10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ"

Transcript

1 Originalveröffentlichung in: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 2005, S ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ (Πίν ) Μετά από διακοπή δεκαπέντε περίπου χρόνων συνεχίστηκαν τό καλοκαίρι τοΰ 2005 οί αρχαιολογικές εργασίες στή μινωική Ζώμιινθο (πίν. 47α) 1. Τό νέο πενταετές πρόγραμμα ( ) συστηματικής έρευνας στή σημαντική αυτή μινωική θέση σέ υψόμετρο 1187 μ. στήν καρδιά τοϋ Ψηλορείτη, τό όποιο ξεκίνησε τό 2004 μέ τή μελέτη της κεραμικής και των ευρημάτων των παλαιότερων ανασκαφών 2, τελεί ύπό τήν αιγίδα της έν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και τοϋ Ινστιτούτου Κλασικής Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης. Οί εργασίες τής διεπιστημονικής όμάδας διευθύνονται από τον Γιάννη Σακελλαράκη, Επίτιμο "Εφορο Αρχαιοτήτων, και τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, Καθηγητή Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης. Συνεργάζεται επίσης ή Επίτιμη "Εφορος Αρχαιοτήτων, διδάκτωρ "Εφη Σακελλαράκη. Ή επανέναρξη ανασκαφικών εργασιών στή μινωική Ζώμινθο εντάσσεται στό πλαίσιο ενός ευρύτερου διεπιστημονικού προγράμματος, στόχο τοϋ οποίου αποτελεί όχι απλά ή αποκάλυψη και μελέτη τών αρχαιολογικών καταλοίπων άλλα κυρίως ή συστηματική διερεύνηση τής πολυσχιδούς σχέσης άνθρωπου και περιβάλλοντος σέ μία άπό τις λίγες περιοχές τής Κρήτης πού διατηρήθηκαν άλώβητες ώς τις μέρες μας Για τά αποτελέσματα τών παλαιότερων ανασκαφών στή μινωική Ζώμινθο βλ. Γ. Σακελλαράκη - Δ. Παναγιωτοπογλοι-, ΠΑΕ 2004, 99 σημ "Ο.π. 102 κέ. 3. Γιά σύνοψη τών αποτελεσμάτων τών παλαιών ανασκαφών, παρουσίαση τών βασικών στόχων τοϋ νέου επιστημονικού προγράμματος άλλα και μια πρώτη εκτίμηση τής σημασίας τής μινωικής Ζωμίνθου γιά τήν έρευνα τής Νεοανακτορικής Κρήτης βλ.

2 90 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2005 Στην ανασκαφή τοΰ 2005 πήραν μέρος ή διδάκτωρ Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης Πολίνα Σαπουνά, οί υποψήφιοι διδάκτορες Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης Βο <ΐ3η Αΐ3Π355ον, 03Γ5ΐ η 3$5ε1πΐ3ηη, Γιάννης Γεωργίου, ΡΓ3Πζ]θ5εΓ 5οΗγο<1 γ και 5εΙ>3-51Ϊ3Π ΖόΙΙεΓ, ή μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Ρεθύμνου Λουκία Φλεβάρη, οί φοιτητές Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης 83γηΗ θαρρεί, ΟϊγΙ; ΓαΒϊιιηΙίε, δίείπη ΡΐΌδ<:Η, ΟειΗγϊπ ΟηιηεΓ, Μ3γ1ι5 ^Ηγ31ι5, Καηη Ροη$Ιϊη 1 και Κπβίίη 8οΗιιΗηΐ3ηη, ή φοιτήτρια Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τής Βιέννης υΐε Οιιηΐίεΐ, ό φοιτητής Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Β3ΐ)ε5-Βο1)'3ί (Ρουμανία) Τίβί ϋ3γθθζί, ή άρχαιοζωολόγος, διδάκτωρ τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Λονδίνου, Βαλασία Ίσαακίδου, ή άρχαιοβοτανολόγος, υποψήφια διδάκτωρ τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ ίείοεβίεγ, Αλεξάνδρα Λιβάρδα, ό μεταπτυχιακός φοιτητής Τοπογραφίας τοϋ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης Νίκος Μπούσιος, ό φοιτητής Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης ΟΗπ5ΐορΗ 8Ϊ3ΓΙ και ή άρχιτέκτων Λιλϊτ Βαρνταζαριάν-Γιανναδάκη. Τό εργατικό καϊ τεχνικό προσωπικό τής άνασκαφής συγκροτούσαν οί τεχνίτες τοϋ Μουσείου Ηρακλείου Στέλιος Καλαθάκης, Αλέκος Λυριτζάκης, Χαράλαμπος Μαρκομιχελάκης και Αγάπιος Ρεθεμιωτάκης, οί συντηρητές αρχαιοτήτων τοϋ Μουσείου Ηρακλείου Βέτα Κα^λυβιανάκη και Κώστας Δρακωνάκης, οί εποχιακοί φύλακες αρχαιοτήτων Βασίλης Φασουλάς και Γιάγκος Χαιρέτης και οί εργάτες Στέφανος Δραμουντάνης τοΰ Βασιλείου, Στέφανος Δραμουντάνης τοΰ Ιωάννη, Σάββας Κεφαλογιάννης, Κώστας Κονιός, Γιάννης Μανουράς, Νικηφόρος Μπέρκης, Βαγγέλης Μυγιάκης, Γιώργος Νταγιαντάς, Λευτέρης Ξημέρης, Γιώργος Παναγιωτάκης, Στέφανος Παντερής, Μανώλης Σκανδάλης, Μανώλης Σταυρακάκης, Χαράλαμπος Συκιώτης, Μαρίνος Φασουλάς, Γιάννης Χαιρέτης καθώς καϊ οί \Υε83Ϊ Ηυκκείη καϊ Αΐ3Ϊ Νυηι». Τϊς ανασκαφικές εργασίες τεκμηρίωσαν κινηματογραφικά ό σκηνοθέτης Νίκος Νταγιαντάς και ό διευθυντής φωτογραφίας Δημήτρης Κορδελάς. Υ. 8ακει.ι^κακι5 - Ώ. ΡΑΝΑϋΐοτορουι.θ5, ΜίηοΒπ ΖοΓπίπΐΗοδ, στο: Ε. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ - Γ. Ζ. Τζιφοποϊ λοσ (έκδ.), Ό Μυλοκόταμος άκο την "Αρχαιότητα ο)ς Σήμερα. Περιβάλλον - Αρχαιολογία - Ιστορία - Λαογραφία - Κοινωνιολογία (Ρέθυμνο 2006) 47 κέ.

3 Γιάννη Σακελλαράκη - Διαμαντή Παναγιωτόπουλου: Ανασκαφή Ζωμίνθου 91 Ή περιορισμένης έκτασης ανασκαφή διήρκεσε τέσσερεις εβδομάδες, από τις 29 Αυγούστου μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Ανασκάφηκαν τρεις διαφορετικοί τομείς, πού ονομάστηκαν Τομέας Α, Β και Γ, σέ δυο χώρους στο βορειοδυτικό τμήμα τοϋ κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος τής Ζωμίνθου (εϊκ. 1). Ό Τομέας Α περιέλαβε τό Δωμάτιο 11 και τόν χώρο εξωτερικά τής εισόδου του, πού είχαν ήδη ερευνηθεί μερικώς κατά τή διάρκεια τής παλαιάς ανασκαφής τής Αρχαιολογικής Εταιρείας στήν Ζώμινθο τή δεκαετία τοϋ Οί Τομείς Β καϊ Γ άποτελοϋν προφανώς τμήματα τοϋ ίδιου μεγάλου χώρου στή βορειοδυτική γωνία τοϋ κτιρίου, ο οποίος άρχισε νά ανασκάπτεται φέτος και ονομάσθηκε Δωμ. 21. Είκ. 1 Αρχαιολογικός χώρος και Κεντρικό Κτίριο Ζωμιίνθου με νέο σύστημα κανάβων.

4 92 Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 2005 Μέ τήν επανέναρξη της συστηματικής ανασκαφικής έρευνας στη Ζώμινθο κρίθηκε σκόπιμη ή δημιουργία ενός νέου κανάβου μέ συντεταγμένες πού θα αναφέρονται στό Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς. Ό νέος αυτός κάναβος αποτελείται από τετράγωνα πλευράς 10 μ., τά όποια υποδιαιρούνται σε ύποκανάβους μέ τετράγωνα πλευράς 1 μ. στους ανασκαφικούς τομείς (είκ. I) 4. Ώς σταθερό σημείο μ. για τή μέτρηση των υψομετρικών επιπέδων της άνασκαφής ορίστηκε ενα σημείο στήν έπιφάνεια τοϋ φυσικού βράχου μέσα σέ νεωτερικό αλώνι πού βρίσκεται σε μικρή απόσταση προς Δυσμάς τοϋ Κεντρικού Κτιρίου. Οι τοπογραφικές εργασίες τής πρώτης αυτής χρονιάς των νέων ανασκαφών στή Ζώμινθο επικεντρώθηκαν στήν ψηφιακή αποτύπωση τών ορατών τοίχων τοϋ Κεντρικού Κτιρίου και τήν ένταξη τους στον νέο κάναβο. Μέ τή χρήση ηλεκτρονικού ταχύμετρου έκπονήθηκε προκαταρκτική ψηφιακή κάτοψη τού Κεντρικού Κτιρίου, τό όποιο καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη τών 1360 τετραγωνικών μέτρων. Τομέας Δ (Δωμ. 11) Τό Δωμ. 11 είναι τό μεσαίο από τά τρία επιμήκη, παράλληλα δωμάτια ενός προσκτίσματος στό βορειοδυτικό τμήμα τού κτιρίου. Εκτείνεται σέ τμήμα τών τετραγώνων κανάβου Ν1Ε1 και δ 1Ε1 και βρίσκεται αμέσως νότια του Δωμ. 12, τού κεραμικού δηλαδή εργαστηρίου, τό όποιο είχε ανασκαφεί πλήρως τό Τά δύο αυτά δωμάτια επικοινωνούν μεταξύ τους όπως και 4. Γιά τήν αρίθμηση τών τετραγώνων τοϋ κανάβου υιοθετήθηκε σύστημα τό όποιο επιτρέπει τήν έπ' άπειρον έπέκτασή του στά τέσσερα σημεία τοϋ ορίζοντα. Μέ σημείο αφετηρίας τή βορειοδυτική γωνία τοϋ τετραγώνου κανάβου αμέσως δυτικά τοϋ Δωμ. 11, τά τετράγωνα ονομάζονται μέ βάση τά σημεία τοϋ ορίζοντα (Ε[35 ], \ν[ε8ΐ], Ν[οπΗ], 5[οαΐΗ]) και αύξοντες αριθμούς (1, 2, 3, κ.ο.κ.). 5. Βλ. Έργον 1988, 168 κέ., είκ Ρ. Μιοηαειλοε5, ΡοΚεΓϊ' \νοιί5ΐιορ5 ίη Μίηο3η θείε, 5ίηάί Μίοεηβί εά Εξβο-ΑηαΙοΙϊά 32, 1993, 17 κέ. Τό πλήθος ακέραιων αγγείων απο τον χώρο τοϋ κεραμικοϋ εργαστηρίου χρονολογείται στήν ώριμη φάση τής ΓΜ ΙΑ περιόδου, βλ. ΠΑΕ 2004, 103, σημ. 6 8ακειχακακι5 - ΡΑΝΑ0ΐοτορουιχ>8, ο.π. (σημ. 3) 59 κέ.

5 Γιάννη Σακελλαράκη - Διαμαντή Παναγιωτόπουλου: Ανασκαφή Ζωμίνθου 93 μέ τό νοτιότερο Δωμ. 10, μέσω ενός διαδρόμου στα ανατολικά της εισόδου του (πίν. 47β). Τό δωμάτιο έχει έ'να παράθυρο σε ελαφρά έκκεντρη πρός Νότο θέση στόν δυτικό του τοίχο. "Οπως σημειώθηκε ήδη, ό χώρος είχε εν μέρει ερευνηθεί παλαιότερα, και συγκεκριμένα κατά τήν ανασκαφή τοϋ 1988, όταν είχε αφαιρεθεί τό μεγαλύτερο τμήμα της έπίχωσής του και είχαν αποκαλυφθεί οι τοίχοι του σε σημαντικό ΰψος. Γιά τή στήριξη τοϋ ισχυρά μετακινημένου νότιου τοίχου τοϋ δωματίου, ενδεικτικού της σεισμικής καταστροφής τοϋ κτιρίου, είχε κατασκευαστεί τότε πρόχειρος, χαμηλός άναλημματικός τοϊχος κατά μήκος τής βόρειας παρειάς 'του, Ό όποιος καθαιρέθηκε φέτος πριν τήν έναρξη τής ανασκαφής. Απομακρύνθηκαν επίσης, άφοϋ αριθμήθηκαν και αποτυπώθηκαν σχεδιαστικά και φωτογραφικά, πέντε λίθοι από τήν άνω επιφάνεια τοϋ νότιου τοίχου που υπήρχε κίνδυνος νά καταρρεύσουν. Κατά τή φετινή έ'ρευνα, άφοϋ αφαιρέθηκαν τά χώματα, μέ τά όποια ειχε έπιχωσθεΐ γιά λόγους ασφάλειας τό επίπεδο πού αποκαλύφθηκε τό 1988, ή ανασκαφή συνεχίστηκε σέ ολη τήν έκταση τοϋ χώρου και προχώρησε μέχρι τό δάπεδο. Ανασκάφηκαν δύο στρώματα, ένα ανώτερο, πού άποτελοϋσε προφανώς τή συνέχεια στρώματος πού είχε αρχίσει νά άφαιρεϊται κατά τήν παλαιά ανασκαφή, και ένα κατώτερο πού ταυτίζεται μέ τό στρώμα καταστροφής τοϋ δαπέδου. Τό σχετικά λεπτό πρώτο στρώμα αφαιρέθηκε άπό ϋψος / μ. έως ΰψος / μ. 6. Τό χώμα ήταν ανοιχτού καστανού έως κιτρινωπού χρώματος, συμπαγές καϊ σκληρό. Περιείχε λίγους λίθους μικρού καϊ μεσαίου μεγέθους, μεταξύ τών οποίων καϊ πλάκες σχιστόλιθου, άτακτα πεσμένους σέ διάφορα σημεία τοϋ χώρου, και σχετικά λίγα όστρακα, στήν πλειοψηφία τους άπό μικρά αγγεία, κυρίως κύπελλα. Στό κεντρικό τμήμα τοϋ δωματίου αποκαλύφθηκε επιμήκης διασπορά τμημάτων καμένου ξύλου μέ κατεύθυνση άπό Βορρά σέ Νότο, ή οποία εκτεινόταν σέ όλο τό πλάτος τοϋ δωματίου. Πιθανότατα πρόκειται γιά τά απανθρακωμένα λείψανα δοκοϋ, πεσμένης ίσως άπό τήν οροφή. Κατά μήκος τοϋ δυτικού τοίχου τοϋ δωματίου και σέ επαφή μέ αυτόν εμφανίστηκε σειρά λίθων κυρίως μεσαίου καϊ μεγάλου μεγέ- 6. "Οπως σημειώθηκε παραπάνω τό σταθερό σημείο μέτρησης υψών τής ανασκαφής ισούται μέ μ.

6 94 Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 2005 θους, κάποιοι από τοϋς όποιους προχωρούν έν μέρει και μέσα στον τοίχο ή πατοΰν επάνω σέ άλλους παρόμοιους λίθους (πίν. 48α). "Οπως φάνηκε μετά άπό την αφαίρεση καϊ τοΰ επόμενου στρώματος τά λείψανα αυτής της κτιστής κατασκευής διατηρούνται καλύτερα στο βόρειο τμήμα και άνήκουν ίσως σέ θρανίο, ή οποία αξίζει να σημειωθεί οτι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο μέ τό κτιστό θρανίο τοΰ νότιου τοίχου τοΰ γειτονικού Δωματίου 12. Μία άλλη, μικρότερη σειρά λίθων κατά μήκος τοΰ βόρειου τοίχου στο βορειοανατολικό τμήμα τοΰ δωματίου, δύο από τους οποίους εξέχουν άπό την τοιχοδομία, δεν στάθηκε δυνατό νά ταυτιστεί μέ βεβαιότητα μέ τά υπολείμματα κάποιας κατασκευής, άν καϊ σχετιζόταν μέ μία νησίδα πηλοχώματος πού ήλθε στό φως αμέσως νοτιότερα. Κατά τήν ανασκαφή τής έπίχωσης κάτω άπό τους λίθους βρέθηκαν πάντως στό στρώμα αυτό έ'να οστό και μία πεσμένη στό πλάι καϊ κατά μήκος τοΰ τοίχου, σχεδόν άκέραια πρόχους (πίν. 48β), καθώς καϊ έ'να ακόμα οστό στό κατώτερο στρώμα. Μέ τήν έξαίρεση λίγων τμημάτων καμένου ξύλου, ένός όστοΰ κι ενός μικρού λίθινου άντικειμένου, ίσως άπό όρεία κρύσταλλο, πού βρέθηκαν στό ανατολικό τμήμα τοΰ δωματίου, τά υπόλοιπα ευρήματα ήλθαν στό φώς διάσπαρτα στό δυτικό τμήμα και κυρίως κατά μήκος τοΰ πιθανού θρανίου τοΰ δυτικού τοίχου. Περιλαμβάνουν πολλά τμήματα οστών καϊ καμένων ξύλων, καθώς και τέσσερα άγγεϊα. "Ενας μικρός κάλαθος πεσμένος στό πλάι και έ'νας δίσκος κάτω άπό αυτόν βρέθηκαν στό νοτιοδυτικό τμήμα τοΰ χώρου μαζϊ μέ οστά και κάρβουνα (πίν. 49α), σέ επαφή μέ τούς άνώτερους σωζόμενους λίθους τοΰ θρανίου καϊ είχαν πιθανότατα κυλήσει άπό αυτό. Μέ τό πιθανό θρανίο ίσως συσχετίζεται και ένα άωτο κωνικό κύπελλο πού βρέθηκε βαθύτερα στη νοτιοδυτική γωνία, έπίσης μαζϊ μέ οστά και διάσπαρτα κάρβουνα. Τέλος έ'νας τμηματικά σωζόμενος δίσκος βρέθηκε στό βορειοδυτικό τμήμα μαζϊ μέ τμήματα όστοΰ. "Ισως κάποια άπό αυτά τά ευρήματα θά ήταν ορθότερο νά συσχετιστούν μέ τον ορίζοντα καταστροφής τοΰ δαπέδου, άφοΰ όπως έ'δειξε ή συνέχεια τής άνασκαφής ό τελευταίος φαίνεται οτι προχωρούσε βαθύτερα στό κεντρικό καϊ άνατολικό τμήμα τοΰ χώρου, εμφάνιζε δηλαδή έλαφρή κατωφέρεια πρός Ανατολάς στό δυτικό του τμήμα. Αξιοσημείωτη είναι ή συνάφεια μεταξύ πήλινων άγγείων και οστών ζώων, ή οποία χαρακτηρίζει όχι μόνο τό συγκεκριμένο στρώμα ή δωμάτιο αλλά και τούς περισσότερους χώρους τοΰ κτιρίου τής Ζωμίνθου. Πρόκειται προφανέστατα γιά υπολείμματα τροφής.

7 Γιάννη Σακελλαράκη - Διαμιαντη Παναγιωτόπουλου: Ανασκαφή Ζωμίνθου 95 Τό στρώμα τού δαπέδου ανασκάφηκε από ΰψος / μ., μέχρι μ. σέ ολη την έ'κταση τοϋ χώρου, οπως και τό υπερκείμενο. Κύριο χαρακτηριστικό τοϋ στρώματος ήταν τά εντονότατα ίχνη της πυρκαγιάς πού κατέκαυσε τό εσωτερικό τοϋ δωματίου κατά τήν καταστροφή του αλλά και ή σαφώς μεγαλύτερη περιεκτικότητα σέ πήλινα αγγεία. Ειδικά στό ανατολικό, αλλά και σέ μεγάλο μέρος τοϋ κεντρικού τμήματος τοϋ χώρου, ανασκάφηκε ουσιαστικά ένα στρώμα απανθρακωμένων ξύλων και στάχτης, ποϋ περιείχε πλήθος διάσπαρτων οστράκων, αγγείων, οστών καϊ άλλων ευρημάτων. Ή εμφανής συγκέντρωση τμημάτων καμένου ξύλου και μαύρου χρώματος στό ανατολικό μισό τοϋ δωματίου, στον χώρο δηλαδή της εισόδου (πίν. 49β), μπορεί νά αποδοθεί στό πιθανό θυρόφυλλο πού ί'σως κατέπεσε καμένο στό εσωτερικό τοϋ Δωμ. 11. Στό υπόλοιπο στρώμα οί συγκεντρώσεις τών καμένων ξύλων δεν ήταν τόσο πυκνές, ενώ στό δυτικό τμήμα τοϋ δωματίου τά αγγεία ήταν λιγότερα καϊ υπερτερούσαν τά οστά. Τό χώμα ήταν πολύ σκληρό καϊ συμπαγές καί, οταν δέν ήταν φαιό έως μαϋρο από τήν καύση, ήταν ανοιχτό καστανό έως κιτρινωπό, οπως καϊ στό υπερκείμενο στρώμα. Περιείχε αρκετούς άτακτα πεσμένους, κυρίως μικρού καϊ μεσαίου μεγέθους ακανόνιστους λίθους και μερικούς σχιστόλιθους. Στό κεντρικό καϊ βόρειο κεντρικό τμήμα τού δωματίου τό χώμα εμφάνισε μεγάλη περιεκτικότητα στό λεγόμενο λεπιδόχωμα. Βαθύτερα στό κεντρικό τμήμα, στα όρια τοϋ καμένου στρώματος καϊ εν μέρει κάτω από αυτό, εμφανίστηκε μία μεγάλη, περίπου ορθογώνια νησίδα από καμένο, σκληρό πηλόχωμα πού έ'φερε στήν επιφάνειά της λίγες μικρές, λεπτές πλάκες, πεσμένα κύπελλα, οστά καί κάρβουνα (πίν. 50α). Λίγες ακόμα παρόμοιες πλάκες εμφανίστηκαν άμέσως βορειότερα, καθώς καί έν μέρει κάτω από τό πιθανό κατώφλι τής εισόδου. Κατά τήν ανασκαφή της νησίδας αυτής συλλέχθηκαν μερικά οστά καί κάρβουνα, καθώς καί ένα ακόμα κύπελλο. Σαφή ίχνη πλακόστρωσης δέν βρέθηκαν στό εσωτερικό τού δωματίου καθώς τό δάπεδο ήταν προφανώς χωμάτινο. Στό βόρειο μισό τής εισόδου τού Δωμ. 11 αποκαλύφθηκε ωστόσο μία ορθογώνια, σχιστολιθική πλάκα σέ οριζόντια θέση κατά μήκος τής εισόδου, ή οποία προφανώς αποτελεί τό κατώφλι τής εισόδου τού δωματίου (πίν. 50β). Κατά τήν ανασκαφή τοϋ στρώματος βρέθηκαν διάσπαρτα στον χώρο καί κατά κανόνα αναποδογυρισμένα ή πεσμένα στό πλάι συνολικά 78 ακέραια ή τμηματικά σωζόμενα αγγεία, στήν πλειοψηφία τους άωτα κωνικά

8 96 Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 2005

9 Γιάννη Σακελλαράκη - Διαμαντή Παναγιωτόπουλου: Ανασκαφή Ζωμίνθου 97 κύπελλα ( εικ. 2α), αλλά και μερικά κύπελλα άλλων τύπων ( εικ. 2β), έ'να προχοίδιο (εικ. 2γ), τρία μικρογραφικά κύπελλα (εικ. 2δ) και έ'νας μικρός λύχνος (εικ. 2ε). Ά π ό τά υπόλοιπα ευρήματα αξίζει νά άναφερθοϋν δύο κέρατα, ενα μικρό λίθινο τμήμα Ίσως άπό όρεία κρύσταλλο, ένα λίθινο τριβείο και ένας πυρήνας ελιάς, σπασμένος σέ δύο τμήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οί συγκεντρώσεις των αγγείων υπερτερούσαν στο ανατολικό και κεντρικό τμήμα τοϋ Δωμ. 11. Πρέπει νά σημειωθεί οτι στο δυτικό του τμήμα έμφανίστηκε, ήδη πριν την ολοκλήρωση τής άφαίρεσης τοϋ στρώματος τοϋ δαπέδου στόν υπόλοιπο χώρο, έ'να στρώμα άπό σχετικά χαλαρό χώμα σκοτεινού καστανού χρώματος. Τό στρώμα, τμήμα τοϋ οποίου αφαιρέθηκε έκεϊ μέχρι τό επίπεδο τοϋ δαπέδου πού εντοπίστηκε στό άνατολικό τμήμα τοϋ δωματίου, ζαν ή έλλειψη αξιόλογης ποσότητας οστράκων καϊ άγγείων και ή κυρίως οστών. Ά π ό τά λιγοστά αγγεία τοϋ συγκεκριμένου στρώματο περισσότερα, 13 συνολικά, μεταξύ τών οποίων και έ'να κύπελλο μέ τοιχώματα (εικ. 2?') άποτελοϋσαν πυκνή συγκέντρωση στό βορειοδυτικ τμήμα τοϋ χώρου πού είχε καταπλακωθεί άπό ορθογώνια πλάκα (π 52α). "Αν καϊ τά εντελώς θρυμματισμένα αγγεία έδιναν τήν έντύπ ορθογώνια πλάκα έπεσε άπό έ'να υψηλότερο σημείο καταπλακώνοντας είναι εύκολο νά έξηγηθεϊ τό γεγονός ότι ολα σχεδόν τά άγγεϊα δαπέδου στό δυτικό μισό τοϋ δωματίου βρέθηκαν κάτω άπό αυτή Τό στρώμα σκοτεινού καστανού χώματος άνασκάφηκε σέ ορισμένα ση βάθος λίγων έκατοστών άποδίδοντας τμήματα μελαμβαφών άγγείων πού ανήκουν σέ πρωιμότερη άπό τήν ΓΜ I περίοδο. "Αν καϊ δέν υπ άμφιβολία οτι ή ανασκαφή στόν χώρο τοϋ Δωμ 11 έφθασε μέχρι τοϋ δαπέδου, είναι πιθανό ότι κάτω άπό αυτό υπάρχουν κατάλοιπα ' ' 7 ρης εγκατάστασης. Μετά τήν ολοκλήρωση τής ανασκαφής τοϋ καμένου στρώματος κ άφαίρεση όλων τών ευρημάτων, τών πεσμένων λίθων καϊ τοϋ πηλο 7. Στο βορειοδυτικό τμήμα τοϋ κτιρίου είχαν ήδη αποκαλυφθεί κατά φάση ανασκαφών τοίχοι πρωιμότερου κτιρίου, τό όποιο πρός το παρόν δ νολογηθεϊ μέ ακρίβεια, βλ. $ΑΚΕίΐ.ΑΚΑΚΐ$ - ΡΑΝΛΟίοτορουι,Οδ, ο.π. (σημ. 25.

10 98 Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 2005 εικόνα πού εμφάνισε το ανατολικό και κεντρικό τμήμα τοΰ Δωματίου 11 ήταν ή ακόλουθη: Σέ ολο τό νοτιοανατολικό τμήμα τοϋ δωματίου αποκαλύφθηκε ή ανοιχτόχρωμη, λεία άνω επιφάνεια ενός λεπτοϋ, ιδιαίτερα σκληρού και συμπαγούς στρώματος, τό όποιο φαίνεται να περιέχει πηλό και μικρότατα τμήματα κάρβουνου καϊ κεραμικής (πίν. 52β). Τό στρώμα φαίνεται νά ορίζει τό επίπεδο τοϋ δαπέδου. "Ισως νά πρόκειται για πατημένο χώμα, ή έμφάνισή του ομως μόνο σέ αύτό τό τμήμα τοϋ δωματίου φαίνεται νά είναι αποτέλεσμα τής ισχυρής πυρκαγιάς στό συγκεκριμένο σημείο. Σέ επαφή καϊ έν μέρει κάτω από αύτό στη βορειοδυτική παρυφή του εντοπίστηκε μία μικροϋ πάχους, έντονα καμένη περιοχή. Λίγο δυτικότερα, προς τό κεντρικό τμήμα τοϋ δωματίου, εμφανίστηκε ή άνω έπιφάνεια ενός περίπου κυκλικού τμήματος γκρίζας, καμένης έπίχωσης. Τέλος στό υπόλοιπο κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα τοϋ Δωμ. 11 εμφανίστηκε καϊ εκεί ή άνω επιφάνεια τοϋ στρώματος από σκοτεινό καστανό χώμα, τμήμα τοΰ οποίου είχε ήδη αφαιρεθεί σέ ολο τό δυτικό τμήμα τοϋ δωματίου. Συνοψίζοντας τά άποτελέσματα τής άνασκαφικής έρευνας στον χώρο τοϋ Δωμ. 11 αξίζει νά σημειωθεί ό μεγάλος άριθμός αγγείων άπό τό εσωτερικό του αλλά καϊ τό γεγονός δτι πρόκειται στη συντριπτική τους πλειοψηφία γιά άωτα κωνικά κύπελλα. 'Η ιδιαίτερα άσθενής παρουσία άλλων τύπων αγγείων έ'ρχεται σέ αντίθεση μέ τήν πλουσιότερη ποικιλία κεραμικών σχημάτων πού αποκαλύφθηκαν στον γειτονικό χώρο τοϋ κεραμικού εργαστηρίου (Δωμ. 12). Παρά τό γεγονός οτι τά δύο αύτά δωμάτια γειτνιάζουν καϊ επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω διαδρόμου, κανένα άπό τά ευρήματα τοϋ Δωμ. 11 δεν παραπέμπει άμεσα σέ δραστηριότητες πού σχετίζονται μέ τήν παραγωγή κεραμικής. Ό χώρος ίσως εξυπηρετούσε βοηθητικές άνάγκες. Ή ανασκαφή τοϋ Δωμ. 11 επεκτάθηκε και στόν χώρο εξωτερικά τής εισόδου του και μέχρι τόν ανατολικό τοίχο τοΰ προσκτίσματος, στόν διάδρομο δηλαδή πού συνδέει τό δωμάτιο μέ τά Δωμ. 10 καϊ 12. Οί άνασκαφικές εργασίες σέ αυτό τό σημείο συνεχίστηκαν καϊ πρός Νότο σέ τμήμα τοΰ άνοίγματος μεταξύ τής άνατολικής παρειάς τοϋ νότιου τοίχου τοϋ δωματίου καϊ τοΰ άνατολικοϋ τοίχου. Και τό τμήμα αύτό τοΰ διαδρόμου είχε μερικώς ερευνηθεί παλαιότερα. Συγκεκριμένα είχε αφαιρεθεί ή έπίχωση έκεϊ μέχρις ΰψος / μ. περίπου, δηλαδή μέχρι τό βάθος πού εμφανίστηκε τό στρώμα τοϋ δαπέδου στό εσωτερικό τοΰ δωματίου. Τό στρώμα δαπέδου άνα-

11 Γιάννη Σακελλαράκη - Διαμαντή Παναγιωτόπουλου: Ανασκαφή Ζωμίνθου 99 σκάφηκε και εδώ μέχρι βάθος μ. Είχε τά ίδια χαρακτηριστικά με αυτό τοΰ Δωμ. 11 κα'ι εμφάνισε ανάλογη εικόνα καταστροφής μέ έντονα ίχνη πυρκαγιάς αν και δχι τόσο έντονα όσο στο νοτιοανατολικό τμήμα τοΰ δωματίου, πλήθος οστράκων και αρκετά πεσμένα αγγεία, από τά όποια κάποια είχαν καταπλακωθεί από λίθους των παρακείμενων τοίχων (πίν. 53α). Βρέθηκαν συνολικά 21 αγγεία, κυρίως άωτα κωνικά κύπελλα. Ιδιαίτερη μνεία απαιτεί μία ραμφόστομη πρόχους που φέρει διακόσμηση από τρέχουσα σπείρα (πίν. 54α), ό πυθμένας τής όποιας «πατούσε» στό εσωτερικό ενός άωτου κωδωνόσχημου κυπέλλου (πίν. 54β). Τά υπόλοιπα ευρήματα από τον διάδρομο ήταν πολλά τμήματα καμένων ξύλων και οστών και λίγα μικροαντικείμενα, μεταξύ τών όποιων δύο τριπτήρες καϊ έ'να κατεργασμένο αντικείμενο από όρεία κρύσταλλο πρισματικής μορφής. Σημειώνεται ακόμα ή ανεύρεση μιας νησίδας καμένου πηλοχώματος στό κατώτερο επίπεδο τοΰ στρώματος στό νοτιοανατολικό τμήμα τοΰ άνασκαπτόμενου χώρου. Μετά τήν ολοκλήρωση τής αφαίρεσης τοΰ στρώματος τοΰ δαπέδου στον διάδρομο εμφανίστηκε καϊ εδώ καϊ άνασκάφηκε εν μέρει τό σκοτεινότερου χρώματος στρώμα γιά τό όποιο έγινε λόγος παραπάνω. Στό στρώμα αυτό βρέθηκαν μερικά όστρακα καϊ αρκετά οστά, μεταξύ τους και ένα κατεργασμένο, επίμηκες όστέινο τμήμα. Ή αφαίρεση τής έπίχωσης στον χώρο τοΰ διαδρόμου προς Νότο θά συνεχιστεί τον επόμενο χρόνο. Ή πυκνή παρουσία διαφορετικών τύπων αγγείων μικροΰ και μεσαίου μεγέθους στη περιοχή ενός διαδρόμου δεν είναι φυσικά αυτονόητη. Καθώς τά περισσότερα αγγεία βρέθηκαν σε στρώμα εκ. πάνω από τό δάπεδο και παρουσίαζαν φορά πτώσης από Νότο προς Βορρά είναι πολύ πιθανόν ότι κατέπεσαν εδώ άπό κάποιο υψηλότερο σημείο τοΰ διαδρόμου, ίσως από ράφια τών παρακείμενων τοίχων. Τομέας Β (Δωμ. 21) Τομέας Β ονομάσθηκε στό τετράγωνο κανάβου 81\νΐ τό βορειοδυτικό και τό δυτικό κεντρικό τμήμα τοΰ Δωμ. 21, ενός μεγάλου νέου χώρου στό βορειοδυτικότατο τμήμα τοΰ Κεντρικού Κτιρίου τής Ζωμίνθου (είκ. 1). Τον τομέα ορίζουν πρός Βορρά καϊ προς Δυσμάς οί τοίχοι τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ κτιρίου, ενώ τό ανατολικό καϊ τό νότιο οριό του αποτελούν ή ανατολική καϊ ή νότια γραμμή κανάβου τοΰ τετραγώνου 51\νΐ αντίστοιχα, κατά μήκος τών

12 100 Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 2005 οποίων αφέθηκαν άσκαπτοι μάρτυρες πλάτους 0.25 μ. Ή επιφάνεια τοΰ τομέα εμφάνιζε μικρή κατηφορική κλίση από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά. Στο βορειοανατολικό τμήμα του ήταν ορατή ήδη πριν τήν έναρξη τής ανασκαφής συγκέντρωση λίθων, κυρίως μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, μέ σαφή φορά πτώσης από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά, οί όποιοι προφανώς είχαν πέσει εκεΐ από τον βόρειο τοίχο. Στον Τομέα Β ανασκάφηκε ολόκληρη ή ανώτερη, διαταραγμένη έπίχωση και τμήμα τής αδιατάρακτης κατώτερης. Τό άνώτερο στρώμα ήταν άνισου πάχους και άφαιρέθηκε από υψος / μ. μέχρι (βορειοδυτικό τμήμα)/ μ. (νότιο τμήμα). Αμέσως μετά τήν έναρξη τής ανασκαφής άρχισε νά εμφανίζεται πυκνή στρώση άκατάστατα πεσμένων λίθων, κυρίως μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, πού σταδιακά κάλυψαν ολη τήν έκταση τοΰ άνασκαπτόμενου χώρου (πίν. 53β). Αρκετοί από αυτούς ήταν πλάκες από πράσινο και κόκκινο σχιστόλιθο. Ό μεγάλος αριθμός των λίθων σε όλο τό πάχος τής ανώτερης έπίχωσης τοΰ χώρου αποτελεί ένδειξη για τήν ύπαρξη ορόφου, οι τοίχοι τοΰ οποίου κατέπεσαν κατά τήν καταστροφή τοΰ κτιρίου στό εσωτερικό τοΰ ισογείου χώρου. Μέ τήν πρόοδο τής ανασκαφής ό'λοι οί λίθοι αφαιρέθηκαν, έκτος από αυτούς κατά μήκος τοΰ ανατολικού ορίου τοΰ τομέα, προκειμένου νά διερευνηθεί ή ύπαρξη σέ αυτό τό σημείο ενός πιθανού διαχωριστικού τοίχου. Τό χώμα τοΰ στρώματος ήταν χαλαρό και είχε χρώμα καστανό έ'ως σκοτεινό καστανό. "Οπως σημειώθηκε ήδη, ή έπίχωση ανάμεσα στούς γκρεμισμένους τοίχους τοΰ χώρου ήταν διαταραγμένη. Τά όστρακα πού συλλέχθηκαν ανήκαν όχι μόνο στή μινωική αλλά και σέ σαφώς μετεγενέστερες περιόδους συμπεριλαμβάνοντας τμήματα κλασικών-έλληνιστικών αλλά καϊ νεωτερικών αγγείων. Βρέθηκαν ακόμα μερικά, αποσπασματικά σωζόμενα αγγεία: δύο άωτα κωνικά κύπελλα, ένας δίσκος, έ'να πιθοειδές άγγεϊο, έ'νας μυκηναϊκός ψευδόστομος άμφορίσκος καϊ έ'να μεγάλο αγγείο πιθανότατα ελληνιστικών χρόνων. Τά υπόλοιπα ευρήματα τού στρώματος περιλαμβάνουν πλήθος οστών, λίγα κάρβουνα, ένα κατεργασμένο καϊ έ'να ακατέργαστο τμήμα όρείας κρυστάλλου, έ'να Ίσως κατεργασμένο κυλινδρικό λίθινο τμήμα, δύο σύγχρονα μεταλλικά έλάσματα, από τά οποία τό ένα ανήκει πιθανότατα σέ λεπίδα μαχαιριού, καϊ έ'να σκάγι. Άπό ΰψος μ. άρχισε νά εμφανίζεται στή βορειοδυτική γωνία τοΰ Δωμ. 21 τό ανοιχτό καστανό έως κιτρινωπό, σκληρό και συμπαγές χώμα τής αμιγούς μινωικής έπίχωσης. Τό στρώμα αύτό σταδιακά έπεκτάθηκε, πρώτα

13 Γιάννη Σακελλαράκη - Διαμαντή Παναγιωτόπουλου: Ανασκαφή Ζωμίνθου 101 κατά μήκος τοϋ βόρειου καϊ τοϋ δυτικού τοίχου και στη συνέχεια και στον υπόλοιπο χώρο, με κατεύθυνση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Κύριο χαρακτηριστικό τοϋ στρώματος ήταν οτι περιείχε αρχικά ελάχιστους λίθους, ένώ οταν επεκτάθηκε σέ ολη τήν έκταση τοϋ χώρου σέ ΰψος μ. είχε ήδη εμφανιστεί στρώση λίθων κυρίως μικρού καϊ μεσαίου μεγέθους, μικρότερων δηλαδή από τούς λίθους τοϋ υπερκείμενου στρώματος, συγκεντρωμένων κυρίως στό βορειοανατολικό και τό νότιο τμήμα τοϋ χώρου. Μετά τήν αφαίρεση αυτών των λίθων, μεταξύ τών οποίων ήταν καϊ αρκετοί σχιστόλιθοι, σταμάτησε ή ανασκαφή στό μεγαλύτερο τμήμα τοϋ Δωμ. 21 και έγινε δοκιμαστική τομή στό ανατολικό κεντρικό τμήμα τοϋ χώρου καϊ κατά μήκος τών λίθων τοϋ πιθανού διαχωριστικού τοίχου (πίν. 55α). Τά ευρήματα τοϋ στρώματος μέχρι τό επίπεδο αύτό ήταν πολλά οστά και τμήματα καμένων ξύλων, ένα μικρογραφικό κωνικό κύπελλο καϊ τμήμα ενός μικρού δισκοειδούς αντικειμένου από μελανό λίθο. Ή δοκιμαστική τομή μήκ μ. και πλάτ μ. προχώρησε μέχρι βάθος μ. χωρϊς να φθάσει στό δάπεδο τοϋ δωματίου. Τό στρώμα πού ανασκάφηκε αποτελούσε συνέχεια τοϋ υπερκειμένου. Μερικοί πεσμένοι λίθοι, κυρίως μικρού καϊ μεσαίου μεγέθους αποκαλύφθηκαν στό ανώτερο καϊ τό κατώτερο επίπεδο τής τομής, κυρίως στό ανατολικό της τμήμα. Σημειώνεται οτι μέχρι τό βάθος πού ανασκάφηκε ή έπίχωση τής Τομής Β1 δεν εμφανίστηκαν άλλοι λίθοι κάτω από τούς λίθους τοϋ πιθανολογούμενου διαχωριστικού τοίχου στό άνατολικό της οριο, άν καϊ αύτοϊ πιθανόν νά βρίσκονται ανατολικότερα λόγω κλίσης τοϋ τοίχου. Τά ευρήματα ήταν αρκετά οστά καϊ κάρβουνα, δύο τμήματα από όρεία κρύσταλλο, τό ένα Γσως επεξεργασμένο, καϊ μερικά τμήματα από τό χείλος και τά τοιχώματα πίθου. Ή ανεύρεση τμημάτων πεσμένου πίθου σέ επίπεδο υψηλότερο από τό δάπεδο, καθώς καϊ σέ ακόμα υψηλότερο επίπεδο στόν γειτονικό Τομέα Γ, ενισχύουν τήν άποψη ό'τι ό χώρος είχε όροφο. Τό πιο σημαντικό στοιχείο από τήν αφαίρεση τών επιφανειακών στρωμάτων τοϋ Δωμ. 21 ήταν ή εύρεση άρκετών άγγείων πού χρονολογούνται σέ περιόδους σαφώς ύστερότερες άπό τόν χρονολογικό ορίζοντα τής καταστροφής τοϋ μινωικού κτιρίου. Καθώς ή ανασκαφική έρευνα τών υπόλοιπων χώρων δεν είχε αποδώσει μέχρι τώρα κεραμική μυκηναϊκών ή και ιστορικών χρόνων, ή συγκέντρωση άγγείων αυτών τών περιόδων σέ ένα και μόνο σημείο τοϋ κτιρίου

14 102 Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 2005 δεν μπορεί νά είναι τυχαία. Ή μεταγενέστερη αύτη διατάραξη της κατά τά άλλα άμιγοϋς Γ Μ ΙΑ έπίχωσης τοΰ Κεντρικού Κτιρίου δέν είναι εύκολο νά εξηγηθεί. Είναι πάντως πιθανόν οτι τό συγκεκριμένο τμήμα τοΰ οικοδομήματος ήταν ορατό γιά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τή σεισμική καταστροφή, ακόμα καϊ οταν πολλοί από τούς υπόλοιπους τοίχους είχαν ήδη καλυφθεί από τή φυσική έπίχωση. Ή υπόθεση αύτή φαίνεται νά επιβεβαιώνεται καϊ από τον σαφώς διαφορετικό βαθμό διατήρησης τών λίθων τών εξωτερικών τοίχων τοΰ κτιρίου. Ή τοιχοδομία της βορειοδυτικής γωνίας τοΰ Κεντρικού Κτιρίου φαίνεται πράγματι οτι ήταν εκτεθειμένη στά στοιχεία τής φύσης και κατά συνέπεια ορατή γιά πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ο,τι οί περισσότεροι από τούς τοίχους τοΰ κτιρίου. Είναι λοιπόν εύλογο νά υποθέσει κανείς οτι ό συγκεκριμένος χώρος, ό όποιος προσφέρει εύνοϊκή θέα στο οροπέδιο τής Ζωμίνθου, δέν αποτέλεσε σημείο μεταγενέστερης εγκατάστασης άλλά σημείο στάσης τών οδοιπόρων, πού σέ μεταγενέστερες περιόδους περνούσαν από τήν περιοχή με κατεύθυνση τό Ίδαϊο "Αντρο 8. Τομέας Γ (Δωμ. 21) Τομέας Γ ονομάσθηκε ένας χώρος αμέσως νότια τοΰ Τομέα Β, στο αμέσως νοτιότερο τετράγωνο κανάβου 52\νΐ (είκ. 1). "Οπως φάνηκε και άπό τήν μέχρι τώρα πρόοδο τής άνασκαφής, πρόκειται πιθανότατα γιά τό νοτιοδυτικό τμήμα τού μεγάλου Δωμ. 21. Προς Δυσμάς Ό τομέας ορίζεται άπό τόν τοίχο τής δυτικής πρόσοψης τού κεντρικού κτιρίου τής Ζωμίνθου και προς Νότο άπό τόν εγκάρσιο τοΐχο πού προφανώς άποτελεϊ τόν νότιο τοίχο τού Χώρου 21. Πρός Βορρά ό Τομέας Γ χωρίζεται άπό τόν Τομέα Β άπό έναν μάρτυρα πλά- 8. Αξίζει νά σημειωθεί πάντως οτι σέ μικρή απόσταση στά ανατολικά τοΰ Κεντρικού Κτιρίου, στήν άλλη πλευρά τοΰ αμαξιτού δρόμου πού συνδέει τά Ανώγεια μέ τό οροπέδιο τής Νίδας και το Ίδαΐο "Αντρο, εντοπίσθηκαν ίχνη μυκηναϊκής εγκατάστασης, τά οποία ανασκάφηκαν εν μέρει τό Τά στοιχεία ανθρώπινης παρουσίας στο οροπέ8ιο τής Ζωμίνθου άπό τή γεωμετρική έως και τή ρωμαϊκή περίοδο περιορίζονται σέ σποραδικά ευρήματα πού προέρχονται κυρίως άπό παραδόσεις βοσκών τής περιοχής.

15 Γιάννη Σακελλαράκη - Διαμαντή Παναγιωτόπουλου: Ανασκαφή Ζωμίνθου 103 τους 0.50 μ. πού αφέθηκε κατά μήκος της γραμμής κανάβου πού χωρίζει τά τετράγωνα 51\ 1 και 52\νΐ, έτσι άστε τό πλάτος τοΰ μάρτυρα νά μοιράζεται στα δύο τετράγωνα (0.25 μ. στο βόρειο και 0.25 μ. στο νότιο τετράγωνο). Τό ανατολικό δριο τοΰ τομέα είναι ή εκεί γραμμή κανάβου τοΰ τετραγώνου 32\νΐ, ή οποία αποτελεί και τον βασικό κάθετο άξονα τοΰ τοπογραφικού κανάβου τής εύρύτερης περιοχής τής Ζωμίνθου. Κατά μήκος καϊ αύτοΰ τοΰ ορίου αφέθηκε άσκαπτος μάρτυρας πλάτους 0.25 μ. Οί εργασίες στόν Τομέα Γ, πού όπως και στον Τομέα Β άρχισαν φέτος γιά πρώτη φορά, ήταν περιορισμένης έκτασης. Ανασκάφηκε μόνον τό μεγαλύτερο τμήμα τής ανώτερης, εν μέρει διαταραγμένης έπίχωσης από ύψος / μ. μέχρι μ. Αμέσως κάτω από τήν επιφάνεια τοΰ τομέα πού εμφάνιζε μικρή κλίση προς τά νοτιοδυτικά, άρχισαν νά εμφανίζονται, όπως καϊ στόν Τομέα Β, πολλοί άτακτα πεσμένοι λίθοι διαφόρων μεγεθών, οί όποιοι όμως συγκεντρώνονταν στο άνατολικό καϊ κεντρικό τμήμα τοΰ τομέα και σχεδόν άπουσίαζαν ή ήταν πολύ λιγότεροι στο δυτικό (πίν. 55β). Ένώ αρχικά άφαιρέθηκε σε όλη τήν έκταση τοΰ χώρου έ'να διαταραγμένο στρώμα χαλαρού, σκοτεινού καστανού χρώματος, σύντομα, άπό ύψος μ. εμφανίστηκε στο δυτικό τμήμα τό σκληρό, ανοιχτού καστανού χρώματος χώμα τής αδιατάρακτης μινωικής έπίχωσης. Τό στρώμα αυτό επεκτάθηκε σταδιακά καϊ στο κεντρικό τμήμα, έ'τσι ώστε με τό τέλος τών ανασκαφικών εργασιών τό διαταραγμένο στρώμα, στό όποιο συνέχιζε νά άποκαλυπτεται πλήθος λίθων, είχε περιοριστεί στό άνατολικό τμήμα τοΰ χώρου, χωρίς όμως νά ολοκληρωθεί ή άνασκαφή του. Πρέπει νά σημειωθεί ότι τά Ίχνη τής διατάραξης τοΰ στρώματος δεν ήταν τόσο έντονα όσο στόν Τομέα Β, άναγνωρίστηκαν όμως μεταξύ τών οστράκων λίγα μεταγενέστερα. Ακόμα, οτι καϊ στά δύο στρώματα εμφανίστηκαν άρκετές σχιστολιθικές πλάκες. Κατά μήκος τού νότιου τοίχου, στό κεντρικό τμήμα τοΰ χώρου και στό κατώτερο τμήμα τής έπίχωσης που άφαιρέθηκε, εμφανίστηκε τέλος άπό ύψος μ. πυκνή συγκέντρωση λίθων μικρού μεγέθους, ή οποία φαίνεται ότι έχει πέσει στό έσωτερικό τού δωματίου άπό θύρα πρόσβασης στό Δωμ. 21 πού άνοίγεται εκεί στόν νότιο τοίχο σέ έλαφρά έκκεντρη προς Ανατολάς θέση. Ή συγκέντρωση αυτή παρακολουθήθηκε μέχρι και τό κατώτερο επίπεδο στό όποιο έφθασε ή φετινή άνασκαφή στόν χώρο, χωρίς ώστόσο νά αφαιρεθεί. Τά λιγοστά ευρήματα τού διαταραγμένου στρώματος περιλαμβάνουν λίγα οστά και τμήματα καμένων ξύλων, ένα τμήμα

16 104 Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 2005 από τή βάση λαβής πίθου καϊ λίγα μικρά λίθινα τμήματα, από τά έποϊα ένα από όρεία κρύσταλλο φέρει ίχνη επεξεργασίας σε μία του επιφάνεια. Ελαφρώς περισσότερα ήταν τά ευρήματα τοϋ αδιατάρακτου στρώματος, μεταξύ τους αρκετά τμήματα οστών καϊ καμένων ξύλων, ενα αποσπασματικά σωζόμενο άωτο κωνικό κύπελλο καϊ αρκετά τμήματα από δύο πίθους. Λοιπές εργασίες Παράλληλα με τήν ανασκαφική έρευνα έλαβε χώρα μία σειρά από άλλες δραστηριότητες, μέ σημαντικότερες τήν τοπογραφική, γεωγραφική και γεωφυσική μελέτη τοϋ κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος της Ζωμίνθου καϊ της ευρύτερης περιοχής του, τήν άρχαιοζωολογική μελέτη παλαιού καϊ νέου όστεολογικοϋ υλικού της ανασκαφής καϊ τήν άρχαιοβοτανική ανάλυση τών χωμάτων τής φετινής ανασκαφής. Εφέτος άρχισε ή συστηματική γεωλογική, γεωμορφόλο-γικ.ύΐ καϊ γεωγρα φική έρευνα τής ευρύτερης περιοχής τής Ζωμίνθου καϊ τοϋ βορειοδυτικού τμήματος τοϋ Ψηλορείτη γενικότερα. Σημειώνεται δτι διαπιστώθηκε ή εμφάνιση δυο κύριων ειδών πετρωμάτων: τοϋ πλακώδους ασβεστόλιθου (Ρΐαΐΐειιΐι&ΐΐι) στό δυτικό τμήμα τής περιοχής, μέ τον όποιο έχει οικοδομηθεί και τό Κεντρικό Κτίριο τής Ζωμίνθου, καϊ τοϋ ασβεστόλιθου τής ζώνης Τριπόλεως στό ανατολικό. Παρατηρήθηκε οτι ή Ζώμινθος βρίσκεται ακριβώς επάνω στό οριο επαφής τών δυο αυτών πετρωμάτων. Μιά ομάδα τού Τμήματος Γεωλογίας τοϋ Πανεπιστημίου Πατρών υπό τή διεύθυνση τοϋ καθηγητή Γεωφυσικής Σταύρου Παπαμαρινόπουλου διεξήγαγε έπίσης δοκιμαστική γεωμαγνητική και γεωηλεκτρική έρευνα στον περιβάλλοντα χώρο τού κεντρικού κτιρίου εντός και έκτος τής περίφραξης τού άρχαιολογικοϋ χώρου. Στά πλαίσια τής μελέτης τού όστεολογικοϋ υλικού πραγματοποιήθηκε διαλογή, ταξινόμηση και ήλεκτρονική άρχειοθέτηση τών οστών τών παλαιών άνασκαφικών περιόδων τών έτών 1988 και Αναγνωρίστηκαν οστά άπό πρόβατα, κατσίκες, χοίρους, έλάφι (Όάπιζ Δάκιά), λαγούς, πτηνά, καθώς και οστά ενός μικρού σαρκοβόρου. Διαπιστώθηκε έπίσης οτι ή διατήρηση τών οστών άπό τό εργαστήριο κεραμικής (Δωμ. 12) δέν είναι τόσο καλή οσο αυτή τών οστών άπό άλλους χώρους τοϋ κτιρίου, καθώς και οτι ή άντιπροσώπευση τών ειδών ζώων στον παραπάνω χώρο είναι πιό έξισορροπημένη άπό ο,τι στούς

17 Γιάννη Σακελλαράκη - Διαμαντή Παναγιωτόπουλου: Ανασκαφή Ζωμίνθου 105 άλλους χώρους, δπου υπερτερούν τά πρόβατα. Κατά τήν επεξεργασία μέ τήν μέθοδο της επίπλευσης δειγμάτων χώματος άπό τον χώρο εξωτερικά της εισόδου τοϋ Χώρου 11 συλλέχθηκαν σπόροι από λαθούρι (ΐ^ΕΐΗγΓυ8 δηΐίνιΐδ). Αρκετοί σπόροι συλλέχθηκαν και από τά δείγματα χώματος τοϋ ανώτερου στρώματος τοϋ Χώρου 21, μεταξύ των οποίων σπόροι τοϋ είδους Οοπιρο- 8ΪΙΗ6, σπόροι πιθανόν από όσπρια (ίσως τοϋ είδους νία» δρ. της οικογένειας ί απιίηο8 ΐε»), σπόροι από ρόβι (νια» Γνΐ1ΐ3) και ένας σπόρος από δημητριακό. "Αρχισε επίσης ή δημιουργία συγκριτικής συλλογής ζωολογικού και βοτανολογικού ύλικοϋ τής ευρύτερης περιοχής τής Ζωμίνθου. Άπό κατοίκους τής περιοχής Ανωγείων παραδόθηκαν τέλος κάποια αρχαία αντικείμενα. Συγκεκριμένα, άπό τον Νίκο Χαρωνίτη άπό τά Σίσαρχα παραδόθηκαν δυό τμήματα πίθων, άπό τά όποια τό έ'να φέρει ανάγλυφη σχοινοειδή διακόσμηση, άπό τον Βασίλειο Σταυρακάκη μιά ομάδα οστράκων μάλλον των ρωμαϊκών χρόνων πού βρέθηκε στήν θέση Νοτικά Σπήλια τής περιοχής Κεντρομούρια και άπό τον Ελευθέριο (Λευτέρακα) Φασουλά ένας μεγάλος, σχεδόν άκέραια σωζόμενος χάλκινος λέβητας, γεωμετρικών-άρχαϊκών χρόνων, άπό τήν θέση Άλουτσόλακκος στο Κορίτσι. Γιάννης Σακελλαρακης - Διαμαντής Παναγιωτοπουλος

18 ΠΙΝΑΞ 46 ΠΑΕ _ 9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΔΩΔΩΝΗΣ

19 ΠΑΕ _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ ΠΙΝΑΞ 47 α. Ή βόρεια πρόσοψη τοϋ Κεντρικού Κτιρίου της Ζωμίνθου από Β. β. Κεντρικό Κτίριο: Δωμ. 11 (Τομέας Α) μετά τό πέρας της ανασκαφής από Α. Στό δεξιό άκρο της φωτογραφίας διακρίνεται τό νότιο τμήμα τοϋ Δωμ. 12 (κεραμικό εργαστήριο).

20 ΠΙΝΑΞ 48 ΠΑΕ _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ

21 ΠΑΕ 2005 _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ ΠΙΝΑΞ 49 α. Κάλαθος, δίσκος και οστά ζώων κοντά στο πιθανό θρανίο τοϋ δυτικού τοίχου τοϋ Δωμ. 11. β. Συγκέντρωση τμημάτων καμένου ξύλου και μαύρου χώματος στο άνατολ. τμήμα τοϋ Δωμ. 11.

22 ΠΙΝΑΞ 50 ΠΑΕ _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ α. Νησίδα καμένου πηλοχώματος από το κεντρικό τμήμα τοϋ Δωμ Κατώφλι εισόδου στό Δωμ. 11 και συγκέντρωση τμημάτων καμένου ξύλου και μαύρου χώματος από Α.

23 ΠΑΕ _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ ΠΙΝΑΞ 51

24 ΠΙΝΑΞ 52 ΠΑΕ _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ α. Λεπτομέρεια τοΰ πίν. 51α μετά τήν αφαίρεση της πλάκας μέ θρυμματισμένα αγγεία, β. Στρώμα δαπέδου Δωμ. 11.

25 ΠΑΕ _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ ΠΙΝΑΞ 53 α. Αγγεία στον χώρο τοϋ διαδρόμου ανατολικά της εισόδου τοϋ Δωμ Ανώτερο στρώμα Δωμ. 21 (Τομέας Β) μέ πεσμένους λίθους από τούς παρακείμενους τοίχους από ΝΑ.

26 ΠΙΝΑΞ 54 ΠΑΕ _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ

27 ΠΑΕ _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ ΠΙΝΑΞ 55 α. Δοκιμαστική τομή στο ανατολικό κεντρικό τμήμα τοϋ Δωμ. 21. β. Ανώτερο στρώμα Τομέα Γ στο νότιο τμήμα τοϋ Δωμ. 21 απο Α.

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Η ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill)

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill) Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill) Εισαγωγή Οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2014. Λίγο μετά το αρχαιολογικό συνέδριο για την ανασκαφική δραστηριότητα στη Μακεδονία η επικεφαλής της ανασκαφής αποκαλύπτει:

Μάρτιος 2014. Λίγο μετά το αρχαιολογικό συνέδριο για την ανασκαφική δραστηριότητα στη Μακεδονία η επικεφαλής της ανασκαφής αποκαλύπτει: «Η αρχαιολογία είναι πάντα μαγεία και είναι πάντα το άγνωστο. Δεν ξέρουμε τι θα μας κρύψει και τι θα μας βγάλει η αυριανή μέρα. Ποτέ δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΔΑ Β. Εικόνα 368. Κάτοψη των δύο τάφων της συστάδας Β. Εικόνα 369. Ο κιβωτιόσχημος Τ5 της συστάδας Β.

ΣΥΣΤΑΔΑ Β. Εικόνα 368. Κάτοψη των δύο τάφων της συστάδας Β. Εικόνα 369. Ο κιβωτιόσχημος Τ5 της συστάδας Β. 6 ΣΥΣΤΑΔΑ Β Στη ΝΔ γωνία του όμορου 153α και σε απόσταση περίπου 20 μ. βόρεια από την Α συστάδα, ανασκάφηκε ένας κιβωτιόσχημος και ένας καλυβίτης υστερορωμαϊκών επίσης χρόνων (ΕΙΚ. 368), που περιείχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνολο των βραχογραφιών και κάτω λεπτομέρεια

Το σύνολο των βραχογραφιών και κάτω λεπτομέρεια ΠΡΟΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Πριν από τις επιφανειακές έρευνες στην περιοχή του Πλακιά και της Πρεβέλης στη νότια Κρήτη, τα μόνα γνωστά προνεολιθικά ευρήματα προέρχονταν από το εσωτερικό του σπηλαίου Ασφέντου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΘ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών Το 2007 διενεργήθηκε σωστική ανασκαφή, με χρηματοδοτική συνεισφορά του ΥΠΠΟΤ, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

διάστημα κατασκευής αυτών των αγγείων περιορίζεται σε δύο έως τρεις γενιές. Ως προς τη χρονολόγησή της βασιζόμαστε στα κεραμικά συνευρήματα που

διάστημα κατασκευής αυτών των αγγείων περιορίζεται σε δύο έως τρεις γενιές. Ως προς τη χρονολόγησή της βασιζόμαστε στα κεραμικά συνευρήματα που ΠΕΡΙΛΗΨΗ H διδακτορική διατριβή με θέμα: «Σύγκλιση Απόκλιση. Έρευνα & Συνεισφορά στην τοπική κεραμική της Περιφέρειας Αρμένων-Ρεθύμνου και στην Κεραμική Παραγωγή της Κρήτης κατά τον 14 ο και 13 ο π. Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1. Επεμβάσεις συντήρησης

1. Επεμβάσεις συντήρησης Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατά την ανασκαφική περίοδο του 2014 της Σ. Χλουβεράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ. Αδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΘΕΜΑ: «ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΟ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΘΕΜΑ: «ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΟ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΑ: «ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΟ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «EΚΘΕΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Στις Βαθιές Λάκες βρέθηκαν σηµαντικότατα ευρήµατα, τα οποία θεωρείται σκόπιµο να παρουσιασθούν και να αναλυθούν. Τα ευρήµατα αυτά είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ομάδα εργασίας: ΒΑΝΝΑ ΝΙΝΙΟΥ ΚΙΝΔΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΕ ΕΠΚΑ-ΥΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η προϊστορική ακρόπολη στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών του Πανόρμου της Νάξου

Η προϊστορική ακρόπολη στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών του Πανόρμου της Νάξου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Η προϊστορική ακρόπολη στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών του Πανόρμου της Νάξου Μάθημα: Το Νησιωτικό Αιγαίο κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Greither Elias. "Icarus" Fresco Munchen 1616

Greither Elias. Icarus Fresco Munchen 1616 Greither Elias. "Icarus" Fresco Munchen 1616 Η θρησκεία των Μινωιτών Στην είσοδο του Ιδαίου Αντρου φαίνεται ο βωμός λαξευμένος στο βράχο σπήλαιο Καμαρών Δικταίο άντρο τριμερές ιερό ανακτόρωνφαιστού Μινωική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Τοτονίδη Νίκο προς το Τοπικό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας (ΤΟ.Τ.Β.Ε.) της Ελληνικής Σπηλαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟΜΕΤΩΠΟ ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΟ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.)

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Μελέτη: Κ. Παλυβού Κατασκευή: Ι. Γιαννόπουλος Ιδιοκτησία: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας/TEE Η λεγόμενη Ξεστή 3 ήταν σημαντικό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Καθ. Θ. Σκουλίδης, Χηµικός Μηχανικός ρ. Κ. Κουζέλη, Χηµικός, Ινστιτούτο Λίθου ρ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ Ε ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΙΑΡΧΑΝΩΝ

Η ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ Ε ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΙΑΡΧΑΝΩΝ Originalveröffentlichung in: N.E. Papadogiannakes (Hrsg.), Πεπραγμένα του Ζ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου Α 2, Rethymno 1995, S. 729-739 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ Ε ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 Εξάμηνο: 8 ο (εικ.1) Νίκη της ΣαμοθράκηςParis, Musée du Louvre Φθορά:

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Θέμα της διδακτικής πρότασης Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τους τύπους, τα ονόματα και τις χρήσεις των αγγείων της αρχαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ

της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ Οδηγίες Χρήσης της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Αθήνα 2010-1- Με τη γεωλογική πυξίδα μπορούμε να μετρήσουμε τα στοιχεία των επιπέδων των γεωλογικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Πολυτίδης Δημήτρης. 1 ο ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Πολυτίδης Δημήτρης. 1 ο ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Πολυτίδης Δημήτρης 1 ο ΕΤΟΣ 1 η φάση: Ερώτημα συζήτησης: Που χρησιμοποιείται τη γεωμετρία στην εργασία σας και στην καθημερινή σας ζωή. (Μια διδακτική ώρα).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από το 2000 έως το 2009 στην περιοχή αρμοδιότητας της Κ ΕΠΚΑ που περιλαμβάνει τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά και Άγιο Ευστράτιο, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοχή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 27 ΚΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατά την περίοδο 2000-2009 πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες σωστικές ανασκαφές μέσα στην πόλη του Πειραιά, κατά τις οποίες αποκαλύφθηκαν τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: 23η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: ΕΥΒΟΙΑ Χαλκίδα Οδός Ωρίωνος 10, οικόπεδο Χρ. Δημαρέλου-Δεληβοριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

Á» Ä Æ ¹ º Ã Æ ¹ Ã ¹ Ã Ë Á ¹ Ã ª 2 0 0 9

Á» Ä Æ ¹ º Ã Æ ¹ à ¹ Ã Ë Á ¹ à ª 2 0 0 9 Á» Ä Æ ¹ º Ã Æ ¹ à ¹ Ã Ë Á ¹ à ª 2 0 0 9 44 Æ ËÌê ªËÁ ª»Ãª Ë ÃÆÄü Á ºÃ¹Á ¼ Ã˪ ¹ ÄË» Æê Á Äê ª. Á ª ª Θ Υ Γ Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ν. Υ Ο Ρ Κ Η Σ Αρχαία ελληνικά ναυάγια στα βάθη της Μεσογείου ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Whitebox Architects - Π. Κοκκαλίδης, Α.Τριανταφυλλίδου, Α. Δρέλλα www.whitebox.gr ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Χ. Βαχλιώτης H/M MEΛETH: Conap - Α. Ψαρουδάκης TEXNIKH ETAIPΕIA

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

EYEManager ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

EYEManager ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ EYEManager ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ........ 3 2 ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ..... 3 3 ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ... 6 3.1 Θερµαινόµενο τµήµα.........6 3.2 άπεδο......11 3.3 Οροφή.........11 3.4 Εγκατάσταση θέρµανσης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΓ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κνωσός Άγιος Ιωάννης Κνωσού: Νέο τμήμα του «Βόρειου Νεκροταφείου Κνωσού» Κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής (Απρίλιο έως Σεπτέμβριο 2010), με

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1. Σπάρτη, τα κατεργασμένα χαύλια από την επένδυση του κράνους του κτιστού τάφου της εποχής των λακκοειδών τάφων. ΛΑΚΩΝΙΑ H ανασκαφική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ:

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2009 11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΥΓΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γεωργία Στρατούλη, Σέβη Τριανταφύλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΡΑΧΟΣΚΕΠΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΠΕΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Η ΒΡΑΧΟΣΚΕΠΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΠΕΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Η ΒΡΑΧΟΣΚΕΠΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΠΕΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΣΤΑ Καθαρισμός και τακτοποίηση των οστών Την άνοιξη του 2008 (Μάρτιο-Απρίλιο), η κ. Ελευθερία Τσιχλή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

«Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Νατάσα Μιχαηλίδου, Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

«Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Νατάσα Μιχαηλίδου, Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης «Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Περιεχόμενα Εισαγωγικά...2 Α. Αρχαιολογικοί χώροι, Μνημεία και Μουσεία της Θράκης...3 Β. Χάρτης της Θράκης με σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος...5 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μετρό Κατά το 2007-2008, η ανασκαφική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο νότια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Έως πρόσφατα στη δικαιοδοσία της ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με έδρα τα Ιωάννινα, περιλαμβάνονταν οι Ν. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Οι ιδιαίτερες δεσµεύσεις νέων κτισµάτων σε προστατευόµενες περιοχές αφορούν: 1) Την υποχρέωσή τους να ακολουθήσουν τον αρκετά δεσµευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πανεπιστημιόπολης, στο τέρμα Ιλισίων, βρίσκεται το Αρχαιολογικό Πάρκο. Εδώ έχουν μεταφερθεί από το 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΔ' Εικ. 1. Λίμνη Ν. Πλαστήρα. Αιχμή από πυριτόλιθο. Εικ. 2. Λίμνη Ν. Πλαστήρα. Άποψη της θέσης από Β. ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ H ΛΔ ΕΠΚΑ άρχισε να λειτουργεί από τον Ιανουάριο του

Διαβάστε περισσότερα