Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου"

Transcript

1 Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου ηµήτρης Κολοκοτρώνης ιδάκτωρ Παν/µίου Θεσσαλίας, MSc Computer Science, Εκπ/κός Β/θµιας Εκπ/σης Βενιζέλου 28, Γιάννουλη Χριστίνα Σολοµωνίδου Αναπλ. Καθηγήτρια, Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισµικού «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδοµητισµού, µε στόχο να βοηθήσει µαθητές/ριες ετών να οικοδοµήσουν έννοιες σχετικά µε τον 3ο νόµο του Νεύτωνα και τη σχέση δύναµης και κίνησης. Ως βάση για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισµικού χρησιµοποιήθηκαν τόσο τα αποτελέσµατα από αρχική έρευνα που ανίχνευσε τις αρχικές ιδέες 451 µαθητών/ριών, όσο και κατάλληλη διδακτική µεθοδολογία για τις έννοιες δράσης και αντίδρασης. Ακολούθησε ένα εκτεταµένο στάδιο αξιολόγησης, διαµορφωτικής και συνολικής, του λογισµικού µέσα σε τάξεις, µε 226 µαθητές/ριες και 28 εκπαιδευτικούς. Στόχος των διδασκαλιών µε τη χρήση του λογισµικού ήταν ο µετασχηµατισµός των αρχικών εναλλακτικών ιδεών των µαθητών/ριών και η οικοδόµηση από µέρους τους αποδεκτών αντιλήψεων για τη νευτώνεια δυναµική. ιαπιστώθηκε ότι η διδασκαλία µε χρήση του εκπαιδευτικού αυτού λογισµικού είχε ιδιαίτερα θετική προσφορά στην εννοιολογική κατανόηση (µάθηση και εφαρµογή) του θέµατος από τους/ις µαθητές/ριες, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα διατύπωσης µιας πρότασης για µια µεθοδολογία ανάπτυξης και σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου µε βάση τις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών/ριών, το οποίο στη συνέχεια αξιολογείται µε την ενεργό συµµετοχή µαθητών/ριών και εκπαιδευτικών και που ενσωµατώνει κατάλληλη διδακτική µεθοδολογία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: εναλλακτικές ιδέες των µαθητών/ριών, εκπαιδευτικό λογισµικό εποικοδοµητικού τύπου, αλληλεπίδραση µεταξύ σωµάτων, εννοιολογική αλλαγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα και οι εφαρµογές του αποτελούν δύσκολο θέµα για µεγάλο αριθµό µαθητών και µαθητριών όσον αφορά την εννοιολογική του κατανόηση και τη σύνδεσή του µε τους άλλους δύο νόµους για την κίνηση και την οικοδόµηση -εντέλει- του νευτώνειου παραδείγµατος. Πολλές έρευνες και µελέτες κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δύο δεκαετιών (π.χ. Viennot

2 154 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών 1979; Halloun & Hestenes 1985; Terry & Jones 1986; Halloun 1997) έχουν αναδείξει τις δυσκολίες των µαθητών/ριών στην κατανόηση του θέµατος. Επίσης, ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα στη διδασκαλία του 3ου νόµου του Νεύτωνα (Solomonidou & Kolokotronis, 2001). Όµως, η έννοια της αλληλεπίδρασης των σωµάτων και ο 3ος νόµος του Νεύτωνα που την περιγράφει είναι πρωταρχικής σηµασίας για την οικοδόµηση των εννοιών που σχετίζονται µε καταστάσεις κίνησης, ισορροπίας ή µεταβολής της κινητικής κατάστασης των σωµάτων, δηλαδή µε τους δύο άλλους νόµους, και δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να παραµελείται ή να εξετάζεται αποκοµµένα. Πολλές από τις έρευνες που έχουν γίνει στην κατεύθυνση της µελέτης των µηχανισµών µάθησης αλλά και του σχεδιασµού νέων διδακτικών πρακτικών, εµπλέκουν την χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών (Σολοµωνίδου, 1999), και ειδικότερα την τεχνολογία των πολυµέσων που δίνει νέα ώθηση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Οι προτεινόµενες όµως διαδικασίες και το υπάρχον λογισµικό που έρχεται να συνδράµει θετικά στην κατεύθυνση αυτή δεν καλύπτουν επαρκώς όλα τα φυσικά φαινόµενα, µε την έννοια ότι ενώ τα προβλήµατα που έχουν οι µαθητές/ριες σχετικά µε την κατανόηση των νόµων της κίνησης έχουν ερευνηθεί ποικιλοτρόπως, δεν έχει δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα στο νόµο δράσηςαντίδρασης. Αναφορικά λοιπόν µε τον 3ο νόµο του Νεύτωνα και τη Νευτώνεια υναµική, δεν έχει αναπτυχθεί σχεδόν κανένα κατάλληλο λογισµικό που να αλλάζει τις εναλλακτικές θεωρήσεις των µαθητών/ριών (Σολοµωνίδου, 2000). Εξαίρεση αποτελεί το λογισµικό «ιανύσµατα στη Φυσική και τα Μαθηµατικά», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος Σειρήνες Οδύσσεια, στο οποίο γίνεται µία προσπάθεια στη κατεύθυνση αυτή (Grigoriadou, Mitropoulos, Samarakou, Solomonidou, Stavridou 1999; Μητρόπουλος, κ.ά., 1999). Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία του 3ου νόµου του Νεύτωνα στη µάθηση του νευτώνειου παραδείγµατος και την έλλειψη σχετικού εκπαιδευτικού λογισµικού για την υποβοήθηση της διδασκαλίας και της µάθησης στην περιοχή αυτή, σχεδιάσαµε, αναπτύξαµε και αξιολογήσαµε το εκπαιδευτικό λογισµικό µε τίτλο «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδοµητισµού (π.χ. Driver & Oldham, 1986). Η σχεδίαση και η ανάπτυξη του λογισµικού αυτού βασίστηκαν στα δεδοµένα που προέκυψαν µετά από µια εκτενή έρευνα σχετικά µε τις εµπειρικές αντιλήψεις µαθητών/ριών για το θέµα, και η αξιολόγησή του έγινε επίσης µε βάση τα µαθησιακά αποτελέσµατα από τη χρήση του από µαθητές/ριες κυρίως όσον αφορά το ζήτηµα της εννοιολογικής αλλαγή, αλλά και εκπαιδευτικούς. Στη εργασία αυτή περιγράφεται η ερευνητική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση αυτού του λογισµικού (σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση), καθώς και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη χρήση του στην τάξη. ΤΑ ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε αποτελείται από τρία στάδια: 1) Πραγµατοποίηση µιας αρχικής (πριν τη διδακτική παρέµβαση) έρευνας για την ανίχνευση των αντιλήψεων των µαθητών/ριών σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ σωµάτων, η οποία περιλαµβάνει συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τους/ις µαθητές/ριες. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις µε µαθητές/ριες που συµµετείχαν στην αρχική έρευνα, ώστε να διευκρινιστούν τυχόν µη ξεκάθαρες απαντήσεις τους στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Ακολούθησε ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσµάτων. 2) Σχεδίαση και ανάπτυξη του αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων εποικοδοµητικού τύπου, µε προσοµοιώσεις καταστάσεων και πειραµάτων αλληλεπίδρασης µεταξύ σωµάτων, καθώς και διαµορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) µε µαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του λογισµικού, ώστε αυτό να δοκιµαστεί στην πράξη και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις. 3) ιδασκαλίες σε πειραµατικές τάξεις µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισµικού, πραγµατοποίηση τελικής έρευνας µε µαθητές/ριες και συνολική αξιολόγηση (summative evaluation) του λογισµικού µε εκπαιδευτικούς, ώστε να εξαχθούν τα τελικά συµπεράσµατα.

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 155 Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικότερα τα τρία αυτά στάδια. 1ο στάδιο: η αρχική έρευνα Αρχικά πραγµατοποιήθηκε έρευνα για τη µελέτη των εναλλακτικών ιδεών των µαθητών/ριών σχετικά µε την αλληλεπίδραση των σωµάτων και τον 3ο νόµο του Νεύτωνα. Τα συµπεράσµατα της έρευνας αυτής λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη του λογισµικού. Η έρευνα και η διδακτική παρέµβαση αφορούσε µαθητές/ριες από τις εξής τάξεις: Ε και ΣΤ ηµοτικού, Α, Β και Γ Γυµνασίου, Α και Β Ενιαίου Λυκείου, Α και Β Τ.Ε.Ε. Πιο συγκεκριµένα, αυτό το στάδιο της έρευνας πραγµατοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: α) µε πιλοτική έρευνα (κλινικού τύπου προσωπικές συνεντεύξεις όπου συµµετείχαν 10 µαθητές/ριες ώστε να γίνει µία πρώτη διερεύνηση των αντιλήψεών τους (Solomonidou & Kolokotronis, 2001), β) πραγµατοποίηση της κύριας έρευνας για την ανίχνευση των αντιλήψεων των µαθητών/ριών σχετικά µε τις µηχανικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ σωµάτων, µε ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν 451 µαθητές/ριες των παραπάνω τάξεων, οι ερωτήσεις του οποίου σχεδιάστηκαν µε βάση τα αποτελέσµατα της πιλοτικής έρευνας και γ) προσωπικές συνεντεύξεις µε 26 µαθητές/ριες που συµµετείχαν στην κύρια έρευνα, για να διευκρινιστούν περισσότερο οι απαντήσεις τους στο ερωτηµατολόγιο. Η µελέτη των απαντήσεων και των σχηµάτων των µαθητών/ριών (στατιστική επεξεργασία µε το λογισµικό SPSS για τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων και ποιοτική µελέτη για τις συνεντεύξεις) µας επέτρεψε να συναγάγουµε ορισµένα συµπεράσµατα για τις αναπαραστάσεις τους σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σωµάτων. Οι αρχικές εναλλακτικές ιδέες των µαθητών/ριών οµαδοποιήθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες: 1 η κατηγορία: αλληλεπίδραση υπάρχει όταν υπάρχει κίνηση ή δυνατότητα κίνησης (στην αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σωµάτων, τουλάχιστον το ένα από τα δύο πρέπει να είναι ενεργό ), 2 η κατηγορία: στη φύση οι δυνάµεις δεν εµφανίζονται κατ ανάγκην σε ζεύγη αλλά χωριστά, 3η κατηγορία: στην αλληλεπίδραση υπάρχει ζεύγος δυνάµεων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά η µία δύναµη από την άλλη, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται τα ακόλουθα σφάλµατα: α) µέτρου, β) χρονικό, γ) σηµείου εφαρµογής, και δ) διεύθυνσης, 4η κατηγορία: αλληλεπίδραση υπάρχει όταν υπάρχει κατακόρυφη δύναµη λόγω επαφής δύο σωµάτων, 5η κατηγορία: πολλοί/ές µαθητές/ριες θεωρούν ότι η κίνηση ενός σώµατος είναι αποτέλεσµα της επίδρασης εσωτερικών δυνάµεων πάνω σε αυτό και αγνοούν την ύπαρξη της τριβής ως δύναµης που είναι αντίθετη στην κίνηση και στη διεύθυνσή της. 6η κατηγορία: για ορισµένους/ες µαθητές/ριες η έννοια της αλληλεπίδρασης και η εφαρµογή του 3 ου νόµου του Νεύτωνα, δηλαδή η αµοιβαία άσκηση δυνάµεων ίσου µέτρου και αντίθετης φοράς µεταξύ δύο αλληλεπιδρώντων σωµάτων, ταιριάζει περισσότερο µεταξύ «ίδιων» ή «παρόµοιων» σωµάτων, δηλαδή σωµάτων µε κοινά χαρακτηριστικά όπως µέγεθος, σχήµα, µάζα, ταχύτητα, και λιγότερο µεταξύ διαφορετικών σωµάτων (συµµετρικές αναπαραστάσεις). Προέκυψαν διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το φύλο των παιδιών (τα κορίτσια απάντησαν σωστά σε µεγαλύτερο ποσοστό από τα αγόρια), την ηλικία (πολύ περισσότερα παιδιά ηλικίας ετών απάντησαν σωστά σε σχέση µε τα παιδιά ετών), µε τον τύπο του σχολείου (πολύ λιγότερα παιδιά από Τ.Ε.Ε έδωσαν σωστές απαντήσεις σε σχέση µε τα παιδιά του Ενιαίου Λυκείου) και µε τη γεωγραφική περιοχή (παιδιά από ηµιαστικές αγροτικές περιοχές εµπλέκουν σαφώς περισσότερο στις απαντήσεις τους το σώµα της Γης, από ότι παιδιά αστικών περιοχών). Πιο αναλυτική περιγραφή αυτού του σταδίου γίνεται στο Κολοκοτρώνης & Σολοµωνίδου (2002). 2ο στάδιο: σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισµικού Το στάδιο αυτό περιέλαβε τη σχεδίαση, ανάπτυξη και τη διαµορφωτική αξιολόγηση του

4 156 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών εκπαιδευτικού λογισµικού «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων». Η σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισµικού είχε στόχο την αντιµετώπιση των εναλλακτικών ιδεών των µαθητών/ριών σε θέµατα που αφορούν τον 3 ο νόµο του Νεύτωνα, την πληρέστερη κατανόηση και την οικοδόµηση λειτουργικής γνώσης, ώστε να είναι σε θέση να την εφαρµόζουν σε νέες περιπτώσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ σωµάτων. Μια σύντοµη περιγραφή του λογισµικού γίνεται στην επόµενη παράγραφο (µια αναλυτική περιγραφή της σχεδίασης σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αρχικής έρευνας γίνεται στο Kolokotronis & Solomonidou, 2003). Περιγραφή του λογισµικού «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» Το λογισµικό «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» είναι ένα αλληλεπιδραστικό λογισµικό πολυµέσων εποικοδοµητικού τύπου, που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Η παιδαγωγική του προσέγγιση βασίζεται στην ανάγκη εννοιολογικής κατανόησης των αλληλεπιδράσεων µεταξύ σωµάτων και στο συνδυασµό µεταξύ της νέας πληροφορίας και των ήδη υπαρχουσών γνώσεων και αντιλήψεων που είναι ισχυρά ριζωµένες αυθόρµητες ερµηνείες της εξωτερικής πραγµατικότητας (Solomonidou & Kolokotronis, 2001, Kolokotronis & Solomonidou, 2002). Η προσαρµογή του/ης µαθητή/ριας στη νέα γνώση χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα παρουσίας και της παλιάς γνώσης, οπότε η σύγκρισή τους είναι αναπόφευκτη και η σύγκρουσή τους οδηγεί στην επικράτηση της νέας γνώσης µε γνωστική διάψευση (Dykstra, Boyle & Monarch, 1992). Στο λογισµικό γίνεται προσπάθεια να δοµηθεί η διδασκόµενη γνώση µέσα από ποικίλες περιπτώσεις-πειράµατα που προσεγγίζουν το θεµατικό πεδίο δράσης-αντίδρασης, προσοµοιώνουν πραγµατικές καταστάσεις της καθηµερινής ζωής, χρησιµοποιούν κλιµακούµενο βαθµό δυσκολίας καθώς και τη µέθοδο των εκτεταµένων σχηµάτων που εισήγαγε η Viennot (1979), και µπορούν να προκαλέσουν εννοιολογική αλλαγή µε τη χρήση διαδικασιών γνωστικής σύγκρουσης (Dreyfus, Jungwirth & Eliovitch, 1990). Το τελευταίο είναι δυνατό µέσα από αλληλοσυσχέτιση των πειραµάτων και την ανάπτυξη από τους/ις µαθητές/ριες του δικού τους µοντέλου για τον πραγµατικό κόσµο και τη διαπίστωση αν η λειτουργία του έρχεται σε αντίθεση ή όχι µε τις προσωπικές τους ερµηνείες. Οι µαθητές/ριες εφαρµόζουν το δικό τους µοντέλο µέσα από µια επιλογή που είναι ανάλογη της διαδικασίας Run My Model (Hennessy et al., 1995a,b, Raghavan & Glaser, 1995). Τοποθετούν διανύσµατα στα σώµατα που αλληλεπιδρούν για να αναπαραστήσουν τις δυνάµεις που ασκούνται σε αυτά σε µια δεδοµένη κατάσταση (π.χ. ισορροπίας ή κίνησης των σωµάτων αυτών). Το λογισµικό αποκρίνεται παραθέτοντας κατάλληλες ερωτήσεις και παρέχοντας άµεση ανάδραση (feedback) ώστε να αντιµετωπίσει τις ιδέες των παιδιών και να µετασχηµατίσει τις απόψεις τους για τις ασκούµενες δυνάµεις σε επιστηµονικά αποδεκτές. Η ανάδραση αυτή σχεδιάστηκε µε βάση τις απαντήσεις των µαθητών/ριών στην αρχική έρευνα που προηγήθηκε. Η εξέταση ποικίλων και µερικά πολύπλοκων περιπτώσεων αλληλεπίδραση σωµάτων που προσοµοιώνονται στο λογισµικό στοχεύει να πειστεί ο/η µαθητής/ρια για την ορθότητα της νέας γνώσης, να την αποδεχθεί και να την αφοµοιώσει ως αναπόφευκτη διέξοδο. Το λογισµικό αναπτύχθηκε µε βάση το εργαλείο συγγραφής Toolbook II (το οποίο διαθέτει ενσωµατωµένη µία ισχυρή γλώσσα προγραµµατισµού), προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας, video, ήχου και δηµιουργίας κινούµενων σκίτσων (animation). Ο κεντρικός κατάλογος επιλογών του λογισµικού (Εικόνα 1) δείχνει κοµµάτια από ένα παζλ από τα οποία τα 11 είναι αριθµηµένα και αντιστοιχούν σε 10 συνολικά οµάδες πειραµάτων και ένα τµήµα αυτο-αξιολόγησης (που αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι και ένα τοµέα «Συµπερασµάτων»). Πηγαίνοντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από έναν αριθµό, το αντίστοιχο κοµµάτι του παζλ µεγεθύνεται, δείχνοντας την κύρια οθόνη και τον τίτλο του αντίστοιχου πειράµατος. Με αριστερό «κλικ» του ποντικιού ο/η µαθητής/ρια µεταβαίνει στο αντίστοιχο πείραµα (π.χ. στο πείραµα 9 «ιελκυστίνδα», όπως δείχνει η εικόνα 1). Οι µαθητές/ριες µπορούν να αρχίσουν το κάθε πείραµα διαβάζοντας µία θεωρητική εισαγωγή και

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 157 να συνεχίσουν εκτελώντας µια σειρά από δραστηριότητες και έργα. Τα πειράµατα 3 έως 10 αποτελούνται από 3-4 µέρη αλλά πάντα το πρώτο µέρος αφορά την «Αντιστοίχιση διανυσµάτων» (εικόνα 2): µία οθόνη όπου ο/η µαθητής/ρια πρέπει να σύρει µε το ποντίκι το καθένα από τα διανύσµατα που δίνονται και να το τοποθετήσει µέσα στο κατάλληλο ορθογώνιο, σύµφωνα µε το λεκτικό που υπάρχει δίπλα στο καθένα από αυτά (κάθε λεκτικό περιγράφει µία µονοσήµαντη αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σωµάτων). Όλα τα διανύσµατα εµφανίζονται σε ζεύγη και τα δύο διανύσµατα κάθε ζεύγους έχουν το ίδιο χρώµα, µήκος και σχήµα (ποιοτική προσέγγιση). Εικόνα 1: Αρχική οθόνη και κεντρικός κατάλογος επιλογών του λογισµικού Η διαδικασία «Αντιστοίχιση διανυσµάτων» στοχεύει στο: α) να δώσει έµφαση στο γεγονός ότι όλες οι ασκούµενες δυνάµεις είναι αποτέλεσµα µιας αµοιβαίας αλληλεπίδρασης µεταξύ δύο σωµάτων και β) να βοηθήσει τους/ις µαθητές/ριες να τοποθετήσουν σωστά τα διανύσµατα των δυνάµεων πάνω στα σώµατα όπου αυτές ασκούνται (στο µέρος Β). Η διαδικασία αυτή µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη, κυρίως στα µικρότερα παιδιά (11-13 ετών), καθώς το λογισµικό τα βοηθά να ολοκληρώσουν µε επιτυχία τις δραστηριότητές του. Μεγαλύτερα παιδιά µπορούν να παραλείψουν την εκτέλεση της διαδικασίας αυτής. Επιπλέον, κάθε πείραµα περιλαµβάνει, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων, 1-4 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όπου ο/η µαθητής µπορεί να συγκρίνει την απάντησή του/ης µε την αντίστοιχη του λογισµικού. Οι ερωτήσεις αυτές γίνονται διαθέσιµες αφού πρώτα ο/η µαθητής/ρια εκτελέσει τις υπόλοιπες δραστηριότητες του λογισµικού. Στόχος των ερωτήσεων αυτών είναι να καλύψουν τυχόν γνωστικά κενά που έχουν αφήσει οι προηγούµενες δραστηριότητες που έχει εκτελέσει ο/η µαθητής/ρια. Οι δυνατές επιλογές που συνθέτουν την απάντηση σε κάθε ερώτηση, καθώς και οι αντίστοιχες αποκρίσεις του λογισµικού, έχουν σχεδιαστεί µε βάση τις απόψεις των µαθητών/ριών, όπως αυτές εκφράστηκαν στην αρχική έρευνα (ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις), έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις διαφορετικές τους ιδέες και δίνοντας βαρύτητα σε αυτές που

6 158 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών εµφανίζονται συχνότερα. Παράλληλα, οι οθόνες αυτές θέτουν και ερωτήµατα για προβληµατισµό ή/και συζήτηση µέσα στη τάξη (ανά οµάδα ή µε τον/ην εκπαιδευτικό). Εικόνα 2: Πείραµα 5 (πρώτο µέρος): αντιστοίχιση των διανυσµάτων των δυνάµεων από αλληλεπίδραση Το λογισµικό «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» στοχεύει να βοηθήσει τους/ις µαθητές/ριες να οικοδοµήσουν επιστηµονικά αποδεκτές ιδέες για τη Νευτώνεια δυναµική, έχοντας τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά: φιλικότητα, αλληλεπιδραστικότητα, χρήση τεχνολογίας πολυµέσων, εποικοδοµητική προσέγγιση, χρήση της στρατηγικής της γνωστικής σύγκρουσης, χρήση της λειτουργίας run my model, χρήση της µεθόδου των εκτεταµένων σχηµάτων για την αναπαράσταση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ σωµάτων και συνδυασµό µε ένα ανοιχτό περιβάλλον και διερεύνησης της γνώσης. Το λογισµικό στοχεύει στο µετασχηµατισµό των εναλλακτικών ιδεών των µαθητών/ριών, όπως αυτές έχουν οµαδοποιηθεί σε έξι κατηγορίες, χρησιµοποιώντας µια σειρά από άλλα επιµέρους χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται µε το σύνολο των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών που ανιχνεύτηκαν στην αρχική έρευνα (αναλυτικότερα: Kolokotronis & Solomonidou, 2003). Επιπλέον, για την υποστήριξη των µαθητών/ριών και των εκπαιδευτικών που θα χρησιµοποιήσουν το λογισµικό δηµιουργήθηκαν τρία συνοδευτικά εγχειρίδια: α) εγχειρίδιο χρήσης, β) τετράδιο δραστηριοτήτων για το/η µαθητή/ρια και γ) συµβουλευτικός οδηγός για τον/ην εκπαιδευτικό. ιαµορφωτική αξιολόγηση του λογισµικού Προκειµένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα του λογισµικού αυτού, κατά πόσο είναι ελκυστικό, εύχρηστο και συµβάλλει αποτελεσµατικά στην κατανόηση από τους/ις µαθητές/ριες των θεµάτων που πραγµατεύεται και διευκολύνει τους/ις εκπαιδευτικούς στην διδασκαλία, πραγµατοποιήθηκε έρευνα διαµορφωτικής αξιολόγησής του µε µαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς.

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 159 Οκτώ µαθητές/ριες εργάστηκαν µε το λογισµικό (µαγνητοσκοπήθηκαν οι διαδικασίες) και στη συνέχεια συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο. Επίσης 15 εκπαιδευτικοί (5 της πρωτοβάθµιας και 10 της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) εργάστηκαν µε το λογισµικό κατ οίκον για αρκετό χρόνο (περίπου 30 ηµέρες) και στη συνέχεια συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης. Στόχος αυτού του τµήµατος της έρευνας ήταν η χρήση των αποτελεσµάτων για τη βελτίωση και προσαρµογή του λογισµικού στις ανάγκες των µαθητών/ριών και των εκπαιδευτικών. Σε γενικές γραµµές και σε όλες τις περιπτώσεις φάνηκε ότι οι µαθητές/ριες µπορούσαν να πλοηγηθούν και να χρησιµοποιήσουν το λογισµικό χωρίς καµία προηγούµενη εκπαίδευσή τους σε αυτό. Χωρίς να δοθούν ιδιαίτερες οδηγίες οι µαθητές/ριες εκτέλεσαν όλα τα πειράµατα και χρησιµοποίησαν όλα τα διαθέσιµα κουµπιά πλοήγησης. Από τις αντιδράσεις των παιδιών, τον τρόπο µε τον οποίο εκτέλεσαν τα εικονικά πειράµατα, τα επιφωνήµατα ενθουσιασµού και τη διάθεσή τους για συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι τόσο το περιβάλλον διεπαφής του λογισµικού, όσο και τα πειράµατα και οι ασκήσεις ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά για τα παιδιά. Σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρήθηκε δυσκολία να συνεχίσουν οι µαθητές/ριες την εργασία τους. Στα σηµεία αυτά έγιναν κατάλληλες διορθώσεις για να ξεπεραστεί το πρόβληµα. Για παράδειγµα: αφαιρέθηκαν τα ηχητικά σήµατα όταν ο δείκτης του ποντικιού περνούσε πάνω από κάποια κουµπιά πλοήγησης ώστε να αρχίσει η εκτέλεση των πειραµάτων, έγινε αλλαγή των χρωµατισµών των σκηνικών των πειραµάτων σε πιο φωτεινούς και χαρούµενους ώστε να είναι πιο ελκυστικά για τα παιδιά, βελτιώθηκε ο τρόπος κύλισης των κειµένων στην οθόνη µετά από µικρές δυσκολίες που παρατηρήθηκαν σε κάποια παιδιά σχετικά µε την ανάγνωση των αντίστοιχων κειµένων, προστέθηκαν σχόλια όταν ο δείκτης του ποντικιού περνούσε πάνω από διανύσµατα δυνάµεων τα οποία ήταν τοποθετηµένα σε σώµατα (τα σχόλια εξηγούν σε ποιο και από ποιο σώµα ασκείται η συγκεκριµένη δύναµη), προγραµµατίστηκε να φωτίζεται έντονα το περίγραµµα του σώµατος στο οποίο επιχειρείται να τοποθετηθεί ένα διάνυσµα δύναµης ώστε να αντιλαµβάνεται αµέσως το παιδί σε ποιο σώµα πρόκειται να τοποθετήσει το διάνυσµα (διαδικασία drag and drop ), κ.ά. Όσον αφορά τη φάση της διαµορφωτικής αξιολόγησης όπου συµµετείχαν οι 15 εκπαιδευτικοί, προέκυψαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: Ο µέσος όρος της βαθµολογίας που έδωσαν ήταν 5,0 (µε ακρίβεια ενός δεκαδικού) µε άριστα το 6, δηλαδή το σύνολο του λογισµικού αξιολογήθηκε από τους/ις εκπαιδευτικούς αυτούς/ές ως «πολύ καλό». Οι προτάσεις τους για αλλαγές σε κάποια σηµεία του λογισµικού υιοθετήθηκαν σε µεγάλο βαθµό και οδήγησαν σε αντίστοιχες διορθώσεις στα περισσότερα από τα σηµεία που προτάθηκαν. Σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις των εκπαιδευτικών, το κυρίαρχο πρόβληµα ήταν ότι ο διδακτικός χρόνος που πρέπει να αφιερωθεί στη διδασκαλία του 3 ου νόµου του Νεύτωνα είναι πολύ µικρός για να γίνει η διδασκαλία µε χρήση ολόκληρου του λογισµικού. ηλαδή είναι συνήθως µία διδακτική ώρα, ενώ η εξέταση όλου του λογισµικού χρειάζεται περίπου τρεις ώρες. Αν όµως ληφθεί υπόψη ότι: α) το λογισµικό καλύπτει και άλλα θεµατικά πεδία και β) ότι δεν δίνεται η απαραίτητη βαρύτητα στον 3 ο νόµο του Νεύτωνα ενώ, όπως έδειξε η αρχική έρευνα αλλά και αυτές άλλων ερευνητών/ριών, αυτός είναι ζωτικής σηµασίας για την κατανόηση όλης της Νευτώνειας υναµικής και παράλληλα υπάρχουν πολλές µαθησιακές δυσκολίες που συνδέονται µε το νόµο αυτό, τότε θα ήταν δυνατό (και θα έπρεπε) να διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος διδασκαλίας του συγκεκριµένου θέµατος σε τρεις. Μέσα σ αυτές τις τρεις ώρες µπορεί να περιλαµβάνεται και το κοµµάτι της παραδοσιακής διδασκαλίας. 3ο σταδιο: η τελικη ερευνα και η συνολικη αξιολογηση του λογισµικου Αυτό το στάδιο της έρευνας αποτελούνταν από τρεις χωριστές φάσεις: α) διδασκαλίες σε πειραµατικές τάξεις µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισµικού µε σκοπό την αναζήτηση του καλύτερου δυνατού τρόπου ενσωµάτωσης του λογισµικού στη διδακτική πράξη, β) τελική έρευνα µε µαθητές/ριες για τη διερεύνηση του µαθησιακού αποτελέσµατος των διδασκαλιών µε το λογισµικό και σύγκριση µε το αντίστοιχο αποτέλεσµα που είχε η παραδοσιακή διδασκαλία, και γ) καταγραφή, από τον/ην εκπαιδευτικό, στοιχείων για τη συµπεριφορά και τις αντιδράσεις µιας οµάδας 2-3 παιδιών σε κάθε τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας µε το λογισµικό, αλλά και

8 160 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών συνολικά ολόκληρης της τάξης, µε στόχο τη συνολική αξιολόγηση του λογισµικού. Οι διδασκαλίες πραγµατοποιήθηκαν σε 13 συνολικά σχολικά τµήµατα µε 226 µαθητές/ριες από το αρχικό δείγµα (των 451 µαθητών/ριών). Μετά τις διδασκαλίες, οι 226 µαθητές/ριες απάντησαν σε γραπτό ερωτηµατολόγιο ίδιο µε αυτό της αρχικής έρευνας. Στη τρίτη φάση συµµετείχαν οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στα παιδιά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και οι οποίοι/ες πραγµατοποίησαν και τις διδασκαλίες µε το εκπαιδευτικό λογισµικό. Συγκεκριµένα συµµετείχαν 2 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και 11 της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες ήταν διαφορετικοί/ές από τους/ις 15 εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στην έρευνα για τη διαµορφωτική αξιολόγηση του λογισµικού. Κατά τη πορεία των διδασκαλιών που πραγµατοποίησαν οι εκπαιδευτικοί σε κάθε τµήµα, σηµείωναν γραπτά σε χαρτί τις αντιδράσεις των µαθητών/ριών του τµήµατος, τη συµπεριφορά και τα λεγόµενά τους. Η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών έγινε στη συνέχεια µε ποιοτική µελέτη. Η συνολική αξιολόγηση του λογισµικού από τους/ις εκπαιδευτικούς (τρίτη φάση) αφορούσε στη συµπλήρωση ενός «ηµερολογίου» από κάθε εκπαιδευτικό για την καταγραφή στοιχείων σχετικών µε τη συµπεριφορά και τις αντιδράσεις µιας οµάδας 2-3 µαθητών/ριών σε κάθε τµήµα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά και συνολικά ολόκληρης της τάξης. Η επεξεργασία των δεδοµένων, δηλαδή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις του «ηµερολογίου», έγινε µε ποιοτική µελέτη, λόγω του µικρού αριθµού του δείγµατος. Κατά τη φάση των διδασκαλιών µε το λογισµικό διαπιστώθηκε ότι η προσήλωση των παιδιών στο αντικείµενο που διδάσκονταν, ο υψηλός ζήλος που έδειξαν για µάθηση και αναζήτηση, καθώς και το ενδιαφέρον τους για τη συνέχιση της διδασκαλίας µε χρήση ανάλογου εκπαιδευτικού λογισµικού και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα, ήταν κοινό χαρακτηριστικό όλων των διδασκαλιών που πραγµατοποιήθηκαν. Σε διάφορα σηµεία της διδασκαλίας οι ερωτήσεις των µαθητών/ριών προσέφεραν ερεθίσµατα για διάλογο µε το/η διδάσκοντα/ουσα, αλλά και µε τους/ις συµµαθητές/ριές τους, ο οποίος πραγµατοποιούνταν συµβάλλοντας στην εξαγωγή συµπερασµάτων, χρήσιµων για την κατανόηση των εφαρµογών του 3 ου νόµου του Νεύτωνα. Επιπλέον, όλα τα παιδιά ενθουσιάστηκαν µε το «Εκπαιδευτικό παιχνίδι», όπου, στηριζόµενοι στη µεταξύ τους συνεργασία και στην ανταλλαγή απόψεων, προσπάθησαν να συγκεντρώσουν όσο υψηλότερη βαθµολογία µπορούσαν, ώστε να ανταγωνιστούν τις άλλες οµάδες της τάξης. Ιδιαίτερη εντύπωση σε όλα τα παιδιά προκάλεσαν οι µη ρεαλιστικές κινήσεις αντικειµένων (π.χ. ο σκύλος του πειράµατος 3 και το βιβλίο-τραπέζι του πειράµατος 4) που «πετούσαν» προς τα επάνω, λόγω λανθασµένης τοποθέτησης των διανυσµάτων των δυνάµεων στα σώµατα του συστήµατος. Ακόµη, οι οδηγίες που δόθηκαν όσον αφορά την πλοήγηση στο λογισµικό δεν χρειάστηκε να είναι πολλές, διότι οι µαθητές/ριες δεν αντιµετώπισαν σηµαντικά προβλήµατα στον τοµέα αυτόν. Μετά τη διδασκαλία µε το εκπαιδευτικό λογισµικό διαπιστώθηκαν αρκετές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις απόψεις των παιδιών για την αλληλεπίδραση µεταξύ σωµάτων και τον 3 ο νόµο του Νεύτωνα, σε σχέση µε τις κατηγορίες θεµελιωδών εναλλακτικών ιδεών των µαθητών/ριών που ανιχνεύτηκαν στην αρχική έρευνα. Από την τελική έρευνα µε τους/ις 226 µαθητές/ριες αναδείχθηκε η θετική επίδραση που είχε η διδασκαλία στο σύνολο των µαθητών/ριών του δείγµατος. Πιο συγκεκριµένα: 1) Τα ποσοστά των λανθασµένων απαντήσεων των µαθητών/ριών στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου µειώθηκαν αισθητά. Η µείωση αυτή κυµαίνονταν από 52% ως 80% ανάλογα µε την κατηγορία εναλλακτικών ιδεών, ενώ κατά µέσο όρο και για τις έξι αυτές κατηγορίες ήταν περίπου 65%. Οι σωστές απαντήσεις των µαθητών/ριών στο σύνολο των ερωτήσεων κινούνταν σε αρκετά υψηλά ποσοστά, περίπου 60% ως 90% ανάλογα µε την ηλικία και την ερώτηση. 2) Εξοµαλύνθηκαν οι διαφοροποιήσεις των απαντήσεων των µαθητών/ριών που είχαν παρατηρηθεί πριν από τη διδασκαλία αυτή σε σχέση µε το φύλο και την περιοχή της σχολικής µονάδας, ενώ σε σχέση µε την ηλικία τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων είναι ανάλογα µε αυτήν, µε µικρή απόκλιση από τη µια χρονιά στην άλλη (γεγονός φυσιολογικό και αναµενόµενο). Όσον αφορά τον τύπο του σχολείου, οι µαθητές/ριες των Τ.Ε.Ε. συνέχιζαν να υστερούν έναντι αυτών του Ενιαίου Λυκείου (και αυτό ήταν αναµενόµενο). Εντούτοις παρουσίαζαν µεγαλύτερα

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 161 ποσοστά βελτίωσης σε σχέση µε τους/ις µαθητές/ριες του Ενιαίου Λυκείου. Το τελευταίο ενισχύει την άποψη ότι η διδακτική προσέγγιση µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού, και µάλιστα εποικοδοµητικού τύπου, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία κυρίως για τα παιδιά των Τ.Ε.Ε., για τα οποία αναµφίβολα η παραδοσιακή διδασκαλία δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρατήρησης από τους/ις εκπαιδευτικούς των µαθητών/ριών που συµµετείχαν (τρίτη φάσης του σταδίου αυτού της έρευνας), προέκυψαν τα ακόλουθα: α) οι µαθητές/ριες υποδέχονται τη διδασκαλία µε τη χρήση υπολογιστή και εκπαιδευτικού λογισµικού µε θετικό ως ενθουσιώδη τρόπο, β) το ενδιαφέρον των µαθητών/ριών σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας µε χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» παρέµεινε αµείωτο και είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε µια συνηθισµένη (χωρίς λογισµικό) διδασκαλία, γ) η διδασκαλία µε χρήση του εκπαιδευτικού αυτού λογισµικού βοήθησε τη δηµιουργία συνθηκών συνεργατικής µάθησης τόσο µεταξύ των µελών της ίδιας οµάδας (µαθητές/ριες που µοιράζονται τον ίδιο υπολογιστή), όσο και µεταξύ µελών διαφορετικών οµάδων, δ) οι µαθητές/ριες συµπεριφέρθηκαν ευγενικά και πειθαρχηµένα µέσα στην τάξη, ε) το ενδιαφέρον των µαθητών/ριών, ο ρυθµός εργασίας τους και η συµµετοχή τους στη διάρκεια της διδασκαλίας µε το λογισµικό «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» (ερωτήσεις προς τον/ην διδάσκοντα/ουσα ή διάθεση να δώσουν απαντήσεις σε αυτόν/ήν) ήταν εντονότερα από ό,τι σε µια συνηθισµένη διδασκαλία, και στ) το επίπεδο του θορύβου και η µετακίνηση των µαθητών/ριών µέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας µε τη χρήση του λογισµικού ήταν ελαφρώς µεγαλύτερα από ό,τι σε µια συνηθισµένη διδασκαλία, διότι οι µαθητές/ριες αισθάνονταν ότι είχαν µεγαλύτερο βαθµό ελευθερίας µέσα στο πλαίσιο της µαθησιακής διαδικασίας και διότι είναι στοιχεία απαραίτητα για τις ανάγκες της συνεργασίας, τα οποία όχι µόνο δεν παρεµπόδισαν την οµαλή πορεία της διδασκαλίας, αλλά λειτούργησαν ιδιαίτερα αποτελεσµατικά σε όφελος της µάθησης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της τελικής έρευνας, η διδασκαλία µε τη βοήθεια του λογισµικού «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» είχε θετική επίδραση στη µάθηση και προήγαγε την εννοιολογική κατανόηση σε θέµατα που αφορούν τον 3 ο νόµο του Νεύτωνα. Το σηµαντικότερο νέο στοιχείο που εισάγει η παρούσα ερευνητική προσέγγιση στην επιστηµονική έρευνα είναι η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση του λογισµικού «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων», στην οποία εξάλλου οφείλεται και η εξαρχής σχεδίασή του και η διαπίστωση της καταλληλότητάς του. Η µεθοδολογία αυτή δεν έλαβε απλά υπόψη της αρχικές ιδέες των παιδιών όπως αυτές παρατίθενται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, αλλά περιέλαβε την πραγµατοποίηση µιας αρχικής έρευνας σε µεγάλο δείγµα για την ανίχνευση των ποικίλων ιδεών των παιδιών και, το κυριότερο, σε όλα τα στάδια της σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης του λογισµικού συµµετείχαν ενεργά όλοι/ες αυτοί/ές που πρόκειται να χρησιµοποιήσουν µελλοντικά το λογισµικό: οι µαθητές/ριες και οι εκπαιδευτικοί. Μπορεί να λήφθηκαν επίσης υπόψη οι γενικές προδιαγραφές δηµιουργίας εκπαιδευτικού λογισµικού, αλλά όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λογισµικού προήλθαν από µια βήµα προς βήµα συνεργασία µε τους/ις µαθητές/ριες και τους/ις εκπαιδευτικούς. Συνεπώς, το κεντρικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι διδασκαλία µε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού βασισµένου στις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών/ριών, το οποίο έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και αξιολογηθεί (διαµορφωτικά και συνολικά) µε την ενεργό συµµετοχή µαθητών/ριών και εκπαιδευτικών και το οποίο ενσωµατώνει κατάλληλη διδακτική µεθοδολογία, µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά την εννοιολογική κατανόηση και την οικοδόµηση της γνώσης. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Dreyfus, A., Jungwirth, E. and Eliovitch, R. (1990). Applying the Cognitive Conflict strategy for

10 162 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών conceptual change Some implications, difficulties and problems, Science Education, 74(5), Dykstra, D., Boyle, C. & Monarch, I. (1992), Studying conceptual change in learning physics, Science Education, 76(6), Grigoriadou, Μ., Mitropoulos, D., Samarakou, M., Solomonidou, C., & Stavridou, H. (1999). Methodology for the design of educational software in mathematics and physics for the secondary education, Proceedings of the International Conference on Technology and Education, ICTE, Edinburgh, paperid 247, p1-3 Halloun, I. (1997). Schematic Concepts for schematic models of the real world: the Newtonian concept of force, Science & Education, (August 1997), Halloun, I., & Hestenes, D. (1985). Common sense concepts about motion, American Journal of Physics, 53(11), Hennessy, S., Twigger, D., Driver, R., O Shea, T., O Malley, C.E., Byard, M., Draper, S., Hartley, R., Mohamed, R. & Scanlon, E. (1995a). Design a computer - augmented curriculum for mechanics, International Journal of Science Education, 17(1), Hennessy, S., Twigger, D., Driver, R., O Shea, T., O Malley, C.E., Byard, M., Draper, S., Hartley, R., Mohamed, R., & Scanlon, E. (1995b). A classroom intervention using a computeraugmented curriculum for mechanics, International Journal of Science Education, 17(2), Kolokotronis, D., & Solomonidou, C. (2002). Innovative educational software to help students construct scientific views about the concept of interaction between bodies. In K. Fernstrom (ed.) Proceedings: 3 rd International Conference on Information Communication Technologies in Education, Samos, Greece: Research Training Institute of East Aegean, (INEAG, Greece), University College of the West Valley (Canada), 7/2002, Kolokotronis, D., & Solomonidou, C. (2003). A step-by-step design and development of an integrated educational software to deal with students empirical ideas about mechanical interaction, Education and Information Technologies, 8(3), Raghavan, K. and Glaser, R. (1995). Model-based analysis and reasoning in science: the MARS curriculum, Science Education, 79, Solomonidou, C., & Kolokotronis, D. (2001). Interactions between bodies: Students (aged 11-16) empirical ideas and design of appropriate educational software, Themes in Education, 2(2-3), Terry, C., & Jones, G. (1986). Alternative frameworks: Newton s third law and conceptual change. European Journal of Science Education, 8(3), Viennot, L. (1979). Spontaneous reasoning in elementary dynamics, European Journal of Science Education, 1(2), Κολοκοτρώνης,., Σολοµωνίδου, Χρ. (2002), Αναπαραστάσεις παιδιών ετών για την αλληλεπίδραση µεταξύ σωµάτων και για τον 3 ο νόµο του Νεύτωνα. Πρακτικά συνεδρίου «Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στην Κοινωνία της Πληροφορίας», σελ , Αθήνα Μητρόπουλος,., Σαµαράκου, Μ., Ρηγούσος, Α., Γρηγοριάδου, Μ., Σταυρίδου, Ε., & Σολοµωνίδου, Χ. (1999). Μεθοδολογία σχεδίασης του εκπαιδευτικού λογισµικού ιανύσµατα στη Φυσική και τα Μαθηµατικά. Επιθεώρηση Φυσικής: Αφιέρωµα στην Πληροφορική στη ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, Τεύχος 30, Άνοιξη 1999, Περίοδος Γ, τόµος Η, Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2001). Πληροφορική και εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση, Αθήνα Σολοµωνίδου, Χ. (1999), Μια κριτική θεώρηση των σύγχρονων τάσεων και απόψεων για τη χρήση Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και µάθηση των Φυσικών Επιστηµών. Επιθεώρηση Φυσικής, Περίοδος Γ - Τόµος Η, τεύχ. 30, Σολοµωνίδου Χ. (2000). Γνωστικές δυσκολίες για ένα θέµα πάντα επίκαιρο, τη Νευτώνεια Μηχανική. Λογισµικό για διδακτική αντιµετώπιση. Επιθεώρηση Φυσικής, 31, 29-42

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» Χ. Σολομωνίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου O πύραυλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 86 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Φούντα Αγγελική Φιλόλογος, Επιμορφώτρια Ε42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη και Πραγµατοποίηση Απλών Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής µε τη Χρήση Applets και Εφαρµογή στο Σχολικό Εργαστήριο

Πρόβλεψη και Πραγµατοποίηση Απλών Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής µε τη Χρήση Applets και Εφαρµογή στο Σχολικό Εργαστήριο Πρόβλεψη και Πραγµατοποίηση Απλών Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής µε τη Χρήση Applets και Εφαρµογή στο Σχολικό Εργαστήριο Παπανούσκας Μιχάλης Καθηγητής Χηµείας, 1 ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας papanouskas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Το ελικόπτερο Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό πείραμα Φυσικής Α Γυμνασίου: Γράφημα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου

Εικονικό πείραμα Φυσικής Α Γυμνασίου: Γράφημα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου Εικονικό πείραμα Φυσικής Α Γυμνασίου: Γράφημα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου Μπλέκας Μιχάλης 1, Μυρωδικός Α. 2, Πουταχίδης Γ. 2, Σιδεράς Γ. 2 1 Καθηγητής Φυσικής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α Λυκείου αποτελείται από: 1. Το βιβλίο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ: 1986 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ» ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΗ: Ε ΤΜΗΜΑ: Ε 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης αλαπάσχου

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Κ. Γλέζου & Μ. Γρηγοριάδου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών {kglezou, gregor}@di.uoa.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα