ηµήτρης ερµατάς ΕΜΠ ΕΜΠ Χειµερινό εξάµηνο 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµήτρης ερµατάς ΕΜΠ ΕΜΠ Χειµερινό εξάµηνο 2014"

Transcript

1 πανση του Υπεδάφους και των Υπόγειω δροφορέων στην Εποχή της Κλιµατικής Αλλαγής ηµήτρης ερµατάς ΕΜΠ ΕΜΠ Χειµερινό εξάµηνο 2014

2 Παρουσίαση video Εισαγωγή- Υπόγεια νερά και κλιµατική αλλαγή Προέλευση-κατηγοροποίηση-νοµοθεσία ρύπανσης ιαδικασίες µεταφοράς/συµπεριφοράς ρύπων Τεχνολογίες απορρύπανσης Παραδείγµατα περιπτώσεις (case studies) στον Ελλαδικό χώρο Σύνοψη Συµπεράσµατα

3 Ήδη από τον 5ο-4ο αιώνα π.χ. ο Ιπποκρά εισάγει την έννοια του ''µαλακού'' και ''σκληρ νερού. Πρώτος νόµος υδρογεωχηµείας: ''Τανεράλαµβάνουντιςιδιότητεςτων εδαφών-πετρωµάτωναπόταοποία διέρχονται.'' Το έδαφος, το υπέδαφος και το νερό σε συν αλληλεπίδραση αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα

4

5 August 2008 issue of Scientific American

6

7 Παγκόσµια αποθέµατα γλυκού νερού

8 ικολογικό αποτύπωµα νερού

9 Υποχώρηση του υδροφόρου ορίζοντα

10

11

12 Προέλευση της ρύπανσης ύγχρονη, υπερκαταναλωτική κοινωνία παραγωγή και χρήση υψη ριθµού χηµικών ουσιών ατάληξη χηµικών ουσιών σε έδαφος και υπόγειο νερό ρκετές ουσίες τοξικές ακόµα και σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις ορισµένες διατηρούνται σε έδαφος και υπόγειο νερό για πολλά χρό περιβαλλοντικός κίνδυνος ωπεριβαλλοντική αυτή ρύπανση µπορεί να οφείλεται σε: φυσικές διαδικασίες

13 Ρύπανση από φυσικές διεργασίες Λόγω διάλυσης αλάτων κατά τη διήθηση υπόγειων υδάτων διαµέσ πετρωµάτων Λόγω εξατµισοδιαπνοής σε αβαθείς υδροφορείς υπόγειο νερό Αύξηση των αλάτων Κλιµατική αλλαγή θαλάσσιας στάθµης υφαλµύρωση υπόγειων νερών λόγω της αύξησης Από τα παραπάνω: Αύξηση συγκέντρωσης βαρέων µετάλλω χλωριόντων, θειικών, νιτρικών, ιόντων σιδήρου, ασβεστίου, κλπ. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιου είδους φυσικής ρύπανσης αποτελ για την χώρα µας το εξασθενές χρώµιο και τοαρσενικό.

14 ύπανση από ανθρωπογενείς διαδικασίες στικά, αγροτικά, βιοµηχανικά, κτηνοτροφικές µονάδες, µεταλλεία, γεωργ µεταλλεύσεις (αλόγιστη χρήση χηµικών λιπασµάτων και υπεράντλ πόγειων νερών), κτλ πεξεργασία οργανικού κλάσµατος αστικών αποβλήτων + ειδικά απόβ λαιουργεία, τυροκοµεία, κτλ) + κτηνοτροφικά απόβλητα ιολογική επεξεργασία (αναερόβια, αερόβια) Ελαχιστοποίηση εν δυνάµει ρύπανσης υδροφορέων Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού Ασπίδα κατά φαινοµένων ερηµοποίησης

15 Απορρύπανση & τρίπτυχο ρύπος - έδαφος - νερό µεταφορά και η συµπεριφορά των ρύπων στο γεωπεριβάλλον καθορίζετα ό: τη γεωχηµική µορφολογία του εκάστοτε ρύπου πολύπλοκες διεργασίες αλληλεπίδρασης του τρίπτυχου ρύπος έδαφος -νερό. µαντικότητα κατανόησης τρίπτυχου και συνολικής θεώρησης αυτού.

16 υδροφορέων Σηµειακές: ανεξέλεγκτες χωµατερές, µονάδες επεξεργασίας λυµάτων, βιοµηχανίες, κτηνοτροφικές µονάδες Μησηµειακές: από γεωργία (λιπάσµατα, φυτοφάρµακα), από διάβρωση πετρωµάτων, από είσοδο υφάλµυρου νερού σε παράκτιες περιοχές

17 Κατηγοριοποίηση ρύπων Οργανικής ή ανόργανης φύσης Οργανικοί: πτητικοί, ηµιπτητικοί, µη πτητικοί, ζιζανιοκτόνα, Μικρής διαλυτότητας στο νερό Οργανικοί µη υδατοδιαλυτοί ρύποι L-NAPL: Lighter-Non Aqueous Phase Liquids D-NAPL: Denser-Non Aqueous Phase Liquids Ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι περιέχουν χλώριο στη χηµική τους σύσταση (οργανικοί διαλύτες)

18 Ανόργανοι ρύποι Εξάρτηση συµπεριφοράς ανόργανων ρύπων από: ~ φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά υπόγειων νερών και εδάφους π.χ. Ορυκτολογία, ph εδάφους, περιεκτικότητα σε άλατα. ~ γεωχηµική µορφολογία (contaminant speciation) εκάστοτε ανόργανου ρύπου

19 και υπόγειων νερών Κατηγορία ενώσεων Τυπικές τοποθεσίες Κινητικότητα Αρνητική δράση Αγροχηµικά Βιοµηχανίες, Αγροτικές εκµεταλλεύσεις Χαµηλή Καρκίνος, ασθένειες του νευρικού συστήµ Βενζίνη και Πετρέλαιο ιυλιστήρια, Πρατήρια, Στρατιωτικές βάσεις Μέτρια ως Χαµηλή Καρκινογενέσεις ιαλύτες Βαφεία αυτοκινήτων, Στρατ. Βάσεις Υψηλή ως Μέτρια Καρκινογενέσεις PAHs Εργοστάσια Μέτρια ως Χαµηλή Καρκινογενέσεις PCBs Εργοστάσια Χαµηλή Καρκίνος ιοξίνες Χηµική βιοµηχανία, Καύση αστικών απορριµµάτων Χαµηλή Καρκίνος Βαρέα µέταλλα Εργοστάσια, Βιοµηχανίες, Ηλεκτρονικά απόβλητα, Στρατιωτικές βάσεις Υψηλή ως Χαµηλή Καρκίνος, προσβολή µυελού οστών και ερυ αιµοσφαιρίων, ασθένειες του νευρικού συστή δερµατικές παθήσεις ντιβιοτικά και άλλα φαρµακευτικά προϊόντα Αστικά λύµατα Υψηλή ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατο ερεύνα Μικροβιακή ρύπανση Αστικά λύµατα, Χωµατερές Υψηλή ως Χαµηλή ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος, α του νευρικού συστήµατος, υπό εξερεύνη

20 Νοµοθεσία ωπαϊκή Ένωση: Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Νερά Οδηγία για την προστασία του υπόγειου νερού 2006/118/ΕΚ από την υποβάθµιση και τη χηµική ρύπανση, έπρεπε να ενσωµατωθεί στο εθνι ίκαιο έως τις 16 Ιανουαρίου 2009 Οδηγία προστασίας του εδάφους υπό επεξεργασία Άλλες οδηγίες π.χ. Οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά µε διαχείριση αποβλήτ εξορυκτικής βιοµηχανίας, Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη άδα: σχετική νοµοθεσία µόλις το 2006 (Αρ /725, ΦΕΚ 383Β,

21 Ροή νερού - Ροές Ροή νερού qh=kh ih νόµος Darcy (ih= Η/L) Χηµική ροή JD=Dic νόµος Fick (ic= C/L) Ροή θερµότητας qt=kt it νόµος Fourier (it = T/L) Ροή ηλεκτρισµού I=σe ie νόµος Ohm (ie = V/L) Συνδυασµένη µεταφορά Συναγωγή vs ιάχυση => µέσα µε χαµηλό k Ενεργό πορώδες (effective porosity)

22 γεωπεριβάλλον - διεργασίες συναγωγή (advection): µεταφορά µάζας ενός ρύπου που οφείλεται καθαρά στη ροή του υπογείου νερού µοριακή διάχυση (diffusion): µεταφορά µάζας λόγω κινητικής ενέργειας των µορίων (κίνηση Brown, Νόµος Fick) µηχανική διασπορά (mechanical dispersion): διεργασία αναµίξεως οφειλόµενη σε τρεις µηχανισµούς ροής ανάµεσα στους πόρους του εδαφικού υλικού προσρόφηση (sorption): συσσώρευση ουσίας σε διεπιφάνεια και χηµικές & βιολογικές αντιδράσεις

23 ρύπων Ρόφηση: Προσρόφηση και απορρόφηση Ανταλλαγή ιόντων Κατακρήµνιση Φίλτρανση Χηµική Οξείδωση- Αναγωγή Βιολογική Οξείδωση Αναγωγή Εξαέρωση πτητικών (volatilization)

24 εδάφους, νερού και αέρα. ιάγραµµα παρουσίασης των φάσεων

25 ενός εδάφους

26 ανθρώπινες δραστηριότητες

27 µπορεί να ρυπάνουν το υπόγειο νερό

28 υνθήκες της περιοχής και την πηγή τη ρύπανσης

29 υνθήκες της περιοχής και την πηγή τη ρύπανσης

30 υνθήκες της περιοχής και την πηγή τη ρύπανσης

31 υνθήκες της περιοχής και την πηγή τη ρύπανσης

32 υνθήκες της περιοχής και την πηγή τη ρύπανσης

33 Ρύπανση από βόθρους (1/2)

34 Ρύπανση από βόθρους (2/2)

35 ενάντια στη ρύπανση υπεδάφους (1/4)

36 προστασία ενάντια στη ρύπανση υπεδάφους (2/4)

37 προστασία ενάντια στη ρύπανση υπεδάφους (3/4)

38 προστασία ενάντια στη ρύπανση υπεδάφους (4/4)

39 Απορρύπανση ρυπασµένων εδαφών και υπόγειων υδροφορέων Έλεγχος της πηγής ρύπανσης Αποµάκρυνση ρυπασµένων εδαφών Αποµόνωση πηγής µε φραγµό χαµηλής υδραυλικής αγωγιµότητας Επεξεργασία του ρυπασµένου εδάφους ή/και νερού ώστε να αποµακρυνθούν οι ρύποι ή να ελαττωθεί σηµαντικά η συγκέντρωσή τους

40 Αρχές απορρύπανσης Επιλογή τεχνολογίας βάσει συγκέντρωσης και γεωχηµικής µορφολογί του ρύπου (geochemical speciation) + φυσικοχηµικών χαρακτηριστικ εδάφους + υδρογεωλογία περιοχής Ύπαρξη δοκιµασµένων τεχνολογιώναλλά... Η εξυγίανση είναι δυνατόν να αποβεί απαγορευτικά δαπανηρή και τεχνι εξαιρετικά επίπονη κόστος αποκατάστασης υπερπολλαπλάσιο τ κόστους επεξεργασίας και αποφυγής της ρύπανσης εξ αρχής (αρχή τ πρόληψης) Σωστή επιλογή και εφαρµογή τρόπου εξυγίανσης προαπαίτη διεπιστηµονικής τεχνικής αξιολόγησης του εκάστοτε προβλήµατος Ειδικά για τον Ελλαδικό χώρο έντονο πρόβληµα απουσίας εξειδίκευσ και εµπειρίας Επίλυση µέσω κατάλληλης εκπαίδευσης εµπλεκοµέν φορέων (ατόµων και οργανισµών)

41 Μέθοδοι & τεχνικές Βιολογική αποδόµηση (bio-enhancement ή enhanced biodegradation εξυγίανσης - αποκατάστασης Επεξεργασία στο πεδίο (in situ treatment) Εκσκαφή και Υγειονοµική ταφή (landfilling) των ρυπασµένων εδαφών Επεξεργασία σε άλλο χώρο (ex-situ treatment) Άντληση και επεξεργασία των υπόγειων νερών (pump and treat) Εισαγωγή χηµικών ουσιών (chemical injection) Όταν η ρύπανση αφορά βιοδιασπώµενες οργανικές ουσίες: φυσική εξασθένηση (natural attenuation)

42 Κατηγορίες επεξεργασίας Μετά την αποµάκρυνση ή τον περιορισµό της πηγής ρύπανση επιλέγεται κάποια τεχνολογία για την επεξεργασία. Η τεχνολογία εξαρτάται από τις φυσικοχηµικές ιδιότητες, τη γεωχηµική µορφολογία του ρύπου και τα χαρακτηριστικά του εδάφους Θερµική επεξεργασία: χρήση υψηλών θερµοκρασιών για τη καταστροφή ή ελάττωση της τοξικότητας ρύπων Φυσικοχηµική επεξεργασία: Φυσική επεξεργασία Χηµική επεξεργασία

43 Φυσικοχηµική επεξεργασία Φυσική επεξεργασία: διαχωρισµός τοξικών συστατικών µε φυσική διεργασία ή µε αλλαγή της φυσικής µορφής του ρυπασµένου εδάφους Χηµική επεξεργασία: αλλαγή γεωχηµικής µορφολογίας των ρύπων ώστε να παράγουν µη τοξικά ή λιγότερο τοξικά προϊόντα Σταθεροποίηση/στερεοποίηση στερεοποίηση, αποµάκρυνση πτητικών µε υποπίεση, πλύση εδάφους, θερµικό stripping χαµηλής θερµοκρασίας, in-situ υαλοποίηση, χηµική εκχύλιση κλπ.

44 Βιολογική επεξεργασία Εφαρµογή σε ρύπανση από οργανικά απόβλητα, είτε in-situ είτε ex-situ Απαίτηση προσθήκης νερού, θρεπτικών και οξυγόνου ή άλλων δεκτών ηλεκτρονίων π.χ. ΝΟ3- ή SO4-- Αναπτυσσόµενη τεχνολογία βιοεξαερισµός (bioventing)

45 Προβλήµατα ρύπανσης στο διεθνή και Ελλαδικό χώρο Ρύπανση µε νιτρικά και υφαλµύρωση Ρύπανση από παθογόνους Ρύπανση από µεταλλευτικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες Ρύπανση από αρσενικό και εξασθενές χρώµιο

46 Παραδείγµατα: Ρύπανση µε νιτρικά και υφαλµύρωση Antonakos and Lambrakis (2007) Antonakos and Lambrakis (2007): ΒA Kορινθία, νιτρική ρύπανση υπόγειου νερού

47 και υφαλµύρωση Papaioannou et al. (2007): υφαλµύρωση και τοξικότητα των εδαφών της Θεσσαλίας

48 ραδείγµατα: ρύπανση µε νιτρι και υφαλµύρωση Petalas et al. (2009) Petalas et al. (2009): Είσοδος αλµυρού νερού στο υδροφόρο σύστηµα παραλιακής περιοχής Ροδόπης

49 Παραδείγµατα: Ρύπανση από παθογόνους και διοξίνες Giannoulis et al. (2005): Ρύπανση υπόγειων υδάτων από παθογόνους µικροοργανισµούς στις πηγές Αγίου Γεωργίου που υδροδοτούν τις πόλεις Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας Vassiliadou et al. (2009) Vassiliadou et al. (2009): Ρύπανση µε διοξίνες στην περιοχή Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

50 µεταλλευτικές/ βιοµηχανικές δραστηριότητες Εγκαταλελειµµένο µεταλλείο µολύβδου ψευδαργύρου περιοχή Κίρκης του Ν. Έβρου Ρύπανση κόλπου Ελευσίνας (Pantazidou et al., 2007) (µόλυβδος, ψευδάργυρος, χρώµιο, χαλκός)

51 Υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού σε υπόγεια νερά για ύδρευση (Καλλικράτεια Χαλκιδικής, Πολύκαστρο, Σίνδος - Χαλάστρα - Αξιός, Ροδόπη, Κορινθία, Εύβοια, νησιά Αιγαίου)Φυσική ρύπανση που δε φαίνεται ν συνδέεται µε ανθρωπογενε παρεµβάσεις

52 ση του προβλήµατος ρύπανσ από αρσενικό (As) atas and Meng (2004) atas and Meng (2004) βιοµηχανικά φίλτρα επεξεργασίας υπογείων υδάτω µογή στο Μπαγκλαντές

53 Παραδείγµατα: Ρύπανση από εξασθενές χρώµιο Ελλάδα: Περιοχή Ασωπού ΗΠΑ: πολλές περιοχές όπου το υπόλειµµα επεξεργασίας του µεταλλεύµατος χρωµίτη (COPR, chromite ore processing residue) χρησιµοποιήθηκε ως εδαφοβελτιωτικό. Το COPR περιέχει εξασθενές χρώµιο σε τυπικές συγκεντρώσεις στην περιοχή των εκατοντάδων g/kg. (Dermatas et al. 2005)

54 ηµονική Ρύπανση από Cr προσέγγιση και ισχυρή παρουσία οφυολιθικών υπερβασικών των. συγκεντρώσεις Cr6+ ρύπανση Σ ιθανό οι υψηλές συγκεντρώσεις Cr 6+ να ται από: γκτη διάθεση βιοµηχανικών αποβλήτων χρήση νιτρικών στις γεωργικές καλλιέργειες ικό µέσο βλήµατα ρύπανσης µε εξασθενές χρώµιο είναι οκα εις συγκεντρώσεως ελέγχονται για την τία τους

55 Ρύπανση από Cr Dermatas et al. (2006) ES&T, Vol. 40, No.18, September , pp5

56 Συµπεράσµατα Απουσία σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής ήδη υπαρκτές δυσµενείς επιπτώσεις από τις κλιµατικές αλλαγές Αποσύνδεση οικονοµικής ανάπτυξης από την αλόγιστη κατανάλωση νερού Επιδείνωση επιπτώσεων ανεξάρτητα από διεθνείς εξελίξεις αντιµετώπισ κλιµατικών αλλαγών: Υπεράντληση καθίζηση υδροφόρου ορίζοντα Υπεράντληση + αλόγιστη χρήση λιπασµάτων ερηµοποίηση Υφαλµύρωση υπόγειων υδροφορέων λόγω ανόδου της στάθµης θάλασσας Ρύπανση

57 Συµπεράσµατα Εµβρυακή κατάσταση σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαχείριση υδροφορέ και ρύπανσης εδάφους στην Ελλάδα Το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να ολοκληρωθεί Έλλειψη πρωτογενών στοιχείων Μέχρι πρόσφατα απουσία προγραµµατισµού Έλλειψη προτεραιοτήτων χρήσης Απουσία µηχανισµών ελέγχου εφαρµογής νοµοθεσίας Εκ των υστέρων δραστηριοποίηση δύσκολα αναστρέψ κατάσταση και εξαιρετικά δαπανηρές λύσεις Απαιτείται συνολικό σχέδιο διαχείρισης αποθεµάτων υπόγειου νερού

58 Προσέγγιση Οικοσυστηµική γεωχηµικές αντιδράσεις και αλληλεπιδράσεις ρύπο εδάφους - υπόγειου νερού Τεχνολογική επεξεργασία και τεχνικές µε βάση φυσικοχηµικές ιδιότη υφιστάµενων ρύπων και εδάφους ανάλογα µε την κάθε περίπτωση ιεπιστηµονική γνώσεις από πολλά πεδία επιστηµών του εδάφους, νερού, των ρύπων και των υπόγειων υδροφορέων Εκπαίδευση νέας γενιάς ειδικών στο γεωπεριβάλλον Γνώσεις γεωλογίας, µηχανικής, υδρογεωλογίας, γεωχηµε εδαφολογίας, βιολογίας, νοµοθεσίας, οικονοµικών

59 ιεπιστηµονική προσέγγιση! Ανάγκη εκπαίδευσης ειδικών στο πεδίο των επιστηµών γεωπεριβάλλοντος και της γεωπεριβαλλοντικής µηχανικής Γνώσεις γεωλογίας και µηχανικής, διάφορες επιστήµες υδρογεωλογία, γεωχηµεία, εδαφολογία βιολογία. Ενήµεροι σχετικά µε την κείµενηνοµοθεσία Κατανόηση οικονοµικών διαστάσεων ενός έργου Ικανότητα επικοινωνίας µε άλλους επιστήµονες και ειδικούς

60 Πρώτα βήµατα Εξορθολογισµός κτηνοτροφικών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων Παύση κατασπατάλησης υδάτινων αποθεµάτων Ελαχιστοποίηση ρύπανσης από νιτρικά και χηµικά Προστασία από ερηµοποίηση εµπλουτισµός µε οργανική ύλη Αρχή της πρόληψης Ανάπτυξη βιώσιµων υποδοµών επεξεργασίας των αποβλήτων Παύση ανεξέλεγκτης εδαφικής διάθεσης αποβλήτων Εξυγίανση ή και απορρύπανση ρυπασµένων εδαφών Προστασία και βιώσιµη διαχείριση υπόγειων αποθεµάτων νερού Εξασφάλιση πόσιµου νερού στις επόµενες γενιές

61 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 11: Εφαρμογή του ΕΔΡΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ. 9.1. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ. 9.1. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ 9.1. Γενικά Η απορρύπανση ή εξυγίανση αποσκοπεί στην ανάληψη ενεργειών και δράσεων για την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων που έχουν ρυπανθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Νερού και Ρύπανση Υδατικών Πόρων

Ποιότητα Νερού και Ρύπανση Υδατικών Πόρων Ποιότητα Νερού και Ρύπανση Υδατικών Πόρων Βασίλης Αντωνόπουλος Καθηγητής Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ E.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. M.Sc. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ Α.Π.Θ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΤΑ 2013 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.Tηλ.2310275925,6977258152. 1.2. οµή, φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού

1.Tηλ.2310275925,6977258152. 1.2. οµή, φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού Το νερό: ένα υπερπολύτιµο αγαθό που κινδυνεύει. Η Πράσινη Χηµεία στην προστασία του νερού. Λάγουρη Μαρίνα 1, Χατζάτογλου Αµαλία 1, Μαρούλης Απόστολος 2, Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνα 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα ανάλογα µε την προέλευσή τους µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: Aστικά απόβλητα. Χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλο όγκο και προέρχονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις ηµέρες µας όλο και πιο φλέγον ζήτηµα είναι η ρύπανση του εδάφους. Το έδαφος αποτελεί το «σπίτι» µας για δισεκατοµµύρια χρόνια. Παρόλα αυτά τους τελευταίους δύο αιώνες ο άνθρωπος µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (PAHs) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (PAHs) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (PAHs)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ & ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ & ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ & ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΓΩΝΑ ΜΑΚΡΗ Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 2011 ΟΡΥΚΤΟ Χημικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 5.1 Εισαγωγή - Άνθρωπος και Περιβάλλον Στο βυθό αρκετών φυσικών νερών, στην διεπιφάνεια νερού-ιζήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ. [Cr(VI)] ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ» Ονοµατεπώνυµο: ηµήτρουλα Ελένη

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ. [Cr(VI)] ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ» Ονοµατεπώνυµο: ηµήτρουλα Ελένη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε ΑΦΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ [Cr(VI)] ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε κείµενο] 3/5/2012 ΛΛΝΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ Ερ. Εργασίες β τετράμηνο φυσική- μαθηματικά- τεχνολογία 4.1 Εισαγωγή Η ρύπανση του νερού είναι ένα θέµα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τεράστιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕΛΙ ΕΣ 6 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ 12 2.1 ιαθέσιµο νερό στον πλανήτη 2.2 Σύσταση νερού 2.3 οµή του µορίου 2.4 Φυσικές ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα