ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ 100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει κατά το χρόνο σύνταξης του, καθώς και της Απόφασης 25/17.7/2008 του Δ.Σ. του Χ.Α. Η απόσχιση του κλάδου ολοκληρώνεται με τη λήψη της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής στην οποία υπάγεται η αναδεχόμενη του κλάδου εταιρία 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά Σκοπός της Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Περιγραφή της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου Περιγραφή της Διαδικασίας Απόσχισης του Εκδοτικού Κλάδου Περιγραφή του Αποσχιζόμενου Εκδοτικού κλάδου Οικονομικά Στοιχεία της Εταιρείας πριν την Απόσχιση Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Λοιπές Επενδύσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά Αποθεματικά Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Οικονομικά Στοιχεία της εταιρείας του Αποσχιζόμενου κλάδου Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λοιπά Αποθεματικά Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

3 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Οικονομικά Στοιχεία της Εταιρείας μετά την Απόσχιση Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Λοιπές Επενδύσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεματικά Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Αποτίμηση του Αποσχισθέντος κλάδου Επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας και την μερισματική πολιτική του για την πρώτη μετά την απόσχιση χρήση Πληροφορίες για την «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Παρουσίαση του Αντικειμένου Εργασιών της Εταιρίας Παρουσίαση μετοχικής σύνθεσης και Διοίκησης Μετοχική Σύνθεση Διοίκηση Διεύθυνση Απασχολούμενο Προσωπικό Συμμετοχές των Κυρίων Μετόχων και Μελών του Δ.Σ. σε άλλες εταιρίες Σκοπός της Εταιρίας Επιπτώσεις στην «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» από την απόσχιση του κλάδου Κύρια δραστηριότητα και κλάδος δραστηριότητας της εταιρείας πριν την απόσχιση Κλάδος δραστηριοποίησης και αντικείμενο της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» μετά την απόσχιση του κλάδου Αλλαγές στο σκοπό και το καταστατικό της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» μετά την απόσχιση Πως επηρεάζονται οι προοπτικές της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» μετά την απόσχιση, με ιδιαίτερη αναφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα της μετά την απόσχιση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Παρουσίαση του κύκλου εργασιών την τελευταία πενταετία με διακεκριμένη παρουσίαση των εσόδων του κλάδου που αποσχίζεται..61 3

4 4.6 Διάρθρωση του Ομίλου μετά την απόσχιση Συμβολή του αποσχισθέντος κλάδου στα αποτελέσματα της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» Παρουσίαση της εταιρείας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην οποία εισφέρεται ο κλάδος Αντικείμενο και κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Απορροφώσα Εταιρεία Μετοχική σύνθεση Διεύθυνση Κοινά Διευθυντικά στελέχη (πριν και μετά την απόσχιση) Απασχολούμενο Προσωπικό Σκοπός της Απορροφώσας Εταιρείας και τυχόν τροποποίηση του λόγω της απορρόφησης του νέου κλάδου Περιουσιακή διάρθρωση της Απορροφώσας Εταιρείας και χρηματοοικονομική κατάσταση πριν την εισφορά του κλάδου Περιουσιακή διάρθρωση και προοπτικές μετά την εισφορά του κλάδου Μερισματική πολιτική της εταιρείας που εισφέρεται ο κλάδος την τελευταία τριετία και αναφορά στην επίδραση των κερδών στην ««Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ- ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» για την πρώτη μετά την απόσχιση χρήση Παρουσίαση του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας πριν την εισφορά του κλάδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Έκθεση Απόσχισης του κλάδου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρείας...95 «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.- ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρείας...99 «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

5 1. Γενικά 1.1 Σκοπός της Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Ο σκοπός του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος είναι η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, αναφορικά με την απόσχιση του εκδοτικού κλάδου (εφεξής η «Απόσχιση») της εταιρίας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.- ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», (εφεξής ή η «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε..» ή η «Εταιρία») και την εισφορά του στην 100% θυγατρική της, μη εισηγμένη ανώνυμη εταιρία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρώην «ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» (εφεξής ή «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.» ή η «Αποδεχόμενη Εταιρία» ή η «Απορροφώσα Εταιρία»). Η απόσχιση του κλάδου ολοκληρώνεται με τη λήψη της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, στην οποία υπάγεται η αναδεχόμενη τον κλάδο εταιρία. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και τις διατάξεις της σχετικής υπ αριθμ. 25/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών που αφορά την απόσχιση του κλάδου εταιρείας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και ο οποίος αντιπροσωπεύει το 30% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της κατά την τελευταία οικονομική χρήση, η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην έκδοση πληροφοριακού σημειώματος. 1.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Πληροφοριακού Σημειώματος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ. Αγραφιώτης Χρήστος, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2 Ν. Φάληρο, τηλ ο κ. Χαρμπής Κωνσταντίνος προϊστάμενος Λογιστηρίου, της εταιρείας, Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2 Ν. Φάληρο, τηλ Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρείας μας 5

6 Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2 Ν. Φάληρο, τηλ κ. Χαρμπής Κωνσταντίνος Οι επενδυτές θα μπορούν να προμηθεύονται το Πληροφοριακό Σημείωμα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Εταιρίας μας, Εθνάρχου Μακαρίου & Δ. Φαληρέως 2 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, κα Τσιρώνη Νέλλη, τηλ.: ). Το Πληροφοριακό Σημείωμα είναι επίσης διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr), καθώς και από την ιστοσελίδα της Εταιρίας: 2. Περιγραφή της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου 2.1 Περιγραφή της Διαδικασίας Απόσχισης του Εκδοτικού Κλάδου Η Διοίκηση της εταιρείας επιδιώκει τον οργανωτικό διαχωρισμό και την εξειδίκευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εκδοτικού κλάδου. Προσδοκά στην επίτευξη πολλαπλών συνεργειών κόστους, χρηματοδότησης και κερδοφορίας αφού οι δύο εταιρίες είχαν ομοειδείς ή συμπληρωματικές δραστηριότητες. Επιδιώκει την ορθολογικότερη κατανομή των παραγωγικών πόρων και διαδικασιών μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της ώστε να υπάρξει βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης του ομίλου. Η Απορροφώσα Εταιρία αποφάσισε την απόσχιση του εκδοτικού κλάδου (εφεξής ή ο «Αποσχιζόμενος Κλάδος»), την εισφορά του στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική εταιρία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»., η οποία συστάθηκε με την υπ αρ. 344/ πράξη (καταστατικό) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Γκιμοσούλη σε συνδυασμό με την υπ αρ. 352/ διορθωτική πράξη του ίδιου συμβολαιογράφου, αρχικά με την επωνυμία «ΔEΣIΣ ANΩNYMH ETAIPIA EKΔOTIKH PAΔIOΦΩNIKH ΠAPAΓΩΓHΣ ΠPOΓPAMMATΩN» και με τον διακριτικό τίτλο: «ΔEΣIΣ A.E.». Με απόφαση της από 30 Μαΐου 2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εταιρία άλλαξε επωνυμία σε «ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο σε «ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.». Με απόφαση της από 30 Ιουνίου 2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων άλλαξε εκ νέου η επωνυμία της εταιρίας από «ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»σε «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.» και τροποποιήθηκε ο σκοπός της προκειμένου να περιλαμβάνονται, 6

7 μεταξύ άλλων, α) η έκδοση και εκτύπωση ημερησίων εφημερίδων (πρωινών και απογευματινών), εβδομαδιαίων εφημερίδων, περιοδικών, ειδικών εφημερίδων, και εν γένει εντύπων πάσης φύσεως και κάθε μορφής που ενσωματώνονται σε χαρτί, καθώς και ηλεκτρονικών περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων και εν γένει εντύπων που ενσωματώνονται σε ψηφιακό δίσκο ή σε άλλο αντίστοιχο υλικό φορέα, τα οποία θα μπορούν να διακινούνται και απευθείας διά του διαδικτύου, β) η έκδοση και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή βιβλίων και συγγραμμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, καθώς και μεταφράσεων κάθε είδους εντύπουκαι γ) η δημιουργία και εκμετάλλευση τυπογραφείων, πιεστηρίων, λιθογραφείων, βιβλιοδετείων, καθώς και η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και όλων των εργασιών που υπάγονται στις γραφικές τέχνες. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. είναι αποκλειστική κυρία του 100% των μετοχών της άνω εταιρίας από το έτος 2.000, οπότε δυνάμει της αριθ.15943/2000 συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης μετοχών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Ασημακοπούλου-Ζερβου απέκτησε από τους τότε μετόχους κ.κ. Θαλασσινό και Αλαφούζο το σύνολο των μετοχών της εταιρίας. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.» αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του εκδοτικού κλάδου και η εισφορά του στην κατά ποσοστό 100% ανωτέρω θυγατρική εταιρία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.» (πρώην «ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «) (η «Απορροφώσα Εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, του ΚΝ. 2190/1920 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, ως ισχύουν. Η απόσχιση του κλάδου θα γίνει με βάση την Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης της Επίσης, ορίστηκε ως Ορκωτή Ελεγκτρια για τη σύνταξη της Έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής άξιας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου εκδοτικού κλάδου η κα Αθανασία Αραμπατζή (ΑΜ ΣΟΕΛ 12821) της ελεγκτικής εταιρίας GRANT-THORNTON (ΑΜ ΣΟΕΛ 127). Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.» αποφασίσθηκε η έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης του εκδοτικού κλάδου από την «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 του Κ.Ν. 2190/1920 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, ως ισχύουν. Η απόσχιση του εκδοτικού 7

8 κλάδου θα γίνει με βάση την Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης της Επίσης, ορίστηκε ως Ορκωτής Ελεγκτρίας για τη σύνταξη της Έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου εκδοτικού κλάδου η κα Αθανασία Αραμπατζή (ΑΜ ΣΟΕΛ 12821) της ελεγκτικής εταιρίας GRANT-THORNTON (ΑΜ ΣΟΕΛ 127). Στις οι εταιρίες«η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ» και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» δια των νομίμων αντιπροσώπων τους προέβησαν στην κατάρτιση Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της πρώτης εξ αυτών και απορρόφησης του από τη δεύτερη εξ αυτών. Μεταξύ άλλων το Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης του κλάδου έκδοσης εφημερίδων ορίζει: Η απόσχιση και απορρόφηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, ως ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου αυτού ως ισχύει και με τα οικονομικά στοιχεία της από Λογιστικής Κατάστασης του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας. Η απόσχιση και απορρόφηση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής Κλάδου. για την απόσχιση και απορρόφηση του Αποσχιζόμενου Από την κατά τα άνω ημερομηνία της ολοκλήρωσης της απόσχισης και απορρόφησης του εκδοτικού κλάδου, η Απορροφώσα Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του Αποσχιζόμενου Κλάδου, ως αυτά απορρέουν από τα στοιχεία της από Λογιστικής Κατάστασης. Από την , επόμενη ημέρα της Λογιστικής Κατάστασης της Εταιρίας με βάση τα στοιχεία της οποίας θα γίνει η απόσχιση του κλάδου και η απορρόφηση του και μέχρι της νομίμου περάτωσης της απορρόφησης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές του κλάδου θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρίας και όλα τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής της περιόδου θα ωφελούν ή θα βαρύνουν την Απορροφώσα Εταιρία, θα γίνει δε ενσωμάτωση στα βιβλία της Απορροφώσας Εταιρίας με κατάλληλες λογιστικές εγγραφές όλων των παραπάνω πράξεων 8

9 σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 6 Ν. 2166/1993 και 69 παρ. 2ε Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν. Η εταιρεία θα εισφέρει, εκχωρήσει, παραχωρήσει, μεταβιβάσει και παραδώσει στην Απορροφώσα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλα τα ως άνω αναγραφόμενα στην από Λογιστική Κατάσταση περιουσιακά στοιχεία του εκδοτικού κλάδου και με όλα τα δικαιώματα της επί των περιουσιακών αυτών στοιχείων, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, αποξενουμένη από κάθε δικαίωμα της επ' αυτών προσωπικό ή εμπράγματο και αποκαθιστά την Απορροφώσα τελεία και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και θα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της προς προσβολή της εισφοράς και μεταβιβάσεως των περιουσιακών αυτών στοιχείων για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και ιδία για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Η εταιρεία θα υπόσχεται δε και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, διεκδίκηση, εκνίκηση από τρίτο, κάθε φιλονικία, διένεξη ή αμφισβήτηση, δουλείες εμπράγματες ή προσωπικές και δέσμευση και γενικά ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε νομικό ελάττωμα κατά τον Αστικό Κώδικα εκτός α) από τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το Ν 3741/1929 και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και β) από τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στην αριθ.πρωτ.8283/δβε 871/Ν.3299/2004 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Τμήμα Επενδύσεων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων) όπως η Απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την αρθμ. Πρωτ /ΔΒΕ2565/3299/2004 Απόφαση τυο Υπουργείου Ανάπτυξης (Τμήμα Επενδύσεων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων )με την οποία υπήχθη στην ενίσχυση της επιχορήγησης του ν. 3299/2004 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi) (ΦΕΚ 85/ ) επιχειρηματικό σχέδιο της Εισφέρουσα: όσον αφορά τις εκτυπωτικές εγκαταστάσεις της στο Κορωπί για τη διαμόρφωση και ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων και 9

10 περιβάλλοντος χώρου καθώς και για την αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και συστημάτων αυτοματισμού όσον αφορά της κτιριακές εγκαταστάσεις στην έδρα της εταιρείας στο Ν. Φάληρο για την διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και για την αγορά συστημάτων αυτοματισμού και μηχανοργάνωσης Εφόσον η απόσχιση του εκδοτικού κλάδου και η μεταβίβαση των ως άνω εγκαταστάσεων της Εισφέρουσας στην κατά 100% θυγατρική της Απορροφώσα δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση της παραγωγικής λειτουργίας της ως άνω επένδυσης για το χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί, αφού η Απορροφώσα θα συνεχίσει τη λειτουργία της Εισφέρουσας στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο, δεν τίθεται θέμα ανάκλησης της αριθ.πρωτ.8283/δβε 871/Ν.3299/2004 ως άνω Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υποβλήθηκε ΔΕ την , πριν την διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εισφέρουσας, η σχετική Γνωστοποίηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Απορροφώσα Εταιρία θα προβεί στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν στην Εισφέρουσα. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω αύξηση θα καλυφθεί από την Εισφέρουσα ως εξής: α) δια της καταβολής μετρητών ευρώ 367,87 προς στρογγυλοποίηση και β) εις είδος κατά το ποσό των ευρώ ,13 που αντιστοιχεί στην καθαρή θέση του εισφερόμενου κλάδου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέρχεται μετά το πέρας του παρόντος μετασχηματισμού σε ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 29,35 η κάθε μία. Τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου που θα αποσχισθεί και θα απορροφηθεί από την Απορροφώσα Εταιρία, θα μεταβιβασθούν σε αυτήν με βάση την από Λογιστική Κατάσταση, όπως αυτά διατυπώθηκαν με την από 28/11/2011 Έκθεση της Ορκωτής Ελέγκτριας κας Αθανασίας Αραμπατζή (ΑΜ ΣΟΕΛ 12821) της ελεγκτικής εταιρίας GRANT-THORNTON. Με την 28/11/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίσθηκαν επίσης τα εξής: 10

11 Κατάρτιση Έκθεσης του ΔΣ της Εταιρείας επί της Σύμβασης Απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας και απορρόφησης του από την εταιρία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», η οποία θα τεθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Έγκριση της Σύμβασης Απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας και απορρόφησης του από την εταιρία«καθημερινεσ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» Με την 28/11/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» αποφασίσθηκαν τα εξής: Κατάρτιση Έκθεσης του ΔΣ της Εταιρείας επί της Σύμβασης Απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας και απορρόφησης του από την εταιρία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.», η οποία θα τεθεί προς έγκριση στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.». Έγκριση της Σύμβασης Απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας και απορρόφησης του από την εταιρία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.». Με την 21/12/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. επί του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας και απορρόφησης του από την 100% θυγατρική εταιρία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.»,, μετ' ακροάσεως της Έκθεσης της άνω Ορκωτής Ελέγκτριας για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Αποσχιζόμενου Κλάδου, βάσει της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης της Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας και απορρόφησης του από την 100% θυγατρική της εταιρίας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.». Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για την κατάρτιση της Σύμβασης Απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας και απορρόφησης του από την 100% θυγατρική εταιρία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.». 11

12 Εξουσιοδότηση των εκπροσώπων της εταιρείας προς υπογραφή ενώπιον του συμβολαιογράφου της Σύμβασης Απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας και απορρόφησης του από την κατά 100% θυγατρική εταιρία«καθημερινεσ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.». και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης ή ανακοίνωσης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό. Έγκριση των μέχρι την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των προστεθέντων και πληρεξούσιων αυτής, αναφορικά με την απόσχιση του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας. Με την 21/12/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας«καθημερινεσ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.» αποφασίσθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης του κλάδου έκδοσης της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ» και απορρόφησης του από την 100% θυγατρική της εταιρία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.». Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για την κατάρτιση της Σύμβασης Απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ-ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και απορρόφησης του από την 100% θυγατρική εταιρία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.». Παροχή εξουσιοδότησης στους εκπροσώπους της Απορροφώσας προς υπογραφή ενώπιον του συμβολαιογράφου της Σύμβασης Απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» και απορρόφησης του από την εταιρία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.» και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης ή ανακοίνωσης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό. Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν στην Εισφέρουσα. Διευκρινίσθηκε δε ότι η ως άνω αύξηση θα καλυφθεί από την 12

13 Απορροφώσα ως εξής: α) δια της καταβολής μετρητών ευρώ 367,87 προς στρογγυλοποίηση και β) εις είδος κατά το ποσό των ευρώ ,13 που αντιστοιχεί στην καθαρή θέση του εισφερόμενου κλάδου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέρχεται μετά το πέρας του παρόντος μετασχηματισμού σε ευρω διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 η κάθε μια. Έγκριση των μέχρι την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.».πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας«καθημερινεσ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.», των προστηθέντων και πληρεξούσιων αυτής, αναφορικά με την απορρόφηση του εκδοτικού κλάδου της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» 2.2 Περιγραφή του Αποσχιζόμενου Εκδοτικού κλάδου Ο κλάδος της εταιρίας που αποσχίζεται είναι ο εκδοτικός ο οποίος κατά την περιελάμβανε: Α) Την έκδοση της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και των ενθέτων εκδόσεων που κυκλοφορούν μαζί με το φύλλο της εφημερίδας. Τα ένθετα που κυκλοφορούν μαζί με το φύλλο της εφημερίδας είναι τα εξής: ΟΙΚΟ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΟΙΝΟΧΟΟΣ Κ LIFE Κ (ΚΑΠΠΑ) GK ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΑ TV GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΟΙΝΟΥ (ετήσια έκδοση) ECONOMIST MAISON AND DECORATION ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Β1) Οριζόντιες ιδιοκτησίες του ισογείου ορόφου, ημιορόφου, πρώτου (Α'), δευτέρου (Β') και τρίτου (Γ) ορόφου καθώς και τα κτίσματα (γραφεία) του 13

14 δώματος, ενός κτιρίου γραφείων και γκαράζ με υπόγειο, το οποίο έχει κτισθεί σύμφωνα με την υπ' αρ. 446/2000 άδεια οικοδομής της Πολεοδομίας του Δήμου Πειραιά, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στο Ν. Φάληρο μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως και στην περιφέρεια άλλοτε του Δήμου Ν. Φαλήρου και σήμερα του Δήμου Πειραιά, στο Ο.Τ. 1 και στην διασταύρωση των οδών Εθνάρχου Μακαρίου αριθ. 25 και Κηφισού αριθ. 1 εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εξήντα οκτώ και 38% (368,38). Το άνω κτίριο γραφείων έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3741/29, του ν.δ.1024/71 του ν.1562/85 των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ με την υπ' αρ / πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 1) Η οριζόντια του ισογείου ορόφου εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα και 92% (180,92), εκ των οποίων τ.μ.164,74 είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και το υπόλοιπο από τ.μ. 16,18 είναι γραφεία, 2) Η οριζόντια του ημιορόφου, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα και 92% (180,92), εκ των οποίων τ.μ. 33,54 είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και το υπόλοιπο από τ.μ. 147,38 είναι γραφεία, 3) Η οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α') ορόφου, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα και 92% (180,92), εκ των οποίων τ.μ. 34,22 είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και το υπόλοιπο από τ.μ. 146,70 είναι γραφεία, 4) Η οριζόντια ιδιοκτησία-χώρος γραφείων του δευτέρου (Β') ορόφου η οποία αποτελείται απο ένα ενιαίο χώρο. Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα επτά και 66% (177,66), 5) Η οριζόντια ιδιοκτησία-χώρος γραφείων του τρίτου (Γ') ορόφου η οποία αποτελείται απο ένα ενιαίο χώρο. Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα επτά και 66% (177,66), 14

15 Στο δώμα έχουν ανεγερθεί κτίσματα επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ογδόντα έξι και 0,55 (186,55) τα οποία έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν.4014/2011 και τα οποία χρησιμοποιούνται ως γραφεία. Οι άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην Εισφέρουσα Εταιρία δυνάμει των υπ' αρ /2000 και 18199/2002 συμβολαίων σε συνδυασμό με την υπ' αρ /2000 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου ΑΘηνών Μαριάνθης Ασημακοπούλου-Ζερβού Β2) Ένα γήπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται εκτός σχεδίου Πόλεως, στην θέση «ΚΑΡΕΛΑ» ή «ΛΙΣΣΑ» της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής κοινότητας Κρωπίας, της Δημοτικής Ενότητας Κρωπίας, του Δήμου Κρωπίας, της περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, εντός ΓΠΣ (ΦΕΚ899 Δ/2004) με έκταση μέτρα τετραγωνικά δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά και 75% (15.347,75). Επί του άνω γηπέδου έχει κτιστεί βιομηχανικό κτίριο συνολικής επιφάνειας (11.555,10) κατόπιν εκδόσεως: α) της με αριθμό 769/1998 οικοδομικής άδειας όπως αναθεωρήθηκε με τις 132/99 και 739/1999 αναθεωρήσεις, β) της με αριθμό 843/2003 οικοδομικής αδείας και γ) 1049/2010, άδειας οικοδομής του πολεοδομικού γραφείου Μαρκοπούλου Το άνω κτίριο αποτελείται από α) υπόγειο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 1886,65 σύμφωνα με τις άνω άδειες και επιπλέον έχουν δηλωθεί στο υπόγειο και έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 ακόμη μέτρα τετραγωνικά 177,67 β) ισόγειο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 6.135,58 σύμφωνα με τις άνω άδειες και επιπλέον έχουν δηλωθεί στο ισόγειο και έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 ακόμη μέτρα τετραγωνικά 885,62, γ) Πατάρια επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 1.310,58, δ) πρώτος (Α') όροφος επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 579,50 και Δεύτερος (Β') όροφος επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 579,50. Το άνω γήπεδο απέκτησε η «Εταιρεία» από αγορά ομόρων μεταξύ τους αγροτεμαχίων με τα υπ' αρ /1998, 14186/1998, και 14317/1998 πωλητήρια συμβόλαια της Συμβολαιογράφου ΑΘηνών Μαριάνθης Ασημακοπούλου-Ζερβού, και τα οποία λόγω συγχύσεως ταυτίσεως στο όνομα της Εισφέρουσας αποτέλεσαν το πιο πάνω περιγραφόμενο γήπεδο. 15

16 Στο κτίριο αυτό στεγάζονται οι εκτυπωτικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας και το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού με τον οποίο γίνεται η εκτύπωση της εφημερίδας και των λοιπών ενθέτων καθώς και των βοηθητικών υλών που υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόσχισης. Τα τμήματα που απαρτίζουν τον αποσχιζόμενο εκδοτικό κλάδου είναι τα παρακάτω: 1. Το τμήμα σύνταξης όπου γίνεται η δημοσιογραφική επιμέλεια του φύλλου της εφημερίδας και των ενθέτων της 2. Το τμήμα προεκτύπωσης όπου γίνεται η διαμόρφωση και η δημιουργία του φύλλου και των ενθέτων της εφημερίδας 3. Το εμπορικό τμήμα το οποίο είναι αρμόδιο για τις συμφωνίες με τους πελάτες 4. Το τμήμα οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών 5. Το τμήμα εκτύπωσης όπου γίνεται η εκτύπωση του φύλλου της εφημερίδας και των ενθέτων. Η λογιστική κατάσταση του Αποσχιζόμενου Κλάδου και τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας πριν και μετά την εν λόγω απόσχιση κλάδου, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση της , παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 16

17 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." με βάση Δ.Π.Χ.Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ποσά πρν την Απόσχιση Αποσχιζόμενος Κλάδος Ποσά μετά την Απόσχιση Ενσώματες Ακινητοποιήσεις , , ,53 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία , ,95 0,00 Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ,96 0, ,09 Λοιπές Επενδύσεις ,51 0, ,51 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , , , , , ,76 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα , , ,40 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις , , ,91 Λοιπές Απαιτήσεις , , ,32 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού , , ,46 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων ,72 0, ,72 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα , , , , , ,87 Σύνολο Ενεργητικού , , ,63 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,00 Υπέρ το Άρτιο ,36 0, ,36 Λοιπά Αποθεματικά , , ,09 Αποθεματικό Μετατροπής αποσχιζόμενου κλάδου από ΕΓΛΣ σε ΔΛΠ 0, ,47 0,00 Αποτελέσματα Εις Νέον ,95 0, ,42 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,03 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις , ,00 0,00 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις , , ,65 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου απο την Υπηρεσία , ,59 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,49 0,00 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , ,65 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις , , ,25 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις ,62 0, ,62 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις , ,14 0,00 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , ,42 Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις ,66 0, ,66 Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , ,95 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,60 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , , ,63 17

18 2.2.1 Οικονομικά Στοιχεία της Εταιρείας πριν την Απόσχιση Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία πριν την απόσχιση κατά την ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." με βάση Δ.Π.Χ.Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ποσά πρν την Απόσχιση Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ,67 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ,95 Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ,96 Λοιπές Επενδύσεις ,51 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , ,79 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα ,70 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις ,19 Λοιπές Απαιτήσεις ,75 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού ,23 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων ,72 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα , ,60 Σύνολο Ενεργητικού ,39 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Υπέρ το Άρτιο ,36 Λοιπά Αποθεματικά ,09 Αποτελέσματα Εις Νέον ,95 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,50 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις ,00 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις ,05 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου απο την Υπηρεσία ,59 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,49 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων ,13 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ,79 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις ,62 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις ,14 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,55 Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις ,66 Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ,76 Σύνολο Υποχρεώσεων ,89 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων ,39 18

19 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Το υπόλοιπο των ενσώματων ακινητοποιήσεων πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά μέσα & μηχ/κός εξοπλισμός Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός Ακινητο/σεις υπό εκτέλεση Σύνολο Μικτή Λογιστική αξία , , , , ,10 Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας , , ,40 0, ,43 Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου , , , , , Άυλα περιουσιακά στοιχεία Το υπόλοιπο των άυλων περιουσιακών στοιχείων πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: Software Δικαιώματα Σύνολο Μικτή Λογιστική αξία , , ,89 Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας , , ,94 Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου , , , Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 30/6/2011 ΕΔΡΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν. 100% ,00 Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ 100% ,43 Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ Α.Ε.Ε.Ε. * 100% ,50 Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ΕΝΤΥΠΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.) 100% ,03 Ν.ΦΑΛΗΡΟ MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.** 50% 0,00 ΜΑΡΟΥΣΙ ΙNTERNATIONAL HERALD ΤRIBUNE - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.*** 50% 0,00 Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ,96 19

20 * Η εταιρεία με 21/9/2011 εξαγόρασε το 100% της θυγατρικής της εταιρείας «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΕΕΕΕ» ** Η εταιρεία έχει προβεί σε απομείωση της λογιστικής αξίας της συμμετοχής της, η οποία ανερχόταν σε ,00 *** Η εταιρεία έχει προβεί σε απομείωση της λογιστικής αξίας της συμμετοχής της, η οποία ανερχόταν σε , Λοιπές Επενδύσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Λοιπές επενδύσεις πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 30/6/2011 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 30/6/2011 ΕΔΡΑ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 50% ,00 ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30/6/2011 ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΠΡΑΚΤ.& ΔΙΑΝ.ΗΜΕΡ.& ΠΕΡ.ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 30/6/2011 ΕΔΡΑ 24,80% ,80 ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑΣΤ.ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Α.Ε. 31,20% ,71 ΣΠΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Α.Ε. 20% ,00 ΑΘΗΝΑ ΑΡΚΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 30% 5.400,00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ , Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ,63 Δοσμένες Εγγυήσεις ,07 Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων ,70 20

21 2.2.7 Αποθέματα Το υπόλοιπο του λογαριασμού Αποθέματα πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Προιόντα έτοιμα και Ημιτελή ,90 Εμπορεύματα ,67 Α 'υλες ,09 Αναλώσιμα υλικά ,17 Υποπροίοντα - Υπολείμματα ,87 Σύνολο , Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Πελάτες πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Πελάτες ,17 Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο , ,76 Επιταγές Εισπρακτέες στις τράπεζες ,06 Απαιτήσεις απο μή Εκκαθ. Πωλήσεις ,46 Μείον: Προβλέψεις απομείωσης ,76 Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις ,87 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ,32 Σύνολο ,19 Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: Πελάτες ,66 Γραμμάτια Εισπρ.στο χαρτοφυλάκιο ,56 Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο ,13 Επιταγές Εισπρακτέες στις τράπεζες ,06 Απαιτήσεις απο μή Εκκαθ. Πωλήσεις ,46 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων , ,19 21

22 2.2.9 Λοιπές Απαιτήσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Λοιπές Απαιτήσεις πριν την απόσχιση αναλύεται 30/6/2011 Χρεώστες Διάφοροι ,82 Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο ,58 Λοιπές Απαιτήσεις ,66 Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες ,31 Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών ,75 Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: Χρεώστες Διάφοροι ,51 Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο ,58 Λοιπές Απαιτήσεις ,66 Σύνολο , Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Το υπόλοιπο του λογαριασμού Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Προπληρωθέντα έξοδα ,20 Εσοδα χρήσης εισπρακτέα ,03 Σύνολο , Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Το υπόλοιπο του λογαριασμού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Διαθέσιμα στο ταμείο ,27 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ,74 Σύνολο ,01 22

23 Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο αναλύεται ως εξής: Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Υπερ το Άρτιο ,36 Σύνολο , Λοιπά Αποθεματικά Τα Λοιπά Αποθεματικά την αναλύονται ως εξής: Περιγραφή Χαρακτηρισμός Αξία σε ευρώ Τακτικό Αποθεματικό Τακτικό Αποθεματικό ,19 Αποθεματικό Ν. 3299/04 - Ίδια συμμετοχή Ειδικά αποθεματικά ,00 Κεφαλαιοπ. Αναπρογαρμογής αξίας παγίων θυγατρικής εταιρείας Κεφαλαιοπ. Αναπρογαρμογής αξίας παγίων θυγατρικής εταιρείας ,00 Λοιπά Αποθεματικά Λοιπά Αποθεματικά ,90 Σύνολο , Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Μακροπρόθεσμος δανεισμός Εθνική Τράπεζα ,00 Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων ,00 Βραχυπρόθεσμα δάνεια Εθνική Τράπεζα ,00 Εθνική Factoring ,20 Τράπεζα Πειραιώς ,94 Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων ,14 Σύνολο δανείων ,14 23

24 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Απαίτηση Υποχρέωση Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0, ,28 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ,05 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,11 0,00 Λοιπές επενδύσεις ,11 0,00 Μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές ,00 0,00 Κυκλοφοριακά Στοιχεία Απαιτήσεις ,75 0,00 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0,00-99,81 Αποθεματικά Προσαρμογη αποθεματικών 0, ,50 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Παροχές σε Εργαζομένους ,91 0,00 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις ,49 0,00 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,22 0,00 Συμψηφισμός 0, ,59 Σύνολο , Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Το υπόλοιπο του λογαριασμού Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Υποχρεώσεις ισολογισμού για: Συνταξιοδοτικές παροχές ,59 Σύνολο ,59 24

25 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: Επιχορηγήσεις 30/6/2011 Επιχορήγηση Ν. 1892/ ,09 Επιχορήγηση Ν. 2601/ ,08 Επιχορήγηση προγράμματος "Ψηφιακός πολιτισμός 6.366,70 Επιχορήγηση Ν. 3299/ ,89 Επιχορήγηση PEPER ,60 Σύνολο ,36 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,49 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,87 Σύνολο , Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Προμηθευτές ,89 Προκαταβολές πελατών ,91 Μεταχρονολογημένες επιταγές ,31 Υποχρεώσεις από μή Εκκ/σμενες Δαπάνες ,68 Σύνολο , Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Υποχρεώσεις από Φόρους ,62 Σύνολο ,62 25

26 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Δεδουλευμένα έξοδα ,59 Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,56 Μερίσματα πληρωτέα ,20 Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορηγήσεις ,87 Λοιπές υποχρεώσεις ,33 Σύνολο , Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις πριν την απόσχιση αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Πρόβλεψη διαφορών φορολ. ελέγχου ,20 Λοιπές προβλέψεις ,46 Σύνολο ,66 26

27 Οικονομικά Στοιχεία της εταιρείας του Αποσχιζόμενου κλάδου Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία του Αποσχιζόμενου κλάδου κατά την ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." με βάση Δ.Π.Χ.Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Αποσχιζόμενος Κλάδος Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ,14 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ,95 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , ,16 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα ,30 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις ,28 Λοιπές Απαιτήσεις ,43 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού ,77 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα , ,73 Σύνολο Ενεργητικού ,89 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ,13 Υπέρ το Άρτιο 0,00 Λοιπά Αποθεματικά ,00 Αποθεματικό Μετατροπής αποσχιζόμενου κλάδου από ΕΓΛΣ σε ΔΛΠ ,47 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,60 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις ,00 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις ,40 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου απο την Υπηρεσία ,59 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,49 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων ,48 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ,54 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις ,14 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,13 Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ,81 Σύνολο Υποχρεώσεων ,29 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων ,89 27

28 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Το υπόλοιπο των ενσώματων ακινητοποιήσεων του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά μέσα & μηχ/κός εξοπλισμός Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Μικτή Λογιστική αξία , , , ,74 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις , , , ,60 Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου , , , , Άυλα περιουσιακά στοιχεία Το υπόλοιπο των άυλων περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: Software Δικαιώματα Σύνολο Μικτή Λογιστική αξία , , ,89 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις , , ,94 Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου , , , Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Εγγυήσεις Ηλεκτρικού ρεύματος ,68 Εγγυήσεις Μισθώσεων - Ενοικίων ,13 Εγγυήσεις Μισθωμένων επιβατικών Ι.Χ ,26 Λοιπές εγγυήσεις 80,00 Σύνολο ,07 28

29 Αποθέματα Το υπόλοιπο του λογαριασμού Αποθέματα του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Προϊόντα έτοιμα και Ημιτελή ,17 Α ύλες ,09 Αναλώσιμα υλικά ,17 Υποπροϊόντα - Υπολείμματα ,87 Σύνολο , Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Πελάτες του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Πελάτες ,29 Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο ,06 Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο ,71 Επιταγές Εισπρακτέες στις τράπεζες ,90 Απαιτήσεις απο μή Εκκ/σμένες Πωλήσεις ,00 Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις ,96 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ,32 Σύνολο , Λοιπές Απαιτήσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Λοιπές Απαιτήσεις του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Χρεώστες Διάφοροι ,51 Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο ,26 Λοιπές Απαιτήσεις ,66 Σύνολο ,43 29

30 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Το υπόλοιπο του λογαριασμού Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Προπληρωθέντα έξοδα ,74 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα ,03 Σύνολο , Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Το υπόλοιπο του λογαριασμού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Διαθέσιμα στο ταμείο ,27 Βραχυπρ.καταθέσεις Εθνική Τράπεζα ,65 Βραχυπρ.καταθέσεις Γενική Τράπεζα ,65 Βραχυπρ.καταθέσεις Alpha Bank ,84 Βραχυπρ.καταθέσεις HSBC BANK 2.394,30 Βραχυπρ.καταθέσεις CITIBANK ,74 Βραχυπρ.καταθέσεις Τράπεζα Πειραιώς 8.131,88 Βραχυπρ.καταθέσεις Τράπεζα Πειραιώς ,85 Βραχυπρ.καταθέσεις EUROBANK 510,77 Σύνολο , Λοιπά Αποθεματικά Τα Λοιπά Αποθεματικά αναλύονται ως εξής: Περιγραφή Χαρακτηρισμός Αξία σε ευρώ Αποθεματικό Ν. 3299/04 - Ίδια Ειδικά συμμετοχή αποθεματικά ,00 Σύνολο ,00 30

31 Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού 1Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Μακροπρόθεσμος δανεισμός Εθνική Τράπεζα ,00 Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων ,00 Βραχυπρόθεσμα δάνεια Εθνική Τράπεζα ,00 Εθνική Factoring ,20 Τράπεζα Πειραιώς ,94 Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων ,14 Σύνολο δανείων , Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις πριν του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Απαίτηση Υποχρέωση Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0, ,27 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ,08 Αποθεματικά Προσαρμογη αποθεματικών ,04 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Παροχές σε Εργαζομένους ,91 0,00 Συμψηφισμός ,95 Σύνολο ,40 31

32 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Το υπόλοιπο του λογαριασμού Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Υποχρεώσεις ισολογισμού για: Συνταξιοδοτικές παροχές ,59 Σύνολο , Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: Επιχορηγήσεις 30/6/2011 Επιχορήγηση Ν. 1892/ ,09 Επιχορήγηση Ν. 2601/ ,08 Επιχορήγηση προγράμματος "Ψηφιακός πολιτισμός 6.366,70 Επιχορήγηση Ν. 3299/ ,89 Επιχορήγηση PEPER ,60 Σύνολο ,36 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,49 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,87 Σύνολο , Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Προμηθευτές ,56 Προκαταβολές πελατών ,67 Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες ,31 Σύνολο ,54 32

33 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του αποσχιζόμενου κλάδου αναλύεται ως εξής: 30/6/2011 Δεδουλευμένα έξοδα ,93 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 Μερίσματα πληρωτέα 0,00 Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορηγήσεις ,87 Λοιπές υποχρεώσεις ,33 Σύνολο ,13 33

34 Οικονομικά Στοιχεία της Εταιρείας μετά την Απόσχιση Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία μετά την Απόσχιση κατά την ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." με βάση Δ.Π.Χ.Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ποσά μετά την Απόσχιση Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ,53 Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ,09 Λοιπές Επενδύσεις ,51 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , ,76 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα ,40 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις ,91 Λοιπές Απαιτήσεις ,32 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού ,46 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων ,72 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα , ,87 Σύνολο Ενεργητικού ,63 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Υπέρ το Άρτιο ,36 Λοιπά Αποθεματικά ,09 Αποτελέσματα Εις Νέον ,42 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,03 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις ,65 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων ,65 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ,25 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις ,62 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,42 Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις ,66 Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ,95 Σύνολο Υποχρεώσεων ,60 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων ,63 34

35 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Το υπόλοιπο των ενσώματων ακινητοποιήσεων μετά την απόσχιση αναλύεται ως εξής: Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά μέσα & μηχ/κός εξοπλισμός Ακινητο/σεις υπό εκτέλεση Σύνολο Μικτή Λογιστική αξία , , , ,36 Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 0, ,83 0, ,83 Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου , , , , Επενδύσεις σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Το υπόλοιπο των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις μετά την απόσχιση αναλύεται ως εξής: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 30/6/2011 ΕΔΡΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν. 100% ,00 Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ 100% ,43 Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ Α.Ε.Ε.Ε.* 82,65% ,50 Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ΕΝΤΥΠΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.) 100% ,16 Ν.ΦΑΛΗΡΟ MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.** 50% 0,00 ΜΑΡΟΥΣΙ ΙNTERNATIONAL HERALD ΤRIBUNE - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.*** 50% 0,00 Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ,09 * Η εταιρεία με 21/9/2011 εξαγόρασε το 100% της θυγατρικής της εταιρείας «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΕΕΕΕ» ** Η εταιρεία έχει προβεί σε απομείωση της λογιστικής αξίας της συμμετοχής της, η οποία ανερχόταν σε ,00 *** Η εταιρεία έχει προβεί σε απομείωση της λογιστικής αξίας της συμμετοχής της, η οποία ανερχόταν σε ,54 35

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΣ 28 ΗΛΩΣΗ Η Εταιρία δηµιούργησε την παρουσίαση αυτή για να ενηµερώσει τους πελάτες και τους

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. 1-31 2008 ( 4.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ( 25)... 14032/71/ /86/004/06 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει κατά το χρόνο σύνταξής του, καθώς και της Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12. του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012. Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012. Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με απορρόφηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα