ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020"

Transcript

1 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ » ΤΟΥ ΠΑ.ΠΕΙ. Μέξης Ιωάννης Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

2 Τα ελληνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι αποκλειστικά τομεακά και περιφερειακά. Οι Ελληνικοί Δήμοι διεκδικούν πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία όπως όλοι οι άλλοι ωφελούμενοι. Στην πράξη, οι ελληνικές τοπικές αρχές δεν ήταν ισότιμοι εταίροι στο σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού και οικονομικών πόρων, οι δήμοι της Ελλάδας ειδικά οι μικροί και μεσαίοιαδυνατούν να προωθήσουν

3 Μόλις προσφάτως, το 12 ο του 2011 η ΕΕΤΑΑ (ένας φορέας του ΥΠΕΣ και της Τ.Α., εξειδικευμένος σε τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα) ορίστηκε ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για την υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων του ΕΣΠΑ. Αυτή η αποκέντρωση των διαδικασιών διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής συνέβαλε στη μείωση του διαχειριστικού κόστους και επιπλέον αύξησε την απορρόφηση των πόρων των Κοινοτικών ταμείων, τη συνολική αποδοτικότητα και τη διαφάνεια.

4 Ως ο κατ εξοχήν φορέας των Ελληνικών Δήμων και στη βάση της καλής απόδοσης ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, η ΕΕΤΑΑ διαθέτει την αναγκαία νομιμοποίηση, τις δομές και υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό και την εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση της πολιτικής συνοχής και ειδικότερα των τοπικών κοινωνικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, με συγκριτικά χαμηλό λειτουργικό κόστος, υψηλή απορρόφηση των πόρων και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Συνεπώς, η ΕΕΤΑΑ θα μπορούσε να επιλεγεί ως ο κατάλληλος εκπρόσωπος των τοπικών αρχών για τη διαχείριση των προγραμμάτων της εδαφικής συνοχής και αστικής-τοπικής ανάπτυξης για λογαριασμό των ελληνικών δήμων ή/και των ειδικών εδαφικών ενοτήτων σε στενή συνεργασία με το κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

5 Ταυτότητα, Στόχοι και δραστηριότητες της ΕΕΤΑΑ Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (EETAA Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1985, σύμφωνα με το νόμο 1518/85, έπειτα από ομόφωνη έγκρισή του από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και έπειτα από σχετική πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους και της ΚΕΔΚΕ. Μετοχική σύνθεση ΕΕΤΑΑ

6 Η ΕΕΤΑΑ έχει οριστεί ως Δικαιούχος και Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για δράσεις του ΕΣΠΑ και του ΕΠ «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και αντίστοιχα έχει πιστοποιηθεί για τη διαχειριστική επάρκεια της. Επίσης, έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 Βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες Παροχή επιστημονικής, τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους Κεντρικούς Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και τους συλλογικούς φορείς της Αυτοδιοίκησης Α. Υπηρεσίες για ζητήματα θεσμών Διοίκησης:. την ολοκλήρωση της διοικητικής δομής της χώρας, την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και των διαφόρων επιπέδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την σχεδιασμένη ανάληψη και άσκηση νέων αρμοδιοτήτων από την Τ.Α., τα πεδία εφαρμογής και τις μορφές της διαδημοτικής συνεργασίας, τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ κ.α. B. Υπηρεσίες για ζητήματα λειτουργίας των ΟΤΑ: Συστήματα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας, συστήματα ανάπτυξης και αξιοποίησης προσωπικού, συστήματα προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας και της ποιότητας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών, συστήματα ανάπτυξης και διάδοσης των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής στους ΟΤΑ κ.α.

7 Γ. Υπηρεσίες για ζητήματα οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: το πλαίσιο για τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, συστήματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, συστήματα αξιοποίησης της περιουσίας των ΟΤΑ κ.α. Δ. Υπηρεσίες για ζητήματα δράσης και ανάπτυξης της ΤΑ: διαμόρφωση τοπικών πολιτικών, προγραμμάτων και προτύπων για την κάθε είδους δράση των ΟΤΑ. E. Υπηρεσίες κατάρτισης και δια βίου μάθησης: Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης προς τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ανέργων, στο πλαίσιο των πολιτικών ενθάρρυνσης της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης.

8 Η εμπειρία των προηγουμένων τεσσάρων κοινοτικών πλαισίων στήριξης, καταδεικνύει κάποιες επαναλαμβανόμενες αδυναμίες διαχειριστικές που δυστυχώς συντελούν στη μη έγκαιρη και επιλέξιμη απορρόφηση των κονδυλίων. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο να έχουμε υπερδεσμέυσεις αλλά ταυτόχρονα μικρές απορροφήσεις, οι οποίες γίνονται ακόμη λιγότερες όταν διάφοροι ελεγκτικοί μηχανισμοί, βλέποντας τον τύπο κι όχι την ουσία, κάνουν οριζόντιες όπως λέγεται διορθώσεις.

9 Με δεδομένο ότι και ο νέος νόμος πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/ Μέρος Ι & ΙΙ), δεν έχει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στα θέματα που προαναφέρθηκαν, από τον προηγούμενο και μάλιστα περιορίζει ακόμη περισσότερο το ρόλο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, προτείνονται τα εξής:

10 Να υπάρξει ρητή δέσμευση για τα «ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης» τα οποία σύμφωνα με τις Κοινοτικές κατευθύνσεις πρέπει να χρηματοδοτηθούν με συγκεκριμένο % των πόρων του ΕΤΠΑ. Με δεδομένη την σημερινή οικονομική συγκυρία, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ούτως ώστε να βρεθούν περισσότεροι πόροι για τα λεγόμενα «κοινωνικά προγράμματα» και η διαχείρισή τους να περάσει απ ευθείας στους ΟΤΑ Α βαθμού, μιας και είναι οι αποκλειστικά δικαιούχοι και υπεύθυνοι για την υλοποίησή τους. Ο ρόλος των περιφερειών να είναι διακριτός και επικουρικός.

11 Να προβλεφτεί η δυνατότητα, μέσα από τα ΠΕΠ, ή τα Τομεακά προγράμματα, μέρος των κονδυλίων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους ΟΤΑ Α βαθμού, να τα διαχειρίζεται η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω ενδιάμεσου φορέα (πχ ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ). Να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει εξειδίκευση των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με συγκεκριμένες κατηγορίες δράσης για τους Δήμους

12 Να υπάρχει ισότιμη συμμετοχή των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης σε περίπτωση που πρόγραμμα ή δράση, αφορά συνολικά την Αυτοδιοίκηση. Να δοθεί η δυνατότητα, να υπάρξει συνέχεια στη λεγόμενη διαχειριστική επάρκεια των Δήμων με κεντρική στήριξη από την ΚΕΔΕ. Να περιληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», η οργάνωση και ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των 325 Δήμων.

13 Να διεκδικηθούν πόροι για Τεχνική Βοήθεια, μέσα από το ΕΣΠΑ, οι οποίοι έγκαιρα να διατεθούν στους Δήμους ούτως ώστε να μπορούν να ωριμάζουν έργα και να γίνονται οι απαραίτητες μελέτες, χωρίς να επιβαρύνεται εξολοκλήρου ο πενιχρός προϋπολογισμός των Δήμων. Αυτό το μέτρο θα δώσει τη δυνατότητα ακόμα και σε μικρούς Δήμους να συμμετέχουν χωρίς αποκλεισμούς στο ΕΣΠΑ.

14 Να θεσπισθούν από την ΚΕΔΕ τακτικοί κύκλοι ενημέρωσης των Δήμων απ όπου θα επικαιροποιούνται οι δράσεις, θα παρουσιάζονται τυχόν άλλα προγράμματα (πχ διακρατικά) στους οποίους η ΚΕΔΕ θα αφουγκράζεται τα προβλήματα ούτως ώστε σε πρώτο χρόνο να μπορεί να παρέμβει θεσμικά. Να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση και υποστήριξη του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ αφού ως Φορέας πρωτίστως της ΚΕΔΕ αλλά και του ΥΠΕΣ, απέδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική λύση στη διαχείριση.

Η Συμβολή των Δήμων στην Αντιμετώπιση της Κρίσης & την Προώθηση της Ανάπτυξης

Η Συμβολή των Δήμων στην Αντιμετώπιση της Κρίσης & την Προώθηση της Ανάπτυξης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Συμβολή των Δήμων στην Αντιμετώπιση της Κρίσης & την Προώθηση της Ανάπτυξης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις & διεκδικήσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι θέσεις & διεκδικήσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ Οι θέσεις & διεκδικήσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σεπτέμβριος 2015 Η Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013 Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Η κατάσταση σήμερα Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, εξαιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Αθήνα, Μάιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ...

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης... 2 1.2 Περιεχόμενα της μελέτης... 2 1.3 Η έννοια του οικοτουρισμού... 4 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 2.1 Ο οικοτουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εύχομαι καλή χρονιά σε σας και τις οικογένειές σας. Κωστής Χατζηδάκης Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Εύχομαι καλή χρονιά σε σας και τις οικογένειές σας. Κωστής Χατζηδάκης Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, τις συνθήκες ασφυκτικής έλλειψης ρευστότητας και τα προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα, η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων στην Ελλάδα υπερβαίνει σήμερα κατά πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 1. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Με λιγότερο από δυό χρόνια για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου Ο Δήμος Αποκορώνου συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ορεινό όγκο, μια παραγωγική και ιδιαιτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax.

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειακή Στρατηγική Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας & κάθε μορφής Διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΣΕΙΦ) ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006)

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε. Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 2006 (βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΙΟΥΝΗΣ 2007 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βάσει σχεδίου αναθεώρησης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΑΞΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος της ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα