ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές ιοικητικές Πράξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές ιοικητικές Πράξεις"

Transcript

1 Κ..Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΗΜΗΣ ΦΗΜΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΑΠΡΙΙΟΥ 2005 ΙΟΙΚΗΤΙΚΣ ΠΡΑΞΙΣ Αριθµός 212 ΜΡΟΣ Ι Κανονιστικές ιοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(α) και (γ) των περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµων του 2004 Για σκοπούς καλύτερης εφαρµογής των ακόλουθων πράξεων της υρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: «Κανονισµός 1493/99 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου, για την κοινή οργάνωση της αγοράς» όπως αυτός τροποποιήθηκε µέχρι και τον Κανονισµό πίσηµη φηµερίδα της , σ , (1801)

2 1802 πίσηµη φηµερίδα της 118, , σ. 1: , σ. 17. «Κανονισµός 753/2002 της πιτροπής, της 29ης Απριλίου τη ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) 1493/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονοµασία, την παρουσίαση και την προστασία ορισµένων προϊόντων», όπως αυτός τροποποιήθηκε µέχρι τον Κανονισµό 908/2004. πίσηµη φηµερίδα της 185, , σ. 17. «Κανονισµός (Κ) 1607/2000 της πιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων εφαρµογής του κανονισµού (Κ) 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες 2004 του Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26(2)(α) και (γ) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 εκδίδει το ακόλουθο ιάταγµα: τίτλος. 1. παρόν ιάταγµα αναφέρεται ως το περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005.

3 ρµηνεία. 2. ΣΤΟ παρόν ιάταγµα - «πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνου» σηµαίνει πιτροπή που ορίζεται δυνάµει του άρθρου 25 του Νόµου' «καθορισµένη περιοχή» σηµαίνει τις κοινότητες και τις Περιοχές καθορίζονται: πίσηµη φηµερίδα Παράρτηµα Τρίτο (Ι): (α) στον Πίνακα του περί Συµβουλίου Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του και πίσηµη φηµερίδα Παράρτηµα Τρίτο (Ι): (β) στο Παράρτηµα Ι του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης, ιάταγµα του πίσηµη φηµερίδα της 176, , σ. 14. «Κανονισµός 1282/01» σηµαίνει τον Κανονισµό 1282/01 της πιτροπής, της 28ης Ιουνίου για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κανονισµού (ΟΚ) αριθ. 1493/1999 όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον τοµέα και για την τροποποίηση του Κανονισµού (Κ) αριθ. 1623/2000, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' πίσηµη φηµερίδα της 194, σ. 45. «Κανονισµός 1623/00» σηµαίνει τον Κανονισµό 1623/00 της πιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000 τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του Κανονισµού (Κ) αριθ. του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους µηχανισµούς της αγοράς, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή

4 1804 πίσηµη φηµερίδα της 194, , σ. 1. «Κανονισµός 1622/00» σηµαίνει τον Κανονισµό 1622/00 της πιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000 για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του Κανονισµού (Κ) για την κοινή οργάνωση της αγοράς και για την καθιέρωση Κοινοτικού των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. πίσηµη φηµερίδα της 128, σ. 32. «Κανονισµός σηµαίνει τον Κανονισµό 884/01 της πιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για λεπτοµέρειες εφαρµογής σχετικά µε τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των αµπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει τηρούνται στον αµπελοινικό τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. «Νόµος» σηµαίνει τους περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµους του ΜΡΟΣ Ι - ΓΚΡΙΣΗ Έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης αµπελοτεµαχίου δήλωση Παράρτηµα. 3.-(1) Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος εντός καθορισµένης περιοχής, ο οποίος προτίθεται για πρώτη φορά να ή να διαθέσει τα σταφύλια που συγκοµίσθηκαν από το εν λόγω για την παραγωγή Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (στο εξής «ΟΟΠ») υποβάλλει προς την αρµόδια αρχή, µέχρι τις 31 Μαρτίου, αίτηση για έγκριση του αµπελοτεµαχίου στο έντυπο που καθορίζεται στον Τύπο 1 του Παραρτήµατος.

5 1805 Παράρτηµα. (2) Η αρµόδια αρχή εξετάζει κάθε εµπρόθεσµη αίτηση προβαίνει στους αναγκαίους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. φόσον η αρµόδια αρχή διαπιστώσει την πλήρη συµµόρφωση του αιτητή στις διατάξεις που αφορούν τις ενδεδειγµένες καλλιεργητικές πρακτικές και την σύνθεση την παραγωγή «ΟΟΠ» όπως αυτές καθορίζονται στο περί Συµβουλίου Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του 2005 και στο περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του εγκρίνει την αίτηση και εκδίδει «πιστοποιητικό έγκρισης αµπελοτεµαχίου» στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 2 του Παραρτήµατος. Παράρτηµα. (3) Τα εγκεκριµένα αµπελοτεµάχια καταχωρούνται σε Μητρώο εγκεκριµένων στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 3 του Παραρτήµατος, το οποίο τηρείται από την αρµόδια αρχή. Παράρτηµα. (4) Οι κάτοχοι εγκεκριµένων αµπελοτεµαχίων, υποβάλλουν προς την αρµόδια αρχή µέχρι τη 10η εκεµβρίου δήλωση παραγωγής εγκεκριµένου αµπελοτεµαχίου στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 4 του Παραρτήµατος. ΜΡΟΣ Ι! - ΠΡΟΫΠΟΘΣΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΟΠ Προϋποθέσεις για παραγωγή ΟΟΠ. 4. Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να παράξει ΟΟΠ πρέπει να: (α) είναι επίσηµα εγγεγραµµένο στο µητρώο οινοποιών της αρµόδιας αρχής, που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 12(i) του Νόµου, (β) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάµει του Κανονισµού 1282/01 σχετικά µε την δηλώσεων εσοδείας, παραγωγής και αποθεµάτων, και

6 1806 (γ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τις υποχρεωτικές αποστάξεις που στον Κανονισµό Τίτλος Κεφάλαιο άρθρα 27 και 28 και στον Κανονισµό Τίτλος Κεφάλαιο Ι. ΜΡΟΣ III - ΣΥΝΘΗΚΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5.-(1) Οι συνθήκες και οι όροι παραγωγής των ΟΟΠ πρέπει να είναι αυτές που καθορίζονται στο περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµό, Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2004 και στο περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του για τους συγκεκριµένους ΟΟΠ όπως επίσης και σύµφωνες µε τις διατάξεις του Κανονισµού 1493/99, Παράρτηµα σηµεία, Στ, Ζ, Η, Ι και Κανονισµού Παράρτηµα. (2) Οι οινοποιοί που παράγουν ΟΟΠ υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση αποθεµάτων στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 5 του Παραρτήµατος, για κάθε ΟΟΠ που παράγουν µέχρι τη Σεπτεµβρίου κάθε έτους για τα αποθέµατα που κατέχουν µέχρι την ην Ιουλίου του ίδιου έτους. ΜΡΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΙΩΝ Τήρηση βιβλίων και εγγράφων. 6.-(1) Κάθε οινοποιός ο οποίος παλαιώνει ΟΟΠ σε εγκεκριµένο χώρο παλαίωσης σύµφωνα µε τη ιάταξη 7 τηρεί τα πιο κάτω βιβλία ή έγγραφα επιπρόσθετα µε αυτά που καθορίζονται στον Τίτλο II του Κανονισµού (α) βιβλίο χώρων παλαίωσης στο οποίο καταγράφονται ο εξοπλισµός παλαίωσης (φιάλες, βαρέλια, δεξαµενές)

7 1807 καθώς οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισµός που διασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες παλαίωσης: Νοείται ότι, οποιεσδήποτε αλλαγές στους χώρους παλαίωσης καταχωρούνται στο βιβλίο ενηµερώνεται σχετικά η αρµόδια αρχή, (β) φάκελο µε τις ταινίες καταγραφής της και της υγρασίας στο χώρο παλαίωσης, (γ) βιβλίο αποθήκης, το οποίο ελέγχεται από την αρµόδια αρχή και στο οποίο καταχωρείται κάθε στοιχείο σχετικό µε τους υπό παλαίωση οίνους (ποικιλίες αµπέλου, την καταγωγή του οίνου, την προέλευση του οίνου και των οίνων που υπεισέρχονται στη σύνθεση του). (2) Τα πιο πάνω βιβλία έγγραφα υπόκεινται στον έλεγχο της αρµόδιας αρχής διατηρούνται από τον οινοποιό τουλάχιστον πέντε χρόνια. ΜΡΟΣ V- ΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΑΙΩΣΗΣ Έγκριση χώρων παλαίωσης. 7.-(1) Κάθε οινοποιός που προτίθεται για πρώτη φορά να παλαιώσει οίνους, υποχρεούται ένα µήνα πριν την έναρξη της παλαίωσης, να υποδείξει στην αρµόδια αρχή τους χώρους παλαίωσης που διαθέτει, ώστε η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων, να µπορεί να προβαίνει έγκαιρα στην απαιτούµενη επιθεώρηση, χαρτογράφηση και έγκριση των χώρων αυτών. Σε περίπτωση νέων χώρων παλαίωσης ή σε υφιστάµενους χώρους παλαίωσης, ο οινοποιός ειδοποιεί σχετικά την αρµόδια αρχή για εξασφάλιση έγκρισης.

8 1808 (2) να δοθεί έγκριση από την πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων για τους χώρους παλαίωσης πρέπει να τηρούνται τα πιο κάτω κριτήρια: (α) η τους πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση των βαθµών κελσίου µε ανοχή + 2 βαθµών (β) η υγρασία πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 70% -80%, (γ) οι εγκαταστάσεις µηχανικού εξαερισµού να λειτουργούν σωστά, (δ) οι εγκαταστάσεις κλιµατισµού να είναι κατάλληλης ισχύος που να εξασφαλίζουν τις του σηµείου (α), και (ε) η ύπαρξη συσκευών για την καταγραφή των διακυµάνσεων της της υγρασίας. Παράρτηµα. (3) Η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων δύναται να προβαίνει σε συστάσεις λήψη διορθωτικών µέτρων στους χώρους παλαίωσης. Οι χώροι παλαίωσης, καταχωρούνται σε Αρχείο εγκεκριµένων χώρων παλαίωσης στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο του Παραρτήµατος και το οποίο τηρείται από την αρµόδια αρχή. (4) Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει τους οινοποιούς για τα αποτελέσµατα των ελέγχων. (5) Σε περίπτωση µεταφοράς ή πώλησης οίνου υπό παλαίωση, η παλαίωση µπορεί να συνεχιστεί σε νέες εγκαταστάσεις εφόσον: (α) αυτές πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στην παρούσα ιάταξη,

9 1809 (β) έχει ενηµερωθεί προς τούτο η αρµόδια αρχή, (γ) οι χώροι είναι καταγραµµένοι στο Αρχείο εγκεκριµένων χώρων παλαίωσης, (δ) ο κάτοχος του ΟΟΠ τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία και έγγραφα όπως προβλέπονται στο Μέρος IV του παρόντος ιατάγµατος. ΜΡΟΣ VI - ΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΗΞΗ ΤΗΣ 1Α ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΑΙΩΣΗΣ Παλαίωση σε βαρέλια φιάλες. Παράρτηµα. 8.-(1) 0 οινοποιός υποβάλλει στην αρµόδια αρχή αίτηση συνοδευόµενη από εργαστηριακή ανάλυση του οίνου, την έναρξη της παλαίωσης του οίνου που προορίζεται για αναγνώριση ως ΟΟΠ, στον Τύπο 7 του Παραρτήµατος. (2) Η αρµόδια αρχή αφού λάβει υπόψη: Παράρτηµα. (α) τα δελτία παραλαβής σταφυλιών από τα εγκεκριµένα αµπελοτεµάχια στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 8 του Παραρτήµατος τα οποία υποβάλλει ο οινοποιός, (β) τις «δηλώσεις παραγωγής των εγκεκριµένων αµπελοτεµαχίων» που υποβλήθηκαν, από τους αµπελουργούς για την εσοδεία που προηγήθηκε της οινοποίησης στον Τύπο (γ) την τελευταία υποβληθείσα δήλωση αποθεµάτων ΟΟΠ του οινοποιού στον Τύπο 5, (δ) το «αρχείο κατάλληλων χώρων παλαίωσης» στον Τύπο για να εξακριβώσει κατά πόσο οι χώροι παλαίωσης που

10 1810 δηλώνει και στους οποίους προτίθεται να παλαιώσει τους οίνους τους είναι εγκεκριµένοι, (ε) τα βιβλία και έγγραφα που τηρούνται από τον οινοποιό σύµφωνα µε το Μέρος (στ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαραίτητα, εξετάζει την αίτηση του οινοποιού.. (3) Η αρµόδια αρχή δύναται να µεταβαίνει στον αποθηκευτικό χώρο του και εγκρίνει παρουσία εκπροσώπου του οινοποιείου, την έναρξη της παλαίωσης του οίνου είτε Παράρτηµα. (α) σε σύµφωνα µε την ιάταξη δεύτερη παράγραφος του περί Συµβουλίου Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασία Προέλευσης) ιάταγµα του 2004 του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του 2005 και εκδίδει πιστοποιητικό στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 9 του Παραρτήµατος, είτε Παράρτηµα. (β) σε φιάλες (αναγωγική παλαίωση) σύµφωνα µε τη ιάταξη )(η) πρώτη παράγραφος του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2004 και εκδίδει πιστοποιητικό στην µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 10 του Παραρτήµατος. (4) Ο οινοποιός γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή τη λήξη της παλαίωσης.

11 Παλαίωση σε φιάλες - αναγωγική παλαίωση για την ποικιλία Μαραθεύτικο. Παράρτηµα. 9.-(1) Με τη λήξη της πρώτης φάσης της παλαίωσης (παλαίωση σε βαρέλια) που απαιτείται για την ποικιλία Μαραθεύτικο κατ' εφαρµογή της ιάταξης )(η) του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του ο οινοποιός ειδοποιεί την αρµόδια αρχή για την έναρξη της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης (παλαίωση σε φιάλες) στον Τύπο 7 του Παραρτήµατος και υποβάλλει τα αποτελέσµατα της εργαστηριακής ανάλυσης του υπό παλαίωση οίνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Παράρτηµα VI, παράγραφος 1. Παράρτηµα. (2) Η αρµόδια αρχή αφού προβεί σε έλεγχο του βιβλίου αποθήκης καθώς και σε άλλους αναγκαίους ελέγχους, εγκρίνει την έναρξη της «αναγωγικής φάσης της παλαίωσης» στον Τύπο του Παραρτήµατος, για την ποσότητα που αιτείται ο οινοποιός και για περίοδο τουλάχιστον ίση µε την περίοδο που ορίζεται από το περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Οίνοι λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του (3) Ο οινοποιός γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή τη λήξη της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης. Έλεγχος της αρµόδιας κατά τη διάρκεια της παλαίωσης. 10.-(1) όλη την διάρκεια της παλαίωσης των οίνων είτε σε βαρέλια, είτε σε φιάλες, η αρµόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε ελέγχους για διαπίστωση των συνθηκών παλαίωσης. (2) Η αρµόδια αρχή δύναται να τηρεί τις παρατηρήσεις της αναφορικά µε την παλαίωση στο «βιβλίο χώρων παλαίωσης» και στο «βιβλίο αποθήκης» του οινοποιού. (3) Σε περίπτωση που στα πλαίσια των ελέγχων της αρµόδιας

12 1812 Παράρτηµα. αρχής διαπιστωθεί δεν τηρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές ή συνθήκες, τότε αυτή ανακατατάσσει τον οίνο σύµφωνα µε τον Κανονισµό άρθρα 9 και και ενηµερώνει προς τούτο τον οινοποιό στη µορφή που στον Τύπο του Παραρτήµατος. ΜΡΟΣ VIII - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ - Κ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Αίτηση για «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΟΠ». Παράρτηµα. Κάθε πρόσωπο, που προτίθεται να διαθέσει στην αγορά «Οίνο λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης», πρέπει να υποβάλει αίτηση για έκδοση «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΟΠ» από το Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων, στη µορφή που καθορίζεται στους Τύπους 12Α ή 12Β του Παραρτήµατος. Στην αίτηση επισυνάπτονται, τα στοιχεία που αναφέρονται στους εν λόγω Τύπους. Για κάθε οίνο για τον οποίο ζητείται πιστοποιητικό υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. (2) Ο αιτητής καταβάλλει ως τέλος εξέτασης της αίτησης του το ποσό 200 Κ. (3) Με την λήψη της αίτησης του οινοποιού τη χορήγηση «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΟΠ», η αρµόδια αρχή µεταβαίνει εγκαταστάσεις του οινοποιού και λαµβάνει δείγµατα, τα οποία υποβάλλει συνοδευόµενα από την εργαστηριακή ανάλυση που διενεργείται βάσει του Παραρτήµατος VI, σηµείο Ι (1α) του Κανονισµού στην πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων κατ' εφαρµογή των άρθρων. 8 9 του Κανονισµού 1607/00 και του Παράρτηµα VI, παράγραφος Ι, του Κανονισµού 1493/99, την διενέργεια του απαιτούµενου οργανοληπτικού ελέγχου δυνάµει του Παραρτήµατος VI, σηµείο Ι του Κανονισµού 1493/99. (4) Η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων µε βάση τα αποτελέσµατα του αναλυτικού και οργανοληπτικού ελέγχου

13 1813 Κανονισµού για την διενέργεια του απαιτούµενου οργανοληπτικού ελέγχου δυνάµει του Παραρτήµατος VI, σηµείο Ι β) του Κανονισµού 1493/99. Παράρτηµα. (4) Η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων µε βάση τα αποτελέσµατα του αναλυτικού οργανοληπτικού ελέγχου εισηγείται είτε την απόρριψη της αίτησης του οινοποιού, είτε την του οίνου στην κατηγορία των ΟΟΠ και. εκδίδει «Πιστοποιητικό Ποιότητας» στη µορφή που καθορίζεται στους Τύπους 13Α ή 13Β του Παραρτήµατος και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1607/00, Τίτλοι και IV. (5) Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή λαµβάνοντας υπόψη το «Πιστοποιητικό Ποιότητας» που εκδίδει η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων καθώς επίσης και την τήρηση των σχετικών ιαταγµάτων όσον αφορά τους ΟΟΠ, ότι ο οίνος είναι κατάλληλος να καταταχθεί ως ΟΟΠ εκδίδει «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης ΟΟΠ» στη µορφή που καθορίζεται στους Τύπους 14Α ή 14Β του Παραρτήµατος και ενηµερώνει το «Μητρώο Χορήγησης Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΟΠ» που τηρείται στη µορφή που καθορίζει ο Τύπος του Παραρτήµατος. Η αρµόδια αρχή διανέµει σε οινοποιούς κορδέλες πιστοποίησης της ονοµασίας προέλευσης του οίνου, σε αριθµό ίσο προς τον αριθµό των. φιαλών που εµφιαλωθούν κατά παρτίδα. εν λόγω πιστοποιητικό καθώς και η χρήση της κορδέλας, αποτελούν προϋπόθεση την κυκλοφορία στην αγορά οποιουδήποτε οίνου που φέρει την Ανακατάταξη ΟΟΠ στην περίπτωση που ο οίνος είναι ακατάλληλος. 12. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι ο οίνος δεν είναι κατάλληλος να καταταχθεί ως ΟΟΠ σύµφωνα µε τις πρόνοιες και τους όρους του περί Συµβουλίου Προϊόντων (Οίνοι λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιατάγµατος του 2004 και περί Συµβουλίου Αµπελοοινικων Προϊόντων (Κουµανδαρία)

14 1814 Παράρτηµα. ιάταγµα του η αρµόδια αρχή µετά από γνωµάτευση της πιτροπής µπειρογνωµόνων Οίνων προβαίνει σε ανακατάταξη του οίνου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1607/00, άρθρα 9 και 10 και ενηµερώνει τον οινοποιό στον Τύπο 16 του Παραρτήµατος.

15 (ντυπο αρ. ) ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΑΙΑ ΠΙΤΑ < ΟΟΠ ΑΡΙΘΜΟΣ Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη παράγραφος 5.

16 ΤΥΠΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΠΟΘΜΑΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΣ ΗΜΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΗΣ: ΣΤΟΙΧΙΑ ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ 2. Ο ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ TAX. ΠΑΡΧΙΑ ΤΗ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται µέχρι 10 Σεπτεµβρίου έτους και αφορά αποθέµατα µέχρι Ιουλίου του ιδίου έτους Συµβουλίου Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του ιάταξη 2.

17 Έντυπο αρ. 1 ΓΙΑ ΓΚΡΙΣΙΙ ΑΜΠΟΤΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΟΠ: (Η αίτηση να υποβάλλεται µέχρι το τέλος Μαρτίου) 1. ΚΑΙΡΓΗΤΗ /Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙΡΓΗΤΗ: ΑΡ. ΠΟ. ΤΑΥΤ.: ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙΡΓΗΤΗ): ΑΡ. ΠΟ. ΤΑΥΤ.:... ΙΥΘΥΝΣΗ: Ο ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗ / ΠΑΡΧΙΑ.. Φύλλο ΠΑΓΓΜΑ ΑΜΠΟΤΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΟΥ: ΑΡ. ΑΜΠΟΥΡΠΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ :... Αριθµός Αριθµός άδειος ή ' Αριθµός φυτών ΓΙΑ ΠΙΤΟΠΙΟΣ ΓΧΟΣ Τρόπος Απόδοση 2. - Για * Για Υπογραφή καλλιεργητή : Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία διενέργειας επιτόπιου ελέγχου : Όνοιια ειτουργών ΓΧΟΣ 2.,. '. Υπογραφή ΓΚΡΙΝΤΑΙ Ν ΓΚΡΙΝΤΑΙ ιευθυντή Κανονισµός (Κ) αριθ. 1493/ ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικιίς άρθρο 55 και παράρτηµα VI (Α) και ( ). Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του ιάταξη 3 παράγραφος

18 1818 ΤΥΠΟΣ 10 ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΓΚΡΗ ΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΑΑΙΩΣΗΣ ΟΟΠ Προς Ονοµατεπώνυµο ή εταιρική επωνυµία Τηλ.: Φαξ: Από ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Τ.Θ , εµεσός Τηλ , Φαξ Σε συνέχεια της αίτησης έναρξης της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης που υποβάλατε στις και κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων της Αρµόδιας Αρχής, εγκρίνεται η έναρξη της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης του οίνου που προορίζεται για την παραγωγή οίνου ελεγχόµενης ονοµασίας προέλευσης η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον διάταγµα ή την ισχύουσα νοµοθεσία σύµφωνα µε το Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των σχετικών κανονισµών είστε υποχρεωµένοι να τηρείτε επακριβώς τις πρόνοιες της νοµοθεσίας και να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες του Συµβουλίου και της Ο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση, το ΣΑΠ θα προβεί σε διακοπή της διαδικασίας παλαίωσης. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΦΙΑΩΜΝΟ ΟΙΝΟ ' "> ', -... Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εµφαίνονται στο επισυναπτόµενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης που υπέβαλε ο και περιλαµβάνει τουλάχιστον τον αλκοολικό τίτλο, τα ανάγοντα σάκχαρα, ολική και πτητική οξύτητα, ελεύθερο και ολικό θειώδες καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήθηκε από την Αρµόδια Αρχή. ιευθυντής Περί Αµπελοοινικών Προϊόντων και Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 8, παράγραφος 3, σηµείο (β) και ιάταξη παράγραφος 2.

19 ΤΥΠΟΣ 11 ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΙΑΚΟΠΗ ΠΑΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΤΑΙ ΟΟΠ Από ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Τ.Θ , 3840, εµεσός Τηλ , Φαξ. Προς Ονοµατεπώνυµο ή εταιρική επωνυµία Τηλ.: Φαξ: Σας ενηµερώνουµε ότι κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν στις από το Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων, διακόπτεται η διαδικασία παλαίωσης (σε βαρέλι/ αναγωγική). Συµβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή κατόπιν της διαπίστωσης εµφανούς παραβίασης ή παράληψης συµµόρφωσης µε τις διατάξεις την ισχύουσας νοµοθεσίας ή τις οδηγίες και συστάσεις της Αρµόδιας Αρχής των εξουσιοδοτηµένων οργάνων της. Ως εκ τούτου ο Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων µετά από σύµφωνη γνώµη της πιτροπής µπειρογνωµόνων Οίνων και κατ' εφαρµογή του άρθρου 9 του Κ 1607/00 ανακατατάσσει σε: ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΓΝΟ ΟΠΟΙΟΥ ΙΑΚΟΠΤΤΑΙ - ; : '' ' Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εµφαίνονται στο επισυναπτόµενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης. Ηµεροµηνία.. ιευθυντής Κανονισµός (Κ) αριθ. Τίτλος και της της 24ης Ιουλίου για τον καθορισµό ορισµένων του κανονισµού (Κ) αριθ. 1493/1999 την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής ιδίως του σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη παράγραφος 3

20 1820 (ΤΥΠΟΣ 12 A) ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΟΟΠ : ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Ταχ. Petra Business Centre, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 3011 εµεσός, Τ.Θ , 3840 εµεσός, τηλ , φαξ Από: ιεύθυνση: Τηλ./Φαξ: αιτητή: ια του παρόντος αιτούµαι δυνάµει της ιάταξης 11, παράγραφος του Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, όπως µου παραχωρηθεί «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης» ποσότητα λίτρων, αριθµό φιαλών και αριθµό παρτίδας, του οίνου µε αναγνώριση τούτου της ονοµασίας προέλευσης Για την έκδοση του πιο πάνω Πιστοποιητικού καταβάλλω σύµφωνα µε την ιάταξη παράγραφο 2, του Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του το ποσό των Κ που αποτελεί το ΤΈΟΣ ΞΤΑΣΗΣ. Ηµεροµηνία Υπογραφή αιτητή Κανονισµός (Κ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος και IV, της της 24ης Ιουλίου για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ. για την κοινή οργάνωση της αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 11, παράγραφοι 1 2. Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2004 (Κ Π 706/2004)

21 (ΤΥΠΟΣ 12 Β) ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ : ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Ταχ. Petra Business Centre, Φραγκλίνου Ρούσβελτ εµεσός, Τ.Θ , 3840 εµεσός, τηλ , φαξ Από: Όνοµατεπώνυπο αιτητή: ιεύθυνση: Τηλ./Φαξ: ια του παρόντος όπως µου παραχωρηθεί «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης» ποσότητα λίτρων, του οίνου που προέρχεται από την δεξαµενή µε αρ συνολικής περιεκτικότητας µε αναγνώριση τούτου της ονοµασίας προέλευσης «Κουµανδαρία». Για την έκδοση του πιο πάνω Πιστοποιητικού καταβάλλω σύµφωνα µε την ιάταξη παράγραφο 2, του Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, το ποσό των 200 Κ που αποτελεί το ΞΤΑΣΗΣ. Ηµεροµηνία Υπογραφή αιτητή Κανονισµός (Κ) αριθ. Τίτλος ΠΙ και IV, της της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ. 1493/1999 την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 11, παράγραφοι 1 2. Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων ιάταγµα του 2005

22 1822 (ΤΥΠΟΣ 13 A) Αρ. Ποιότητας ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΓΧΟΜΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΥ Η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων δυνάµει του άρθρου 25 του Περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004, αφού προέβηκε σε εξέταση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του οίνου για τον οποίο στις / / υποβλήθηκε αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΟΠ και διαπίστωσε ότι ο υπό εξέταση οίνος πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και απαιτούµενα χαρακτηριστικά του Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης, χορηγεί δυνάµει της ιάταξης παράγραφος 2 του περί Συµβουλίου Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2004 (ΚΠ 706/2004) και ιάταξης 11, παράγραφος του περί Συµβουλίου Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του το παρόν «Πιστοποιητικό Ποιότητας», για τον υπό (στοιχεία για ποσότητα λίτρων, αριθµό φιαλών και αριθµό παρτίδας για χρονική περίοδο µέχρι µειώνεται ότι το παρών Πιστοποιητικό αποτελεί προϋπόθεση για την τελική έγκριση της Αρµόδιας Αρχής και σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάθεση του πιο πάνω οίνου στην αγορά προτού το ΣΑΠ εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. Ηµεροµηνία. Πρόεδρος πιτροπής µπειρογνωµόνων Οίνων Κανονισµός (Κ) αριθ. Τίτλος και IV, της της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη παράγραφος 4. Περί Συµβουλίου Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του /2004), ιάταξη 4, παράγραφος 2.

23 1823 (ΤΥΠΟΣ 13 Β) Αρ. Ποιότητας ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΥ ΓΧΟΜΝΗΣ ΠΡΟΥΣΗΣ «ΚΟΥΜΑΝ ΑΡΙΑ» Η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων δυνάµει του άρθρου 25 του Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµου του 2004, αφού προέβηκε σε εξέταση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών οίνου για τον οποίο στις / / υποβλήθηκε αίτηση για την έκδοση «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΟΠ Κουµανδαρία» και διαπίστωσε ότι ο υπό εξέταση οίνος πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και απαιτούµενα χαρακτηριστικά του Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης «Κουµανδαρία», χορηγεί δυνάµει της ιάταξης 4 του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του 2005 και της ιάταξης παράγραφος 4, του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, το παρόν «Πιστοποιητικό Ποιότητας», για τον υπό αναφορά οίνο του για ποσότητα για την χρονική περίοδο µέχρι λίτρων, της δεξαµενής µε αριθµό Σηµειώνεται ότι το παρών Πιστοποιητικό αποτελεί προϋπόθεση για την τελική έγκριση της Αρµόδιας Αρχής και σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάθεση του πιο πάνω οίνου στην αγορά προτού το ΣΑΠ εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. Ηµεροµηνία. Πρόεδρος πιτροπής µπειρογνωµόνων Οίνων Κανονισµός (Κ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος και IV, της πιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 11, παράγραφος 4. Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του 2005.

24 1824 (ΤΥΠΟΣ 14 A) ) ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΓΧΟΜΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΣΗΣ Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων, αφού διαπίστωσε ότι ο οινοποιός έχει τηρήσει τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και οιεσδήποτε οδηγίες ή συστάσεις του υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της παραγωγής και παλαίωσης του οίνου και αφού έλαβε υπόψη το Πιστοποιητικό Ποιότητας µε αριθµό που εκδόθηκε από την πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων, χορηγεί δυνάµει της ιάταξης 4, παράγραφος 1 του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα 2004 και της ιάταξης παράγραφος 5, του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, το παρόν «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης» (στοιχείααιτητή) για ποσότητα λίτρων, αριθµό φιαλών και αριθµό παρτίδας για την χρονική περίοδο µέχρι Ηµεροµηνία ιευθυντής (Σφραγίδα) Γνωστοποιείται ότι: παρόν Πιστοποιητικό µπορεί να ανακληθεί από το Συµβούλιο σε οποιοδήποτε στάδιο εάν διαπιστωθεί ότι ο οίνος στον οποίο αφορά έπαψε να πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ιάταγµα και την ισχύουσα νοµοθεσία.. Κανονισµός (Κ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος και IV, της πιτροπής της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής ιδίως του τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη παράγραφος 5. Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του (Κ Π 706/2004), ιάταξη 4, παράγραφος 1.

25 1825 (ΤΥΠΟΣ 14 Β) (ντυπο ) : ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΓΧΟΜΝΗΣ «ΚΟΥΜΑΝ ΑΡΙΑ» Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων, αφού διαπίστωσε ότι ο οινοποιός έχει τηρήσει τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και οιεσδήποτε οδηγίες ή συστάσεις του υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της παραγωγής και παλαίωσης του οίνου και αφού έλαβε υπόψη το Πιστοποιητικό Ποιότητας µε αριθµό που εκδόθηκε από την πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων, χορηγεί δυνάµει της ιάταξης 4 περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων ιάταγµα του και της ιάταξης παράγραφος 5, του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, το παρόν «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης» «Κουµανδαρία» στον ποσότητα λίτρων, της δεξαµενής µε αριθµό την χρονική περίοδο µέχρι Ηµεροµηνία ιευθυντής (Σφραγίδα) Γνωστοποιείται ότι: παρόν Πιστοποιητικό µπορεί να ανακληθεί από το Συµβούλιο σε οποιοδήποτε στάδιο εάν διαπιστωθεί ότι ο οίνος στον οποίο αφορά έπαψε να πληρεί προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ιάταγµα και την ισχύουσα νοµοθεσία. Κανονισµός (Κ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος ΠΙ και IV, της της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) του ιάταξη παράγραφος 5. Περί Συµβουλίου Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 4.

26 1826 ΤΥΠΟΣ 16 ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΤΑΙ ΓΙΑ ΟΟΠ Από ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Τ.Θ. 3840, εµεσός Τηλ , Φαξ Προς : Ονοµατεπώνυµο ή εταιρική επωνυµία Τηλ.: Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων µετά από οργανοληπτική και αναλυτική εξέταση του οίνου για τον οποίο υποβάλατε αίτηση στις / / µε σκοπό την έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης διαπίστωσε οίνος δεν είναι κατάλληλος να καταστεί ΟΟΠ σύµφωνα µε τις πρόνοιες και όρους του διατάγµατος για τους ΟΟΠ και των σχετικών κανονισµών. Ως εκ τούτου το Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων µετά από γνωµάτευση της πιτροπής µπειρογνωµόνων Οίνων και κατ' εφαρµογή του άρθρου 9 του Κ και της ιάταξης 12 του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005 τον πιο σε: ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΝΟ : :: : : Τα αναλυτικά στοιχεία του πάνω οίνου είναι αυτά που εµφαίνονται στο επισυναπτόµενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης. Ηµεροµηνία ιευθυντής Κανονισµός (Κ) 1607/2000, Τίτλος και IV, της της Ιουλίου τον καθορισµό ορισµένων εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ 1493/1999 για την κοινή της αγοράς, ιδίας του τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες άρθρο 9. Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 12.

27 ΤΥΠΟΣ 2 No Έντυπο αρ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙΡΓΗΤΗ (ΑΝ ΙΑΦΡΙ ΚΑΙΡΓΗΤΗ ) Αρ. Πολ. Αρ. Ταυτ.....: ΑΡ. ΑΜΠΟΥΡΠΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Υπογραφή Κάθε νέα επέκταση, διαφοροποίηση ή µεταβολή της φυτείας του εγκεκριµένου αµπελοτεµαχιου πρέπει να δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του στο µέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους, για κάθε φυτευτική περίοδο, για έκδοση νέου πιστοποιητικού. Αν σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο της έγκρισης στάδιο το Συµβούλιο ήθελε ότι εγκεκριµένο αµπελοτεµάχιο έπαυσε να πληροί οποιαδήποτε δυνάµει των παρόντων Κανονισµών και του σχετικού προϋπόθεση, τότε ανακαλεί την έγκριση του αµπελοτεµαχιου και διαγράφει τούτο από το Μητρώο γκεκριµένων Αµπελοτεµαχίων. Πιστοποιητικό έγκρισης πρέπει να φυλάγεται από τον ιδιοκτήτη / αιτητή και να παρουσιάζεται στους αρµοδίους όταν ζητηθεί. Ο αριθµός έγκρισης του αµπελοτεµαχιου να αναγράφεται σε κάθε δελτίο παραλαβής σταφυλιών. Αµπελοτεµάχια τα οποία δεν είναι εγκεκριµένα απαγορεύεται να παραδίδουν σταφύλια για παραγωγή Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. ίδιο ισχύει και για εγκεκριµένα αµπελοτεµάχια η παραγωγή των οποίων υπερβαίνει το µέσο όρο παραγωγής που προνοούν τα διατάγµατα Κανονισµός (Κ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής άρθρο 55 και και ( ). Περί Συµβουλίου Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του ιάταξη 3 παράγραφος 2.

28 ΤΥΠΟΣ 3 ΜΗΤΡΩΟ ΓΚΚΡΙΜΝΩΝ ΑΜΙΓΟΤΜΑΧΙΩΝ ErKEICPIMENA ΑΜΠΟΤΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΓΧΟΜΝΗΣ - ' - ''ί ' Γ Κανονισµός (Κ) αριθ του της 1?ης Μαΐου 1999 την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής άρθρο 55 και παράρτηµα VI (Α) και ( ) (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 3 παράγραφος 3

29 αρ. ) ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΣΠ ΠΑΡΑΓΩΓΠΣ ΑΜΠΟΤΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΟΠ ΤΥΤΑΙΑ ΥΠΟΒΟΗΣ: 10 ΚΜΒΡΙΟΥ, ΤΥΠΟΣ 4 1. ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ 2. ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΚΤΉΤΗ (ΑΝ ΙΑΦΡΙ ΚΑΙΡΓΗΤΗ) 3 Ο ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ TAX. ΚΩ - ΠΑΡΧΙΑ ΑΡ. ΠΟ ΤΑΥΤ ΣΤΟ1ΧΙΑ ΓΚΚΡΙΜΝΟΥ, 00 ηλώνω υπεύθυνα ότι όλα. τα πιο πάνω στοιχεία είναι εξ' ολοκλήρου και µε κάθε λεπτοµέρεια ορθά και αληθινά. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΡΟΜΗΝΙΑ Περί (Τΐλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 3, παράγραφος 4.

30 6 ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΡΧΙΟ ΚΑΤΑΗΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΑΙΩΣΗΣ ή - Περί Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 7, παράγραφος 3.

31 1831 ΤΥΠΟΣ 7 ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΑΙΊΉΣΗ ΝΑΡΞΗΣ ΠΑΑΙΩΣΗΣ : ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Ταχ. Petra Business Centre, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 86, εµεσός, Τ.Θ , 3840 εµεσός, τηλ , φαξ Από: Όνοµατεπώνυπο αιτητή: ιεύθυνση: Τηλ./Φαξ: ια του παρόντος αιτούµαι όπως µου επιτραπεί η έναρξη της παλαίωσης σε φιάλες / βαρέλια *, στον εγκεκριµένο χώρο παλαίωσης µε αρ, του πιο κάτω οίνου που προορίζεται για την παραγωγής Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ - : :;, : -,..... Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εµφαίνονται στο επισυναπτόµενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης, και περιλαµβάνει τουλάχιστον τον αλκοολικό τίτλο, τα ανάγοντα σάκχαρα, ολική και πτητική οξύτητα, ελεύθερο και ολικό θειώδες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει η Αρµόδια Αρχή. Ηµεροµηνία * εκ των δύο ανάλογα µε την περίπτωση Υπογραφή αιτητή Περί Αµπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 8, παράγραφος 1.

32 1832 ΤΥΠΟΣ 8 (ντυπο αρ ) ΤΙΟ ΠΑΡΑΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΙΑ ΑΜΠΟΥΡΓΟΥ Ονοµατεπώνυµο: ιεύθυνση: Κωδ. Αριθµός Καταγραφής Αρ. Πολ. Ταυτ. Χωριό (Προέλευσης Τόπος παραλαβής ΠΑΡΑΑΒΗΣ ί -' -' ΤΑΙΡΙΚΗ ΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΗΠΤΗ ΗΜΡΟΜΗΝΙΑ: Περί Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 8, παράγραφος 2, σηµείο (α).

33 1833 ΤΥΠΟΣ 9 ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΑΡΞΗΣ Σ ΒΑΡΙΑ Προς Ονοµατεπώνυµο ή εταιρική επωνυµία Τηλ.: Φαξ: Από ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Θ. 3840, εµεσός, Τηλ , Φαξ Σε συνέχεια της αίτησης για έναρξη της παλαίωσης σε βαρέλια που υποβάλατε στις, και κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων που προέβηκε η Αρµόδια Αρχή, εγκρίνεται η έναρξη της παλαίωσης του οίνου που προορίζεται για την παραγωγή οίνου ελεγχόµενης ονοµασίας προέλευσης, σε δρύινα βαρέλια, συνολικής χωρητικότητας εκατόλιτρων, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον σύµφωνα µε το διάταγµα ή µε την ισχύουσα νοµοθεσία Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των σχετικών κανονισµών είστε υποχρεωµένοι να τηρείτε επακριβώς τις πρόνοιες της νοµοθεσίας και να συµµορφώνεστε στις οδηγίες του Συµβουλίου και της Ο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση το ΣΑΠ θα προβεί σε διακοπή της διαδικασίας παλαίωσης. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εµφαίνονται στο επισυναπτόµενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης που υπέβαλε ο αιτητής, και περιλαµβάνει τουλάχιστον τον αλκοολικό τίτλο, τα ανάγοντα σάκχαρα, ολική και πτητική ελεύθερο και ολικό θειώδες καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήθηκε από την Αρµόδια Αρχή. Ηµεροµηνία ιευθυντής Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 8, παράγραφος 3, σηµείο (α). ΤΙΜΗΣ ΥΘΥΜΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

34 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3986, /2005 Αριθµός 213 ΟΙ ΠΡΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(γ) των περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµων του 2004 Για καλύτερη εφαρµογή των πράξεων της υρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: πίσηµη φηµερίδα L179, , σ. 1 L262, σ. 7. «Κανονισµός του Συµβουλίου της Μαΐου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς», όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία µε τον Κανονισµό πίσηµη φηµερίδα της σ. L255, , σ. 7. «Κανονισµός της πιτροπής, της 2000, περί καθορισµού λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού 1493/99 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς ιδίως σχετικά µε το δυναµικό παραγωγής», όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία µε τον Κανονισµό 2004 του Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26 (2)(γ) του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµου του 2004, εκδίδει το παρόν ιάταγµα. τίτλος. παρόν ιάταγµα αναφέρεται ως το περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Γενικές ιατάξεις Ταξινόµησης Ποικιλιών Αµπελιού) ιάταγµα του ρµηνεία. 2. τους σκοπούς του παρόντος ιατάγµατος -

35 «διοικητική περιοχή» σηµαίνει επαρχία της «επιτραπέζια ποικιλία» σηµαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην ιάταξη «οινοποιήσιµη ποικιλία» σηµαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην ιάταξη «ποικιλία εµβολίων» σηµαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην ιάταξη 4(ε) «ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση» σηµαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στη ιάταξη 4(γ) «ποικιλία υποκειµένων» σηµαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στη ιάταξη «Νόµος» σηµαίνει τους περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµους του Κατάλογος συνώνυµων και οµώνυµων ποικιλιών αµπελιού. Παράρτηµα Ι. 3.-(1) ΣΤΟ Παράρτηµα Ι γίνεται ταξινόµηση των ποικιλιών σταφυλιών καθώς και καθορισµός συνωνύµων ποικιλιών σε περιπτώσεις που τέτοια συνώνυµα: (α) χρησιµοποιούνται στο εµπόριο για το χαρακτηρισµό των οίνων που προέρχονται από ποικιλίες και (β) είναι αρκούντως γνωστά. Παράρτηµα Ι. (2) Η αρµόδια αρχή δύναται επίσης να ετοιµάσει κατάλογο των οµωνύµων των ποικιλιών που εµφανίζονται στην ταξινόµηση του Παραρτήµατος Ι.

36 1836 Κατάταξη 4. Οι ποικιλίες αµπελιού κατατάσσονται, ανάλογα µε τη συνήθη χρήση της παραγωγής τους, όπως φαίνεται πιο κάτω: (α) «Οινοποιήσιµη ποικιλία» η ποικιλία αµπελιού που καλλιεργείται συνήθως για την παραγωγή νωπών σταφυλιών που προορίζονται για την παρασκευή οίνου για απευθείας ανθρώπινη (β) «πιτραπέζια ποικιλία» η ποικιλία αµπελιού που καλλιεργείται συνήθως για την παραγωγή σταφυλιών που προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή (γ) «Ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση» η ποικιλία αµπελιού που καλλιεργείται συνήθως για χρήση άλλη από εκείνες για οποίες χρησιµοποιούνται οι οινοποιήσιµες ποικιλίες ή οι επιτραπέζιες ποικιλίες, όπως - αποστάγµατος, (ϋ) παρασκευή χυµού. (iii) παραγωγή σταφυλιών. που συνήθως χρησιµοποιούνται για την κονσερβοποιία, παραγωγή σταφυλιών για (δ) «Ποικιλία υποκειµένων» ως η ποικιλία αµπελιού που καλλιεργείται για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού αµπελουργικού υλικού, το οποίο χρησιµοποιείται το σχηµατισµό του υπόγειου µέρους του

37 1837 (ε) «Ποικιλία εµβολίων» ως η ποικιλία αµπελιού που χρησιµοποιείται για την παραγωγή εµβολίων και προέρχεται από οινοποιήσιµη ποικιλία, επιτραπέζια ποικιλία και ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση, όταν καλλιεργούνται για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αµπέλου και παρέχουν το υπέργειο τµήµα του φυτού. Ταξινόµηση ποικιλιών αµπελιού για ολόκληρη την επικράτεια. Παραρτήµατα II και III. Παραρτήµατα IV, V και VI. 5.-(1) Οι και οι επιτραπέζιες ποικιλίες αµπελιού ταξινοµούνται τόσο κατά επαρχία όσο και ως πιτρεπόµενες και Προσωρινά πιτρεπόµενες στα Παραρτήµατα Ι! και III. (2) Οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση, οι ποικιλίες υποκειµένων και ποικιλίες εµβολίων ταξινοµούνται ως πιτρεπόµενες. Προσωρινά πιτρεπόµενες ολόκληρη την ηµοκρατία, στα Παραρτήµατα V και VI. ιαφορετική ταξινόµηση της ίδιας ποικιλίας αµπελιού. 6. Κατά ταξινόµηση των ποικιλιών όπως αναφέρεται στη ιάταξη 5, το Συµβούλιο έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα: (α) µία και η αυτή οινοποιήσιµη ποικιλία µπορεί να ταξινοµηθεί διαφορετικά, ανάλογα µε διοικητικές περιοχές ή µέρος (β) µία και η αυτή ποικιλία µπορεί κατ' εξαίρεση, να εµφανίζεται τόσο µεταξύ των ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών όσο και µεταξύ των ποικιλιών οινοποιήσιµων

38 1838 (γ) µία και η αυτή ποικιλία µπορεί να ταξινοµηθεί διαφορετικά, ανάλογα µε το αν χρησιµοποιείται για την παραγωγή - (i) επιτραπέζιων οίνων, (Π) οίνων ποιότητας παραγοµένων σε καθορισµένες περιοχές, (iii) οίνων λικέρ, αφρωδών ή οίνων, οινοπνευµάτων, (ν) χυµών σταφυλιών, σταφίδων. Κατηγορίες ποικιλιών οινοποιήσιµων σταφυλιών. 7. Όσον αφορά ποικιλίες σταφυλιών, το Συµβούλιο κατατάσσει ως: (α) συνιστώµενες, τις ποικιλίες που ήδη καλλιεργούνται στην Κύπρο και ανήκουν στο είδος vitis vinifera (L.) ή είναι αναγνωρισµένης αξίας απόγονοι διασταύρωσης µεταξύ ειδών του γένους Vitis και αποδίδουν στην Κύπρο, οίνο του οποίου η καλή ποιότητα είναι (β) επιτρεπόµενες, ποικιλίες που αποδίδουν αξιόπιστους και εµπορεύσιµους οίνους των οποίων η ποιότητα είναι µεν ικανοποιητική, αλλά κατώτερη α π ό εκείνη των οίνων των συνιστώµενων (γ) προσωρινά επιτρεπόµενες, τις ποικιλίες που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν, για τη συγκεκριµένη διοικητική περιφέρεια ή µέρος της, κάποια οικονοµική σηµασία ή παρουσιάζουν µειονεκτήµατα σχετικά µε την καλλιέργεια τους.

39 1839 Κατηγορίες ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών. 8. Όσον αφορά τις ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών, το Συµβούλιο κατατάσσει ως: (α) συνιστώµενες, τις ποικιλίες που καλλιεργούνται για την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών για τα οποία υπάρχει µεγάλη ζήτηση στην (β) επιτρεπόµενες, τις ποικιλίες των οποίων η ποιότητα των σταφυλιών είναι µεν ικανοποιητική, αλλά είναι κατώτερη από εκείνη των σταφυλιών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω ή παρουσιάζουν µειονεκτήµατα στην τους- (γ) προσωρινά επιτρεπόµενες, τις ποικιλίες για σταφύλια των οποίων υπάρχει επιθυµία να αποσυρθούν από την αγορά ένεκα της µη ικανοποιητικής τους ποιότητας ή παρουσιάζουν σοβαρά µειονεκτήµατα στην τους. Κατηγορίες ποικιλιών σταφυλιών ειδικής 9. Όσον αφορά τις ποικιλίες σταφυλιών ειδικής χρήσης, το Συµβούλιο κατατάσσει ως: (α) συνιστώµενες, τις ποικιλίες του είδους vitis vinifera ή απόγονοι διασταυρώσεων µεταξύ ειδών, εφόσον οι ποικιλίες αυτές παρουσιάζουν συνήθως, ειδικό χαρακτηριστικό για τη συγκεκριµένη (β) επιτρεπόµενες, τις ποικιλίες των οποίων η ποιότητα του προϊόντος, ενώ ικανοποιητική, είναι κατώτερη από εκείνη των προϊόντων που από τις ποικιλίες

40 1840 αµπελιού που συµµετέχουν στην κατηγορία των συνιστώµενων ή των οποίων τα σταφύλια παρουσιάζουν, τις συγκεκριµένες χρήσεις, κατώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τα σταφύλια των ποικιλιών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) (γ) προσωρινά επιτρεπόµενες, τις ποικιλίες που δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων (α) και (β) πιο πάνω, αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν κάποιο σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη διοικητική περιφέρεια ή παρουσιάζουν µειονεκτήµατα στην τους. Κατηγορίες ποικιλιών - υποκειµένων αµπελιού. 10. Όσον αφορά τις ποικιλίες υποκειµένων αµπελιού, το Συµβούλιο κατατάσσει ως: (α) συνιστώµενες, ποικιλίες που καλλιεργούνται για την απόκτηση πολλαπλασιαστικού αµπελουργικού υλικού για το οποίο η πείρα που αποκτήθηκε, τα ικανοποιητικά του καλλιεργητικά (β) προσωρινά επιτρεπόµενες, τις ποικιλίες που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά καλλιεργητικά χαρακτηριστικά. Κατηγορίες ποικιλιών εµβολίων αµπελιού. Όσον αφορά ποικιλίες εµβολίων, κατατάσσονται ως:

41 (α) συνιστώµενες, τις ποικιλίες αµπελιού, οι επιτραπέζιες ποικιλίες αµπελιού και οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που είναι ταξινοµηµένες σαν συνιστώµενες έστω σε µια µόνο διοικητική (β) επιτρεπόµενες, τις οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπελιού, οι επιτραπέζιες ποικιλίες αµπελιού και οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που είναι ταξινοµηµένες έστω και σε µια µόνο διοικητική περιοχή. Προσθήκη, αναβάθµιση, υποβάθµιση και αφαίρεση ποικιλιών αµπελιού από τη ταξινόµηση. 12.-(1) Ποικιλίες αµπελιού που δεν εµφανίζονται στην ταξινόµηση για συγκεκριµένη διοικητική περιοχή, δύναται να προστεθούν - (α) Όσον αφορά τις κατηγορίες των συνιστώµενων και επιτρεπόµενων ποικιλιών όταν πρόκειται: για οινοποιήσιµες και επιτραπέζιες ποικιλίες αµπελιού, µόνο αν έχουν περιληφθεί από πενταετίας τουλάχιστον στην ταξινόµηση διοικητικής περιοχής που συνορεύει άµεσα, (ϋ) για ποικιλίες υποκειµένων, µόνο αν η καταλληλότητα της ποικιλίας έχει εξεταστεί και κριθεί ικανοποιητική. (β) όσον αφορά την κατηγορία των επιτρεπόµενων ποικιλιών αµπελιού, µόνο πάνω σε προκαταρκτική βάση, αν η καταλληλότητα της ποικιλίας εξεταστεί και βρεθεί ικανοποιητική, αλλά µε βάση τα αποτελέσµατα της εξέτασης δεν µπορεί ακόµα να κριθεί τελειωτικά, η κατάταξη της συγκεκριµένης ποικιλίας.

42 1842 (2) Στην περίπτωση της παραγράφου (1)(β), η ταξινόµηση πρέπει να αναφέρει ότι η προσθήκη είναι προκαταρκτική. Μεταξύ πέντε και επτά ετών µετά την προκαταρκτική προσθήκη της ποικιλίας στην κατηγορία των επιτρεπόµενων αµπελιού, αποφασιστεί µε βάση την πείρα λαµβάνοντας υπόψη δοκιµές καλλιεργητικής καταλληλότητας που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τη ιάταξη κατά πόσο αυτή η ποικιλία - παραµείνει στην κατηγορία των επιτρεπόµενων ποικιλιών αµπελιού, ενταχθεί στην κατηγορία των συνιστώµενων ποικιλιών αµπελιού, ενταχθεί στην κατηγορία των προσωρινά επιτρεπόµενων ποικιλιών αµπελιού, ή αφαιρεθεί από την ταξινόµηση: Νοείται ότι, αν µετά από επτά έτη δεν παρθεί µια από τις πιο πάνω αποφάσεις, αυτή η ποικιλία πρέπει να ότι έχει αφαιρεθεί από την κατάταξη. (3) Η εξέταση της καλλιεργητικής καταλληλότητας δε είναι αναγκαία την προσθήκη µιας επιτρεπόµενης ποικιλίας αµπελιού στην κατηγορία των συνιστώµενων ποικιλιών για τη διοικητική περιοχή ή µέρος της, ή όπου εφαρµόζεται για ολόκληρη τη ηµοκρατία, µε την προϋπόθεση καλλιεργητική καταλληλότητα µπορεί να καταδειχθεί µε άλλο τρόπο, ο οποίος ικανοποιητικός από την αρµόδια αρχή. (4) Η κατηγορία µιας ποικιλίας αµπελιού για την ίδια διοικητική περιοχή ή µέρος της ή όπου εφαρµόζεται ολόκληρη τη ηµοκρατία, µπορεί να αλλάξει µόνο ως ακολούθως:

43 1843 (α) µε αναβάθµιση στην κατηγορία των συνιστώµενων ποικιλιών αµπελιού προκειµένου για - (i) ποικιλία που εµφανίζεται, κατά την Ιανουαρίου 1999, στην κατηγορία των επιτρεπόµενων ποικιλιών αµπελιού για την διοικητική περιοχή ή µέρος της ή όπου εφαρµόζεται ολόκληρη τη ηµοκρατία, για την οποία η προσθήκη επιζητείται, (ϋ) ποικιλία που προστέθηκε στην ταξινόµηση µετά την Ιανουαρίου 1999 και η οποία ταξινοµήθηκε από πενταετίας τουλάχιστο, στην κατηγορία των επιτρεπόµενων ποικιλιών για την ίδια διοικητική περιοχή ή µέρος της ή όπου εφαρµόζεται ολόκληρη τη ηµοκρατία για την οποία ζητείται η προσθήκη, (β) µε υποβάθµιση σε κατώτερη κατηγορία, αν - η πείρα δείξει ότι οι απαιτήσεις της κατηγορίας στην οποία αυτή η ποικιλία είναι ταξινοµηµένη δεν ικανοποιούνται, ή (ϋ) η ποιότητα του προϊόντος που παράγεται το καθιστά αναγκαίο, ή (iii) η έκταση στην οποία καλλιεργείται η συγκεκριµένη ποικιλία είναι πολύ µικρή και συνεχίζει να σµικρύνεται. (5) Η υποβάθµιση ποικιλίας αµπελιού στην κατηγορία των προσωρινά επιτρεπόµενων έχει σαν αποτέλεσµα, η ποικιλία αυτή να µην επιτρέπεται πλέον να φυτεύεται, εµβολιάζεται ούτε να υπερεµβολιάζεται αρχίζοντας από την ηµεροµηνία ισχύος της. υποβάθµισης.

44 1844 (6) ποικιλία αµπελιού πρέπει να αφαιρεθεί από την ταξινόµηση, αν η καταλληλότητα της κριθεί σαν µη ικανοποιητική. ιαπίστωση καλλιεργητικής καταλληλότητας ποικιλίας αµπελιού. Η καλλιεργητική καταλληλότητα µιας ποικιλίας αµπελιού διαπιστώνεται µε βάση στοιχεία που συγκεντρώνονται από δοκιµαστικές καλλιέργειες στη συγκεκριµένη διοικητική περιοχή ή µέρος της ή σε διοικητική περιοχή που συνορεύει άµεσα ή ανάλογα µε την περίπτωση στο έδαφος της ηµοκρατίας. (2) Η καλλιεργητική καταλληλότητα µιας ποικιλίας αµπελιού δεν µπορεί να αναγνωριστεί σαν ικανοποιητική παρά µόνο αν, σε σχέση µε άλλες ποικιλίες αµπελιού που εµφανίζονται στην ταξινόµηση τουλάχιστο µιας διοικητικής περιοχής, συνιστά σαν γενική εκτίµηση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, εµφανή βελτίωση αναφορικά µε την καλλιέργεια ή τη χρήση των σταφυλιών ή του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται από αυτή. Απαγόρευση φύτευσης µη ταξινοµηµένων και προσωρινά επιτρεπόµενων ποικιλιών αµπελιού, εκτός αν συντρέχον ορισµένες προϋποθέσεις. 14.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (2), απαγορεύεται η φύτευση, ο εµβολιασµός και ο υπερεµβολιασµός - (α) των ποικιλιών αµπελιού που δεν είναι ταξινοµηµένες, (β) των ποικιλιών αµπελιού που είναι προσωρινά επιτρεπόµενες. (2) Συµβούλιο Προϊόντων µπορεί να επιτρέψει παρεκκλίσεις από πιο πάνω απαγορεύσεις για τους ακόλουθους σκοπούς:

45 1845 (α) για δοκιµές της καλλιεργητικής καταλληλότητας ποικιλιών αµπελιού που δεν περιλαµβάνονται στην ταξινόµηση της συγκεκριµένης διοικητικής περιφέρειας ή της επικράτειας σαν σύνολο, (β) για επιστηµονική έρευνα, (γ) για γενετική επιλογή, (δ) για παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού που να προορίζεται αποκλειστικά για εξαγωγή, µε τον όρο ότι διενεργείται κατάλληλος έλεγχος της παραγωγής. (3) άν το Συµβούλιο Προϊόντων παραχωρήσει παρεκκλίσεις όπως προνοούνται στην παράγραφο (2) πιο πάνω, πρέπει να διεξάγει κάθε χρόνο συστηµατικό έλεγχο των φυτειών που επέτρεψε να εγκατασταθούν και διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (2) πιο πάνω. Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων δύναται να υπογράφει συµβόλαιο µε οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που σκοπεύουν καλλιεργήσουν ποικιλία αµπελιού η οποία δεν είναι ταξινοµηµένη για τη συγκεκριµένη διοικητική περιοχή ή µέρος της ή για την επικράτεια σαν σύνολο, εφόσον κατά την κρίση του υπάρχει ανάγκη για τέτοια ενέργεια. (4) Προϊόντα που προέρχονται από ποικιλίες αµπελιού οι οποίες βρίσκονται κάτω από δοκιµαστική καλλιέργεια καταλληλότητας, επιστηµονική έρευνα ή γενετική επιλογή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (2) αντιµετωπίζονται σαν προϊόντα που προέρχονται από επιτρεπόµενες ποικιλίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

του περ(συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου τού

του περ(συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου τού .. Παρ. 111(1) 1834 Κ.Δ.Π. 213/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 213 ΟΙ ΠΡΙ ΣΥΜ ΒΟΥΙΟΥ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ προϊοντων. ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 26 (2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Οδηγία 1999/5/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 23/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών 1985R3821 EL 13.03.2004 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000.

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000. Κ..Π. 227/2000 Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Αυγών Κανονισµοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Αρ. Φυλλου 291 8 Μαρτίου 2002 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα