Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010"

Transcript

1 Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ Q-Training Αθήνα: Εκπαιδεςηικό Κένηπο: Κοςηζονίκα 5 & Ηλία Ηλιού, , Νέορ Κόζμορ (50μ από Metro Ν.Κόζμος), Κεντρικά Γραυεία: Ηπακλέοςρ 11, , Νέορ Κόζμορ Τηλ. Κέντρο: Fax e- mail: Θεσσαλονίκη: Μεγ. Αλεξάνδπος 63, Εύοζμορ, Τηλ , Ιωάννινα: Πλαηεία Ομήπος 12, Τηλ Κύπρος: Ναςπάκηος 5, 2221, Λαηζιά, Λεςκωζία, Τηλ Αλαιπηηθή ύιε ζεκηλαξίσλ: /

2 Σεπηέμβπιορ 2010 Σεμινάπια Διοίκηζηρ Επισειπήζεων Proving the value of Training & HR (ROI) 28,29,30/ Αζήλα 1200 Μεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο αλάιπζεο εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ (Training Need Analysis) 23,24/ Αζήλα 550 Ννκνζεηηθέο Δμειίμεηο θαη επίθαηξα εξγαζηαθά ζέκαηα γηα HR Professionals 23/ Αζήλα 200 Βαζηθέο αξρέο λνκηθώλ ζεκάησλ ζηελ δηαρείξηζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ 29,30/ Αζήλα 400 Γεκόζηεο Σρέζεηο γηα Βνεζνύο Γηνίθεζεο 27,28/ Αζήλα 200 Η πξώηε εηθόλα ηεο επηρείξεζεο : Η Receptionist πνπ θάλεη ηελ δηαθνξά 29,30/9 & 1/ Αζήλα 300 Βαζηθέο Αξρέο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνύ γηα λένπο Managers/Πξντζηακέλνπο 28/ Αζήλα 300 Ηκεξίδα : Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη θιάδνπ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηκήκα πξνζσπηθνύ ή HR Manager 28/ Αζήλα 250 Business Continuity Breakfast Briefing 28/ Αζήλα 200 e-auctions : Ηιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο, ην ζύγρξνλν εξγαιείν κείσζεο θόζηνπο πξνκεζεηώλ 28/ Αζήλα 250 Πσιήζεηο ζην εμσηεξηθό Όηη πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηηο εμαγσγέο 28,29/ Αζήλα 500 Δκπνξηθά Αγγιηθά (Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα) 22/9-20/ Αζήλα 950 Σεμινάπια Πληποθοπικήρ Microsoft Outlook 2003 : Νέα Φαξαθηεξηζηηθά 27,28/ Αζήλα 200 Δπεμεξγαζία Δηθόλαο κε ην Photoshop 20,21,22,23/ Αζήλα 300 SQL Server 2008 Reporting Services 23,24/ Αζήλα 450 Advanced Excel 2007 γηα Σηειέρε Δπηρεηξήζεσλ 22,23/ Αζήλα 400 SQL Server 2008 Administration 30/9 & 1/ Αζήλα 500 Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε Portals κε ην DotNetNuke ,28,28/ Αζήλα 500 Community Server / Αζήλα 300 Δηζαγσγή ζην Excel VBA θαη ηελ δεκηνπξγία Macros 28,29/ Αζήλα 400 DevExpress XAF θαη XPO 1/ Αζήλα 250 Δηζαγσγή ζηα Integration Services 30/9 & 1/ Αζήλα 400

3 Οκηώβπιορ 2010 : Management Αθήνα Σεμινάπια Διοίκηζηρ Επισειπήζεων Σπζηήκαηα Αμηνιόγεζεο ηεο Απόδνζεο ησλ Δξγαδνκέλσλ : γηαηί ηα ρξεηάδνκαη, πνην κνπ ηαηξηάδεη θαη πώο ζα ην εθαξκόζσ 11,12/ Αζήλα 500 Υςειή Δπαγγεικαηηθή Απόδνζε : Πόζα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε θαη λα εθαξκόδνπκε γηα λα απμήζνπκε ην επίπεδν ησλ επαγγεικαηηθώλ επηδόζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ καο 5/ Αζήλα 250 Train The Trainer (Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ) 4,5,6/ Αζήλα 700 Απνηειεζκαηηθόο Σρεδηαζκόο Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ 27,28,29/ Αζήλα 300 Training Manager : Γηαδηθαζίεο ηκήκαηνο, budget, training scorecards, reporting, εξγαιεία θαη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο ζηελ δηάζεζε ηνπ ηκήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνύ 18,19/ Αζήλα 500 Workshop Γηαρείξηζε ησλ Σρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο (Customer Relationship Management CRM) 8/ Αζήλα 250 Η λέα δηάζηαζε ηεο εγεζίαο 6,8/ Αζήλα 500 Απνηειεζκαηηθέο Παξνπζηάζεηο ζε Δηαηξηθά Meeting, Σπλαληήζεηο κε πειάηεο, Σπλέδξηα θαη Ηκεξίδεο (Presentation skills) 18,19/ Αζήλα 500 Απνηειεζκαηηθή Δμππεξέηεζε Πειαηώλ - Τν θιεηδί γηα ηελ επηηπρεκέλε Πώιεζε 13,15/ Αζήλα 500 Τα νθέιε ηεο απνηειεζκαηηθήο Καζνδήγεζεο (Coaching) 12,14/ Αζήλα 600 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ - Entry Level 18,19/ Αζήλα 500 Βαζηθέο Αξρέο Δπηξξνήο (Influence Skills) 11/ Αζήλα 250 Απνηειεζκαηηθή Δηαηξηθή Πξνβνιή ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engine Optimization & Marketing) 20,21/ Αζήλα 500 Γηαθεκηζηηθή Πξνβνιή πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηελ κεραλή αλαδήηεζεο Google (Google Adwords) 22/ Αζήλα 300 Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε : Κιεηδί ζηελ επηηπρία ησλ ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ 4,5/ Αζήλα 300 Certified Secretary Management Assistant (CSMA) 11,12,13,14,15/ Αζήλα Πξόηππν Πξόγξακκα Δξγαζηαθώλ ζρέζεσλ γηα Σηειέρε HR : Δπηπινθέο θαηά ηελ δηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ & Τξόπνη αληηκεηώπηζεο Δηαηξηθέο θαη αηνκηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο, ην απόιπην εξγαιείν εμνηθνλόκεζεο πόξσλ γηα ηελ ζύγρξνλε επηρείξεζε 7/ Αζήλα ,22/ Αζήλα 700 Σπιινγηθέο Γηαπξαγκαηεύζεηο (Collective Negotiations) 25/ Αζήλα 300 Greek Employment Law for foreign Managers (in English Language) 26/ Αζήλα 400 Δβδνκάδα Απνζήθεο (Warehouse Week Logistics) 4,5,6,7/ Αζήλα 600 Σύγρξνλεο Τερληθέο Δίζπξαμεο Οθεηιώλ 11,12/ Αζήλα 420 Αλαπηύμηε απνηειεζκαηηθά ηνπο αλζξώπνπο ζαο 7/ Αζήλα 300 Γηαρείξηζε άγρνπο θαη ζπκνύ 8/ Αζήλα 300

4 Σεμινάπια Διοίκηζηρ Επισειπήζεων Οκηώβπιορ 2010 : Management Θεζζαλονίκη Ηκεξίδα : Νέεο Τάζεηο θαη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (HR) 20/ Θεζζαλονίκη 250 Ννκνζεηηθέο Δμειίμεηο θαη επίθαηξα εξγαζηαθά ζέκαηα γηα HR Professionals 20/ Θεζζαλονίκη 200 Τερληθέο Βειηίσζεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 21,22/ Θεζζαλονίκη 400 Σύγρξνλεο Τερληθέο Δίζπξαμεο Οθεηιώλ 21,22/ Θεζζαλονίκη 420 Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε ησλ Σρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο (CRM Workshop) 21,22/ Θεζζαλονίκη 250 Νέεο αιιαγέο ζηελ θνξνινγία λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη Γειώζεηο Φνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην / Θεζζαλονίκη 250 & SMS Marketing : Πξνβνιή πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κε ειάρηζην θόζηνο 22/ Θεζζαλονίκη 250

5 Οκηώβπιορ 2010 : Πληποθοπική Σεμινάπια Πληποθοπικήρ & Νέων Τεσνολογιών VMware vsphere : Skills for Operators 11,12/ Αζήλα 750 VMware vsphere : Troubleshooting 11,12,13,14/ Αζήλα 1500 Γεκηνπξγία Web Sites κε ην Joomla 18,19,20,21,22/ Αζήλα 700 Δηζαγσγή ζην Web Design κε ηελ ρξήζε ηνπ Dreamweaver CS4 11,12/ Αζήλα 450 Introduction to WPF with C#/VB 13,14/ Αζήλα 400 Δηζαγσγή ζην WCF 15,18/ Αζήλα 400 Δηζαγσγή ζηo ADO.NET 3.5 θαη ην Visual Studio ,20/ Αζήλα 400 Δηζαγσγή ζην Microsoft ASP.NET AJAX 25,26/ Αζήλα 400 Δηζαγσγή ζην web design κε Expression Web ,14/ Αζήλα 400 Δηζαγσγή ζηo ASP.NET MVC 19,20/ Αζήλα 400

6 Σεμινάπια Διοίκηζηρ Επισειπήζεων Νοέμβπιορ 2010 Μεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλέπεηεο γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Όηη πξέπεη λα γλσξίδεη ν HR Professional 4/ Αζήλα 300 Γηάρπζε εηαηξηθήο θνπιηνύξαο 9/ Αζήλα 350 Τα 5S ηεο ιηηήο απνζήθεο Απιά-Δύθνια-Γξήγνξα 3,4/ Αζήλα 500 Γεκόζηεο Σρέζεηο (Δπίπεδν Ι) 8,9,10,11/ Αζήλα 550 Time & Stress Management 22,23,24/ Αζήλα 400 Οξγάλσζε θαη Σπληνληζκόο Απνγξαθήο 22,23/ Αζήλα 500 Τερληθέο Βειηίσζεο Λεθηηθήο κε Λεθηηθήο Δπηθνηλσλίαο 25,26/ Αζήλα ν Παλειιήλην Σςνέδπιο Βνεζώλ Γηνίθεζεο (Γξακκαηέσλ & Top Management Assistants) Σάββαην 27/ Αζήλα 200 Ηκεξίδα : Σύγρξνλα εξγαιεία Marketing θαη παξαδείγκαηα αμηνπνίεζήο ηνπο από ηηο επηρεηξήζεηο ζήκεξα. (Πξνβνιή ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ Internet (Search Engine Optimization), Google Adwords, SMS Marketing, Marketing, Social Media (LinkedIn, Twitter, Blogs, Virals θιπ) Ηκεξίδα : Νέεο Τάζεηο θαη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (HR) εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνύ Breakfast Briefing : Ηιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο (e-auctions) : Ο λένο δεκνθηιήο ηξόπνο πξνκεζεηώλ, θιεηδί ζηελ κείσζε θόζηνπο γηα ηελ επηρείξεζε 10/ / / Λεςκωζία Κύππορ Λεςκωζία Κύππορ Λεςκωζία Κύππορ 1 ε Σπλάληεζε Βνεζώλ Γηνίθεζεο (Γξακκαηέσλ & Top Management Assistants) Ηπείξνπ 20/ Ιωάννινα 200 & SMS Marketing : Πξνβνιή πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κε ειάρηζην θόζηνο 19/ Ιωάννινα 200 Σεμινάπια Πληποθοπικήρ & Νέων Τεσνολογιών ITIL v3 Foundation 10,11,12/ Αζήλα 900 Certified Information Systems Auditor (CISA) 1,2,3,4,5/ Αζήλα 1400 Certified Information Security Manager (CISM) 8,9,10,11,12/ Αζήλα 1400 VMware vsphere : Fast Track 8,9,10,11,12/ Αζήλα 1800 Microsoft Access ,2,3,4,5/ Αζήλα 450 Word 2007 Νέα ραξαθηεξηζηηθά 15,16/ Αζήλα 200 Excel 2007 Νέα ραξαθηεξηζηηθά 17,18/ Αζήλα 200 PowerPoint 2007 Νέα Φαξαθηεξηζηηθά 22,23/ Αζήλα 200 CorelDraw 15,16,18,19/ Αζήλα 500 SQL Server 2008 Administration - Νέα ραξαθηεξηζηηθά 5/ Αζήλα 300 Javascript γηα Web developers 1,2/ Αζήλα 400 Δηζαγσγή ζην Silverlight 4 3,4/ Αζήλα 400 Developing Windows Mobile Applications using.net 8,9/ Αζήλα

7 Δεκέμβπιορ 2010 Σεμινάπια Διοίκηζηρ Επισειπήζεων Τίηλοςρ Σεμιναπίος Certified Secretary Management Assistant (CSMA) 6,7,8,9,10/ Αζήλα 550 Βαζηθέο Αξρέο πξώησλ βνεζεηώλ 13,14/ Αζήλα 250 Βαζηθέο Αξρέο Ππξαζθάιεηαο 15,16/ Αζήλα 250 Σεμινάπια Πληποθοπικήρ & Νέων Τεσνολογιών Introduction to WPF with C#/VB 1,2/ Αζήλα 400 Γεκηνπξγία θαη Γηαρείξηζε Blog Με WordPress 3/ Αζήλα 300 Πεπιζζόηεπα ππογπάμμαηα για ηον μήνα Δεκέμβπιο θα ανακοινωθούν 20/10

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιεχόμενα Η Εταιρεία μας Υπηρεσίες- Προϊόντα Έργα- Πελάτες Επικοινωνία Η Client Trust A.E, ηδξύζεθε ην 1999 380.000 Μεηνρηθό Κεθάιαην Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

@ salmagio Webinar in Internet Marketing

@ salmagio Webinar in Internet Marketing @ salmagio Webinar in Internet Marketing Δηζεγεηήο: αικαηάο Γεώξγηνο Professional Internet Marketer salmagio@iqstudies.gr Ύιε εκηλαξίνπ 1 ε Ηκέξα Δηζαγσγή ζην Internet Marketing Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

Focus on Quality and Customer

Focus on Quality and Customer Δηαηξηθή Παξνπζίαζε Focus on Quality and Customer A P O L L O A. E. Μάρτιος 2009 Apollo A.E. Ε η α ι π ι κ ή Π α π ο ς ζ ί α ζ η Περιεχόμενα: Ποίοι Είμαστε 1 Ιστορικό 2 Προϊόντα 3 Υπηρεσίες 9 Οι Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

Σμήμα Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2013

Σμήμα Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2013 Σμήμα Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2013 Θεζζαλονίκη 14/2/2014 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Θεζζαλονίκη-Κενηπική έδπα Σν ηκήκα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, θαηά ην έηνο 2013, αζρνιήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθέο Λύζεηο Κηίδνληαο ην κνληέιν ηεο Επηρείξεζή ζαο ζην Δηαδίθηπν. Emporion Plaza Ltd

Ηιεθηξνληθέο Λύζεηο Κηίδνληαο ην κνληέιν ηεο Επηρείξεζή ζαο ζην Δηαδίθηπν. Emporion Plaza Ltd Ηιεθηξνληθέο Λύζεηο Κηίδνληαο ην κνληέιν ηεο Επηρείξεζή ζαο ζην Δηαδίθηπν Emporion Plaza Ltd Σύιβηα Φαξίηωλνο Δηεπζύληξηα 21 Απξηιίνπ, 2010 Copyright Emporion PLaza Ltd 2009 Τη ζα αθνινπζήζεη; Κππξηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα