Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, Αθήνα Τηλ.: , , Φαξ: Web:

2 Περιεχόµενα Πρόλογος...σελ.3 Εισαγωγή...σελ.4 Αιολική Ενέργεια...σελ.6 Ηλιακή Ενέργεια...σελ.7 Μικρά Υδροηλεκτρικά σελ.8 Γεωθερµία σελ.9 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων σελ.9 Συµϖαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας....σελ.11 Αϖασχόληση και ΑΠΕ....σελ

3 Πρόλογος Στις 2 Ιουλίου 2009 το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώϖης (ΙΕΝΕ) οργάνωσε µε δική του ϖρωτοβουλία στο Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών µία ενδιαφέρουσα Ηµερίδα µε θέµα «Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση». Στόχος της Ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση της κοινής γνώµης, αλλά και των εϖαγγελµατιών του ενεργειακού κλάδου, των εταιρειών και των φορέων γενικότερα, για θέµατα ϖου έχουν σχέση µε την εϖιχειρηµατικότητα και την ενέργεια, ιδιαίτερα αυτών ϖου σχετίζονται µε τις ΑΠΕ και την εξοικονόµηση, καθώς και τις ϖροϋϖοθέσεις και τις δυνατότητες για την δηµιουργία αϖασχόλησης. Πιο συγκεκριµένα, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι δυνατότητες αξιοϖοίησης των «ϖράσινων» µορφών ενέργειας, µε εφαρµογές νέων τεχνολογιών και δράσεις ϖου συµβάλλουν στην ϖεριφερειακή ανάϖτυξη, µεγιστοϖοιώντας τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Παράλληλα, στα ϖλαίσια της Ηµερίδας, µέλη της εϖιχειρηµατικής κοινότητας είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άµεση εϖαφή µε εκϖροσώϖους του δηµόσιου τοµέα, ϖροκειµένου να εντοϖισθούν οι αδυναµίες του θεσµικού ϖλαισίου, τα αντικίνητρα ϖου δηµιουργεί η ακανθώδης και δαιδαλώδης γραφειοκρατία σε κάθε εϖιχειρηµατική δράση του ενεργειακού τοµέα, οι τρόϖοι εξοικονόµησης ενέργειας µέσω της µείωσης της αλόγιστης κατανάλωσής της αϖό νοικοκυριά και εϖιχειρήσεις, και οι δυνατότητες ϖαροχής κινήτρων για την δηµιουργία ευνοϊκού ϖεριβάλλοντος για εϖενδύσεις σε «ϖράσινη» ενέργεια, µε ϖαράλληλο στόχο τη δηµιουργία αϖασχόλησης. Ακολουθούν τα Συµϖεράσµατα της Ηµερίδας

4 Εισαγωγή Σε µια ϖερίοδο µε ϖαγκόσµια οικονοµική κρίση και µε ενεργειακά και ϖεριβαλλοντικά ϖροβλήµατα ϖου ϖεριµένουν άµεσες λύσεις ϖροβάλλει η ϖράσινη ανάϖτυξη, η ϖράσινη οικονοµία, η ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα. Η ΕΕ στην ϖαρούσα κρίση δεν µετέβαλε τους φιλόδοξους στόχους της για το 2020 ούτε διαφοροϖοίησε την στρατηγική της για την ενέργεια και το ϖεριβάλλον ϖου αϖοφασίσθηκαν στο συµβούλιο κορυφής τον Μάρτιο Αντίθετα, δίδεται ϖροτεραιότητα στις εϖενδύσεις ϖου εξυϖηρετούν αυτούς τους στόχους µε την υιοθέτηση των κατάλληλων ϖολιτικών και µε υϖοστηρικτικά µέτρα γιατί αφορά στο ϖεριβάλλον και στην ϖοιότητα ζωής για τις σηµερινές και µελλοντικές γενιές, αλλά τελικά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Έτσι, δίδονται ευκαιρίες για εϖιχειρηµατικές δραστηριότητες µε έντονη την κοινωνική διάσταση αυξάνοντας την αϖασχόληση σε µια ϖορεία βιώσιµης ανάϖτυξης. Τόσο ο δηµόσιος τοµέας ϖου συνδέεται µε δράσεις µεγάλης κλίµακας όσο και ο ιδιωτικός τοµέας µε την ανάϖτυξη εϖιχειρηµατικών δραστηριοτήτων καλούνται να αναϖτύξουν τις κατάλληλες δράσεις. Η Οδηγία 2009/28/EC για την ϖροώθηση της χρήσης των ΑΠΕ στην Ευρωϖαϊκή Ένωση µε τους εθνικούς στόχους για το 2020, ϖου δηµοσιεύθηκε στις 5 Ιουνίου, είναι ϖλέον νόµος για άµεση εφαρµογή. Ταυτόχρονα δηµοσιεύθηκαν και οι Οδηγίες 29 και 31 καθώς και η Αϖόφαση 406 ϖου αφορούν στον ϖεριορισµό των εκϖοµϖών διοξειδίου του άνθρακα, οι οϖοίες συµβάλλουν τόσο στην εξοικονόµηση ενέργειας όσο και στην υϖοστήριξη των ΑΠΕ. Η Οδηγία δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και καλεί τις χώρες-µέλη να εκϖονήσουν τα Εθνικά Σχέδια ράσης. Η ανάϖτυξη των ΑΠΕ µε την εξοικονόµηση ενέργειας και γενικά η ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα είναι σήµερα ένας µονόδροµος ϖου οδηγεί στην ανάϖτυξη µε ϖολλές νέες θέσεις εργασίας εάν σχεδιασθούν σωστά οι δράσεις

5 Η αξιοϖοίηση των ΑΠΕ µϖορεί να γίνει για ϖαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όϖου συµµετέχουν όλες οι µορφές ΑΠΕ και για ϖαραγωγή θερµότητας/ψύξης µε την αξιοϖοίηση της ηλιακής ενέργειας, της βιοµάζας και της γεωθερµίας. Η βιοµάζα ϖροσφέρεται εϖίσης και για την ϖαραγωγή βιοκαυσίµων για την κίνηση υϖοκαθιστώντας το ϖετρέλαιο, όϖου ο δεσµευτικός στόχος για το 2020 είναι τουλάχιστον 10% υϖοκατάσταση ϖετρελαίου στις µεταφορές για κάθε χώρα-µέλος της ΕΕ. Εκ µέρους του Υϖουργείου Ανάϖτυξης, ϖου συνεχάρη το ΙΕΝΕ για την εξαιρετική εκδήλωση, τονίστηκε ότι η ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα σηµαίνει νέες θέσεις εργασίας, νέες εϖιχειρηµατικές ευκαιρίες, σταθερή ανάϖτυξη σε βάθος χρόνου και για το σκοϖό αυτό λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα. Τους τελευταίους µήνες έχουν γίνει βελτιώσεις του θεσµικού ϖλαισίου για τις εφαρµογές των ΑΠΕ µε νοµοθετικές ρυθµίσεις και υϖουργικές αϖοφάσεις καθώς και ειδικά ϖρογράµµατα και ϖρωτοβουλίες στην εξοικονόµηση ενέργειας. Εκ µέρους της αξιωµατικής αντιϖολίτευσης αναφέρθηκε ότι η χώρα έχει σαφές συγκριτικό ϖλεονέκτηµα στη διαθεσιµότητα των ΑΠΕ και η ανάϖτυξή τους είναι θέµα βαθιά αναϖτυξιακό και στρατηγικό. Η Ελλάδα ως εταίρος της Ευρωϖαϊκής Ένωσης ϖρέϖει να έχει δεσϖόζουσα θέση στο νέο µοντέλο ανάϖτυξης ϖου θα είναι η ϖραγµατικότητα σε λίγα χρόνια. Η ενεργειακή ϖολιτική ϖου ϖροτείνεται αναφέρεται σε βραχυϖρόθεσµα µέτρα σχετικά µε την ενεργειακή αϖόδοση και τις εφαρµογές των ΑΠΕ ώστε να ικανοϖοιούνται τουλάχιστο οι εθνικοί στόχοι του 2020 και στον µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό. Τονίστηκε η ανάγκη στοχευµένης ϖολιτικής για εκδηµοκρατισµό στην ανάϖτυξη των ΑΠΕ ακολουθώντας το ϖαράδειγµα άλλων χωρών της ΕΕ, διαφορετικά χάνεται το τραίνο της ϖράσινης ανάϖτυξης

6 Σύµφωνα µε τη ΡΑΕ, µόνο το 14,5% της συνολικής ισχύος έργων ΑΠΕ µε άδεια ϖαραγωγής έχουν υλοϖοιηθεί και διαθέτουν άδεια λειτουργίας, ενώ η χώρα είναι ϖολύ µακριά στην εϖίτευξη του στόχου 20,1% διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροϖαραγωγή το 2010, σύµφωνα µε την Οδηγία 77/2001/EC. Βασικά εµϖόδια στην ανάϖτυξη των ΑΠΕ για ηλεκτροϖαραγωγή αναφέρονται η χρονοβόρα αδειοδοτική διαδικασία, η έλλειψη υϖοδοµών στα δίκτυα, οι αντιδράσεις των τοϖικών κοινωνιών µε ϖροσφυγές στο ΣτΕ καθώς και η ανωριµότητα των εϖενδυτικών σχεδίων, ενώ ϖροτείνονται µέτρα για µεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ. Αϖαιτούνται ειδικές µελέτες, εϖεκτάσεις και ενίσχυση δικτύων, βελτίωση του εϖενδυτικού ϖεριβάλλοντος και αϖλοϖοίηση των διαδικασιών. Αιολική Ενέργεια Η ευρεία αξιοϖοίηση του υψηλού αιολικού δυναµικού στην ηϖειρωτική χώρα και τα νησιά για ϖράσινη ενέργεια αϖοτελεί την µεγάλη ϖρόκληση για την κάλυψη του εθνικού στόχου για το 2020, δηµιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας (µία θέση ανά ένα MW). Με την άρση των εµϖοδίων για την ανάϖτυξη της αιολικής ενέργειας και τη λειτουργία της αγοράς στη χώρα µϖορούν να αναϖτυχθούν και βιοµηχανικές δραστηριότητες για την ϖαραγωγή του εξοϖλισµού, οϖότε µεγιστοϖοιούνται τα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. Η αϖασχόληση στην αιολική ενέργεια στην ΕΕ το 2008 ξεϖέρασε τις θέσεις εργασίας και αναµένεται να φθάσει τις το Για την Ελλάδα δεν υϖάρχουν ακριβή στοιχεία, αλλά σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΙΕΝΕ η δηµιουργηθείσα σήµερα αϖασχόληση δεν ξεϖερνά τα 1000 άτοµα

7 Ηλιακή Ενέργεια Υϖάρχει υψηλό δυναµικό εφαρµογών της ηλιακής ενέργειας για θέρµανση και ψύξη στη χώρα, όϖως θέρµανση νερού χρήσεως, θέρµανση χώρων, βιοµηχανικές χρήσεις, ψύξη/κλιµατισµός. Στην ΕΕ σήµερα υϖάρχει µια ανερχόµενη αγορά µε ετήσιο κύκλο εργασιών 3 δις και θέσεις ϖλήρους αϖασχόλησης κυρίως σε µικροµεσαίες εϖιχειρήσεις. Η συνολική ισχύς των νέων ηλιακών συλλεκτών ϖου εγκαταστάθηκαν το 2008 στην ΕΕ έφθασε τα 3,3GWth. Σύµφωνα µε ϖρόσφατη µελέτη, οι ενεργειακές ανάγκες για θέρµανση/ψύξη καλύϖτουν το 50% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ εκ των οϖοίων το 75% είναι θερµότης χαµηλών θερµοκρασιών. Εκτιµάται ότι το 50% της θερµότητας χαµηλών θερµοκρασιών µϖορεί να ϖροέρχεται αϖό τους ηλιακούς θερµικούς συλλέκτες. Στην Ελλάδα υϖάρχει αξιόλογος βιοµηχανικός κλάδος µε τεχνογνωσία (ΕΒΗΕ, Ένωση Βιοµηχανιών Ηλιακής Ενέργειας) ϖου καλύϖτει τις τρέχουσες ανάγκες της εγχώριας αγοράς και κάνει εξαγωγές σε αϖαιτητικές αγορές της ΕΕ και σε άλλες χώρες. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ϖερί τα 250 εκατ. µε θέσεις εργασίας. Οι εγκατεστηµένοι ηλιακοί συλλέκτες στη χώρα φθάνουν τα 3,5 εκατ. m 2 (ϖερί τα 2,5GWth) και υϖάρχει µια εγχώρια αγορά της τάξης των m 2 ετησίως. Λαµβάνοντας υϖόψη σαν ϖαράδειγµα τη µεγάλη διείσδυση της ηλιακής ενέργειας στην Κύϖρο (ϖερί τα 0,95m 2 /κάτοικο), οι εγκατεστηµένοι ηλιακοί συλλέκτες στη χώρα θα ϖρέϖει να τριϖλασιασθούν µέχρι το 2020 υϖοκαθιστώντας κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, υϖερδιϖλασιάζοντας τις θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τις εξαγωγές. Έτσι στη χώρα, µόνο οι ηλιακοί συλλέκτες µϖορούν να εξοικονοµούν ϖερί τα 6Mt - 7 -

8 εκϖοµϖές CO2 το χρόνο υϖοκαθιστώντας κυρίως ηλεκτρική ενέργεια µε σηµαντικά οφέλη στην οικονοµία, την κοινωνία και το ϖεριβάλλον. Στην Ελλάδα υϖάρχουν ϖολύ καλές ϖροοϖτικές για την ανάϖτυξη των φωτοβολταϊκών σε συνδυασµό και µε τις βιοµηχανικές δραστηριότητες ϖου ήδη αναϖτύσσονται (5 βιοµηχανικές µονάδες) για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αλλά γι αυτό χρειάζεται ένα υγιές εϖενδυτικό ϖεριβάλλον µε δραστική µείωση της γραφειοκρατίας και ξεκάθαρους κανόνες. Το θεσµικό ϖλαίσιο όµως και οι χειρισµοί µέχρι σήµερα, ιδιαίτερα µε την κερδοσκοϖία στην αγοραϖωλησία των αδειών και την γραφειοκρατία, έχουν κλονίσει την εµϖιστοσύνη των εϖενδυτών. Για την ϖροώθηση των Φ/Β εφαρµογών δεν χρειάζεται ϖαρά µόνο ισχυρή ϖολιτική βούληση. Στην Ελλάδα στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΙΕΝΕ η συνολική αϖασχόληση (θερµικά και φωτοβολταϊκά) φτάνει τα 6000 άτοµα. Μικρά Υδροηλεκτρικά Οι εφαρµογές των µικρών υδροηλεκτρικών συµβάλλουν στην ϖεριφερειακή ανάϖτυξη και τις τοϖικές οικονοµίες. Εκτός αϖό τον εισαγόµενο εξοϖλισµό ϖου είναι της τάξεως του 20% στο σύνολο του ϖροϋϖολογισµού του έργου, το υϖόλοιϖο 80% αϖοτελεί εγχώρια ϖροστιθέµενη αξία µε ϖολλές θέσεις εργασίας στην ϖεριφέρεια κατά την ϖερίοδο της κατασκευής του έργου. Ήδη λειτουργούν 80 µικρά υδροηλεκτρικά αλλά υϖάρχουν θέσεις για ϖολλά ακόµη. Ένα σηµαντικό µέρος του τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµου υδροδυναµικού της χώρας έχει αξιοϖοιηθεί αϖό τη ΕΗ αλλά υϖάρχει ακόµη δυναµικό για µεγάλα υδροηλεκτρικά. Η ανάϖτυξη υδροηλεκτρικών έργων ϖολλαϖλού σκοϖού ή και σε συνδυασµό µε αϖοθήκευση µϖορούν να συµβάλλουν αϖοτελεσµατικά στην ϖράσινη ανάϖτυξη. Η ϖολύτιµη συµβολή των υδροηλεκτρικών στη µεγάλη διείσδυση της αιολικής ενέργειας (και αργότερα της ηλιακής ενέργειας) ϖρέϖει να τονισθεί ιδιαίτερα εϖιτυγχάνοντας την - 8 -

9 οµαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήµατος χωρίς αϖορρίψεις φορτίου. Αυτός είναι ο ϖλέον ενδεδειγµένος τρόϖος για ϖράσινη ενέργεια και ϖράσινη ανάϖτυξη µε τη βέλτιστη µείξη. Γεωθερµία Η αξιοϖοίηση της γεωθερµίας στη χώρα έχει µείνει ϖίσω ϖαρά το υψηλό δυναµικό ϖου διαθέτει τόσο για ϖαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για ϖαροχή θερµότητας µε µεγάλο εύρος εφαρµογών. Η διαδικασία αδειοδότησης για τις γεωθερµικές εφαρµογές είναι ϖολύϖλοκη και ακολουθεί τη µεταλλευτική νοµοθεσία, ϖαρόλο ϖου είναι ανανεώσιµη ϖηγή ενέργειας. Η αβαθής γεωθερµία ϖροσφέρεται ϖολύ ευνοϊκά για εφαρµογές θέρµανσης/ψύξης στα κτήρια και θεωρείται ανανεώσιµη ϖηγή ενέργειας. Η αξιοϖοίηση του δυναµικού θα δηµιουργήσει ϖολλές νέες θέσεις εργασίας στην ϖράσινη οικονοµία (µία θέση/mwe, µία θέση/στρέµµα θερµοκηϖίου) ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα. Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων Η ενεργειακή αϖόδοση των κτιρίων αϖοτελεί εϖίσης σηµαντικό µέρος των ευρύτερων ϖρωτοβουλιών για την εϖίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια και την αλλαγή του κλίµατος. Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός, τα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµων ϖηγών ενέργειας και η ενεργειακή διαχείριση εφαρµόζονται σε όλο και ϖερισσότερα κτίρια του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, ενώ η έρευνα σε ϖαγκόσµιο και ευρωϖαϊκό εϖίϖεδο έχει ϖροχωρήσει σηµαντικά και ήδη εντάσσεται αυτός ο νέος τρόϖος δόµησης και αναβάθµισης κτιρίων στην ευρύτερη οικοδοµική ϖρακτική. Η οικολογική δόµηση στην Ελλάδα έχει κάνει τα τελευταία 20 χρόνια µόνο µικρά και ϖεριορισµένης εµβέλειας βήµατα ϖου ϖροέκυψαν κυρίως µέσα αϖό ιδιωτικές - 9 -

10 ϖρωτοβουλίες κάτω αϖό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Η δυναµική - έµϖρακτη ϖροώθηση της οικολογικής δόµησης µϖορεί να οδηγήσει σε ένα νέο δρόµο ανάϖτυξης και µια νέα, διαφορετική και αειφόρο ϖροοϖτική δόµησης στον ελληνικό χώρο. Η κατασκευαστική αγορά αναµένεται να αλλάξει καθοριστικά µε την εφαρµογή και στην Ελλάδα υϖοχρεωτικών µέτρων ενεργειακής αϖόδοσης και ϖιστοϖοίησης στον κτιριακό τοµέα, σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/91/ΕC. Ειδικότερα στον τοµέα της βελτίωσης της ενεργειακής αϖόδοσης των κτιρίων αναµένονται ιδιαίτερα σηµαντικές εξελίξεις, ϖου θα έχουν αντίκτυϖο στην αναθέρµανση της οικοδοµικής δραστηριότητας, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην ϖοιότητα της κατασκευής. Παράλληλα θα ενισχυθεί και ο κλάδος της ϖαραγωγής κατασκευαστικών δοµικών ϖροϊόντων. Η Ελλάδα µε µεγάλη καθυστέρηση ενσωµάτωσε την Οδηγία 2002/91/ΕC στο εθνικό δίκαιο µε το νόµο 3661 τον Μάιο 2008, µε τον οϖοίο εϖιβάλλεται εφεξής ο ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός σε κάθε νέο κτήριο και στην ανακαίνιση ϖαλαιών. Το µεγαλύτερο ενεργειακό κέρδος αϖό την εξοικονόµηση αναµένεται αϖό την εφαρµογή του κανονισµού στα ϖαλαιά κτήρια ϖου κατασκευάσθηκαν χωρίς τις ϖροδιαγραφές θερµικής µόνωσης. Προβλέϖεται η έκδοση (εντός 6 µηνών κατά τον νόµο) Κανονισµού Ενεργειακής Αϖόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) ϖου θα καθορίζει µε λεϖτοµέρειες την εφαρµογή του νόµου, η οϖοία όµως καθυστερεί. Προτάθηκε η εισαγωγή της έννοιας του ϖροτύϖου κτηρίου (για διάφορους τύϖους κτηρίων και κλιµατικές ζώνες) βασισµένο στην Ευρωϖαϊκή και διεθνή εµϖειρία, το οϖοίο ϖεριέλαβε το ΥΠΑΝ σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ΚΕΝΑΚ ϖου αντιµετωϖίζει όλα τα ϖροβλήµατα, αλλά ακόµη δεν έχει υιοθετηθεί. Παράλληλα ϖροβλέϖεται η ϖροετοιµασία των υϖοδοµών για εϖαγγελµατική κατάρτιση στελεχών και ϖιστοϖοίηση δεξιοτήτων τεχνικών καθώς και ϖιστοϖοίηση υλικών και συσκευών

11 Συµϖαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Η συµϖαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας/ψύξης µε ϖολλά ϖλεονεκτήµατα και µε δυναµικό εφαρµογών τόσο στα κτήρια όσο και στη βιοµηχανία βρίσκεται σε βαθιά στασιµότητα στη χώρα και αδυνατεί να ϖαίξει το ρόλο της στην ϖράσινη οικονοµία και ανάϖτυξη. Για την ανατροϖή της υϖάρχουσας κατάστασης χρειάζεται ισχυρή ϖολιτική βούληση, αλλαγή νοοτροϖίας και ιδιαίτερα στον δηµόσιο τοµέα, ενηµέρωση/κατάρτιση. Η εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία έχει µεγάλο δυναµικό εφαρµογών στη χώρα και συµβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, στην αϖασχόληση, στη µείωση των εκϖοµϖών και σε κοινωνικά και ϖεριβαλλοντικά οφέλη. Ορισµένοι κλάδοι της βιοµηχανίας ϖρέϖει να συνδυάσουν αντιρρυϖαντικές τεχνολογίες και εξοικονόµηση ενέργειας. Τα εµϖόδια στην ανάϖτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η µη εφαρµογή διεθνών κανονισµών, το κριτήριο του ελάχιστου κόστους εϖένδυσης, η γραφειοκρατία και η αϖουσία σχετικών ϖρωτοβουλιών αϖό την Πολιτεία. Αϖασχόληση και ΑΠΕ Όϖως τονίστηκε αϖό ϖολλούς οµιλητές, οι ϖροοϖτικές είναι καλές αλλά η Πολιτεία και η ηµόσια ιοίκηση κινούνται µε υστέρηση δεκαετιών στην ϖροσαρµογή του θεσµικού ϖλαισίου για την ανάϖτυξη των ΑΠΕ, χάνοντας το τραίνο της ανάϖτυξης. Οι ρυθµοί ανάϖτυξης των εφαρµογών ΑΠΕ στις άλλες χώρες-µέλη της ΕΕ είναι ϖολύ υψηλοί σε αντίθεση µε την Ελλάδα, µε αϖοτέλεσµα η χώρα να µένει ϖίσω στην εκϖλήρωση των εθνικών της στόχων, να µην αναϖτύσσεται η εγχώρια αγορά καθώς και κατασκευαστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες σε εξοϖλισµό των ΑΠΕ ϖου θα ϖροσέθετε κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. Η ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα σχετικά µε δραστηριότητες στις ΑΠΕ και στην εξοικονόµηση ενέργειας αϖοτελεί

12 σήµερα στην ΕΕ και σε άλλες χώρες την ϖρώτη εϖενδυτική ϖροτεραιότητα µε ϖολλές νέες θέσεις εργασίας. Οι ϖρόσφατες διακηρύξεις αϖό εκϖροσώϖους διεθνών οργανισµών (ΙΕΑ, ΟΗΕ, κλϖ) για την ϖράσινη οικονοµία είναι εντυϖωσιακές. ίδεται η ευκαιρία για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τόνωση της ανάϖτυξης αντιµετωϖίζοντας ϖαράλληλα και τις κλιµατικές αλλαγές. Οι ανανεώσιµες ϖηγές ενέργειας είναι µια αναϖτυσσόµενη βιοµηχανία µε εϖαγγέλµατα του µέλλοντος και ϖολλές τεχνολογικές καινοτοµίες και µαζί µε την ενεργειακή αϖοδοτικότητα οδηγούν στην εϖοχή του οικονοµικού µετασχηµατισµού. Το ϖακέτο του Barack Obama (Φεβρουάριος 2009) ϖεριλαµβάνει εϖενδύσεις 150 δις $ στην ϖράσινη ενέργεια τα εϖόµενα 10 χρόνια για τη δηµιουργία 5 εκατ. νέων θέσεων εργασίας. Υϖάρχει υψηλό δυναµικό αύξησης της ϖράσινης αϖασχόλησης όϖως και αύξηση των εϖενδύσεων στην ϖράσινη ενέργεια. Στον τοµέα των φωτοβολταϊκών έχουν δηµιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας (2008) στη Γερµανία, νέες θέσεις στην Ισϖανία (40 έως 50 νέες θέσεις ανά MWp), ενώ αναµένεται οι εργαζόµενοι στα φωτοβολταϊκά στην ΕΕ να φθάσουν τις το 2020 και τους 1,4 εκατ. το 2030 αϖό τους ϖερίϖου ϖου είναι σήµερα (2009). Τέλος, η Ηµερίδα του ΙΕΝΕ έδωσε την ευκαιρία σε συζητήσεις και διατύϖωση ϖροτάσεων ώστε να γίνουν τα ϖρώτα βήµατα για τους εθνικούς στόχους και την ανάϖτυξη, µεγιστοϖοιώντας τα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. όθηκε η ευκαιρία άµεσης εϖαφής της εϖιχειρηµατικής κοινότητας και του δηµόσιου τοµέα, ϖροκειµένου να εντοϖισθούν οι αδυναµίες του θεσµικού ϖλαισίου, τα αντικίνητρα ϖου δηµιουργεί η ακανθώδης και δαιδαλώδης γραφειοκρατία σε κάθε εϖιχειρηµατική δράση του ενεργειακού τοµέα, οι τρόϖοι εξοικονόµησης ενέργειας µέσω της µείωσης της αλόγιστης κατανάλωσής της αϖό νοικοκυριά και εϖιχειρήσεις,

13 και η ϖαροχή κινήτρων για τη δηµιουργία ευνοϊκού ϖεριβάλλοντος για εϖενδύσεις σε ϖράσινη ενέργεια και για ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα, ϖαράλληλα µε τη δηµιουργία αϖασχόλησης. Καινοτόµες ιδέες και τεχνολογίες στον ενεργειακό τοµέα φιλικές στο ϖεριβάλλον συνδέονται άµεσα µε την ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα ώστε αυτή να αϖοτελέσει δυναµικό τοµέα, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και ευρύτερα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Αυτές οι δράσεις θα ϖρέϖει να συνοδεύεται µε αντίστοιχες ερευνητικές δράσεις και εκϖαίδευση ϖου συµβάλλουν στην εϖιτυχία και αϖόδοση των εφαρµογών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και µεγιστοϖοιώντας τα οφέλη

Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα

Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα Ηµερίδα ΙΕΝΕ µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Απασχόληση» Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών Πέµπτη, 2 Ιουλίου 2009 1. Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει Ηµερίδα µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένα 2009 Προγραμματισμός Δράσεων 2010 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ 2009 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ενότητα 1.1 2 Ενότητα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύμβουλοι έκδοσης: Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρώπη 2020 Η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας»µε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε πραγματικό σημείο καμπής. Εύλογα πολίτες και επιχειρήσεις αυτής της χώρας αναρωτιούνται με ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει ανάκαμψη της παραγωγικής βάσης της οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική των Κ.Ν. Σταµϖολή 1, Ι. Χατζηβασιλειάδη 2, Ι. Μάζη 3, Κ. Θεοφύλακτου 4, Ν. Σοφιανού 5 και Α. Ροϊνιώτη 6 Αθήνα, Αύγουστος 2013 1 Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής ΙΕΝΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ 4 η Συνεδρία Ηράκλειο 24-11-2007

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ 4 η Συνεδρία Ηράκλειο 24-11-2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821 0 27900-01-02 fax : 2821 0 27903 Τράπεζα Πληροφοριών : 8962511000 www. teetdk. tee. gr e-mail : teetdk @ tee.gr ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια {SEC(2006) 317}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια {SEC(2006) 317} ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.3.2006 COM(2006) 105 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια {SEC(2006) 317} EL EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μια ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘΗΝΩΝ Ιούνιος 2010 Πράσινα μέτρα στηνελλάδα αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα