Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815"

Transcript

1 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 0.2/2.4/1/ / ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο "Έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργοδότηοη των μακροχρόνια ανέργων και των νέων». Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» , κάτω από τον Αξονα Προτεραιότητας 2: «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή". Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι

2 1816 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑ1ΌΥ 2012 Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόμων nou; (α) Είναι ηλικίας μέχρι 29 ετών και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τους τελευταίους 3 συνεχόμενους μήνες στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Επαρχιακά ή Τοπικά Γραφεία Εργασίας) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και (β) Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πάνω από 7 συνεχόμενους μήνες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι οι άνεργοι που διαμένουν στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πάνω από 5 συνεχόμενους μήνες, και προέρχονται από την Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βίομηχανία και πρόκειται να εργοδοτηθούν στον ίδιο τομέα. Παρέχεται οικονομική βοήθεια ύψους προς τον εργοδότη, ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδότου μένου με μέγιστο ύψος κατ' άτομο που προσλαμβάνεται, ως μέρος του μισθολογικού κόστους. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 8 μήνες απασχόλησης και εφόσον ο εργοδοτούμενος εργοδοτηθεί τουλάχιστον 12 μήνες. Η επιχορήγηση για εργοδότες που ανήκουν στην οικοδομική βιομηχανία θα ανέρχεται σε 65% του μισθολογικού κόστους του εργαζομένου, με μέγιστο ποσό για 8 μήνες εργοδότησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για τέσσερις (4) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη εργασίας από άτομα με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά με τη μορφή της πλήρους απασχόλησης. Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν εργοδότες που: (α) (β) (γ) (δ) Δεν έτυχαν οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας στο παρελθόν, για ενθάρρυνση της εργοδότησης του ίδιου ατόμου που προτίθενται να εργοδοτήαουν στα πλαίσια του Σχεδίου. Επίσης το ίδιο άτομο (υποψήφιος προς εργοδότηση) δεν πρέπει να έχει εργασθεί το οκτάμηνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης στον ίδιο εργοδότη. Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στις ομάδες στόχου, όπως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο, ηλικίας από 15 ετών και άνω, που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτσυς-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας ο οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στη Δημοκρατία. Όλοι οι πιο πάνω πρέπει να έχουν συνεχή και αδιάλειπτη νόμιμη παραμονή στη Δημοκρατία για πέντε τουλάχιστον χρόνια. Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στην ομάδα στόχου, σύμφωνα με το Σχέδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από ουσιώδη μείωση της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Η πρόσληψη του ανέργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης αλλά μέσα στην περίοδο που ορίζει το Σχέδιο. Δεν καλύπτονται από το Σχέδιο οι ακόλουθοι: (α) Επιχειρήσεις/Εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα τα οποία είναι μέτοχοι τους. (β) (γ) (δ) Αυτοεργοδοτούμενοι (ως εργοδοτούμενοι/εργαζόμενοι). Επιχειρήσεις/εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιχειρήσεις/εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α 1 ή β' βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, και να παραδοθούν μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και στο Τοπικό Γραφείο της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καί την Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: «Συμβολή ατην ανάπτυξη ίου ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωαη της λειτουργίας της αγοράς ερναοΐας, ατην ττροώθηοη της απασχολησιμΰτητας. του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προοαρμογής και της ιαάτητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωαη».

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑ1ΌΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1817 Αριθμός 2118 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔίΩΝ ΚΑΙ/Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 102(1) ΤΟΥ 2005) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί της Εκτίμησης στο Περιβάλλον Ορισμένων Σχεδίων και/ή Προγραμμάτων Νόμου ότι, ετοιμάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Εππττώσεων από το Σχέδιο Διαχείρισης Οικιακών και Παρομοίου Τύπου Αποβλήτων που αφορά όλη την έκταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι διαθέσιμη και μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7:30 π.μ. - 2:30 μ.μ, στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία). Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης ουτής, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της Στρατηγικής Μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση του Σχεδίου στο Περιβάλλον, Αριθμός 2119 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΪΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της OJSC Kamaz από την Daimler AG Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Daimler AG, με κοινοποίηση της προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προέβηκε σε εξαγορά μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Open Joint Slock Company (OJSC) Kamaz. Η Daimler AG είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, με μετοχές εισηγμένες στα Χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης και της Στουτγάρδης. Ο όμιλος εταιρειών Daimler δραστηριοποιείται παγκοσμίως στην κατασκευή και πώληση αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, με τις επωνυμίες Mercedes-Benz, Mercedes AMG, Smart, Freghthner, Mitsubishi Fuso, Wetsern Star, BharatBenz, Setra, Orion και Thomas Built Buses. Ο εν λόγω όμιλος εταιρειών δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης και του δανεισμού. Η Open Joint Stock Company (OJSC) Kamaz είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσίας. Ο όμιλος εταιρειών Kamaz αποτελεί μια ολοκληρωμένη βιομηχανική μονάδα παραγωγής φορτηγών τα οποία πωλεί κυρίως στη Ρωσία. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 2120 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 9 Μαΐου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 2,001 Γραμμάτια του Εκδότη AKCERN LTD. Αριθμός 2121 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 185(1) ΤΟΥ 2011) Γνωστοποίηση δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 38 Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με ίο εδάφιο (2) του άρθρου 38 του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 ότι, ετοιμάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχέδιο Διαχείρισης Οικιακών και Παρομοίου Τύπου Αποβλήτων που αφορά όλη την έκταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Σχέδιο Διαχείρισης είναι διαθέσιμο και μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7:30 ττ.μ. - 2:30 μ.μ. ατα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία). Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 36 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης.

4 1818 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΊΟΥ 2012 Αριθμός 2122 Χ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 7/2012 Αρ. Φακέλου ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση εξαγοράς από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ του 50% της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ μέσω της απόκτησης του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Σοφοκλής Δημητριάδης & Υιός Λτδ Επιτροπή Προστασίας τοο Ανταγωνισμού: κ. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Κώστας Μελανίδης, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 30 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο εξέτασης της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υπόθεσης, αποτελούν οι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 9 και 13 του περί Ελέγχου των Συνκεντρωσεων Επιχειρήσεων Νόμων του 1999 και 2000 (στο εξής ο «Νόμος») που διαπιστώθηκαν εναντίον της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ (στο εξής η «Χ.Α. Παπαέλληνας») και οι οποίες της κοινοποιήθηκαν κατά ή περί τις 14 Φεβρουαρίου Η Επιτροπή εοτίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, μια και όπως κρίνεται, τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική και προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υττό εξέταση υπόθεση: Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη βάση Συμφωνίας αγοράς μετοχών {στο εξής η "Συμφωνία»), ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2010, μεταξύ της εταιρείας Χ.Α. ΠαπαέΛληνας (στο εξής «ο αγοραστής») και των φυσικών προσώπων Μόνικα Δημητριάδη, Τζιάνετ Δημητριάδη, Καίτη Δημητριάδη και Σοφία Δημητριάδη {στο εξής "ΟΙ πωλητές»), τα οποία κατείχαν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Σοφοκλής Δημητριάδης & Υιός Λτδ {στο εξής η «Σοφοκλής Δημητριάδης»).'Βάσει της Συμφωνίας, η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας αγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Σοφοκλής Δημητριάδης κα! απόκτησε τον αποκλειστικό έλεγχο της εν λόγω εταιρείας. Λόγω του ότι η Χ.Α. Παπαέλληνας κατείχε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ (στο εξής η «Δημητριάδης & Παπαέλληνας») κοι η Σοφοκλής Δημητριάδης το υπόλοιπο 50%, με τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας και την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Σοφοκλής Δημητριάδης, η Χ.Α. Παπαέλληνας αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας. Ως εκ τούτου, παρόλο που η μετοχική δομή της Δημητριάδης & Παπαέλληνας δεν έχει αλλάξει, εντούτοις με την παρούσα πράξη συγκέντρωσης, όλες οι μετοχές της ανήκουν πλέον στην εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας. II. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1. Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ Η Χ.Α. Παπαέλληνας είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ασχολείται με την εισαγωγή, διανομή και διάθεση καλλυντικών και φαρμάκων στην Κυπριακή αγορά. Ο κύκλος εργασιών της Χ.Α. Παπαέλληνας για το έτος 2009 ανερχόταν στα [ ]', με κέρδη ύψους { ]. 2. Σοφοκλής Δημητριάδης & Υιός Λτδ Η Σοφοκλής Δημητριάδης είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται με τη διανομή φαρμάκων Novartis μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο (με ποσοστό 50%) στην εταιρεία Δημητριάδης & Παπαέλληνας. Επιπλέον, δραστηριοποιείται στην εμπορία ζαχαρίνης. 3. Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΤΟΥ Η Δημητριάδης & Παπαέλληνας είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών Χ.Α. Παπαέλληνας και Σοφοκλής Δημητριάδης η οποία δημιουργήθηκε το 1997, με σκοπό την εισαγωγή και διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων της Novartis Pharma Inc. III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Στις 22 Μαρτίου 2010 περιήλθε στην αντίληψη της Υπηρεσίας της Εππροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού {στο εξής ή «Υπηρεσία"} το δημοσίευμα της καθημερινής εφημερίδας «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ» με τίτλο «Η ιδιοκτηοία της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας πέρααε εξολοκλήρου στον Όμιλο εταιρειών Παπαέλληνα». Το δημοσίευμα ανέφερε ότι, με βάση τταλαιά συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ των εταιρειών Χ.Α. Πατταέλληνας & Σία Λτδ και Σοφοκλής Δημητριάδης, δημιουργήθηκε η εταιρεία Δημητριάδης & Παπαέλληνας με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο 50% έκαστη εταιρεία και πως με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας εξαγόρασε το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, με αποτέλεσμα η ιδιοκτησία της Δημητριάδης & Παπαέλληνας να περάσει εξολοκλήρου οτη Χ.Α. Παπσέλληνας. Η Υπηρεσία οτη βάση του δημοσιεύματος αυτού, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 14 του περί Νόμου ενημέρωσε με επιστολή της ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2010 την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας για τις υπό του Νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της. Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας κοινοποίησε γραπτώς στην Υπηρεσία την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης στις 4 Μαΐου Η εν λόγω κοινοποίηση αφορούσε την εξαγορά από την Χ.Α. Παπαέλληνσς, του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Δημητριάδης & Παπαέλληνας μέσω της απόκτησης του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Σοφοκλής Δημητριάδης. Η Υπηρεσία, μετά από τη μελέτη των στοιχείων και πληροφοριών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι η κοινοποίηση δεν ήταν πλήρης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου και ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου, ενημέρωσε σχετικά την υπόχρεο προς κοινοποίηση εταιρεία, η οποία απέστειλε με σχετικές επιστολές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προς συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος111 του Νόμου. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενημέρωσε με σχετικές επιστολές της με ημερομηνίες 25 Μαΐου 2010, 9 Ιουνίου 2010 και 24 Ιουνίου 2010, τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Η Υπηρεσία δημοσίευσε το γεγονός της κοινοποίησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4 Ιουνίου Η Υπηρεσία, αφού διεξήγαγε την προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, ετοίμασε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Εππροπή»), με ημερομηνία 24 Ιουνίου 2010, στην οποία κατέγραψε την αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2010, αφού έλαβε υπόψη της τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας, διαπίστωσε ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης, αν και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της, αποφάσισε να μην αντιταχθεί στην εν λόγω συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την ανταγωνιστική αγορά. Η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στην εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας με επιστολή ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010 κατ'εφαρμογήν του άρθρου 19 του Νόμου. Η Επιτροπή, στην ίδια συνεδρία, είχε διαπιστώσει επίσης ότι πιθανολογούνται εκ πρώτης όψεως παραβάσεις (Ι) του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας, για παράλειψη κοινοποίησης από μέρους της ως υπόχρεης δυνάμει του άρθρου 13(2) του Νόμου να προβεί σε κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης, και (II) του άρθρου 9 του Νόμου λόγω της εφαρμογής της συγκέντρωσης πριν τη σχετική έγκριση της Επιτροπής και αποφάσισε να αποστείλει στην εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Έκθεση Αιτιάσεων. Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας παρουσιάστηκε, δια του δικηγόρου της, ενώπιον της Επιτροπής στη συνεδρία της με ημερομηνία 26 Ιουλίου 2010 και επιχεφηματολόγησε αναφορικά με την Έκθεση Αιτιάσεων που αποστάληκε από την Επιτροπή. Η Επιτροπή στη συνεδρία της με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2010, αφού εξέτασε τις θέσεις του δικηγόρου της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας όπως αυτές προβλήθηκαν κατά την ενώπιον της ακροαματική διαδικασία, με τις οποίες παραδέχτηκε ότι υπήρξε παράβαση των άρθρων 13(1)(α) και 9 του Νόμου καί μελέτησε τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, αποφάσισε ομόφωνα ότι στοιχειοθετούνται οι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου και επέβαλε στην υπόχρεο προς κοινοποίηση εταιρεία διοικητικό πρόστιμο. Στις 5 Οκτωβρίου 2010 η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας καταχώρησε στο Ανώτατο Δικαστήριο προσφυγή εναντίον της προαναφερόμενης απόφασης της Επιτροπής. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2011 η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, δέχθηκε ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, καθότι στη λήψη της απόφασης συμμετείχε ο κ. Κωστάκης Χριστόφορου, του οποίου ο διορισμός κρίθηκε μη νόμιμος σύμφωνα με την απόφαση της πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Exxon Mobil κ.ά εναντίον της Επιτροπής, υπ. Αρ. 1544/09 κ.ά, ημερομηνίας 25 Μαΐου Η Επιτροπή σε συνεδρία της με ημερομηνία 5 Ιανουαρίου 2012, εξέτασε την εν λόγω υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Lid κ.α. καί Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού) και ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει στην εξ' υπαρχής εξέταση της υπόθεσης. Η Επιτροπή σημειώνοντας, πως η Νομολογία επιτρέπει τη χρήση του υπάρχοντος οτο φάκελο υλικού αφού θεωρεί όπ τούτο αποτελεί νόμιμο στοιχείο κρίσης ή στοιχείο για το οποίο δεν διαπιστώνεται οποιαδήποτε μεμπτότητα στον τρόπο με τον οποίο έχει εξασφαλιστεί, εστίασε την προσοχή της στα ακόλουθα: Β Η σύναψη της συμφωνίας εξαγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Σοφοκλής Δημητριάδης από την Χ,Α. Παπαέλληνας έγινε στις 17 Φεβρουαρίου Η κοινοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης υποβλήθηκε στην Υπηρεσία στις 4 Μαίου 2010, μετά από επιστολή της Υπηρεσίας που στάληκε βάσει του άρθρου 14 του Νόμου, e Η εν λόγω συγκέντρωση τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Φεβρουαρίου 2010, ημερομηνία σύναψης της σύμβασης αγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Σοφοκλής Δημητριάδης. Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, η μεταβίβαση των μετοχών επ' ονόματι της Χ.Α. Παπαέλληνας και παράδοση της διοίκησης της εταιρείας στην Χ.Α. Παπαέλληνας έγιναν ταυτόχρονα με την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας.

6 1820 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΊΟΥ 2012 Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της ανακαλούμενης απόφασης ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2010 για πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση των όρθρων 13(1)(α) και 9 του Νόμου, και αφού έλαβε υπόψη την έκθεση της Υπηρεσίας και συνεκτίμησε όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που περιέχονται ατο φάκελο της υπόθεσης σε συνδυασμό με τις πρόνοιες των άρθρων 13 καί 9 του Νόμου, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί την κατάρτιση Έκθεσης Αιτιάσεων όσον αφορά: ϊ) την πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του άρθρου Ι3(1}(α) του Νόμου για παράλειψη της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας, ως υπόχρεης δυνάμει του όρθρου 13(2) του Νόμου, να προβεί σε κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης εντός της τασσόμενης προθεσμίας και II) την πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του όρθρου 9 του Νόμου για εφαρμογή της συγκεκριμένης συγκέντρωσης από μέρους της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας πριν από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης έγκρισης από την Υπηρεσία δυνάμει του άρθρου 19(a) του Νόμου. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2012, εξέτασε το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων το οττοίο τέθηκε ενώπιον της από την Πρόεδρο και μετά από διεξοδική συζήτηση του κειμένου αποφάσισε να το υιοθετήσει και να το εγκρίνει αποφασίζοντας παράλληλα την κοινοποίηση του και ειδοποίηση της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας. Η Έκθεση Αιτιάσεων κοινοποιήθηκε στην Χ.Α. Παπαέλληνας στις 14 Φεβρουαρίου 2012 και στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η Χ.Α. Παπαέλληνας δια του δικηγόρου της υπέβαλε τις γραπτές της παρατηρήσεις σε σχέση με τις αιτιάσεων που διατυπώθηκαν εναντίον της. Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας παρουσιάστηκε, δια του δικηγόρου της, ενώπιον της Επιτροπής στη συνεδρία της με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2012 και επιχειρηματολόγησε αναφορικά με την Έκθεση Αιτιάσεων που αποστόληκε από την Επιτροπή. Η Επιτροπή αφού εξέτασε την υπό αναφορά συγκέντρωση σε συνάρτηση με τις θέσεις του δικηγόρου της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας που τέθηκαν ενώπιον της τόσο εγγράφως όσο και προφορικά και αφού διεξήλθε το διοικητικό φάκελο στον οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συνθέτουν συνολικά τη σκοπούμενη συγκέντρωση εστίασε την προσοχή της στα ακόλουθα: IV. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. Αρθ,ρο 13(1) (α) του Νόμου Το άρθρο13(1) του Νόμου ορίζει: -Οι κατά τον παρόντα νόμο πράξεις συγκέντρωσης μείζονος σημασίας πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στην Υπηρεσία το αργότερα μέσα σε μια εβδομάδα- (α) Προκειμένου περί των συγκεντρώσεων που αναφέρονται στον άρθρο 3(2)(α), από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής συμφωνίας ή της δημοσίευσης της σχετικής προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής ή της απόκτησης συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο επιχείρησης, οποιοδήποτε από τα εν λόγω συμβάντα συμβεί πρώτο (β)» Η σύναψη και υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Σοφοκλής Δημητριάδης από την Χ.Α. Παπαέλληνας πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου Η εν λόγω πράξη συγκέντρωσης κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία στις 4 Μαΐου 2010, μετά από επιστολή της Υπηρεσίας στις 26 Μαρτίου Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας, δια του δικηγόρου της, παραδέχτηκε ότι δεν κοινοποίησε γραπτώς στην Υπηρεσία της Επιτροπής εντός μιας εβδομΰδας τη Συμφωνία που είχε καταρτιστεί στις 17 Φεβρουαρίου 2010 με τους μετόχους της Σοφοκλής Δημητριάδης για σκοπούς ελέγχου και έγκρισης από την Επιτροπή. Η Επιτροπή ατη βάση των πιο πάνω στοιχείων και της παραδοχής της Χ.Α. Παπαέλληνα ομόφωνα αποφασίζει ότι η υπόχρεη προς κοινοποίηση επιχείρηση Χ.Α. Παπαέλληνας δεν κοινοποίησε την πράξη συγκέντρωσης εντός της προκαθορισμένης από το Νόμο προθεσμίας, κατά παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου. Β. Αρθρο 9 του Νόμου Το άρθρο 9 του Νόμου ορίζει: "Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33, συγκέντρωση για την οποία ο πσρών Νόμος εφαρμόζεται, δεν τίθεται σε εφαρμογή, μέχρις ότου - (α) Ο υπόχρεος δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 13 να προβεί σε κοινοποίηση της συγκέντρωσης λάβει σχετική ειδοποίηση έγκρισης από την Υπηρεσία - (ί) δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 19 ή (ii) ως αποτέλεσμα απόφασης της Επιτροπής δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 26 ή (Hi) ως αποτέλεσμα Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 39 είτε (β) συντρέξει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 ή του άρθρου 32." Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης 1 διαπίστωσε ότι η απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας αποτελεί συγκέντρωση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου και ως εκ τούτου, η αξιολόγηση του κατά πόσο η συγκέντρωση έχει εφαρμοστεί πρόωρα από την υπόχρεη προς κοινοποίηση επιχείρηση Χ.Α. Παπαέλληνας, γίνεται στη βάση του συσχετισμού των όσων αναφέρει η Συμφωνία. Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου διαπιστώνεται ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας αγοράς του συνόλου των μετοχών της Σοφοκλής Δημητριάδης πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2010, με την υπογραφή της Συμφωνίας. Αυτό διαφαίνεται από τις παραγράφους 4 και 5 της Συμφωνίας. Ειδικότερα, η παράγραφος 4 της Συμφωνίας με ημερομηνία 17/2/2010, ορίζει τα ακόλουθα: «ί- Ι ί ; Η παράγραφος 5 της Συμφωνίας ορίζει τα ακόλουθα: "S.i. Ι [ ' Απόφαση ΕΠΑ αρ. 40/2010 και ημερομηνία 30/6/2010 ί

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑ1ΌΥ Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας, δ!α του δικηγόρου της, τόσο στις γραπτές όσο και στις προφορικές της θέσεις παραδέχτηκε ότι εφάρμοσε τη Συμφωνία που καταρτίστηκε με τους μετόχους της Σοφοκλής Δημητριάδης για την εξαγορά του 50% της Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ πριν λάβει τη σχετική ειδοποίηση έγκρισης από την Υπηρεσία την οποία έλαβε στις 30/6/2010. Η Επιτροπή στη βάση των πιο πάνω στοιχείων και της παραδοχής της Χ.Α. Παπαέλληνα ομόφωνα αποφασίζει άτι η Χ.Α. Παπαέλληνας ενήργησε κατά παράβαση του άρθρου 9 του Νόμου λόγω εφαρμογής της εν λόγω πράξης πριν από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης έγκρισης από την Υπηρεσία δυνάμει του άρθρου 19(a) του Νόμου. IV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52(1} του Νόμου, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τις πιο κάτω διοικητικές ποινές στους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση ή σε πρόσωπα τα οποία παραβιάζουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν προς τις πιο κάτω αναφερόμενες διατάξεις του Νόμου: «(a) Χρηματική ποινή ύψους μέχρι ΛΚ για παράλειψη κοινοποίησης συγκέντρωσης όπως απαιτείται από το άρθρο 13 και πρόσθετα χρηματική ποινή μέχρι ΛΚ 5,000 για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράβαση. [...] (5) Χρηματική ποινή μέχρι δέκα τοις εκατόν του συνολικού κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων κατά το αμέσως προηγούμενο της συγκέντρωσης οικονομικό έτος, σε περίπτωση που συγκέντρωση τίθεται μερικώς ή ολικώς σε εφαρμογή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9 και επιπρόσθετα χρηματική ποινή μέχρι ΛΚ 5,000 για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράβαση.» Ο δικηγόρος της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας επικαλέστηκε την επιείκεια της Επιτροπής για σκοπούς μετριασμού της ποινής, επισημαίνοντας τα ακόλουθα: Σχετικά με την παράβαση του άρθρου 13(1 )(α) του Νόμου δήλωσε ότι: "(α) αυτή η παράληψη δεν ήταν εσκεμμένη και ούτε είχε σκοπό να παρακάμψει τον έλεγχο της ΕΠΑ αλλά οφείλετο στο γεγονός ότι η ΧΑ. Παπαέλληνας & Σία Λτδ δεν γνώριζε ότι υποχρεούτο να προβεί σε αυτή την κοινοποίηση, (β) Το ζήτημα της εξαγοράς προέκυψε αιφνίδια καθότι οι μέτοχοι της Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ, ξαφνικά αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον φαρμακευτικό τομέα και να προσφέρουν το 50% που κατείχαν στην Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ στους συνέταιρους τους στην εν λόγω εταιρεία δηλ. την Χ.Α. Παπέλληνας & Σία Λτδ με αποτέλεσμα η Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ να μην είχε την ευκαιρία να διερευνήσει κατά πόσο υπήρχε αναγκαιότητα κοινοποίησης τη εξαγοράς στην Υπηρεσία της ΕΠΑ. (γ) Έχουν παρέλθει 2 χρόνια από τη διάπραξη της παράβασης όσο και από την ημερομηνία που περιήλθε στην αντίληψη της ΕΠΑ αυτή η παράβαση και αυτό το ζήτημα εκκρεμεί για λόγους που δεν οφείλονται στην Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ, αλλά στην ΕΠΑ"» Αναφορικά με την παράβαση του άρθρου 9 του Νόμου δήλωσε ott: (α) η εν λόγω εξαγορά αφορά την αγορά μεριδίου σε εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με τη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά. Η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων δεν υπόκειται στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς καθότι τόσο η μέγιστη χονδρική τιμή όσο και η μέγιστη λιανική τιμή των φαρμάκων καθορίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ελεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών ) νόμος Ν. 70(Ι)/2001 με αποτέλεσμα η εν λόγω εξαγορά να μην μπορεί να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο τον ανταγωνισμό σε αυτό τον τομέα, πόσο μάλλον να επιφέρει οποιαδήποτε στρέβλωση. (β) Όπως απέδειξε και η έρευνα της ΕΠΑ η εν λόγω εξαγορά δεν άλλαξε τα ισοζύγια στη διανομή των φαρμάκων, (γ) Η εφαρμογή αυτή της εξαγοράς δεν άλλαξε καθόλου τη δομή της αγοράς των φαρμακευτικών προϊόντων και ούτε επέφερε οποιαδήποτε αλλαγή στο ισοζύγιο των δυνάμεων των διανομέων των φαρμακευτικών προϊόντων της Κυπριακής Αγοράς. (δ) Έχουν παρέλθει 2 χρόνια από την ημερομηνία που η ΕΠΑ εντόπισε ότι η Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ εφάρμοσε αυτή την εξαγορά χωρίς προηγουμένως να λάβει σχετική ειδοποίηση έγκρισης από την Υπηρεσία της ΕΠΑ και το ζήτημα εκκρεμεί ακόμη για λόγους που δεν οφείλονται στην Χ.Α Παπαέλληνας & Σία αλλά στην ΕΠΑ.» Ο δικηγόρος της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας & Σια Λτδ σημείωσε ότι η Χ.Α Παπαέλληνας συνεργάστηκε πλήρως με την Υπηρεσία για να τερματιστούν οι παραβάσεις και ανταποκρίθηκε αμέσως σε όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας εφοδιάζοντας την με όλα τα στοιχεία που ζήτησε χωρίς υπεκφυγές ή παραπλανήσεις. Επίσης, η Χ.Α Παπαέλληνας αναγνώρισε το λάθος της το όποιο οφείλετο σε άγνοια του Νόμου και δεν ήταν εσκεμμένο και ούτε έγινε για να παρακαμφθεί ο έλεγχος της Επιτροπής, αλλά είχε την εντύπωση ότι οι διατάξεις του Νόμου εφαρμόζονται μόνο ότι μια επιχείρηση εξαγοράζει άλλη επιχείρηση και όχι όταν ο συνέταιρος μιας επιχείρησης εξαγοράζει άλλο συνέταιρο του στην ίδια επιχείρηση. Τέλος, σημείωσε ότι η Χ.Α Παπαέλληνας δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε προηγούμενο. Συνεκτιμώντας τα πιο πάνω η Επιτροπή, σημείωσε τα εξής: Φύση Παραβάσεων Η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας αποτέλεσε συγκέντρωση η οποία έπρεπε να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 13(1) (α) του Νόμου. Η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία παραδέκτηκε ότι δεν κοινοποίησε γραπτώς στην Υπηρεσία της Επιτροπής εντός μιας εβδομάδας τη Συμφωνία που είχε καταρτιστεί στις 17 Φεβρουαρίου Επίσης, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου διαπιστώνεται ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας αγοράς του συνόλου των μετοχών της Σοφοκλής Δημητριάδης πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2010, με την υπογραφή της Συμφωνίας, κατά παράβαση του άρθρου 9 του Νόμου, γεγονός που επίσης παραδέχτηκε η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία. Η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία υποστήριξε ότι οι πιο πάνω παραλήψεις δεν ήταν εσκεμμένες και ούτε είχαν σκοπό να παρακάμψουν τον έλεγχο της Επιτροπής. Οι παραλήψεις της αυτές οφείλονταν στο γεγονός ότι το ζήτημα της εξαγοράς είχε προκύψει αιφνίδια, με αποτέλεσμα να μην είχε την ευκαιρία να διερευνήσει κατά πόσο υπήρχε αναγκαιότητα της κοινοποίησης της πράξης στην Επιτροπή. Η Επιτροπή σε ότι αφορά τη φύση των παραβάσεων σημειώνει ότι αυτές αντιβαίνουν τους ουσιώδεις κανόνες του Νόμου περί τον έλεγχο των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην αποτροπή της πρόκλησης μόνιμων ζημιών στον ανταγωνισμό από τις διαβρωτικές πράξεις που εμπίπτουν στον πεδίο εφαρμογή του.

8 1822 ΕΓΉΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΙΟΥ 2012 β Βαρύτητα παραβάσεων Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Χ.Α. Παπαέλληνας, ως αυτές τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2012, σημειώνει τα ακόλουθα: Η Χ.Α. Παπαέλληνας υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ότι υποχρεούτο να προβεί σε κοινοποίηση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της Δημητριάδης & Παπαέλληνας. Η Επιτροπή σημειώνει τη θέση της Χ.Α. Παπαέλληνας ότι τελούσε υπό τη λανθασμένη εντύπωση ότι οι διατάξεις του Νόμου εφαρμόζονται μόνο όταν μία επιχείρηση εξαγοράζει άλλη επιχείρηση και όχι όταν ο συνέταιρος μιας επιχείρησης εξαγοράζει άλλο συνέταιρο TOU στην ίδια επιχείρηση, ως τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης. Η Επιτροπή, εντούτοις, επισημαίνει ότι ο καθορισμός του κατά πόοο υπήρξε μεταβολή του ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και 4(3) του Νόμου στην παρούσα υπόθεση και ως εκ τούτου υφίστατο υποχρέωση κοινοποίησης από την Χ.Α. Παπαέλληνας, ως εταιρεία που αποκτά τον έλεγχο άλλης επιχείρησης, δεν απαιτούσε οποιαδήποτε περίπλοκη ανάλυση της νομικής και πραγματικής κατάστασης. Σε σχέση με τις θέσεις της εταιρείας ότι το ζήτημα της εξαγοράς προέκυψε αιφνίδια με αποτέλεσμα η εταιρεία να μην είχε την ευκαιρία να διερευνήσει κατά πΰαο υπήρχε αναγκαιότητα ειδοποίησης, η Επιτροπή σημειώνει ότι, στη βάση του άρθρου 13(2) του Νόμου η κοινοποίηση συγκέντρωσης αποτελεί αποκλειστικά υποχρέωση της εταιρείας που αποκτά τον έλεγχο και, ως εκ τούτου, και η διερεύνηση του κατά πόσο βαρύνεται με αυτή την υποχρέωση αποτελεί δικό της καθήκον, ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο το οποίο έχει στη διάθεση της ή τις δυσκολίες που προκύπτουν ή δύνανται να προκύψουν. Αν και η Χ.Α. ΓΊαπαέλληνας όφειλε να γνωρίζει για την υποχρέωση της για κοινοποίηση και μη εφαρμογή της συγκέντρωσης χωρίς σχετική έγκριση, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι η εταιρεία έδρασε με πρόθεση και με σκοπό να παρακάμψει και να αποφύγει τον έλεγχο της Επιτροπής. Η Επιτροπή αποδέχεται τη θέση της Χ.Α. Παπαέλληνας ότι η δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο σχετικά με την εξαγορά από την ίδια την εταιρεία, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η εταιρεία δεν έδρασε με πρόθεση να αποφύγει τον έλεγχο από την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, αποδέχεται ότι η παράλειψη της εταιρείας δεν ήταν εσκεμμένη αλλά οφειλόταν σε αμέλεια, γεγονός που θα ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου. Σε σχέση με τη θέση της Χ.Α. Παπαέλληνας σύμφωνα με την οποία έχουν παρέλθει δυο χρόνια από την διάπραξη της παράβασης, σημειώνοντας ότι το ζήτημα εκκρεμεί για λόγους που δεν οφείλονται στη Χ.Α. Παπαέλληνας, η Επιτροπή παραπέμπει στο ιστορικό που καταγράφεται στην παρούσα απόφαση της. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η παρούσα απόφαση είναι αποτέλεσμα επανεξέτασης μετά από ακύρωση προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010 από το Ανώτατο Δικαστήριο. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο για τις εν λόγω παραβάσεις με την απόφαση της ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, η οποία ακυρώθηκε στα πλαίσια της προσφυγής που καταχώρησε η Χ.Α. Παπαέλληνας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η παράβαση του Νόμου από τη Χ.Α. Παπαέλληνας είναι γεγονός το οποίο δεν έχει μεταβληθεί ή αλλάξει καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Η Επιτροπή κατά την εξέταση της βαρύτητας των παραβάσεων και κατ επέκταση του ύψους των προστίμων, έλαβε υπόψη τα ακόλουθα: (α) Η μη κοινοποίηση και επακόλουθη εφαρμογή χωρίς την έγκριση της Επιτροπής διήρκησε από τις 24 Φεβρουαρίου 2010 (ήτοι 7 ημέρες μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας) μέχρι τις 4 Μαίου 2010 (όταν η υπόχρεη προς κοινοποίησης πληροφόρησε για πρώτη φορά στην Υπηρεσία το γεγονός της συγκέντρωσης), ήτοι για περίοδο για περίοδο 2 μηνών και 10 ημερών περίπου. (β) Η παράβαση της υποχρέωσης έγκαιρης κοινοποίησης και η πραγματοποίηση της πράξης δεν έβλαψαν τον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, η εξαγορά και η εφαρμογή της δεν επηρέασε αισθητά τα ισοζύγια στη διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων ή τη δομή και περιβάλλον της αγοράς των φαρμακευτικών προϊόντων και ούτε οδήγησε σε οποιαδήποτε αισθητή αλλαγή στο ισοζύγιο των δυνάμεων των διανομέων των φαρμακευτικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά ή σε οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού. (γ) Η Χ.Α. Παπαέλληνας αναγνώρισε και παραδέχθηκε ότι παρέβηκε το Νόμο με την μη κοινοποίηση και εφαρμογή της συγκέντρωσης. (δ) Η Χ.Α. Παπαέλληνας συνεργάστηκε πλήρως με την Υπηρεσία και ανταποκρίθηκε σε όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας εφοδιάζοντας την με όλα τα ζητούμενα στοιχεία χωρίς υπεκφυγές ή παραπλανήσεις. (ε) Η παράβαση του Νόμου από τη Χ.Α. Παπαέλληνας, σύμφωνα με τα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής, η μη κοινοποίηση της πράξης και η πραγματοποίηση της, δεν είχε σκοπό να παρακάμψει τον έλεγχο της Επιτροπής αλλά οφειλόταν σε αμέλεια. (στ) Η παρούσα παράβαση αποτελεί την πρώτη παράβαση του Νόμου από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας, (ζ) Η Χ.Α. Παπαέλληνας είναι μεγάλη εταιρεία με ευρείς δραστηριότητες στην κυπριακή οικονομία και οφείλει να γνωρίζει τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου, αφού και στο παρελθόν είχε προβεί σε κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης προς την Επιτροπή. Εξάλλου, ο καθορισμός του κατά πόσο υπήρξε στην παρούσα υπόθεση μεταβολή ελέγχου δεν απαιτούσε οποιαδήποτε περίπλοκη ανάλυση της νομικής και πραγματικής κατάστασης. Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη φύση και τη βαρύτητα των παραβάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 52(2) και την αναγκαιότητα να προληφθεί επανάληψη των παραβάσεων, ομόφωνα αποφάσισε: (Α) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής βάσει του άρθρου 52(1)(α) του Νόμου ύψους (Δύο Χιλιάδες Ευρώ) στην εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας. (8) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 9 του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής βάσει του άρθρου 52(1 )(δ) του Νόμου ύψους (Πέντε Χιλιάδες Ευρώ) στην εταιρεία Χ.Α. Παπαελληνας. ΛΟΥΚΙΑ ΧΡ5ΣΪΟΔΟΥΛΟΥ Πρόεδρος της Επιι ροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑ1ΌΥ2012 ΤΜΗΜΑ Β 1823 Αριθμός 2123 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΙΙΜΟΚΡΑΪΙΛ Απόφαση ΕΠΑ: 6/2012 Αρ. Φακέλου: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull Blyth Araouzos Ltd (Μέρος Α) και της Anastasios Stephanides & Son Ltd (Μέρος 13) Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης Μέλος κα. Ελένη Καραολή Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία έκδοσης απόφασης: 15 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 22/12/2011 από τους κ.κ Σπύρος Παυλίδης, Μιχάλης Παυλίδης, Hull Blyth Araouzos (στο εξής το «Μέρος Α») και την εταιρεία Anastasios Stephanides & Son Ltd (στο εξής το «Μέρος Β») αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Anastasios Stephanides and Son Automotive Ltd. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: ΜΕΡΟΣ Α Το Μέρος Α αποτελείται από τα φυσικά πρόσωπα Σπύρος Παυλίδης, Μιχάλης Παυλίδης και το νομικό πρόσωπο Hull Blyth Araouzos Ltd. Η εταιρεία Hull Blyth Araouzos Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και δραστηριοποιείται στον τομέα της πρακτόρευσης ναυτιλιακών και αεροπορικών γραμμών, τη διοργάνωση ομαδικών ή ατομικών ταξιδιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και με τη διοργάνωση της αποστολής εμπορευμάτων, μέσω συνδεδεμένων εταιρειών. Το Μέρος Α έχει τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Geo. Pavlides & Araouzos Ltd, η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ασχολείται μεταξύ άλλων, με την εισαγωγή και πώληση αυτοκινήτων και ειδικότερα των οχημάτων με τις επωνυμίες SAAB, OPEL, CHEVROLET και CITROEN, καθώς και με την εισαγωγή και εμπορία προϊόντων λιανικής πώλησης. Η Geo Pavlides and Araouzos Ltd δημιούργησε την θυγατρική της εταιρεία GPA Motion Ltd για σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης. Η θυγατρική αυτή εταιρεία, αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης Θα λειτουργεί ως «Master Deaier» των οχημάτων με τις επωνυμίες Mazda και Subaru και των μοτοσυκλετών με τις επωνυμίες Yamaha και Lifan καθώς και των ανταλλακτικών τους στην Κύπρο. ΜΕΡΟΣ 8 Το Μέρος Β, αποτελείται από την εταιρεία Anastasios Stephanides & Son Ltd η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, και διαφόρων άλλων αγαθών πολυτελείας. Όσον αφορά τον τομέα της εμπορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, η εταιρεία εισάγει και πωλεί αυτοκίνητα με τις επωνυμίες MAZDA, SUBARU και τις μοτοσυκλέτες με τις επωνυμίες YAMAHA και LIFAN, ενώ παράλληλα ασχολείται με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση στα μηχανουργία που διαθέτει καθώς επίσης και με την πώληση ανταλλακτικών. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)/1999 (στο εξής «ο Νόμος») ενημέρωσε την αρμόδια Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουριομού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση με επιστολή της ημερομηνίας 29/12/2011 και ακολούθως δημοσίευσε στις 2/2/2012 την κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του ως άνω Νόμου. Ολες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II! του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 6 Μαρτίου Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 9 Μαρτίου 2012, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2012 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας για δημιουργία νέας επιχείρησης (στο εξής η «Συμφωνία») με ημερομηνία 16/12/2011 μεταξύ ίων κ.κ Σπύρος Παυλίδης, Μιχάλης Παυλίδης, Hull Blyth Araouzos (Μέρος Α) και της εταιρείας Anastasios Stephanides δ Son Ltd (Μέρος Β). Η νέα επιχείρηση Anastasios Stephanides & Sons Automotives Lid η οποία δημιουργείται θα ασχολείται με την εισαγωγή και διανομή των μηχανοκίνητων αυτοκινήτων με τις επωνυμίες MAZDA, SUBARU και των μοτοσυκλετών με τις επωνυμίες YAMAHA και LIFAN και των

10 1824 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΊΟΥ 2012 ανταλλακτικών τους στην Κύπρο τα οποία Θα μεταπωλεί στην GPA Motion Ltd. Το μετοχικό κεφάλαιο της Anastasios Stephanides S Sons Automotives Ltd θα ανήκει κατά 50% στο Μέρος Β και κατά 50% στην νεοσυσταθείσα HSM Automobile Ltd, της οποίας μέτοχος είναι το Μέρος Α και της οποίας αυτός θα είναι ο μοναδικός σκοπός λειτουργίας. Η Anastasios Stephanides & Sons Automotives Ltd, με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και στη βάση της Συμφωνίας μεταξύ της Anastasios Stephanides & Sons Automotives Ltd και της GPA Motion Ltd ημερομηνίας 16/12/2011, θα διορίσει την GPA Motion Ltd ως την Master Dealer των μηχανοκίνητων οχημάτων με τις επωνυμίες MAZDA, SUBARU και των μοτοσυκλετών με τις επωνυμίες YAMAHA και LIFAN καθώς και υπεύθυνη για την επισκευή αυτών, στην Κύπρο. Η GPA Motion Ltd έχει συνάψει επίσης, συμφωνία ημερομηνίας 16/12/2011 με το Μέρος Β για την αγορά των αποθεματικού (στοκ) των μηχανοκίνητων οχημάτων MAZDA, SUBARU και των μοτοσυκλετών YAMAHA και LIFAN και ανταλλακτικών που κατέχει η δεύτερη. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η ''έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης κοινού ελέγχου έλαβε υπόψη ζητήματα που αφορούσαν τα δικαιώματα ψήφου των ιδρυτικών εταιρειών ως μέτοχο! της Anastasios Stephanides & Son Automotive Ltd, το διορισμό ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Anastasios Stephanides & Son Automotive Ltd, καθώς και την ύπαρξη αποφασιστικής ψήφου. Με βάση τα όσα περιγράφονται στη συμφωνία ημερομηνίας 16/12/2011 μεταξύ του Μέρους Α και του Μέρους Β της συγκέντρωσης, προκύπτει ότι τα δύο μέρη κατέχουν κατά το ήμισυ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Επίσης, η [..] για λογαριασμό του Μέρους Α και το Μέρος Β θα διορίσουν από [..] συμβούλους στην εταιρεία και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός αυτός θα πρέπει να παραμένει ζυγός και το κάθε μέρος να διορίζει ίσο αριθμό συμβούλων. Ο μέγιστος αριθμός συμβούλων που μπορούν να διοριστούν είναι [.] (εκτός και αν αποφασίσουν όλα τα μέρη αντίθετα με γραπτή συμφωνία) και ο αριθμός των συμβούλων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει απαρτία είναι τουλάχιστον [..] με την προϋπόθεση ότ* έκαστος διορίστηκε από διαφορετικό μέρος. Ο Πρόεδρος της εταιρείας δεν θα έχει δεύτερη ή αποφασιστική ψήφο. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης συνεκτίμησε και το γεγονός ότι η συνεργασία της Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd με την GPA Motion Ltd, δεν δίνει στην GPA Motion Ltd τέτοια δυνατότητα ελέγχου στη διοίκηση της Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd, παρόλο που {...]. Όπως έχει επεξηγηθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, στο τομέα της εμπορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, είναι σύνηθες η εταιρεία η οποία αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα να καθορίζει, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο διανομέα (Master Dealer) και εξουσιοδοτημένο επιοκευαστή. Κατά την αξιολόγηση της λειτουργικής αυτονομίας της επιχείρησης Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd, η Επιτροπή εξέτασε ένα αριθμό παραγόντων, όπως τη διάθεση επαρκών πόρων για την ανεξάρτητη λειτουργία στην αγορά, κατά πόσο οι δραστηρϊότητες της κοινής επιχείρησης περιλαμβάνουν πέραν της μιας ειδικής λειτουργίας νια τις ιδρυτικές εταιρείες, τις σχέσεις αγοράς / πώλησης με τις ιδρυτικές εταιρείες και τη λειτουργία της επιχείρησης σε μόνιμη βάση. Όπως προκύπτει από τη Συμφωνία ημερομηνίας 16/12/2011 μεταξύ του Μέρους Α και Μέρους Β της συγκέντρωσης, [...]. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, η Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd θα διατηρεί δικούς της τραπεζικούς λογαριασμούς, για την καταβολή πληρωμών προς τις κατασκευάστριες εταιρείες καθώς και του προσωπικού της. Επίσης, η νέα εταιρεία Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd πέραν του Διευθυντή, δεν θα έχει δικό της προσωπικό. Η εταιρεία θα εργαδοτήσει πρόσθετο προσωπικό μόνο εφόσον τούτο καταστεί αναγκαία και ο όγκος της εργασίας είναι τέτοιος που το απαιτεί. Επίσης, η εταιρεία θα διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και κεφάλα» κίνησης. Σε ότι αφορά τη λειτουργία της κοινής επιχείρησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ανέφεραν όπ η κοινή επιχείρηση θα δραστηριοποιείται με την ειόαγωγή και εμπορεία των αυτοκινήτων με τις επωνυμίες Mazda και Subaru και των μοτοσυκλετών με τις επωνυμίες Yamaha και Lifan καθώς και των εξαρτημάτων αυτών. Η Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd δυνάμει Συμφωνίας (sub-distribution agreement) καθορίζει ως Master Deaier των εν λόγω μηχανοκίνητων οχημάτων στην κυπριακή αγορά την GPA Motion Ltd, [...] Όπως διευκρινίζεται στην εν λόγω συμφωνία η GPA Motion Ltd, δεν θα ενεργεί ως αντιπρόσωπος της Anastasios Stephanides δ Sons Automotive Ltd, ούτε τη δεσμεύει και θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα εισαγωγής και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των φόρων. [...] Σε ότι αφορά τις σχέσεις αγοράς και πώλησης προϊόντων στις ιδρυτικές επιχειρήσεις, η Επιτροπή αξιολόγησε το γεγονός ότι δυνάμει της Συμφωνίας η Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd θα εκχωρήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα λιανικής διανομής και επισκευής στην κυπριακή αγορά (sub-distribution) στην GPA Motion Ltd (Master Deaier) και ότι η Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd [...] Η Επιτροπή συνεκτίμησε επίσης το γεγονός ότι είναι σύνηθες η εταιρεία η οποία αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα να καθορίζει, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο διανομέα (Master Deaier) και τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της «συγκέντρωσης» όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(γ) του Νόμου, εφόσον θα υπάρχει κοινός έλεγχος μιας λειτουργικά αυτόνομης οικονομικής οντότητας. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Εππροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα ευρώ, για την κάθε μία. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Hult, BIyth Araouzos Ltd για το έτος 2010 ήταν περίπου [...] και της εταιρείας Geo Pavlides & Araouzos Ltd ήταν f j. Ο κύκλος εργασιών της Anastasios Stephanides & Son Ltd, σύμφωνα με τους μη εξελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς, για το έτος 2010 ανήλθε στα [ ]. Η Επιτροπή επίσης Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΙΟΥ διαπιστώνει ότι οι εταιρείες Geo Pavlides & Araouzos Ltd και Anastasios Stephanides & Son Ltd δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ασχολούνται με την εισαγωγή και πώληση αυτοκινήτων και οι κύκλοι εργασιών των δύο εταιρειών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ξεπερνούν τα 3.4 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, ψα τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Σε ότι αφορά τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, κρίθηκαν καθοδηγητικές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις COMP/ Mercedes-Benz, COMP/M.741 Ford/Mazda, COMP/M.5157 Volkswagen/Scania, COMPM4336 MAN/Scania, COMP/M.1980 Volvo/Renault V.!., COMP/M.1672 Vo!vo/Scania καθώς και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη την αξιολόγηση που διενεργήθηκε στην παρούσα συγκέντρωση προχώρησε στον ακόλουθο καθορισμό αγορών προϊόντων και υπηρεσιών: 1) επιβατικά οχήματα, 2} εμπορικό οχήματα βάρους μέχρι 3.5 τόνων, 3) μοϊοσυκλέτες, 4) σκούτερ, 5} ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα, 6) ανταλλακτικά για εμπορικά οχήματα βάρους μέχρι 3.5 τόνων, 7) ανταλλακτικά μοτοσυκλετών και σκούτερ 8) υπηρεσίες συνεργείου επιδιόρθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοσυκλετών και σκούτερ. Σε ότι αφορά τη γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή σημείωσε ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι η σχετική γεωγραφική αγορά θα μπορούσε να θεωρηθεί εθνική λόγω του ότι τα εμπλεκόμενα μέρη δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων κρίνει ότι στην προκειμένη πράξη συγκέντρωσης η γεωγραφική αγορά είναι αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου οί συμμετέχουσες επιχειρήσεις πωλούν τα προϊόντα τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Η Επιτροπή ακολούθως εξέτασε κατά πόσο στην προκειμένη συγκέντρωση προκύπτουν επηρεαζόμενες αγορές. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Νόμου: Όι επηρεαζόμενες αγορές αποτελούνται από τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή μεμονωμένες ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών ως κατωτέρω μέσα στη Δημοκρατία ή οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή αυτής, όπου : (α) Δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά ή μεμονωμένη ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών (οριζόντια σχέση), η δε συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε συνδυασμό μερίδιο αγοράς 15% και άνω' ή» Από τα στοιχεία της συγκέντρωσης διαπιστώνεται ότι οριζόντια σχέση προκύπτει μόνο σε ότι αφορά τα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, τα ανταλλακτικά τους και τις υπηρεσίες συνεργείου επιδιόρθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, η εταιρεία Geo Pavlides & Araouzos Ltd για το έτος 2011 κατέχει μερίδιο αγοράς στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών της τάξης του [...]%, ενώ το μερίδιο αγοράς της Anastasios Stepanides & Son Ltd για το ίδιο έτος ήταν [...]%. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, όσον αφορά το μερίδιο αγοράς της Anastasios Stephanides & Sons Ltd για τις πωλήσεις ανταλλακτικών για το έτος 2010 αυτό ανήλθε στο [ ]%, ενώ για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής το μερίδιο της ανήλθε μόλις στο [...]%. Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για το ίδιο έτος όσον αφορά τις πωλήσεις ανταλλακτικών, το μερίδιο αγοράς της Geo Pavlides Ltd ανήλθε μόλις στο [...]% ενώ για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης στο [ ]%.Τέλος, σε ότι αφορά την πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών, σκούτερ και των εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με τα στο<χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το μερίδιο αγοράς της Anastasios Stephanides & Sons Ltd για ro έτος 2010 ανήλθε σε [...]% Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 11, το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές. Υπό το φως της πιο πάνω ανάλυσης, στην προκείμενη υπόθεση, δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο ούτε καί σε κάθετο επίπεδο με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης, καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λούκια Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 Aριθμός 3136 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αριθμός 4612 Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012 Αριβμός 4531 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ι νωοτοττοίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύιτρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κενι ρικό Μητρώο Αξιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4457 Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 3783 Αριθμός 4301 ΕίΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 3540 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ RAINBOW TECHNOLOGIES LIMITED (HE 106932) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4569 Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 Αριθμός 2264 Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4638 Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013 45 Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 Aριθμός 1501 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4656 Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 1003 Αριθμός 1510 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 Αριθμός 1754 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Αριθμός 4734 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Αλκιβιάδη, με αριθμό διαβατηρίου Ε135346,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4703 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 3473 Αριθμός 4116 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα