ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 1 ΤΙΤΛΟΣ Ι. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΩΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΙV. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια 1. Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 2. Ο σεβασμός της αρχής της ισότητας των φύλων και η επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη συνιστά πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και απαρέγκλιτο όρο του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι να εξειδικεύσει τους κανόνες που απορρέουν από την αρχή της ισότητας των φύλων και να εξασφαλίσει την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών όλων των μελών του κοινωνικού συνόλου, καθώς και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής Κάθε πρόσωπο απολαμβάνει σε όλες τις έννομες σχέσεις τα δικαιώματα του σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου και των ίσων ευκαιριών. Άρθρο 4 Αρχή ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών 1. Η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών επιβάλλει την απαγόρευση κάθε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου, μητρότητας, οικογενειακών υποχρεώσεων και οικογενειακής κατάστασης, την παροχή ίσων ευκαιριών σε γυναίκες και άνδρες και την εξάλειψη κάθε ανισότητας στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών. 2. Έκφανση της αρχής της ισότητας συνιστά και η αρχή της εναρμόνισης της ιδιωτικής και οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. 1 Επισημαίνεται ότι το παρόν κείμενο στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή με το πέρας της θητείας της το Σεπτέμβριο του 2011, αποτελεί ένα αρκετά προχωρημένο προσχέδιο, του οποίου ωστόσο οι τελικές διατάξεις χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας 1

2 Άρθρο 5 Θετικά μέτρα και Θετικές Δράσεις Προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική ισότητα των φύλων στην πράξη, η Πολιτεία υποχρεούται να λαμβάνει ειδικά θετικά μέτρα για την αντιστάθμιση και την εξάλειψη των ανισοτήτων εις βάρος των γυναικών καθώς και την πρόληψη αναπαραγωγής τους. Για την υιοθέτηση των θετικών μέτρων λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά μειονεκτήματα και οι ανισότητες που συνδέονται με το φύλο, καθώς και η ενδεχόμενη συρροή τους με άλλους λόγους διάκρισης, προκειμένου να εξαλειφθούν και να διακοπεί η αναπαραγωγή τους. Τα μέτρα είναι ειδικά και πρόσφορα, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και ισχύουν μέχρι να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός τους στην πράξη. Άρθρο 6 Άμεση και έμμεση διάκριση 1. Άμεση διάκριση συνιστά κάθε δυσμενής μεταχείριση που υφίσταται ή υπέστη ένα πρόσωπο για λόγους φύλου 2. Έμμεση διάκριση: όταν μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει σε μειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε σύγκριση με τους εκπροσώπους του άλλου φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικώς από σκοπό δημοσίου συμφέροντος, και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και αναγκαία. 3. Η εντολή ή η συστηματική ενθάρρυνση πρακτικών που ενέχουν διάκριση εις βάρος ενός προσώπου λόγω φύλου συνιστούν επίσης διάκριση κατά την έννοια του παρόντος. Άρθρο 7 Πολλαπλές διακρίσεις Πολλαπλή διάκριση συνιστά η δυσμενής μεταχείριση πρόσωπου λόγω φύλου, σε συνδυασμό με ένα τουλάχιστον άλλο χαρακτηριστικό, ιδίως λόγω προέλευσης, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού. Άρθρο 8 Διάκριση λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας Αποτελεί άμεση διάκριση λόγω φύλου και συνεπώς απαγορεύεται η δυσμενής μεταχείριση γυναικών λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας. Άρθρο 9 Σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση λόγω φύλου Η παρενόχληση, η σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και οποιαδήποτε δυσμενής μεταχείριση που οφείλεται στην ανοχή ή στην απόρριψη αυτής της συμπεριφοράς, συνιστούν διάκριση λόγω φύλου και απαγορεύονται. Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε δυσμενής μεταχείριση προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου: α) Παρενόχληση συνιστά κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου, με πρόθεση ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. 2

3 β) Σεξουαλική παρενόχληση συνιστά οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Άρθρο 10 Ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας στην ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων Οι αρχές των ίσων ευκαιριών, της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών και της εξάλειψης των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, ως καταστατικές αρχές της έννομης τάξης λαμβάνονται υπόψη και τηρούνται κατά τη σύνταξη, την ερμηνεία και την εφαρμογή κάθε νόμου. Άρθρο 11 Ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας στη δημόσια πολιτική υγείας Το κράτος ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου στη δημόσια πολιτική υγείας κατά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγησή της. Κατά την παροχή των υπηρεσιών υγείας λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών. Η πολιτεία διασφαλίζει την καθολικότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας και αναπαραγωγικής υγείας σε γυναίκες ιδιαίτερα ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 3

4 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Άρθρο 12 Οριζόντια εφαρμογή 1. Το Κράτος μεριμνά για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δημόσιες πολιτικές και τα μέτρα εφαρμογής τους, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού, με σκοπό την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τους στρατηγικούς στόχους που επιθυμεί να επιτύχει σε τήρηση των στόχων του Τέταρτου Παγκόσμιου Συνέδριου για τις Γυναίκες, της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης που υιοθετήθηκαν σε αυτό. 2. Κάθε υπουργείο, δημόσια επιχείρηση και δημόσιος οργανισμός κατά την κατάρτιση του γενικού προϋπολογισμού και των δράσεών του λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου. Άρθρο 13 Υποχρεώσεις και μέτρα υλοποίησης 1. Κάθε υπουργός ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου σε κάθε πολιτική, δράση και μέτρο της αρμοδιότητάς του/της. Για το σκοπό αυτό: α. Κάθε χρόνο, με την ευκαιρία της συζήτησης της γενικής πολιτικής, παρουσιάζει τις δράσεις, τα μέτρα και τα προγράμματα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τίθενται στην παράγραφο 1 καθώς και στην προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών β. υιοθετεί ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα φύλου, όπως αυτοί καθορίζονται από διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα, ώστε να καθιστούν δυνατή τη μέτρηση και την αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου γ. για κάθε νομοθετική ή ρυθμιστική πρόταση, συντάσσει μια έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων της πρότασης στην κατάσταση γυναικών και ανδρών. 2. Με υπουργική απόφαση ρυθμίζονται τα ειδικότερα και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του παρόντος. 3. Κατά την προκήρυξη και κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων συνεκτιμώνται η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών και η αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην ισότητα των φύλων 4. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υποχρεούνται να συλλέγουν και να τηρούν στατιστικά στοιχεία ανά φύλο για τους τομείς ευθύνης τους. Άρθρο 14 Έκθεση Προόδου πολιτικών ισότητας 1. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει στο κοινοβούλιο έκθεση στο τέλος κάθε βουλευτικής περιόδου που αφορά στην πολιτική που ακολουθείται σύμφωνα με το Τέταρτο Παγκόσμιο Συνέδριο για τις Γυναίκες, που έγινε στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο Η έκθεση ενσωματώνει την πολιτική της αναπτυξιακής συνεργασίας καθώς και τις πολιτικές που αφορούν στην ισότητα γυναικών και ανδρών. 2. Αντικείμενο της έκθεσης είναι η παρακολούθηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του παρόντος, η αποτίμηση των δυσκολιών και των λύσεων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 4

5 Άρθρο 15 Ισότητα των φύλων στα δημόσια έγγραφα α. Στα δημόσια έγγραφα χρησιμοποιούνται οι γλωσσικοί τύποι αρσενικού και θηλυκού. β. Η ταυτοποίηση προσώπων σε δημόσια έγγραφα γίνεται με την αναγραφή του ονόματος ενός γονέα χωρίς αναφορά στο φύλο του («Όνομα γονέα:»). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Άρθρο 16 Ποσόστωση φύλου στις εκλογές ΟΤΑ 1. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας και συμβούλων τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων, που υπολογίζεται διακεκριμένα για κάθε δημοτικό συμβούλιο και κάθε συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της. 2. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της. Άρθρο 17 Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα συλλογικά όργανα Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2839/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, μελών.είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Οι αποφάσεις συγκρότησης των παραπάνω συμβουλίων ή συλλογικών οργάνων κοινοποιούνται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.» Άρθρο 18 Ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στην πολιτική ζωή 1. Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών Κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων Κομμάτων και ανεξαρτήτων, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, σε κάθε εκλογική περιφέρεια, με τρεις τουλάχιστον υποψηφίους. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. 2. Η εκλογική κρατική χρηματοδότηση του κόμματος επαυξάνεται κατά το ήμισυ του ποσοστού που η εκπροσώπηση των γυναικών στα ψηφοδέλτια υπερβαίνει το υποχρεωτικό 1/3 της ελάχιστης 5

6 εκπροσώπησης κάθε φύλου, της υποχρεωτικής και πραγματικής εκπροσώπησης υπολογιζομένης στο σύνολο της Επικράτειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 19 Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση 1. Η παιδεία αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και προάγει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων. 2. Η πολιτεία λαμβάνει υπόψη της τις πολλαπλές διακρίσεις κατά την έννοια του παρόντος και μεριμνά ώστε η καταπολέμησή τους να συνιστά εκπαιδευτικό στόχο 3. Η ισότητα των φύλων διασφαλίζεται κατά την πρόσβαση, τη συμμετοχή και την ενίσχυση της προόδου των εκπαιδευομένων Άρθρο 20 Μέτρα για την ισότητα των φύλων Η πολιτεία ενσωματώνει την αρχή της ισότητας των φύλων στην οργάνωση και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, της επανακατάρτισης και της δια βίου μάθησης α. το μάθημα της ισότητας των φύλων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντάσσεται στα σχολικά προγράμματα όλων των βαθμίδων β. το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων και το εν γένει εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι απαλλαγμένο από στερεότυπα λόγω φύλου. Η προβληματική σχολική ύλη αντικαθίσταται γ. η γλώσσα των κειμένων προσαρμόζεται στα δύο γένη, ώστε να αντανακλά τους νέους ρόλους των φύλων που διαμορφώνονται και την έμφυλη δημοκρατία. δ. η αρχή της ισότητας των φύλων εντάσσεται και πιστοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης των εκπαιδευτών ε. η ισόρροπη παρουσία γυναικών ανδρών εκπαιδευτικών στα όργανα διοίκησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διασφαλίζεται με ελάχιστο υποχρεωτικό όριο το 1/3 από κάθε φύλο. Άρθρο 21 Καταπολέμηση αναλφαβητισμού Η πολιτεία λαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη του οργανικού και λειτουργικού αναλφαβητισμού στις γυναίκες όλων των ηλικιών, όπως επιτάσσουν οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας. Άρθρο 22 Έρευνα και επαγγελματικός προσανατολισμός Η πολιτεία ενθαρρύνει τις σπουδές φύλου και την έρευνα με βάση το φύλο. Η πολιτεία ενσωματώνει την ισότητα των φύλων στη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού και της επιλογής σταδιοδρομίας. Ενθαρρύνει την ανάληψη ειδικών δράσεων για την ενθάρρυνση μη παραδοσιακών επιλογών σταδιοδρομίας. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Άρθρο 23 Η πολιτεία α) μεριμνά για τη συλλογή στοιχείων κατά φύλο και την ανάλυση των στατιστικών κατά φύλο, προκειμένου να προσδιοριστεί το σύγχρονο επιδημιολογικό προφίλ των γυναικών και να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν κατάλληλα προγράμματα προαγωγής της υγείας τους. β) προωθεί την έρευνα για την υγεία των γυναικών και τις ανάγκες τους, καθώς και την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών-ανδρών ερευνητών σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα. γ) μεριμνά για την ένταξη της αρχής της ισότητας στην κατάρτιση του προσωπικού των υγειονομικών φορέων, διασφαλίζοντας ιδιαίτερα την ικανότητα του προσωπικού να διακρίνει και να προσφέρει φροντίδες περίθαλψης σε περιπτώσεις βίας λόγω φύλου. Άρθρο Η πολιτεία μεριμνά για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού, προγενετικού ελέγχου και διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας προς την επίτοκο και τη λεχούσα. Η πολιτεία μεριμνά για την χωρίς διάκριση πρόσβαση στις δομές της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής [Ι.Υ.Α.] των υπογόνιμων γυναικών και ζευγαριών, όπως ο νόμος ορίζει. 2. Κάθε βλαπτική επέμβαση στα εξωτερικά γεννητικά όργανα των κοριτσιών και γυναικών απαγορεύεται. Η αναγκαστική στείρωση και η κλειτοριδεκτομή συνιστούν βαριές σωματικές βλάβες και η πρόληψή τους αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας. Η Πολιτεία μεριμνά για την υποστήριξη των θυμάτων. 7

8 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Άρθρο 25 Ουσιαστική ισότητα σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 1. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών εφαρμόζεται στην εργασίας και απασχόληση σε κάθε τομέα και σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 2. Δεν συνιστά διάκριση λόγω φύλου η λήψη ή η διατήρηση ειδικών ή θετικών μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία και την απασχόληση και την εξάλειψη των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών, ιδιαίτερα σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση, τη μητρότητα και την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Άρθρο 26 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής α. Η αρχή της εναρμόνισης της επαγγελματικής ζωής με την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των γυναικών και ανδρών έχει στόχο την ισόρροπη ανάληψη των οικογενειακών τους ευθυνών. β. Ο σεβασμός της εξασφαλίζεται ιδίως κατά τη ρύθμιση των όρων εργασίας και την άσκηση του εργοδοτικού ή διευθυντικού δικαιώματος. Άρθρο 27 Ορισμοί 1. Όπου στην κείμενη εργατική νομοθεσία απαντάται ο όρος «εργαζόμενος», αυτός αφορά εξίσου τους άνδρες και τις γυναίκες που παρέχουν την εργασία τους και υπάγονται στις αντίστοιχες διατάξεις. 2. Στην έννοια της «παρενόχλησης» του στοιχείου γ του άρθρου 2 του ν. 3896/2010 και όπου αλλού αυτή συναντάται, περιλαμβάνονται και: α) «βία στην εργασία» συνιστά επίθεση, σωματική ή ψυχολογική, υπό συνθήκες που σχετίζονται με την εργασία. β) «ηθική παρενόχληση» συνιστά η οποιασδήποτε μορφής επαναλαμβανόμενη ή συστηματική λεκτική, μη λεκτική ή σωματική πράξη ή συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου, και έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος για ένα ή περισσότερα πρόσωπα και τη σημαντική επίδραση στην ψυχική ή/και σωματική υγεία και την επαγγελματική εξέλιξη του (των) προσώπου(-ων) αυτού (-ών). Άρθρο 28 Υποχρέωση πρόνοιας 1. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη περιλαμβάνει: α) τη διασφάλιση της σωματικής και πνευματικής υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων β) την προστασία της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων γυναικών και ανδρών, γ)την υποχρέωση πρόληψης των κινδύνων που σχετίζονται με διακρίσεις λόγω φύλου κατά τον παρόντα νόμο και το ν. 3896/2010 (ΦΕΚ Α 207), δ) την υποχρέωση έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης στην εργασία κάθε μορφής διάκρισης λόγω φύλου κατά τον παρόντα νόμο και το ν. 3896/2010 (ΦΕΚ Α 207), 8

9 ε) την εξάλειψη από το εργασιακό περιβάλλον των παραγόντων που οδηγούν ή ευνοούν τις πολλαπλές διακρίσεις κατά την έννοια του άρθρου του παρόντος νόμου. Άρθρο 29 Προστασία έναντι αντιποίνων Απαγορεύεται η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσεως εργασίας, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση που συνιστά αντίδραση του εργοδότη ή υπεύθυνου επαγγελματικής κατάρτισης, σε διαμαρτυρία, καταγγελία, μαρτυρία λη οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο χώρο εργασίας ή επαγγελματικής κατάρτισης, ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, στην οποία (ενέργεια) προβαίνει εργαζόμενος ή επαγγελματικά καταρτιζόμενος ή εκπρόσωπός του και σχετίζεται με το σεβασμό της αρχής της ισότητας και την προστασία από διακρίσεις λόγω φύλου. Άρθρο 30 Κοινωνικός Διάλογος 1. Το Κράτος προωθεί τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην εργασία, καθώς και τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και συλλογικών συμφωνιών, με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων ιδίως σε βάρος των γυναικών, ιδιαίτερα στα θέματα αμοιβής και όρων εργασίας και εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 2. Οι στόχοι αυτοί λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά την επίλυση συλλογικών διαφορών και την παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.). Άρθρο 31 Μέτρα προώθησης της ισότητας - Σχέδια Ισότητας 1. Κάθε εργοδότης υποχρεούται να τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών στην εργασία. Λαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη, την αποφυγή, την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση και την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης στην εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών. 2. Τα μέτρα αυτά αποτελούν αντικείμενο συλλογικής σύμβασης εργασίας ή συλλογικής συμφωνίας, ύστερα από ενημέρωση και διαβούλευση κατά περίπτωση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εργοδότη και των νομίμων εκπροσώπων των εργαζομένων, για τη ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων, η διαφορά επιλύεται με τη διαδικασία της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει. Άρθρο 32 Σχεδιασμός και περιεχόμενο των Σχεδίων Ισότητας 1. Μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων λόγω φύλου είναι ιδίως η υιοθέτηση και εφαρμογή Σχεδίου Ισότητας, Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και η πραγματοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας ή δράσεων κατάρτισης. 2. Τα Σχέδια Ισότητας αποτελούν σύστημα μέτρων, υιοθετούνται μετά από ανάλυση της κατάστασης και θέτουν συγκεκριμένους στόχους ισότητας, στρατηγικές και πρακτικές για την επίτευξή τους και θεσπίζουν αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των καθορισμένων στόχων. 3. Τα σχέδια ισότητας αφορούν μεταξύ άλλων, σε θέματα πρόσβασης στην απασχόληση, επαγγελματικής κατάταξης, προαγωγής και κατάρτισης καθώς και μισθών και κατανομής του χρόνου 9

10 εργασίας, με σκοπό την εναρμόνιση της εργασίας με την προσωπική και οικογενειακή ζωή και την πρόληψη των κινδύνων που σχετίζονται με διακρίσεις λόγω φύλου. 4. Τα σχέδια ισότητας εφαρμόζονται σε επιχείρηση, κλάδο ή επάγγελμα και καλύπτουν το σύνολό τους, με την επιφύλαξη της θέσπισης ειδικών κατάλληλων δράσεων σχετικά με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. 5. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ή απουσία αυτών, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των Σχεδίων Ισότητας και την επίτευξη των στόχων τους. 6. Το Κράτος θεσπίζει μέτρα προώθησης των Σχεδίων Ισότητας, τα οποία περιλαμβάνουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 7. Τα Σχέδια Ισότητας που περιέχονται σε ΣΣΕ, Κανονισμούς Εργασίας ή συλλογικές συμφωνίες, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, που αφορά την εφαρμογή του άρθρου αυτού κατατίθενται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε ειδικό μητρώο. Για τη λειτουργία του Μητρώου ο Υπουργός Εργασίας εκδίδει σχετική απόφαση. Άρθρο 33 Επιβράβευση των επιχειρήσεων για θέματα ισότητας 1. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για την εφαρμογή των πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζόμενων ανδρών και γυναικών, ενδεικτικά με τη χορήγηση Σήματος Ποιότητας. Η επιβράβευση είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς κατά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. 2. Μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, με Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την απονομή της επιβράβευσης και οι όροι αξιοποίησής της από τις επιχειρήσεις στις οποίες απονέμεται. 3. Για την απονομή της, λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων κριτηρίων, η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα διευθυντικά όργανα και στις διάφορες επαγγελματικές ομάδες και κατηγορίες της επιχείρησης, η υιοθέτηση σχεδίων ισότητας ή άλλων καινοτόμων μέτρων προώθησης της ισότητας καθώς και η μη σεξιστική διαφήμιση των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης. 4. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ελέγχει κατά πόσον οι επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις πολιτικές της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών έναντι των γυναικών και ανδρών εργαζομένων τους και σε αντίθετη περίπτωση τους αφαιρεί το βραβείο. Άρθρο 34 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 1. Οι επιχειρήσεις υλοποιούν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με σκοπό την προαγωγή της ισότητας των φύλων και ιδίως για την υποστήριξη και διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας των γυναικών, για ειδικές δράσεις συμβουλευτικής με σκοπό την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, για τεχνική κατάρτιση και επιμόρφωση ανειδίκευτων και χαμηλής ειδίκευσης γυναικών και για την προώθηση των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στις γυναίκες. 2. Η Πολιτεία διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο τη δημοσιοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων και προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επιβραβεύει επιχειρήσεις που διακρίνονται για τις θετικές δράσεις τους στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 10

11 Άρθρο 35 Έλεγχος εφαρμογής Στο στοιχείο ζ του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας προστίθεται εδάφιο ως εξής: «κατά την εξέταση καταγγελιών που αφορούν όρους εργασίας να ερευνά αυτεπαγγέλτως εάν συντρέχει λόγος άνισης μεταχείρισης λόγω φύλου». Άρθρο 36 Βάρος απόδειξης Όταν διάδικος ισχυρίζεται, ότι η αίτησή του γεννήθηκε από την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όπως αυτή κατοχυρώνεται στην κείμενη νομοθεσία, και επικαλείται γεγονότα ή στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, ή σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση, ο καθ` ου φέρει το βάρος να αποδείξει, ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Άρθρο 37 Έννομη Προστασία Στο άρθρο 669 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται στοιχείο τέταρτο με το ακόλουθο περιεχόμενο: «4) α) να ασκούν υπέρ των θιγομένων ατόμων τα δικαιώματα που απορρέουν από τους νόμους 3769/2009, 3896/2010 και τον παρόντα νόμο, εφόσον τα θιγόμενα άτομα το έχουν ρητώς εγκρίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο πρέπει να κοινοποιείται στο άτομο του οποίου ασκούνται τα δικαιώματα, το οποίο έχει δικαίωμα παρέμβασης σε κάθε στάδιο της δίκης, και στην κατ αναίρεση δίκη το πρώτο, β) να παρεμβαίνουν υπέρ διαδίκου, ο οποίος ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο, σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης, και στην κατ αναίρεση δίκη το πρώτο. Άρθρο 38 Ισότητα και Κοινωνική Ασφάλεια Το Κράτος, με τη σύμπραξη όλων των συναρμόδιων φορέων, εξασφαλίζει τη χορήγηση των καθορισμένων από το νόμο παροχών κοινωνικής ασφάλειας, με σεβασμό των αρχών του παρόντος νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επέκταση εφαρμογής ν. 3769/2009 "Οι διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5, 7,8,9, 10 παρ. 1,3 και 4 και 11 του ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105 Α ) εφαρμόζονται και στην εκπαίδευση, τη διαφήμιση και την ενημέρωση που παρέχεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι παράγραφοι (α) και (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3769/2009 καταργούνται" 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Άρθρο 39 Προώθηση της ισότητας στα ΜΜΕ Tα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, προωθούν την εμπέδωση και τον σεβασμό της αρχής της ισότητας των δυο φύλων, ιδίως μεριμνώντας για την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας ανδρών και γυναικών. Οι κώδικες δεοντολογίας που καταρτίζονται από παράγοντες της δημόσιας επικοινωνίας (ιδιοκτήτες εντύπων, πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ), οι συμβάσεις αυτοδέσμευσης που τυχόν συνάπτονται και γενικότερα οι κανόνες αυτορύθμισης οφείλουν να υιοθετούν ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην πραγμάτωση της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών, στην ανασκευή των στερεοτύπων και στην ανάπτυξη ενός πλουραλιστικού διαλόγου για τα προβλήματα των γυναικών και την προαγωγή της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Άρθρο 40 Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων α. Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, κατά τον προγραμματισμό της δραστηριότητας τους, εξασφαλίζουν την προβολή της παρουσίας των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Από τις εκπομπές λόγου, τέχνης και πολιτισμού που εντάσσονται στο ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το ¼ θα πρέπει να είναι αφιερωμένο σε θεματικές που συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στον εντοπισμό και την άρση των διακρίσεων και στην ανατροπή των στερεοτύπων. β. Στο στάδιο αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά την εφαρμογή του κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας αποτιμάται ειδικά η δέσμευση των υποψηφίων για την μετάδοση εκπομπών με το παραπάνω περιεχόμενο. Σε αυτές τις εκπομπές αποδίδεται το 1/5 των μορίων που αντιστοιχούν στο κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας. Άρθρο 41 Ενίσχυση διαλόγου α. Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επιδιώκουν την ανάπτυξη σχέσεων με τις ενώσεις προσώπων και τα νομικά πρόσωπα που προωθούν την ισότητα των φύλων, ώστε να προβάλλονται οι σύγχρονες ανάγκες και τα προβλήματα των γυναικών στο δημόσιο πεδίο επικοινωνίας. β. Η παράλειψη παρόχου να εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωσή του βαθμολογείται αρνητικά στην υποψηφιότητά του σε επόμενη διαγωνιστική διαδικασία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜΜΕ, υπό τον όρο ότι αυτός παραμένει πάροχος κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς του, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του προγράμματος και της εμβέλειας στην οποία λειτουργούσε το μέσο, του οποίου αυτός είχε την συντακτική ευθύνη και δεν εκπλήρωσε την προαναφερόμενη υποχρέωσή του. Άρθρο 42 Δημοσκοπήσεις α. Στις δημοσκοπήσεις που παραγγέλλονται για τις βουλευτικές εκλογές, για τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων των ΟΤΑ όλων των βαθμίδων και για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να φροντίζουν ερευνάται και αξιολογείται η παράμετρος του φύλου στις επιλογές των 12

13 ερωτώμενων, τα δε σχετικά αποτελέσματα δημοσιοποιούνται κατά την παρουσίαση της δημοσκόπησης. β. Η παράλειψη παρόχου να εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωσή του βαθμολογείται αρνητικά στην υποψηφιότητά του σε επόμενη διαγωνιστική διαδικασία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜΜΕ, υπό τον όρο ότι αυτός παραμένει πάροχος κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς του, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του προγράμματος και της εμβέλειας στην οποία λειτουργούσε το μέσο, του οποίου αυτός είχε την συντακτική ευθύνη και δεν εκπλήρωσε την προαναφερόμενη υποχρέωσή του. Άρθρο 43 Επιβράβευση Όπου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜΜΕ προβλέπεται η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος, το τελευταίο μπορεί να απομειώνεται σε ποσοστό μέχρι 5% με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητας διαπιστωθεί ότι ο αδειούχος έχει εντάξει στο πρόγραμμα του εκπομπές ικανές να συμβάλλουν στην άρση των διακρίσεων και στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας. Επίσης, ανάλογη μείωση μπορεί να προβλεφθεί σε οφειλόμενα από τους παρόχους τέλη, εφόσον διαπιστώνεται από το ΕΣΡ η ουσιαστική συμβολή τους στην άρση των στερεοτύπων με βάση το φύλο και στην προαγωγή τους ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών. Άρθρο 44 άνιση μεταχείριση στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες Εκπομπές, διαφημίσεις και κάθε είδους οπτικοακουστικές ανακοινώσεις ή μηνύματα που προβάλλουν συμπεριφορά, που αποτελεί εκδήλωση άνισης μεταχείρισης λόγω φύλου σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή θίγει με έκδηλο, σοβαρό και έντονο τρόπο την αξία της γυναίκας ως ανθρώπου συνιστούν υποβάθμιση του προγράμματος του ΜΜΕ και μετάδοση πληροφορίας ή μηνύματος χωρίς αίσθημα ευθύνης, κατά την έννοια του Νόμου., όπως κάθε φορά ισχύει. Άρθρο 45 Αρμοδιότητες ΕΣΡ α. Το ΕΣΡ, κατά τη διατύπωση της γνώμης του προς τον Υπουργό Εσωτερικών ως προς τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε, οφείλει να προωθεί την συμμετοχή των γυναικών στο παραπάνω όργανο. β. Στην ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου και των σχετικών Οδηγιών και Συστάσεων. 13

14 ΤΙΤΛΟΣ IV ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Η ΓΓΙΦ υποστηρίζει και συντονίζει την ανάπτυξη των δημόσιων πολιτικών και δράσεων για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων. 2. Σε κάθε υπουργείο ιδρύεται Γραφείο Ισότητας των φύλων, με επικεφαλής διευθυντικό στέλεχος της υπηρεσίας, που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό σε συνεργασία με την ΓΓΙΦ. Το Γραφείο Ισότητας των Φύλων α) συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφορούν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Υπουργείου, καθώς και όσα στοιχεία είναι αναγκαία για την διαμόρφωση των δεικτών με βάση το φύλο β) καταρτίζει την έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων καθενός νομοσχεδίου στην κατάσταση ανδρών και γυναικών γ) έχει την ευθύνη σύνταξης του απολογισμού της δράσης του Υπουργείου, προκειμένου να καταρτιστεί η ετήσια Έκθεση της κυβέρνησης προς το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο. του παρόντος νόμου. δ) διασφαλίζει την συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου με την ΓΓΙΦ, ιδίως ενόψει του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων και προγραμμάτων του Υπουργείου που συμβάλλουν στην εφαρμογή του παρόντος νόμου και στην εξυπηρέτηση των στόχων του. Σε κάθε περιφέρεια ιδρύεται και λειτουργεί Γραφείο Ισότητας. Προτείνεται ο ορισμός της/ου επικεφαλής σε συνεργασία με την ΓΓΙΦ και η υποχρεωτική λειτουργία του με αρμοδιότητες ανάλογες προς τις παραπάνω δηλ. α) συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφορούν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, στις δράσεις και στα προγράμματα της Περιφέρειας β) καταρτίζει απολογισμό των πολιτικών και των δράσεων της Περιφέρειας για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, με βάση τον οποίο ο Περιφερειάρχης υποβάλλει τον Δεκέμβριο κάθε έτους σχετική Έκθεση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. γ) διασφαλίζει την συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας με την ΓΓΙΦ, ώστε να διευκολύνεται σε περιφερειακό επίπεδο η ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων που συμβάλλουν στην εφαρμογή του παρόντος νόμου και στην εξυπηρέτηση των στόχων του. Άρθρο 47 Η Εθνική Επιτροπή για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών διαμορφώνει την εθνική στρατηγική για την ισότητα των φύλων και αποτιμά τα αποτελέσματα των σχετικών πολιτικών, των δράσεων και των προγραμμάτων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η Εθνική Επιτροπή συγκροτείται από τον/ην Υπουργό Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από το/τη Γενικό/-ή Γραμματέα Ισότητας που συμμετέχει και ως μέλος, τον/ ην Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη που προΐσταται του Κύκλου Ισότητας των Φύλων, τους/τις Γενικούς/-ές Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, τους επικεφαλής των Γραφείων Ισότητας των παραπάνω Υπουργείων και των Υπουργείων Απασχόλησης, Παιδείας, Υγείας και Άμυνας. Στην Εθνική Επιτροπή συμμετέχουν επίσης οι επικεφαλής των Γραφείων ισότητας 3 Περιφερειών της χώρας και 3 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, ένας εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), που υποδεικνύονται από τις οικείες ενώσεις, για ετήσια θητεία. Η Εθνική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές κάθε χρόνο για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, έχει δε την ευχέρεια να αξιολογεί την πρόοδο των προγραμματισμένων δράσεων και την 14

15 πραγμάτωση των πολιτικών προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και να απευθύνει συστάσεις στα αρμόδια όργανα. Η Εθνική Επιτροπή καταρτίζει τριετές σχέδιο δράσης για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας, το οποίο αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε ειδική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλιου και στην συνέχεια συζητείται στην Ειδική Μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε δυο τουλάχιστον συνεδριάσεις της. Για την σύνταξη του παραπάνω σχεδίου δράσης η Επιτροπή εξασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή διαβούλευση με συνενώσεις και ομάδες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ισότητας των φύλων. Καταργείται η διυπουργική επιτροπή για την ισότητα των δύο φύλων, η οποία είχε συσταθεί με την υπ αριθμ. Υ316 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β 870/ ) 15

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 ΟΔΗΓΙΑ 2004/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Ν 3488/2006 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004)

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005) Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10474 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Nicola Countouris Το δίκαιο της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων, EC/ERA Σεμινάριο για τα μέλη του Δικαστικού Σώματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΙΦ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ 6/9/2015

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΙΦ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ 6/9/2015 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΙΦ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ 6/9/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 7ΜΗΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Φίλες και φίλοι, Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη»

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Εργασιακά Θέματα «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Περιεχόμενα 1. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας Έννοια..... 3 3. Περιεχόμενο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

H διάσταση του φύλου στην ελληνική νομοθεσία: αποτελέσματα του έργου. ρ. Μαρία Μουσμούτη, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού ικαίου

H διάσταση του φύλου στην ελληνική νομοθεσία: αποτελέσματα του έργου. ρ. Μαρία Μουσμούτη, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού ικαίου H διάσταση του φύλου στην ελληνική νομοθεσία: αποτελέσματα του έργου ρ. Μαρία Μουσμούτη, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού ικαίου Στόχος του έργου ιαμόρφωση μεθοδολογίας για την αποτίμηση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 ο Newsletter Δεκέμβριος 2014 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ζήτημα Δικαιοσύνης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ Σε τί συνίσταται ο Νόμος περί ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας; Ο Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα