ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ"

Transcript

1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΑΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 1. Γηακόξθσζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Νέαο Μνζπλνύπνιεο Ρν παξφλ έξγν βξίζθεηαη ζην ζηάδην επηινγήο αλαδφρνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαθάησ παξεκβάζεηο: Αλνηθηόο ρώξνο αζιεηηζκνύ θαη πξαζίλνπ Ρν έξγν απηφ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ρψξνπ αζιεηηζκνχ ηεο πεξηνρήο λένπ νηθηζκνχ Λ. Κνζπλνχπνιεο ζηελ ΔΘΡΔΛΔΞΝΙ ζην Ν.Ρ. 41Ε. Ξξφθεηηαη γηα έλα επίπεδν ρψξν εκβαδνχ 7.470,00m 2 ζηνλ νπνίν ζα εθηειεζηνχλ νη θάησζη εξγαζίεο: - Γεκηνπξγία δηαδξφκνπ γηα αζιεηηζκφ θάξδνπο 2m θαη κήθνπο πεξίπνπ 318m. - Θαηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ εκβαδνχ 800m 2 (20x40m). - Θαηαζθεπή γεπέδνπ θαιαζνζθαίξηζεο εκβαδνχ 420m 2 (15x22m). - Θαηαζθεπή γεπέδνπ πεηνζθαίξηζεο εκβαδνχ 162m 2 (9x18m). - Ρνπνζέηεζε 3 ηξαπεδηψλ επηηξαπέδηαο πεηνζθαίξηζεο. - Γηακφξθσζε ρψξσλ παξαθνινχζεζεο ησλ αγψλσλ. - Πε φιν ην ρψξν ζα θπηεπηνχλ δέλδξα θαη ζάκλνη. Παηδηθή ραξά Ρν έξγν αθνξά ζηε δηακφξθσζε ελφο ρψξνπ παηρληδηνχ ηεο πεξηνρήο λένπ νηθηζκνχ Λ. Κνζπλνχπνιεο ζηελ ΔΘΡΔΛΔΞΝΙ ζην Ν.Ρ. 48, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 2.155m 2. Ξξφθεηηαη γηα έλα επίπεδν ρψξν, ρσξίο βιάζηεζε, ν νπνίνο ζα δηακνξθσζεί κε θακπχιεο γξακκέο κε ηηο νπνίεο ζα ηνλίδεηαη ε θίλεζε. Ζ δηαδξνκή εηζφδσλ θαη θίλεζεο ζηελ παηδηθή ραξά είλαη εκβαδνχ 275m 2. Πην βφξην, λφηην θαη δπηηθφ ηκήκα ηεο ζα δεκηνπξγεζνχλ νξγαλσκέλνη παηδφηνπνη ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.400m 2 ελψ έλαο ειεχζεξνο ρψξνο παηρληδηνχ (γήπεδν) ζα δεκηνπξγεζεί ζην αλαηνιηθφ ηκήκα. Ζ παηδηθή ραξά ζα έρεη πξφζβαζε απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Πεκεία ζηάζεο δεκηνπξγνχληαη ζε φιν ην ρψξν. Θα γίλνπλ εθζθαθέο θαη ηα πιηθά δαπέδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη κπεηφλ, βηνκεραληθνί θπβφιηζνη θαη αληηθξαδαζκηθφ δάπεδν. Δπίζεο ζε φιν ην ρψξν ζα θπηεπηνχλ δέλδξα θαη ζάκλνη. Ρν πξάζηλν ζα ηνπνζεηεζεί ζε επηθάλεηα 480m 2. ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 1. Έξγα νδνπνηίαο ζηνλ λέν νηθηζκό Νέαο Μνζπλνύπνιεο Ρν έξγν αθνξά ζηελ βειηίσζε βαηφηεηαο ησλ δξφκσλ θαζψο θαη ζηελ πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίσλ ζην λένη νηθηζκφ ηεο Λ. Κνζπλνχπνιεο Ρν έξγν βξίζθεηαη ζην ζηάδην επηινγήο αλαδφρνπ. Γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαθάησ παξεκβάζεηο:. Πιαθόζηξσζε πεδνδξνκίσλ (εκβαδόλ πεδνδξνκίσλ ,00 η.κ.): Δθζθαθή 0,30 κ. Θαηαζθεπή ππφβαζεο κε ακκνράιηθν πάρνπο 0,10 κ. Β120 (θνηηνζηξψζεσλ) 0,10 κ. Ξιάθεο πεδνδξνκίνπ. Θαηαζθεπή θξαζπεδνξείζξσλ. Ζ πιαθφζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ πξφθεηηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ ΑΚΔΑ

2 Αζθαιηόδξνκνη (εκβαδόλ δξόκσλ ,00 η.κ.): Δθζθαθή 0,50 κ. Θαηαζθεπή ππφβαζεο κε ακκνράιηθν πάρνπο 0,20 κ. Θαηαζθεπή βάζεο κε Α3 ζε δχν επηζηξψζεηο ησλ 0,10 κ. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε. Ηζνπεδσηηθή ζηξψζε 5 cm. Ράπεηαο θπθινθνξίαο 5 cm. 2. Οινθιήξσζε δηακόξθσζεο νδώλ ζηνλ λέν νηθηζκό Νέαο Μνζπλνύπνιεο Ρν παξφλ έξγν αθνξά ζηελ πινπνίεζε έξγσλ νδνπνηίαο ζε νδνχο ζηηο νπνίεο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην πξνεγνχκελν έξγν. Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εθπηψζεηο ησλ ππφινηπσλ έξγσλ ππνδνκψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ζηάδην επηινγήο αλαδφρνπ θαη νη εθπηψζεηο είλαη γλσζηέο ζηνλ Γήκν Θνκνηελήο. ΤΠΟΓΟΜΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Γεκηνπξγία ρώξσλ πξαζίλνπ ζηνλ λέν νηθηζκό Νέαο Μνζπλνύπνιεο Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο είλαη φηη ε αλέγεξζε ησλ θαηνηθηψλ πξνεγήζεθε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ (νδηθφ δίθηπν, χδξεπζε, απνρέηεπζε, ππνδνκέο πεξηβάιινληνο) κε απνηέιεζκα ελψ νη θαηνηθίεο είλαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην λα είλαη πξνβιεκαηηθή έσο αδχλαηε ε εγθαηάζηαζε θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή, ρσξίο πξφβιεςε γηα άκεζεο επεκβάζεηο γηα ηελ ηφλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ππνδνκέο πξαζίλνπ. Ζ πεξηνρή σο άξηη πνιενδνκεκέλε εκθαλίδεη πάξα πνιιέο ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο πεξηβάιινληνο θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηελ θάιπςε νπζησδψλ θελψλ ζε ηέηνηεο ππνδνκέο (ρψξνη πξαζίλνπ). Πηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηνη ρψξνη πξαζίλνπ, αθνχ ηέηνηνη ρψξνη δελ είραλ πξνβιεθζεί γηα ηελ πεξηνρή απφ ηελ επνρή πνπ θαηαζθεπάζηεθε ν νηθηζκφο. Κε ην παξφλ έξγν γίλεηαη πξνζπάζεηα αληηζηάζκηζεο ηεο απφηνκεο πνιενδνκίαο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ κε έξγα πεξηβάιινληνο απαξαίηεηα γηα κηα ζχγρξνλε πφιε. ΤΠΟΓΟΜΔ ΓΡΑΔΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 1. Γεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ επίδεημεο ησλ σθειεηώλ ηεο ΚηΠ γηα ηελ ελεκέξσζε εηδηθώλ θαηεγνξηώλ πιεζπζκνύ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Ρν έξγν απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΡΞΔ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Ζ ελεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο θιηκαθνχκελεο εθζηξαηείαο δεκνζηνπνίεζεο ε νπνία ζηεξίδεηαη απφ δηάθνξα κέζα φπσο νκηιίεο, έληππα, εθαξκνγέο ηειεζπλδηάζθεςεο. 2

3 Βαζηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηνπ ζηνρνζεηνχκελνπ θνηλνχ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο Δξγαζηεξίνπ Δπίδεημεο ησλ Ωθειεηψλ ηεο ΘηΞ. Ρν εξγαζηήξην ζα θηινμελείηαη ζε αίζνπζα ε νπνία ζα θαζνξηζηεί απφ ην Γήκν Θνκνηελήο. Θα απνηειεί δε, δσληαλφ παξάδεηγκα ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, απνζθνπψληαο έηζη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θαηνίθσλ κε ηηο πξννπηηθέο πνπ ηνπο αλνίγνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Ππκπιεξσκαηηθή ζηελ παξαπάλσ ελέξγεηα ζα είλαη ε παξαγσγή 25-ιεπηνπ ελεκεξσηηθνχ DVD κε πεξηερφκελν ζε 2 γιψζζεο (Διιεληθά θαη Οψζηθα), ην νπνίν ζα απνζθνπεί ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγνληαη κέζσ ηεο ΘηΞ. 2. ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Ζ νκάδα ζηφρνπ ηεο πξάμεο απνηειείηαη απφ εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο θαη ζπγθεθξηκέλα: Ξαιηλλνζηνχληεο Άλεξγνπο Θξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο Γπλαίθεο Κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο Νκάδεο κε πςειφ δείθηε ιεηηνπξγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ Δππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ (ηζηγγάλνη, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, ΑΚΔΑ) Δθπξνζψπνπο ηνπ Ρχπνπ θαη δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο Ωο πεξηνρή παξέκβαζεο νξίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο, κε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο φπνπ δηακέλνπλ νη πξναλαθεξζείζεο εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ (πεξηνρέο Κνζπλνχπνιε, Ήθαηζηνο θ.α.). 3. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ Ρν παξφλ έξγν ελεκέξσζεο θαη δηάδνζεο ησλ ΡΞΔ θαη ηεο ΘηΞ απνζθνπεί : Πηελ εδξαίσζε δηαχισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο έξγσλ ΘηΞ θαη ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πνιηηψλ Πηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ππνζηήξημε ησλ ηζηγγάλσλ, παιηλλνζηνχλησλ πξνζθχγσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ινηπψλ εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ πνπ δηαβηνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο παξέκβαζεο Πηελ απνθπγή ηνπ λένπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εμαηηίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλαιθαβεηηζκνχ Πηε δηθηχσζε θαη γεληθφηεξε ρξήζε ησλ ΡΞΔ ζε φια ηα θνηλσληθά επίπεδα Πηελ ελίζρπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Πην λα θαηαζηήζεη θνηλσλνχο ηεο Θνηλσλίαο ησλ Ξιεξνθνξηψλ θαη ελεξγφ κέξνο απηήο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 4. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Νη δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ πινπνηνχληαη κε ηε ρξήζε επηθνηλσληαθψλ κέζσλ, ηα νπνία πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ. Θα γίλεη, κεηαμχ άιισλ, επξεία ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ελψ νη επηκέξνπο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηα ηδηαίηεξα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Νη πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο: 4.1 Γεκηνπξγία Δξγαζηεξίνπ Δπίδεημεο Σσλ Ωθειεηώλ Σεο ΚηΠ Δμνπιηζκόο Ο Δμνπιηζκόο Σειεζπλδηάζθεςεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Παξαγσγή DVD-ROM πξνώζεζεο ησλ σθειεηώλ ηεο ΚηΠ Γεκηνπξγία Έληππνπ Τιηθνύ 4.2 Γηεμαγσγή Οκηιηώλ 4.3 Γεκηνπξγία θαη θηινμελία ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζην Γηαδίθηπν αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 4.4 Γεκηνπξγία Infokiosk γηα ηελ ΚηΠ 4.5 Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 4.6 Δπεμεξγαζία θαη εμαγσγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ελεκεξώζεσλ θαη απεηθόληζή ηνπο κε GIS 3

4 ΤΠΟΓΟΜΔ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 1. Αλέγεξζε βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ ζηνλ λέν νηθηζκό Νέαο Μνζπλνύπνιεο Ρν έξγν πξνηείλεηαη γηα πξψηε θνξά ζην επηθαηξνπνηεκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο γηα ην Νινθιεξσκέλν Ξξφγξακκα Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΞΔΞ ΑΚΘ. Αθνξά ζηελ αλέγεξζε βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ 600 η.κ. θαη δπλακηθφηεηαο 60 παηδηψλ ζηνλ λέν νηθηζκφ ηεο Λέαο Κπζπλνχπνιεο. Θα πεξηιακβάλεη αίζνπζα κεγάισλ θαη κηθξψλ λεπίσλ θαζψο θαη ρψξν γηα αλάπαπζε, ηξαπεδαξία λεπίσλ, ηξαπεδαξία πξνζσπηθνχ, θνπδίλα, απνδπηήξηα, WC μέλσλ θαη αλαπήξσλ, WC λεπίσλ, WC πξνζσπηθνχ, γξαθείν δηεχζπλζεο, ρψξνο απνκφλσζεο, απνζήθε ηξνθίκσλ, απνζήθε πιηθνχ, ιεβεηνζηάζην. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ζα πξνζαλαηνιηζηεί θπξίσο ζηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο ρσκαηνπξγηθέο, νηθνδνκηθέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ, πξνκήζεηα επίπισλ θαη φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε απηφ λα θαηαζηεί θαηάιιειν γηα ρξήζε. Πηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο δηακφξθσζεο. ΓΡΑΔΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 1. πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε άηνκα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο Ρν παξφλ έξγν απνηειεί λέα πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο θαη πξνηείλεηαη γηα πξψηε θνξά ζην επηθαηξνπνηεκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ππφινηπσλ δξάζεσλ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ δξάζεσλ απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ ε πινπνίεζή ηνπ ζα ζπκβάιιεη ζηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ, αθνχ θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ δελ πεξηιακβαλφηαλ παξφκνηα δξάζε. Νη δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζα απεπζπλζνχλ ζηελ κεηνλεθηηθή θνηλσληθή νκάδα ησλ παιηλλνζηνχλησλ, ζηελ νπνία απεπζχλεηαη νιφθιεξν ην ζρέδην θαη ν αξηζκφο ζηφρνο ησλ σθεινπκέλσλ είλαη είθνζη (20) άηνκα. ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1. Πξνθαηάξηηζε θαηάξηηζε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε λέσλ θαη ελ γέλεη αλέξγσλ Ρν παξφλ έξγν έρεη πξνθεξπρζεί απφ ηνλ Γήκν Θνκνηελήο θαη βξίζθεηαη ζηελ θάζε επηινγήο ησλ αλαδφρσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπ, αθνχ εθδηθαζηνχλ νη ελζηάζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. Κε ηελ πξψηε πξνθήξπμε ηνπ έξγνπ θαηαηέζεθαλ πξνζθνξέο, νη νπνίεο δελ θάιππηαλ νχηε φια ηα ζεκαηηθά πεδία, νχηε φινπο ηνπο σθεινχκελνπο. Ρα ζεκαηηθά πεδία, ηα άηνκα πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ, νη ψξεο θαηάξηηζεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο θάζε πξνγξάκκαηνο είλαη γλσζηά γηα απηά πνπ θαηαηέζεθαλ πξνζθνξέο θαη παξαηίζεηαη παξαθάησ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΟΜΑ ΩΡΔ "Κεραλνγξαθεκέλε Ινγηζηηθή"

5 "Ξσιεηέο" "Ρερλίηεο ζπληήξεζεο hardware - software" "Απηνκαηηζκφο γξαθείνπ" "Κειηζζνθνκία" "Ζιεθηξνιφγνη εγθαηαζηάζεσλ" "Διαηνρξσκαηηζηέο" "Ρερλίηεο Νηθνδνκψλ" "Ρερλίηεο Νηθνδνκψλ" "Θαηαζθεπή - ζπληήξεζε - εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ" "Ππληήξεζε ιανγξαθηθνχ πιηθνχ" "Μπινγιππηηθή" "Δθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο" "Δθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο" ΤΝΟΛΑ Πε δεχηεξε θάζε, ην έξγν ζα πξνθεξπρζεί γηα ηα άηνκα θαη ηα ζεκαηηθά πεδία γηα ηα νπνία δελ θαηαηέζεθαλ πξνζθνξέο ζηελ αξρηθή πξνθήξπμε. Ζ πξνθήξπμε ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζεκαηηθά πεδία: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΟΜΑ "Δθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο" 65 ΤΝΟΛΟ ΑΣΟΜΩΝ 65 ΓΡΑΔΙ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 1. Πξόγξακκα επηδόηεζεο Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (ΝΘΔ) Κε ην παξφλ πξφγξακκα επηδφηεζεο ζα εληζρπζνχλ δεθαπέληε (15) άλεξγνη ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο γηα λα εξγαζηνχλ ζε επηρεηξήζεηο ηεο πφιεο. ΣΔΛΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ: ΟΑΔΓ ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 5

6 1. Πιεξνθόξεζε/ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζε ζέκαηα βηώζηκεο αλάπηπμεο Αληηθείκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηεο Νινθιεξσκέλεο Ξαξέκβαζεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Λ. Κνζπλνχπνιεο, είλαη ε δηάρπζε λέσλ ηδεψλ θαη ε εθαξκνγή νξζψλ πξαθηηθψλ αεηθνξηθήο αζηηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ. Ρν πξφγξακκα ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ηεο Λ. Κνζπλνχπνιεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη ζηελ πεξηνρή θαη ηνπο θαηνίθνπο, πξνβιέπεη πνηθηιία ελεξγεηψλ δηα ησλ νπνίσλ ζα γίλεη πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο πθηζηακέλσλ ζηελ πφιε θαλαιηψλ δηάρπζεο θαη δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ηδεψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ (Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ) κέζσ ησλ ΚΚΔ, ηεο νξγάλσζεο εθδειψζεσλ θαη εκεξίδσλ, ηεο δηαλνκήο έληππνπ πιηθνχ, ηεο δηαλνκήο πξνσζεηηθνχ πιηθνχ θιπ. Πηφρνο είλαη ε ελεκέξσζε ΝΙΩΛ ησλ θνξέσλ θαη ησλ θαηνίθσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη εθ ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα πινπνηνχληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 1. Πεκείν Ξιεξνθφξεζεο: Ωο ζεκείν πιεξνθφξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ΓΔΑΘΝ 2. Ππληνληζηήο Γξάζεσλ Γεκνζηφηεηαο: Νη ελέξγεηεο πνπ αλέιαβε ε ΓΔΑΘΝ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ πιεξνθφξεζεο ζπλεπηθνπξνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγάηε πνπ έρεη αξκνδηφηεηεο γηα ηα εμήο: πεξεζίεο γξαθείνπ ηχπνπ Θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ΚΚΔ Νξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο Δηδηθέο ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο Ξξνζέγγηζε θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο πιεξνθφξεζεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο πιεξνθφξεζεο 3. Ζκεξήζηνο θαη εβδνκαδηαίνο ηνπηθφο ηχπνο. 4. Ρειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν 5. Έληππα 6. Δθδειψζεηο ιηθφ ελεκέξσζεο ιηθφ πιεξνθφξεζεο Ζκεξίδεο ελεκέξσζεο Ππλαληήζεηο πιεξνθφξεζεο 7. Ξηλαθίδεο/ αθίζεο 8. Γεκηνπξγηθφ ζπνη ξαδηφθσλνπ θαη ηειεφξαζεο 9. Internet/ αλάπηπμε ηζηνζειίδαο ζην δηαδίθηπν ΣΔΛΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ: ΓΔΑΚΟ 2. Τπεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαηνίθσλ Ν. Μνζπλνύπνιεο Γξάζεηο Γεκνζηόηεηαο (αιθννιηζκόο) Ρν έξγν αθνξά ζε ελέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο/ πιεξνθφξεζεο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λ. Κνζπλνχπνιεο Θνκνηελήο, φζνλ αθνξά ζηνλ αιθννιηζκφ. Νη ελέξγεηεο απηέο έρνπλ ζαλ ζηφρν λα δείμνπλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο φηη δελ απνηειεί ιχζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ ε θπγή ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι, λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξφιεςε εκθάληζεο λέσλ πεξηζηαηηθψλ φπσο επίζεο θαη ζηελ απεμάξηεζε ησλ εμαξηεκέλσλ, θαζψο θαη λα ελεκεξψζνπλ ην επξχ θνηλφ γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εμαξηεκέλνπο ζην αιθνφι. Αλαιπηηθφηεξα: 6

7 Ζ δξάζε απηή, ιφγσ ηεο εκπινθήο ηεο κε έλα επαίζζεην θνηλσληθφ δήηεκα, απαηηεί ιεπηνχο ρεηξηζκνχο θαη ελέξγεηεο, θαη ζηνρεχεη ζε ηξεηο ζηφρνπο: 1) ζηελ πξφιεςε, 2) ζηελ ελεκέξσζε θαη 3) ζηελ απεμάξηεζε. Ν κελ πξψηνο ζηφρνο ζπληζηά ελέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνλ αιθννιηζκφ θαη ηελ ππεξβνιηθή θαη επαλαιακβαλφκελε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ν δεχηεξνο ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο/ ελεκέξσζεο, θαη ν ηξίηνο ελέξγεηεο ηφζν ελεκέξσζεο φζν θαη επαηζζεηνπνίεζεο απηψλ θαζ απηψλ ησλ εμαξηεκέλσλ. Απφ ηνπο ηξεηο παξαπάλσ ζηφρνπο εμάγεηαη φηη ην ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθέο νκάδεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο: 1) απηή ησλ εμαξηεκέλσλ, 2) απηή ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη 3) ην επξχ θνηλφ (καζεηέο, εξγνδφηεο θιπ). Ρν έξγν εκπεξηέρεη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν απφ ην ζηφρν πνπ εμππεξεηνχλ φζν θαη απφ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη, ιακβάλνληαο ππ φςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Νη δξάζεηο ηνπ έξγνπ επηδηψθνπλ λα ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ πξφιεςε πεξηπηψζεσλ αιθννιηζκνχ, ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνληηλνχ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ησλ εμαξηεκέλσλ γηα ηελ χπαξμε νξγαληζκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην πξφβιεκα ηνπ αιθννιηζκνχ (π.ρ. Αλψλπκνη Αιθννιηθνί), θαζψο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο γηα ην πξφβιεκα ηνπ αιθννιηζκνχ. Αλαιπηηθά, ην έξγν πεξηιακβάλεη: Δθδειώζεηο επαηζζεηνπνίεζεο Δθδειώζεηο Δλεκέξσζεο Έληππα Δλέξγεηεο Γηθηύσζεο Καηαρσξήζεηο ζε εθεκεξίδεο πλαληήζεηο Νέσλ (Happenings) Έθζεζε Έξγσλ Σέρλεο Πξόζιεςε Τπεπζύλνπ πληνληζκνύ: Πηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο/ ελεκέξσζεο πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζιεςε ελφο αηφκνπ κε εηδηθφηεηα Γεκνζηνγξάθνπ κε ζχκβαζε έξγνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ. Ρν θφζηνο (κηθηφ) γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ αηφκνπ αλέξρνληαη ζε 18 κήλεο Υ 1.000,00 = ΣΔΛΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ: ΓΔΑΚΟ (ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00 (Δ.Κ.Σ.) ΑΛΛΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 1. Δλέξγεηεο Γηθηύσζεο Ρν παξφλ έξγν πξνηείλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ Νινθιεξσκέλεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηνλ Γήκν Θνκνηελήο. Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ εμαζθαιίζηεθε απφ ηηο εθπηψζεηο ησλ έξγσλ πνπ έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζή ηνπο θαη απφ ηελ επηθαηξνπνίεζε άιισλ. Πηνλ Γήκν Θνκνηελήο πινπνηνχληαη δχν νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ Urban ΗΗ θαη Νινθιεξσκέλν Ξξφγξακκα Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΞΔΞ ΑΚΘ. Αλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη σο πξνο ηελ νκάδα σθεινπκέλσλ πνπ εμππεξεηνχλ, θαη ηα δχν νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα βαζίδνληαη ζε δχν άμνλεο αλάπηπμεο: α) αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο (πεξηνρή παξέκβαζεο) θαη β) ππνζηήξημε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο πνπ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη δηαβηεί ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (ηζηγγάλνη παιηλλνζηνχληεο πξφζθπγεο). Πηα πιαίζηα ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ ν Γήκνο Θνκνηελήο, σο ζπληνληζηήο θνξέαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρεη ζρεδηάζεη θαη πξνηείλεη ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηνπο εμήο ζηφρνπο: Ρελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο πνξείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ 7

8 Ρελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε επαίζζεηεο θαη κεηνλεθηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα αλαπηπρζνχλ δίθηπα επηθνηλσλίαο - ζπλεξγαζίαο σο εμήο: 1) Γίθηπν α: Γηθηχσζε ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο, σο ζπληνληζηή θνξέα ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξξνγξάκκαηνο Αζηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηνλ Γήκν Θνκνηελήο, κε ζπληνληζηέο θνξείο Νινθιεξσκέλσλ Ξξνγξακκάησλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο. 2) Γίθηπν β: Γηθηχσζε ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο κε ζπληνληζηέο θνξείο αληίζηνηρσλ Νινθιεξσκέλσλ Ξξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επηινγή ησλ ζπληνληζηψλ θνξέσλ πνπ ζα πξνζθιεζνχλ απφ ηνλ Γήκν Θνκνηελήο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα παξαπάλσ δίθηπα ζα βαζηζηεί ζηα εμήο θξηηήξηα: α) νη ζπληνληζηέο θνξείο, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζα πξέπεη λα πινπνηνχλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα αζηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα ή ίδηα κε απηά πνπ πινπνηεί ν Γήκνο Θνκνηελήο (αλάπηπμε ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο δηαβηνχλ θνηλσληθέο νκάδεο κε πξνβιήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη πξνβιήκαηα έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο) β) ηα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα λα επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζε νκάδεο πιεζπζκηαθέο κε ραξαθηεξηζηηθά ίδηα κε απηά ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ πξνζεγγίδνληαη απφ ην πξφγξακκα πνπ πινπνηείηαη ζηνλ Γήκν Θνκνηελήο (ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο, πξφζθπγεο, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο θιπ) γ) νη ζπληνληζηέο θνξείο λα έρνπλ σο θνξείο ραξαθηεξηζηηθά ίδηα κε απηά ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο (πεξηθεξεηαθέο δεκνηηθέο αξρέο κε κηθξφ - ζρεηηθά πιεζπζκφ) δ) νη ζπληνληζηέο θνξείο λα πινπνηνχλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία (είηε άηππε είηε ζηαζεξή ζπκβαζηνπνηεκέλε) κε άιινπο θνξείο, ηφζν απφ ην θνηλσληθφ, φζν θαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπηθφ πεξηβάιινλ Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαθάησ δξάζεηο: Γξάζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ (πξνζθιήζεηο, έληππα, αθίζεο, παξνπζηάζεηο ζηνλ Ρχπν θαη ζηα ΚΚΔ, εθδειψζεηο workshops). Γξάζεηο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ αιιά θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά) Δπηπιένλ, ζα πξνζιεθζεί έλα άηνκν κε ζχκβαζε έξγνπ γηα φιε ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εηδηθεπκέλν ζηηο νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο επηζηήκεο, ην νπνίν ζα αλαιάβεη ζπλνιηθά ηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ, κε ηδηφηεηα ζπληνληζηή ππεχζπλνπ έξγνπ. 8

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α.

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α. ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΔΟΔΛΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΔΟΓΝ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α. 2008 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.»

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.» 2012 ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.» ΙΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΕΠΕ 25/2/2012 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 3 2 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ α) Ρνπ λ. 1558/1985, άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά

κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά Γιακήπςξη Γιαγυνιζμού για ηο Έπγο «Δνέπγειερ Γημοζιόηηηαρ Δςαιζθηηοποίηζηρ Ιεπάρ Απσιεπιζκοπήρ Αθηνών» Αναθέηοςζα Απσή: Πποϋπολογιζμόρ: Πποϋπολογιζμόρ ζςμπεπιλαμβανομένυν Γικαιυμάηυν Πποαίπεζηρ: Γιάπκεια:

Διαβάστε περισσότερα