ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012"

Transcript

1 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΣΕΙΦ) ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΕΥΕ/ΓΓΙΦ) Μονάδα Γ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού & Οργάνωσης της ΓΓΙΦ Πληροφορίες: Ν. Νταϊλιάνη, Κ. Μπέγλερη Tηλ.: , 465 Fax: , Εmail: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Τμήματα με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων του έργου με τίτλο: «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Τομεακών, Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων» της Κατηγορίας Πράξης «Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» του Έργου: «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09) του Ειδικού Στόχου 3.1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », συνολικού προϋπολογισμού ,00 (τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ ,00 + ΦΠΑ ,00 ), (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ) Σελίδα 1 από 83

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Τομεακών, Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων» της Κατηγορίας Πράξης «Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές», του Έργου: «Δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09) του Ειδικού Στόχου 3.1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΤΜΗΜΑ 3 ΤΙΤΛΟΣ Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης. Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης. Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης. Σελίδα 2 από 83

3 ΤΜΗΜΑ 4 ΤΜΗΜΑ 5 ΤΜΗΜΑ 6 ΤΜΗΜΑ 7 Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης. Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης. Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης. Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης. ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων /Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΤΜΗΜΑ 3 Περιφέρειες και Δήμοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης Περιφέρειες και Δήμοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης Περιφέρειες και Δήμοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης Σελίδα 3 από 83

4 ΤΜΗΜΑ 4 Περιφέρειες και Δήμοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιφέρειες και Δήμοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ΤΜΗΜΑ 5 όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης Περιφέρειες και Δήμοι της ΤΜΗΜΑ 6 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης Περιφέρειες και Δήμοι της ΤΜΗΜΑ 7 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Μέρους Α / 3.2 της παρούσας προκήρυξης Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για ζητήματα ίσων ευκαιριών ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός σε Τμήματα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο προϋπολογισμός όλων των Τμημάτων του Έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται, ανά Τμήμα, ως εξής: Τμήμα Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) Τμήμα , ,00 Τμήμα , ,00 Τμήμα , ,00 Τμήμα , ,00 Τμήμα , ,00 Τμήμα , ,00 Τμήμα , ,00 Σύνολο , ,00 Σελίδα 4 από 83

5 Και συγκεκριμένα : ,00ευρώ ( ,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ,00 ευρώ. ΦΠΑ) για τον Άξονα Προτεραιότητας 7 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης) ,00 ευρώ ( ,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ,00 ευρώ. ΦΠΑ) (3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου) ,00 ευρώ ( ,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ,00 ευρώ. ΦΠΑ) (2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους. Ειδικότερα, χρηματοδοτείται από το E.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (Άξονες Προτεραιότητας 07, 08 και 09) στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα τη ΣΑΕ 455/8 του Υπουργείου Εσωτερικών (με ενάριθμο 2012ΣΕ ) ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΤΜΗΜΑ 3 ΤΜΗΜΑ 4 ΤΜΗΜΑ 5 ΤΜΗΜΑ 6 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ειδικότερα επιμερίζονται ανά παραδοτέο (βλ. σχετικό Πίνακα Μέρος Α /3.4 της παρούσας) 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ειδικότερα επιμερίζονται ανά παραδοτέο (βλ. σχετικό Πίνακα Μέρος Α /3.4 της παρούσας) 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ειδικότερα επιμερίζονται ανά παραδοτέο (βλ. σχετικό Πίνακα Μέρος Α /3.4 της παρούσας) 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ειδικότερα επιμερίζονται ανά παραδοτέο (βλ. σχετικό Πίνακα Μέρος Α /3..4 της παρούσας) 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ειδικότερα επιμερίζονται ανά παραδοτέο (βλ. σχετικό Πίνακα Μέρος Α /3.4 της παρούσας) 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ειδικότερα επιμερίζονται ανά παραδοτέο (βλ. σχετικό Πίνακα Μέρος Α /3.4 της Σελίδα 5 από 83

6 ΤΜΗΜΑ 7 παρούσας) 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ειδικότερα επιμερίζονται ανά παραδοτέο (βλ. σχετικό Πίνακα Μέρος Α /3.4 της παρούσας) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , ημέρα Πέμπτη, ώρα 15:00. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ , ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» Κοραή 4, Αθήνα, 2 ος Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου , ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00, Κοραή 4, Αθήνα, 2 ος Όροφος Σελίδα 6 από 83

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α... 9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 9 I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΣ) ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΙΣΧΥΣ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» IV. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 7 από 83

8 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ V. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 8 από 83

9 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 9 από 83

10 I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1. Συνοπτική παρουσίαση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α 147/ ) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», όπως ισχύει. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μέσα από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση επιχειρεί να αναδείξει τον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κεντρικός στόχος της παρέμβασης της Γ.Γ.Ι.Φ, που αποτελεί στόχο και του ΕΣΠΑ είναι η ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των µηχανισµών και των δομών σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων και των πολιτικών ισότητας καθώς και η αποτελεσματική ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης μέσα από την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ. Οι στόχοι της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (όπως απορρέουν από το νέο Οργανισμό της ΓΓΙΦ, Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ Α 17/ ) είναι: Να βελτιώσει τη θέση των γυναικών στον εργασιακό χώρο και ειδικότερα ως προς την επαγγελματική εξέλιξη και τις αμοιβές. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να διευκολύνει τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Να περιορίσει τα φαινόμενα βίας και παράνομης διακίνησης σε βάρος των γυναικών. Να καταπολεμήσει τα στερεότυπα για το ρόλο των δύο φύλων μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» της ΓΓΙΦ συστήθηκε στη ΓΓΙΦ με την υπ αριθμ. 131/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 887/ ), σύμφωνα με την παράγραφο 5 (β) του Άρθρου 5 του ν. 3614/2007, όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ Β 1179/ ), τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β 653/ ) και ισχύει. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ασκεί καθήκοντα δικαιούχου στα ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4, του ν. 3614/2007, στα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ, για πράξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Η ίδια Ειδική Υπηρεσία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διαμόρφωση θέσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Ε.Σ.Σ.Α.Α. και του Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ. και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του ν.3614/2007, και ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης των δράσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3614/2007, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Σελίδα 10 από 83

11 1.2. Το περιβάλλον του Έργου Το ΕΣΠΑ Το ΕΣΠΑ αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «.εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου». Για τη διαμόρφωση του ΕΣΠΑ ως εγγράφου προγραμματισμού, αξιοποιήθηκαν εισροές από ένα σημαντικό αριθμό προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, κατευθύνσεων - πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ποσοτικών δεδομένων και μελετών. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Στο ΕΣΠΑ αναφέρεται ρητά ότι «σημαντικό οριζόντιο στόχο του συνόλου του Προγράμματος και του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας, αποτελεί η αποτελεσματική ένταξη της εθνικής πολιτικής ισότητας σε όλο το πεδίο της δημόσιας δράσης, Κεντρική Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, στην ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών ισότητας για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη δημόσια ζωή και του αποκλεισμού των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων από αυτή». Η πολιτική ισότητας η οποία διαπνέει το ΕΣΠΑ βασίζεται στη «διπλή» προσέγγιση: 1. Προώθησης εξειδικευμένων στοχευμένων μέτρων υποστήριξης των γυναικών, και 2. Αποτελεσματικότερης προσαρμογής της διάστασης του φύλου στις τομεακές και περιφερειακές πολιτικές όλων των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ (gender mainstreaming). Η πολιτική αυτή αποτυπώνεται στον: Γενικό στόχο 11: «Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη- απασχόληση κοινωνική συνοχή)» και στον Γενικό στόχο 12: Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών, όπου ρητά αναφέρεται : «Σημαντικό οριζόντιο στόχο αποτελεί η αποτελεσματική ένταξη της εθνικής πολιτικής Ισότητας σε όλο το πεδίο της δημόσιας δράσης (κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση), στην ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών ισότητας με στοχευμένες παρεμβάσεις αντιμετώπισης των ανισοτήτων στη δημόσια ζωή και του αποκλεισμού ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων από αυτή». Επίσης, στο πλαίσιο θα προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός των δομών και μηχανισμών παραγωγής και εφαρμογής πολιτικής και μέτρων ισότητας, η συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και η συνεχής διαβούλευση με τις γυναικείες οργανώσεις και ευρύτερα με την κοινωνία των πολιτών Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράμματα Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου (63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης). Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας Το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Το ΕΠ συνιστά μια ολοκληρωμένη δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων με τις οποίες προσδοκάται ότι θα αντιμετωπισθούν οι βασικές δυσλειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης, σε ότι αφορά τους βασικούς συντελεστές διοικητικής ικανότητας (ανθρώπινο δυναμικό, κανονιστικό πλαίσιο, δομές και συστήματα) και Σελίδα 11 από 83

12 στο επίπεδο της διαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών και στο επίπεδο της εφαρμογής τους από τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Ο ως άνω στρατηγικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω σε τέσσερις (4) γενικούς στόχους, με βάση τους οποίους το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε άξονες. Στο πλαίσιο του Ε.Π. περιλαμβάνεται ο Άξονας ΙΙΙ (Γενικός στόχος ΙΙΙ): Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης, με ειδικούς στόχους: - τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων. - την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα Ο Άξονας ΙΙΙ «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Ο Άξονας ΙΙΙ σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις αλλά και τις Εθνικές προτεραιότητες για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και τον Γενικό Στόχο 11 του ΕΣΠΑ έτσι ώστε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» να διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, οριζόντια, στο σύνολο των παρεμβάσεων του. Γενικός στόχος του Άξονα ΙΙΙ είναι η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών και των δομών σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων και των πολιτικών ισότητας καθώς και η αποτελεσματική ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης μέσα από την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ. Έμφαση επίσης θα δοθεί στην ενίσχυση της παρουσίας και συμμετοχής των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ειδικοί στόχοι - Ε.Σ. 3.1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων. - Ε.Σ. 3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα. Στον Ειδικό Στόχο 3.1. του Άξονα ΙΙΙ προβλέπονται δράσεις, κωδικοποίησης των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων, αξιολόγησης των επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων, προαγωγής της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, και ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής πολιτικών ισότητας και των μηχανισμών της ισότητας των φύλων για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας. Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.1. εντάσσεται και το Έργο «Δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης, παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές», που αφορά στην εκπόνηση μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης, παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την υλοποίηση και την αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων. Σελίδα 12 από 83

13 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΣ) 2.1. Γενικές Επισημάνσεις H ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές (gender mainstreaming) αποτελεί βασικό στόχο και ολοκληρωμένη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, και συνιστά αφενός στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1996 και, αφετέρου, κεντρικό πυλώνα του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων (www.isotita.gr) που εκπόνησε και υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών ισότητας, έτσι ώστε και τα δύο φύλα να επωφελούνται ισότιμα από όλες τις πολιτικές και δράσεις, σε όλα τα επίπεδα και στάδια της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής (gender impact assessment). Με τη μεταρρύθμιση της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») συνενώθηκαν στους νέους Δήμους (Αυτοδιοίκηση Α βαθμού) όλες οι αρμοδιότητες στους τομείς της φροντίδας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της πρόνοιας. Στις Περιφέρειες (Αυτοδιοίκηση Β Βαθμού) δημιουργήθηκαν εκ νέου Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ), με στόχο την ένταξη της ισότητας των φύλων στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας και την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων για τις γυναίκες [άρθρο 186, VI, του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α )]. Στους Δήμους (Αυτοδιοίκηση Α Βαθμού) οι πολιτικές ισότητας των φύλων αποτελούν πλέον ρητή αρμοδιότητα με τη δημιουργία υπηρεσιακών μονάδων, με αντικείμενο την Κοινωνική Πολιτική και την Πολιτική Ισότητας των Φύλων ή Τμήματος Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο κατάρτισης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας [του άρθρου 97 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α )]. Η σύσταση υπηρεσιακής μονάδας για τις πολιτικές ισότητας των φύλων σε επίπεδο Δήμου επιτρέπει την ανάπτυξη των εκάστοτε δημοτικών πολιτικών και προγραμμάτων γύρω από ένα κομβικό σημείο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος συντονισμού, πληροφόρησης, ενημέρωσης και δικτύωσης αφενός καλύπτοντας ευρύτερες περιοχές, προγράμματα, συναρμόδιους φορείς και γυναικείες οργανώσεις, και αφετέρου επιτρέποντας την αποτελεσματική διασύνδεσή τους. Επίσης, προβλέπεται η συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας [άρθρο 70 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)], με τη συμμετοχή αιρετών, υπηρεσιακών στελεχών, καθώς και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές, εκπροσώπων των ΜΚΟ και γυναικείων οργανώσεων της περιοχής. Επομένως, η ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές των Δήμων και Περιφερειών αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλει με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει πιο αντιληπτή η έννοια του φύλου στη θεώρηση της δημοκρατίας, καθώς η Αυτοδιοίκηση αποτελεί προνομιακό χώρο πολιτικής συμμετοχής, «ως εξουσία εγγύτερη στον πολίτη» και άρα πιο προσβάσιμη σε ομάδες της τοπικής κοινωνίας. Ο ρόλος της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της ένταξης της ισότητας των φύλων κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς: Οι Περιφέρειες, ως δεύτερος βαθμός Αυτοδιοίκησης με κύρια αρμοδιότητα το σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης στους τομείς Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας, Φυσικών Πόρων-Ενέργειας-Βιομηχανίας, Απασχόλησης-Εμπορίου- Τουρισμού, Μεταφορών-Επικοινωνιών Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος, Υγείας, Παιδείας- Πολιτισμού-Αθλητισμού, Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας, έχουν κρίσιμο ρόλο στην πολιτική για την ισότητα των φύλων. Η ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλα τα στάδια σχεδιασμού υλοποίησης και αξιολόγησης του Περιφερειακού Σχεδίου Ανάπτυξης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων με γνώμονα την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας. Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις είναι αυτές που αναλαμβάνουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την άσκηση μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής για την περιοχή τους, η οποία θα αξιοποιεί τα τοπικά και Σελίδα 13 από 83

14 περιφερειακά πλεονεκτήματα. Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις είναι, επίσης, αυτές που θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν τις επιμέρους τομεακές πολιτικές του στρατηγικού σχεδιασμού, ενώ όλες οι τοπικές ανάγκες θα ικανοποιούνται από τα τοπικά όργανα και θεσμούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ως βασικός φορέας πολιτικής και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ένταξη της ισότητας των φύλων. Οι Δήμοι αποτελούν τη βαθμίδα διακυβέρνησης που βρίσκεται εγγύτερα στον/στην πολίτη και ως εκ τούτου αποτελούν το καταλληλότερο δυνατό πεδίο για την καταπολέμηση της διαιώνισης και της αναπαραγωγής ανισοτήτων, και την προώθηση μιας πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι μπορούν, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές τους και σε συνεργασία με ολόκληρο το φάσμα των τοπικών φορέων και των γυναικείων οργανώσεων, να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων. Ήδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και Προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, στην υποστήριξη και τη φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με έμφαση στη συμβουλευτική στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, που αποτελεί άλλωστε βασικό στόχο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο της πρόληψης και την καταπολέμησης όλων των μορφών έμφυλης βίας. Εξάλλου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ήδη εμπειρία στην προώθηση της ισότητας των φύλων στον τομέα της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης γυναικών, στη δημιουργία κέντρων φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς και στην πληροφόρηση γυναικών ή γενικότερα στην υποστήριξη δομών ισότητας. Η εμπειρία αυτή ανέδειξε την ανάγκη συστηματοποίησης των παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών σε τοπικό επίπεδο, την ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές του Δήμου με τη δημιουργία υπηρεσιακών μονάδων για την ισότητα των φύλων στους νέους οργανισμούς των Δήμων που θα καλύπτει τη βιωσιμότητα των πολιτικών και την παροχή συναφών υπηρεσιών Περιγραφή Αντικειμένου και Στόχου Η παρούσα προκήρυξη με τίτλο: «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Περιφερειακών/Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Τομεακών, Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων» του Έργου: «Δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές», έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) στις Περιφέρειες και τους Δήμους (όπως ειδικότερα καταγράφονται κατωτέρω στον Πίνακα 1 Α Μέρος/3.2), καθώς και την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή Περιφερειακών/Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων. Στόχος της παρούσας Προκήρυξης είναι η δημιουργία σχετικών μεθοδολογιών και εργαλείων, όπως επίσης και η ανάπτυξη ενεργειών, η εφαρμογή και η αξιολόγησή τους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές (gender mainstreaming) της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, στόχο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η υποστήριξη των Περιφερειών και των Δήμων, ώστε να εντάξουν ουσιαστικά και ενεργά πολιτικές ισότητας των φύλων στο πρόγραμμά τους και στις δράσεις τους, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, τόσο στην εσωτερική τους οργάνωση όσο και στο σχεδιασμό/υλοποίηση των πολιτικών τους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την παροχή υπηρεσιών τους προς τους/τις ωφελούμενους/ες πολίτες. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει ήδη αναπτύξει πρότυπο Σύστημα Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) με τη μορφή δύο (2) διακριτών Οδηγών Εφαρμογής για τις Περιφέρειες και τους Δήμους αντίστοιχα που μαζί με άλλο υποστηρικτικό υλικό είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ, (www.isotita.gr, Οι Οδηγοί αυτοί εκπονήθηκαν με σκοπό την διευκόλυνση του/των Σελίδα 14 από 83

15 Aναδόχου/ων για την υλοποίηση του έργου του/τους και την παροχή μεθοδολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη Τοπικών/Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων. Ο/Οι Ανάδοχος/οι καλείται/ούνται να εξειδικεύσει/ουν το πρότυπο Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) για κάθε Δήμο και Περιφέρεια και να στηρίξει/ουν την ανάπτυξη Περιφερειακών/Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων. 3.ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 3.1. Μεθοδολογία Υλοποίησης Βασικό χαρακτηριστικό της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming) είναι ότι έχει ως απώτερο στόχο τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της να είναι μόνιμα. Αυτό σημαίνει ότι, πριν από κάθε ενέργεια και απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου, καθώς κάθε εφαρμογή πολιτικής και δράσης επιφέρει διαφορετικές επιπτώσεις στους άνδρες και τις γυναίκες. Η ένταξη της διάστασης του φύλου αφορά σε όλο το εύρος των πολιτικών, δράσεων και ενεργειών της Δημόσιας Διοίκησης. Η Δημόσια Διοίκηση ως κατεξοχήν αρμόδια για την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή του gender mainstreaming. Όταν πραγματοποιείται σε βάθος ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι διοικητικές αποφάσεις και λειτουργίες έχουν επιπτώσεις στους άνδρες και στις γυναίκες, οι συνθήκες προσαρμόζονται, ώστε να υπάρχει βελτίωση των διαδικασιών και των προτεραιοτήτων που τίθενται σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον η εφαρμογή του gender mainstreaming στη δημόσια διοίκηση με την εμπλοκή όλων των ιεραρχικών βαθμίδων, κρίνεται σημαντική, καθώς μπορεί να αναβαθμίσει και να βελτιώσει τις δραστηριότητες της δημόσιας διοίκησης, αφού ως τεχνική μπορεί να παράσχει εγγυημένα αποτελέσματα, και να προετοιμάσει το έδαφος για νόμιμες, ασφαλείς, δημοκρατικές και αποδοτικές δημόσιες υπηρεσίες εξίσου για τους άνδρες και τις γυναίκες. Το gender mainstreaming υποδηλώνει ότι όλοι οι φορείς λήψης αποφάσεων και το διοικητικό προσωπικό του δημόσιου τομέα θα πρέπει να γνωρίζουν, να αποδέχονται και να εργάζονται εντατικά για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Για την εξειδίκευση του πρότυπου ΣΕΙΦ στις Περιφέρειες και στους Δήμους, ο/οι υποψήφιος/οι Ανάδοχος/οι είναι απαραίτητο να λάβει/ουν υπόψη του/τους τη μεθοδολογία που προτείνεται στους Οδηγούς Εφαρμογής του πρότυπου ΣΕΙΦ αναρτημένοι μαζί με άλλο υποστηρικτικό υλικό στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ (www.isotita.gr, Η εξειδίκευση του πρότυπου ΣΕΙΦ θα υλοποιηθεί από τον/τους Ανάδοχο/Αναδόχους σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, στους οποίους ο/οι Ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να παράσχει/ουν επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική βοήθεια και υποστήριξη. Διευκρινιστικά σημειώνεται ότι η εξειδίκευση του πρότυπου ΣΕΙΦ θα πραγματοποιηθεί διακριτά για κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια και Δήμο. Στο πλαίσιο του Έργου έχει ήδη συσταθεί Ομάδα Εργασίας («Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή του πρότυπου συστήματος Ένταξης της Ισότητας στην Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού») η οποία αποτελείται από υπαλλήλους που έχουν ήδη ορισθεί ως εμπειρογνώμονες ισότητας των φύλων (gender experts) από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, καθώς και από στέλεχος της ΓΓΙΦ. Τα μέλη της ομάδας θα αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ των φορέων από τους οποίους προέρχονται (Δήμους και Περιφέρειες ), της ΕΥΕ/ΓΓΙΦ, καθώς και του/των Αναδόχων που θα αναπτύξει/ουν και θα εφαρμόσει/σουν Περιφερειακά/Τοπικά Προγράμματα Ισότητας στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Ο/Οι Ανάδοχος/οι, όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του πρότυπου ΣΕΙΦ για κάθε Περιφέρεια και Δήμο είναι απαραίτητο να λάβει/ουν υπόψη του/ους την μεθοδολογία που προτείνεται στους Οδηγούς Εφαρμογής του πρότυπου ΣΕΙΦ αναρτημένοι μαζί με άλλο υποστηρικτικό υλικό στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ (www.isotita.gr, αλλά και να την εξειδικεύσει/ουν με βάση: α) τις ειδικότερες εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες για κάθε Δήμο και Περιφέρεια, και β) τις ειδικότερες πολιτικές για κάθε Σελίδα 15 από 83

16 Δήμο και Περιφέρεια για την ισότητα των φύλων σε διάφορα πεδία πολιτικής/δράσης. Ως ενδεικτικά θεματικά πεδία δημόσιας πολιτικής σημειώνονται τα ακόλουθα: 1. Οικονομική ανάπτυξη (π.χ. επιχειρηματικότητα) και απασχόληση (π.χ. ενεργητικές πολιτικές, εξισορρόπηση οικογενειακής/ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, εργασιακές σχέσεις, ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας κ.ά.). 2. Βία κατά των γυναικών (ενδο-οικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας, βιασμός, trafficking κ.λπ.). 3. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. 4. Καταπολέμηση έμφυλων στερεότυπων. 5. Κινητικότητα και μεταφορές. 6. Περιβάλλον. 7. Πολιτισμός, αθλητισμός και ψυχαγωγία. 8. Πολλαπλές διακρίσεις ή αποκλεισμοί (άτομα με αναπηρίες, μετανάστριες, ηλικιωμένες, Ρομά κ.ά.). 9. Πολιτική συμμετοχή και προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων (οικονομικά, πολιτικά, συνδικαλιστικά κ.ά.) και στην κοινωνία των πολιτών. 10. Υγεία (σεξουαλική, αναπαραγωγική κ.ά.). Επιπλέον, κατά την εξειδίκευση του πρότυπου ΣΕΙΦ για κάθε Περιφέρεια και Δήμο είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα εξής: α) υπάρχουσες μελέτες και αναλύσεις που εντοπίζουν τα κενά και τα ελλείμματα ως προς το φύλο στους διάφορους τομείς πολιτικής, β) το θεσμικό πλαίσιο, γ) τη δομή και τη λειτουργία των οργανισμών των Δήμων και Περιφερειών, και δ) τα Επιχειρησιακά Σχέδια που έχουν καταρτίσει οι Περιφέρειες και οι Δήμοι. Στην εξειδίκευση του ΣΕΙΦ είναι απαραίτητο μεταξύ άλλων για κάθε Περιφέρεια και Δήμο να: προσδιοριστούν οι ομάδες στόχου προτεραιότητας και οι απαραίτητες παρεμβάσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων, τεθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι και δείκτες ως προς τις επιπτώσεις στο φύλο των δημόσιων πολιτικών, εντοπιστούν και να προταθούν οι αναγκαίες θεσμικές, οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές που απαιτούνται στον εκάστοτε φορέα άσκησης δημόσιας πολιτικής για την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις εκάστοτε πολιτικές και δράσεις. Η υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων για κάθε Δήμο και Περιφέρεια, που θα σχεδιαστούν από τον/τους Ανάδοχο/ους, θα αποτελέσει την πιλοτική εφαρμογή των Τοπικών/Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων 3.2 Προσέγγιση Υλοποίησης του Έργου σε Τμήματα Με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιχειρήθηκε ο συνολικός επανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του προγράμματος «Καλλικράτης». Συνολικά συστάθηκαν επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με χώρο ευθύνης που περιλαμβάνει από μία έως τρεις περιφέρειες και καθήκον την εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο. Σελίδα 16 από 83

17 Εξαιτίας της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς του Έργου, το Έργο θα υλοποιηθεί σε επτά (7) ξεχωριστά Τμήματα, βάσει της λογικής της σύστασης των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των μεγαλύτερων πληθυσμιακά Δήμων, τα οποία αναπτύσσονται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια και είναι τα εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕΙΦ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Περιφέρεια Αττικής 2. Δήμος Αθηναίων 3. Δήμος Πειραιώς 4. Δήμος Αχαρνών 5. Δήμος Περιστερίου 6. Δήμος Νίκαιας- Αγίου Ρέντη ΤΜΗΜΑ 2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕΙΦ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Περιφέρεια Θεσσαλίας 2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 3. Δήμος Λάρισας 4. Δήμος Βόλου 5. Δήμος Χαλκιδέων ΤΜΗΜΑ 3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕΙΦ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Περιφέρεια Ηπείρου 2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 3. Δήμος Ιωαννιτών ΤΜΗΜΑ 4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕΙΦ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Περιφέρεια Πελοποννήσου 2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 4. Δήμος Πατραίων 5. Δήμος Κέρκυρας ΤΜΗΜΑ 5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕΙΦ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 3. Δήμος Ρόδου Σελίδα 17 από 83

18 ΤΜΗΜΑ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕΙΦ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Περιφέρεια Κρήτης 2. Δήμος Ηρακλείου 3. Δήμος Χανίων ΤΜΗΜΑ 7. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕΙΦ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 3. Δήμος Θεσσαλονίκης 3.3 Προδιαγραφές Παραδοτέων Κατά την εξειδίκευση του πρότυπου ΣΕΙΦ, για κάθε Περιφέρεια και Δήμο, θα πρέπει να οριοθετούνται και να τεκμηριώνονται οι προτεραιότητες των προτεινόμενων παρεμβάσεων, να εκτιμώνται οι απαιτούμενοι πόροι, να εντοπίζονται οι προϋποθέσεις επιτυχίας, να περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, να αναλύεται ο απαιτούμενος προϋπολογισμός κ.ά. Οι ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου του/των Αναδόχου/ων είναι οι εξής: Μελέτη ανάπτυξης του Έργου Η μελέτη ανάπτυξης του Έργου αφορά στην αποτύπωση κατ ελάχιστον α) των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του, β) του αναλυτικού προγράμματος και του χρονοπρογραμματισμού των ενεργειών του γ) του μεθοδολογικού πλαισίου προσέγγισής του, δ) των προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων που πιθανά προκύψουν κατά την υλοποίησή του κ.λπ. Ειδικότερα, ο/οι Ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να προσδιορίσει/ουν και να περιγράψει/ουν κατ ελάχιστον, τα κάτωθι, για κάθε Περιφέρεια και Δήμο: 1. Τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ορθής υλοποίησής του. 2. Τις ενέργειες και τους στόχους τους, τα παραδοτέα του Έργου, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους. 3. Το μεθοδολογικό πλαίσιο των ενεργειών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου. 4. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για κάθε ενέργεια και παραδοτέο του Έργου. 5. Τα πιθανά προβλήματα και τους κινδύνους που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 6. Τη στρατηγική επικοινωνίας της εξειδίκευσης του πρότυπου ΣΕΙΦ για κάθε Περιφέρεια και Δήμο, η οποία πρέπει να διατρέχει όλες τις ενέργειες, καθώς και τις δράσεις δημοσιότητας/ευαισθητοποίησης των τοπικών και περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας. Απαιτούνται κατ ελάχιστον τα εξής: α) Διοργάνωση τουλάχιστον μιας (1) ημερίδας είτε για την ενημέρωση των τοπικών φορέων και ΜΚΟ ή/και των πολιτών για την υλοποίηση του Έργου είτε για την προβολή των αποτελεσμάτων του. Σελίδα 18 από 83

19 β) Διοργάνωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) ενημερωτικών/τεχνικών συναντήσεων με το προσωπικό των Δήμων και των Περιφερειών με σκοπό την ενημέρωση για το περιεχόμενο και την υλοποίηση του Έργου καθώς επίσης και τη βασική πληροφόρηση και επιμόρφωση προς ένα πυρήνα στελεχών των Δήμων και των Περιφερειών. γ) Εκπόνηση έντυπων ή/και ηλεκτρονικών ενημερωτικών φυλλαδίων, αναφορικά με την υλοποίηση και τα αποτελέσματα του Έργου. δ) Δημιουργία και αποστολή τουλάχιστον πέντε (5) ενημερωτικών δελτίων (newsletters) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο προσωπικό των Δήμων και Περιφερειών και σε συνεργαζόμενους τοπικούς φορείς και ΜΚΟ), που θα περιλαμβάνουν ενημέρωση για πολιτικές/δράσεις ισότητας των φύλων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. ε) Συλλογή και έγκαιρη αποστολή πληροφοριακού υλικού για θέματα ισότητας των φύλων (π.χ. νόμοι, μελέτες/έρευνες, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.), καθώς και έγκαιρη αποστολή ενημερωτικού υλικού που θα αφορά στην προκήρυξη σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 7. Το πλαίσιο σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων της εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών ως προς το φύλο (gender impact assessment). 8. Το πλαίσιο παρακολούθησης όλων των ενεργειών του Έργου και το πλαίσιο αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής των Τοπικών/Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων Μελέτη καταγραφής και αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον για κάθε Περιφέρεια και Δήμο Στο πλαίσιο επιτυχούς υλοποίησης του Έργου κρίνεται απαραίτητο να εκπονηθεί μια μελέτη που θα συμβάλει με στοχευμένο και τεκμηριωμένο τρόπο στη μετέπειτα εξειδίκευση του πρότυπου ΣΕΙΦ και στην υλοποίηση των Τοπικών/Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας των φύλων. Η μελέτη αφορά κατ ελάχιστον στη συστηματική συλλογή στοιχείων, στην επεξεργασία τους και στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά: α) με τη δομή και τη λειτουργία των οργανισμών/φορέων για κάθε Δήμο και Περιφέρεια, γενικό θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο του οργανισμού, ειδικό θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο (όπου υπάρχει) για την ισότητα των φύλων (π.χ. Τμήμα Ισότητας, Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου κ.λπ.). υπηρεσίες που θα μπορούσαν να εμπλακούν σε δράσεις για την ισότητα των φύλων (πχ. Διεύθυνση Προγραμματισμού), εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, ΜΚΟ και γυναικείες οργανώσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων. β) με τους/τις υπαλλήλους-στελέχη, εκπροσώπους εποπτευομένων φορέων που εμπλέκονται στις δράσεις που υλοποιούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, και γ) με τις προϋπάρχουσες και υφιστάμενες πολιτικές, παρεμβάσεις και μέτρα που έχουν υλοποιηθεί ανά πεδίο πολιτικής σε θέματα ισότητας των φύλων, και αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες, δηλαδή: καλές πρακτικές ως προς τα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στη διοίκηση, την οργανωτική δομή ανά Περιφέρεια και Δήμο, Σελίδα 19 από 83

20 εξειδικευμένες πολιτικές που προωθούν την ισότητα των φύλων, δράσεις που έχουν αποτυπωθεί στα Επιχειρησιακά Σχέδια των Δήμων και Περιφερειών, με στόχο να προγραμματιστούν στοχευμένες και συγκεκριμένες ενέργειες για την αποτελεσματική ένταξη της οπτικής του φύλου. Επίσης, θα εκπονηθεί η μεθοδολογία εκτίμησης των επιπτώσεων εφαρμογής των παραπάνω ενεργειών με την οπτική του φύλου (gender impact assessment), με στόχο τον εντοπισμό των σημείων εκείνων που χρήζουν τροποποίησης για την ορθή και ποιοτική εφαρμογή της ένταξης της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming) στην αυτοδιοίκηση. Η εκτίμηση αυτή θα εξετάσει αν οι επιπτώσεις είναι αρνητικές, θετικές ή ουδέτερες ως προς το φύλο. Επιπλέον, στην ανωτέρω μελέτη θα πραγματοποιηθεί ανάλυση του κόστους των πολιτικών και παρεμβάσεων για κάθε Περιφέρεια και Δήμο, με σκοπό να εκτιμηθεί το ύψος του ποσού του προϋπολογισμού τους που έχει ή και που πρόκειται να αξιοποιηθεί για δράσεις που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων. Τέλος, η μελέτη σκόπιμο είναι να ιεραρχήσει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην καταγραφή της κατάστασης σε σχέση με την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης Εγχειρίδιο Εξειδίκευσης του πρότυπου ΣΕΙΦ της ΓΓΙΦ για την υλοποίηση Τοπικών/ Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων για κάθε Δήμο και Περιφέρεια Ο/Οι Ανάδοχος/οι θα εκπονήσει/ουν Εγχειρίδιο Εξειδίκευσης του πρότυπου ΣΕΙΦ της ΓΓΙΦ (για κάθε Δήμο και Περιφέρεια), θα προσαρμόσει/ουν και θα αναπτύξει/ουν τα βήματα εκείνα που είναι απαραίτητα στην επιτυχή και στοχευμένη υλοποίηση των Τοπικών/Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων. Ο/οι υποψήφιος/οι Ανάδοχος/οι κατά την εκπόνησή του Εγχειριδίου είναι απαραίτητο να λάβει/ουν υπόψη του/ους τη μεθοδολογία που προτείνεται στους Οδηγούς Εφαρμογής του πρότυπου ΣΕΙΦ της ΓΓΙΦ, αναρτημένοι μαζί με άλλο υποστηρικτικό υλικό στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ (www.isotita.gr, Επίσης, σημαντικό εργαλείο που θα ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνησή του είναι η ανωτέρω μελέτη καταγραφής και αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον για κάθε Περιφέρεια και Δήμο. Στο Εγχειρίδιο Εξειδίκευσης του ΣΕΙΦ ο/οι Ανάδοχος/οι, για κάθε Δήμο και Περιφέρεια, θα προσδιορίσει/ουν και αναλύσει/ουν την κάθε προτεινόμενη παρέμβαση για την ένταξη της ισότητας των φύλων ανά πεδίο πολιτικής. Συγκεκριμένα, για κάθε προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: 1. Τίτλος Προτεινόμενης Παρέμβασης. Στο σημείο αυτό θα οριστεί ο τίτλος της κάθε παρέμβασης (π.χ. αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα συλλογικά όργανα του Δήμου ή/και της Περιφέρειας). 2. Στόχος και Σκοπός Προτεινόμενης Παρέμβασης. Στο σημείο αυτό, θα περιγραφεί ο σκοπός και οι στόχοι (διορθωτικοί και διαμορφωτικοί) της κάθε προτεινόμενης παρέμβασης, ως εξής: α) αναφορά στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της παρέμβασης, σε σχέση με πιθανές επιπτώσεις ως προς το φύλο, β) σκοπιμότητα προτεινόμενης παρέμβασης και αναμενόμενες επιπτώσεις σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, γ) καταγραφή επιδιωκόμενων στόχων, οι οποίοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι, δ) προσδιορισμός κρίσιμων παραγόντων εφαρμογής και επιτυχίας της προτεινόμενης παρέμβασης, και ε) αναφορά στα θεσμικά μέτρα και τις αναγκαίες ρυθμιστικές παρεμβάσεις που πρέπει να ληφθούν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 3. Τρόπος Υλοποίησης Προτεινόμενης Παρέμβασης. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου προτεινόμενης παρέμβασης και πλάνο ενεργειών αποτυπωμένο σε αναλυτικό διάγραμμα. Η παρέμβαση θα αφορά στην επιλογή τουλάχιστον τριών (3) από τα προαναφερόμενα στην παρ. 3.1 θεματικά πεδία δημόσιας πολιτικής. Σελίδα 20 από 83

21 Επίσης,ενδεικτικά περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: o o o o o Υπόδειξη προφίλ ατόμων, υπηρεσιών, τοπικών φορέων, ΜΚΟ και γυναικείων οργανώσεων για κάθε Περιφέρεια και Δήμο που απαιτούνται για την εκπόνηση και υλοποίηση της προτεινόμενης παρέμβασης. Κατάρτιση πλάνου για την ανάπτυξη ενεργειών με σκοπό την ενημέρωση και πιθανή επιμόρφωση των εμπλεκομένων ατόμων και ομάδων για κάθε Περιφέρεια και Δήμο (στρατηγική επικοινωνίας). Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων και δράσεων για κάθε εμπλεκόμενο επίπεδο διοίκησης. Υπόδειξη επαρκών υποδομών και τεχνολογικών μέσων. Προτάσεις διαρθρωτικών αλλαγών για την εφαρμογή των παρεμβάσεων [π.χ. προτάσεις για έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών κειμένων (π.χ. Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και ΚΥΑ, Εγκυκλίων κ.τ.λ.) σε εκτέλεση, εξειδίκευση, ή συμπλήρωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας που σχετίζεται με την εφαρμογή της για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming) για κάθε Περιφέρεια και Δήμο]. 4. Κόστος εφαρμογής της προτεινόμενης παρέμβασης σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Δήμου και της Περιφέρειας και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. 5. Τρόπος εφαρμογής της μεθοδολογίας εκτίμησης των επιπτώσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων με την οπτική του φύλου (που αναπτύχθηκε στη μελέτη καταγραφής). 6. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από τους εμπλεκόμενους φορείς των προτεινόμενων παρεμβάσεων η εξαμηνία έκθεση πεπραγμένων του/των Αναδόχου/ων για κάθε Δήμο και Περιφέρεια Η 1 η εξαμηνιαία έκθεση πεπραγμένων του/των αναδόχου/ων περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των ενεργειών του/των αναδόχου/ων με συγκεκριμένες χρονικές αναφορές ανά υλοποιηθείσα στο πρώτο εξάμηνο ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ενεργειών δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που υλοποίησε/αν ο/οι Ανάδοχος/οι στο εν λόγω εξάμηνο η εξαμηνία έκθεση πεπραγμένων του/των Αναδόχου/ων για κάθε Δήμο και Περιφέρεια Η 2 η εξαμηνιαία έκθεση πεπραγμένων του/των αναδόχου/ων περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των ενεργειών του/των αναδόχου/ων με συγκεκριμένες χρονικές αναφορές ανά υλοποιηθείσα στο δεύτερο εξάμηνο ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ενεργειών δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που υλοποίησε/αν ο/οι Ανάδοχος/οι στο εν λόγω εξάμηνο η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης των Τοπικών/Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας για κάθε Δήμο και Περιφέρεια Η 1 η Ετήσια έκθεση Υλοποίησης των Τοπικών/Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας και των συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων παρεμβάσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον την τεκμηριωμένη αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Τοπικού/Περιφερειακού Προγράμματος Ισότητας και προτάσεις για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Σελίδα 21 από 83

Προκήρυξη 10 /2013. Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε Τμήματα

Προκήρυξη 10 /2013. Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε Τμήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)/ Μονάδα Γ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ»

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΠΝ-ΗΒΧ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 30/05/2012 Αρ. Πρωτ. 1716. Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4

ΑΔΑ: Β4ΡΠΝ-ΗΒΧ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 30/05/2012 Αρ. Πρωτ. 1716. Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ: Οργάνωσης & Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κωδ.: 106 77 Αθήνα Πληροφορίες: Θεώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Αθήνα, Μάιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5)

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) Αριθμ Πρωτ.: 1839 Αθήνα, 02/05/2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) «ΚΥΨΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» του Υποέργου 1 της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΡΙΝ-0Κ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 718/03-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 507/03-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα