Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα Αντωνοπούλου Φ. Διονυσία Καθηγήτρια Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι αλλαγές που συντελούνται στα κοινωνικοοικονομικά δρώμενα στη χώρα μας διαμορφώνουν και το περιβάλλον που βιώνουν οι μονογονεϊκές οικογένειες. H αντιμετώπιση των μονογονεϊκών οικογενειών ως παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αποτελεί βασικό στόχο σε κράτος με κοινωνικό χαρακτήρα. Σκοπός: της παρούσης εργασίας ήταν η μελέτη του φαινομένου των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα και η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα. Υλικό Μέθοδος: Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε τυχαίο δείγμα μονογονεϊκών οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά στα αστικά κέντρα και στην επαρχεία. Το δείγμα μελέτης αποτέλεσαν 206 μόνοι γονείς με εξαρτώμενα παιδιά. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 16 (SPSS Inc, Chicago, IL). Αποτελέσματα: Από τους 206 συμμετέχοντες στη μελέτη, οι 181 ήταν γυναίκες και οι 25 άνδρες. Η μέση ηλικία των υπευθύνων των μονογονεϊκών οικογενειών ήταν 44 έτη ενώ το 41,7% είχε ένα παιδί και το 41,3% είχε 2 παιδιά. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, το 39,3% ήταν απόφοιτοι Λυκείου. Σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες, το 66,1% των μόνων γονέων εξέφρασαν ανάγκες ψυχολογικής στήριξης. Το 27,2% έχει απευθυνθεί στο κράτος για ψυχολογική στήριξη, το 20,9% έχει απευθυνθεί στην εκκλησία και το 18,0% έχει απευθυνθεί στις οργανώσεις. Το 32,5% των μόνων γονέων εξέφρασε ανάγκη για εργασία. Συμπεράσματα: Στις ελληνικές μονογονεϊκές οικογένειες παρατηρείται υψηλή ανάγκη ψυχολογικής στήριξης και εργασίας. Η ψυχολογική κατάσταση, όπως προκύπτει από την ζήτηση για ψυχολογική στήριξη των μόνων γονέων με εξαρτώμενα παιδιά και η έλλειψη εργασίας φαίνεται να σχετίζονται με την μορφή της μονογονεϊκότητας, την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο και τον τόπο διαμονής της μονογονεϊκής οικογένειας. Copyright 2012 Σελίδα 422

2 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume,3 rd Issue, July September 2012 Λέξεις κλειδιά: Μονογονεϊκή οικογένεια, κοινωνικές ανάγκες, ψυχολογική ανάγκη, μορφή μονογονεϊκότητας. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Αντωνοπούλου Κωστούρου Διονυσία, Τηλ: , Αργυροκάστρου 71, Ίλιον Τ.Κ. 131, The influence of single parenthood on the social needs of the single parent Antonopoulou F. Dionysia Lecturer TEI Athens, Department of Health Care Social Units Administrator ABSTRACT The changes occurring in the socio-economic situation in our country shape the environment that single - parent families experience. The treatment of single- parent families as a factor of economic and social development is a key objective in a state with a social character. AIM: The aim of this study was to research the phenomenon of single- parent families in Greece, and the effect of single parenthood on the social needs of the single parent. MATERIAL-METHOD: A specially designed, anonymous questionnaire was used for this research, which was given to a random sample of single-parent families with dependent children both in the urban centers and in the province. The study sample consisted of 206 single parents with dependent children. The statistical analysis was carried out with the use of the statistical package SPSS, (SPSS Inc, Chicago, IL). RESULTS: Of the 206 participants in the study, 181 were women and 25 were men. The average age of the heads of single parent families was 44 years, while 41.7% had one child and 41.3% had 2 children. Regarding the educational level of the participants, 39.3% were high school graduates. In relation to social needs, 66.1% of single parents expresed a need for psychological support. 27.2% reported the state for psychological support. 20.9% resorted to church and the 18.0% had applied to organizations. The 32.5% of single parents expressed a need for work. CONCLUSIONS: In Greek single-parent families there is an increased need for psychological support and employment. The psychological situation, as seen in the demand for psychological support of single parents with dependent children and the lack of employment, seem to relate Copyright 2012 Σελίδα 423

3 to the form of single parenthood, marital status, educational level and residence of the single parent family. Keywords: Single-parent family, social needs, psychological need, form of single parenthood. ΕΙΣΑΓΩΓΗ τη σύγχρονη εποχή, η παραδοσιακή Σ οικογένεια συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο και τη θέση της παίρνουν καινούργιες «μορφές» οικογένειας με χαρακτηριστικότερες τις «μονογονεϊκές οικογένειες» 1,2. Ως αποτέλεσμα, απορρέουν νέες κοινωνικές ανάγκες oι οποίες διαμορφώνονται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση της μονογονεϊκής οικογένειας. Δεδομένου, ότι δεν υπάρχει διεθνώς κατοχυρωμένος ορισμός της μονογονεϊκότητας ούτε καμία χώρα διαθέτει έναν και μοναδικό -«επίσημο»- ορισμό, οι όψεις της μονογονεϊκότητας και οι ορισμοί που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ποικίλουν ανάλογα με τη φύση της μελέτης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται: «Ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο αλλά ίσως μαζί με άλλα άτομα (π.χ. τους γονείς CORRESPONDING AUTHOR Antonopoulou Dionisia, 71 Argirokastrou St., Ilion, 13123, Tel: , του/της)-ζει με ένα τουλάχιστον ανύπαντρο παιδί, εξαρτώμενο από αυτόν». Ο όρος «εξαρτώμενο παιδί» έχει ως βασικό κριτήριο προσδιορισμού την ηλικία. 3 Για τον ορισμό του εξαρτώμενου παιδιού, στο πλαίσιο του ορισμού της μονογονεϊκής οικογένειας έχει επικρατήσει, στις περισσότερες χώρες, το όριο της ηλικίας των 18 ετών. 3 Ο όρος «εξαρτώμενο παιδί» αποτελεί κατά συνθήκη ορισμό με βάση νομικές ρυθμίσεις και παραδοσιακές πρακτικές, στοχεύοντας στον προσδιορισμό πραγματικών τομών στη ζωή των ατόμων της συγκεκριμένης ομάδας. Συνεπώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι εθνικές νομοθεσίες είναι πολλές φορές ασαφείς και αντιφατικές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας κατάλληλης βάσης για ρυθμίσεις. Στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των μονογονεϊκών οικογενειών έχει διπλασιαστεί, σε σχέση με την προηγούμενη 10ετία. 4 Η αυξητική τάση των μονογονεϊκών Copyright 2012 Σελίδα 424

4 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume,3 rd Issue, July September 2012 οικογενειών στην Ελλάδα επιβάλλει εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής, με σκοπό την στήριξη των οικογενειών που βιώνουν που χαρακτηρίζεται από ποικιλία δομών με διαφοροποίηση των αναγκών και των δυνατοτήτων των μελών της. Η εν δυνάμει φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με ρευστότητα της οικογένειας, δημιουργεί ολοκληρωμένο τρόπο και με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 5,6 Ένα μεγάλο ποσοστό των οικογενειών αυτών, υφίσταται στερήσεις αγαθών που εκδηλώνονται ποικιλοτρόπως και σχετίζονται ανάγκες ανασφάλειας, σύγχυσης, αβεβαιότητας και ασάφειας. Σε ότι αφορά την σχέση οικογένειας και εργασίας, αν και προφανώς υπερισχύουν οι απαιτήσεις της εργασίας, αποφασιστικής σημασίας είναι η με ποικίλα κοινωνικά προβλήματα. 7 Το προστασία της οικογένειας 11,12, γεγονός ότι στις μονογονεϊκές οικογένειες ένας γονέας επωμίζεται όλα τα βάρη της επιβεβαιώνοντας το προστατευτικό οικογενειακό δίχτυ. οικογένειας, οι δυνατότητες για απόλαυση Οι κοινωνικές και λοιπές ανάγκες που αγαθών, όπως της μόρφωσης, της υγείας, της ένταξης στην αγορά εργασίας κ.λ.π., καθώς και η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, είναι ελάχιστες ή σχεδόν ανύπαρκτες αφού ο απαιτούμενος χρόνος αλλά και οι οικονομικές δυνατότητες περιορίζονται. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα μέχρι εκδηλώνονται στις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά, περικλείουν χαρακτηριστικά αποστέρησης, απαγόρευσης ή επισφαλή αίσθηση ασφάλειας. Ωστόσο, οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες που δημιουργούν επιπτώσεις στις κοινωνικές και όχι μόνον ανάγκες των μονογονεϊκών το 1950 ο θεσμός της οικογένειας είχε οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά στην πολλαπλό λειτουργικό ρόλο. Εξυπηρετούσε πολλαπλές λειτουργικές ανάγκες μιας Ελλάδα, είναι σύνθετες και διαφορετικές σε κάθε περίπτωση. 13,15 κλειστής κοινωνίας, όπου πέραν της διατήρησης του ανθρώπινου γένους, εξυπηρετούσε την οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική, ηθική και ψυχολογική ανάγκη. 8,9,10 Ορισμένες από αυτές τις ανάγκες αργότερα, ανέλαβε το ίδιο το κράτος, αν και σήμερα στην Ελλάδα ακόμα παρατηρείται Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα με εξαρτώμενα παιδιά και η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα με εξαρτώμενα παιδιά. έντονα προστατευτικό δίχτυ της οικογένειας. 1 Στη σύγχρονη συζυγική συμβατική οικογένεια, παρουσιάζεται μια ρευστότητα Copyright 2012 Σελίδα 425

5 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα μελέτης αποτέλεσαν 206 μόνοι γονείς (χήρος/α-χωρισμένος/η-σε διάστασηάγαμος κατ επιλογή και άγαμος λόγω εγκατάλειψης) με εξαρτώμενα παιδιά στην Ελλάδα, (181 γυναίκες και 25 άνδρες) που ζούσαν στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη και στην επαρχία. Ως εξαρτώμενα παιδιά θεωρήθηκαν ανύπανδρα παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών και έως 24 ετών εφόσον σπουδάζουν και δεν εργάζονται. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα, από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι τον Μάϊο του Για την συλλογή των δεδομένων σχεδιάστηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες της έρευνας, το οποίον συμπληρώνονταν ανώνυμα. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε από την ερευνήτρια και βασίστηκε σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 30 κλειστού τύπου ερωτήσεις και εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν κοινωνικές ανάγκες των μονογονεϊκών οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά. Αναλυτικότερα, το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τέσσερις (4) βασικές ενότητες: α) Η πρώτη ενότητα αποτελείτο από εικοσιμία (21) ερωτήσεις που αφορούσαν τα κοινωνικο- δημογραφικά χαρακτηριστικά των μονογονεϊκών οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά. β) Η δεύτερη ενότητα αποτελείτο από τέσσαρες (4) ερωτήσεις και περιελάμβανε τα οικογενειακά επιδόματα και προβλήματα των μονογονεϊκών οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά. γ) Η τρίτη ενότητα αποτελείτο από τρεις (3) ερωτήσεις και περιελάμβανε τις ανάγκες, την κοινωνική βοήθεια και τα επίπεδα βοήθειας των μονογονεϊκών οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά. δ) Η τέταρτη ενότητα αποτελείτο από δύο (2) ερωτήσεις και περιελάμβανε τις συνθήκες ζωής και τον ελεύθερο χρόνο των μονογονεϊκών οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά. Δεδομένου, ότι επρόκειτο για ένα νέο ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε ο απαραίτητος έλεγχος εγκυρότητας του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 10 μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά στην Αθήνα (έλεγχος Φυσιογνωμικής εγκυρότητας -Face validity) και σε 5 επαγγελματίες υγείας (έλεγχος Εγκυρότητας περιεχομένου -Content validity). Κατόπιν, υπήρξαν μικρές τροποποιήσεις στις ερωτήσεις που αφορούσαν την εργασία, τις συνθήκες ζωής και τον ελεύθερο χρόνο. Η επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία από τους συλλόγους των μονογονεϊκών οικογενειών. Συνολικά, μοιράστηκαν 300 ερωτηματολόγια σε μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά και απάντησαν τα 206 άτομα. Αναλυτικότερα, στα αστικά κέντρα, Copyright 2012 Σελίδα 426

6 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume,3 rd Issue, July September 2012 Αθήνα και Θεσσαλονίκη συμπληρώθηκαν 108 ερωτηματολόγια και από την επαρχία συμπληρώθηκαν 98 ερωτηματολόγια. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 68,6%. Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ενημερώθηκαν προφορικά και γραπτά από την ερευνήτρια για τον σκοπό της μελέτης και τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS, version (SPSS Inc, Chicago, IL). πολιτιστική και αθλητική ανάγκη, το 8,7% (18 άτομα) απευθύνθηκε στο κράτος για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης, το 5,3% (11 άτομα) απευθύνθηκε στη εκκλησία και το 10,7% (22 άτομα) απευθύνθηκε στις οργανώσεις (Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). (πίνακας 3.) Φροντίδα βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας: Από τους μόνους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα, το 17,1% (35 άτομα) δήλωσε ανάγκη φροντίδας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ψυχολογική στήριξη: Από τους μόνους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων, το 66,1%, (136 άτομα) δήλωσε ανάγκη ψυχολογικής στήριξης, το 27,2% (56 άτομα) απευθύνθηκε στο κράτος για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης, το 20,9% (43 άτομα) απευθύνθηκε στη εκκλησία και το 18% (37 άτομα) απευθύνθηκαν στις οργανώσεις (Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) (πίνακας 1.) Εργασία: Από τους μόνους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα το 32,5% (67 άτομα) δήλωσε ανάγκη εργασίας, το 20,4% (42 άτομα) απευθύνθηκε στο κράτος για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης και το 12,1% (25 άτομα) απευθύνθηκε στη εκκλησία. (πίνακας 2.) Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις : Από τους μόνους γονείς που συμμετείχαν βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας, το 10,7% (22 άτομα) απευθύνθηκε στο κράτος για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης, το 4,9% (10 άτομα) απευθύνθηκε στη εκκλησία και το 1,5% (3 άτομα) απευθύνθηκε στις οργανώσεις (Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). (πίνακας 4) Εκπαίδευση : Από τους μόνους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα, το 15,5% (32 άτομα) δήλωσε ανάγκη εκπαίδευσης, το 7,3% (15 άτομα) απευθύνθηκε στο κράτος για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης, το 2,9% (6 άτομα) απευθύνθηκε στη εκκλησία και το 5,3% (11 άτομα) απευθύνθηκε στις οργανώσεις (Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ). (πίνακας 5) Υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες : το 9,2% (19 άτομα) δήλωσε ανάγκη στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, το 4,4% (9 στην έρευνα, το 24,7% (51 άτομα) δήλωσε άτομα) απευθύνθηκε στο κράτος για την Copyright 2012 Σελίδα 427

7 κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης, το 2,9% (6 άτομα) απευθύνθηκε στη εκκλησία και το 1,9% (4 άτομα) απευθύνθηκε στις οργανώσεις (Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ). (πίνακας 6). Στέγαση : Από τους μόνους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα, το 11,2% (23 άτομα) δήλωσε ανάγκη στέγασης, το 7,8% (16 άτομα) απευθύνθηκε στο κράτος για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης, το 1,9% (4 άτομα) απευθύνθηκε στη εκκλησία και το 1,5% (3 άτομα) απευθύνθηκε στις οργανώσεις (Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ). (πίνακας 7) Σε σχέση με την οικογένεια: Από τους μόνους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα το 86,4%% (178 άτομα) δήλωσε ότι έχουν καλές σχέσεις με την οικογένειά τους, ενώ το 5,8% (12 άτομα) ότι δεν έχουν καλές σχέσεις με την οικογένεια τους. (πίνακας 8) Σε σχέση με τις ανάγκες και την οικογένεια των μονογονεϊκών οικογενειών το 80,1% (165 άτομα) δήλωσε ότι στις ανάγκες τους, τους βοηθάει η οικογένειά τους. Οι ανάγκες που οι μόνοι γονείς απευθύνονται στην οικογένεια τους ήταν η ανάγκη: για φύλαξη παιδιών το 64,2% (106 άτομα), για ηθική στήριξη το 81,2% (134 άτομα), για υλική στήριξη το 50,3% (83 άτομα). (πίνακας 9) Η έρευνα έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μονογονεϊκών οικογενειών 72,7% (87 άτομα) με εξαρτώμενα παιδιά που ζήτησαν ψυχολογική στήριξη ήταν αυτοί που προήρχοντο από χωρισμό/διάσταση, οι μόνοι γονείς που είχαν δύο παιδιά 65,3% ( 64 άτομα) και αυτοί με υψηλότερο (τριτοβάθμιο) μορφωτικό επίπεδο 73,0% (54 άτομα). Επίσης από τους μόνους γονείς με εξαρτώμενα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με τις ανάγκες που εκδηλώνουν, διαπιστώθηκε ότι αυτοί που ζουν στην επαρχία δηλώνουν περισσότερες ανάγκες. Οι μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη εκδήλωσαν μεγαλύτερη ζήτηση για ψυχολογική στήριξη. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Μελετώντας τα δημογραφικά δεδομένα του δείγματος, παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες υπεύθυνοι μονογονεϊκών οικογενειών, αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των μόνων γονέων στην Ελλάδα έναντι των ανδρών. Η μεγαλύτερη αναλογία γυναικών που διαπιστώνεται στην σύνθεση του πληθυσμού της έρευνας δικαιολογείται λόγω του ισχυρότερου συναισθηματικού δεσμού μητέρας και παιδιού αλλά και λόγω του ρόλου της γυναίκας μάνας σε σχέση με το μεγάλωμα των παιδιών. Παρότι, οι ρόλοι των ανδρών Copyright 2012 Σελίδα 428

8 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume,3 rd Issue, July September 2012 και των γυναικών αλλάζουν, εντούτοις στη πραγματικότητα οι μητέρες κυριαρχούν στην στήριξη αποτελούν τις κύριες ανάγκες που οι μόνοι γονείς απευθύνονται στην οικογένεια καθημερινή ζωή των παιδιών. Για πολλά τους και συγκεκριμένα, στη χώρα μας, οι χρόνια, ο κύριος ρόλος της γυναίκας ήταν αυτός της μητέρας όπου με δυσκολία παραχωρούσε τμήμα του πεδίου της, δηλαδή στενοί συγγενείς και τα μέλη της οικογένειας εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή όχι μόνον την ανατροφή των παιδιών, στον άνδρα 3. εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής Το εύρημα της παρούσας μελέτης ως προς την πλειονότητα της γυναικείας μονογονεϊκοτητας με εξαρτώμενα παιδιά στην Ελλάδα συμφωνεί με την μελέτη των Κικίλια και συν., 13 που διερευνούσε τις διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα και έδειξε ότι η μονογονεϊκότητα είναι γένους θηλυκού. Το εύρημα επίσης συμφωνεί και με κοινωνίας αλλά και εξαιτίας της έλλειψης συλλογικών-δημόσιων παροχών, κρατικών παροχών προς την οικογένεια, αλλά και την περιορισμένη ανάπτυξη γενικά του Κράτους Πρόνοιας. 15 Το συγγενικό δίκτυο αλλά και το φιλικό, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και να εξασφαλίσουν κατά κάποιο τρόπο κάποια κοινωνική προστασία και φροντίδα σε περίπτωση σοβαρής ανάγκης, ανεργίας, την μελέτη των Μιχαϊλίδου και συν., 16 που χωρισμού, ασθένειας, φύλαξης παιδιών, αλλά διερευνούσε την ενσωμάτωση των απόψεων των παιδιών στις πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και κατέληξε στο και στην παροχή κατοικίας, στην εξεύρεση εργασίας κ.λ.π., επίσης στην κοινωνικότητα και στην συμπαράσταση γενικότερα κατά τις δύσκολες στιγμές της ζωής της οικογένειας. 16 συμπέρασμα ότι ο "μόνος γονέας" είναι Το αποτέλεσμα της μελέτης συμφωνεί με συνήθως γένους θηλυκού, εκδηλώνοντας τον διακρατική μελέτη17, που αφορά τις κατεξοχήν μητρικό ρόλο της γυναίκας. Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης έδειξαν, ότι η μέση ηλικία των υπευθύνων προσδοκίες των ερωτηθέντων από το Ελληνικό κράτος, τους εργοδότες και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ως προς την μόνων γονέων ήταν τα 44 έτη, αποτέλεσμα, άσκηση πολιτικών για την οικογένεια. Η που συμφωνεί με ευρήματα άλλης μελέτης και διερευνά την ενσωμάτωση των απόψεων των παιδιών στις πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η παρούσα έρευνα επίσης έδειξε, ότι η 14 τελευταία αυτή μελέτη έδειξε ότι, η υποδομή στην Ελλάδα, για την φροντίδα των παιδιών είναι ανεπαρκής και ο ρόλος των άτυπων δικτύων, είναι πολύ σημαντικός στη στήριξη των λειτουργιών της οικογένεια. Υποστηρίζεται ότι η ελληνική εμπειρική φύλαξη παιδιών και η υλική και ηθική πραγματικότητα, καταδεικνύει ότι οι Copyright 2012 Σελίδα 429

9 λειτουργίες του θεσμού της οικογένειας στο πλαίσιο της αποδυνάμωσης του παρεμβατικού ρόλου του κράτους ενισχύονται ιδεολογικά και πρακτικά, ως εξόχως πρόσφορα μέσα ή και μηχανισμοί κοινωνικής άμυνας και προστασίας. Ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό του δείγματος της παρούσης έρευνας και συγκεκριμένα το 66,1% δήλωσε ανάγκη ψυχολογικής στήριξης ενώ το 32,5% δήλωσε ανάγκη εξεύρεσης εργασίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλης έρευνας19 και ενισχύουν την άποψη ότι η μονογονεϊκότητα επιδρά στην εκδήλωση ψυχολογικών αναγκών στους μόνους γονείς. Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο 16, με στόχο την σκιαγράφηση της κυπριακής μονογονεϊκής οικογένειας, επισημαίνοντας τα κοινωνικά, ψυχολογικά και οικονομικά τους δεδομένα προκειμένου να επισημανθούν ομοιότητες και ιδιαιτερότητές του, σε σύγκριση με άλλες δυτικές κοινωνίες, βρέθηκε ανάλογη σχέση μεταξύ μονογονεϊκότητας, ψυχολογικής ανάγκης και ανάγκης εξεύρεσης εργασίας. Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι οι υπεύθυνοι μόνοι γονείς αναφέρουν ζήτηση εργασίας ως συνέπεια των αυξημένων υποχρεώσεων και γενικότερα του πολλαπλού ρόλου του μόνου γονέα., 20 Ως γνωστό, η εργασία αποτελεί βασικό παράγοντα που διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τις βασικές ανάγκες της 18 οικογένειας, ειδικά της μονογονεϊκής οικογένειας με εξαρτώμενα παιδιά. Η απουσία κάλυψης της ανάγκης της εργασίας, παρασύρει και σχεδόν όλες της υπόλοιπες ανάγκες που παρουσιάζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά και προκαλούν στην οικογένεια χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Οι ελλείψεις και τα εμπόδια από πλευρά της «προσφοράς» όπως χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων, έλλειψη πρόσβασης σε υποδομές φροντίδας (π.χ φύλαξη παιδιών), δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας (π.χ. ανάγκη φροντίδας παιδιών λόγω ανεπάρκειας αντίστοιχων υποδομών) ή χρόνιες ασθένειες κ.λ.π οδηγούν την μονογονεϊκή οικογένεια με εξαρτώμενα παιδιά σε κοινωνικό αποκλεισμό. Η σχέση των υπευθύνων των μονογνεϊκών οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά με την αγορά εργασίας επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων όπως οι ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει η αγορά εργασίας, η επάρκεια της κοινωνικής υποδομής, η διαθεσιμότητα θέσεων μερικής απασχόλησης, τα επαγγελματικά και κοινωνικά ωράρια, οι επιμέρους ρυθμίσεις πρόνοιας και επιδόματα, ο βαθμός στήριξης από τη διευρυμένη οικογένεια, το φορολογικό σύστημα κ.λ.π. Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενο να παρουσιάζονται σημαντικές δυσκολίες και προβληματισμοί Copyright 2012 Σελίδα 430

10 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume,3 rd Issue, July September 2012 Οι φορείς που σχεδιάζουν και χαράσσουν κοινωνική πολιτική και αναπτύσσουν διάφορες «αποδοτικές προσεγγίσεις» 21 στο πλαίσιο του κοινωνικού σχεδιασμού προκειμένου να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, επίμονες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την πρόκληση του φαινομένου των μονογονεϊκών οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά που έχουν ανάγκη ολοκληρωμένου τρόπου αντιμετώπισης, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξία. Μια κοινωνία, για να έχει συνοχή και συνέχεια αλλά και να ευημερεί, θα πρέπει να λαμβάνει «μέτρα πρόνοιας» για αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Ειδικότερα, θα πρέπει να καταπολεμά και να ελαχιστοποιεί τα φαινόμενα, που αποκόπτουν τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά, από τον κοινωνικό ιστό, τα οποία δεν είναι αποτέλεσμα μόνον έλλειψης οικονομικών πόρων, αλλά ενός πολυδιάστατου συνδυασμού στοιχείων, που αποστερούν ή δυσκολεύουν τους σε δημόσια και κοινωνικά αγαθά. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ την πρόσβασή Από την έρευνα διαπιστώνεται η πλειονότητα της γυναικείας μονογονεϊκότητας έναντι των ανδρών μόνων γονέων με εξαρτώμενα παιδιά, όπως επίσης ότι αυτές οι οικογένειες σε μεγάλο ποσοστό στηρίζονται στις οικογένειές Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες βιώνουν ανάγκη ψυχολογικής στήριξης, αφού παρατηρείται υψηλό ποσοστό ζήτησης για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Μεγαλύτερο ποσοστό ζήτησης για ψυχολογική στήριξη παρουσιάζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες που προέρχονται από χωρισμό/διάσταση, οι μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν 2 παιδιά και οι μονογοεϊκές οικογένειες που έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Επίσης η ανάγκη για εργασία ευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Μαράτου- Αλιπράντη Λ. Μορφές οικογένειας και οικονομική ανέχεια: μια πρώτη προσέγγιση, στο Φτώχεια και κοινωνικός Αποκλεισμός. Πρακτικά εισηγήσεων, ΕΚΚΕ, Αθήνα, ΚΑΡΛΟΣΑ Μ, Μαράτου Αλιπράντη Λ. Νέες Μορφές Οικογένειας και Κοινωνική Πολιτική: Η Περίπτωση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, στο Μαράτου- Αλιπράντη Λ. (επιμ), Οικογένειες και Κράτος Πρόνοιας στην Ευρώπη Τάσεις και προκλήσεις στον εικοστό πρώτο αιώνα, ΕΚΚΕ, Αθήνα, Κογκίδου Δ. Μονογονεϊκές οικογένειες Πραγματικότητα-Προτάσεις. «Νέα Σύνορα»-Α.Α. Εκδ., Λιβάνη, Αθήνα, Απογραφή πληθυσμού. ΕΣΥΕ, 2001 τους. Αναλυτικότερα, η ανάγκη φροντίδας 5. Στασινοπούλου O. Από το κράτος πρόνοιας στο «νέο» προνοιακό βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας καπιταλισμό: Φροντίδα και γήρανση - η παρέχεται σε μεγάλο ποσοστό από την σύγχρονη πλουραλιστική πρόκληση.3η οικογένεια των μονογονεϊκών οικογενειών. έκδοση, Gutenberg, Αθήνα, Copyright 2012 Σελίδα 431

11 6. Σακελλαρόπουλος Θ. (επιμ.) Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους. Τόμος α, 1η έκδοση, Κριτική, Αθήνα, Στοθόπουλος Π. Κοινοτική Εργασία: διαδικασία, μέθοδοι και τεχνικές παρέμβασης. Εκδ., Παπαζήσης, Αθήνα, Γεώργας Δ. Ψυχολογικές και οικολογικές διαστάσεις στη δομή και λειτουργία της οικογένειας, στο Σ. Παπαστάμου, Σ. Κανελλάκη, Α. Μάντογλου, Σ. Σαμαρτζή, Ν. Χρηστάκης. (επιμ.) Η ψυχολογία στο σταυροδρόμι των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας, Εκδ., Καστανιώτη, Αθήνα, Μαλούτας Θ, Οικονόμου Δ. (επιμ.). Προβλήματα ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα: Χωρικές και τομεακές προσεγγίσεις. Εκδ., Εξάντας, Αθήνα, Μουσούρου Λ. Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Οικογένειας. Εκδ., Gutenberg, Αθήνα, Μουσούρου Λ. Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική. Εκδ., Gutenberg, Αθήνα, Ματσαγκάνης Μ. Προοπτικές του Κοινωνικού κράτους στη Νότια Ευρώπη. Εκδ., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Κικίλιας Η, Παπαλιού Ο, Φαγαδάκη Ε. Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην Ελλάδα, εκδ., ΕΚΚΕ, Αθήνα, Μιχαϊλίδου Μ, Μουρίκη Α, Gazon E. Τελική Έκθεση για την Εφαρμογή της Δράσης, ΕΚΚΕ, Αθήνα, Βενιέρης Δ, Παπαθεοδώρου Χρ. Η Κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα. Προκλήσεις, Προοπτικές. Εκδ., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Μαράτου - Αλιπράντη Λ. Διαγενεακές σχέσεις στη σύγχρονη εποχή: Θεωρήσεις, τάσεις, πρακτικές. Συγκριτική επισκόπηση. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 98-99, Εκδ., ΕΚΚΕ, Αθήνα, Μουσούρου Λ, Στρατηγάκη Μ. Προσδοκίες ως προς την άσκηση πολιτικών για την οικογένεια. διακρατική έρευνα, Improving Policy Responses and Outcomes to Socio- Economic Challenges (IPROSEC), Αθήνα, Τσίγκανου Ι. Αποκλεισμοί και εντάξεις στο πλαίσιο της οικογένειας: Η Ελληνική εμπειρία, στο Μαράτου Αλιπράντη Λ.(επιμ.) Οικογένειες και Κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη. Τάσεις και προκλήσεις στον εικοστό πρώτο αιώνα,. Εκδ., Gutenberg, Αθήνα, Πατίδου Ε, Λιάκου Μ. επιμ, έρευνα, Η επίδραση της μονογονεϊκότητας, της μετανάστευσης και του χαμηλού κοινωνικού-οικονομικού επιπέδου στην παραβατική συμπεριφορά του παιδιού. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/κης Γεν. Δ/νση ποιότητας ζωής, Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Π.Κ.Υ.Π.Ο.Π, Νικολάου Η. Έκθεση κατά του ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με τις μονογονεϊκές Copyright 2012 Σελίδα 432

12 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume,3 rd Issue, July September 2012 οικογένειες. Αρ.Φακ. Α.Κ.Ρ 25, Λευκωσία, 7 Μαΐου, Τσομπάνογλου Γ, Κορρές Γ, Γιαννοπούλου Ι. Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Ενσωμάτωσης. Εκδ., Παπαζήση, Αθήνα, Copyright 2012 Σελίδα 433

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1. Κοινωνικές Ανάγκες % θετικής Ν απάντησης Έχετε απευθυνθεί (α) στο κράτος (β) στην εκκλησία οργανώσεις (γ) στις για ανάγκη: στήριξης Ψυχολογικής (α) 56 (β) 43 (γ) 43 27,2 20,9 20,9 Πίνακας 2. Κοινωνική Ανάγκη % θετικής Ν απάντησης Έχετε απευθυνθεί (α) στο κράτος (β) στην εκκλησία (γ) στις οργανώσεις για ανάγκη: Εργασίας (α) 42 (β) 25 (γ) ,1 - Copyright 2012 Σελίδα 434

14 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 Πίνακας 3. Κοινωνικές Ανάγκες % θετικής Ν απάντησης Έχετε απευθυνθεί (α) στο κράτος (β) στην εκκλησία οργανώσεις (γ) στις για ανάγκη: Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις (α) 18 (β) 11 (α) 22 8,7 5,3 10,7 Πίνακας 4. Κοινωνικές Ανάγκες % θετικής Ν απάντησης Έχετε απευθυνθεί (α) στο κράτος (β) στην εκκλησία οργανώσεις (γ) στις για ανάγκη: Φροντίδα Βρεφών και Παιδιών προσχολικής Ηλικίας (α) 22 (β) 10 (γ) 3 10,7 4,9 1,5 Copyright 2012 Σελίδα 435

15 Πίνακας 5. Κοινωνικές Ανάγκες % θετικής Ν απάντησης Έχετε απευθυνθεί (α) στο κράτος (β) στην εκκλησία οργανώσεις (γ) στις για ανάγκη: εκπαίδευσης (α) 15 (β) 6 (γ) 11 7,3 2,9 5,3 Πίνακας 6. Κοινωνικές Ανάγκες % θετικής Ν απάντησης Έχετε απευθυνθεί (α) στο κράτος (β) στην εκκλησία οργανώσεις (γ) στις για ανάγκη: Υποστήριξη Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (α) 9 (β) 6 (γ) 4 4,4 2,9 1, 9 Copyright 2012 Σελίδα 436

16 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 Πίνακας 7. Κοινωνικές Ανάγκες % θετικής Ν απάντησης Έχετε απευθυνθεί (α) στο κράτος (β) στην εκκλησία οργανώσεις (γ) στις για ανάγκη: Στέγασης (α) 16 (β) 4 (γ) 3 7,8 1,9 1,5 Πίνακας 8. Κοινωνικές Ανάγκες και Οικογένεια Η οικογένειά σας βοηθάει στις ανάγκες Ν % Όχι 25 12,1 Ναι ,1 Δεν απαντά 16 7,,8 Πίνακα 9. Κοινωνικές Ανάγκες και Οικογένεια Ν % Τι είδους βοήθεια σας καλύπτει η οικογένειά σας Οικονομική 97 58,8 Υλική 83 50,3 Φύλαξη παιδιών ,2 Ηθική ,2 Σύλλογοι Μονογονεϊκών Οικογενειών- Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Επισκέψεις σε κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους- υπηρεσίες της Εκκλησίας- των. Συλλόγων Μονογονεϊκών Οικογενειών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Copyright 2012 Σελίδα 437

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κογκίδου. (2004). ηµογραφικές Εξελίξεις και Μεταβολές της Οικογενειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Καράβατος (Επιµ). Εντός και Εκτός και επί της Ψυχιατρικής, σσ 47-77. Θεσσαλονίκη: University Studio

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Επιστημονική υπεύθυνη: Ελένη Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της νόμιμης διαμονής στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα

Η επίδραση της νόμιμης διαμονής στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2009 4 (1), 45-62 Social Cohesion and Development 2009 4 (1), 45-62 Η επίδραση της νόμιμης διαμονής στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα Δέσποινα Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

1 European Commission (2003) The Social Situation in the European Union 2003. Report, Luxembourg: European Communities.

1 European Commission (2003) The Social Situation in the European Union 2003. Report, Luxembourg: European Communities. Κογκίδου. (2003). Προετοιµαζόµαστε για να Ζήσουµε σε µια Πολυπολιτισµική Κοινωνία; Στα: Πρακτικά του ιαπολιτισµική Εκπαίδευση -Η Εικόνα του ``Άλλου'' στη Σχολική και Ευρύτερη Ελληνική Κοινωνία, σσ 52-68.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών του γενικού νοσοκομείου Λάρνακας Κύπρου

Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών του γενικού νοσοκομείου Λάρνακας Κύπρου Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 4 th Issue, October December 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κογκίδου. (2001). Σύγχρονες Τάσεις της Οικογένειας στην Ελλάδα. Στο: Κογκίδου. κ.ά (επιµ.) Οι Οικογένειες στον 21 ο αιώνα, σσ. 5-35. Θεσσαλονίκη: Έκδοση ιδασκαλείου «ηµήτρης Γληνός». ήµητρα Κογκίδου Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

μετανάστριες καλές πρακτικές απασχόλησης ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ

μετανάστριες καλές πρακτικές απασχόλησης ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Y ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ P R O G R E S S (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ VS/2009/0383) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Eρευνών ΑΘΗΝΑ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ ΕΡΕΥΝΑ Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ Τζιάλλας Βασίλειος 1, Ρούτση Χριστίνα 2, Μαρβάκη Χριστίνα 3, Πολυκανδριώτη Μαρία 4, Τζιάλλας Δημήτριος 5, Τσαλκάνης Άγγελος 6 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιλογή κειμένων : Καθ. Χρ. Τσουραμάνης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου.

ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου. Υπεύθυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκτίμηση αναγκών υγείας των ατόμων που φροντίζουν ηλικιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου DR. EVANTHIA/EVITA EVANGELOY

Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου DR. EVANTHIA/EVITA EVANGELOY Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ. ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Tα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΙΑ, ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ;

ΠΑΙ ΙΑ, ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ; Κογκίδου. (2006) Παιδιά, Γονεϊκότητα και Κοινωνία: Τι Μπορούµε να Μάθουµε από τους Μόνους -Γονείς; Στo: M. Μαλικιώση Λοϊζου,. Σιδηροπούλου ηµακάκου και Γ. Κλεφτάρα (Επιµ.) Η Συµβουλευτική Ψυχολογία στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διπλωματική εργασία Το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά και Κοινωνική Ένταξη των Αιτούντων Άσυλο στην Κύπρο

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά και Κοινωνική Ένταξη των Αιτούντων Άσυλο στην Κύπρο Έργο της Κ.Π. Equal «Κοινωνικά ικαιώµατα για τους Αιτούντες Άσυλο, Κοινωνικά ικαιώµατα για Όλους» Κοινωνικά Χαρακτηριστικά και Κοινωνική Ένταξη των Αιτούντων Άσυλο στην Κύπρο Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισμό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Συχνά στις μέρες μας τονίζεται η ανάγκη να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι του σχολείου

Συχνά στις μέρες μας τονίζεται η ανάγκη να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι του σχολείου ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 71 ΑΠOΨEIΣ EKΠAIΔEYTIKΩN ΠPOΣXOΛIKHΣ AΓΩΓHΣ ΓIA TO OΛOHMEPO NHΠIAΓΩΓEIO: MIA MEΛETH ΠEPIΠTΩΣHΣ Των: Αμαλίας Α. Υφαντή και Ιωάννη Καραντζή Εισαγωγή Συχνά στις μέρες μας τονίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο «Φτώχεια», με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 2232/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Ιωάννης Βέργος

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Ιωάννης Βέργος ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ιωάννης Βέργος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης

Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης Ιωάννης Φύκαρης, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε., Ειδικός Επιστήµονας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Αναστασία Αρχοντόγλου, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΡΙΤΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της γης έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το ποσοστό των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνει συνεχώς και αυτό αποτελεί φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα