ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ"

Transcript

1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΑΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 1. Γηακόξθσζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Νέαο Μνζπλνύπνιεο Ρν παξφλ έξγν βξίζθεηαη ζην ζηάδην επηινγήο αλαδφρνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαθάησ παξεκβάζεηο: Αλνηθηόο ρώξνο αζιεηηζκνύ θαη πξαζίλνπ Ρν έξγν απηφ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ρψξνπ αζιεηηζκνχ ηεο πεξηνρήο λένπ νηθηζκνχ Λ. Κνζπλνχπνιεο ζηελ ΔΘΡΔΛΔΞΝΙ ζην Ν.Ρ. 41Ε. Ξξφθεηηαη γηα έλα επίπεδν ρψξν εκβαδνχ 7.470,00m 2 ζηνλ νπνίν ζα εθηειεζηνχλ νη θάησζη εξγαζίεο: - Γεκηνπξγία δηαδξφκνπ γηα αζιεηηζκφ θάξδνπο 2m θαη κήθνπο πεξίπνπ 318m. - Θαηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ εκβαδνχ 800m 2 (20x40m). - Θαηαζθεπή γεπέδνπ θαιαζνζθαίξηζεο εκβαδνχ 420m 2 (15x22m). - Θαηαζθεπή γεπέδνπ πεηνζθαίξηζεο εκβαδνχ 162m 2 (9x18m). - Ρνπνζέηεζε 3 ηξαπεδηψλ επηηξαπέδηαο πεηνζθαίξηζεο. - Γηακφξθσζε ρψξσλ παξαθνινχζεζεο ησλ αγψλσλ. - Πε φιν ην ρψξν ζα θπηεπηνχλ δέλδξα θαη ζάκλνη. Παηδηθή ραξά Ρν έξγν αθνξά ζηε δηακφξθσζε ελφο ρψξνπ παηρληδηνχ ηεο πεξηνρήο λένπ νηθηζκνχ Λ. Κνζπλνχπνιεο ζηελ ΔΘΡΔΛΔΞΝΙ ζην Ν.Ρ. 48, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 2.155m 2. Ξξφθεηηαη γηα έλα επίπεδν ρψξν, ρσξίο βιάζηεζε, ν νπνίνο ζα δηακνξθσζεί κε θακπχιεο γξακκέο κε ηηο νπνίεο ζα ηνλίδεηαη ε θίλεζε. Ζ δηαδξνκή εηζφδσλ θαη θίλεζεο ζηελ παηδηθή ραξά είλαη εκβαδνχ 275m 2. Πην βφξην, λφηην θαη δπηηθφ ηκήκα ηεο ζα δεκηνπξγεζνχλ νξγαλσκέλνη παηδφηνπνη ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.400m 2 ελψ έλαο ειεχζεξνο ρψξνο παηρληδηνχ (γήπεδν) ζα δεκηνπξγεζεί ζην αλαηνιηθφ ηκήκα. Ζ παηδηθή ραξά ζα έρεη πξφζβαζε απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Πεκεία ζηάζεο δεκηνπξγνχληαη ζε φιν ην ρψξν. Θα γίλνπλ εθζθαθέο θαη ηα πιηθά δαπέδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη κπεηφλ, βηνκεραληθνί θπβφιηζνη θαη αληηθξαδαζκηθφ δάπεδν. Δπίζεο ζε φιν ην ρψξν ζα θπηεπηνχλ δέλδξα θαη ζάκλνη. Ρν πξάζηλν ζα ηνπνζεηεζεί ζε επηθάλεηα 480m 2. ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 1. Έξγα νδνπνηίαο ζηνλ λέν νηθηζκό Νέαο Μνζπλνύπνιεο Ρν έξγν αθνξά ζηελ βειηίσζε βαηφηεηαο ησλ δξφκσλ θαζψο θαη ζηελ πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίσλ ζην λένη νηθηζκφ ηεο Λ. Κνζπλνχπνιεο Ρν έξγν βξίζθεηαη ζην ζηάδην επηινγήο αλαδφρνπ. Γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαθάησ παξεκβάζεηο:. Πιαθόζηξσζε πεδνδξνκίσλ (εκβαδόλ πεδνδξνκίσλ ,00 η.κ.): Δθζθαθή 0,30 κ. Θαηαζθεπή ππφβαζεο κε ακκνράιηθν πάρνπο 0,10 κ. Β120 (θνηηνζηξψζεσλ) 0,10 κ. Ξιάθεο πεδνδξνκίνπ. Θαηαζθεπή θξαζπεδνξείζξσλ. Ζ πιαθφζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ πξφθεηηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ ΑΚΔΑ

2 Αζθαιηόδξνκνη (εκβαδόλ δξόκσλ ,00 η.κ.): Δθζθαθή 0,50 κ. Θαηαζθεπή ππφβαζεο κε ακκνράιηθν πάρνπο 0,20 κ. Θαηαζθεπή βάζεο κε Α3 ζε δχν επηζηξψζεηο ησλ 0,10 κ. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε. Ηζνπεδσηηθή ζηξψζε 5 cm. Ράπεηαο θπθινθνξίαο 5 cm. 2. Οινθιήξσζε δηακόξθσζεο νδώλ ζηνλ λέν νηθηζκό Νέαο Μνζπλνύπνιεο Ρν παξφλ έξγν αθνξά ζηελ πινπνίεζε έξγσλ νδνπνηίαο ζε νδνχο ζηηο νπνίεο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην πξνεγνχκελν έξγν. Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εθπηψζεηο ησλ ππφινηπσλ έξγσλ ππνδνκψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ζηάδην επηινγήο αλαδφρνπ θαη νη εθπηψζεηο είλαη γλσζηέο ζηνλ Γήκν Θνκνηελήο. ΤΠΟΓΟΜΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Γεκηνπξγία ρώξσλ πξαζίλνπ ζηνλ λέν νηθηζκό Νέαο Μνζπλνύπνιεο Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο είλαη φηη ε αλέγεξζε ησλ θαηνηθηψλ πξνεγήζεθε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ (νδηθφ δίθηπν, χδξεπζε, απνρέηεπζε, ππνδνκέο πεξηβάιινληνο) κε απνηέιεζκα ελψ νη θαηνηθίεο είλαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην λα είλαη πξνβιεκαηηθή έσο αδχλαηε ε εγθαηάζηαζε θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή, ρσξίο πξφβιεςε γηα άκεζεο επεκβάζεηο γηα ηελ ηφλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ππνδνκέο πξαζίλνπ. Ζ πεξηνρή σο άξηη πνιενδνκεκέλε εκθαλίδεη πάξα πνιιέο ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο πεξηβάιινληνο θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηελ θάιπςε νπζησδψλ θελψλ ζε ηέηνηεο ππνδνκέο (ρψξνη πξαζίλνπ). Πηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηνη ρψξνη πξαζίλνπ, αθνχ ηέηνηνη ρψξνη δελ είραλ πξνβιεθζεί γηα ηελ πεξηνρή απφ ηελ επνρή πνπ θαηαζθεπάζηεθε ν νηθηζκφο. Κε ην παξφλ έξγν γίλεηαη πξνζπάζεηα αληηζηάζκηζεο ηεο απφηνκεο πνιενδνκίαο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ κε έξγα πεξηβάιινληνο απαξαίηεηα γηα κηα ζχγρξνλε πφιε. ΤΠΟΓΟΜΔ ΓΡΑΔΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 1. Γεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ επίδεημεο ησλ σθειεηώλ ηεο ΚηΠ γηα ηελ ελεκέξσζε εηδηθώλ θαηεγνξηώλ πιεζπζκνύ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Ρν έξγν απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΡΞΔ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Ζ ελεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο θιηκαθνχκελεο εθζηξαηείαο δεκνζηνπνίεζεο ε νπνία ζηεξίδεηαη απφ δηάθνξα κέζα φπσο νκηιίεο, έληππα, εθαξκνγέο ηειεζπλδηάζθεςεο. 2

3 Βαζηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηνπ ζηνρνζεηνχκελνπ θνηλνχ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο Δξγαζηεξίνπ Δπίδεημεο ησλ Ωθειεηψλ ηεο ΘηΞ. Ρν εξγαζηήξην ζα θηινμελείηαη ζε αίζνπζα ε νπνία ζα θαζνξηζηεί απφ ην Γήκν Θνκνηελήο. Θα απνηειεί δε, δσληαλφ παξάδεηγκα ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, απνζθνπψληαο έηζη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θαηνίθσλ κε ηηο πξννπηηθέο πνπ ηνπο αλνίγνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Ππκπιεξσκαηηθή ζηελ παξαπάλσ ελέξγεηα ζα είλαη ε παξαγσγή 25-ιεπηνπ ελεκεξσηηθνχ DVD κε πεξηερφκελν ζε 2 γιψζζεο (Διιεληθά θαη Οψζηθα), ην νπνίν ζα απνζθνπεί ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγνληαη κέζσ ηεο ΘηΞ. 2. ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Ζ νκάδα ζηφρνπ ηεο πξάμεο απνηειείηαη απφ εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο θαη ζπγθεθξηκέλα: Ξαιηλλνζηνχληεο Άλεξγνπο Θξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο Γπλαίθεο Κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο Νκάδεο κε πςειφ δείθηε ιεηηνπξγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ Δππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ (ηζηγγάλνη, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, ΑΚΔΑ) Δθπξνζψπνπο ηνπ Ρχπνπ θαη δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο Ωο πεξηνρή παξέκβαζεο νξίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο, κε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο φπνπ δηακέλνπλ νη πξναλαθεξζείζεο εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ (πεξηνρέο Κνζπλνχπνιε, Ήθαηζηνο θ.α.). 3. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ Ρν παξφλ έξγν ελεκέξσζεο θαη δηάδνζεο ησλ ΡΞΔ θαη ηεο ΘηΞ απνζθνπεί : Πηελ εδξαίσζε δηαχισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο έξγσλ ΘηΞ θαη ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πνιηηψλ Πηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ππνζηήξημε ησλ ηζηγγάλσλ, παιηλλνζηνχλησλ πξνζθχγσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ινηπψλ εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ πνπ δηαβηνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο παξέκβαζεο Πηελ απνθπγή ηνπ λένπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εμαηηίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλαιθαβεηηζκνχ Πηε δηθηχσζε θαη γεληθφηεξε ρξήζε ησλ ΡΞΔ ζε φια ηα θνηλσληθά επίπεδα Πηελ ελίζρπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Πην λα θαηαζηήζεη θνηλσλνχο ηεο Θνηλσλίαο ησλ Ξιεξνθνξηψλ θαη ελεξγφ κέξνο απηήο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 4. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Νη δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ πινπνηνχληαη κε ηε ρξήζε επηθνηλσληαθψλ κέζσλ, ηα νπνία πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ. Θα γίλεη, κεηαμχ άιισλ, επξεία ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ελψ νη επηκέξνπο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηα ηδηαίηεξα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Νη πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο: 4.1 Γεκηνπξγία Δξγαζηεξίνπ Δπίδεημεο Σσλ Ωθειεηώλ Σεο ΚηΠ Δμνπιηζκόο Ο Δμνπιηζκόο Σειεζπλδηάζθεςεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Παξαγσγή DVD-ROM πξνώζεζεο ησλ σθειεηώλ ηεο ΚηΠ Γεκηνπξγία Έληππνπ Τιηθνύ 4.2 Γηεμαγσγή Οκηιηώλ 4.3 Γεκηνπξγία θαη θηινμελία ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζην Γηαδίθηπν αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 4.4 Γεκηνπξγία Infokiosk γηα ηελ ΚηΠ 4.5 Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 4.6 Δπεμεξγαζία θαη εμαγσγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ελεκεξώζεσλ θαη απεηθόληζή ηνπο κε GIS 3

4 ΤΠΟΓΟΜΔ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 1. Αλέγεξζε βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ ζηνλ λέν νηθηζκό Νέαο Μνζπλνύπνιεο Ρν έξγν πξνηείλεηαη γηα πξψηε θνξά ζην επηθαηξνπνηεκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο γηα ην Νινθιεξσκέλν Ξξφγξακκα Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΞΔΞ ΑΚΘ. Αθνξά ζηελ αλέγεξζε βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ 600 η.κ. θαη δπλακηθφηεηαο 60 παηδηψλ ζηνλ λέν νηθηζκφ ηεο Λέαο Κπζπλνχπνιεο. Θα πεξηιακβάλεη αίζνπζα κεγάισλ θαη κηθξψλ λεπίσλ θαζψο θαη ρψξν γηα αλάπαπζε, ηξαπεδαξία λεπίσλ, ηξαπεδαξία πξνζσπηθνχ, θνπδίλα, απνδπηήξηα, WC μέλσλ θαη αλαπήξσλ, WC λεπίσλ, WC πξνζσπηθνχ, γξαθείν δηεχζπλζεο, ρψξνο απνκφλσζεο, απνζήθε ηξνθίκσλ, απνζήθε πιηθνχ, ιεβεηνζηάζην. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ζα πξνζαλαηνιηζηεί θπξίσο ζηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο ρσκαηνπξγηθέο, νηθνδνκηθέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ, πξνκήζεηα επίπισλ θαη φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε απηφ λα θαηαζηεί θαηάιιειν γηα ρξήζε. Πηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο δηακφξθσζεο. ΓΡΑΔΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 1. πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε άηνκα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο Ρν παξφλ έξγν απνηειεί λέα πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο θαη πξνηείλεηαη γηα πξψηε θνξά ζην επηθαηξνπνηεκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ππφινηπσλ δξάζεσλ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ δξάζεσλ απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ ε πινπνίεζή ηνπ ζα ζπκβάιιεη ζηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ, αθνχ θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ δελ πεξηιακβαλφηαλ παξφκνηα δξάζε. Νη δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζα απεπζπλζνχλ ζηελ κεηνλεθηηθή θνηλσληθή νκάδα ησλ παιηλλνζηνχλησλ, ζηελ νπνία απεπζχλεηαη νιφθιεξν ην ζρέδην θαη ν αξηζκφο ζηφρνο ησλ σθεινπκέλσλ είλαη είθνζη (20) άηνκα. ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1. Πξνθαηάξηηζε θαηάξηηζε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε λέσλ θαη ελ γέλεη αλέξγσλ Ρν παξφλ έξγν έρεη πξνθεξπρζεί απφ ηνλ Γήκν Θνκνηελήο θαη βξίζθεηαη ζηελ θάζε επηινγήο ησλ αλαδφρσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπ, αθνχ εθδηθαζηνχλ νη ελζηάζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. Κε ηελ πξψηε πξνθήξπμε ηνπ έξγνπ θαηαηέζεθαλ πξνζθνξέο, νη νπνίεο δελ θάιππηαλ νχηε φια ηα ζεκαηηθά πεδία, νχηε φινπο ηνπο σθεινχκελνπο. Ρα ζεκαηηθά πεδία, ηα άηνκα πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ, νη ψξεο θαηάξηηζεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο θάζε πξνγξάκκαηνο είλαη γλσζηά γηα απηά πνπ θαηαηέζεθαλ πξνζθνξέο θαη παξαηίζεηαη παξαθάησ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΟΜΑ ΩΡΔ "Κεραλνγξαθεκέλε Ινγηζηηθή"

5 "Ξσιεηέο" "Ρερλίηεο ζπληήξεζεο hardware - software" "Απηνκαηηζκφο γξαθείνπ" "Κειηζζνθνκία" "Ζιεθηξνιφγνη εγθαηαζηάζεσλ" "Διαηνρξσκαηηζηέο" "Ρερλίηεο Νηθνδνκψλ" "Ρερλίηεο Νηθνδνκψλ" "Θαηαζθεπή - ζπληήξεζε - εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ" "Ππληήξεζε ιανγξαθηθνχ πιηθνχ" "Μπινγιππηηθή" "Δθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο" "Δθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο" ΤΝΟΛΑ Πε δεχηεξε θάζε, ην έξγν ζα πξνθεξπρζεί γηα ηα άηνκα θαη ηα ζεκαηηθά πεδία γηα ηα νπνία δελ θαηαηέζεθαλ πξνζθνξέο ζηελ αξρηθή πξνθήξπμε. Ζ πξνθήξπμε ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζεκαηηθά πεδία: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΟΜΑ "Δθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο" 65 ΤΝΟΛΟ ΑΣΟΜΩΝ 65 ΓΡΑΔΙ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 1. Πξόγξακκα επηδόηεζεο Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (ΝΘΔ) Κε ην παξφλ πξφγξακκα επηδφηεζεο ζα εληζρπζνχλ δεθαπέληε (15) άλεξγνη ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο γηα λα εξγαζηνχλ ζε επηρεηξήζεηο ηεο πφιεο. ΣΔΛΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ: ΟΑΔΓ ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 5

6 1. Πιεξνθόξεζε/ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζε ζέκαηα βηώζηκεο αλάπηπμεο Αληηθείκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηεο Νινθιεξσκέλεο Ξαξέκβαζεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Λ. Κνζπλνχπνιεο, είλαη ε δηάρπζε λέσλ ηδεψλ θαη ε εθαξκνγή νξζψλ πξαθηηθψλ αεηθνξηθήο αζηηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ. Ρν πξφγξακκα ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ηεο Λ. Κνζπλνχπνιεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη ζηελ πεξηνρή θαη ηνπο θαηνίθνπο, πξνβιέπεη πνηθηιία ελεξγεηψλ δηα ησλ νπνίσλ ζα γίλεη πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο πθηζηακέλσλ ζηελ πφιε θαλαιηψλ δηάρπζεο θαη δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ηδεψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ (Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ) κέζσ ησλ ΚΚΔ, ηεο νξγάλσζεο εθδειψζεσλ θαη εκεξίδσλ, ηεο δηαλνκήο έληππνπ πιηθνχ, ηεο δηαλνκήο πξνσζεηηθνχ πιηθνχ θιπ. Πηφρνο είλαη ε ελεκέξσζε ΝΙΩΛ ησλ θνξέσλ θαη ησλ θαηνίθσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη εθ ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα πινπνηνχληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 1. Πεκείν Ξιεξνθφξεζεο: Ωο ζεκείν πιεξνθφξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ΓΔΑΘΝ 2. Ππληνληζηήο Γξάζεσλ Γεκνζηφηεηαο: Νη ελέξγεηεο πνπ αλέιαβε ε ΓΔΑΘΝ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ πιεξνθφξεζεο ζπλεπηθνπξνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγάηε πνπ έρεη αξκνδηφηεηεο γηα ηα εμήο: πεξεζίεο γξαθείνπ ηχπνπ Θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ΚΚΔ Νξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο Δηδηθέο ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο Ξξνζέγγηζε θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο πιεξνθφξεζεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο πιεξνθφξεζεο 3. Ζκεξήζηνο θαη εβδνκαδηαίνο ηνπηθφο ηχπνο. 4. Ρειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν 5. Έληππα 6. Δθδειψζεηο ιηθφ ελεκέξσζεο ιηθφ πιεξνθφξεζεο Ζκεξίδεο ελεκέξσζεο Ππλαληήζεηο πιεξνθφξεζεο 7. Ξηλαθίδεο/ αθίζεο 8. Γεκηνπξγηθφ ζπνη ξαδηφθσλνπ θαη ηειεφξαζεο 9. Internet/ αλάπηπμε ηζηνζειίδαο ζην δηαδίθηπν ΣΔΛΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ: ΓΔΑΚΟ 2. Τπεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαηνίθσλ Ν. Μνζπλνύπνιεο Γξάζεηο Γεκνζηόηεηαο (αιθννιηζκόο) Ρν έξγν αθνξά ζε ελέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο/ πιεξνθφξεζεο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λ. Κνζπλνχπνιεο Θνκνηελήο, φζνλ αθνξά ζηνλ αιθννιηζκφ. Νη ελέξγεηεο απηέο έρνπλ ζαλ ζηφρν λα δείμνπλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο φηη δελ απνηειεί ιχζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ ε θπγή ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι, λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξφιεςε εκθάληζεο λέσλ πεξηζηαηηθψλ φπσο επίζεο θαη ζηελ απεμάξηεζε ησλ εμαξηεκέλσλ, θαζψο θαη λα ελεκεξψζνπλ ην επξχ θνηλφ γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εμαξηεκέλνπο ζην αιθνφι. Αλαιπηηθφηεξα: 6

7 Ζ δξάζε απηή, ιφγσ ηεο εκπινθήο ηεο κε έλα επαίζζεην θνηλσληθφ δήηεκα, απαηηεί ιεπηνχο ρεηξηζκνχο θαη ελέξγεηεο, θαη ζηνρεχεη ζε ηξεηο ζηφρνπο: 1) ζηελ πξφιεςε, 2) ζηελ ελεκέξσζε θαη 3) ζηελ απεμάξηεζε. Ν κελ πξψηνο ζηφρνο ζπληζηά ελέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνλ αιθννιηζκφ θαη ηελ ππεξβνιηθή θαη επαλαιακβαλφκελε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ν δεχηεξνο ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο/ ελεκέξσζεο, θαη ν ηξίηνο ελέξγεηεο ηφζν ελεκέξσζεο φζν θαη επαηζζεηνπνίεζεο απηψλ θαζ απηψλ ησλ εμαξηεκέλσλ. Απφ ηνπο ηξεηο παξαπάλσ ζηφρνπο εμάγεηαη φηη ην ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθέο νκάδεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο: 1) απηή ησλ εμαξηεκέλσλ, 2) απηή ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη 3) ην επξχ θνηλφ (καζεηέο, εξγνδφηεο θιπ). Ρν έξγν εκπεξηέρεη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν απφ ην ζηφρν πνπ εμππεξεηνχλ φζν θαη απφ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη, ιακβάλνληαο ππ φςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Νη δξάζεηο ηνπ έξγνπ επηδηψθνπλ λα ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ πξφιεςε πεξηπηψζεσλ αιθννιηζκνχ, ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνληηλνχ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ησλ εμαξηεκέλσλ γηα ηελ χπαξμε νξγαληζκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην πξφβιεκα ηνπ αιθννιηζκνχ (π.ρ. Αλψλπκνη Αιθννιηθνί), θαζψο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο γηα ην πξφβιεκα ηνπ αιθννιηζκνχ. Αλαιπηηθά, ην έξγν πεξηιακβάλεη: Δθδειώζεηο επαηζζεηνπνίεζεο Δθδειώζεηο Δλεκέξσζεο Έληππα Δλέξγεηεο Γηθηύσζεο Καηαρσξήζεηο ζε εθεκεξίδεο πλαληήζεηο Νέσλ (Happenings) Έθζεζε Έξγσλ Σέρλεο Πξόζιεςε Τπεπζύλνπ πληνληζκνύ: Πηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο/ ελεκέξσζεο πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζιεςε ελφο αηφκνπ κε εηδηθφηεηα Γεκνζηνγξάθνπ κε ζχκβαζε έξγνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ. Ρν θφζηνο (κηθηφ) γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ αηφκνπ αλέξρνληαη ζε 18 κήλεο Υ 1.000,00 = ΣΔΛΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ: ΓΔΑΚΟ (ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00 (Δ.Κ.Σ.) ΑΛΛΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 1. Δλέξγεηεο Γηθηύσζεο Ρν παξφλ έξγν πξνηείλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ Νινθιεξσκέλεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηνλ Γήκν Θνκνηελήο. Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ εμαζθαιίζηεθε απφ ηηο εθπηψζεηο ησλ έξγσλ πνπ έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζή ηνπο θαη απφ ηελ επηθαηξνπνίεζε άιισλ. Πηνλ Γήκν Θνκνηελήο πινπνηνχληαη δχν νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ Urban ΗΗ θαη Νινθιεξσκέλν Ξξφγξακκα Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΞΔΞ ΑΚΘ. Αλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη σο πξνο ηελ νκάδα σθεινπκέλσλ πνπ εμππεξεηνχλ, θαη ηα δχν νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα βαζίδνληαη ζε δχν άμνλεο αλάπηπμεο: α) αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο (πεξηνρή παξέκβαζεο) θαη β) ππνζηήξημε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο πνπ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη δηαβηεί ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (ηζηγγάλνη παιηλλνζηνχληεο πξφζθπγεο). Πηα πιαίζηα ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ ν Γήκνο Θνκνηελήο, σο ζπληνληζηήο θνξέαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρεη ζρεδηάζεη θαη πξνηείλεη ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηνπο εμήο ζηφρνπο: Ρελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο πνξείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ 7

8 Ρελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε επαίζζεηεο θαη κεηνλεθηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα αλαπηπρζνχλ δίθηπα επηθνηλσλίαο - ζπλεξγαζίαο σο εμήο: 1) Γίθηπν α: Γηθηχσζε ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο, σο ζπληνληζηή θνξέα ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξξνγξάκκαηνο Αζηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηνλ Γήκν Θνκνηελήο, κε ζπληνληζηέο θνξείο Νινθιεξσκέλσλ Ξξνγξακκάησλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο. 2) Γίθηπν β: Γηθηχσζε ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο κε ζπληνληζηέο θνξείο αληίζηνηρσλ Νινθιεξσκέλσλ Ξξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επηινγή ησλ ζπληνληζηψλ θνξέσλ πνπ ζα πξνζθιεζνχλ απφ ηνλ Γήκν Θνκνηελήο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα παξαπάλσ δίθηπα ζα βαζηζηεί ζηα εμήο θξηηήξηα: α) νη ζπληνληζηέο θνξείο, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζα πξέπεη λα πινπνηνχλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα αζηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα ή ίδηα κε απηά πνπ πινπνηεί ν Γήκνο Θνκνηελήο (αλάπηπμε ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο δηαβηνχλ θνηλσληθέο νκάδεο κε πξνβιήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη πξνβιήκαηα έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο) β) ηα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα λα επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζε νκάδεο πιεζπζκηαθέο κε ραξαθηεξηζηηθά ίδηα κε απηά ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ πξνζεγγίδνληαη απφ ην πξφγξακκα πνπ πινπνηείηαη ζηνλ Γήκν Θνκνηελήο (ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο, πξφζθπγεο, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο θιπ) γ) νη ζπληνληζηέο θνξείο λα έρνπλ σο θνξείο ραξαθηεξηζηηθά ίδηα κε απηά ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο (πεξηθεξεηαθέο δεκνηηθέο αξρέο κε κηθξφ - ζρεηηθά πιεζπζκφ) δ) νη ζπληνληζηέο θνξείο λα πινπνηνχλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία (είηε άηππε είηε ζηαζεξή ζπκβαζηνπνηεκέλε) κε άιινπο θνξείο, ηφζν απφ ην θνηλσληθφ, φζν θαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπηθφ πεξηβάιινλ Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαθάησ δξάζεηο: Γξάζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ (πξνζθιήζεηο, έληππα, αθίζεο, παξνπζηάζεηο ζηνλ Ρχπν θαη ζηα ΚΚΔ, εθδειψζεηο workshops). Γξάζεηο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ αιιά θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά) Δπηπιένλ, ζα πξνζιεθζεί έλα άηνκν κε ζχκβαζε έξγνπ γηα φιε ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εηδηθεπκέλν ζηηο νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο επηζηήκεο, ην νπνίν ζα αλαιάβεη ζπλνιηθά ηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ, κε ηδηφηεηα ζπληνληζηή ππεχζπλνπ έξγνπ. 8

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα