Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 28367/17-06-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 15 ης / Έκτακτης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Στη Λάρισα σήμερα 21 Ιουλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μετά την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π /13/ απόφασης του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54/ τ.υ.ο.δ.δ., διορθώθηκε με το ΦΕΚ 105/ τ.υ.ο.δ.δ και τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.62422/ (ΦΕΚ 478/ τ.υ.ο.δ.δ), Α2β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 202/ τ.υ.ο.δ.δ), Α2β/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 330/ τ.υ.ο.δ.δ) καθώς και Α2β/Γ.Π / (ΦΕΚ 515/ τ.υ.ο.δ.δ), για να συζητήσει επί θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Καραμπάτσας Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Καριπίδης Ιωάννης Τακτικό μέλος 3. Αναγνωστοπούλου Καλλιόπη Τακτικό μέλος 4. Κουτσιανάς Θεόδωρος Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν.Λ. - Τακτικό μέλος 5. Σωτηράκου Σοφία Αιρετή εκπρόσωπος των ιατρών - Τακτικό μέλος 6. Χαρίση Ευαγγελία Αιρετή εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού - Τακτικό μέλος 7. Μπαρμπής Δημήτριος Τακτικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η Βασιλική Ρόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:. ΘΕΜΑ 5 ο : «Κατάθεση του με αριθμό 25556/ πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατεθήκαν στο πλαίσιο του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια υλικών μονάδας εξωσωματικής κυκλοφορίας (καρδιοχειρουργικής cpv: ), ΠΠΥΥ 2012 για τις ανάγκες του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,65 φπα & με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αρ. Διακ. 40/2014)». Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: Σχετ: 1. του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α / ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α / ) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»

2 2. του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα 3. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α / ), όπως ισχύει σήμερα 4. του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΦΕΚ 150/Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 6. του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α / ) όπως ισχύει σήμερα 7. Τo υπ αριθμ / έγγραφο της 5 ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1585/ ) «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο της 5 ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2309/ ) «Ορισμός Φορέων Διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών» 9. Οι διατάξεις του νόμου 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 3527/2007 (κεφάλαιο Β, τρίτο άρθρο). Σtο Νόμο 3329/2005 άρθρο 7 παρ. 8 και ειδικότερα στα εδ. 1, 8, 17, 18 και 19 ρητά αναφέρονται τα εξής: «παρ. 8: ο Διοικητής του Νοσοκομείου έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου 8. Επεξεργάζεται και αξιολογεί όλες τις προτάσεις και αιτήματα των Υπηρεσιών και του Προσωπικού και τα υποβάλλει στα αρμόδια όργανα 17. Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίησης μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλωσίμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι ,00 ευρώ ετησίως. 18. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου αναλωσίμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι ,00 ευρώ ετησίως» 19. Παρακολουθεί και ελέγχει σε

3 μηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει οικονομική λειτουργία του φορέα του». 10. Το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού με θέμα «Εισηγητές θεμάτων αρμοδιότητας Δ.Σ.» 11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά 9 και 10 το παρόν δεν αποτελεί εισήγηση αλλά έγγραφο ενημέρωσης προς τον Διοικητή. 12. Την αριθ. 6881/ απόφαση της Ε.Π.Υ. σχετικά με «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ 2013». 13. Το υπ. αρ. πρωτ. 1348/ έγγραφο της 5 ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει τα υπ αρ. 453/ έγγραφο της Επιτροπής προμηθειών Υγείας με θέμα: «Ενημέρωση για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2012» 14. Το απόσπασμα υπ αριθμ. 260/1/ Τακτικής του Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» που αφορά την έγκριση του τροποποιημένου ενοποιημένου Π.Π.Υ.Υ. 2012» 15. Το υπ αριθμ. 4076/ έγγραφο της 5 ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει το αρ. πρωτ. 1914/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. σχετικά με απόσπασμα υπ αριθμ. 29/ (θέμα 10ο) της Ε.Π.Υ. που αφορά «την τροποποίηση του Π.Π.Υ.Υ των Νοσοκομείων.» 16. Τη με αριθμό 53/17ης/ (ΑΔΑ: ΒΔΟ Π4Η) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λάρισας Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» με θέμα έγκριση της υπ. αρ. 40/2014 διακήρυξης και των όρων αυτής. 17. Η υπ αριθμ. 40/2014 (ΑΔΑ: ΩΒΓΓ Τ) διακήρυξη του διεθνή ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια υλικών μονάδας εξωσωματικής κυκλοφορίας (ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ CPV : ) για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,65 με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 18. Το με αριθμό ΕΗΔ 9/14 Η / (ΑΔΑ: 60ΦΙ ΠΞ4) απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του νοσοκομείου Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο». 19. την υπ αριθ. 9185/ προδικαστική προσφυγή της «Meditrans Ηλιάδης Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 20. Το υπ αριθ. πρωτ / πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών 21. Τη με αριθμό 18/10ης/ (ΑΔΑ :6ΠΧ Ψ) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου που αφορά στην έγκριση του αρ. πρωτ / πρακτικού 22. Τη με αριθμό 36/7ης / (ΑΔΑ: Ω9ΧΧ Υ7) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου που αφορά στην έγκριση του αρ. πρωτ / / συμπληρωματικού πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των

4 τεχνικών προσφορών 23. Το υπ αριθ. πρωτ / πρακτικό της επιτροπής Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας καταθέτουμε το πρακτικό της από συνεδρίασης (αριθμός πρωτοκόλλου 25556/ ) της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατεθήκαν στο πλαίσιο του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια υλικών μονάδας εξωσωματικής κυκλοφορίας (καρδιοχειρουργικης cpv: ) για τις ανάγκες του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,65 φπα & με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αρ. Διακ. 40/2014), το οποίο έχει ως εξής: Αριθ. Πρωτ.: Ημερομηνία: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ CPV: ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,65 & ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 40/2014 ΑΔΑ: ΩΒΓΓ Τ) Σχετικά: 1. Η υπ αριθ. Α73/ (ΑΔΑ: 7ΔΜ ΣΘ5) Απόφαση του κ. Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των τακτικών διαγωνισμών που διενεργούνται από το Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» - Έδρα Μεζούρλο, ενταγμένων σε Προγράμματα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας και διαγωνισμών ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2. Η με αριθμό 40/2014 (ΑΔΑ: ΩΒΓΓ Τ) διακήρυξη του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών μονάδας εξωσωματικής κυκλοφορίας (καρδιοχειρουργικής CPV: ) για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,65 & με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 3. Το Απόσπασμα 36/4/ Τακτικής του ΔΣ του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» (ΑΔΑ: ΩΡ1Ν ΞΑ), 4. Το Απόσπασμα 36/7/ Τακτικής του ΔΣ του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» (ΑΔΑ: Ω9ΧΧ Υ7). Στη Λάρισα σήμερα 28 Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης: 1. Μαλισιώτου Ελευθερία, ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ (αναπληρωματικό μέλος) 2. Λάππα Κωνσταντίνος, ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ (αναπληρωματικό μέλος) 3. Τζήκας Αθανάσιος, ΠΕ Πληροφορικής (τακτικό μέλος)

5 4. Μελαχροινός Κων/νος, ΤΕ Μηχανικών (τακτικό μέλος) 5. Παπαβαϊτση Ιωάννα ΤΕ Νοσηλευτικής (αναπληρωματικό μέλος) παρουσία της γραμματέως Καραγιαννίδη Σοφίας, ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, προσήλθαμε στο τμήμα προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. (γραφείο 9 - διαγωνισμών) προκειμένου να αποσφραγίσουμε τους φακέλους και να αξιολογήσουμε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών μονάδας εξωσωματικής κυκλοφορίας (καρδιοχειρουργικής CPV: ) για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,65 & με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (με αριθμό διακήρυξης 40/2014). Στα μέλη της επιτροπής παραδόθηκαν οι σφραγισμένοι φάκελοι των εταιρειών: 1. «DIOPHAR A.E.» 2. «IATΡΙΚΑ ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε.» 3. «SANTAIR A.E.» 4. «EDWARDS LIFESCIENCES Μ.ΕΠΕ.» 5. «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.» 6. «MEDITRANS ΗΛΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.» Στη συνέχεια μονογράψαμε και σφραγίσαμε όλα τα έγγραφα που περιέχονταν σ αυτούς. Αναλυτικά οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών καθώς και η συνολική δαπάνη έχουν ως εξής:

6 Α/Α Περιγραφή υλικού 1 ΟΞΥΓΟΝΩΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΛΟΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Ή ΚΟΙΛΩΝ ΙΝΩΝ 2 ΟΞΥΓΟΝΩΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Ή ΚΟΙΛΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 3 Ποσότητα (τεμ.) ΟΞΥΓΩΝΩΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Ή ΚΟΙΛΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 5 4 ΟΞΥΓΟΝΩΤΗΣ ECMO ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2 5 Set σωλήνων ECMO του ίδιου κατασκευαστικού οίκου 2 6 KΩΝΟΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ BIO-MEDICUS Α/Α 7 Περιγραφή υλικού 2 Ποσότητα (τεμ.) BIO-PROBE 2 8 ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 5 10 ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΙΜΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 20 DIOPHAR AE DIOPHAR AE ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΝΥ ΕΠΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΝΥ ΕΠΕ ( ) χωρίς SANTAIR AE πληροί τις 36/4/ του Δ.Σ.) πληροί τις 36/4/ του Δ.Σ.) πληροί τις 36/4/ του Δ.Σ.) ( ) χωρίς SANTAIR AE EDWARDS LIFESCIENCES ( ) χωρίς IMEMA AE ( ) χωρίς EDWARDS LIFESCIENCES IMEMA AE 42 ( ) χωρίς MEDITRANS ΗΛΙΑΔΗΣ AE Κωδικός Π.Τ. Ε.Π.Υ./τιμή πληροί τις 36/7/ του Δ.Σ.) / , , / , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ( ) χωρίς MEDITRANS ΗΛΙΑΔΗΣ AE ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΌ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠ 658/ ,00 794,58 Κωδικός Π.Τ. Ε.Π.Υ./τιμή ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΌ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠ 663/ ,00 103, , / , , / , , / , ,00

7 11 Α1. ΣΕΤ ΑΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ 4:1 ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ Ή Α2 ΣΕΤ ΑΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ 4 :1 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ACT ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΟΛΙΝΗ ,7 13 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CELL-SAVER (ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ) ELECTA (αγορά του νοσοκομείου μας). 137 Α/Α Ποσότητα Περιγραφή υλικού (τεμ.) 14 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CELL-SAVER (ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ) ΗAEMONETICS (αγορά του νοσοκομείου μας) ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΛΛΟΥΣΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 2 16 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΛΛΟΥΣΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ) - ΧΤΑΠΟΔΙ 2 17 BLOWER ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΛΛΟΥΣΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΡΥΓΧΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) 2 18 ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DATASCOPE (ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) 6 19 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΥΘΕΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ Υ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΓΙΑ LOW LEVEL ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ SENSOR MOUNTING PADS STOECKERT ART NO ( ) χωρίς DIOPHAR ΙΑΤΡΙΚΑ AE ΠΕΝΥ ΕΠΕ SANTAIR AE , / , , ( ) χωρίς EDWARDS LIFESCIENCES IMEMA AE ,2 749,2 42 2, /2, , , / , ,21 ( ) χωρίς MEDITRANS ΗΛΙΑΔΗΣ AE Κωδικός Π.Τ. Ε.Π.Υ./τιμή / , , / , , /751, , , /42 84,00 103, ,00 0, ,00 0, /2,20 770,00 947, ,00 0,00

8 22 Α/Α 23 KΑΝΟΥΛΕΣ ΑΟΡΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑI ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Περιγραφή υλικού 12 (3 τεμ. Έκαστο) Ποσότητα (τεμ.) KΑΝΟΥΛΕΣ ΑΟΡΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΡΟΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Fr ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 210 ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ 25 ΚΥΡΤΕΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ 80 ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ VENT ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 50 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΔΡΟΜΗΣ 28 ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ ΜΕ VENT 230 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ (retrograde) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΟΜΙΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ (ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ) 20 ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΡΟΜΗΡΙΑΙΟ 31 BYPASS ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 3 32 ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΡΟΜΗΡΙΑΙΟ BYPASS ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 3 Α/Α Ποσότητα Περιγραφή υλικού (τεμ.) 33 ΜΗΡΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5 DIOPHAR AE DIOPHAR AE ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΝΥ ΕΠΕ ( ) χωρίς SANTAIR AE /21 252,00 309,96 EDWARDS LIFESCIENCES ( ) χωρίς IMEMA AE πληροί τις 36/4/ του Δ.Σ.) ( ) χωρίς MEDITRANS ΗΛΙΑΔΗΣ AE Κωδικός Π.Τ. Ε.Π.Υ./τιμή / , , , / , , / , , /20 420,00 516, , /22 960, , , / , ,42 67,5 67, ( ) χωρίς ΙΑΤΡΙΚΑ EDWARDS ΠΕΝΥ ΕΠΕ SANTAIR AE LIFESCIENCES /67,50 675,00 830,25 16,2 16, /16,20 324,00 398,52 ( ) χωρίς IMEMA AE /62 135,00 166, / ,00 627,30 ( ) χωρίς MEDITRANS ΗΛΙΑΔΗΣ AE Κωδικός Π.Τ. Ε.Π.Υ./τιμή ,00 0,00

9 34 ΜΗΡΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 35 ΜΗΡΙΑΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑ ECMO 2 37 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΓΙΑ ECMO πληροί τις 36/4/ του Δ.Σ.) /62 124,00 152, / ,00 418, ,00 0, ,00 0, , ,33

10 Τα μέλη της επιτροπής προτείνουμε την κατακύρωση των υλικών με: α/α 1,2,6,7,8,13,14,15,16,17,20,22,30,34, στην εταιρεία «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.», α/α 12 στην εταιρεία «DIOPHAR A.E.» α/α 9 στην εταιρεία «SANTAIR A.E.» α/α 31,32,35 στην εταιρεία «EDWARDS LIFESCIENCES Μ.ΕΠΕ.» α/α 10,11,27,28 στην εταιρεία «MEDITRANS ΗΛΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.» α/α 23,29 στις εταιρείες «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.» και «EDWARDS LIFESCIENCES Μ.ΕΠΕ.» α/α 24 στις εταιρείες «SANTAIR A.E.», «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.» και «EDWARDS LIFESCIENCES Μ.ΕΠΕ.» α/α 25,26 στις εταιρείες «SANTAIR A.E.»και «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.» διότι μειοδοτούν οι προσφορές είναι εντός των τιμών του Π.Τ. της ΕΠΥ και η συνολική δαπάνη είναι εντός της προϋπολογιζόμενης. Για τα είδη με α/α 6, 7 οι τιμές δεν ανευρίσκονται στο Π.Τ. της ΕΠΥ. Γι αυτό το λόγο υπάρχουν αντίστοιχα τα τιμολόγια 658/ και 663/ από την εταιρεία ΙΜΕΜΑ Α.Ε. για συγκριτικές τιμές. Η τιμή μονάδος και η συνολική δαπάνη φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές των εν λόγω εταιρειών παραδόθηκαν στις αρμοδίους υπαλλήλους του τμήματος προμηθειών (γραφείο 9 - διαγωνισμών). Σας επισημαίνουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΥ του 2012 και σύμφωνα με το Νόμο 2809/ δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι και τις Με βάση όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με : την τύχη του διαγωνισμού και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης με το αρ. πρωτ / πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατεθήκαν στο πλαίσιο του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια υλικών μονάδας εξωσωματικής κυκλοφορίας (καρδιοχειρουργικης cpv: ) για τις ανάγκες του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,65 φπα & με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αρ. Διακ. 40/2014) του ως άνω διαγωνισμού και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας για τα είδη : 1. με α/α 23,29 στις εταιρείες «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.» και «EDWARDS LIFESCIENCES Μ.ΕΠΕ.» 2. με α/α 24 στις εταιρείες «SANTAIR A.E.», «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.» και «EDWARDS LIFESCIENCES Μ.ΕΠΕ.» 3. με α/α 25,26 στις εταιρείες «SANTAIR A.E.»και «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.» εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές τη συνέχιση του προαναφερόμενου διαγωνισμού με πρόσκληση στις εταιρίες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται βάσει του ΠΔ118/2007 και της διακήρυξης με αριθμό 40/2014.

11 Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν ομόφωνα 1. τη συνέχιση του διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωσή του 2. την έγκριση του αρ. πρωτ / πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατεθήκαν στο πλαίσιο του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια υλικών μονάδας εξωσωματικής κυκλοφορίας (καρδιοχειρουργικης cpv: ) για τις ανάγκες του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,65 φπα & με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αρ. Διακ. 40/2014) του ως άνω διαγωνισμού, 3. την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας για τα είδη : α) με α/α τμχ στην εταιρία «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.» και 110τμχ στην «EDWARDS LIFESCIENCES Μ.ΕΠΕ.», με α/α 29 5τμχ στην εταιρεία «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.» και 5τμχ στην «EDWARDS LIFESCIENCES Μ.ΕΠΕ.» β) με α/α 24 στις εταιρείες «SANTAIR A.E.», «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.» και «EDWARDS LIFESCIENCES Μ.ΕΠΕ.» από 70τμχ έκαστη γ) με α/α 25 στις εταιρείες «SANTAIR A.E.»και «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.» από 40τμχ έκαστη, με α/α 26 στις εταιρείες «SANTAIR A.E.»και «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.» 10τμχ έκαστη εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές. 4. τη συνέχιση του προαναφερόμενου διαγωνισμού με πρόσκληση στις εταιρίες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται βάσει του ΠΔ118/2007 και της διακήρυξης με αριθμό 40/2014. Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Καραμπάτσας Ευ. Κωνσταντίνος Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού της 15 ης / Έκτακτης Δ.Σ. Τα Μέλη Καριπίδης Ιωάννης Αναγνωστοπούλου Καλλιόπη Κουτσιανάς Θεόδωρος Σωτηράκου Σοφία Χαρίση Ευαγγελία Μπαρμπής Δημήτριος Λάρισα, 27/07/2015 Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ρόβα Βασιλική