ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α."

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τηλ.: Fax: , Ιστοσελίδα: Ιούνιος 2014

2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ίδρυση Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.) ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/ ) και έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα. Με την από 25/5/2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων της η Εταιρεία έλαβε την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Η Εταιρεία ως επιχείρηση των Ο.Τ.Α. αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (άρθρα 225, 252, 253, 265 και 268) καθώς και από τις διατάξεις περί Α.Ε. του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τις διατάξεις του Ν.3604/2007 «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις».

3 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σκοποί της Εταιρείας είναι: α) η επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους (π.χ. ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ κ.λπ.) και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήτοι των Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κορινθίας, γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, δ) Η συμμετοχή της σε προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς της αφορούν το σχεδιασμό, μελέτη, ωρίμανση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ, την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και δράσεων προβολής-προώθησης.

4 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιοχή παρέμβασης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η περιοχή όπου δραστηριοποιήθηκε κυρίως η Εταιρεία μέχρι σήμερα είναι η Νοτιοανατολική Πελοπόννησος και περιλαμβάνει τους παρακάτω Ο.Τ.Α.: Τρίπολης, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Σπάρτης, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Μονεμβασίας, Ελαφονήσου, Ναυπλιέων, Άργους-Μυκηνών.

5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ δρχ δρχ δρχ δρχ , ,60. Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,25 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστης.

6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ) 1 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ,738% ,05 2 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ,524% ,65 3 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ,840% ,40 4 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,561% ,90 5 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ,116% ,65 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , ,70 7 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ , ,20 8 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 500 1,402% ,00 9 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 100 0,280% 2.935,00 10 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 42 0,118% 1.232,70 11 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 205 0, ,75 12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 951 2,666% ,85 13 ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 79 0, ,65 14 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑ A.E. 45 0,126% 1.320,75 15 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 40 0,11% 1.174,00 16 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 340 0,95% 9.979,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ,00% ,25

7 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι 7μελές, εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Η εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.

8 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Με την από 03/06/2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προέκυψε το νέο Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 6/ συνεδρίαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη και θα διοικήσει την Εταιρεία για τα επόμενα δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι την : Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Βασίλειος Σαλάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Νότιας Κυνουρίας Α Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα Πριφτάκη, Αντιδήμαρχος Μονεμβασίας Β Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Γκαύρος, Αντιδήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Διευθύνων Σύμβουλος Μαρίνης Μπερέτσος, Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος Εντεταλμένος Σύμβουλος: Εμμανουήλ Δολιανίτης, Δημοτικός Σύμβουλος Νότιας Κυνουρίας Μέλη Σωτήριος Μένεγας, Δημοτικός Σύμβουλος Ευρώτα Σπυρίδων Φλώρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου

9 5. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα διαθέτει προσωπικό βασικής στελέχωσης αποτελούμενο από 37 άτομα, ήτοι 17 μόνιμους (2 Δασολόγοι-Περιβαλλοντολόγοι, 1 Γεωπόνος, 3 Οικονομολόγοι, 1 Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, 2 Πολιτικοί Μηχανικοί, 1 Μηχανολόγος Μηχανικός, 1 Μηχανικός ΤΕ, 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 3 Υπάλληλοι Γραφείου, 1 καθαρίστρια) και επιπλέον 20 εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων (4 Πολιτικοί Μηχανικοί, 3 Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 3 Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί, 1 Χημικός Μηχανικός, 1 Αρχιτέκτονας, 1 Μηχανικός Περιβάλλοντος, 2 Γεωλόγοι-Περιβαλλοντολόγοι, 2 Μηχανικοί ΤΕ, 1 Φυσικός, 1 Σύμβουλος Επιχειρήσεων, 1 Δικηγόρος) για την παροχή συμβουλών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εκπόνηση ειδικών μελετών για την Τεχνική Στήριξη των Ο.Τ.Α. Η Εταιρεία λειτουργεί οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τη διέπει, η οποία έχει αναλάβει αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΘ. 09 ΕΣΔΠ-01/1 «ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ» 4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΣΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΔΕΛΛΑ ΑΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΘΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΙΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) ΤΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΕΡΓΩΝ) ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ) ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΝΕΡΗ ΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΑΝΝΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΔΕΛΛΑ ΑΝΝΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ) MΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΔΕΛΛΑ ΑΝΝΑ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ) KALAVER IVANA ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ) ΜΕΝΗ ΞΕΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) ΞΕΝΗ ΜΕΝΙΑ ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΣΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10 6. Β ΚΠΣ Βασικές συμβάσεις κατά το Β ΚΠΣ Με την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας υπογράφηκε σύμβαση με το Υπουργείο Γεωργίας για την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη περιοχής Πάρνωνα - Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το έργο στόχευε στην ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα μέσα από την ανάπτυξη συμπληρωματικών και εναλλακτικών ως προς τη γεωργία οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση της φυσιογνωμίας της περιοχής και στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών της στοιχείων πολιτιστική ανάδειξη των χαρακτηριστικών της στοιχείωνπολιτιστική παράδοση-φυσικό περιβάλλον-αρχιτεκτονική κληρονομιά. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ δρχ. / ,00 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 6 έτη ΑΜΟΙΒΗ δρχ. / ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

11 6. Β ΚΠΣ Βασικές συμβάσεις κατά το Β ΚΠΣ Το δεύτερο έργο που υλοποιήθηκε ήταν το Οικολογικό Πάρκο Όρους Πάρνωνα Υγρότοπου Μουστού ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οικολογικό πάρκο Όρους Πάρνωνα Υγρότοπου Μουστού Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) Το έργο είχε ως σκοπό τη διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη των οικοτόπων στην περιοχή του Όρους Πάρνωνα και του Υγρότοπου Μουστού μέσα από ειδικές μελέτες, διαχειριστικά σχέδια και ενέργειες και την αντιμετώπιση των ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ δρχ. / ,00 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5 έτη ΑΜΟΙΒΗ δρχ. / ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

12 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η Εταιρεία κατά την γ προγραμματική περίοδο διαχειρίστηκε έργα και προγράμματα σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και απασχόληση, συνολικού προϋπολογισμού ,83. Α/Α ΕΡΓΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Κ.Π.LEADER ,78 2 O.Π.Α.Α.Χ. Άξονας 7 Ε.Π. «Α.Α- Α.Υ.» & Μέτρο ΠΕΠ ,27 3 K.Π. EQUAL «IDEA» ,00 4 Κ.Π. ΕQUAL «ΠΕΙΡΑΝ» ,63 5 Κ.Π. ΕQUAL «Βιολογική Κτηνοτροφία» , Έργα Μέτρου 5.3 «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμων Μονεμβάσιας, Σκάλας, Ασωπού, Πελλάνας, Λεωνιδίου, Τεγέας, Βόρειας Κυνουρίας και «ΚΔΑΠ» Δήμου Μολάων Έργα Μέτρου «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμων Ανατολικής Μάνης, Θεραπνών, Νιάτων-Ζάρακα και «ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ» Δήμου Βόρειας Κυνουρίας , ,69 8 Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη Φορέα Διαχείρισης , «Οδοιπορικό εκδηλώσεων για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων και μεσογειακής γαστρονομίας στην περιοχή τα Ανατολικής Πελοποννήσου» (Μόνο για την Γιορτή τα Τσακώνικης Μελιτζάνας Δήμου Λεωνιδίου) ΠΕΠ Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Στήριξη της Απασχόλησης μέσω τα Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία» Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Στήριξη της απασχόλησης μέσω τα εφαρμογής τα τοπικού συμφώνου ποιότητας για τον αγροτουρισμό και τα αγροτικά προϊόντα» «Εξοπλισμός και Λειτουργία Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα- Υγρότοπου Μουστού» - Μέτρο 8.1 του Ε.Π. «Περιβάλλον» «Έργα ανάδειξης και προσέλκυσης επισκεπτών του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα Μουστού «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ των Γυναικών» - Μέτρο 5.3 «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» , , , , , ,60

13 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΡΓΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «Οργάνωση και υλοποίηση πρόσκλησης και φιλοξενίας Ελλήνων (και κυρίως) ξένων δημοσιογράφων και παρουσίαση ημερίδας (αλλά και σε επισκέψεις σε ελαιώνες και παραγωγούς ελιάς και ελαιολάδου Πελοποννήσου) των προϊόντων αυτών τα Περιφέρειας. ΚΕΤΑ Πελοποννήσου Έρευνα benchmarking σε 10 κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, από επιχειρήσεις ανά κλάδο, επαναλαμβανόμενη και επαναξιολογούμενη (2 φορές στην πενταετία), με μεθοδολογία που θα οριστεί από το συντονιστικό όργανο των ΚΕΤΑ» - Δράση ΚΕΤΑ Πελοποννήσου «Μελέτη καταγραφής των ιδιαίτερων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες και οι γυναίκες επιχειρηματίες ή υποψήφιες επιχειρηματίες», Δράση ΚΕΤΑ Πελοποννήσου «Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τοπικού πληθυσμού για την προστασία του όρους Πάρνωνα από τα πυρκαγιές» - Μέτρο ΠΕΠ «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Κανδάλου Δήμου Τεγέας, Νομού Αρκαδίας» - ΕΤΕΡΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Ριζών Δήμου Τεγέας, Νομού Αρκαδίας» - ΕΤΕΡΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων και Πλατειών οικισμού Πλύτρας Δήμου Ασωπού, Νομού Λακωνίας» - ΕΤΕΡΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Μολάων» -. τα Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ο.Ε.Ε. «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» - τα Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ο.Ε.Ε. «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων και πλατειών εντός οικιισμού Τ.Δ. Καστριού Δ. Βόρειας Κυνουρίας» - ΕΤΕΡΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων και πλατειών εντός οικιισμού Τ.Δ. Αγ. Πέτρου Δ. Βόρειας Κυνουρίας» - ΕΤΕΡΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο Γενική διαχειριστική μελέτη ανάπλασης και υποδομών ΤΔ Καρυάς Δήμου Λυρκείας Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Πέρα Μέλανα του Τ.Δ. Μελάνων Τυρού Νομού Αρκαδίας , , , , , , , , , , , , ,11 28 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζάρακα ,98

14 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΡΓΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αναπλάσεις εσωτερικών δρόμων στο Τ.Δ. Καστάνιτσα Δήμου Β. Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας Συμφωνητικό ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης της διεπιστημονικής ομάδας έργου του επιχειρησιακού προγράμματος της Κοινότητας Κοσμά Συμφωνητικό ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης της διεπιστημονικής ομάδας έργου του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Τεγέας Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυση της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης Λεωνιδίου Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυση της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης Τεγέας Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυση της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης Ζάρακα Προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Διαδημοτική συνεργασία Δήμων Λεωνιδίου και Ζάρακα για το σχεδιασμό της ανάπτυξης στον άξονα της ανατολικής Πελοποννήσου» Προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Διαδημοτική συνεργασία Δήμων ΑΣΩΠΟΥ, ΒΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» - Σχεδιασμός της ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου «Ανάπτυξη περιοχής χερσονήσου Κάβο Μαλέα» Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την περίοδο » Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τυρού για την περίοδο » Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σκάλας για την περίοδο » Προγραμματική σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης Ο.Τ.Α. Νότιας Αρκαδίας Προγραμματική σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης Ο.Τ.Α. Νότιας Λακωνίας Προγραμματική σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης Δήμων ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ και ΘΕΡΑΠΝΩΝ , , , , , , , , , , , , , ,00

15 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΡΓΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προγραμματική σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης Δήμων ΤΕΓΕΑΣ, ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΩΝ Προγραμματική σύμβαση για την ανανέωση του καστανοπαραγωγικού δυναμικού καστανεώνα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Κοινότητας Καρυών Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Τεγέας» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Μονεμβάσιας» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Λεωνιδίου» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ασωπού» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πελλάνας» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Θεραπνών» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ανατολικής Μάνης» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στους Δήμους Νιάτων & Ζάρακα» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο: Προετοιμασία αίτήσης ενίσχυσης φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Τυρού στο Μέτρο 313 Υπομέτρο 313 Α «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών» του Άξονα 3 Π.Α.Α Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο: Προετοιμασία αίτήσης ενίσχυσης φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Λεωνιδίου στο Μέτρο 313 Υπομέτρο 313 Α «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών» του Άξονα 3 Π.Α.Α , , , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,83

16 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Στις 7 Ιουνίου 2010 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία». Το συνολικό εγκεκριμένο ποσό δημόσιας δαπάνης του τοπικού προγράμματος LEADER ανέρχεται σε ,00 Ευρώ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα πλαίσια του προγράμματος θα υλοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις στους τομείς του αγροτικού τουρισμού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και μικρά δημόσια έργα για δράσεις αξιοποίησης της φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ,00 Ευρώ ,27 Ευρώ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

17 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Αφορά το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού που συνίσταται στην κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: αποχέτευσης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,65 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. / Ταμείο Συνοχής ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ) Αφορά την αναπαλαίωση του προβιομηχανικού κτιρίου της «Φάμπρικας» και την μετατροπή του σε Κέντρο προβολής και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής και του θαλάσσιου εμπορίου στον ιστορικό τόπο του Λεωνιδίου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,99 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» / ΕΤΠΑ

18 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Λεωνιδίου, συνολικής δόμησης 676 μ2, από την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Ε τουλάχιστον κατά μια κατηγορία κατά ΚΕΝΑΚ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 337, ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. / Ταμείο Συνοχής ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Η Εταιρεία ανέλαβε να υποστηρίξει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα στην υλοποίηση του έργου, το οποίο αφορά στην καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, τόσο ως προς την σκοπιμότητα όσο και στις ειδικές, βιοκλιματικές και αρχιτεκτονικές απαιτήσεις και δυνατότητες, καθώς και στην ετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης του έργου από Αναπτυξιακά Προγράμματα. Η μελέτη του κτιρίου Μπασουράκου απέσπασε το 2ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MaTrID.

19 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Το έργο που υλοποιείται αφορά στην κατασκευή του νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών ΜΟΜΑ Καλαμών, Μαραθούσας και στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης εντός Ε.Ρ.Σ. του Δήμου Μεγαλόπολης, συνολικού μήκους μέτρων. Το νέο δίκτυο ύδρευσης θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων των οικισμών και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες πυρόσβεσής του. Επιπλέον, θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των οικισμών τόσο στην παρούσα φάση όσο και για τα επόμενα χρόνια και θα αντικατασταθεί το πεπαλαιωμένο υφιστάμενο δίκτυο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περιφέρεια Πελοποννήσου Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

20 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Δήμος Μονεμβασίας Η Εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης η οποία αφορά σε επεμβάσεις για την διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στο παραλιακό μέτωπο της Πλύτρας Λακωνίας έκτασης 6.5 στρεμμάτων. Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η μελέτη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΕΡΒΕΝΩΝ (οικισμός Κάτω Βερβένων )-ΦΑΣΗ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Η Εταιρεία εκπόνησε την Οριστική Μελέτη του έργου, η οποία αφορά στη διαμόρφωση του οικοπέδου σε κλιμακωτά επίπεδα λόγω μεγάλης κλίσης, στη διαμόρφωση υπαίθριου αμφιθεατρικού χώρου με κερκίδες και σκηνή (200 ατόμων περίπου), στη διαμόρφωση μικρής παιδικής χαράς και στην τοποθέτηση ξύλινων στεγάστρων και εξοπλισμού (παγκάκια). Έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο ΠΑΑ και έχει αξιολογηθεί θετικά. Αναμένεται η απόφαση ένταξης της Πράξης.

21 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Κ.Τ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Στόχος είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία καθώς και την ενδυνάμωση των 80 ανέργων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασίας, που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε αυτή. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ από 7/2012 έως 12/2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιφέρεια Πελοποννήσου Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης (Δήμοι Βόρειας Κυνουρίας,Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασίας). ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΑ από 2/2014 έως 3/2015

22 10. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Το έργο, στο σύνολό του, αφορά την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (στολές, μουσικά όργανα, συστήματα ήχου και λοιπού μουσικού εξοπλισμού) των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου καθώς επίσης και την οργάνωση και πραγματοποίηση ενός Φεστιβάλ με στόχο τη δημιουργία ενός θεσμού που δημιουργεί πολιτιστικά γεγονότα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απώτερος στόχος είναι η υποστήριξη των δομών τοπικού πολιτισμού καθώς και η κατάρτιση ενός προγράμματος πολιτιστικών γεγονότων, που κλιμακώνονται από το επίπεδο του Δήμου σε εκείνο της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας, καθιστώντας την Πελοπόννησο τόπο παραγωγής τοπικού πολιτισμού εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα: Υποέργο 1: Προμήθεια στολών των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου Υποέργο 2: Προμήθεια μουσικών Οργάνων, συστημάτων ήχου και λοιπού εξοπλισμού των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου Υποέργο 3: Φεστιβάλ Πελοποννήσου Υποέργο 4: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περιφέρεια Πελοποννήσου «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι»/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ

23 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από: Την υλοποίηση και διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων. Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης των ΟΤΑ και των φορέων της περιοχής. Την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών σε Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους φορείς. Η Εταιρεία προς διεύρυνση των επιχειρηματικών της συνεργασιών συμμετέχει στο κεφάλαιο των κάτωθι εταιρειών: Στην εταιρεία «Πελοπόννησος» Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης με το ποσό των 5.194,20. Στην εταιρεία «ΚΕΤΑ Πελοποννήσου» με το ποσό των 5.600,00. Στην εταιρεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΠΕΤΑ Α.Ε.» με το ποσό των 1.950,00. Στη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κορίνθου» με το ποσό των 236,24. Στην εταιρεία «Αγροδυναμική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου» με το ποσό των 1.000,00.

24 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έσοδα της Εταιρείας έτους 2013: Το 71% των εσόδων της Εταιρείας όσον αφορά την Τεχνική Στήριξη Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, προήλθε τόσο από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας με ποσοστό 37% όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας με ποσοστό 34%. Όλοι οι υπόλοιποι ΟΤΑ καλύπτουν το 29% των εσόδων της Τεχνικής Στήριξης Ο.Τ.Α. Αναλυτικότερα το ποσοστό εσόδων από τιμολογήσεις ανά Ο.Τ.Α. για το έτος 2013 παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα. Ποσοστά τιμολογημένων εσόδων ανά ΟΤΑ α και β βαθμού έτους 2013

25 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Από το σύνολο των τιμολογημένων εσόδων που αφορούν τα έργα που υλοποίησε η Εταιρεία στα πλαίσια της Τεχνικής Στήριξης Ο.Τ.Α. α και β βαθμού εντός του 2013 τα οποία ανέρχονται στο ποσό των ,23 (πλέον ΦΠΑ), κατάφερε να εισπράξει μέσα στη χρήση του 2013 το ποσό των ,45 που αντιστοιχεί στο 80% του συνόλου των τιμολογήσεων. Διαπιστώνεται λοιπόν μεγάλη εισπρακτική ικανότητα από πλευράς της Εταιρείας και αποτελεσματικότητα στην άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων που δημιουργούνται από τις υπηρεσίες Δημοσιονομικού Έλεγχου της Περιφέρειας. Τα ποσοστά των αντίστοιχων εισπράξεων από τους ΟΤΑ α και β βαθμού που είχε η Εταιρεία εντός του 2013 από την τιμολόγηση των παραπάνω έργων αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Ποσοστά εισπράξεων ανά ΟΤΑ α και β βαθμού έτους 2013 σχετικά με τιμολογήσεις έτους % 3% Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 43% ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 36%

26 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γενικότερα, ομαδοποιώντας τις πηγές εσόδων της Εταιρείας προκύπτει ότι το: 83% προέρχεται από την Τεχνική Στήριξη των Ο.Τ.Α. Α & Β Βαθμού και λοιπών φορέων 14% προέρχεται από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER 3% προέρχεται από την υλοποίηση Λοιπών Προγραμμάτων (Άξονας 3, ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ κ.α) 14% 3% ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ LEADER ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 83%

27 12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και οι μεταβολές εσόδων εξόδων τo χρονικό διάστημα ΕΤΗ / ΠΟΣΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , , , , , , , , , , , , ,29 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , , , , , , , , , ,43

28 13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ Μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, είναι η συμμετοχή της σε διάφορους οργανισμούς, εταιρείες και δίκτυα, για τη στήριξη και προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής. Μέσα από τις συνεργασίες αυτές διασφαλίζεται η συνεχής διάχυση της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας και δίνεται η δυνατότητα στην Εταιρεία να ανταποκρίνεται σε οποιεσδήποτε εξελίξεις διαδραματίζονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πελοπόννησος Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α. Πελοποννήσου) Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (ΠΕΤΑ Α.Ε.) Συνεταιριστική Τράπεζα Κορίνθου Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας ΗΕLADA-Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών Ελληνικό & Ευρωπαϊκό Δίκτυο LEADER

29 14. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει καθιερώσει να ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές, παρότι δεν απαιτείται από το νόμο (χαμηλός κύκλος εργασιών). Σκοπός του ετήσιου Οικονομικού Ελέγχου της εταιρείας είναι η οικονομική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και η απρόσκοπτη λειτουργία της και αποδοτικότητά της, δεδομένου ότι διαχειρίζεται κοινοτικά και εθνικά κονδύλια. Κατά τα τελευταία οχτώ έτη πραγματοποιήθηκε έλεγχος της εταιρείας από Ορκωτούς Λογιστές και έχει γίνει διαχειριστικός έλεγχος για τη διαχειριστική περίοδο / χρήση 01/01/ /12/2013 με το κλείσιμο του Ισολογισμού χρήσης 2013.

30 15. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 H Εταιρεία από το 2003 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO, το οποίο συντελεί στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας, στη βελτίωση της εσωτερικής της οργάνωσης, στη βελτίωση-αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της τόσο σε θέματα οργάνωσης όσο και σε θέματα γνώσης των υπηρεσιών που παρέχει, καθώς και στη βελτίωση της εικόνας της τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον.

31 16. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η Εταιρεία έχει λάβει έγγραφα επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ε.Δ.Α.Π.Π.), για τις κατηγορίες Α, Β και Γ. Όσον αφορά την κατηγορία τύπου Α η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής που εκτελούνται με βάση το Ν. 1418/84, όπως εκάστοτε ισχύει), όπως έργα οικοδομικά, συγκοινωνιακά και δικτύων κοινής ωφέλειας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά/αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων κ.α., καθώς και των τεχνικών μελετών τους που υπάγονται στο Ν. 3316/05. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι πράξεις τεχνικών έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία). Όσον αφορά την κατηγορία τύπου Β η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες προμήθειες), όπως έργα/ δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.α. Η επιβεβαίωση τύπου Β καλύπτει τον φορέα για την εκτέλεση όλων των λοιπών πράξεων πλην τεχνικών έργων και μελετών του Ν 3316/05 (περιλαμβανομένων και πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ), για τις οποίες ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ή την επιλογή ωφελουμένων.

32 16. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Όσον αφορά την κατηγορία τύπου Γ, η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο, οι οποίες υλοποιούνται με ίδια μέσα και δύνανται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Επίσης η Εταιρεία έχει εγγραφεί: Α. στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις Κατηγορίες: 1. Εκπόνηση Μελετών-Εμπειρογνωμοσυνών-Ερευνών 2. Υπηρεσίες Συμβούλων & Β. στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών: 1. Εκπόνηση μελετών-εμπειρογνωμοσυνών-διενέργεια ερευνών 2. Υπηρεσίες Συμβούλων 3. Υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου 4. Έλεγχοι

33 17. ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Σχεδιασμός και προετοιμασία στο πλαίσιο του νέου προγράμματος LEADER: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, βάσει της 3 ης Εγκυκλίου για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (υπ αριθμόν Πρωτ. 885/ΕΥΣΣΑΑΑΠ74_ ). 2. Υλοποίηση νέων συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων. 3. Διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ανάπτυξη νέων συνεργασιών. 4. Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Τοπικό Πληθυσμό και τους ΟΤΑ α και β βαθμού. 5. Εξειδίκευση και συνεχής βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Εμπλουτισμός και αξιολόγηση του Μητρώου Συνεργατών. Συνεργασίες με νέους επιστήμονες με έμφαση στις τεχνικές ειδικότητες. 6. Επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια διοίκησης.

34 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φεστιβάλ Τσακωνιάς Μελιτζάzz Λεωνιδίου

35 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φεστιβάλ Τσακωνιάς Μελιτζάzz Λεωνιδίου

36 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φεστιβάλ Τσακωνιάς Μελιτζάzz Λεωνιδίου 2014

37 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φεστιβάλ Πελοποννήσου

38 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Διακρατικά Διατοπικά Προγράμματα τοπικού προγράμματος LEADER

39 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου

40 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φάμπρικα Πολιτισμού - Κτίριο

41 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φάμπρικα Πολιτισμού Εσωτερικό Κτιρίου

42 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φάμπρικα Πολιτισμού Περιβάλλων Χώρος

43 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου

44 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δημοτικό Κτίριο: Δημαρχείο

45 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Παιδικός Σταθμός Λεωνιδίου

46 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δημιουργία Βοτανικού Σταθμού - Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη χλωρίδα του Πάρνωνα

47 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Πλατεία Πλύτρας

48 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Πλατεία Πλύτρας

49 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τεχνική Στήριξη ΟΤΑ-Σχέδια Δράσης-Μελέτες

50 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κτίριο Μπασουράκου - Βιοκλιματική αποκατάσταση κτιρίου 2ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MaTrID.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ίδρυση Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.) ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/11-10-95) και έλαβε τη μορφή της

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1966 Τόπος γέννησης: Αθήνα, Ν. Αττικής

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1966 Τόπος γέννησης: Αθήνα, Ν. Αττικής Δεμέστιχα 2 Τρίπολη Ν. Αρκαδίας Τ.Κ 221 00 Τηλ. / Φαξ: 2710-235067 Τηλ Εργασίας: 27570-22807 Κινητό: 6974636446 E-mail: mmperetsos@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Γενικά στοιχεία Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Έτος γεννήσεως : 1967 Διεύθυνση : Καλαθά Πέτρου Χριστίνα : Δεμέστιχα 2, 221 00 Τρίπολη Τηλέφωνο : 2710235067, 6974634283 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 4/2008 Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 Β Φάση - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΡΙΝ-0Κ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 718/03-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 507/03-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δεύτερη Φάση Υλοποίησης Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 2012 2014 Δήμος Τρίπολης Σεπτέμβριος 2012 1. Εισαγωγή Κεφάλαιο 1.1 Γενικά Κεφάλαιο 1.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Υ Λ Ι Κ Ο Ω Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ι Σ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Υ Λ Ι Κ Ο Ω Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ι Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Υ Λ Ι Κ Ο Ω Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ι Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Μ Ε Ν Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2007 2010. Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός. Τεύχος Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2007 2010. Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός. Τεύχος Α ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2007 2010 Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός Τεύχος Α Οκτώβριος 2007 ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006

«Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006 «Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 80%. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ N. ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα