17107/15-4-15 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 17107/15-4-15 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 51019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: διενέργειας:

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: διενέργειας: Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Παρασκευή Νταφούλη Κοκόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 17 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 17 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΠΓΝΛ-Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012

ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18 / 2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41221 ΛΑΡΙΣΑ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

SAFE BLOOD BIOANALYTIKA A.E., MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Ε., ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

SAFE BLOOD BIOANALYTIKA A.E., MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Ε., ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΓΙΑ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/18086 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005853 2015-09-01

15PROC003005853 2015-09-01 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ.: 24413-51147 Φαξ: 24410-26312 Πληροφ.: κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 45 η Απόφαση υπ αριθ. 1979/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘ. Α644/25-09-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΥΠ ΑΡΙΘ. Α644/25-09-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: περιοχή Μεζούρλο ΤΘ 1425

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα