Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, Αθήνα Τηλ.: , , Φαξ: Web:

2 Περιεχόµενα Πρόλογος...σελ.3 Εισαγωγή...σελ.4 Αιολική Ενέργεια...σελ.6 Ηλιακή Ενέργεια...σελ.7 Μικρά Υδροηλεκτρικά σελ.8 Γεωθερµία σελ.9 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων σελ.9 Συµϖαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας....σελ.11 Αϖασχόληση και ΑΠΕ....σελ

3 Πρόλογος Στις 2 Ιουλίου 2009 το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώϖης (ΙΕΝΕ) οργάνωσε µε δική του ϖρωτοβουλία στο Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών µία ενδιαφέρουσα Ηµερίδα µε θέµα «Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση». Στόχος της Ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση της κοινής γνώµης, αλλά και των εϖαγγελµατιών του ενεργειακού κλάδου, των εταιρειών και των φορέων γενικότερα, για θέµατα ϖου έχουν σχέση µε την εϖιχειρηµατικότητα και την ενέργεια, ιδιαίτερα αυτών ϖου σχετίζονται µε τις ΑΠΕ και την εξοικονόµηση, καθώς και τις ϖροϋϖοθέσεις και τις δυνατότητες για την δηµιουργία αϖασχόλησης. Πιο συγκεκριµένα, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι δυνατότητες αξιοϖοίησης των «ϖράσινων» µορφών ενέργειας, µε εφαρµογές νέων τεχνολογιών και δράσεις ϖου συµβάλλουν στην ϖεριφερειακή ανάϖτυξη, µεγιστοϖοιώντας τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Παράλληλα, στα ϖλαίσια της Ηµερίδας, µέλη της εϖιχειρηµατικής κοινότητας είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άµεση εϖαφή µε εκϖροσώϖους του δηµόσιου τοµέα, ϖροκειµένου να εντοϖισθούν οι αδυναµίες του θεσµικού ϖλαισίου, τα αντικίνητρα ϖου δηµιουργεί η ακανθώδης και δαιδαλώδης γραφειοκρατία σε κάθε εϖιχειρηµατική δράση του ενεργειακού τοµέα, οι τρόϖοι εξοικονόµησης ενέργειας µέσω της µείωσης της αλόγιστης κατανάλωσής της αϖό νοικοκυριά και εϖιχειρήσεις, και οι δυνατότητες ϖαροχής κινήτρων για την δηµιουργία ευνοϊκού ϖεριβάλλοντος για εϖενδύσεις σε «ϖράσινη» ενέργεια, µε ϖαράλληλο στόχο τη δηµιουργία αϖασχόλησης. Ακολουθούν τα Συµϖεράσµατα της Ηµερίδας

4 Εισαγωγή Σε µια ϖερίοδο µε ϖαγκόσµια οικονοµική κρίση και µε ενεργειακά και ϖεριβαλλοντικά ϖροβλήµατα ϖου ϖεριµένουν άµεσες λύσεις ϖροβάλλει η ϖράσινη ανάϖτυξη, η ϖράσινη οικονοµία, η ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα. Η ΕΕ στην ϖαρούσα κρίση δεν µετέβαλε τους φιλόδοξους στόχους της για το 2020 ούτε διαφοροϖοίησε την στρατηγική της για την ενέργεια και το ϖεριβάλλον ϖου αϖοφασίσθηκαν στο συµβούλιο κορυφής τον Μάρτιο Αντίθετα, δίδεται ϖροτεραιότητα στις εϖενδύσεις ϖου εξυϖηρετούν αυτούς τους στόχους µε την υιοθέτηση των κατάλληλων ϖολιτικών και µε υϖοστηρικτικά µέτρα γιατί αφορά στο ϖεριβάλλον και στην ϖοιότητα ζωής για τις σηµερινές και µελλοντικές γενιές, αλλά τελικά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Έτσι, δίδονται ευκαιρίες για εϖιχειρηµατικές δραστηριότητες µε έντονη την κοινωνική διάσταση αυξάνοντας την αϖασχόληση σε µια ϖορεία βιώσιµης ανάϖτυξης. Τόσο ο δηµόσιος τοµέας ϖου συνδέεται µε δράσεις µεγάλης κλίµακας όσο και ο ιδιωτικός τοµέας µε την ανάϖτυξη εϖιχειρηµατικών δραστηριοτήτων καλούνται να αναϖτύξουν τις κατάλληλες δράσεις. Η Οδηγία 2009/28/EC για την ϖροώθηση της χρήσης των ΑΠΕ στην Ευρωϖαϊκή Ένωση µε τους εθνικούς στόχους για το 2020, ϖου δηµοσιεύθηκε στις 5 Ιουνίου, είναι ϖλέον νόµος για άµεση εφαρµογή. Ταυτόχρονα δηµοσιεύθηκαν και οι Οδηγίες 29 και 31 καθώς και η Αϖόφαση 406 ϖου αφορούν στον ϖεριορισµό των εκϖοµϖών διοξειδίου του άνθρακα, οι οϖοίες συµβάλλουν τόσο στην εξοικονόµηση ενέργειας όσο και στην υϖοστήριξη των ΑΠΕ. Η Οδηγία δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και καλεί τις χώρες-µέλη να εκϖονήσουν τα Εθνικά Σχέδια ράσης. Η ανάϖτυξη των ΑΠΕ µε την εξοικονόµηση ενέργειας και γενικά η ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα είναι σήµερα ένας µονόδροµος ϖου οδηγεί στην ανάϖτυξη µε ϖολλές νέες θέσεις εργασίας εάν σχεδιασθούν σωστά οι δράσεις

5 Η αξιοϖοίηση των ΑΠΕ µϖορεί να γίνει για ϖαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όϖου συµµετέχουν όλες οι µορφές ΑΠΕ και για ϖαραγωγή θερµότητας/ψύξης µε την αξιοϖοίηση της ηλιακής ενέργειας, της βιοµάζας και της γεωθερµίας. Η βιοµάζα ϖροσφέρεται εϖίσης και για την ϖαραγωγή βιοκαυσίµων για την κίνηση υϖοκαθιστώντας το ϖετρέλαιο, όϖου ο δεσµευτικός στόχος για το 2020 είναι τουλάχιστον 10% υϖοκατάσταση ϖετρελαίου στις µεταφορές για κάθε χώρα-µέλος της ΕΕ. Εκ µέρους του Υϖουργείου Ανάϖτυξης, ϖου συνεχάρη το ΙΕΝΕ για την εξαιρετική εκδήλωση, τονίστηκε ότι η ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα σηµαίνει νέες θέσεις εργασίας, νέες εϖιχειρηµατικές ευκαιρίες, σταθερή ανάϖτυξη σε βάθος χρόνου και για το σκοϖό αυτό λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα. Τους τελευταίους µήνες έχουν γίνει βελτιώσεις του θεσµικού ϖλαισίου για τις εφαρµογές των ΑΠΕ µε νοµοθετικές ρυθµίσεις και υϖουργικές αϖοφάσεις καθώς και ειδικά ϖρογράµµατα και ϖρωτοβουλίες στην εξοικονόµηση ενέργειας. Εκ µέρους της αξιωµατικής αντιϖολίτευσης αναφέρθηκε ότι η χώρα έχει σαφές συγκριτικό ϖλεονέκτηµα στη διαθεσιµότητα των ΑΠΕ και η ανάϖτυξή τους είναι θέµα βαθιά αναϖτυξιακό και στρατηγικό. Η Ελλάδα ως εταίρος της Ευρωϖαϊκής Ένωσης ϖρέϖει να έχει δεσϖόζουσα θέση στο νέο µοντέλο ανάϖτυξης ϖου θα είναι η ϖραγµατικότητα σε λίγα χρόνια. Η ενεργειακή ϖολιτική ϖου ϖροτείνεται αναφέρεται σε βραχυϖρόθεσµα µέτρα σχετικά µε την ενεργειακή αϖόδοση και τις εφαρµογές των ΑΠΕ ώστε να ικανοϖοιούνται τουλάχιστο οι εθνικοί στόχοι του 2020 και στον µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό. Τονίστηκε η ανάγκη στοχευµένης ϖολιτικής για εκδηµοκρατισµό στην ανάϖτυξη των ΑΠΕ ακολουθώντας το ϖαράδειγµα άλλων χωρών της ΕΕ, διαφορετικά χάνεται το τραίνο της ϖράσινης ανάϖτυξης

6 Σύµφωνα µε τη ΡΑΕ, µόνο το 14,5% της συνολικής ισχύος έργων ΑΠΕ µε άδεια ϖαραγωγής έχουν υλοϖοιηθεί και διαθέτουν άδεια λειτουργίας, ενώ η χώρα είναι ϖολύ µακριά στην εϖίτευξη του στόχου 20,1% διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροϖαραγωγή το 2010, σύµφωνα µε την Οδηγία 77/2001/EC. Βασικά εµϖόδια στην ανάϖτυξη των ΑΠΕ για ηλεκτροϖαραγωγή αναφέρονται η χρονοβόρα αδειοδοτική διαδικασία, η έλλειψη υϖοδοµών στα δίκτυα, οι αντιδράσεις των τοϖικών κοινωνιών µε ϖροσφυγές στο ΣτΕ καθώς και η ανωριµότητα των εϖενδυτικών σχεδίων, ενώ ϖροτείνονται µέτρα για µεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ. Αϖαιτούνται ειδικές µελέτες, εϖεκτάσεις και ενίσχυση δικτύων, βελτίωση του εϖενδυτικού ϖεριβάλλοντος και αϖλοϖοίηση των διαδικασιών. Αιολική Ενέργεια Η ευρεία αξιοϖοίηση του υψηλού αιολικού δυναµικού στην ηϖειρωτική χώρα και τα νησιά για ϖράσινη ενέργεια αϖοτελεί την µεγάλη ϖρόκληση για την κάλυψη του εθνικού στόχου για το 2020, δηµιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας (µία θέση ανά ένα MW). Με την άρση των εµϖοδίων για την ανάϖτυξη της αιολικής ενέργειας και τη λειτουργία της αγοράς στη χώρα µϖορούν να αναϖτυχθούν και βιοµηχανικές δραστηριότητες για την ϖαραγωγή του εξοϖλισµού, οϖότε µεγιστοϖοιούνται τα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. Η αϖασχόληση στην αιολική ενέργεια στην ΕΕ το 2008 ξεϖέρασε τις θέσεις εργασίας και αναµένεται να φθάσει τις το Για την Ελλάδα δεν υϖάρχουν ακριβή στοιχεία, αλλά σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΙΕΝΕ η δηµιουργηθείσα σήµερα αϖασχόληση δεν ξεϖερνά τα 1000 άτοµα

7 Ηλιακή Ενέργεια Υϖάρχει υψηλό δυναµικό εφαρµογών της ηλιακής ενέργειας για θέρµανση και ψύξη στη χώρα, όϖως θέρµανση νερού χρήσεως, θέρµανση χώρων, βιοµηχανικές χρήσεις, ψύξη/κλιµατισµός. Στην ΕΕ σήµερα υϖάρχει µια ανερχόµενη αγορά µε ετήσιο κύκλο εργασιών 3 δις και θέσεις ϖλήρους αϖασχόλησης κυρίως σε µικροµεσαίες εϖιχειρήσεις. Η συνολική ισχύς των νέων ηλιακών συλλεκτών ϖου εγκαταστάθηκαν το 2008 στην ΕΕ έφθασε τα 3,3GWth. Σύµφωνα µε ϖρόσφατη µελέτη, οι ενεργειακές ανάγκες για θέρµανση/ψύξη καλύϖτουν το 50% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ εκ των οϖοίων το 75% είναι θερµότης χαµηλών θερµοκρασιών. Εκτιµάται ότι το 50% της θερµότητας χαµηλών θερµοκρασιών µϖορεί να ϖροέρχεται αϖό τους ηλιακούς θερµικούς συλλέκτες. Στην Ελλάδα υϖάρχει αξιόλογος βιοµηχανικός κλάδος µε τεχνογνωσία (ΕΒΗΕ, Ένωση Βιοµηχανιών Ηλιακής Ενέργειας) ϖου καλύϖτει τις τρέχουσες ανάγκες της εγχώριας αγοράς και κάνει εξαγωγές σε αϖαιτητικές αγορές της ΕΕ και σε άλλες χώρες. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ϖερί τα 250 εκατ. µε θέσεις εργασίας. Οι εγκατεστηµένοι ηλιακοί συλλέκτες στη χώρα φθάνουν τα 3,5 εκατ. m 2 (ϖερί τα 2,5GWth) και υϖάρχει µια εγχώρια αγορά της τάξης των m 2 ετησίως. Λαµβάνοντας υϖόψη σαν ϖαράδειγµα τη µεγάλη διείσδυση της ηλιακής ενέργειας στην Κύϖρο (ϖερί τα 0,95m 2 /κάτοικο), οι εγκατεστηµένοι ηλιακοί συλλέκτες στη χώρα θα ϖρέϖει να τριϖλασιασθούν µέχρι το 2020 υϖοκαθιστώντας κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, υϖερδιϖλασιάζοντας τις θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τις εξαγωγές. Έτσι στη χώρα, µόνο οι ηλιακοί συλλέκτες µϖορούν να εξοικονοµούν ϖερί τα 6Mt - 7 -

8 εκϖοµϖές CO2 το χρόνο υϖοκαθιστώντας κυρίως ηλεκτρική ενέργεια µε σηµαντικά οφέλη στην οικονοµία, την κοινωνία και το ϖεριβάλλον. Στην Ελλάδα υϖάρχουν ϖολύ καλές ϖροοϖτικές για την ανάϖτυξη των φωτοβολταϊκών σε συνδυασµό και µε τις βιοµηχανικές δραστηριότητες ϖου ήδη αναϖτύσσονται (5 βιοµηχανικές µονάδες) για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αλλά γι αυτό χρειάζεται ένα υγιές εϖενδυτικό ϖεριβάλλον µε δραστική µείωση της γραφειοκρατίας και ξεκάθαρους κανόνες. Το θεσµικό ϖλαίσιο όµως και οι χειρισµοί µέχρι σήµερα, ιδιαίτερα µε την κερδοσκοϖία στην αγοραϖωλησία των αδειών και την γραφειοκρατία, έχουν κλονίσει την εµϖιστοσύνη των εϖενδυτών. Για την ϖροώθηση των Φ/Β εφαρµογών δεν χρειάζεται ϖαρά µόνο ισχυρή ϖολιτική βούληση. Στην Ελλάδα στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΙΕΝΕ η συνολική αϖασχόληση (θερµικά και φωτοβολταϊκά) φτάνει τα 6000 άτοµα. Μικρά Υδροηλεκτρικά Οι εφαρµογές των µικρών υδροηλεκτρικών συµβάλλουν στην ϖεριφερειακή ανάϖτυξη και τις τοϖικές οικονοµίες. Εκτός αϖό τον εισαγόµενο εξοϖλισµό ϖου είναι της τάξεως του 20% στο σύνολο του ϖροϋϖολογισµού του έργου, το υϖόλοιϖο 80% αϖοτελεί εγχώρια ϖροστιθέµενη αξία µε ϖολλές θέσεις εργασίας στην ϖεριφέρεια κατά την ϖερίοδο της κατασκευής του έργου. Ήδη λειτουργούν 80 µικρά υδροηλεκτρικά αλλά υϖάρχουν θέσεις για ϖολλά ακόµη. Ένα σηµαντικό µέρος του τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµου υδροδυναµικού της χώρας έχει αξιοϖοιηθεί αϖό τη ΕΗ αλλά υϖάρχει ακόµη δυναµικό για µεγάλα υδροηλεκτρικά. Η ανάϖτυξη υδροηλεκτρικών έργων ϖολλαϖλού σκοϖού ή και σε συνδυασµό µε αϖοθήκευση µϖορούν να συµβάλλουν αϖοτελεσµατικά στην ϖράσινη ανάϖτυξη. Η ϖολύτιµη συµβολή των υδροηλεκτρικών στη µεγάλη διείσδυση της αιολικής ενέργειας (και αργότερα της ηλιακής ενέργειας) ϖρέϖει να τονισθεί ιδιαίτερα εϖιτυγχάνοντας την - 8 -

9 οµαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήµατος χωρίς αϖορρίψεις φορτίου. Αυτός είναι ο ϖλέον ενδεδειγµένος τρόϖος για ϖράσινη ενέργεια και ϖράσινη ανάϖτυξη µε τη βέλτιστη µείξη. Γεωθερµία Η αξιοϖοίηση της γεωθερµίας στη χώρα έχει µείνει ϖίσω ϖαρά το υψηλό δυναµικό ϖου διαθέτει τόσο για ϖαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για ϖαροχή θερµότητας µε µεγάλο εύρος εφαρµογών. Η διαδικασία αδειοδότησης για τις γεωθερµικές εφαρµογές είναι ϖολύϖλοκη και ακολουθεί τη µεταλλευτική νοµοθεσία, ϖαρόλο ϖου είναι ανανεώσιµη ϖηγή ενέργειας. Η αβαθής γεωθερµία ϖροσφέρεται ϖολύ ευνοϊκά για εφαρµογές θέρµανσης/ψύξης στα κτήρια και θεωρείται ανανεώσιµη ϖηγή ενέργειας. Η αξιοϖοίηση του δυναµικού θα δηµιουργήσει ϖολλές νέες θέσεις εργασίας στην ϖράσινη οικονοµία (µία θέση/mwe, µία θέση/στρέµµα θερµοκηϖίου) ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα. Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων Η ενεργειακή αϖόδοση των κτιρίων αϖοτελεί εϖίσης σηµαντικό µέρος των ευρύτερων ϖρωτοβουλιών για την εϖίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια και την αλλαγή του κλίµατος. Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός, τα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµων ϖηγών ενέργειας και η ενεργειακή διαχείριση εφαρµόζονται σε όλο και ϖερισσότερα κτίρια του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, ενώ η έρευνα σε ϖαγκόσµιο και ευρωϖαϊκό εϖίϖεδο έχει ϖροχωρήσει σηµαντικά και ήδη εντάσσεται αυτός ο νέος τρόϖος δόµησης και αναβάθµισης κτιρίων στην ευρύτερη οικοδοµική ϖρακτική. Η οικολογική δόµηση στην Ελλάδα έχει κάνει τα τελευταία 20 χρόνια µόνο µικρά και ϖεριορισµένης εµβέλειας βήµατα ϖου ϖροέκυψαν κυρίως µέσα αϖό ιδιωτικές - 9 -

10 ϖρωτοβουλίες κάτω αϖό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Η δυναµική - έµϖρακτη ϖροώθηση της οικολογικής δόµησης µϖορεί να οδηγήσει σε ένα νέο δρόµο ανάϖτυξης και µια νέα, διαφορετική και αειφόρο ϖροοϖτική δόµησης στον ελληνικό χώρο. Η κατασκευαστική αγορά αναµένεται να αλλάξει καθοριστικά µε την εφαρµογή και στην Ελλάδα υϖοχρεωτικών µέτρων ενεργειακής αϖόδοσης και ϖιστοϖοίησης στον κτιριακό τοµέα, σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/91/ΕC. Ειδικότερα στον τοµέα της βελτίωσης της ενεργειακής αϖόδοσης των κτιρίων αναµένονται ιδιαίτερα σηµαντικές εξελίξεις, ϖου θα έχουν αντίκτυϖο στην αναθέρµανση της οικοδοµικής δραστηριότητας, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην ϖοιότητα της κατασκευής. Παράλληλα θα ενισχυθεί και ο κλάδος της ϖαραγωγής κατασκευαστικών δοµικών ϖροϊόντων. Η Ελλάδα µε µεγάλη καθυστέρηση ενσωµάτωσε την Οδηγία 2002/91/ΕC στο εθνικό δίκαιο µε το νόµο 3661 τον Μάιο 2008, µε τον οϖοίο εϖιβάλλεται εφεξής ο ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός σε κάθε νέο κτήριο και στην ανακαίνιση ϖαλαιών. Το µεγαλύτερο ενεργειακό κέρδος αϖό την εξοικονόµηση αναµένεται αϖό την εφαρµογή του κανονισµού στα ϖαλαιά κτήρια ϖου κατασκευάσθηκαν χωρίς τις ϖροδιαγραφές θερµικής µόνωσης. Προβλέϖεται η έκδοση (εντός 6 µηνών κατά τον νόµο) Κανονισµού Ενεργειακής Αϖόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) ϖου θα καθορίζει µε λεϖτοµέρειες την εφαρµογή του νόµου, η οϖοία όµως καθυστερεί. Προτάθηκε η εισαγωγή της έννοιας του ϖροτύϖου κτηρίου (για διάφορους τύϖους κτηρίων και κλιµατικές ζώνες) βασισµένο στην Ευρωϖαϊκή και διεθνή εµϖειρία, το οϖοίο ϖεριέλαβε το ΥΠΑΝ σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ΚΕΝΑΚ ϖου αντιµετωϖίζει όλα τα ϖροβλήµατα, αλλά ακόµη δεν έχει υιοθετηθεί. Παράλληλα ϖροβλέϖεται η ϖροετοιµασία των υϖοδοµών για εϖαγγελµατική κατάρτιση στελεχών και ϖιστοϖοίηση δεξιοτήτων τεχνικών καθώς και ϖιστοϖοίηση υλικών και συσκευών

11 Συµϖαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Η συµϖαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας/ψύξης µε ϖολλά ϖλεονεκτήµατα και µε δυναµικό εφαρµογών τόσο στα κτήρια όσο και στη βιοµηχανία βρίσκεται σε βαθιά στασιµότητα στη χώρα και αδυνατεί να ϖαίξει το ρόλο της στην ϖράσινη οικονοµία και ανάϖτυξη. Για την ανατροϖή της υϖάρχουσας κατάστασης χρειάζεται ισχυρή ϖολιτική βούληση, αλλαγή νοοτροϖίας και ιδιαίτερα στον δηµόσιο τοµέα, ενηµέρωση/κατάρτιση. Η εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία έχει µεγάλο δυναµικό εφαρµογών στη χώρα και συµβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, στην αϖασχόληση, στη µείωση των εκϖοµϖών και σε κοινωνικά και ϖεριβαλλοντικά οφέλη. Ορισµένοι κλάδοι της βιοµηχανίας ϖρέϖει να συνδυάσουν αντιρρυϖαντικές τεχνολογίες και εξοικονόµηση ενέργειας. Τα εµϖόδια στην ανάϖτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η µη εφαρµογή διεθνών κανονισµών, το κριτήριο του ελάχιστου κόστους εϖένδυσης, η γραφειοκρατία και η αϖουσία σχετικών ϖρωτοβουλιών αϖό την Πολιτεία. Αϖασχόληση και ΑΠΕ Όϖως τονίστηκε αϖό ϖολλούς οµιλητές, οι ϖροοϖτικές είναι καλές αλλά η Πολιτεία και η ηµόσια ιοίκηση κινούνται µε υστέρηση δεκαετιών στην ϖροσαρµογή του θεσµικού ϖλαισίου για την ανάϖτυξη των ΑΠΕ, χάνοντας το τραίνο της ανάϖτυξης. Οι ρυθµοί ανάϖτυξης των εφαρµογών ΑΠΕ στις άλλες χώρες-µέλη της ΕΕ είναι ϖολύ υψηλοί σε αντίθεση µε την Ελλάδα, µε αϖοτέλεσµα η χώρα να µένει ϖίσω στην εκϖλήρωση των εθνικών της στόχων, να µην αναϖτύσσεται η εγχώρια αγορά καθώς και κατασκευαστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες σε εξοϖλισµό των ΑΠΕ ϖου θα ϖροσέθετε κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. Η ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα σχετικά µε δραστηριότητες στις ΑΠΕ και στην εξοικονόµηση ενέργειας αϖοτελεί

12 σήµερα στην ΕΕ και σε άλλες χώρες την ϖρώτη εϖενδυτική ϖροτεραιότητα µε ϖολλές νέες θέσεις εργασίας. Οι ϖρόσφατες διακηρύξεις αϖό εκϖροσώϖους διεθνών οργανισµών (ΙΕΑ, ΟΗΕ, κλϖ) για την ϖράσινη οικονοµία είναι εντυϖωσιακές. ίδεται η ευκαιρία για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τόνωση της ανάϖτυξης αντιµετωϖίζοντας ϖαράλληλα και τις κλιµατικές αλλαγές. Οι ανανεώσιµες ϖηγές ενέργειας είναι µια αναϖτυσσόµενη βιοµηχανία µε εϖαγγέλµατα του µέλλοντος και ϖολλές τεχνολογικές καινοτοµίες και µαζί µε την ενεργειακή αϖοδοτικότητα οδηγούν στην εϖοχή του οικονοµικού µετασχηµατισµού. Το ϖακέτο του Barack Obama (Φεβρουάριος 2009) ϖεριλαµβάνει εϖενδύσεις 150 δις $ στην ϖράσινη ενέργεια τα εϖόµενα 10 χρόνια για τη δηµιουργία 5 εκατ. νέων θέσεων εργασίας. Υϖάρχει υψηλό δυναµικό αύξησης της ϖράσινης αϖασχόλησης όϖως και αύξηση των εϖενδύσεων στην ϖράσινη ενέργεια. Στον τοµέα των φωτοβολταϊκών έχουν δηµιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας (2008) στη Γερµανία, νέες θέσεις στην Ισϖανία (40 έως 50 νέες θέσεις ανά MWp), ενώ αναµένεται οι εργαζόµενοι στα φωτοβολταϊκά στην ΕΕ να φθάσουν τις το 2020 και τους 1,4 εκατ. το 2030 αϖό τους ϖερίϖου ϖου είναι σήµερα (2009). Τέλος, η Ηµερίδα του ΙΕΝΕ έδωσε την ευκαιρία σε συζητήσεις και διατύϖωση ϖροτάσεων ώστε να γίνουν τα ϖρώτα βήµατα για τους εθνικούς στόχους και την ανάϖτυξη, µεγιστοϖοιώντας τα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. όθηκε η ευκαιρία άµεσης εϖαφής της εϖιχειρηµατικής κοινότητας και του δηµόσιου τοµέα, ϖροκειµένου να εντοϖισθούν οι αδυναµίες του θεσµικού ϖλαισίου, τα αντικίνητρα ϖου δηµιουργεί η ακανθώδης και δαιδαλώδης γραφειοκρατία σε κάθε εϖιχειρηµατική δράση του ενεργειακού τοµέα, οι τρόϖοι εξοικονόµησης ενέργειας µέσω της µείωσης της αλόγιστης κατανάλωσής της αϖό νοικοκυριά και εϖιχειρήσεις,

13 και η ϖαροχή κινήτρων για τη δηµιουργία ευνοϊκού ϖεριβάλλοντος για εϖενδύσεις σε ϖράσινη ενέργεια και για ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα, ϖαράλληλα µε τη δηµιουργία αϖασχόλησης. Καινοτόµες ιδέες και τεχνολογίες στον ενεργειακό τοµέα φιλικές στο ϖεριβάλλον συνδέονται άµεσα µε την ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα ώστε αυτή να αϖοτελέσει δυναµικό τοµέα, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και ευρύτερα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Αυτές οι δράσεις θα ϖρέϖει να συνοδεύεται µε αντίστοιχες ερευνητικές δράσεις και εκϖαίδευση ϖου συµβάλλουν στην εϖιτυχία και αϖόδοση των εφαρµογών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και µεγιστοϖοιώντας τα οφέλη

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα

Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα Ηµερίδα ΙΕΝΕ µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Απασχόληση» Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών Πέµπτη, 2 Ιουλίου 2009 1. Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει Ηµερίδα µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3-12 - 2005 Κυρίες και Κύριοι, Η σηµερινή ηµερίδα αποδεικνύει το σηµαντικό ρόλο του τεχνικού κόσµου και ειδικότερα του Τεχνικού Επιµελητηρίου όχι

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οι µη ορυκτές ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη

Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Γενικός Γραμματέας Δ.Ε., ΙΕΝΕ 1 Ευρωπαϊκή Στρατηγική σε Ενέργεια και Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΣΥΝΕ ΡΙΟΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ & ΑΥΡΙΟ" 27-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΠΕ :ΗΕλλάδακαιοιάλλοι... Στόχοι και εσµεύσεις / Προκλήσεις και Ευκαιρίες Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΙΕΝΕ workshop Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2010 Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόµενα Σηµερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ-Οδικός Χάρτης της ΕΕ:

ΑΠΕ-Οδικός Χάρτης της ΕΕ: 1 η Ηµερίδα Συλλόγου Φοιτητών Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας «Το Ενεργειακό Μίγµα της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα» Κοζάνη, 16-1-2008 ΑΠΕ-Οδικός

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΑΛΚΙ Α 10/04/2009 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ Σε ολόκληρο τον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030! ΕυρωπαϊκήΕνεργειακήΠολιτική Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος &Ανάπτυξης Υποψήφια Βουλευτής Ν, Α Θεσ/νίκης, 2007 1 Ενέργεια και Περιβάλλον : υο προκλήσεις Οι αλλαγές των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας ΙΕΝΕ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης Αντιπρόεδρος EREF Οκτώβριος 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου

ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου 16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011» ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Υπεύθυνη Ενεργειακών Έργων Ο.Α. Υ.Κ. Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης Πολυτεχνείο Κρήτης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ιδιαιτερότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣTO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ : Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Εκατομμύρια σε κίνδυνο

Εκατομμύρια σε κίνδυνο Οπλανήτηςφλέγεται Εκατομμύρια σε κίνδυνο Μελέτη Stern και Tufts Η αδράνεια θα επιφέρει απώλειες έως 20% τουπαγκόσμιουαεπ Μόλις 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ για δράσεις αποτροπής Κόστος καταπολέμησης κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! Μάιος 2004 Έξω πάµε καλά, µέσα θα µπορούσαµε και καλύτερα Με πρωτόγνωρους ρυθµούς ανάπτυξης κινείται η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 ηµόσια Συζήτηση Οι Ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου Εισαγωγή στη συζήτηση Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς Νοε 2010 ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 0 Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Συστήματα οικιακά / βιομηχανικά / αυτοπαραγωγή / μεγάλα πάρκα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα οικιακά/εμπορικά Θέρμανση / κλιματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ : ΑΧΑΡΝΩΝ 315 Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ. : , Fax : Web Page :

ΕΔΡΑ : ΑΧΑΡΝΩΝ 315 Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ. : , Fax : Web Page : ΕΔΡΑ : ΑΧΑΡΝΩΝ 315 Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ 111 45 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 2112591, Fax : 210 2112592 E-mail : info@ebhe.gr, Web Page : www.ebhe.gr ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΒΗΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ GREENPEACE ΣΕΦ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ GREENPEACE ΣΕΦ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ GREENPEACE ΣΕΦ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ Προς: Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γ. Αλαβάνο Θέμα: Θέσεις του ΤΕΕ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Φωτοβολταϊκών 10 Αυγούστου 2007 Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, Διαβάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1

Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1 Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1 ΣυμπράξειςΔημοσίουκαιΙδιωτικούΤομέα: Ένααποτελεσματικόεργαλείοπροώθησης επενδύσεων 2 Συμπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα

Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα Μελλοντικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την Ενέργεια και την Κλιματική αλλαγή: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα Μαργαρίτα Καραβασίλη Πρόεδρος CISD τ. Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 24 Ιουνίου 2016 Ημερίδα: «Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακής Ενέργειας στα Θερμοκήπια»

Διαβάστε περισσότερα