ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές ιοικητικές Πράξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές ιοικητικές Πράξεις"

Transcript

1 Κ..Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΗΜΗΣ ΦΗΜΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΑΠΡΙΙΟΥ 2005 ΙΟΙΚΗΤΙΚΣ ΠΡΑΞΙΣ Αριθµός 212 ΜΡΟΣ Ι Κανονιστικές ιοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(α) και (γ) των περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµων του 2004 Για σκοπούς καλύτερης εφαρµογής των ακόλουθων πράξεων της υρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: «Κανονισµός 1493/99 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου, για την κοινή οργάνωση της αγοράς» όπως αυτός τροποποιήθηκε µέχρι και τον Κανονισµό πίσηµη φηµερίδα της , σ , (1801)

2 1802 πίσηµη φηµερίδα της 118, , σ. 1: , σ. 17. «Κανονισµός 753/2002 της πιτροπής, της 29ης Απριλίου τη ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) 1493/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονοµασία, την παρουσίαση και την προστασία ορισµένων προϊόντων», όπως αυτός τροποποιήθηκε µέχρι τον Κανονισµό 908/2004. πίσηµη φηµερίδα της 185, , σ. 17. «Κανονισµός (Κ) 1607/2000 της πιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων εφαρµογής του κανονισµού (Κ) 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες 2004 του Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26(2)(α) και (γ) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 εκδίδει το ακόλουθο ιάταγµα: τίτλος. 1. παρόν ιάταγµα αναφέρεται ως το περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005.

3 ρµηνεία. 2. ΣΤΟ παρόν ιάταγµα - «πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνου» σηµαίνει πιτροπή που ορίζεται δυνάµει του άρθρου 25 του Νόµου' «καθορισµένη περιοχή» σηµαίνει τις κοινότητες και τις Περιοχές καθορίζονται: πίσηµη φηµερίδα Παράρτηµα Τρίτο (Ι): (α) στον Πίνακα του περί Συµβουλίου Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του και πίσηµη φηµερίδα Παράρτηµα Τρίτο (Ι): (β) στο Παράρτηµα Ι του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης, ιάταγµα του πίσηµη φηµερίδα της 176, , σ. 14. «Κανονισµός 1282/01» σηµαίνει τον Κανονισµό 1282/01 της πιτροπής, της 28ης Ιουνίου για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κανονισµού (ΟΚ) αριθ. 1493/1999 όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον τοµέα και για την τροποποίηση του Κανονισµού (Κ) αριθ. 1623/2000, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' πίσηµη φηµερίδα της 194, σ. 45. «Κανονισµός 1623/00» σηµαίνει τον Κανονισµό 1623/00 της πιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000 τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του Κανονισµού (Κ) αριθ. του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους µηχανισµούς της αγοράς, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή

4 1804 πίσηµη φηµερίδα της 194, , σ. 1. «Κανονισµός 1622/00» σηµαίνει τον Κανονισµό 1622/00 της πιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000 για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του Κανονισµού (Κ) για την κοινή οργάνωση της αγοράς και για την καθιέρωση Κοινοτικού των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. πίσηµη φηµερίδα της 128, σ. 32. «Κανονισµός σηµαίνει τον Κανονισµό 884/01 της πιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για λεπτοµέρειες εφαρµογής σχετικά µε τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των αµπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει τηρούνται στον αµπελοινικό τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. «Νόµος» σηµαίνει τους περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµους του ΜΡΟΣ Ι - ΓΚΡΙΣΗ Έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης αµπελοτεµαχίου δήλωση Παράρτηµα. 3.-(1) Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος εντός καθορισµένης περιοχής, ο οποίος προτίθεται για πρώτη φορά να ή να διαθέσει τα σταφύλια που συγκοµίσθηκαν από το εν λόγω για την παραγωγή Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (στο εξής «ΟΟΠ») υποβάλλει προς την αρµόδια αρχή, µέχρι τις 31 Μαρτίου, αίτηση για έγκριση του αµπελοτεµαχίου στο έντυπο που καθορίζεται στον Τύπο 1 του Παραρτήµατος.

5 1805 Παράρτηµα. (2) Η αρµόδια αρχή εξετάζει κάθε εµπρόθεσµη αίτηση προβαίνει στους αναγκαίους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. φόσον η αρµόδια αρχή διαπιστώσει την πλήρη συµµόρφωση του αιτητή στις διατάξεις που αφορούν τις ενδεδειγµένες καλλιεργητικές πρακτικές και την σύνθεση την παραγωγή «ΟΟΠ» όπως αυτές καθορίζονται στο περί Συµβουλίου Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του 2005 και στο περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του εγκρίνει την αίτηση και εκδίδει «πιστοποιητικό έγκρισης αµπελοτεµαχίου» στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 2 του Παραρτήµατος. Παράρτηµα. (3) Τα εγκεκριµένα αµπελοτεµάχια καταχωρούνται σε Μητρώο εγκεκριµένων στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 3 του Παραρτήµατος, το οποίο τηρείται από την αρµόδια αρχή. Παράρτηµα. (4) Οι κάτοχοι εγκεκριµένων αµπελοτεµαχίων, υποβάλλουν προς την αρµόδια αρχή µέχρι τη 10η εκεµβρίου δήλωση παραγωγής εγκεκριµένου αµπελοτεµαχίου στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 4 του Παραρτήµατος. ΜΡΟΣ Ι! - ΠΡΟΫΠΟΘΣΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΟΠ Προϋποθέσεις για παραγωγή ΟΟΠ. 4. Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να παράξει ΟΟΠ πρέπει να: (α) είναι επίσηµα εγγεγραµµένο στο µητρώο οινοποιών της αρµόδιας αρχής, που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 12(i) του Νόµου, (β) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάµει του Κανονισµού 1282/01 σχετικά µε την δηλώσεων εσοδείας, παραγωγής και αποθεµάτων, και

6 1806 (γ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τις υποχρεωτικές αποστάξεις που στον Κανονισµό Τίτλος Κεφάλαιο άρθρα 27 και 28 και στον Κανονισµό Τίτλος Κεφάλαιο Ι. ΜΡΟΣ III - ΣΥΝΘΗΚΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5.-(1) Οι συνθήκες και οι όροι παραγωγής των ΟΟΠ πρέπει να είναι αυτές που καθορίζονται στο περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµό, Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2004 και στο περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του για τους συγκεκριµένους ΟΟΠ όπως επίσης και σύµφωνες µε τις διατάξεις του Κανονισµού 1493/99, Παράρτηµα σηµεία, Στ, Ζ, Η, Ι και Κανονισµού Παράρτηµα. (2) Οι οινοποιοί που παράγουν ΟΟΠ υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση αποθεµάτων στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 5 του Παραρτήµατος, για κάθε ΟΟΠ που παράγουν µέχρι τη Σεπτεµβρίου κάθε έτους για τα αποθέµατα που κατέχουν µέχρι την ην Ιουλίου του ίδιου έτους. ΜΡΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΙΩΝ Τήρηση βιβλίων και εγγράφων. 6.-(1) Κάθε οινοποιός ο οποίος παλαιώνει ΟΟΠ σε εγκεκριµένο χώρο παλαίωσης σύµφωνα µε τη ιάταξη 7 τηρεί τα πιο κάτω βιβλία ή έγγραφα επιπρόσθετα µε αυτά που καθορίζονται στον Τίτλο II του Κανονισµού (α) βιβλίο χώρων παλαίωσης στο οποίο καταγράφονται ο εξοπλισµός παλαίωσης (φιάλες, βαρέλια, δεξαµενές)

7 1807 καθώς οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισµός που διασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες παλαίωσης: Νοείται ότι, οποιεσδήποτε αλλαγές στους χώρους παλαίωσης καταχωρούνται στο βιβλίο ενηµερώνεται σχετικά η αρµόδια αρχή, (β) φάκελο µε τις ταινίες καταγραφής της και της υγρασίας στο χώρο παλαίωσης, (γ) βιβλίο αποθήκης, το οποίο ελέγχεται από την αρµόδια αρχή και στο οποίο καταχωρείται κάθε στοιχείο σχετικό µε τους υπό παλαίωση οίνους (ποικιλίες αµπέλου, την καταγωγή του οίνου, την προέλευση του οίνου και των οίνων που υπεισέρχονται στη σύνθεση του). (2) Τα πιο πάνω βιβλία έγγραφα υπόκεινται στον έλεγχο της αρµόδιας αρχής διατηρούνται από τον οινοποιό τουλάχιστον πέντε χρόνια. ΜΡΟΣ V- ΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΑΙΩΣΗΣ Έγκριση χώρων παλαίωσης. 7.-(1) Κάθε οινοποιός που προτίθεται για πρώτη φορά να παλαιώσει οίνους, υποχρεούται ένα µήνα πριν την έναρξη της παλαίωσης, να υποδείξει στην αρµόδια αρχή τους χώρους παλαίωσης που διαθέτει, ώστε η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων, να µπορεί να προβαίνει έγκαιρα στην απαιτούµενη επιθεώρηση, χαρτογράφηση και έγκριση των χώρων αυτών. Σε περίπτωση νέων χώρων παλαίωσης ή σε υφιστάµενους χώρους παλαίωσης, ο οινοποιός ειδοποιεί σχετικά την αρµόδια αρχή για εξασφάλιση έγκρισης.

8 1808 (2) να δοθεί έγκριση από την πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων για τους χώρους παλαίωσης πρέπει να τηρούνται τα πιο κάτω κριτήρια: (α) η τους πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση των βαθµών κελσίου µε ανοχή + 2 βαθµών (β) η υγρασία πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 70% -80%, (γ) οι εγκαταστάσεις µηχανικού εξαερισµού να λειτουργούν σωστά, (δ) οι εγκαταστάσεις κλιµατισµού να είναι κατάλληλης ισχύος που να εξασφαλίζουν τις του σηµείου (α), και (ε) η ύπαρξη συσκευών για την καταγραφή των διακυµάνσεων της της υγρασίας. Παράρτηµα. (3) Η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων δύναται να προβαίνει σε συστάσεις λήψη διορθωτικών µέτρων στους χώρους παλαίωσης. Οι χώροι παλαίωσης, καταχωρούνται σε Αρχείο εγκεκριµένων χώρων παλαίωσης στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο του Παραρτήµατος και το οποίο τηρείται από την αρµόδια αρχή. (4) Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει τους οινοποιούς για τα αποτελέσµατα των ελέγχων. (5) Σε περίπτωση µεταφοράς ή πώλησης οίνου υπό παλαίωση, η παλαίωση µπορεί να συνεχιστεί σε νέες εγκαταστάσεις εφόσον: (α) αυτές πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στην παρούσα ιάταξη,

9 1809 (β) έχει ενηµερωθεί προς τούτο η αρµόδια αρχή, (γ) οι χώροι είναι καταγραµµένοι στο Αρχείο εγκεκριµένων χώρων παλαίωσης, (δ) ο κάτοχος του ΟΟΠ τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία και έγγραφα όπως προβλέπονται στο Μέρος IV του παρόντος ιατάγµατος. ΜΡΟΣ VI - ΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΗΞΗ ΤΗΣ 1Α ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΑΙΩΣΗΣ Παλαίωση σε βαρέλια φιάλες. Παράρτηµα. 8.-(1) 0 οινοποιός υποβάλλει στην αρµόδια αρχή αίτηση συνοδευόµενη από εργαστηριακή ανάλυση του οίνου, την έναρξη της παλαίωσης του οίνου που προορίζεται για αναγνώριση ως ΟΟΠ, στον Τύπο 7 του Παραρτήµατος. (2) Η αρµόδια αρχή αφού λάβει υπόψη: Παράρτηµα. (α) τα δελτία παραλαβής σταφυλιών από τα εγκεκριµένα αµπελοτεµάχια στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 8 του Παραρτήµατος τα οποία υποβάλλει ο οινοποιός, (β) τις «δηλώσεις παραγωγής των εγκεκριµένων αµπελοτεµαχίων» που υποβλήθηκαν, από τους αµπελουργούς για την εσοδεία που προηγήθηκε της οινοποίησης στον Τύπο (γ) την τελευταία υποβληθείσα δήλωση αποθεµάτων ΟΟΠ του οινοποιού στον Τύπο 5, (δ) το «αρχείο κατάλληλων χώρων παλαίωσης» στον Τύπο για να εξακριβώσει κατά πόσο οι χώροι παλαίωσης που

10 1810 δηλώνει και στους οποίους προτίθεται να παλαιώσει τους οίνους τους είναι εγκεκριµένοι, (ε) τα βιβλία και έγγραφα που τηρούνται από τον οινοποιό σύµφωνα µε το Μέρος (στ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαραίτητα, εξετάζει την αίτηση του οινοποιού.. (3) Η αρµόδια αρχή δύναται να µεταβαίνει στον αποθηκευτικό χώρο του και εγκρίνει παρουσία εκπροσώπου του οινοποιείου, την έναρξη της παλαίωσης του οίνου είτε Παράρτηµα. (α) σε σύµφωνα µε την ιάταξη δεύτερη παράγραφος του περί Συµβουλίου Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασία Προέλευσης) ιάταγµα του 2004 του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του 2005 και εκδίδει πιστοποιητικό στη µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 9 του Παραρτήµατος, είτε Παράρτηµα. (β) σε φιάλες (αναγωγική παλαίωση) σύµφωνα µε τη ιάταξη )(η) πρώτη παράγραφος του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2004 και εκδίδει πιστοποιητικό στην µορφή που καθορίζεται στον Τύπο 10 του Παραρτήµατος. (4) Ο οινοποιός γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή τη λήξη της παλαίωσης.

11 Παλαίωση σε φιάλες - αναγωγική παλαίωση για την ποικιλία Μαραθεύτικο. Παράρτηµα. 9.-(1) Με τη λήξη της πρώτης φάσης της παλαίωσης (παλαίωση σε βαρέλια) που απαιτείται για την ποικιλία Μαραθεύτικο κατ' εφαρµογή της ιάταξης )(η) του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του ο οινοποιός ειδοποιεί την αρµόδια αρχή για την έναρξη της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης (παλαίωση σε φιάλες) στον Τύπο 7 του Παραρτήµατος και υποβάλλει τα αποτελέσµατα της εργαστηριακής ανάλυσης του υπό παλαίωση οίνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Παράρτηµα VI, παράγραφος 1. Παράρτηµα. (2) Η αρµόδια αρχή αφού προβεί σε έλεγχο του βιβλίου αποθήκης καθώς και σε άλλους αναγκαίους ελέγχους, εγκρίνει την έναρξη της «αναγωγικής φάσης της παλαίωσης» στον Τύπο του Παραρτήµατος, για την ποσότητα που αιτείται ο οινοποιός και για περίοδο τουλάχιστον ίση µε την περίοδο που ορίζεται από το περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Οίνοι λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του (3) Ο οινοποιός γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή τη λήξη της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης. Έλεγχος της αρµόδιας κατά τη διάρκεια της παλαίωσης. 10.-(1) όλη την διάρκεια της παλαίωσης των οίνων είτε σε βαρέλια, είτε σε φιάλες, η αρµόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε ελέγχους για διαπίστωση των συνθηκών παλαίωσης. (2) Η αρµόδια αρχή δύναται να τηρεί τις παρατηρήσεις της αναφορικά µε την παλαίωση στο «βιβλίο χώρων παλαίωσης» και στο «βιβλίο αποθήκης» του οινοποιού. (3) Σε περίπτωση που στα πλαίσια των ελέγχων της αρµόδιας

12 1812 Παράρτηµα. αρχής διαπιστωθεί δεν τηρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές ή συνθήκες, τότε αυτή ανακατατάσσει τον οίνο σύµφωνα µε τον Κανονισµό άρθρα 9 και και ενηµερώνει προς τούτο τον οινοποιό στη µορφή που στον Τύπο του Παραρτήµατος. ΜΡΟΣ VIII - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ - Κ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Αίτηση για «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΟΠ». Παράρτηµα. Κάθε πρόσωπο, που προτίθεται να διαθέσει στην αγορά «Οίνο λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης», πρέπει να υποβάλει αίτηση για έκδοση «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΟΠ» από το Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων, στη µορφή που καθορίζεται στους Τύπους 12Α ή 12Β του Παραρτήµατος. Στην αίτηση επισυνάπτονται, τα στοιχεία που αναφέρονται στους εν λόγω Τύπους. Για κάθε οίνο για τον οποίο ζητείται πιστοποιητικό υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. (2) Ο αιτητής καταβάλλει ως τέλος εξέτασης της αίτησης του το ποσό 200 Κ. (3) Με την λήψη της αίτησης του οινοποιού τη χορήγηση «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΟΠ», η αρµόδια αρχή µεταβαίνει εγκαταστάσεις του οινοποιού και λαµβάνει δείγµατα, τα οποία υποβάλλει συνοδευόµενα από την εργαστηριακή ανάλυση που διενεργείται βάσει του Παραρτήµατος VI, σηµείο Ι (1α) του Κανονισµού στην πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων κατ' εφαρµογή των άρθρων. 8 9 του Κανονισµού 1607/00 και του Παράρτηµα VI, παράγραφος Ι, του Κανονισµού 1493/99, την διενέργεια του απαιτούµενου οργανοληπτικού ελέγχου δυνάµει του Παραρτήµατος VI, σηµείο Ι του Κανονισµού 1493/99. (4) Η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων µε βάση τα αποτελέσµατα του αναλυτικού και οργανοληπτικού ελέγχου

13 1813 Κανονισµού για την διενέργεια του απαιτούµενου οργανοληπτικού ελέγχου δυνάµει του Παραρτήµατος VI, σηµείο Ι β) του Κανονισµού 1493/99. Παράρτηµα. (4) Η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων µε βάση τα αποτελέσµατα του αναλυτικού οργανοληπτικού ελέγχου εισηγείται είτε την απόρριψη της αίτησης του οινοποιού, είτε την του οίνου στην κατηγορία των ΟΟΠ και. εκδίδει «Πιστοποιητικό Ποιότητας» στη µορφή που καθορίζεται στους Τύπους 13Α ή 13Β του Παραρτήµατος και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1607/00, Τίτλοι και IV. (5) Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή λαµβάνοντας υπόψη το «Πιστοποιητικό Ποιότητας» που εκδίδει η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων καθώς επίσης και την τήρηση των σχετικών ιαταγµάτων όσον αφορά τους ΟΟΠ, ότι ο οίνος είναι κατάλληλος να καταταχθεί ως ΟΟΠ εκδίδει «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης ΟΟΠ» στη µορφή που καθορίζεται στους Τύπους 14Α ή 14Β του Παραρτήµατος και ενηµερώνει το «Μητρώο Χορήγησης Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΟΠ» που τηρείται στη µορφή που καθορίζει ο Τύπος του Παραρτήµατος. Η αρµόδια αρχή διανέµει σε οινοποιούς κορδέλες πιστοποίησης της ονοµασίας προέλευσης του οίνου, σε αριθµό ίσο προς τον αριθµό των. φιαλών που εµφιαλωθούν κατά παρτίδα. εν λόγω πιστοποιητικό καθώς και η χρήση της κορδέλας, αποτελούν προϋπόθεση την κυκλοφορία στην αγορά οποιουδήποτε οίνου που φέρει την Ανακατάταξη ΟΟΠ στην περίπτωση που ο οίνος είναι ακατάλληλος. 12. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι ο οίνος δεν είναι κατάλληλος να καταταχθεί ως ΟΟΠ σύµφωνα µε τις πρόνοιες και τους όρους του περί Συµβουλίου Προϊόντων (Οίνοι λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιατάγµατος του 2004 και περί Συµβουλίου Αµπελοοινικων Προϊόντων (Κουµανδαρία)

14 1814 Παράρτηµα. ιάταγµα του η αρµόδια αρχή µετά από γνωµάτευση της πιτροπής µπειρογνωµόνων Οίνων προβαίνει σε ανακατάταξη του οίνου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1607/00, άρθρα 9 και 10 και ενηµερώνει τον οινοποιό στον Τύπο 16 του Παραρτήµατος.

15 (ντυπο αρ. ) ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΑΙΑ ΠΙΤΑ < ΟΟΠ ΑΡΙΘΜΟΣ Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη παράγραφος 5.

16 ΤΥΠΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΠΟΘΜΑΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΣ ΗΜΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΗΣ: ΣΤΟΙΧΙΑ ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ 2. Ο ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ TAX. ΠΑΡΧΙΑ ΤΗ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται µέχρι 10 Σεπτεµβρίου έτους και αφορά αποθέµατα µέχρι Ιουλίου του ιδίου έτους Συµβουλίου Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του ιάταξη 2.

17 Έντυπο αρ. 1 ΓΙΑ ΓΚΡΙΣΙΙ ΑΜΠΟΤΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΟΠ: (Η αίτηση να υποβάλλεται µέχρι το τέλος Μαρτίου) 1. ΚΑΙΡΓΗΤΗ /Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙΡΓΗΤΗ: ΑΡ. ΠΟ. ΤΑΥΤ.: ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙΡΓΗΤΗ): ΑΡ. ΠΟ. ΤΑΥΤ.:... ΙΥΘΥΝΣΗ: Ο ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗ / ΠΑΡΧΙΑ.. Φύλλο ΠΑΓΓΜΑ ΑΜΠΟΤΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΟΥ: ΑΡ. ΑΜΠΟΥΡΠΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ :... Αριθµός Αριθµός άδειος ή ' Αριθµός φυτών ΓΙΑ ΠΙΤΟΠΙΟΣ ΓΧΟΣ Τρόπος Απόδοση 2. - Για * Για Υπογραφή καλλιεργητή : Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία διενέργειας επιτόπιου ελέγχου : Όνοιια ειτουργών ΓΧΟΣ 2.,. '. Υπογραφή ΓΚΡΙΝΤΑΙ Ν ΓΚΡΙΝΤΑΙ ιευθυντή Κανονισµός (Κ) αριθ. 1493/ ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικιίς άρθρο 55 και παράρτηµα VI (Α) και ( ). Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του ιάταξη 3 παράγραφος

18 1818 ΤΥΠΟΣ 10 ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΓΚΡΗ ΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΑΑΙΩΣΗΣ ΟΟΠ Προς Ονοµατεπώνυµο ή εταιρική επωνυµία Τηλ.: Φαξ: Από ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Τ.Θ , εµεσός Τηλ , Φαξ Σε συνέχεια της αίτησης έναρξης της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης που υποβάλατε στις και κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων της Αρµόδιας Αρχής, εγκρίνεται η έναρξη της αναγωγικής φάσης της παλαίωσης του οίνου που προορίζεται για την παραγωγή οίνου ελεγχόµενης ονοµασίας προέλευσης η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον διάταγµα ή την ισχύουσα νοµοθεσία σύµφωνα µε το Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των σχετικών κανονισµών είστε υποχρεωµένοι να τηρείτε επακριβώς τις πρόνοιες της νοµοθεσίας και να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες του Συµβουλίου και της Ο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση, το ΣΑΠ θα προβεί σε διακοπή της διαδικασίας παλαίωσης. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΦΙΑΩΜΝΟ ΟΙΝΟ ' "> ', -... Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εµφαίνονται στο επισυναπτόµενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης που υπέβαλε ο και περιλαµβάνει τουλάχιστον τον αλκοολικό τίτλο, τα ανάγοντα σάκχαρα, ολική και πτητική οξύτητα, ελεύθερο και ολικό θειώδες καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήθηκε από την Αρµόδια Αρχή. ιευθυντής Περί Αµπελοοινικών Προϊόντων και Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 8, παράγραφος 3, σηµείο (β) και ιάταξη παράγραφος 2.

19 ΤΥΠΟΣ 11 ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΙΑΚΟΠΗ ΠΑΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΤΑΙ ΟΟΠ Από ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Τ.Θ , 3840, εµεσός Τηλ , Φαξ. Προς Ονοµατεπώνυµο ή εταιρική επωνυµία Τηλ.: Φαξ: Σας ενηµερώνουµε ότι κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν στις από το Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων, διακόπτεται η διαδικασία παλαίωσης (σε βαρέλι/ αναγωγική). Συµβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή κατόπιν της διαπίστωσης εµφανούς παραβίασης ή παράληψης συµµόρφωσης µε τις διατάξεις την ισχύουσας νοµοθεσίας ή τις οδηγίες και συστάσεις της Αρµόδιας Αρχής των εξουσιοδοτηµένων οργάνων της. Ως εκ τούτου ο Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων µετά από σύµφωνη γνώµη της πιτροπής µπειρογνωµόνων Οίνων και κατ' εφαρµογή του άρθρου 9 του Κ 1607/00 ανακατατάσσει σε: ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΓΝΟ ΟΠΟΙΟΥ ΙΑΚΟΠΤΤΑΙ - ; : '' ' Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εµφαίνονται στο επισυναπτόµενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης. Ηµεροµηνία.. ιευθυντής Κανονισµός (Κ) αριθ. Τίτλος και της της 24ης Ιουλίου για τον καθορισµό ορισµένων του κανονισµού (Κ) αριθ. 1493/1999 την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής ιδίως του σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη παράγραφος 3

20 1820 (ΤΥΠΟΣ 12 A) ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΟΟΠ : ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Ταχ. Petra Business Centre, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 3011 εµεσός, Τ.Θ , 3840 εµεσός, τηλ , φαξ Από: ιεύθυνση: Τηλ./Φαξ: αιτητή: ια του παρόντος αιτούµαι δυνάµει της ιάταξης 11, παράγραφος του Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, όπως µου παραχωρηθεί «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης» ποσότητα λίτρων, αριθµό φιαλών και αριθµό παρτίδας, του οίνου µε αναγνώριση τούτου της ονοµασίας προέλευσης Για την έκδοση του πιο πάνω Πιστοποιητικού καταβάλλω σύµφωνα µε την ιάταξη παράγραφο 2, του Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του το ποσό των Κ που αποτελεί το ΤΈΟΣ ΞΤΑΣΗΣ. Ηµεροµηνία Υπογραφή αιτητή Κανονισµός (Κ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος και IV, της της 24ης Ιουλίου για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ. για την κοινή οργάνωση της αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 11, παράγραφοι 1 2. Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2004 (Κ Π 706/2004)

21 (ΤΥΠΟΣ 12 Β) ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ : ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Ταχ. Petra Business Centre, Φραγκλίνου Ρούσβελτ εµεσός, Τ.Θ , 3840 εµεσός, τηλ , φαξ Από: Όνοµατεπώνυπο αιτητή: ιεύθυνση: Τηλ./Φαξ: ια του παρόντος όπως µου παραχωρηθεί «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης» ποσότητα λίτρων, του οίνου που προέρχεται από την δεξαµενή µε αρ συνολικής περιεκτικότητας µε αναγνώριση τούτου της ονοµασίας προέλευσης «Κουµανδαρία». Για την έκδοση του πιο πάνω Πιστοποιητικού καταβάλλω σύµφωνα µε την ιάταξη παράγραφο 2, του Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, το ποσό των 200 Κ που αποτελεί το ΞΤΑΣΗΣ. Ηµεροµηνία Υπογραφή αιτητή Κανονισµός (Κ) αριθ. Τίτλος ΠΙ και IV, της της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ. 1493/1999 την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 11, παράγραφοι 1 2. Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων ιάταγµα του 2005

22 1822 (ΤΥΠΟΣ 13 A) Αρ. Ποιότητας ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΓΧΟΜΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΥ Η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων δυνάµει του άρθρου 25 του Περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004, αφού προέβηκε σε εξέταση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του οίνου για τον οποίο στις / / υποβλήθηκε αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΟΠ και διαπίστωσε ότι ο υπό εξέταση οίνος πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και απαιτούµενα χαρακτηριστικά του Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης, χορηγεί δυνάµει της ιάταξης παράγραφος 2 του περί Συµβουλίου Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2004 (ΚΠ 706/2004) και ιάταξης 11, παράγραφος του περί Συµβουλίου Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του το παρόν «Πιστοποιητικό Ποιότητας», για τον υπό (στοιχεία για ποσότητα λίτρων, αριθµό φιαλών και αριθµό παρτίδας για χρονική περίοδο µέχρι µειώνεται ότι το παρών Πιστοποιητικό αποτελεί προϋπόθεση για την τελική έγκριση της Αρµόδιας Αρχής και σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάθεση του πιο πάνω οίνου στην αγορά προτού το ΣΑΠ εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. Ηµεροµηνία. Πρόεδρος πιτροπής µπειρογνωµόνων Οίνων Κανονισµός (Κ) αριθ. Τίτλος και IV, της της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη παράγραφος 4. Περί Συµβουλίου Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του /2004), ιάταξη 4, παράγραφος 2.

23 1823 (ΤΥΠΟΣ 13 Β) Αρ. Ποιότητας ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΥ ΓΧΟΜΝΗΣ ΠΡΟΥΣΗΣ «ΚΟΥΜΑΝ ΑΡΙΑ» Η πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων δυνάµει του άρθρου 25 του Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµου του 2004, αφού προέβηκε σε εξέταση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών οίνου για τον οποίο στις / / υποβλήθηκε αίτηση για την έκδοση «Πιστοποιητικού Αναγνώρισης ΟΟΠ Κουµανδαρία» και διαπίστωσε ότι ο υπό εξέταση οίνος πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και απαιτούµενα χαρακτηριστικά του Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης «Κουµανδαρία», χορηγεί δυνάµει της ιάταξης 4 του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του 2005 και της ιάταξης παράγραφος 4, του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, το παρόν «Πιστοποιητικό Ποιότητας», για τον υπό αναφορά οίνο του για ποσότητα για την χρονική περίοδο µέχρι λίτρων, της δεξαµενής µε αριθµό Σηµειώνεται ότι το παρών Πιστοποιητικό αποτελεί προϋπόθεση για την τελική έγκριση της Αρµόδιας Αρχής και σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάθεση του πιο πάνω οίνου στην αγορά προτού το ΣΑΠ εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. Ηµεροµηνία. Πρόεδρος πιτροπής µπειρογνωµόνων Οίνων Κανονισµός (Κ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος και IV, της πιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 11, παράγραφος 4. Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του 2005.

24 1824 (ΤΥΠΟΣ 14 A) ) ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΓΧΟΜΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΣΗΣ Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων, αφού διαπίστωσε ότι ο οινοποιός έχει τηρήσει τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και οιεσδήποτε οδηγίες ή συστάσεις του υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της παραγωγής και παλαίωσης του οίνου και αφού έλαβε υπόψη το Πιστοποιητικό Ποιότητας µε αριθµό που εκδόθηκε από την πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων, χορηγεί δυνάµει της ιάταξης 4, παράγραφος 1 του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα 2004 και της ιάταξης παράγραφος 5, του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, το παρόν «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης» (στοιχείααιτητή) για ποσότητα λίτρων, αριθµό φιαλών και αριθµό παρτίδας για την χρονική περίοδο µέχρι Ηµεροµηνία ιευθυντής (Σφραγίδα) Γνωστοποιείται ότι: παρόν Πιστοποιητικό µπορεί να ανακληθεί από το Συµβούλιο σε οποιοδήποτε στάδιο εάν διαπιστωθεί ότι ο οίνος στον οποίο αφορά έπαψε να πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ιάταγµα και την ισχύουσα νοµοθεσία.. Κανονισµός (Κ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος και IV, της πιτροπής της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής ιδίως του τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη παράγραφος 5. Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Καθορισµός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του (Κ Π 706/2004), ιάταξη 4, παράγραφος 1.

25 1825 (ΤΥΠΟΣ 14 Β) (ντυπο ) : ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΓΧΟΜΝΗΣ «ΚΟΥΜΑΝ ΑΡΙΑ» Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων, αφού διαπίστωσε ότι ο οινοποιός έχει τηρήσει τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και οιεσδήποτε οδηγίες ή συστάσεις του υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της παραγωγής και παλαίωσης του οίνου και αφού έλαβε υπόψη το Πιστοποιητικό Ποιότητας µε αριθµό που εκδόθηκε από την πιτροπή µπειρογνωµόνων Οίνων, χορηγεί δυνάµει της ιάταξης 4 περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων ιάταγµα του και της ιάταξης παράγραφος 5, του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, το παρόν «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης» «Κουµανδαρία» στον ποσότητα λίτρων, της δεξαµενής µε αριθµό την χρονική περίοδο µέχρι Ηµεροµηνία ιευθυντής (Σφραγίδα) Γνωστοποιείται ότι: παρόν Πιστοποιητικό µπορεί να ανακληθεί από το Συµβούλιο σε οποιοδήποτε στάδιο εάν διαπιστωθεί ότι ο οίνος στον οποίο αφορά έπαψε να πληρεί προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ιάταγµα και την ισχύουσα νοµοθεσία. Κανονισµός (Κ) αριθ. 1607/2000, Τίτλος ΠΙ και IV, της της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) του ιάταξη παράγραφος 5. Περί Συµβουλίου Προϊόντων (Κουµανδαρία) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 4.

26 1826 ΤΥΠΟΣ 16 ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΤΑΙ ΓΙΑ ΟΟΠ Από ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Τ.Θ. 3840, εµεσός Τηλ , Φαξ Προς : Ονοµατεπώνυµο ή εταιρική επωνυµία Τηλ.: Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων µετά από οργανοληπτική και αναλυτική εξέταση του οίνου για τον οποίο υποβάλατε αίτηση στις / / µε σκοπό την έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης διαπίστωσε οίνος δεν είναι κατάλληλος να καταστεί ΟΟΠ σύµφωνα µε τις πρόνοιες και όρους του διατάγµατος για τους ΟΟΠ και των σχετικών κανονισµών. Ως εκ τούτου το Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων µετά από γνωµάτευση της πιτροπής µπειρογνωµόνων Οίνων και κατ' εφαρµογή του άρθρου 9 του Κ και της ιάταξης 12 του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005 τον πιο σε: ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΝΟ : :: : : Τα αναλυτικά στοιχεία του πάνω οίνου είναι αυτά που εµφαίνονται στο επισυναπτόµενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης. Ηµεροµηνία ιευθυντής Κανονισµός (Κ) 1607/2000, Τίτλος και IV, της της Ιουλίου τον καθορισµό ορισµένων εφαρµογής του κανονισµού (Κ) αριθ 1493/1999 για την κοινή της αγοράς, ιδίας του τίτλου σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες άρθρο 9. Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 12.

27 ΤΥΠΟΣ 2 No Έντυπο αρ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙΡΓΗΤΗ (ΑΝ ΙΑΦΡΙ ΚΑΙΡΓΗΤΗ ) Αρ. Πολ. Αρ. Ταυτ.....: ΑΡ. ΑΜΠΟΥΡΠΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Υπογραφή Κάθε νέα επέκταση, διαφοροποίηση ή µεταβολή της φυτείας του εγκεκριµένου αµπελοτεµαχιου πρέπει να δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του στο µέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους, για κάθε φυτευτική περίοδο, για έκδοση νέου πιστοποιητικού. Αν σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο της έγκρισης στάδιο το Συµβούλιο ήθελε ότι εγκεκριµένο αµπελοτεµάχιο έπαυσε να πληροί οποιαδήποτε δυνάµει των παρόντων Κανονισµών και του σχετικού προϋπόθεση, τότε ανακαλεί την έγκριση του αµπελοτεµαχιου και διαγράφει τούτο από το Μητρώο γκεκριµένων Αµπελοτεµαχίων. Πιστοποιητικό έγκρισης πρέπει να φυλάγεται από τον ιδιοκτήτη / αιτητή και να παρουσιάζεται στους αρµοδίους όταν ζητηθεί. Ο αριθµός έγκρισης του αµπελοτεµαχιου να αναγράφεται σε κάθε δελτίο παραλαβής σταφυλιών. Αµπελοτεµάχια τα οποία δεν είναι εγκεκριµένα απαγορεύεται να παραδίδουν σταφύλια για παραγωγή Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. ίδιο ισχύει και για εγκεκριµένα αµπελοτεµάχια η παραγωγή των οποίων υπερβαίνει το µέσο όρο παραγωγής που προνοούν τα διατάγµατα Κανονισµός (Κ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής άρθρο 55 και και ( ). Περί Συµβουλίου Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του ιάταξη 3 παράγραφος 2.

28 ΤΥΠΟΣ 3 ΜΗΤΡΩΟ ΓΚΚΡΙΜΝΩΝ ΑΜΙΓΟΤΜΑΧΙΩΝ ErKEICPIMENA ΑΜΠΟΤΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΓΧΟΜΝΗΣ - ' - ''ί ' Γ Κανονισµός (Κ) αριθ του της 1?ης Μαΐου 1999 την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής άρθρο 55 και παράρτηµα VI (Α) και ( ) (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 3 παράγραφος 3

29 αρ. ) ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΣΠ ΠΑΡΑΓΩΓΠΣ ΑΜΠΟΤΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΟΠ ΤΥΤΑΙΑ ΥΠΟΒΟΗΣ: 10 ΚΜΒΡΙΟΥ, ΤΥΠΟΣ 4 1. ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ 2. ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΚΤΉΤΗ (ΑΝ ΙΑΦΡΙ ΚΑΙΡΓΗΤΗ) 3 Ο ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ TAX. ΚΩ - ΠΑΡΧΙΑ ΑΡ. ΠΟ ΤΑΥΤ ΣΤΟ1ΧΙΑ ΓΚΚΡΙΜΝΟΥ, 00 ηλώνω υπεύθυνα ότι όλα. τα πιο πάνω στοιχεία είναι εξ' ολοκλήρου και µε κάθε λεπτοµέρεια ορθά και αληθινά. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΡΟΜΗΝΙΑ Περί (Τΐλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 3, παράγραφος 4.

30 6 ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΡΧΙΟ ΚΑΤΑΗΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΑΙΩΣΗΣ ή - Περί Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 7, παράγραφος 3.

31 1831 ΤΥΠΟΣ 7 ΣΥΜΒΟΥΙΟ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΑΙΊΉΣΗ ΝΑΡΞΗΣ ΠΑΑΙΩΣΗΣ : ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Ταχ. Petra Business Centre, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 86, εµεσός, Τ.Θ , 3840 εµεσός, τηλ , φαξ Από: Όνοµατεπώνυπο αιτητή: ιεύθυνση: Τηλ./Φαξ: ια του παρόντος αιτούµαι όπως µου επιτραπεί η έναρξη της παλαίωσης σε φιάλες / βαρέλια *, στον εγκεκριµένο χώρο παλαίωσης µε αρ, του πιο κάτω οίνου που προορίζεται για την παραγωγής Οίνου λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ - : :;, : -,..... Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εµφαίνονται στο επισυναπτόµενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης, και περιλαµβάνει τουλάχιστον τον αλκοολικό τίτλο, τα ανάγοντα σάκχαρα, ολική και πτητική οξύτητα, ελεύθερο και ολικό θειώδες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει η Αρµόδια Αρχή. Ηµεροµηνία * εκ των δύο ανάλογα µε την περίπτωση Υπογραφή αιτητή Περί Αµπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 8, παράγραφος 1.

32 1832 ΤΥΠΟΣ 8 (ντυπο αρ ) ΤΙΟ ΠΑΡΑΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΙΑ ΑΜΠΟΥΡΓΟΥ Ονοµατεπώνυµο: ιεύθυνση: Κωδ. Αριθµός Καταγραφής Αρ. Πολ. Ταυτ. Χωριό (Προέλευσης Τόπος παραλαβής ΠΑΡΑΑΒΗΣ ί -' -' ΤΑΙΡΙΚΗ ΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΗΠΤΗ ΗΜΡΟΜΗΝΙΑ: Περί Προϊόντων (λεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 8, παράγραφος 2, σηµείο (α).

33 1833 ΤΥΠΟΣ 9 ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΑΡΞΗΣ Σ ΒΑΡΙΑ Προς Ονοµατεπώνυµο ή εταιρική επωνυµία Τηλ.: Φαξ: Από ιευθυντή Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Θ. 3840, εµεσός, Τηλ , Φαξ Σε συνέχεια της αίτησης για έναρξη της παλαίωσης σε βαρέλια που υποβάλατε στις, και κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων που προέβηκε η Αρµόδια Αρχή, εγκρίνεται η έναρξη της παλαίωσης του οίνου που προορίζεται για την παραγωγή οίνου ελεγχόµενης ονοµασίας προέλευσης, σε δρύινα βαρέλια, συνολικής χωρητικότητας εκατόλιτρων, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον σύµφωνα µε το διάταγµα ή µε την ισχύουσα νοµοθεσία Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των σχετικών κανονισµών είστε υποχρεωµένοι να τηρείτε επακριβώς τις πρόνοιες της νοµοθεσίας και να συµµορφώνεστε στις οδηγίες του Συµβουλίου και της Ο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση το ΣΑΠ θα προβεί σε διακοπή της διαδικασίας παλαίωσης. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Τα αναλυτικά στοιχεία του πιο πάνω οίνου είναι αυτά που εµφαίνονται στο επισυναπτόµενο δελτίο εργαστηριακής ανάλυσης που υπέβαλε ο αιτητής, και περιλαµβάνει τουλάχιστον τον αλκοολικό τίτλο, τα ανάγοντα σάκχαρα, ολική και πτητική ελεύθερο και ολικό θειώδες καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήθηκε από την Αρµόδια Αρχή. Ηµεροµηνία ιευθυντής Περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων λεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ιάταγµα του 2005, ιάταξη 8, παράγραφος 3, σηµείο (α). ΤΙΜΗΣ ΥΘΥΜΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

34 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3986, /2005 Αριθµός 213 ΟΙ ΠΡΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(γ) των περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµων του 2004 Για καλύτερη εφαρµογή των πράξεων της υρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: πίσηµη φηµερίδα L179, , σ. 1 L262, σ. 7. «Κανονισµός του Συµβουλίου της Μαΐου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς», όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία µε τον Κανονισµό πίσηµη φηµερίδα της σ. L255, , σ. 7. «Κανονισµός της πιτροπής, της 2000, περί καθορισµού λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού 1493/99 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς ιδίως σχετικά µε το δυναµικό παραγωγής», όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία µε τον Κανονισµό 2004 του Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26 (2)(γ) του περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµου του 2004, εκδίδει το παρόν ιάταγµα. τίτλος. παρόν ιάταγµα αναφέρεται ως το περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Γενικές ιατάξεις Ταξινόµησης Ποικιλιών Αµπελιού) ιάταγµα του ρµηνεία. 2. τους σκοπούς του παρόντος ιατάγµατος -

35 «διοικητική περιοχή» σηµαίνει επαρχία της «επιτραπέζια ποικιλία» σηµαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην ιάταξη «οινοποιήσιµη ποικιλία» σηµαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην ιάταξη «ποικιλία εµβολίων» σηµαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην ιάταξη 4(ε) «ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση» σηµαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στη ιάταξη 4(γ) «ποικιλία υποκειµένων» σηµαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στη ιάταξη «Νόµος» σηµαίνει τους περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµους του Κατάλογος συνώνυµων και οµώνυµων ποικιλιών αµπελιού. Παράρτηµα Ι. 3.-(1) ΣΤΟ Παράρτηµα Ι γίνεται ταξινόµηση των ποικιλιών σταφυλιών καθώς και καθορισµός συνωνύµων ποικιλιών σε περιπτώσεις που τέτοια συνώνυµα: (α) χρησιµοποιούνται στο εµπόριο για το χαρακτηρισµό των οίνων που προέρχονται από ποικιλίες και (β) είναι αρκούντως γνωστά. Παράρτηµα Ι. (2) Η αρµόδια αρχή δύναται επίσης να ετοιµάσει κατάλογο των οµωνύµων των ποικιλιών που εµφανίζονται στην ταξινόµηση του Παραρτήµατος Ι.

36 1836 Κατάταξη 4. Οι ποικιλίες αµπελιού κατατάσσονται, ανάλογα µε τη συνήθη χρήση της παραγωγής τους, όπως φαίνεται πιο κάτω: (α) «Οινοποιήσιµη ποικιλία» η ποικιλία αµπελιού που καλλιεργείται συνήθως για την παραγωγή νωπών σταφυλιών που προορίζονται για την παρασκευή οίνου για απευθείας ανθρώπινη (β) «πιτραπέζια ποικιλία» η ποικιλία αµπελιού που καλλιεργείται συνήθως για την παραγωγή σταφυλιών που προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή (γ) «Ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση» η ποικιλία αµπελιού που καλλιεργείται συνήθως για χρήση άλλη από εκείνες για οποίες χρησιµοποιούνται οι οινοποιήσιµες ποικιλίες ή οι επιτραπέζιες ποικιλίες, όπως - αποστάγµατος, (ϋ) παρασκευή χυµού. (iii) παραγωγή σταφυλιών. που συνήθως χρησιµοποιούνται για την κονσερβοποιία, παραγωγή σταφυλιών για (δ) «Ποικιλία υποκειµένων» ως η ποικιλία αµπελιού που καλλιεργείται για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού αµπελουργικού υλικού, το οποίο χρησιµοποιείται το σχηµατισµό του υπόγειου µέρους του

37 1837 (ε) «Ποικιλία εµβολίων» ως η ποικιλία αµπελιού που χρησιµοποιείται για την παραγωγή εµβολίων και προέρχεται από οινοποιήσιµη ποικιλία, επιτραπέζια ποικιλία και ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση, όταν καλλιεργούνται για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αµπέλου και παρέχουν το υπέργειο τµήµα του φυτού. Ταξινόµηση ποικιλιών αµπελιού για ολόκληρη την επικράτεια. Παραρτήµατα II και III. Παραρτήµατα IV, V και VI. 5.-(1) Οι και οι επιτραπέζιες ποικιλίες αµπελιού ταξινοµούνται τόσο κατά επαρχία όσο και ως πιτρεπόµενες και Προσωρινά πιτρεπόµενες στα Παραρτήµατα Ι! και III. (2) Οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση, οι ποικιλίες υποκειµένων και ποικιλίες εµβολίων ταξινοµούνται ως πιτρεπόµενες. Προσωρινά πιτρεπόµενες ολόκληρη την ηµοκρατία, στα Παραρτήµατα V και VI. ιαφορετική ταξινόµηση της ίδιας ποικιλίας αµπελιού. 6. Κατά ταξινόµηση των ποικιλιών όπως αναφέρεται στη ιάταξη 5, το Συµβούλιο έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα: (α) µία και η αυτή οινοποιήσιµη ποικιλία µπορεί να ταξινοµηθεί διαφορετικά, ανάλογα µε διοικητικές περιοχές ή µέρος (β) µία και η αυτή ποικιλία µπορεί κατ' εξαίρεση, να εµφανίζεται τόσο µεταξύ των ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών όσο και µεταξύ των ποικιλιών οινοποιήσιµων

38 1838 (γ) µία και η αυτή ποικιλία µπορεί να ταξινοµηθεί διαφορετικά, ανάλογα µε το αν χρησιµοποιείται για την παραγωγή - (i) επιτραπέζιων οίνων, (Π) οίνων ποιότητας παραγοµένων σε καθορισµένες περιοχές, (iii) οίνων λικέρ, αφρωδών ή οίνων, οινοπνευµάτων, (ν) χυµών σταφυλιών, σταφίδων. Κατηγορίες ποικιλιών οινοποιήσιµων σταφυλιών. 7. Όσον αφορά ποικιλίες σταφυλιών, το Συµβούλιο κατατάσσει ως: (α) συνιστώµενες, τις ποικιλίες που ήδη καλλιεργούνται στην Κύπρο και ανήκουν στο είδος vitis vinifera (L.) ή είναι αναγνωρισµένης αξίας απόγονοι διασταύρωσης µεταξύ ειδών του γένους Vitis και αποδίδουν στην Κύπρο, οίνο του οποίου η καλή ποιότητα είναι (β) επιτρεπόµενες, ποικιλίες που αποδίδουν αξιόπιστους και εµπορεύσιµους οίνους των οποίων η ποιότητα είναι µεν ικανοποιητική, αλλά κατώτερη α π ό εκείνη των οίνων των συνιστώµενων (γ) προσωρινά επιτρεπόµενες, τις ποικιλίες που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν, για τη συγκεκριµένη διοικητική περιφέρεια ή µέρος της, κάποια οικονοµική σηµασία ή παρουσιάζουν µειονεκτήµατα σχετικά µε την καλλιέργεια τους.

39 1839 Κατηγορίες ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών. 8. Όσον αφορά τις ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών, το Συµβούλιο κατατάσσει ως: (α) συνιστώµενες, τις ποικιλίες που καλλιεργούνται για την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών για τα οποία υπάρχει µεγάλη ζήτηση στην (β) επιτρεπόµενες, τις ποικιλίες των οποίων η ποιότητα των σταφυλιών είναι µεν ικανοποιητική, αλλά είναι κατώτερη από εκείνη των σταφυλιών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω ή παρουσιάζουν µειονεκτήµατα στην τους- (γ) προσωρινά επιτρεπόµενες, τις ποικιλίες για σταφύλια των οποίων υπάρχει επιθυµία να αποσυρθούν από την αγορά ένεκα της µη ικανοποιητικής τους ποιότητας ή παρουσιάζουν σοβαρά µειονεκτήµατα στην τους. Κατηγορίες ποικιλιών σταφυλιών ειδικής 9. Όσον αφορά τις ποικιλίες σταφυλιών ειδικής χρήσης, το Συµβούλιο κατατάσσει ως: (α) συνιστώµενες, τις ποικιλίες του είδους vitis vinifera ή απόγονοι διασταυρώσεων µεταξύ ειδών, εφόσον οι ποικιλίες αυτές παρουσιάζουν συνήθως, ειδικό χαρακτηριστικό για τη συγκεκριµένη (β) επιτρεπόµενες, τις ποικιλίες των οποίων η ποιότητα του προϊόντος, ενώ ικανοποιητική, είναι κατώτερη από εκείνη των προϊόντων που από τις ποικιλίες

40 1840 αµπελιού που συµµετέχουν στην κατηγορία των συνιστώµενων ή των οποίων τα σταφύλια παρουσιάζουν, τις συγκεκριµένες χρήσεις, κατώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τα σταφύλια των ποικιλιών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) (γ) προσωρινά επιτρεπόµενες, τις ποικιλίες που δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων (α) και (β) πιο πάνω, αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν κάποιο σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη διοικητική περιφέρεια ή παρουσιάζουν µειονεκτήµατα στην τους. Κατηγορίες ποικιλιών - υποκειµένων αµπελιού. 10. Όσον αφορά τις ποικιλίες υποκειµένων αµπελιού, το Συµβούλιο κατατάσσει ως: (α) συνιστώµενες, ποικιλίες που καλλιεργούνται για την απόκτηση πολλαπλασιαστικού αµπελουργικού υλικού για το οποίο η πείρα που αποκτήθηκε, τα ικανοποιητικά του καλλιεργητικά (β) προσωρινά επιτρεπόµενες, τις ποικιλίες που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά καλλιεργητικά χαρακτηριστικά. Κατηγορίες ποικιλιών εµβολίων αµπελιού. Όσον αφορά ποικιλίες εµβολίων, κατατάσσονται ως:

41 (α) συνιστώµενες, τις ποικιλίες αµπελιού, οι επιτραπέζιες ποικιλίες αµπελιού και οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που είναι ταξινοµηµένες σαν συνιστώµενες έστω σε µια µόνο διοικητική (β) επιτρεπόµενες, τις οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπελιού, οι επιτραπέζιες ποικιλίες αµπελιού και οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που είναι ταξινοµηµένες έστω και σε µια µόνο διοικητική περιοχή. Προσθήκη, αναβάθµιση, υποβάθµιση και αφαίρεση ποικιλιών αµπελιού από τη ταξινόµηση. 12.-(1) Ποικιλίες αµπελιού που δεν εµφανίζονται στην ταξινόµηση για συγκεκριµένη διοικητική περιοχή, δύναται να προστεθούν - (α) Όσον αφορά τις κατηγορίες των συνιστώµενων και επιτρεπόµενων ποικιλιών όταν πρόκειται: για οινοποιήσιµες και επιτραπέζιες ποικιλίες αµπελιού, µόνο αν έχουν περιληφθεί από πενταετίας τουλάχιστον στην ταξινόµηση διοικητικής περιοχής που συνορεύει άµεσα, (ϋ) για ποικιλίες υποκειµένων, µόνο αν η καταλληλότητα της ποικιλίας έχει εξεταστεί και κριθεί ικανοποιητική. (β) όσον αφορά την κατηγορία των επιτρεπόµενων ποικιλιών αµπελιού, µόνο πάνω σε προκαταρκτική βάση, αν η καταλληλότητα της ποικιλίας εξεταστεί και βρεθεί ικανοποιητική, αλλά µε βάση τα αποτελέσµατα της εξέτασης δεν µπορεί ακόµα να κριθεί τελειωτικά, η κατάταξη της συγκεκριµένης ποικιλίας.

42 1842 (2) Στην περίπτωση της παραγράφου (1)(β), η ταξινόµηση πρέπει να αναφέρει ότι η προσθήκη είναι προκαταρκτική. Μεταξύ πέντε και επτά ετών µετά την προκαταρκτική προσθήκη της ποικιλίας στην κατηγορία των επιτρεπόµενων αµπελιού, αποφασιστεί µε βάση την πείρα λαµβάνοντας υπόψη δοκιµές καλλιεργητικής καταλληλότητας που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τη ιάταξη κατά πόσο αυτή η ποικιλία - παραµείνει στην κατηγορία των επιτρεπόµενων ποικιλιών αµπελιού, ενταχθεί στην κατηγορία των συνιστώµενων ποικιλιών αµπελιού, ενταχθεί στην κατηγορία των προσωρινά επιτρεπόµενων ποικιλιών αµπελιού, ή αφαιρεθεί από την ταξινόµηση: Νοείται ότι, αν µετά από επτά έτη δεν παρθεί µια από τις πιο πάνω αποφάσεις, αυτή η ποικιλία πρέπει να ότι έχει αφαιρεθεί από την κατάταξη. (3) Η εξέταση της καλλιεργητικής καταλληλότητας δε είναι αναγκαία την προσθήκη µιας επιτρεπόµενης ποικιλίας αµπελιού στην κατηγορία των συνιστώµενων ποικιλιών για τη διοικητική περιοχή ή µέρος της, ή όπου εφαρµόζεται για ολόκληρη τη ηµοκρατία, µε την προϋπόθεση καλλιεργητική καταλληλότητα µπορεί να καταδειχθεί µε άλλο τρόπο, ο οποίος ικανοποιητικός από την αρµόδια αρχή. (4) Η κατηγορία µιας ποικιλίας αµπελιού για την ίδια διοικητική περιοχή ή µέρος της ή όπου εφαρµόζεται ολόκληρη τη ηµοκρατία, µπορεί να αλλάξει µόνο ως ακολούθως:

43 1843 (α) µε αναβάθµιση στην κατηγορία των συνιστώµενων ποικιλιών αµπελιού προκειµένου για - (i) ποικιλία που εµφανίζεται, κατά την Ιανουαρίου 1999, στην κατηγορία των επιτρεπόµενων ποικιλιών αµπελιού για την διοικητική περιοχή ή µέρος της ή όπου εφαρµόζεται ολόκληρη τη ηµοκρατία, για την οποία η προσθήκη επιζητείται, (ϋ) ποικιλία που προστέθηκε στην ταξινόµηση µετά την Ιανουαρίου 1999 και η οποία ταξινοµήθηκε από πενταετίας τουλάχιστο, στην κατηγορία των επιτρεπόµενων ποικιλιών για την ίδια διοικητική περιοχή ή µέρος της ή όπου εφαρµόζεται ολόκληρη τη ηµοκρατία για την οποία ζητείται η προσθήκη, (β) µε υποβάθµιση σε κατώτερη κατηγορία, αν - η πείρα δείξει ότι οι απαιτήσεις της κατηγορίας στην οποία αυτή η ποικιλία είναι ταξινοµηµένη δεν ικανοποιούνται, ή (ϋ) η ποιότητα του προϊόντος που παράγεται το καθιστά αναγκαίο, ή (iii) η έκταση στην οποία καλλιεργείται η συγκεκριµένη ποικιλία είναι πολύ µικρή και συνεχίζει να σµικρύνεται. (5) Η υποβάθµιση ποικιλίας αµπελιού στην κατηγορία των προσωρινά επιτρεπόµενων έχει σαν αποτέλεσµα, η ποικιλία αυτή να µην επιτρέπεται πλέον να φυτεύεται, εµβολιάζεται ούτε να υπερεµβολιάζεται αρχίζοντας από την ηµεροµηνία ισχύος της. υποβάθµισης.

44 1844 (6) ποικιλία αµπελιού πρέπει να αφαιρεθεί από την ταξινόµηση, αν η καταλληλότητα της κριθεί σαν µη ικανοποιητική. ιαπίστωση καλλιεργητικής καταλληλότητας ποικιλίας αµπελιού. Η καλλιεργητική καταλληλότητα µιας ποικιλίας αµπελιού διαπιστώνεται µε βάση στοιχεία που συγκεντρώνονται από δοκιµαστικές καλλιέργειες στη συγκεκριµένη διοικητική περιοχή ή µέρος της ή σε διοικητική περιοχή που συνορεύει άµεσα ή ανάλογα µε την περίπτωση στο έδαφος της ηµοκρατίας. (2) Η καλλιεργητική καταλληλότητα µιας ποικιλίας αµπελιού δεν µπορεί να αναγνωριστεί σαν ικανοποιητική παρά µόνο αν, σε σχέση µε άλλες ποικιλίες αµπελιού που εµφανίζονται στην ταξινόµηση τουλάχιστο µιας διοικητικής περιοχής, συνιστά σαν γενική εκτίµηση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, εµφανή βελτίωση αναφορικά µε την καλλιέργεια ή τη χρήση των σταφυλιών ή του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται από αυτή. Απαγόρευση φύτευσης µη ταξινοµηµένων και προσωρινά επιτρεπόµενων ποικιλιών αµπελιού, εκτός αν συντρέχον ορισµένες προϋποθέσεις. 14.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (2), απαγορεύεται η φύτευση, ο εµβολιασµός και ο υπερεµβολιασµός - (α) των ποικιλιών αµπελιού που δεν είναι ταξινοµηµένες, (β) των ποικιλιών αµπελιού που είναι προσωρινά επιτρεπόµενες. (2) Συµβούλιο Προϊόντων µπορεί να επιτρέψει παρεκκλίσεις από πιο πάνω απαγορεύσεις για τους ακόλουθους σκοπούς:

45 1845 (α) για δοκιµές της καλλιεργητικής καταλληλότητας ποικιλιών αµπελιού που δεν περιλαµβάνονται στην ταξινόµηση της συγκεκριµένης διοικητικής περιφέρειας ή της επικράτειας σαν σύνολο, (β) για επιστηµονική έρευνα, (γ) για γενετική επιλογή, (δ) για παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού που να προορίζεται αποκλειστικά για εξαγωγή, µε τον όρο ότι διενεργείται κατάλληλος έλεγχος της παραγωγής. (3) άν το Συµβούλιο Προϊόντων παραχωρήσει παρεκκλίσεις όπως προνοούνται στην παράγραφο (2) πιο πάνω, πρέπει να διεξάγει κάθε χρόνο συστηµατικό έλεγχο των φυτειών που επέτρεψε να εγκατασταθούν και διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (2) πιο πάνω. Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων δύναται να υπογράφει συµβόλαιο µε οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που σκοπεύουν καλλιεργήσουν ποικιλία αµπελιού η οποία δεν είναι ταξινοµηµένη για τη συγκεκριµένη διοικητική περιοχή ή µέρος της ή για την επικράτεια σαν σύνολο, εφόσον κατά την κρίση του υπάρχει ανάγκη για τέτοια ενέργεια. (4) Προϊόντα που προέρχονται από ποικιλίες αµπελιού οι οποίες βρίσκονται κάτω από δοκιµαστική καλλιέργεια καταλληλότητας, επιστηµονική έρευνα ή γενετική επιλογή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (2) αντιµετωπίζονται σαν προϊόντα που προέρχονται από επιτρεπόµενες ποικιλίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε Αθήνα 14-04 -2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ : οικ. 119201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου. Στάλθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής η νέα Εγκύκλιος για τους Ποικιλιακούς Οίνους. Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου σε συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.Χ.Κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 1/8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.4.2.1.-Φ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ( 1 / 4 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: Η αίτηση αφορά: ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αιτήσεως Είδος αίτησης: Νέα οικοδομή Προσθήκη Άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Οδηγία δυνάµει του άρθρου 48 Η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ () ιαδικασία ελέγχου των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 15-7-2014 Αρ. πρωτ: οικ. 24120/1336 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό. Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν στη νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο. 1. Νοµικό Πλαίσιο: 1.1 Κατ' εφαρµογή των προνοιών

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα