ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: ,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: ,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ AYΓOYΣTOΣ 2014

2 Αντικείμενο του έργου Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι τα λιμενικά έργα βελτίωσης του αλιευτικού καταφυγίου Βραχατίου. Συγκεκριμένα oι εργασίες που θα γίνουν αφορούν στα εξής: Επέκταση υπήνεμου μώλου Διαπλάτυνση υπήνεμου μώλου Εκβάθυνση λιμενολεκάνης Ολοκλήρωση της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου Διαμόρφωση της επιφάνειας κυκλοφορίας του προσήνεμου μώλου Εξοπλισμός των ανωδομών Επέκταση Υπήνεμου Μώλου Τα προτεινόμενα έργα για την κατασκευή της επέκτασης του υπήνεμου μώλου, παρουσιάζονται στο Σχέδιο Λ-2. Ειδικότερα, Ο υπήνεμος μώλος επεκτείνεται συνολικά περίπου 160 m, εκ των οποίων τα 6,10 m περίπου αποτελούν τμήμα συναρμογής με τον υφιστάμενο υπήνεμο μώλο. Συγκεκριμένα, το τμήμα της επέκτασης αποτελείται από το τμήμα (εδ), το οποίο έχει μήκος περίπου 6,10m και αποτελεί τμήμα συναρμογής, το (γδ), το οποίο έχει μήκος περίπου 115,30m και σχηματίζει με τον βορά γωνία περίπου 25deg και το τμήμα (αβγ), μήκους περίπου 38,10m, το οποίο σχηματίζει με το τμήμα (βγ), γωνία 125deg και με τον βορά γωνία περίπου 79deg (βλ. Σχέδιο Λ-2). Η επέκταση του υπήνεμου μώλου διαμορφώνεται με μικτή διατομή. Εξωτερικά κατασκευάζεται πρανές με φυσικούς ογκολίθους και λίθους και εσωτερικά κατασκευάζεται κρηπίδωμα (ΑΒΓΑο) μήκους περίπου 142,30m. Η εξωτερική στρώση της θωράκισης κατασκευάζεται από φυσικούς ογκολίθους με ατομικό βάρος από 2,0tn έως 3,50tn, όπως παρουσιάζεται στα σχέδια Λ-5.1 και Λ-5.2. Οι φυσικοί ογκόλιθοι της εξωτερικής θωράκισης τοποθετούνται σε δύο στρώσεις με κλίση των πρανών 1:1,50 (κατα:οριζ). Η στέψη διαμορφώνεται στα +2,50m και έχει πλάτος 3,0m. Διαμορφώνεται με τρία κατ ελάχιστο τεμάχια φυσικών ογκολίθων στην άνω σειρά όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη οριστική μελέτη του έργου (βλ. Σχέδια Λ-5.1 και Λ-5.2). 2

3 Εσωτερικά της εξωτερικής θωράκισης κατασκευάζεται στρώση από φυσικούς ογκολίθους και λίθους όπισθεν του κρηπιδώματος. Το κρηπίδωμα ΑΒΓΑο, κατασκευάζεται με τρεις σειρές τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεμα, εκ των οποίων, στην πρώτη σειρά είναι συμπαγείς (ΣΤΟ) και στις επόμενες δύο σειρές είναι με διάκενο (κυψελωτοί). Οι συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι της πρώτης σειράς εδράζονται στα -3,85m. Ανω της πρώτης σειράς των τεχνητών ογκολίθων (ΣΤΟ), τοποθετούνται δύο σειρές κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων (ΚΤΟ), οι οποίο πληρώνονται με λιθορριπές. Λεπτομέρειες για την κατασκευή των τεχνητών ογκολίθων εκ σκυροδέματος, παρουσιάζονται στο Σχέδιο υπ αριθμ. 8 της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης εφαρμογής. Ανω της δεύτερης σειράς των ΚΤΟ, κατασκευάζεται ανωδομή από σκυρόδεμα πάχους 1,10m. Στο σώμα της ανωδομής διέρχονται οι παροχές δικτύων. Όπισθεν του κρηπιδοτοίχου τοποθετείται ανακουφιστικό πρίσμα από λιθορριπή ατομικού βάρους από 20 έως 100Kg και στη συνέχεια κατασκευάζεται η εξωτερική θωράκιση. Το δάπεδο της κυκλοφορίας κατασκευάζεται στα +1,30m, από σκυρόδεμα ανωδομής ποιότητας C20/25 διαμορφωμένο με εγκάρσια κλίση 1,0% προς την πλευρά της λιμενολεκάνης για την απορροή των ομβρίων. Για την αντιστήριξη των φυσικών ογκολίθων της εξωτερικής θωράκισης, κατασκευάζεται τοιχίο από σκυρόδεμα C20/25. Το ύψος του τοιχίου είναι έως τα +2,50m, όμοια με τη στάθμη στέψης των φυσικών ογκολίθων της εξωτερικής θωράκισης. Η έδραση της επέκτασης του υπήνεμου μώλου, προτείνεται επί λιθορριπών ατομικού βάρους 0,50Kg έως 50,0Kg και 20 έως 100Kg, η οποία κατασκευάζεται αφού πρώτα βυθοκορηθεί ο φυσικός πυθμένας και κατασκευαστεί στρώση από λιθορριπές διείσδυσης ατομικού βάρους 100 έως 200Κg σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής μελέτης (βλ. Γεωτεχνική μελέτη και Σχέδια Λ-5.1 και Λ-5.2). 3

4 Συγκεκριμένα, ο φυσικός πυθμένας βυθοκορείται με κλίση 1:2 (κατ:οριζ) έως τα - 8,50m, στη συνέχεια κατασκευάζεται στρώση από λιθορριπές, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διεισδύσουν στο γαιώδες υπόστρωμα και θα εκτοπίσουν την αργιλοιλύ. Για την αποτελεσματικότερη εκτόπιση της αργιλοιλύος επιλέγεται η λιθορριπή περιορισμένης διαβάθμισης 100~200Kg, σύμφωνα με την γεωτεχνική μελέτη. Μετά τη ρίψη των λιθορριπών διείσδυσης, απαιτείται η παρακολούθηση της σταθεροποίησης του πυθμένα προ της κατασκευής των ανώτερων στρώσεων των λιθορριπών. Άνω των λιθορριπών διείσδυσης, κατασκευάζεται στρώση από λιθορριπές ατομικού βάρους από 20 έως 100Kg, πάχους 2,50m δηλαδή έως τα -6,0m. Στη συνέχεια κατασκευάζεται στρώση λιθορριπών εδράσεως ατομικού βάρους 0,50 έως 50Κg έως τα -3,85m όπου εδράζεται το κρηπίδωμα του υπήνεμου μώλου. Για την προστασία στο πόδα του κρηπιδοτοίχου, έναντι υποσκαφών, κατασκευάζεται εξωτερικά της λιθορριπής εδράσεως πρανές από φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 200 έως 350Κg, οι οποίοι τοποθετούνται σε δύο στρώσεις. Προ της έδρασης των τεχνητών ογκολίθων εκ σκυροδέματος που μορφώνουν την διατομή του υπήνεμου μώλου, κατασκευάζεται εξισωτική στρώση από σκύρα, πάχους 0,20m. Για την συναρμογή με το υφιστάμενο τμήμα απαιτείται η άρση των τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεμα στο άκρο του υπήνεμου μώλου, οι οποίοι έχουν υποστεί καθίζηση. Σε κάθε περίπτωση κατά την κατασκευή του τμήματος συναρμογής θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόκληση της μικρότερης δυνατής ζημιάς στο υφιστάμενο τμήμα του υπήνεμου μώλου. Το τμήμα αυτό ενδέχεται να υποστεί περεταίρω καθίζηση κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της θεμελίωσης και ιδιαίτερα κατά την βυθοκόρηση έως τα -8,50m. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί η θεμελίωση σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και επανατοποθέτηση των τεχνητών ογκολίθων. Τέλος, θα κατασκευαστεί η ανωδομή. Για τη ανανέωση των υδάτων της λιμενολεκάνης, προβλέπεται η κατασκευή ανοίγματος πλάτους ίσο με 3,0m στο κρηπίδωμα ΓΒ. Το άνοιγμα προβλέπεται σε απόσταση περίπου 8,30m από την αρχή του κρηπιδώματος (βλ. Σχέδια Λ-2). Λεπτομέρειες για την κατασκευή του ανοίγματος παρουσιάζονται στο Σχέδιο υπ αριθμ. 8 της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης εφαρμογής. 4

5 Στο άκρο της επέκτασης του υπήνεμου μώλου, προβλέπεται η κατασκευή οβελού για την τοποθέτηση φανού σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. Διαπλάτυνση Υπήνεμου Μώλου Ο υπήνεμος μώλος διαπλατύνεται σε όλο το μήκος του κατά 1,80μ, όπως φαίνεται στo σχέδιo Λ6 της μελέτης, από την ακτή μέχρι το ακρομώλιο. Η διατομή διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ένα μέρος της διαπλάτυνσης να είναι στο +1.30μ για την ομαλή εξυπηρέτηση των σκαφών. Το υπόλοιπο τμήμα στο +1.70μ για τα πρώτα μ από την ακτή, μέχρι την υφιστάμενη διαπλάτυνση και στο +1.50μ για τα υπόλοιπα 33.0μ μέχρι το ακρομώλιο. Για το τμήμα μήκους μ που η διαφορά είναι 0.40μ προβλέπονται κλίμακες ύψους 0.20μ, πλάτους 0.50μ και μήκους 5.0μ σε απόσταση μεταξύ τους από 13.0μ έως 15.0μ. Λόγω της ιδιαιτερότητας της κατασκευής, η διαπλάτυνση πραγματοποιείται με τεχνητούς ογκολίθους 1.80μ x 3.0μ x 1.10μ μέχρι τη στάθμη +0.20μ. στην συνέχεια και μέχρι την τελική στάθμη διαστρώνεται σκυρόδεμα C16/20, οπλισμένο όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης, που θα καλύπτει το υφιστάμενο και το νέο τμήμα, αφού προηγουμένως καθαιρεθεί η άνω επιφάνεια του υφιστάμενου τμήματος μέχρι τη στάθμη +0.90μ. Κάτω από τους τεχνητούς ογκολίθους προβλέπεται λιθορριπή έδρασης πάχους 1,0μ τουλάχιστον, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης Η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης γίνεται στο 3.50μ. Έχει ληφθεί υπόψη η εκβάθυνση δίπλα στα υφιστάμενα έργα, που έχουν θεμελιωθεί σε βάθος μικρότερο των 3.50μ να γίνεται προοδευτικά. Αυτό φαίνεται καθαρά δίπλα στα παραλιακά κρηπιδώματα και στα ρηχά τμήματα του προσήνεμου μώλου (βλέπε οριζοντιογραφία). 5

6 Τα βάθη της λιμενολεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου Βραχατίου μειώνονται καθημερινά λόγω της διαρκούς προσχώσεως του. Ολοκλήρωση Ραμπών Οι ράμπες βελτιώνονται όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Το κεκλιμένο επίπεδο αποτελείται από ελαφρά οπλισμένη πλάκα από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 0.20μ. η κλίση είναι 19% με υψόμετρο στο χερσαίο τμήμα +1.28μ, αντί του +0.90μ της οριστικής μελέτης, ώστε να προσαρμόζεται στο επίπεδο της μελλοντικής ανωδομής του χερσαίου τμήματος και 1.50μ στο βυθισμένο τμήμα. Η ράμπα έχει συνολικό μήκος 15.0μ και διατηρεί το ίδιο πλάτος της υφισταμένης. Στο χερσαίο τμήμα η πλάκα εγκιβωτίζεται περιμετρικά σε τεχνητούς ογκολίθους διαστάσεων 1.0μ x 1.0μ x 2.50μ και στο σκυρόδεμα ανωδομής. Στο βυθισμένο τμήμα η πλάκα εδράζεται επί ειδικών τεχνητών ογκολίθων όπως φαίνεται στο σχέδιο Λεπτομέρειες της μελέτης. Σε όλο το μήκος της η πλάκα εδράζεται επί λιθορριπής διαστάσεων χλγρ. Τέλος οι τεχνητοί ογκόλιθοι με τη σειρά τους εδράζονται επί της ιδίας λιθορριπής πάχους 0.50μ. Θωράκιση Προσήνεμου Μώλου και Υπήνεμου Μώλου Η θωράκιση του προσήνεμου μώλου και του υπήνεμου γίνεται με φυσικούς ογκολίθους και κατάλληλα διαβαθμισμένη λιθορριπή. Το πάχος των στρώσεων και το πλάτος της θωράκισης ως επίσης και το υψόμετρο της στέψης και η κλίση προκύπτουν από υπολογισμούς που εξαρτώνται άμεσα από το ύψος κύματος της περιοχής του έργου. Το πλάτος της θωράκισης στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου είναι 3.30μ και η στάθμη της στέψης βρίσκεται στο +2.50μ, η κλίση της προστασίας είναι 1:1.5. Το πάχος των πετρωμάτων φαίνεται με λεπτομέρεια στα σχέδια της μελέτης. Το πλάτος της θωράκισης στον κορμό του προσήνεμου μώλου είναι 3.0μ και η στάθμη παραμένει στο +2.50μ μέχρι βάθους πυθμένα 4.0μ. Από και 4.0μ έως 2.50μ το πλάτος της θωράκισης γίνεται 2.70μ και το υψόμετρο στέψης +2.20μ. από το βάθος 2.50μ έως 2.0μ, το πλάτος και το υψόμετρο 6

7 γίνονται 2.0μ και +1.80μ αντίστοιχα. Για τα τελευταία 50μ του προσήνεμου μώλου το πλάτος στέψης είναι 1.70μ και το υψόμετρο +1.80μ. Η επέκταση του προσήνεμου μώλου θωρακίζεται με πλάτος στέψης 3.0μ και υψόμετρο +2.50μ. ενώ στον πόδα της θωράκισης του προσήνεμου μώλου γίνεται ειδική διαμόρφωση, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης (ΠΡΛ3 και ΠΡΛ4). Διαμόρφωση επιφάνειας κυκλοφορίας προσήνεμου μώλου Η επιφάνεια κυκλοφορίας του προσήνεμου μώλου διαμορφώνεται στο +1.30μ από το ακρομώλιο μέχρι το διαπλατυσμένο τμήμα, με την προσθήκη έγχυτου σκυροδέματος αφού προηγουμένως τοποθετηθούν βλήτρα μήκους εμπήξεως τουλάχιστον 0,50m σε κάνναβο 0,50mx0.50m. Για το διαπλατυσμένο τμήμα και το υπόλοιπο τμήμα μέχρι την ακτή, το υφιστάμενο υψόμετρο παραμένει ως έχει. Προβλέπεται αποκατάσταση της ζημιάς στο ακρομώλιο με άρση του βυθισμένου τμήματος της ανωδομής και επανακατασκευή της σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Τέλος στο ακρομώλιο προβλέπεται η κατασκευή οβελού για την τοποθέτηση φανού σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. Εξοπλισμός των ανωδομών Ο εξοπλισμός των ανωδομών αποτελείται από : α) Δέστρες βάρους 25χλγρ ανά 6.0μ εκτός του πρώτου τμήματος του προσήνεμου μώλου όπου τοποθετούνται τρεις δέστρες βάρους 100.0χλγρ. έκαστη. β) Κρίκους πρόσδεσης βάρους έκαστου 24χλγρ περίπου ανά 6.0μ για όλα τα κρηπιδώματα και τους μώλους. γ) Έξι κλίμακες κατανεμημένες όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Αγωγοί καλωδίων και Φρεάτια Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας θα τοποθετηθούν οι αγωγοί για την υποδοχή των δικτύων Η/Μ, τα οποία θα τοποθετηθούν μελλοντικά καθώς και τα φρεάτια έλξης των καλωδίων. 7

8 Διαδικασίες κατασκευής του έργου Η τεχνολογία κατασκευής του έργου είναι η συνήθης κλασσική, η οποία εφαρμόζεται στα περισσότερα λιμενικά έργα της χώρας. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι : α) Λίθοι λατομείου για την λιθορριπή του ανακουφιστικού πρίσματος και εσωτερικά των στρώσεων της εξωτερικής θωράκισης β) Φυσικοί ογκόλιθοι για τα πρίσματα των έργων με πρανή γ) Λίθοι λατομείου για την εξυγίανση του πυθμένα εδράσεως των ογκολίθων δ) Αδρανή ασβεστολιθικά υλικά (άμμος, σκύρα κλπ) για την παρασκευή των σκυροδεμάτων. Ο χώρος ανάπτυξης του εργοταξίου για την κατασκευή των τεχνητών ογκολίθων, είναι ενδεικτικά η χερσαία ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου. Η ανάπτυξη του εργοταξίου σε κάθε περίπτωση οφείλει να μην παρεμποδίζει την λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου. - Βυθοκορήσεις - Εκσκαφή υφαλαυλάκων θεμελιώσεως Για την επίτευξη του απαιτούμενου βάθους θεμελίωσης θα γίνει βυθοκόρηση μέχρι την στάθμη των -8,50m. Τα προϊόντα των εκσκαφών θα απορρίπτονται σε βάθος μεγαλύτερο των 50m. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται τα οριζόμενα σύμφωνα με την Α.Ε.Π.Ο.. Με δεδομένη την συγκεκριμένη στρωματογραφία του πυθμένα, όπου σημαντικό όγκο κατέχει το στρώμα της πολύ χαλαρής αργιλοιλύος είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί εκσκαπτικός εξοπλισμός αναρρόφησης ή κάδος εκσκαφής χωρίς προηγούμενη διατάραξη / αναμόχλευση. Η εκκένωση το βυθοκορημάτων γίνεται σε φορτηγίδες, οι οποίες με την βοήθεια ρυμουλκού (για την πρόωση και την έλξη) απορρίπτουν τα βυθοκορήματα στο επιτρεπτό βάθος. Η θεμελίωση του κρηπιδότοιχου και των πρισμάτων των μώλων γίνεται μετά από προηγούμενη εξυγίανση του πυθμένα της τάφρου με λιθορριπές σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης και τα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης. 8

9 - Στρώσεις θεμελιώσεως Σύμφωνα με την γεωτεχνική έρευνα μελέτη, προτείνεται μετά την εκσκαφή του θαλασσίου πυθμένα, να γίνει ρίψη φυσικών ογκολίθων οι οποίοι αναμένεται να διεισδύσουν στον θαλάσσιο πυθμένα σε βάθος περίπου 2,50m. Η ολοκλήρωση της διείσδυσης και η σταθεροποίηση του πυθμένα μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, οφείλει να παρακολουθείται κατά την κατασκευή και προ της πλήρωσης της σκάφης θεμελίωσης. Η πλήρωση της σκάφης θεμελίωσης θα κατασκευάζεται μετά την σταθεροποίηση του πυθμένα. Η επιμέτρηση των ογκολίθων για την κατασκευή της στρώσεως διείσδυσης θα επιμετράται με βάση τις θεωρητικές διατομές της μελέτης και με επιβεβαίωση της επιδιωκόμενης άνω επιφάνειας και στάθμης. Στη συνέχεια, θα πληρωθεί η σκάφη θεμελίωσης με λιθορριπές από τα -8,50m του βυθοκορημένου πυθμένα έως τα -6,0m και θα κατασκευαστεί το πρίσμα των λιθορριπών εδράσεως από τη στάθμη των -6,0m έως τη στάθμη των -3,85m στην οποία εδράζεται ο κρηπιδότοιχος. -Εδραση και πόντιση τεχνητών ογκολίθων εκ σκυροδέματος- Κατασκευή κρηπιδοτοίχων Οι κρηπιδότοιχοι κατασκευάζονται από συμπαγείς και κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα, οι οποίοι ποντίζονται και επιφορτίζονται. Η ανωδομή κατασκευάζεται εν συνεχεία από σκυρόδεμα πάνω από τις στήλες των ογκολίθων και σε ολόκληρο το μήκος των κρηπιδωμάτων. Για την ομαλή διάστρωση της στάθμης εδράσεως των τεχνητών ογκολίθων, αλλά και την άρτια τοποθέτηση τους είναι απαραίτητη η παρουσία δύτη. Απαραίτητος μηχανικός εξοπλισμός για τις παραπάνω εργασίες είναι ο πλωτός γερανός. - Κατασκευή εξωτερικής θωράκισης από φυσικούς ογκολίθους 9

10 Η εξωτερική θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους θα κατασκευαστεί από την θάλασσα με χρήση πλωτού γερανού. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής έργων με πρανή. Απαραίτητος μηχανικός εξοπλισμός για τις παραπάνω εργασίες είναι ο πλωτός γερανός. Πηγές λήψεως υλικών Θα χρησιμοποιηθούν φυσικοί ογκόλιθοι και λίθοι για την έδραση της επέκτασης του υπήνεμου μώλου, φυσικοί ογκόλιθοι και λίθοι για την κατασκευή της εξωτερικής θωράκισης και λίθοι ως αδρανή για την κατασκευή του σκυροδέματος. Τα αδρανή υλικά και οι φυσικοί λίθοι και ογκόλιθοι, θα μεταφέρονται στο έργο από την ευρύτερη περιοχή από νομίμως λειτουργούντα λατομεία. Ο Ανάδοχος δύναται ύστερα από την έγκριση της επίβλεψης να λάβει υλικά από πλησιέστερους δανειοθαλάμους και εφόσον αυτά πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Αν αναλογιστεί κανείς, το μικρό μέγεθος των έργων υποδομής και προστασίας, κατανοεί αμέσως ότι οι ποσότητες που απαιτούνται δεν είναι σημαντικές, ώστε να γίνεται λόγος για χρήση φυσικών πόρων. Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε Κόρινθος, Κόρινθος, Κόρινθος, O Συντάξας Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε κ.α.α. Μιχαήλ Βλάσσης Νικόλαος Κωστούρος Νικόλαος Κωστούρος Πολ. Μηχανικός EMΠ, ΜSc Τοπογρ. Μηχ/κός με Β β Τοπογρ. Μηχ/κός με Β β 10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c)" 13.920.000 Φεβρουάριος 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c) 13.920.000 Φεβρουάριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c)" 13.920.000 Φεβρουάριος 2014 K:\N5800c\cons\tefhi\5320_MAPS.doc Ν5800c/5320 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ : «Εµπορικός & Επιβατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ "Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c)" 13.920.000 Φεβρουάριος 2014

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c) 13.920.000 Φεβρουάριος 2014 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ "Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c)" 13.920.000 Φεβρουάριος 2014 K:\N5800c\cons\tefhi\5320_MAPS.doc Ν5800c/5320 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Επιβατικός και Εµπορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ... 2 ΑΡΘΡΟ 2 Ο : ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ... 6 ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΠΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου.

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ B10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ Ιανουάριος 2012 K:\N5000\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5000/4953/Β09 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά με πλάτος μικρότερο των 3,0 μ.

1.3.1 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά με πλάτος μικρότερο των 3,0 μ. Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Γ-1 1 Γ - 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εκτέλεση εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «Νο1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου

Διαβάστε περισσότερα

120. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 121. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

120. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 121. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 2. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 2.Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί Το πεδίο εφαρμογής τις παρούσας περιλαμβάνει τα ακόλουθα Εκτέλεση των γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος Άρση των πάσης φύσεως καταπτώσεων. Πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Ν ο 88 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 πλέον ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (1) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «Ν ο 3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 400.000,00 πλέον ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το εγχειρίδιο αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση οργανωµένων θέσεων στάθµευσης και βελτίωση της προσπελασιµότητας προς το ηµοτικό Νεκροταφείο.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας. Α.Μ.:61/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41420

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41420 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41420 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΑΚΤΙΟ (περιοχή ΥΣ ΑΚΤΙΟΥ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ ΟΠΟΛΗ, ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ ΟΠΟΛΗ, ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ ΟΠΟΛΗ, ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασιλική Σαφαρίκα, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8 ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...2-4 2.2.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες» Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μελέτη ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ AΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τεχνική περιγραφή Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα