Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, Αθήνα Τηλ.: , , Φαξ: Web:

2 Περιεχόµενα Πρόλογος...σελ.3 Εισαγωγή...σελ.4 Αιολική Ενέργεια...σελ.6 Ηλιακή Ενέργεια...σελ.7 Μικρά Υδροηλεκτρικά σελ.8 Γεωθερµία σελ.9 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων σελ.9 Συµϖαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας....σελ.11 Αϖασχόληση και ΑΠΕ....σελ

3 Πρόλογος Στις 2 Ιουλίου 2009 το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώϖης (ΙΕΝΕ) οργάνωσε µε δική του ϖρωτοβουλία στο Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών µία ενδιαφέρουσα Ηµερίδα µε θέµα «Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση». Στόχος της Ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση της κοινής γνώµης, αλλά και των εϖαγγελµατιών του ενεργειακού κλάδου, των εταιρειών και των φορέων γενικότερα, για θέµατα ϖου έχουν σχέση µε την εϖιχειρηµατικότητα και την ενέργεια, ιδιαίτερα αυτών ϖου σχετίζονται µε τις ΑΠΕ και την εξοικονόµηση, καθώς και τις ϖροϋϖοθέσεις και τις δυνατότητες για την δηµιουργία αϖασχόλησης. Πιο συγκεκριµένα, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι δυνατότητες αξιοϖοίησης των «ϖράσινων» µορφών ενέργειας, µε εφαρµογές νέων τεχνολογιών και δράσεις ϖου συµβάλλουν στην ϖεριφερειακή ανάϖτυξη, µεγιστοϖοιώντας τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Παράλληλα, στα ϖλαίσια της Ηµερίδας, µέλη της εϖιχειρηµατικής κοινότητας είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άµεση εϖαφή µε εκϖροσώϖους του δηµόσιου τοµέα, ϖροκειµένου να εντοϖισθούν οι αδυναµίες του θεσµικού ϖλαισίου, τα αντικίνητρα ϖου δηµιουργεί η ακανθώδης και δαιδαλώδης γραφειοκρατία σε κάθε εϖιχειρηµατική δράση του ενεργειακού τοµέα, οι τρόϖοι εξοικονόµησης ενέργειας µέσω της µείωσης της αλόγιστης κατανάλωσής της αϖό νοικοκυριά και εϖιχειρήσεις, και οι δυνατότητες ϖαροχής κινήτρων για την δηµιουργία ευνοϊκού ϖεριβάλλοντος για εϖενδύσεις σε «ϖράσινη» ενέργεια, µε ϖαράλληλο στόχο τη δηµιουργία αϖασχόλησης. Ακολουθούν τα Συµϖεράσµατα της Ηµερίδας

4 Εισαγωγή Σε µια ϖερίοδο µε ϖαγκόσµια οικονοµική κρίση και µε ενεργειακά και ϖεριβαλλοντικά ϖροβλήµατα ϖου ϖεριµένουν άµεσες λύσεις ϖροβάλλει η ϖράσινη ανάϖτυξη, η ϖράσινη οικονοµία, η ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα. Η ΕΕ στην ϖαρούσα κρίση δεν µετέβαλε τους φιλόδοξους στόχους της για το 2020 ούτε διαφοροϖοίησε την στρατηγική της για την ενέργεια και το ϖεριβάλλον ϖου αϖοφασίσθηκαν στο συµβούλιο κορυφής τον Μάρτιο Αντίθετα, δίδεται ϖροτεραιότητα στις εϖενδύσεις ϖου εξυϖηρετούν αυτούς τους στόχους µε την υιοθέτηση των κατάλληλων ϖολιτικών και µε υϖοστηρικτικά µέτρα γιατί αφορά στο ϖεριβάλλον και στην ϖοιότητα ζωής για τις σηµερινές και µελλοντικές γενιές, αλλά τελικά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Έτσι, δίδονται ευκαιρίες για εϖιχειρηµατικές δραστηριότητες µε έντονη την κοινωνική διάσταση αυξάνοντας την αϖασχόληση σε µια ϖορεία βιώσιµης ανάϖτυξης. Τόσο ο δηµόσιος τοµέας ϖου συνδέεται µε δράσεις µεγάλης κλίµακας όσο και ο ιδιωτικός τοµέας µε την ανάϖτυξη εϖιχειρηµατικών δραστηριοτήτων καλούνται να αναϖτύξουν τις κατάλληλες δράσεις. Η Οδηγία 2009/28/EC για την ϖροώθηση της χρήσης των ΑΠΕ στην Ευρωϖαϊκή Ένωση µε τους εθνικούς στόχους για το 2020, ϖου δηµοσιεύθηκε στις 5 Ιουνίου, είναι ϖλέον νόµος για άµεση εφαρµογή. Ταυτόχρονα δηµοσιεύθηκαν και οι Οδηγίες 29 και 31 καθώς και η Αϖόφαση 406 ϖου αφορούν στον ϖεριορισµό των εκϖοµϖών διοξειδίου του άνθρακα, οι οϖοίες συµβάλλουν τόσο στην εξοικονόµηση ενέργειας όσο και στην υϖοστήριξη των ΑΠΕ. Η Οδηγία δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και καλεί τις χώρες-µέλη να εκϖονήσουν τα Εθνικά Σχέδια ράσης. Η ανάϖτυξη των ΑΠΕ µε την εξοικονόµηση ενέργειας και γενικά η ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα είναι σήµερα ένας µονόδροµος ϖου οδηγεί στην ανάϖτυξη µε ϖολλές νέες θέσεις εργασίας εάν σχεδιασθούν σωστά οι δράσεις

5 Η αξιοϖοίηση των ΑΠΕ µϖορεί να γίνει για ϖαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όϖου συµµετέχουν όλες οι µορφές ΑΠΕ και για ϖαραγωγή θερµότητας/ψύξης µε την αξιοϖοίηση της ηλιακής ενέργειας, της βιοµάζας και της γεωθερµίας. Η βιοµάζα ϖροσφέρεται εϖίσης και για την ϖαραγωγή βιοκαυσίµων για την κίνηση υϖοκαθιστώντας το ϖετρέλαιο, όϖου ο δεσµευτικός στόχος για το 2020 είναι τουλάχιστον 10% υϖοκατάσταση ϖετρελαίου στις µεταφορές για κάθε χώρα-µέλος της ΕΕ. Εκ µέρους του Υϖουργείου Ανάϖτυξης, ϖου συνεχάρη το ΙΕΝΕ για την εξαιρετική εκδήλωση, τονίστηκε ότι η ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα σηµαίνει νέες θέσεις εργασίας, νέες εϖιχειρηµατικές ευκαιρίες, σταθερή ανάϖτυξη σε βάθος χρόνου και για το σκοϖό αυτό λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα. Τους τελευταίους µήνες έχουν γίνει βελτιώσεις του θεσµικού ϖλαισίου για τις εφαρµογές των ΑΠΕ µε νοµοθετικές ρυθµίσεις και υϖουργικές αϖοφάσεις καθώς και ειδικά ϖρογράµµατα και ϖρωτοβουλίες στην εξοικονόµηση ενέργειας. Εκ µέρους της αξιωµατικής αντιϖολίτευσης αναφέρθηκε ότι η χώρα έχει σαφές συγκριτικό ϖλεονέκτηµα στη διαθεσιµότητα των ΑΠΕ και η ανάϖτυξή τους είναι θέµα βαθιά αναϖτυξιακό και στρατηγικό. Η Ελλάδα ως εταίρος της Ευρωϖαϊκής Ένωσης ϖρέϖει να έχει δεσϖόζουσα θέση στο νέο µοντέλο ανάϖτυξης ϖου θα είναι η ϖραγµατικότητα σε λίγα χρόνια. Η ενεργειακή ϖολιτική ϖου ϖροτείνεται αναφέρεται σε βραχυϖρόθεσµα µέτρα σχετικά µε την ενεργειακή αϖόδοση και τις εφαρµογές των ΑΠΕ ώστε να ικανοϖοιούνται τουλάχιστο οι εθνικοί στόχοι του 2020 και στον µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό. Τονίστηκε η ανάγκη στοχευµένης ϖολιτικής για εκδηµοκρατισµό στην ανάϖτυξη των ΑΠΕ ακολουθώντας το ϖαράδειγµα άλλων χωρών της ΕΕ, διαφορετικά χάνεται το τραίνο της ϖράσινης ανάϖτυξης

6 Σύµφωνα µε τη ΡΑΕ, µόνο το 14,5% της συνολικής ισχύος έργων ΑΠΕ µε άδεια ϖαραγωγής έχουν υλοϖοιηθεί και διαθέτουν άδεια λειτουργίας, ενώ η χώρα είναι ϖολύ µακριά στην εϖίτευξη του στόχου 20,1% διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροϖαραγωγή το 2010, σύµφωνα µε την Οδηγία 77/2001/EC. Βασικά εµϖόδια στην ανάϖτυξη των ΑΠΕ για ηλεκτροϖαραγωγή αναφέρονται η χρονοβόρα αδειοδοτική διαδικασία, η έλλειψη υϖοδοµών στα δίκτυα, οι αντιδράσεις των τοϖικών κοινωνιών µε ϖροσφυγές στο ΣτΕ καθώς και η ανωριµότητα των εϖενδυτικών σχεδίων, ενώ ϖροτείνονται µέτρα για µεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ. Αϖαιτούνται ειδικές µελέτες, εϖεκτάσεις και ενίσχυση δικτύων, βελτίωση του εϖενδυτικού ϖεριβάλλοντος και αϖλοϖοίηση των διαδικασιών. Αιολική Ενέργεια Η ευρεία αξιοϖοίηση του υψηλού αιολικού δυναµικού στην ηϖειρωτική χώρα και τα νησιά για ϖράσινη ενέργεια αϖοτελεί την µεγάλη ϖρόκληση για την κάλυψη του εθνικού στόχου για το 2020, δηµιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας (µία θέση ανά ένα MW). Με την άρση των εµϖοδίων για την ανάϖτυξη της αιολικής ενέργειας και τη λειτουργία της αγοράς στη χώρα µϖορούν να αναϖτυχθούν και βιοµηχανικές δραστηριότητες για την ϖαραγωγή του εξοϖλισµού, οϖότε µεγιστοϖοιούνται τα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. Η αϖασχόληση στην αιολική ενέργεια στην ΕΕ το 2008 ξεϖέρασε τις θέσεις εργασίας και αναµένεται να φθάσει τις το Για την Ελλάδα δεν υϖάρχουν ακριβή στοιχεία, αλλά σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΙΕΝΕ η δηµιουργηθείσα σήµερα αϖασχόληση δεν ξεϖερνά τα 1000 άτοµα

7 Ηλιακή Ενέργεια Υϖάρχει υψηλό δυναµικό εφαρµογών της ηλιακής ενέργειας για θέρµανση και ψύξη στη χώρα, όϖως θέρµανση νερού χρήσεως, θέρµανση χώρων, βιοµηχανικές χρήσεις, ψύξη/κλιµατισµός. Στην ΕΕ σήµερα υϖάρχει µια ανερχόµενη αγορά µε ετήσιο κύκλο εργασιών 3 δις και θέσεις ϖλήρους αϖασχόλησης κυρίως σε µικροµεσαίες εϖιχειρήσεις. Η συνολική ισχύς των νέων ηλιακών συλλεκτών ϖου εγκαταστάθηκαν το 2008 στην ΕΕ έφθασε τα 3,3GWth. Σύµφωνα µε ϖρόσφατη µελέτη, οι ενεργειακές ανάγκες για θέρµανση/ψύξη καλύϖτουν το 50% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ εκ των οϖοίων το 75% είναι θερµότης χαµηλών θερµοκρασιών. Εκτιµάται ότι το 50% της θερµότητας χαµηλών θερµοκρασιών µϖορεί να ϖροέρχεται αϖό τους ηλιακούς θερµικούς συλλέκτες. Στην Ελλάδα υϖάρχει αξιόλογος βιοµηχανικός κλάδος µε τεχνογνωσία (ΕΒΗΕ, Ένωση Βιοµηχανιών Ηλιακής Ενέργειας) ϖου καλύϖτει τις τρέχουσες ανάγκες της εγχώριας αγοράς και κάνει εξαγωγές σε αϖαιτητικές αγορές της ΕΕ και σε άλλες χώρες. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ϖερί τα 250 εκατ. µε θέσεις εργασίας. Οι εγκατεστηµένοι ηλιακοί συλλέκτες στη χώρα φθάνουν τα 3,5 εκατ. m 2 (ϖερί τα 2,5GWth) και υϖάρχει µια εγχώρια αγορά της τάξης των m 2 ετησίως. Λαµβάνοντας υϖόψη σαν ϖαράδειγµα τη µεγάλη διείσδυση της ηλιακής ενέργειας στην Κύϖρο (ϖερί τα 0,95m 2 /κάτοικο), οι εγκατεστηµένοι ηλιακοί συλλέκτες στη χώρα θα ϖρέϖει να τριϖλασιασθούν µέχρι το 2020 υϖοκαθιστώντας κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, υϖερδιϖλασιάζοντας τις θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τις εξαγωγές. Έτσι στη χώρα, µόνο οι ηλιακοί συλλέκτες µϖορούν να εξοικονοµούν ϖερί τα 6Mt - 7 -

8 εκϖοµϖές CO2 το χρόνο υϖοκαθιστώντας κυρίως ηλεκτρική ενέργεια µε σηµαντικά οφέλη στην οικονοµία, την κοινωνία και το ϖεριβάλλον. Στην Ελλάδα υϖάρχουν ϖολύ καλές ϖροοϖτικές για την ανάϖτυξη των φωτοβολταϊκών σε συνδυασµό και µε τις βιοµηχανικές δραστηριότητες ϖου ήδη αναϖτύσσονται (5 βιοµηχανικές µονάδες) για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αλλά γι αυτό χρειάζεται ένα υγιές εϖενδυτικό ϖεριβάλλον µε δραστική µείωση της γραφειοκρατίας και ξεκάθαρους κανόνες. Το θεσµικό ϖλαίσιο όµως και οι χειρισµοί µέχρι σήµερα, ιδιαίτερα µε την κερδοσκοϖία στην αγοραϖωλησία των αδειών και την γραφειοκρατία, έχουν κλονίσει την εµϖιστοσύνη των εϖενδυτών. Για την ϖροώθηση των Φ/Β εφαρµογών δεν χρειάζεται ϖαρά µόνο ισχυρή ϖολιτική βούληση. Στην Ελλάδα στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΙΕΝΕ η συνολική αϖασχόληση (θερµικά και φωτοβολταϊκά) φτάνει τα 6000 άτοµα. Μικρά Υδροηλεκτρικά Οι εφαρµογές των µικρών υδροηλεκτρικών συµβάλλουν στην ϖεριφερειακή ανάϖτυξη και τις τοϖικές οικονοµίες. Εκτός αϖό τον εισαγόµενο εξοϖλισµό ϖου είναι της τάξεως του 20% στο σύνολο του ϖροϋϖολογισµού του έργου, το υϖόλοιϖο 80% αϖοτελεί εγχώρια ϖροστιθέµενη αξία µε ϖολλές θέσεις εργασίας στην ϖεριφέρεια κατά την ϖερίοδο της κατασκευής του έργου. Ήδη λειτουργούν 80 µικρά υδροηλεκτρικά αλλά υϖάρχουν θέσεις για ϖολλά ακόµη. Ένα σηµαντικό µέρος του τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµου υδροδυναµικού της χώρας έχει αξιοϖοιηθεί αϖό τη ΕΗ αλλά υϖάρχει ακόµη δυναµικό για µεγάλα υδροηλεκτρικά. Η ανάϖτυξη υδροηλεκτρικών έργων ϖολλαϖλού σκοϖού ή και σε συνδυασµό µε αϖοθήκευση µϖορούν να συµβάλλουν αϖοτελεσµατικά στην ϖράσινη ανάϖτυξη. Η ϖολύτιµη συµβολή των υδροηλεκτρικών στη µεγάλη διείσδυση της αιολικής ενέργειας (και αργότερα της ηλιακής ενέργειας) ϖρέϖει να τονισθεί ιδιαίτερα εϖιτυγχάνοντας την - 8 -

9 οµαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήµατος χωρίς αϖορρίψεις φορτίου. Αυτός είναι ο ϖλέον ενδεδειγµένος τρόϖος για ϖράσινη ενέργεια και ϖράσινη ανάϖτυξη µε τη βέλτιστη µείξη. Γεωθερµία Η αξιοϖοίηση της γεωθερµίας στη χώρα έχει µείνει ϖίσω ϖαρά το υψηλό δυναµικό ϖου διαθέτει τόσο για ϖαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για ϖαροχή θερµότητας µε µεγάλο εύρος εφαρµογών. Η διαδικασία αδειοδότησης για τις γεωθερµικές εφαρµογές είναι ϖολύϖλοκη και ακολουθεί τη µεταλλευτική νοµοθεσία, ϖαρόλο ϖου είναι ανανεώσιµη ϖηγή ενέργειας. Η αβαθής γεωθερµία ϖροσφέρεται ϖολύ ευνοϊκά για εφαρµογές θέρµανσης/ψύξης στα κτήρια και θεωρείται ανανεώσιµη ϖηγή ενέργειας. Η αξιοϖοίηση του δυναµικού θα δηµιουργήσει ϖολλές νέες θέσεις εργασίας στην ϖράσινη οικονοµία (µία θέση/mwe, µία θέση/στρέµµα θερµοκηϖίου) ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα. Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων Η ενεργειακή αϖόδοση των κτιρίων αϖοτελεί εϖίσης σηµαντικό µέρος των ευρύτερων ϖρωτοβουλιών για την εϖίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια και την αλλαγή του κλίµατος. Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός, τα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµων ϖηγών ενέργειας και η ενεργειακή διαχείριση εφαρµόζονται σε όλο και ϖερισσότερα κτίρια του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, ενώ η έρευνα σε ϖαγκόσµιο και ευρωϖαϊκό εϖίϖεδο έχει ϖροχωρήσει σηµαντικά και ήδη εντάσσεται αυτός ο νέος τρόϖος δόµησης και αναβάθµισης κτιρίων στην ευρύτερη οικοδοµική ϖρακτική. Η οικολογική δόµηση στην Ελλάδα έχει κάνει τα τελευταία 20 χρόνια µόνο µικρά και ϖεριορισµένης εµβέλειας βήµατα ϖου ϖροέκυψαν κυρίως µέσα αϖό ιδιωτικές - 9 -

10 ϖρωτοβουλίες κάτω αϖό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Η δυναµική - έµϖρακτη ϖροώθηση της οικολογικής δόµησης µϖορεί να οδηγήσει σε ένα νέο δρόµο ανάϖτυξης και µια νέα, διαφορετική και αειφόρο ϖροοϖτική δόµησης στον ελληνικό χώρο. Η κατασκευαστική αγορά αναµένεται να αλλάξει καθοριστικά µε την εφαρµογή και στην Ελλάδα υϖοχρεωτικών µέτρων ενεργειακής αϖόδοσης και ϖιστοϖοίησης στον κτιριακό τοµέα, σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/91/ΕC. Ειδικότερα στον τοµέα της βελτίωσης της ενεργειακής αϖόδοσης των κτιρίων αναµένονται ιδιαίτερα σηµαντικές εξελίξεις, ϖου θα έχουν αντίκτυϖο στην αναθέρµανση της οικοδοµικής δραστηριότητας, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην ϖοιότητα της κατασκευής. Παράλληλα θα ενισχυθεί και ο κλάδος της ϖαραγωγής κατασκευαστικών δοµικών ϖροϊόντων. Η Ελλάδα µε µεγάλη καθυστέρηση ενσωµάτωσε την Οδηγία 2002/91/ΕC στο εθνικό δίκαιο µε το νόµο 3661 τον Μάιο 2008, µε τον οϖοίο εϖιβάλλεται εφεξής ο ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός σε κάθε νέο κτήριο και στην ανακαίνιση ϖαλαιών. Το µεγαλύτερο ενεργειακό κέρδος αϖό την εξοικονόµηση αναµένεται αϖό την εφαρµογή του κανονισµού στα ϖαλαιά κτήρια ϖου κατασκευάσθηκαν χωρίς τις ϖροδιαγραφές θερµικής µόνωσης. Προβλέϖεται η έκδοση (εντός 6 µηνών κατά τον νόµο) Κανονισµού Ενεργειακής Αϖόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) ϖου θα καθορίζει µε λεϖτοµέρειες την εφαρµογή του νόµου, η οϖοία όµως καθυστερεί. Προτάθηκε η εισαγωγή της έννοιας του ϖροτύϖου κτηρίου (για διάφορους τύϖους κτηρίων και κλιµατικές ζώνες) βασισµένο στην Ευρωϖαϊκή και διεθνή εµϖειρία, το οϖοίο ϖεριέλαβε το ΥΠΑΝ σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ΚΕΝΑΚ ϖου αντιµετωϖίζει όλα τα ϖροβλήµατα, αλλά ακόµη δεν έχει υιοθετηθεί. Παράλληλα ϖροβλέϖεται η ϖροετοιµασία των υϖοδοµών για εϖαγγελµατική κατάρτιση στελεχών και ϖιστοϖοίηση δεξιοτήτων τεχνικών καθώς και ϖιστοϖοίηση υλικών και συσκευών

11 Συµϖαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Η συµϖαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας/ψύξης µε ϖολλά ϖλεονεκτήµατα και µε δυναµικό εφαρµογών τόσο στα κτήρια όσο και στη βιοµηχανία βρίσκεται σε βαθιά στασιµότητα στη χώρα και αδυνατεί να ϖαίξει το ρόλο της στην ϖράσινη οικονοµία και ανάϖτυξη. Για την ανατροϖή της υϖάρχουσας κατάστασης χρειάζεται ισχυρή ϖολιτική βούληση, αλλαγή νοοτροϖίας και ιδιαίτερα στον δηµόσιο τοµέα, ενηµέρωση/κατάρτιση. Η εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία έχει µεγάλο δυναµικό εφαρµογών στη χώρα και συµβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, στην αϖασχόληση, στη µείωση των εκϖοµϖών και σε κοινωνικά και ϖεριβαλλοντικά οφέλη. Ορισµένοι κλάδοι της βιοµηχανίας ϖρέϖει να συνδυάσουν αντιρρυϖαντικές τεχνολογίες και εξοικονόµηση ενέργειας. Τα εµϖόδια στην ανάϖτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η µη εφαρµογή διεθνών κανονισµών, το κριτήριο του ελάχιστου κόστους εϖένδυσης, η γραφειοκρατία και η αϖουσία σχετικών ϖρωτοβουλιών αϖό την Πολιτεία. Αϖασχόληση και ΑΠΕ Όϖως τονίστηκε αϖό ϖολλούς οµιλητές, οι ϖροοϖτικές είναι καλές αλλά η Πολιτεία και η ηµόσια ιοίκηση κινούνται µε υστέρηση δεκαετιών στην ϖροσαρµογή του θεσµικού ϖλαισίου για την ανάϖτυξη των ΑΠΕ, χάνοντας το τραίνο της ανάϖτυξης. Οι ρυθµοί ανάϖτυξης των εφαρµογών ΑΠΕ στις άλλες χώρες-µέλη της ΕΕ είναι ϖολύ υψηλοί σε αντίθεση µε την Ελλάδα, µε αϖοτέλεσµα η χώρα να µένει ϖίσω στην εκϖλήρωση των εθνικών της στόχων, να µην αναϖτύσσεται η εγχώρια αγορά καθώς και κατασκευαστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες σε εξοϖλισµό των ΑΠΕ ϖου θα ϖροσέθετε κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. Η ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα σχετικά µε δραστηριότητες στις ΑΠΕ και στην εξοικονόµηση ενέργειας αϖοτελεί

12 σήµερα στην ΕΕ και σε άλλες χώρες την ϖρώτη εϖενδυτική ϖροτεραιότητα µε ϖολλές νέες θέσεις εργασίας. Οι ϖρόσφατες διακηρύξεις αϖό εκϖροσώϖους διεθνών οργανισµών (ΙΕΑ, ΟΗΕ, κλϖ) για την ϖράσινη οικονοµία είναι εντυϖωσιακές. ίδεται η ευκαιρία για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τόνωση της ανάϖτυξης αντιµετωϖίζοντας ϖαράλληλα και τις κλιµατικές αλλαγές. Οι ανανεώσιµες ϖηγές ενέργειας είναι µια αναϖτυσσόµενη βιοµηχανία µε εϖαγγέλµατα του µέλλοντος και ϖολλές τεχνολογικές καινοτοµίες και µαζί µε την ενεργειακή αϖοδοτικότητα οδηγούν στην εϖοχή του οικονοµικού µετασχηµατισµού. Το ϖακέτο του Barack Obama (Φεβρουάριος 2009) ϖεριλαµβάνει εϖενδύσεις 150 δις $ στην ϖράσινη ενέργεια τα εϖόµενα 10 χρόνια για τη δηµιουργία 5 εκατ. νέων θέσεων εργασίας. Υϖάρχει υψηλό δυναµικό αύξησης της ϖράσινης αϖασχόλησης όϖως και αύξηση των εϖενδύσεων στην ϖράσινη ενέργεια. Στον τοµέα των φωτοβολταϊκών έχουν δηµιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας (2008) στη Γερµανία, νέες θέσεις στην Ισϖανία (40 έως 50 νέες θέσεις ανά MWp), ενώ αναµένεται οι εργαζόµενοι στα φωτοβολταϊκά στην ΕΕ να φθάσουν τις το 2020 και τους 1,4 εκατ. το 2030 αϖό τους ϖερίϖου ϖου είναι σήµερα (2009). Τέλος, η Ηµερίδα του ΙΕΝΕ έδωσε την ευκαιρία σε συζητήσεις και διατύϖωση ϖροτάσεων ώστε να γίνουν τα ϖρώτα βήµατα για τους εθνικούς στόχους και την ανάϖτυξη, µεγιστοϖοιώντας τα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. όθηκε η ευκαιρία άµεσης εϖαφής της εϖιχειρηµατικής κοινότητας και του δηµόσιου τοµέα, ϖροκειµένου να εντοϖισθούν οι αδυναµίες του θεσµικού ϖλαισίου, τα αντικίνητρα ϖου δηµιουργεί η ακανθώδης και δαιδαλώδης γραφειοκρατία σε κάθε εϖιχειρηµατική δράση του ενεργειακού τοµέα, οι τρόϖοι εξοικονόµησης ενέργειας µέσω της µείωσης της αλόγιστης κατανάλωσής της αϖό νοικοκυριά και εϖιχειρήσεις,

13 και η ϖαροχή κινήτρων για τη δηµιουργία ευνοϊκού ϖεριβάλλοντος για εϖενδύσεις σε ϖράσινη ενέργεια και για ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα, ϖαράλληλα µε τη δηµιουργία αϖασχόλησης. Καινοτόµες ιδέες και τεχνολογίες στον ενεργειακό τοµέα φιλικές στο ϖεριβάλλον συνδέονται άµεσα µε την ϖράσινη εϖιχειρηµατικότητα ώστε αυτή να αϖοτελέσει δυναµικό τοµέα, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και ευρύτερα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Αυτές οι δράσεις θα ϖρέϖει να συνοδεύεται µε αντίστοιχες ερευνητικές δράσεις και εκϖαίδευση ϖου συµβάλλουν στην εϖιτυχία και αϖόδοση των εφαρµογών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και µεγιστοϖοιώντας τα οφέλη

Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα

Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα Ηµερίδα ΙΕΝΕ µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Απασχόληση» Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών Πέµπτη, 2 Ιουλίου 2009 1. Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει Ηµερίδα µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1

Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1 Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1 ΣυμπράξειςΔημοσίουκαιΙδιωτικούΤομέα: Ένααποτελεσματικόεργαλείοπροώθησης επενδύσεων 2 Συμπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ»

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιογραφικό Αίτηµα: Περιβάλλον 21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή.

ηµοσιογραφικό Αίτηµα: Περιβάλλον 21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή. 1 από 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή. 1) Ποια είναι τα σηµαντικότερα έργα της ΕΗ Ανανεώσιµες και σε ποιες µορφές ΑΠΕ αναφέρονται (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά). Την τελευταία διετία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ 1 Εξέλιξη των εφαρμογών ΑΠΕ σε χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα (I/II) Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 ηµόσια Συζήτηση Οι Ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου Εισαγωγή στη συζήτηση Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς Νοε 2010 ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 0 Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι/ες. 1. Τεχνική υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)

Αξιότιμοι κύριοι/ες. 1. Τεχνική υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Απόφ. Πρωτοδικείου Αθηνών 7612/30-12-2002 Αριθμός 721751/03 (ΑΦΜ:999626549 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ) Έδρα: 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι Τηλ.: 210.66.03.363,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Δρ. Σπύρος Κιαρτζής Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014 Μία ματιά προς τα εμπρός... Η πρόκληση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 22-25 Νοεµβρίου 2007. ρ. Νικόλαος Ζωγραφάκης

Ηράκλειο 22-25 Νοεµβρίου 2007. ρ. Νικόλαος Ζωγραφάκης Συνέδριο των Νησιωτικών Περιφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ «Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασµός και Περιβάλλον ΕΣΠΑ 2007-20152015 και Νησιωτικές Πολιτικές» Ηράκλειο 22-25 Νοεµβρίου 2007 Ενέργεια : Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας Το πρόβλημα σήμερα Τα κτήρια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα