Πξόζθιεζε Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζπκβϊζεσλ. Ϋξγνπ γηα ηελ πινπνέεζε ηεο. ΓξΪζεο 1.2 «Γέθηπν Ιαηξώλ θαη Ϊιισλ επαγγεικαηηθώλ πγεέαο»,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξόζθιεζε Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζπκβϊζεσλ. Ϋξγνπ γηα ηελ πινπνέεζε ηεο. ΓξΪζεο 1.2 «Γέθηπν Ιαηξώλ θαη Ϊιισλ επαγγεικαηηθώλ πγεέαο»,"

Transcript

1 Δ/νζη: Αγπάθων 3-5 Τασ. Κώδικαρ: Μαρούσι 11/03/2014 Αρ. Πρωτ Πληποθοπίερ: Τηλέμασορ Ζακςνθινόρ Τηλέθωνο: Fax: Πξόζθιεζε Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζπκβϊζεσλ Ϋξγνπ γηα ηελ πινπνέεζε ηεο ΓξΪζεο 1.2 «Γέθηπν Ιαηξώλ θαη Ϊιισλ επαγγεικαηηθώλ πγεέαο», 1 ηνπ ΤπνΫξγνπ 1 «Δπηζηεκνληθά Τπνζηάξημε γηα ηελ Τινπνέεζε ηνπ ΤπνΫξγνπ» ζην πιαέζην ηεο πξϊμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΧΙΜΗ ΓΙΑΓΝΧΗ, ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ», κε θσδηθό MIS ηνπ Δ.Π. «ΑλΪπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), ην νπνίν απνηειεί Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε έδξα ηελ Αζήλα, έρνληαο ππφςε: Ρν Άξζξν 26 ηνπ Λ.2071/1992: Ίδξπζε Θ.Δ.Δ.Ι. Ρν Ξ.Γ. 358/1992: Νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Θ.Δ.Δ.Ι.

2 Ρελ 1/αθ.5028/2001- ΦΔΘ 831Β / : Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι. Ρν Αξ. 20 Λ. 3370/2005 (ΦΔΘ 176/Α1-11/7/2005) Κεηνλνκαζία Θ.Δ.Δ.Ι. ζε ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο Ρσλ Γ1δ / (ΦΔΘ 398/ Ρ..Ν.Γ.Γ.), Γ1δ/νηθ.67510/ , Γ1δ/111313/ , Γ1δ/νηθ / , Γ1δ/νηθ / θαη Γ/νηθ. 1091/ απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ γείαο γηα ην δηνξηζκφ Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. Ρν Λ. 3205/2003 (ΦΔΘ 297 Α / ) «Κηζζνινγηθέο Οπζκίζεηο ιεηηνπξγηψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη Ν.Ρ.Α., κνλίκσλ ζηειερψλ ησλ ελφπισλ Γπλάκεσλ αληίζηνηρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ θαη Ιηκεληθνχ Πψκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3833/2010 (ΦΔΘ 40 Α / ) «Ξξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» θαη κε ην Λ. 3845/2010 (ΦΔΘ 65 Α / ) «Κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν». Ρν Λ.2690/1999 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 45 Α /1999) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη Ρν Λ.3527 (ΦΔΘ 25/Α/ ( 23 α ) άξζξνπ 3 Θεθ. Β ) «Θχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 2 Ρν Λ.4024/2011 «Ππληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο Ρν Λ.4110/2013 άξζξν 23 2 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απηφο επέθεξε ζηνλ ΘΦΑΠ Ρελ κε αξ. πξση. 9446/Φ /ΔΠΞΑ επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ θνξέα, απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ρν Λ.3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΘ 267/Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3840/2010 (ΦΔΘ 53 Α / ) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δ.Π.Ξ.Α θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ρελ ππ αξηζκ 14053/ΔΠ 1749/ (ΦΔΘ 540/Β/ ) πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη

3 ηζρχεη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απφθαζεο 5058/ΔΘ138 (ΦΔΘ 292/Β/ , φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Ρν Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξάμεσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλ. 1828/2006 (έγγξαθν ππ αξηζκ 23105/ΓΓΑΑΞ 4632/ ), σο ηζρχεη. Ρνλ Νδεγφ ινπνίεζεο Ξξάμεσλ Κε Ίδηα Κέζα ζην πιαίζην ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ » Ρελ κε αξ. πξση. 136/ πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» Ρελ ππ αξηζκ. Ξξση / Φ. Ξξνεγθ / απφθαζε πξνέγθξηζεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δ.Φ.Γ. ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Γπλακηθνχ» Την με απ. ππωη. 2277/ ένηαξη ηηρ Ππάξηρ «Ανάπηςξη και λειηοςπγία Εθνικού Δικηύος καθολικού ελέγσος για ηην ππώιμη διάγνωζη, ανηιμεηώπιζη και επιδημιολογική καηαγπαθή ηηρ νεογνικήρ βαπηκοΐαρ» με κωδικό MIS ζηο Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Ανάπηςξη Ανθπώπινος Δςναμικού" Ρελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ ηεο 2 εο / ζπλεδξίαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Πρεδίνπ απφθαζεο κε ίδηα κέζα πνέξγνπ 1 «Δπηζηεκνληθή πνζηήξημε γηα ηελ ινπνίεζε ηνπ πνέξγνπ» θαη θσδ. MIS ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ » 3 Ρελ ππ αξηζκ. πξση. νηθ.4153/ απόθαζη ςλοποίηζηρ με ίδια μέζα ηος ςποέπγος 1 με ηίηλο «Επιζηημονική ςποζηήπιξη για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος» Ζ ππ αξηζκ / βεβαίσζε ηνπ ΑΠΔΞ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ

4 ΚΑΛΔΙ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ «ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ» Όπσο πξνβνχλ ζηελ ππνβνιή πξφηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο έξγνπ ζην πιαέζην ηεο ΓξΪζεο 1.2 «Γέθηπν Ιαηξώλ θαη Ϊιισλ επαγγεικαηηθώλ πγεέαο», ηνπ ππνέξγνπ 1 πνπ πινπνηείηαη κε ίδηα κέζα κε ηίηιν «Δπηζηεκνληθή πνζηήξημε γηα ηελ ινπνίεζε ηνπ πνέξγνπ», ηεο πξάμεο «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΔΘΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΘΑΘΝΙΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΩΗΚΖ ΓΗΑΓΛΩΠΖ, ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΘΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΛΔΝΓΛΗΘΖΠ ΒΑΟΖΘΝΪΑΠ θαη θσδηθφ MIS ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. Αληηθεέκελν ΤπνΫξγνπ ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Ρν ππνέξγν πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην βαζηθφ θνξκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ Θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηελ θεληξηθή δξάζε ηνπ Έξγνπ. Πθνπφο ησλ δξάζεσλ ηνπ πνέξγνπ 1, είλαη αθελφο ε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ Γηθηχνπ κε ηε ζπλδξνκή εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ηεο Α ΩΟΙ θιηληθήο ηνπ ΔΘΞΑ θαη ζηειερψλ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ θαζψο θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη αθεηέξνπ ν άξηηνο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ, κεραληζκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε απαηηνχκελε πνηφηεηα παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην Γίθηπν. 4 Κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ λενγληθή βαξεθνΐα. Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο ζεζκνζέηεζεο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ γηα ηε λενγληθή βαξεθνΐα, είλαη ε επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο ζε εζληθφ επίπεδν, εθηηκψληαο φηη ζα απνηειέζεη έλα ζπλεθηηθφ θξίθν ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, θνξέσλ, θαη ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αλαπηχζζνληαο γηα πξψηε θνξά έλα ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ζρεδηάδνληαο νινθιεξσκέλν πιαίζην δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν γείαο θαη αξκφδηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ. Δπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ πνέξγνπ είλαη: Ζ εμαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο αξηηφηεηαο ηνπ Έξγνπ. Ζ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ Γηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ν θαζνιηθφο ραξαθηήξαο ηεο δξάζεο πξφιεςεο. Ζ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρσλ θαη ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ.

5 Ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νπζηαζηηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηε βησζηκφηεηα (δηαηήξεζε ησλ δνκψλ ιεηηνπξγία θαη κεηά ην πέξα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο) ηεο πξάμεο. Ρε ζεζκηθή ζσξάθηζε ηεο Ξξάμεο κε ηελ έθδνζε απαξαίηεησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ (εγθπθιίσλ, Α, ΘΑ θιπ) ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε βησζηκφηεηα ηεο πξάμεο Ζ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην Γίθηπν κέζσ ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο δξάζεο. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε, θαηαγξαθή θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ αθννινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λενγλά Ζ έθδνζε ζρεηηθψλ αλαθνξψλ θαη δεηθηψλ ζηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο φζν θαη κεηά απφ απηή. Ζ ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε γηα επηδεκηνινγηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λενγληθή βαξεθνΐα. Ζ ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη θαιήο πξαθηηθήο Ζ ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ γηα ηνλ θαζνιηθφ έιεγρν γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηε βησζηκφηεηα φιεο ηεο Ξξάμεο θαη κεηά ην πέξαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΞΑ Ζ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ Γηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ν θαζνιηθφο ραξαθηήξαο ηεο δξάζεο πξφιεςεο κέζα απφ έλα επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ ζρήκα νξγάλσζεο κε ζαθείο πξνδηαγξαθέο ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ. 5 ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ Κε ηελ παξνχζα Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, πξνζθαινχληαη ελδηαθεξφκελνη γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζχλαςεο ζχκβαζεο έξγνπ γηα πεξίνδν 13 κελψλ κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη πξηλ 31/11/2015, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αθφινπζεο ζέζεηο. ΚΧΓ. ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΗ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΞΔ Η ΩΟΙ 1 ΞΔ ΗΑΡΟΩΛ - Δηδηθφηεηα ΩΟΙ ή ΞΔ ΑΘΝΝΙΝΓΩΛ πεχζπλνο γηα ηε Ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ Πχκβαζε Έξγνπ 1 ΞΔ Η ΩΟΙ 2 ΞΔ ΗΑΡΟΩΛ - Δηδηθφηεηα ΩΟΙ Βνεζεηηθφ Πηέιερνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Γηθηχνπ Πχκβαζε Έξγνπ 1

6 Δηδηθφηεξα, ηα απαηηνχκελα θαζψο θαη ηα πξφζζεηα πξνζφληα γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα: Τπεύζπλνο γηα ηε Λεηηνπξγέα ηνπ δηθηύνπ (ΚΧΓ ΠΔ Ι ΧΡΛ 1) Ξξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) ζέζεο ηνπ πεχζπλνπ γηα ηε Ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ κε (ΘΩΓ ΞΔ Η ΩΟΙ 1): Απαηηνχκελα πξνζφληα: 1. Ξηπρίν ΑΔΗ Ηαηξηθήο Πρνιήο - Δηδηθφηεηα ΩΟΙ ή Ξηπρίν Αθννινγίαο (ΞΔ) 2. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηαηξνχ Ξξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 1. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 2. Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο Ππνπδψλ (MSc) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο/ Νξγάλσζεο Γεκφζηαο γείαο ή άιιν ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν 3. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 4. Μέλε Γιψζζα 5. Βαζηθέο Γλψζεηο Σεηξηζκνχ Ζ/ 6. Δκπεηξία ζε δξάζεηο ή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζην αληηθείκελν ηεο σηνξηλνιαξπγγνινγία 7. Ξξνεγνχκελε εζεινληηθή εξγαζία ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 6 Ινηπά θξηηήξηα επηινγήο: Δπρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία Ηθαλφηεηα ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε ζπλεξγαζία ζε νκάδα Βνεζεηηθό ηϋιερνο γηα ηε δεκηνπξγέα θαη ιεηηνπξγέα Γηθηύνπ (ΚΧΓ ΠΔ Ι ΧΡΛ 2) Ξξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) ζέζεο ηνπ πεχζπλνπ γηα ηε Ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ κε (ΘΩΓ ΞΔ Η ΩΟΙ 2): Απαηηνχκελα πξνζφληα: 1. Ξηπρίν ΑΔΗ Ηαηξηθήο Πρνιήο - Δηδηθφηεηα ΩΟΙ 2. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηαηξνχ Ξξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 1. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 2. Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο Ππνπδψλ (MSc) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο

7 Γηαρείξηζεο/ Νξγάλσζεο Γεκφζηαο γείαο ή άιιν ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν 3. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 4. Μέλε Γιψζζα 5. Βαζηθέο Γλψζεηο Σεηξηζκνχ Ζ/ 6. Δκπεηξία ζε δξάζεηο ή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζην αληηθείκελν ηεο σηνξηλνιαξπγγνινγίαο. 7. Ξξνεγνχκελε εζεινληηθή εξγαζία ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο Ινηπά θξηηήξηα επηινγήο: Δπρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία Ηθαλφηεηα ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε ζπλεξγαζία ζε νκάδα ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ Νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ: Ρελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ηζαγέλεηα θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο έρεη ηζαγέλεηα θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξέπεη απαξαίηεηα λα γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ξ.Γ. 50/2001 (ΦΔΘ 39), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θάζε θνξά. Δθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (αθνξά ηνπο άλδξεο) ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο ή εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, λα έρνπλ εθπιεξψζεη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ζηξαηνινγηθήο λνκνζεζίεο, άνπιε ζεηεία ή ελαιιαθηηθή πνιηηηθή θνηλσληθή ππεξεζία. 7 ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΔΛΔΥΧΝ Νη αξκνδηφηεηεο ησλ παξαπάλσ, ελδεηθηηθά είλαη: α) Τπεύζπλνο γηα ηε Λεηηνπξγέα ηνπ δηθηύνπ Ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαη ε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία κε ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ ηνπ ΔΔ θαη ηνπ Δξεπλεηή ζηα πιαίζηα ησλ ειέγρσλ ζηα λενγλά. Ζ επίιπζε δηνηθεηηθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα θάιπςεο νξηαθψλ αλαγθψλ ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε θαζνιηθφηεηα ησλ ειέγρσλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν γέλλεζεο ησλ λενγλψλ. Ρήξεζε αξρείνπ ελεξγεηψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γξάζεηο πηζηνπνίεζεο ηεο ζσζηήο δηελέξγεηαο ησλ απαξαίηεησλ αθννινγηθψλ εμεηάζεσλ.

8 Κεληαίν έιεγρν κέζσ ηεο απνζηνιήο εηδηθνχ ζπγθεληξσηηθνχ δειηίνπ απφ ηηο καηεπηηθέο θιηληθέο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ δεδνκέλσλ. β) Βνεζεηηθό ηϋιερνο γηα ηε δεκηνπξγέα θαη ιεηηνπξγέα Γηθηύνπ Παποσή πληποθοπιών για ηην λειηοςπγία ηος Δικηύος Σςνεσήρ ενημέπωζη και επικοινωνία με ηο ιαηπονοζηλεςηικό πποζωπικό για ηην εξέλιξη ηος ππογπάμμαηορ. Μέπιμνα για ηην επαπκή παπακολούθηζη ηηρ οπθήρ εθαπμογήρ ηων οδηγιών ηος Υπεύθςνος για ηη Λειηοςπγία ηος Δικηύος Καηαγπαθή διοικηηικών αναγκών. Τήπηζη απσείος ενεπγειών δπαζηηπιοηήηων. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ζ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν ζηάδηα: Α) Πηάδην Ππγθξηηηθήο Αμηνιφγεζεο Γηθαηνινγεηηθψλ πνςεθίσλ. Ζ επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηνπο ππνςεθίνπο σο πξνο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηα ζπλεθηηκεκέλα πξνζφληα φπσο απηά αλαγξάθνληαη αλά εηδηθφηεηα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Ζ επηηξνπή ζα δχλαηαη λα δεηήζεη θάζε ζπκπιήξσζε θαη δηεπθξίληζε ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή πξνζθφκηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ θξίλεη απαξαίηεηε. Δπηζεκαέλεηαη όηη ππνςάθηνη, νη νπνένη δελ δηαζϋηνπλ ηα ειϊρηζηα απαηηνύκελα πξνζόληα, ζα απνθιεένληαη απηνκϊησο από ηελ πεξαηηϋξσ δηαδηθαζέα αμηνιόγεζεο. 8 Β) Πηάδην Ξξνζσπηθήο Ππλέληεπμεο. Ζ επηηξνπή ζα δηελεξγήζεη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ επηιερζέλησλ ζην πξψην ζηάδην. Πην πιαίζην απηφ, ε επηηξνπή ζα δχλαηαη λα εθαξκφζεη πξνθνξηθή δνθηκαζία γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηακφξθσζε ζσζηήο γλψκεο γηα ηηο εηδηθέο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ θαηαιιειφηεηα θαη επάξθεηά ηνπο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν εξγαζία πνπ ζα θιεζνχλ λα πινπνηήζνπλ ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο θαη ζε αληηζηνηρία κε ηα δεινχκελα ζην βηνγξαθηθφ ηνπο πξνζφληα, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηεο Ξξάμεο. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Γε ιακβάλνληαη ππφςε πξνηάζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ελδηαθεξφκελνπο πνπ : 1. Έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα

9 θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 2. Έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί. 3. Ιφγσ θαηαδίθεο, έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή. 4. Ρεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) ή θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. 5. Γελ είλαη πγηείο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΘ Α 26). 6. Έρνπλ απνιπζεί, εμαηηίαο πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ Νη ελδηαθεξφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο πξνηεξαηφηεηαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ, σο εμήο: Α) Τπεύζπλνο γηα ηε Λεηηνπξγέα ηνπ δηθηύνπ (ΚΧΓ ΠΔ Ι ΧΡΛ 1) 9 Πέλαθαο θξηηεξέσλ αμηνιόγεζεο α/α Α Β Κξηηάξην αμηνιόγεζεο Ξηπρίν ΑΔΗ Ηαηξηθήο Πρνιήο θαη ηίηινο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ΩΟΙ ή Ξηπρίν Αθννινγίαο Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηαηξνχ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ 1 Α. Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο Ππνπδψλ (MSc) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο/ Νξγάλσζεο Γεκφζηαο γείαο ή άιιν ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν Β. Κεηαπηπρηαθφ ζε άιιε εηδίθεπζε 15 5 Κνξηνδνηείηαη ή ην α ή ην β. 2 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 5

10 3 Μέλε γιψζζα Πχκθσλα κε ηελ απφ ΑΠΔΞ πξνβιεπφκελε πηζηνπνίεζε Θαιή γλψζε (επίπεδν Β2) Ξνιχ θαιή γλψζε (επίπεδν C1) Άξηζηε γλψζε (επίπεδν C2) 4 Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (1 κφξην / αλά δεκνζίεπζε θαη κέρξη 10 κφξηα) 5 Βαζηθέο Γλψζεηο Σεηξηζκνχ Ζ/ Γλψζε ηνπιάρηζηνλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ, απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ζχκθσλα κε ην ΑΠΔΞ 6 Δκπεηξία ζε δξάζεηο ή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζην αληηθείκελν ηεο σηνξηλνιαξπγγνινγία (1 κφξην/ κήλα απαζρφιεζεο θαη κέρξη 40 κφξηα) 7 Ινηπέο δεμηφηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνχλ 8 Ξξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Έσο 10 3 Έσο 40 Έσο 10 Έσο Β) Βνεζεηηθό ηϋιερνο γηα ηε δεκηνπξγέα θαη ιεηηνπξγέα Γηθηύνπ (ΚΧΓ ΠΔ Ι ΧΡΛ 2) Πέλαθαο θξηηεξέσλ αμηνιόγεζεο α/α Α Β Κξηηάξην αμηνιόγεζεο Ξηπρίν ΑΔΗ Ηαηξηθήο Πρνιήο θαη ηίηινο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ΩΟΙ Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηαηξνχ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ 1 Α. Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο Ππνπδψλ (MSc) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο/ Νξγάλσζεο Γεκφζηαο γείαο ή άιιν ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν 15

11 Β. Κεηαπηπρηαθφ ζε άιιε εηδίθεπζε 5 Κνξηνδνηείηαη ή ην α ή ην β. 2 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 5 3 Μέλε γιψζζα Πχκθσλα κε ηελ απφ ΑΠΔΞ πξνβιεπφκελε πηζηνπνίεζε Θαιή γλψζε (επίπεδν Β2) Ξνιχ θαιή γλψζε (επίπεδν C1) Άξηζηε γλψζε (επίπεδν C2) 4 Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (1 κφξην / αλά δεκνζίεπζε θαη κέρξη 10 κφξηα) 5 Βαζηθέο Γλψζεηο Σεηξηζκνχ Ζ/ Γλψζε ηνπιάρηζηνλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ, απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ζχκθσλα κε ην ΑΠΔΞ 6 Δκπεηξία ζε δξάζεηο ή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζην αληηθείκελν ηεο σηνξηλνιαξπγγνινγία (1 κφξην/ κήλα απαζρφιεζεο θαη κέρξη 40 κφξηα) 7 Ινηπέο δεμηφηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνχλ 8 Ξξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Έσο 10 3 Έσο 40 Έσο 10 Έσο ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΑΙΣΗΘΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη ζα επηιεγνχλ, είλαη ηα εμήο: Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο-πξφηαζε ζπλεξγαζίαο (βι. Ξαξάξηεκα Η). Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ.

12 Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ Ρίηισλ Ππνπδψλ. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ζε έιιεηςε ηαπηφηεηαο, θσηνηππία ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ, δειαδή απηψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ, θαζψο θαη ε θσηνγξαθία. Δπηθπξσκέλε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή λφκηκεο απαιιαγήο απφ απηέο, πξνθεηκέλνπ πεξί αλδξψλ. Βεβαίσζε/εηο πνπ λα απνδεηθλχεη/νπλ ηελ πξνυπεξεζία ή άιια πξνζφληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ηπρφλ ζα δεηεζνχλ. πνβνιή επηζήκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ. Ξηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο απφ μέλε ρψξα ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην επηθπξσκέλα απφ ηελ νηθεία πξνμεληθή αξρή ηεο Διιάδαο θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεηο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ ζα βνεζήζεη ηελ επηηξνπή επηινγήο ζηε δηακφξθσζε γλψκεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο θαηαζέζεη δηθαηνινγεηηθά κε επηθπξσκέλα (απιά θσηναληίγξαθα), ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεη φηη ηα θσηναληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Λφκνπο 2690/99 θαη 3345/ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ή λα ηαρπδξνκήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο θαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. Αγξάθσλ 3-5, Καξνχζη, Ρ.Θ Πηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο. Ν θάθεινο πξέπεη λα αλαθέξεη φηη αθνξά ζηελ πξφηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο έξγνπ ζην πιαέζην ηεο ΓξΪζεο 1.2 «Γέθηπν Ιαηξώλ θαη Ϊιισλ επαγγεικαηηθώλ πγεέαο». Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζπλεξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Ξξνηάζεσλ Ππλεξγαζίαο θαη βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ είλαη δέθα έμη (16) εκέξεο θαη αξρέδεη από ηελ επόκελε εκϋξα ηεο δεκνζέεπζεο ηεο Πξόζθιεζεο Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Ζ Αίηεζε Ππκκεηνρήο Ξξφηαζε

13 ζπλεξγαζίαο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. σο παξάξηεκα Η ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (θαξηέια Ξξνθεξχμεηο/Γηαγσληζκνί) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ πνπξγείνπ γείαο. Με ηελ ππνβνιά ησλ πξνηϊζεσλ εθδάισζεο ελδηαθϋξνληνο θαη ησλ βηνγξαθηθώλ ζηνηρεέσλ ηνπο, νη ελδηαθεξόκελνη απνδϋρνληαη πιάξσο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο, θαζώο θαη όηη ε δηαδηθαζέα δύλαηαη κε απόθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο λα δηαθνπεέ, αλαβιεζεέ ά επαλαιεθζεέ κε ηα έδηα ά θαη Ϊιιν πεξηερόκελν ρσξέο λα κπνξεέ λα ππϊξμεη νπνηαδάπνηε αμέσζε ησλ ελδηαθεξνκϋλσλ Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο. Ζκεξνκελία ιήμεο Παξαζθεπά 28/03/2014 θαη ώξα 15:00. Η Πξόεδξνο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 13 Καζ. ΣδΫλε ΚνπξΫα-Κξεκαζηηλνύ

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟΣΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΧΓΙΚΟ ΣΗ ΘΔΗ:. Δπψλπκν: Όλνκα: Όλνκα παηξφο: Αξηζκφο ηειεθψλνπ νηθίαο ή θηλεηνχ: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: πεθνφηεηα: Πηξαηησηηθή ζεηεία (γηα ηνπο άλδξεο): Απαιιαγή Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακνο Έγγακνο Δθπιεξσκέλε απφ: / / έσο:.../ / πνβάισ ηελ πξφηαζή κνπ γηα ηνλ Θσδηθφ Θέζεο: Γειψλσ ππεχζπλα φηη: Α) απνδέρνκαη ηνπο φξνπο κε αξ. πξση../ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηνλ Θσδηθφ Θέζεο:.. Β) δηαζέησ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξσ ζηελ παξνχζα (ζε πξσηφηππα ή επίζεκα αληίγξαθα) Γ) γηα ηελ θάιπςε ηνπ έξγνπ θαη ηελ είζπξαμε ηεο ζπκθσλεζείζαο ακνηβήο δελ ζπληξέρεη θαλέλα θψιπκα ζην πξφζσπφ κνπ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα θξνληίζσ γηα ηελ άξζε θάζε θσιχκαηνο γηα ην ζθνπφ απηφ, εθφζνλ ε παξνχζα πξφηαζή κνπ γίλεη δεθηή. 14 Ζκεξνκελία: / /2014 Νλνκαηεπψλπκν πνγξαθή

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ Μαρούσι, 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 3391 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε. Αντ. Μαρτινέγκοσ 7, 29100 Ζάκσνθος Σηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ραρ. Γ/λζε : Κεηξνπφιεσο 12-14 Αζήλα15 Ιαλνπαξίνπ 2013 Ραρ. Θψδηθαο : 10563,Αζήλα ΑξπξσηΓηαθήξπμεο: θ/2/543 Ξιεξνθνξίεο : Ξαπαδέα Αθξνδίηε Διιάδα Κύπξνο 2007-2013 FAX : 210 5227300 Ρειέθσλν : 210 5229457

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ α) Ρνπ λ. 1558/1985, άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα