Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΟΥ & ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΟΥ & ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΟΥ & ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ (Αναφορές υπ αρ. πρωτ /2006 & 226/2009) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Ανδρέας Τάκης Μιχάλης Τσαπόγας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 2 Κατά την τελευταία τριετία, ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορές από τις οποίες προκύπτει όξυνση του φαινοµένου µακρών καθυστερήσεων στη διαδικασία αδειοδότησης ναών ετεροδόξων θρησκευτικών κοινοτήτων. Με το ζήτηµα αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη είχε ασχοληθεί και παλαιότερα, καταλήγοντας (Ετήσια Έκθεση 2001: σελ. 256) σε προτάσεις νοµοθετικής µεταρρύθµισης, ενώ µέχρι πρό τινος παρατηρούσε (Ετήσια Έκθεση 2004: σελ. 82) ότι η επίµαχη διαδικασία φαινόταν να οδηγείται αισίως προς εξοµάλυνση. Ωστόσο, η πρόσφατη επανεµφάνιση του προβλήµατος φαίνεται πως δεν ανάγεται σε απλή διοικητική δυσλειτουργία, αλλά σε επιλογή της διοίκησης µετά από γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Γνωµοδότηση που δεν αρκείται στον έλεγχο των προϋποθέσεων που τίθενται από το Σύνταγµα και την κοινή πολεοδοµική νοµοθεσία, αλλ επί πλέον υποδεικνύει έλεγχο σκοπιµότητας («αν υπάρχει πραγµατική ανάγκη ιδρύσεως ναού») και ορίζει ως πρόσθετο κώλυµα όχι µόνο τον προσηλυτισµό, αλλά και «οποιαδήποτε άλλη επέµβαση σε βάρος της επικρατούσης θρησκείας», κατά παρέκκλιση από σχετικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Επί πλέον, οι καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης ναών δηµιουργούν ήδη προσκόµµατα και στη ληξιαρχική καταχώριση γάµων, τελεσθέντων κατά το τυπικό ετεροδόξων θρησκευτικών κοινοτήτων. Ωστόσο, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, το ληξιαρχείο θα έπρεπε να ελέγχει µόνο την ταυτότητα του θρησκευτικού λειτουργού που τέλεσε τον γάµο, καθώς το κύρος του γάµου δεν εξαρτάται από τη νοµιµότητα του ναού ως κτιρίου. Επισηµαίνοντας τη σοβαρότητα του θέµατος εν όψει και σχετικών διεθνών δεσµεύσεων της χώρας, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέθεσε αναλυτικά τις απόψεις του στα αρµόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Α. Απόσπασµα εγγράφων ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ υπ αρ. πρωτ / & / προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τα άρθρα 3 & 4 ν. 3094/2003, εξετάζει την από αναφορά (αρ. πρωτ ) του νοµικού προσώπου, σχετικά µε σειρά αναπάντητων αιτήσεων για χορήγηση αδειών ίδρυσης ευκτηρίων οίκων. Όπως µας πληροφόρησε (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. /Α3/ ) η ιεύθυνση Ετεροδόξων & Ετεροθρήσκων του Υπουργείου Εθνικής

3 3 Παιδείας & Θρησκευµάτων, έχουν εν τω µεταξύ ικανοποιηθεί οι αιτήσεις υπ αρ. /Α3/2005 (Βόλος) & /Α3/2006 (Κάρπαθος), ενώ εκκρεµούν οι υπ αρ. /Α3/2005 (Τρίκαλα) & /Α3/2006 (Ζάκυνθος). Αποδεικνύεται, έτσι, βάσιµη η διαµαρτυρία για ενδηµικές καθυστερήσεις, των οποίων η αιτιολόγηση (άρθρο 4 2 Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας: «η αρµόδια υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως τους λόγους της καθυστέρησης») δεν είναι εµφανής. Το γεγονός αυτό προσλαµβάνει εξαιρετική σηµασία αν παραβληθεί προς τη ρητή δέσµευση της Ελλάδας, όπως κατεγράφη στην απόφαση ResDH(2005)87 της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε την εκτέλεση της απόφασης «Μανουσάκης κατά Ελλάδος» του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώπου, «that no similar violation will reoccur in the future» [ότι καµµιά παρόµοια παράβαση δεν πρόκειται να εκδηλωθεί στο µέλλον]. Με το υπ αρ. πρωτ. /Α3/ έγγραφό της, η ιεύθυνση Ετεροδόξων & Ετεροθρήσκων µας πληροφόρησε αναλυτικά για την τύχη των υπολοίπων αιτήσεων. Από το έγγραφο αυτό προκύπτει, πράγµατι, ότι οι εναποµένουσες εκκρεµότητες ανάγονται στη διευθέτηση αµιγώς πολεοδοµικών και κτιριολογικών ζητηµάτων, καθώς, όπως προηγουµένως είχε διευκρινισθεί (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. /Α3/ ), επί µεν προϋπαρχόντων κτιρίων απαιτείται «βεβαίωση περί της καταλληλότητας για τη συνάθροιση αγνώστου αριθµού ατόµων», επί δε υπό ανέγερσιν ευκτηρίων οίκων ερευνάται «αν στην αιτούµενη κάθε φορά θέση επιτρέπεται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο η χρήση την οποία αφορά η σχετική άδεια». Όπως ήδη σε προηγούµενο (υπ αρ. πρωτ / ) έγγραφό µας έχουµε καταστήσει σαφές, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν προβάλλει καµµιάν αντίρρηση για την πρακτική χρονικής πρόταξης των πολεοδοµικών και κτιριολογικών εγκρίσεων, η οποία πράγµατι δεν συνιστά περιορισµό της θρησκευτικής ελευθερίας, εφ όσον, φυσικά, εφαρµόζεται υπό όρους χρηστής διοίκησης (δηλαδή χωρίς να εξελίσσεται σε φαύλο κύκλο µεταξύ δύο υπηρεσιών εκ των οποίων κάθε µία θέτει ως προϋπόθεση δικής της έγκρισης την προηγουµένη έγκριση της άλλης), και εφ όσον συνοδεύεται από αντίστοιχη ειδοποίηση των αιτούντων κατ άρθρο 4 2 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Ωστόσο, κατόπιν αυτής καθ εαυτήν της γνωµοδότησης 121/2008 Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ε Τµήµατος) επί της οποίας φέρεται να στηρίζεται η ανωτέρω µεταβολή πρακτικής, παρίσταται αναγκαία η ακόλουθη διευκρίνιση. Η επίµαχη γνωµοδότηση, ερµηνεύοντας το άρθρο 13 του Συντάγµατος και τη συναφή κοινή νοµοθεσία (άρθρο 1 α.ν. 1363/1938 όπως ισχύει σήµερα), δέχεται ότι «το δικαίωµα προς ακώλυτη άσκηση της λατρείας τελεί υπό τις προϋποθέσεις: (α) του χαρακτήρος της θρησκείας ως γνωστής και όχι κρυφής, (β) της µη προσβολής της δηµόσιας τάξης ή των χρηστών ηθών, (γ) της µη διενέργειας αθέµιτου προσηλυτισµού ή οποιασδήποτε άλλης επεµβάσεως σε βάρος της επικρατούσης [ ]

4 4 θρησκείας. Υπό αυτήν την έννοια εποµένως οι διατάξεις του άρθρου 13 του Συντάγµατος επιβάλλουν στην ιοίκηση την υποχρέωση να εξακριβώσει, πριν ακόµη χορηγήσει άδεια ιδρύσεως ναού, εάν συντρέχουν οι εκτεθείσες προϋποθέσεις, υποχρεούµενη επί πλέον να ερευνά και για το αν υπάρχει πραγµατική ανάγκη ιδρύσεως του ναού τόσον από απόψεως αριθµού των προτιθεµένων να χρησιµοποιήσουν αυτόν, όσον και από απόψεως επαρκείας των στην ίδια περιοχή υπαρχόντων οµοδόξων ή οµοθρήσκων ναών». Εξειδικεύοντας, στη συνέχεια, όσον αφορά τα πολεοδοµικά θέµατα, η γνωµοδότηση διαλαµβάνει ότι «µία εκ των προϋποθέσεων είναι και αυτή της µη προσβολής των κανόνων της δηµόσιας τάξης στην έννοια της δηµόσιας τάξης περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων οπωσδήποτε και η τήρηση των κανόνων της υφιστάµενης πολεοδοµικής και ρυµοτοµικής νοµοθεσίας κατά συνέπεια η ιοίκηση, πριν ή προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής αδείας λειτουργίας του ναού, θα πρέπει να αιτείται παρά των ενδιαφεροµένων, να προσκοµίζουν, µεταξύ των άλλων δικαιολογητικών στοιχείων, και την σχετική άδεια από την πολεοδοµική υπηρεσία σύµφωνα µε τους κανόνες της διασταυρούµενης δράσης της ιοίκησης, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα υπήρχε ο κίνδυνος µία υπηρεσία να εκδίδει, κατά τις αρµοδιότητές της, άδεια και µία άλλη να έρχεται και να την ανακαλεί». Από τα δύο προπαρατεθέντα σκέλη του διατακτικού της γνωµοδότησης, ο Συνήγορος του Πολίτη συµφωνεί µόνο µε το δεύτερο, δηλαδή µε τη δυνατότητα πρόταξης των πολεοδοµικών ελέγχων και συγκέντρωσης της τελικής αρµοδιότητας έγκρισης σε µία και µόνη υπηρεσία. Αντίθετα, το πρώτο σκέλος που αφορά γενικώς τις προϋποθέσεις ίδρυσης ναού, παρίσταται εξόχως προβληµατικό, τόσον επειδή αφ ενός ορίζει ως πρόσθετο κώλυµα όχι µόνο τον προσηλυτισµό, αλλά και «οποιαδήποτε άλλη επέµβαση» (χαρακτηρισµός στον οποίο θα µπορούσε να υπαχθεί και η απλή προσέλκυση πιστών ακόµη και αν δεν συνιστά προσηλυτισµό), αφ ετέρου εξειδικεύει ως αθέµιτη επέµβαση µόνο τη στρεφόµενη «σε βάρος της επικρατούσης θρησκείας», αναπαράγοντας δηλαδή κατά γράµµα τη σχετική ρύθµιση του Συντάγµατος του 1952 και όχι εκείνη του ισχύοντος (υπό το οποίον, ήδη εδώ και 34 χρόνια, απαγορεύεται µόνον ο προσηλυτισµός, και µάλιστα χωρίς να υφίσταται διάκριση ως προς τη θρησκεία καθ ης στρέφεται), όσο και επειδή παρεισάγει, µεταξύ των κατά τα άλλα θεµιτών ελέγχων, και εκείνον περί «πραγµατικής ανάγκης ιδρύσεως του ναού τόσον από απόψεως αριθµού των προτιθεµένων να χρησιµοποιήσουν αυτόν, όσον και από απόψεως επαρκείας των στην ίδια περιοχή υπαρχόντων οµοδόξων ή οµοθρήσκων ναών», κατ εµφανή παρέκκλιση από τη σχετική νοµολογία, σύµφωνα µε την οποία (απόφαση 20/2001 Αρείου Πάγου) «το σύστηµα αδείας για την ίδρυση ευκτήριου οίκου στοχεύει στην προστασία της δηµόσιας τάξης και είναι κατ αρχήν συµβατό τόσο προς το άρθρο 13 1 και 2 του Συντάγµατος όσο και προς το άρθρο 9 1 και 2 της ΕΣ Α, µόνο όµως κατά το µέρος που περιορίζεται στον έλεγχο των προϋποθέσεων που τίθενται από τα άρθρα 13 2 του Συντάγµατος και 9 2 της ΕΣ Α (γνωστή θρησκεία, µη προσβολή της δηµόσιας τάξης ή των χρηστών ηθών, µη άσκηση αθέµιτου προσηλυτισµού), καθώς και των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις του α.ν. 1363/1938 και του εκτελεστικού του διατάγµατος για την παροχή της αδείας. Η απαίτηση από το

5 5 νόµο προηγούµενης άδειας δεν προσκρούει ειδικότερα στις κατοχυρώνουσες την ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας διατάξεις: (α) του άρθρου 13 2 του Συντάγµατος, εφόσον η άδεια έχει διαπιστωτικό απλώς χαρακτήρα και χορηγείται πάντοτε, εκτός αν συντρέχουν οι προβλεπόµενες από τη διάταξη αυτή εξαιρέσεις, δηλαδή η θρησκευτική δοξασία είναι κρύφια και όχι γνωστή, ή η λατρεία προσβάλλει τη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, ή σκοπείται προσηλυτισµός και (β) του άρθρου 9 της ΕΣ Α, εφόσον η άδεια αυτή προβλέπεται από τους πιο πάνω ειδικούς νόµους και αποτελεί το αναγκαίο µέτρο σε µία δηµοκρατική κοινωνία που επιδιώκει ένα νόµιµο σκοπό, δηλαδή την προάσπιση της δηµοσίας τάξεως, αφού είναι µέτρο ανάλογο προς τον επιδιωκόµενο νόµιµο αυτό σκοπό». Καθ όσον, εν όψει των ανωτέρω, η προκείµενη αναφορά αφορούσε µόνο τα περί προηγουµένης πολεοδοµικής εγκρίσεως και όχι τις λοιπές παραδοχές της γνωµοδότησης 121/2008 ΝΣΚ, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν θέτει υπό αµφισβήτηση την προσαρµογή της συγκεκριµένης διοικητικής πρακτικής (και µόνον αυτής) στην εν λόγω γνωµοδότηση. Κατά τα λοιπά, όµως, υποχρεούται να επισηµάνει ότι ενδεχόµενη αναβίωση ελέγχων «πραγµατικής ανάγκης από απόψεως αριθµού και από απόψεως επαρκείας» είτε «µη διενέργειας οποιασδήποτε επεµβάσεως σε βάρος της επικρατούσης θρησκείας», κατ υιοθέτηση του αντίστοιχου σκέλους του διατακτικού της γνωµοδότησης, θα µπορούσε να σύρει τη χώρα σε νέες περιπέτειες ενώπιον του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώπου, εξ ου και αξιοποιεί την παρούσα αλληλογραφία εισηγούµενος ανάκληση της αποδοχής της επίµαχης γνωµοδότησης ή παραποµπή αυτής στην οικεία ολοµέλεια µε νεώτερο ερώτηµα. Β. Έγγραφο ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ υπ αρ. πρωτ / προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τα άρθρα 3 & 4 ν. 3094/2003, εξετάζει αναφορά του νοµικού προσώπου, ως εκπροσώπου της οµώνυµης θρησκευτικής κοινότητας. Από την αναφορά προκύπτει ότι το Ληξιαρχείο Αθηνών, παρεκκλίνοντας από πάγια και µακρά πρακτική του, αρνείται να προβεί σε ληξιαρχική καταχώριση γάµων τελεσθέντων από ποιµένες της εν λόγω θρησκευτικής κοινότητας, µη αρκούµενο, όπως άλλοτε, στον κατάλογο ποιµένων που τηρεί και κοινοποιεί στα ληξιαρχεία η οικεία Περιφέρεια (λ.χ. έγγραφο υπ αρ. πρωτ. / Περιφέρειας Αττικής), αλλ αξιώνοντας επί πλέον µνεία των ονοµάτων σε ξεχωριστό κατάλογο, τηρούµενο και κοινοποιούµενο στα ληξιαρχεία από το Υπουργείο Παιδείας. Εκείνο πάλι, µη αρκούµενο σε δηλώσεις ονοµάτων ποιµένων από την εν λόγω θρησκευτική κοινότητα, φέρεται ν αξιώνει επί πλέον, προκειµένου να συντάξει και να προωθήσει τον εν λόγω κατάλογο στα ληξιαρχεία, ακριβή αντιστοίχιση µεταξύ ποιµένων και νοµίµως λειτουργούντων ναών ή ευκτηρίων οίκων, παρά το γεγονός ότι διαθέτει ήδη βεβαίωση της συγκεκριµένης θρησκευτικής

6 6 κοινότητας ότι, κατά το δόγµα της, γάµος µπορεί να τελείται και εκτός ναού ή ευκτηρίου οίκου. Εφ όσον τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε κακή συνεννόηση µεταξύ υπηρεσιών, θέτουν πολλαπλό ζήτηµα νοµιµότητας. Η αρµοδιότητα τέλεσης θρησκευτικών γάµων, υποστατών και εγκύρων κατά τον Αστικό Κώδικα, αναγνωρίζεται σε θρησκευτικές κοινότητες (ήτοι σε ενώσεις προσώπων) και όχι σε κτίρια, εξ ου και το Υπουργείο Εσωτερικών, αρχής γενοµένης από την υπ αρ. 2/ «Γενική ιαταγή» του τότε Τµήµατος Μητρώων, παγίως ενηµέρωνε τα ληξιαρχεία ότι απαιτείται (και αρκεί!) όνοµα και δείγµα υπογραφής ποιµένα. Έτσι, κάθε θρησκευτική κοινότητα που αντιστοιχεί σε θρησκεία κριθείσα ως «γνωστή», προκειµένου να τελέσει γάµους µεταξύ µελών της, υποχρεούται απλώς να ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες για την ταυτότητα των ποιµένων της, των οποίων οι υπογραφές αρκούν προς πιστοποίηση τελεσθέντος γάµου. Συντρέχει µεν παράλληλη υποχρέωση κάθε θρησκευτικής κοινότητας να µεριµνά για την αδειοδότηση των ναών ή ευκτηρίων οίκων της και να µην θέτει αυτούς σε λειτουργία άνευ αδείας, πλην όµως η υποχρέωση αυτή ουδόλως επηρεάζει το ξεχωριστό ζήτηµα του κύρους γάµων (ή βαπτίσεων, προκειµένου να καταχωρισθεί ληξιαρχικά το θρήσκευµα), καθ όσον η θρησκευτική ελευθερία προφανώς συµπεριλαµβάνει και το δικαίωµα κάθε θρησκευτικής κοινότητας να τελεί ιεροπραξίες εκτός ναών, στις οικίες των µελών της, σε ξενοδοχεία, µεταφορικά µέσα ή ακόµη και εν µέση οδώ. Εποµένως, ενδεχόµενη επιµονή της διοίκησης σε συσχετισµό µεταξύ νοµίµων ναών και πιστοποιηµένων ποιµένων (ακόµη και αν οφείλεται απλώς σε συγγνωστή κεκτηµένη ταχύτητα του Υπουργείου Παιδείας καθ όσον η µέχρι τώρα αρµοδιότητά του εξηντλείτο σε αδειοδότηση ναών και σε πιστοποίηση της ιδιότητας καινοφανών θρησκειών ως «γνωστών») θα κινδύνευε να θεωρηθεί ότι συνιστά παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας των µελών της εν λόγω θρησκευτικής κοινότητας, καθώς στην πράξη, και µε δεδοµένες τις εγγενείς καθυστερήσεις της διαδικασίας αδειοδότησης ναών, θα φαινόταν να καταλύει το δικαίωµά τους σε τέλεση θρησκευτικού γάµου. Επί πλέον, η πρακτική αυτή θα συνιστούσε άνιση µεταχείριση σε βάρος ορισµένων θρησκευµάτων, καθ όσον η ληξιαρχική καταχώριση ορθοδόξων γάµων δεν προϋποθέτει προσκόµιση άδειας ναοδοµίας. Κατά το διάστηµα που µεσολάβησε από την κατάθεση της αναφοράς, ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε ατύπως την πρακτική διαφόρων ληξιαρχείων της επικράτειας, ευελπιστώντας ότι πρόκειται για παρανόηση δυνάµενη να επιλυθεί δι απλών διευκρινίσεων. Όχι µόνον, όµως, διαπίστωσε ότι η αξίωση αναγραφής ονοµάτων ποιµένων σε κατάλογο του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί ήδη τρέχουσα πρακτική σε περισσότερα ληξιαρχεία (χωρίς, πάντως, αναγωγή σε κάποια ρητή σχετική εγκύκλιο), αλλ επί πλέον έλαβε και απ ευθείας αναφορές από ενδιαφερόµενους νεονύµφους, των οποίων οι γάµοι δεν κατέστη δυνατό να καταχωρισθούν. Πιστοποιείται, συνεπώς, γενικότερο πρόβληµα, η διέξοδος από το οποίο, κατά τα ανωτέρω, φαίνεται απλή: είτε τα ληξιαρχεία θα πρέπει ν αρκούνται, όπως ανέκαθεν, στους καταλόγους ποιµένων που τηρούν και κοινοποιούν οι οικείες Περιφέρειες, είτε, αν κριθεί σκόπιµη η συγκέντρωση της αρµοδιότητας αυτής και η περιέλευσή της στο Υπουργείο Παιδείας, εκείνο θα πρέπει ν αρκείται στη συλλογή ονοµάτων από τις δηλώσεις νοµικών προσώπων που εκπροσωπούν «γνωστές» θρησκείες, µη

7 7 συγχέοντας τη διαδικασία αυτή µε την αδειοδότηση ναών και ευκτηρίων οίκων. Στη δεύτερη περίπτωση, πάντως, εφ όσον δηλαδή προτιµηθεί η συγκέντρωση της αρµοδιότητας στο Υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει επί πλέον να διερευνηθεί και το κατά πόσον παρίσταται καν νόµιµη τέτοια (αφ εαυτής επαχθής, τουλάχιστον από άποψη χρονοτριβής και υπηρεσιακής εγγύτητας) µεταβολή της πάγιας σχετικής πρακτικής. Επί πλέον η µεταβολή αυτή, πριν καν αρχίσει εφαρµοζόµενη, θα έπρεπε να έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν ποιµένες εγγεγραµµένους στους καταλόγους των οικείων Περιφερειών, ούτως ώστε εκείνες και τα ανύποπτα µέλη τους να µην καταλαµβάνονται εξαπίνης µε την επίκληση καινοφανών και αναιτιολόγητων αξιώσεων.

ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-Ζ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-Ζ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Mαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΦΘ9-Τ0Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα

ΑΔΑ:ΒΙΦΘ9-Τ0Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Mαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΕΣΔΑ άρθρο 8, Διεθνής Σύμβ. Καθεστ. Προσφ. (ν.δ. 3989/59) άρθρο 25.1, Διεθνές Σύμφ. Οικ. Κοιν. Μορφ. Δικαιωμ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Νοµικό Τµήµα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Εαρινό Εξάµηνο 2006 Προπτυχιακή εργασία: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 19404/2005 & 17312/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Η παρούσα ειδική έκθεση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιοι έναντι Νόμων

Εγκύκλιοι έναντι Νόμων Εγκύκλιοι έναντι Νόμων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΨΕΥΔΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Εαρινό Εξάµηνο 2008

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Εαρινό Εξάµηνο 2008 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Νοµικό Τµήµα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Εαρινό Εξάµηνο 2008 Προπτυχιακή εργασία: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Κυρία *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Κυρία *** Κοινοποίηση Διαµεσολάβηση 19/2012 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2012 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Κυρία *** Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Τµήµα Ιθαγένειας Δηµοτολογίων Τµηµατάρχη Τµήµατος Ιθαγένειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (αναφορά υπ αρ. πρωτ. *****/*****, έγγραφο από *****) ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

appleôù ÌËÛË ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ ÓËÁfiÚÔ ÙÔ ÔÏ ÙË ÁÈ ÙÔ ÙÔ 2000 apple Ú apple ÌappleÂÈ ÛÂ ÌÈ Û ÓıÂÙË Î È ÌÊ ÛËÌË ÂÈÎfiÓ ÙË appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ, ÁÂÌ ÙË appleúôîï

appleôù ÌËÛË ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ ÓËÁfiÚÔ ÙÔ ÔÏ ÙË ÁÈ ÙÔ ÙÔ 2000 apple Ú apple ÌappleÂÈ ÛÂ ÌÈ Û ÓıÂÙË Î È ÌÊ ÛËÌË ÂÈÎfiÓ ÙË appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ, ÁÂÌ ÙË appleúôîï appleôù ÌËÛË ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ ÓËÁfiÚÔ ÙÔ ÔÏ ÙË ÁÈ ÙÔ ÙÔ 2000 apple Ú apple ÌappleÂÈ ÛÂ ÌÈ Û ÓıÂÙË Î È ÌÊ ÛËÌË ÂÈÎfiÓ ÙË appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ, ÁÂÌ ÙË appleúôîï ÛÂÈ, ÈÎ ÓÔappleÔ ËÛË ÁÈ Ù fiappleôè ÂappleÈÙÂ ÁÌ Ù,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση: Διαμεσολάβηση 14/2013/Β Σελίδα 1 Ι. Εξελίξεις σχετικές με την καταγγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** 2) Διεύθυνση Aστικής Κατάστασης Κυρία Π.Ρούμπου, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη. Φιλιππάκη, ικηγόρος, Ειδική Επιστήµονας στον Συνήγορο του Πολίτη Μ Ε «Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Αναφορά 3255/24-02-2005) ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3499 6859 8646 14946 15379 1. Εισαγωγή: ζητήματα εποπτικής και καθοδηγητικής αρμοδιότητας

3499 6859 8646 14946 15379 1. Εισαγωγή: ζητήματα εποπτικής και καθοδηγητικής αρμοδιότητας Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007 Αρ. πρωτ.: 3499.06.2.4 (& 6859 / 8646 / 14946.06.2.4, 15379.06.2.3) Χειριστής: Μιχάλης Τσαπόγας Τηλέφωνο: 210-72 89 633 Φαξ: 210-72 89 643 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία στο µάθηµα Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος ΘΕΜΑ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ Όνοµα: Κατσαρού

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4, Παράγραφος 6) Θέµα: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμέλειες των οικοδομικών αδειών

Πλημμέλειες των οικοδομικών αδειών 1 Πλημμέλειες των οικοδομικών αδειών Δημήτρης Βασιλειάδης, Πάρεδρος Συμβουλίου Επικρατείας Διάγραμμα 1. Εισαγωγή 2. Ισχύον νομοθετικό καθεστώς και σχέση των πρόσφατων νομοθετημάτων 3. Ορισμός και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ

ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ Κύκλος ικαιωμάτων του Ανθρώπου ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 5 ν. 3094/2003) ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιμέλεια: Μαρία Βουτσίνου, Καλλιόπη Λυκοβαρδή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΑΛΦΕΙΟΥ19-21, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 19-21,11522

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΑΛΦΕΙΟΥ19-21, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 19-21,11522 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΑΛΦΕΙΟΥ19-21, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 19-21,11522 ΤΗΛ. 2106984327, FAX: 2106411752 email: ak47@otenet.g ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Στην προκειµένη περίπτωση, εκδούσα την προσβαλλόµενη πράξη αρχή είναι ο εδρεύων στις Σέρρες Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα