ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο (ο «Προτείνοντας») για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Rolandos Enterprises Public Ltd. Στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για διατύπωση του επισυναπτόμενου εγγράφου δεν έλαβαν μέρος (α) ο κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδος και (β) οι κ.κ. Σωτήρης Λοΐζου, Ανδρέας Λοΐζου και η κα. Γιόλα Λοΐζου οι οποίοι με βάση το Άρθρο 4(2)(γ) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο 41(Ι) του 2007, είναι πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Λοΐζου Γραμματέας 1

2 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Rolandos Enterprises Public Ltd σχετικά με την δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Rolandos Enterprises Public Ltd To Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd («Εταιρεία»), συνεδρίασε στις 23 Φεβρουαρίου 2011 και εξέτασε το περιεχόμενο του εγγράφου αναθεωρημένης δημόσιας πρότασης ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2011 («Αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση» «Έγγραφο Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης») σε συνάρτηση με το αρχικό έγγραφο δημόσιας πρότασης ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2011 («Αρχική Δημόσια Πρόταση» «Αρχικό Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης») από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο («Προτείνοντας») προς τους μετόχους της Εταιρείας, για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στην τιμή των 0,10 ανά μετοχή σε μετρητά. Η απόφαση διατύπωσης της Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα ανακοινώθηκε στις 8 Φεβρουαρίου, Βάσει του άρθρου 33(2) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, Ν41(Ι)/2007 («Νόμος»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να καταρτίσει και να δημοσιοποιήσει έγγραφο, στο οποίο να περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη του επί της Δημόσιας Πρότασης. Το έγγραφο αυτό, ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «Χ.Α.Κ.») και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διόρισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33(6) του Νόμου, τον εγκεκριμένο λογιστή κ. Γιώργος Α. Στροβολίδη (ο «ΓΣ») ως ανεξάρτητο ειδικό εμπειρογνώμονα για την κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης («Έκθεση Αξιολόγησης»), στην οποία διατυπώνεται η γνώμη του κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι δίκαιη και εύλογη, καθώς και η άποψή του επί της βάσης του υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε προς καθορισμό της αντιπαροχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού μελέτησε το περιεχόμενο του Εγγράφου Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης σε συνάρτηση με το Αρχικό Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, έλαβε υπόψη, τη βάση της Δημόσιας Πρότασης, τους σκοπούς και προθέσεις του Προτείνοντα, τα οφέλη για τους μετόχους της Εταιρείας, τα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα της Εταιρείας και την Έκθεση Αξιολόγησης του ανεξάρτητου ειδικού εμπειρογνώμονα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για διαμόρφωση της γνώμης του, έλαβε αρχικά υπόψη τα πιο κάτω στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις, που περιέχονται στο Έγγραφο Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης, τα οποία θεωρεί ως εφαρμόσιμα για τους σκοπούς ετοιμασίας του παρόντος και πρέπει να ληφθούν υπόψη: Τη βάση της Δημόσιας Πρότασης και τα οφέλη προς τους μετόχους: Η Δημόσια Πρόταση δίνει την ευκαιρία σε όλους τους κατόχους μετοχών της Εταιρείας να ρευστοποιήσουν πλήρως την επένδυσή τους, στα πλαίσια της πολύ χαμηλής εμπορευσιμότητας των μετοχών της Εταιρείας. Σχετικός παράγοντας είναι πως η ευκαιρία ολικής ρευστοποίησης προσφέρεται σε περίοδο που το χρηματιστηριακό και οικονομικό κλίμα παραμένει αρνητικό, με κύρια χαρακτηριστικά την ψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα και την αύξηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών κινδύνων. Η Αναθεωρημένη Προτεινόμενη Αντιπαροχή των 0,10 αντιπροσωπεύει υπεραξία 66,7% σε σχέση με την πιο πρόσφατα διαθέσιμη τιμή κλεισίματος της Μετοχής πριν την ανακοίνωση της 2

3 Αρχικής Δημόσιας Πρότασης (21/12/2010) και υπεραξία 11,1% σε σχέση με την πιο πρόσφατα διαθέσιμη τιμή κλεισίματος της Μετοχής πριν την ανακοίνωση της Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης (7/2/2011). Επίσης η Αναθεωρημένη Προτεινόμενη Αντιπαροχή των 0,10 αντιπροσωπεύει υπεραξία 49,3% επί της μέσης τιμής της Μετοχής κατά το τελευταίο εξάμηνο ( 0,067 για την περίοδο 7/8/2010-7/2/2011), ενώ αντιπροσωπεύει υπεραξία 53,8% σε σχέση με την μέση τιμή κλεισίματος της Μετοχής πριν την ανακοίνωση της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης ( 0,065 κατά τις 21/12/2010). Η παραμονή των Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ. δεν προσδίδει κάποια πλεονεκτήματα για την Εταιρεία, λόγω του προαναφερθέντος χαμηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την πλειοψηφία των άλλων υφιστάμενων μετόχων και το ευρύ επενδυτικό κοινό. Εκτιμάται πως το καθεστώς αυτό δεν θα βελτιωθεί σε μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση. Σημειώνεται πως κατά τους τελευταίους 38 μήνες (δηλαδή από 1/1/2008), αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μετοχή της Εταιρείας παρουσιάστηκε μόνο μετά την ανακοίνωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης. Η τιμή της Μετοχής ακολουθεί πτωτική πορεία από την εισαγωγή της στο Χ.Α.Κ.. Τους σκοπούς και προθέσεις του Προτείνοντα όπως αναλύονται στο Αρχικό Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης: Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στην πολιτική απασχόλησης του προσωπικού που εργοδοτείται από την Εταιρεία και τις εξηρτημένες εταιρείες. Σε περίπτωση που ο Προτείνοντας αποκτήσει πέραν του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, ο Προτείνοντας προτίθεται να αιτηθεί τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.Κ., ενώ στη συνέχεια θα εξετάσει το ενδεχόμενο μετατροπής της σε ιδιωτική. Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, πέραν της περίπτωσης όπου ο Προτείνοντας αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σε τέτοια περίπτωση ο Προτείνοντας θα πραγματοποιήσει αλλαγές που θα αντικατοπτρίζουν την διαφοροποιημένη μετοχική δομή και το καθεστώς μη εισηγμένης εταιρείας. Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Καταστατικό της Εταιρείας εάν η Εταιρεία παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α.Κ. Εάν αποκτηθεί ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (με άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς) και η Εταιρεία διαγραφεί από το Χ.Α.Κ., ο Προτείνοντας θα εξετάσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης αλλαγών στο Καταστατικό της Εταιρείας. Νοείται πως εάν μετά τη διαγραφή αποφασιστεί η μετατροπή της σε ιδιωτική, θα γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρείας. Ο Προτείνοντας δεν σκοπεύει να προβεί στην αλλαγή της χρήσης των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας ή των εξηρτημένων εταιρειών της πέραν αυτών που πιθανώς προκύψουν στα πλαίσια άσκησης των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας και των εξηρτημένων εταιρειών της θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στην άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της. Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει οποιεσδήποτε αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή εξηρτημένων εταιρειών ή να προχωρήσουν σε ανασυγκρότησή δραστηριοτήτων 3

4 πέραν αυτών που πιθανώς προκύψουν στα πλαίσια άσκησης των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά οφέλη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία δεν εμπίπτουν στη συνήθη πολιτική ωφελημάτων και αμοιβών της Εταιρείας και των εξηρτημένων εταιρειών. Όσον αφορά την Έκθεση Αξιολόγησης του ανεξάρτητου ειδικού εμπειρογνώμονα, ΓΣ, που λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος, και που προτρέπεστε όπως μελετήσετε (επισυνάπτεται), σε αυτή αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα τελικά σχόλια και συμπεράσματα: «8.1 Βάση καθορισμού Προτεινόμενης Αντιπαροχής Στο προηγούμενο μέρος έχουν εξεταστεί στοιχεία που αφορούν τον καθορισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής των 0,10 για κάθε μία μετοχή της ROL στη βάση της μεθόδου της χρηματιστηριακής αξίας καθότι, λαμβάνοντας υπόψη πως οι μετοχές της ROL διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ από το 2000, δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί πως αποτελεί μια λογική και κατάλληλη μέθοδο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Η βάση αυτή έχει υιοθετηθεί από τον Προτείνοντα για καθορισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής της ΔΠ. Επίσης, εξετάστηκαν στοιχεία που αφορούν την εμπορευσιμότητα της μετοχής της ROL, τόσο λόγω της σημασίας του παράγοντα αυτού σε θέματα αξιολόγησης επενδύσεων, όσο και του γεγονότος πως ο εν λόγω παράγοντας συμπεριλαμβάνεται στη βάση καθορισμού της Προτεινόμενης Αντιπαροχής του Προτείνοντα (και κατ επέκταση στον καθορισμό του οφέλους που προκύπτει από την Προτεινόμενη Αντιπαροχή). Εκτιμάται πως το βάρος που φέρει ο παράγοντας της εμπορευσιμότητας αυξάνεται σε χρηματιστήρια περιορισμένου βάθους, όπως είναι το κυπριακό. Η ενσωμάτωση του παράγοντα της εμπορευσιμότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά δεδομένα της κάθε περίπτωσης, καθώς και: (α) τη συγκεκριμένη προσφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα δεδομένα που την αφορούν, και (β) τα επενδυτικά κριτήρια και παραμέτρους του κάθε επενδυτή, τα οποία, μεταξύ άλλων, δύνανται να συμπεριλάβουν και τον επενδυτικό κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο κάθε κάτοχος χρηματιστηριακών αξιών και/ή πιθανός επενδυτής, καθώς και το σχετικό επενδυτικό χρονικό ορίζοντα του. Άποψη του ΓΣ είναι πως η υπό αναφορά μέθοδος είναι κατάλληλη για καθορισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής, παρά τις πιθανές αδυναμίες που προκύπτουν από τη διαπραγμάτευση των μετοχών της ROL στο περιορισμένου βάθους, και πιθανώς αποτελεσματικότητας (efficiency) Κυπριακό χρηματιστήριο. Παράλληλα, κρίθηκε ορθό όπως εξεταστεί και η μέθοδος της ΚΑΕ, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η προκύπτουσα από την Προτεινόμενη Αντιπαροχή προσδίδει έκπτωση που είναι αδικαιολόγητη. Εκτιμάται πως η μέθοδος αυτή δύναται να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για την παρούσα εργασία. Εκτιμάται ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλες μέθοδοι αξιολόγησης για σκοπούς της παρούσας εργασίας χωρίς την πραγματοποίηση υποθέσεων που θα μείωναν την αξιοπιστία τους. Μέθοδοι που βασίζονται στην κερδοφορία (όπως το P/E ratio) είναι αμφίβολο εάν θα κατέληγαν σε πιο ψηλή αξία δεδομένης της χαμηλής σχετικά κερδοφορίας της ROL (κυρίως το 2010) και της τρέχουσας κατάστασης της κεφαλαιαγοράς.» 4

5 «8.2 Ύψος Προτεινόμενης Αντιπαροχής Όσον αφορά το ύψος της Προτεινόμενης Αντιπαροχής στη βάση της Χρηματιστηριακής Αξίας, τα στοιχεία που παρατίθενται στο Μέρος 7.2 υποδεικνύουν πως προκύπτει σημαντικό όφελος σε σχέση με την τιμή της μετοχής της ROL που ίσχυε για διάφορες περιόδους πριν την ανακοίνωση της ΕΑΔΠ. Αναφέρεται ενδεικτικά πως η μέση τιμή της Μετοχής της ROL για το 2009, το 2010 και το 2011 (έως την ανακοίνωση της ΑΔΠ) ήταν 0,062, 0,081 και 0,089 αντίστοιχα. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί πως (α) η Προτεινόμενη Αντιπαροχή προσδίδει σημαντικό όφελος σε σχέση με τη μέση τιμή διαπραγμάτευσης κάθε μήνα του τρέχοντος έτους που προηγήθηκε της ανακοίνωσης της ΔΠ, (β) η τιμή της μετοχής της ROL δεν ξεπέρασε τα 0,10 μετά την ανακοίνωση της ΑΔΠ, και (γ) κατά την ανακοίνωση της ΑΔΠ ο Προτείνοντας κατείχε ποσοστό 64,31% του μετοχικού κεφαλαίου της ROL, ενώ ποσοστό 5,41% κατεχόταν από πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση, οπόταν δεν προέκυπτε υπεραξία για απόκτηση ελέγχου. Όσον αφορά την εμπορευσιμότητα της μετοχής της ROL, με βάση τα στοιχεία του Μέρους 7.3, αυτή πρέπει να κριθεί πως κυμαίνεται σε επίπεδα που μπορούν να θεωρηθούν πως προσδίδουν καθεστώς πολύ περιορισμένης εμπορευσιμότητας. Αναφέρεται ενδεικτικά πως κατά το 2010, πριν την ανακοίνωση της ΑΔΠ διαπραγματεύθηκαν μόλις Μετοχές της ROL σε 32 χρηματιστηριακές συναντήσεις, προσδίδοντας velocity για την περίοδο αυτή μόλις 12,1%. Η εξέταση των δεδομένων που προκύπτουν από τη βάση της ΚΑΕ, μέσω της εφαρμογής του λόγου Τιμής/ΚΑΕ των μη-τραπεζικών μετοχών του ΧΑΚ (0,355 φορές), εισηγείται πως η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι εντός των προκυπτόντων πλαισίων, αφού προκύπτει τιμή 0,102 (άρα, ψηλότερη κατά μόνο 1,5% από την προτεινόμενη αντιπαροχή της πρότασης).» Όσον αφορά την άποψη καιτη γνώμη του ανεξάρτητου ειδικού εμπειρογνώμονα που προβλέπει το άρθρο 33(6) του Νόμου, στην Έκθεση Αξιολόγησης: «Άποψη του ΓΣ επί της βάσης που χρησιμοποιήθηκε από τον Προτείνοντα για καθορισμό της Προτεινόμενη Αντιπαροχής των 0,10 ανά μετοχή σε μετρητά της ROL είναι ότι αυτή είναι κατάλληλη και εφαρμόσιμη. Παράλληλα όμως, κρίνεται σωστό να εξεταστεί και κατά πόσο η προκύπτουσα έκπτωση σε σχέση με την ΚΑΕ κυμαίνεται σε λογικά επίπεδα, όπως αυτά καθορίζονται από τις χρηματιστηριακές συνθήκες, καθώς και η εμπορευσιμότητα της Μετοχής της ROL.» «Γνώμη του ΓΣ είναι πως στη βάση της χρηματιστηριακής αξίας, καθώς και ενσωμάτωσης του παράγοντα της εμπορευσιμότητας, η Προτεινόμενη Αντιπαροχή είναι δίκαιη και εύλογη. Η ενσωμάτωση της μεθόδου της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού υποδεικνύει πως η Προτεινόμενη Αντιπαροχή συγκρίνεται ευνοϊκά με τα επίπεδα στα οποία διαπραγματεύονται σήμερα οι μετοχές των μη-τραπεζικών εισηγμένων εταιρειών, όχι όμως παρόμοιες πρόσφατες προτάσεις άλλων εταιρειών.» 5

6 Γνώμη Διοικητικού Συμβουλίου To Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία και πληροφορίες του Εγγράφου Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης που τα θεωρεί εφαρμόσιμα, και την Έκθεση Αξιολόγησης του ΓΣ την οποία υιοθετεί στο σύνολό της, κρίνει ότι η προτεινόμενη αντιπαροχή προς τους μετόχους της Εταιρείας είναι δίκαιη και εύλογη, δίνοντας έμφαση στην υπεραξία επί της χρηματιστηριακής αξίας πριν την ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης, στην ευκαιρία ολικής ρευστοποίησης σε περίοδο δύσκολων οικονομικών και χρηματιστηριακών συνθηκών και στο ότι η προτεινόμενη αντιπαροχή συνάδει με τα επίπεδα λόγου Τιμής / ΚΑΕ των μη-τραπεζικών μετοχών του κυπριακού χρηματιστηρίου. Στην συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για την απόφαση αυτή, εκτός από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο, δεν έλαβαν μέρος οι κ.κ. Σωτήρης Λοίζου, Ανδρέας Λοίζου και η κα. Γιόλα Λοίζου οι οποίοι με βάση το Άρθρο 4(2)(γ) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο 41(Ι) του 2007, είναι πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τονίζει ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας θα πρέπει να λάβουν τις δικές τους επαγγελματικές συμβουλές σε σχέση με την απόφασή τους να αποδεχθούν ή όχι τη Δημόσια Πρόταση. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι η Δημόσια Πρόταση από τον Προτείνοντα αποτελεί πρόταση και δε στοχεύει καθ οποιονδήποτε τρόπο να προκαταλάβει τους μετόχους της Εταιρείας να την αποδεχτούν, και η ευθύνη της λήψης της απόφασης βαρύνει τελικά τους ιδίους. Δηλώσεις Διοικητικών Συμβούλων Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν μέρος τη συνεδρία δηλώνουν ότι δεν ενεργούν εκ συμφώνου με τον Προτείνοντα επί της Δημόσιας Πρότασης και ότι, στο βαθμό που γνωρίζουν, δεν υφίστανται οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που συνάπτονται στους τίτλους της Εταιρείας. Επίσης, δηλώνουν ότι δεν υφίσταται καμία σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οποιουδήποτε από τον Προτείνοντα και ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων από την Εταιρεία ή οποιαδήποτε πρόσωπα ενεργούν σε συνεννόηση με αυτήν. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει έμμεσα μετοχές της Εταιρείας ( μετοχές), δηλαδή ο κ. Γιώργος Πετρίδης, δηλώνει ότι θα αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Συμφωνίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση Όσον αφορά συμφωνίες αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση δεν υπάρχει καμιά συμφωνία ή διευθέτηση με βάση την οποία οποιεσδήποτε μετοχές της Εταιρείας που θα αποκτηθούν με την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, θα μεταβιβαστούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Προτείνοντα. Διαθεσιμότητα παρόντος και Έκθεσης Αξιολόγησης Το παρόν έγγραφο, καθώς και η Έκθεση Αξιολόγησης του ανεξάρτητου ειδικού εμπειρογνώμονα ΓΣ Θα αποσταλούν ταχυδρομικώς προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας. 6

7 θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση, Βηθλεέμ 69, Βιομηχ. Περιοχή Στροβόλου, Στρόβολος 2033, Λευκωσία θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy). Με υπόληψη, Διοικητικό Συμβούλιο Rolandos Enterprises Public Ltd 7

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SFS Group Public Company 1 Limited ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ, ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τoν περί Εταιρειών Νόµο 113) ΕΚ ΟΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/03.05.2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/03.05.2010 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006.

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, σε σηµερινή συνεδρία του, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.À R.L.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.À R.L. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά A.E. (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα