Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»"

Transcript

1 Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις του ν. 2939/2001 και άλλες ρυθμίσεις για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Άρθρο 1 Υποχρεωτική χωριστή συλλογή τεσσάρων ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας To άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα επιβάλλει τη λήψη μέτρων για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας με την καθιέρωση χωριστής συλλογής αποβλήτων, τουλάχιστον για τα ακόλουθα υλικά: χαρτί, γυαλί, πλαστικά, μέταλλα. Η συμμόρφωση της χώρας με την υποχρέωση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την αύξηση των ποσοστών προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων, στα οποία σημαντικό ρεύμα αποτελούν τα απόβλητα συσκευασίας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα συσκευασίας, όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 9268/469/2007 καθώς και του στόχου της ανακύκλωσης ή προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση του 50% των υλικών αποβλήτων όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα αστικά και συναφή απόβλητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 4042/2012. Επιπρόσθετα, στη νέα προγραμματική περίοδο για την πολιτική συνοχής , για τα θέματα στερεών αποβλήτων έχει περιληφθεί και η θεματική αιρεσιμότητα 6.2 για την «[π]ροώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα αποβλήτων, ιδίως με την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/EC για τα απόβλητα και σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων». Το 4 ο κριτήριο δε της αιρεσιμότητας αυτής είναι «να έχουν υιοθετηθεί τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης έως το 2020, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2) της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ». Οι προτεινόμενες διατάξεις αποτελούν τον κύριο κορμό των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω αιρεσιμότητα καθορίζει όλες τις επενδύσεις στα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων μέσω των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου , ενώ η μη εκπλήρωση αυτής θα οδηγήσει σε αδυναμία χρηματοδότησης ή/και σε αναστολή πληρωμών των σχετικών επενδύσεων. Αναλυτικότερα, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4042/1012 και με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ανακύκλωσης, οργανώνεται, τόσο από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) συσκευασιών όσο και από τους δήμους, η χωριστή συλλογή των επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας και τουλάχιστον για γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, χαρτί, προκειμένου να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης. Ειδικά οι πλαστικές συσκευασίες μπορεί να συλλέγονται μαζί με τις μεταλλικές εφόσον αυτό δικαιολογείται για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους και εξασφαλίζεται ο μετέπειτα πλήρης διαχωρισμός τους, ο οποίος είναι αναλογικά ευκολότερος απ ότι στις άλλες περιπτώσεις ανάμιξης αποβλήτων συσκευασίας. Τα ως άνω δεν ισχύουν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για απομονωμένες γεωγραφικές νησιωτικές ή ορεινές περιοχές αποκλειστικά για λόγους τεχνικούς, περιβαλλοντικούς ή οικονομικούς, κατόπιν σχετικής αίτησης από το ΣΕΔ συσκευασιών, συνοδευόμενης από

2 τεκμηριωμένη πρόταση για την οργάνωση της συλλογής αποβλήτων συσκευασίας στις εν λόγω περιοχές, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον οι λόγοι εξαίρεσης και ο προτεινόμενος τρόπος εξυπηρέτησης των περιοχών αυτών, και απόφασης έγκρισης της πρότασης αυτής από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και υπό την επιφύλαξη της επίτευξης των εθνικών ποσοτικών στόχων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι, ανεξάρτητα από το ποιος διενεργεί τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας, την ευθύνη για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2939/2001 όπως έχουν τροποποιηθεί με την κοινή υπουργική απόφαση 9268/469 /2007 (Β 286), τη φέρουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) συσκευασιών, τα οποία οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και δράσεις για την επίτευξη τους. Άρθρο 2 Ετήσιες εκθέσεις Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου, χρηστή διαχείριση, διαφάνεια και ίση μεταχείριση απαιτείται τα ΣΕΔ των συσκευασιών (παρ. 1) και των άλλων προϊόντων (παρ. 2) υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία τους, τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων στο Παράρτημα V του ν. 4042/2012, καθώς και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία. Η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό των συστημάτων για τον επόμενο χρόνο. Τίθεται δε προθεσμία υποβολής της ενιαία για όλα τα ΣΕΔ (σήμερα βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι των ΠΔ και των ΚΥΑ που διέπουν την εναλλακτική διαχείριση των άλλων προϊόντων, αλλά και του ν. 2939/01 αναφορικά με τις συσκευασίες, τίθενται διαφορετικές προθεσμίες υποβολής εκθέσεων για κάθε ρεύμα στο οποίο εφαρμόζεται η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού). Η έκθεση υποβάλλεται στον ΕΟΑΝ έως την 30 η Μαρτίου κάθε έτους, προκειμένου αφενός τα ΣΕΔ να έχουν συγκεντρώσει τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία τους το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και στη βάση των έως τότε τελευταίων διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων, και αφετέρου προκειμένου εγκαίρως να εκπονηθεί η ετήσια έκθεση του ΕΟΑΝ για την πορεία της ανακύκλωσης στη χώρα και να ληφθούν μέτρα στην περίπτωση απόκλισης από τους τεθειμένους στόχους. Δεδομένου ότι έως την 30 η Μαρτίου δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα ο ισολογισμός των ΣΕΔ, με την οριστικοποίηση του ισολογισμού τους υποβάλλονται αμελλητί στον ΕΟΑΝ τα οριστικά οικονομικά στοιχεία. Άρθρο 3 Ρυθμίσεις για όσους εγγράφονται σε ΣΕΔ αργότερα από την ημερομηνία που ξεκίνησε η σχετική υποχρέωση Η παρούσα διάταξη ρυθμίζει την εκ των υστέρων εγγραφή υπόχρεων διαχειριστών συσκευασιών (παρ. 1) ή παραγωγών άλλων προϊόντων (παρ. 2) σε ΣΕΔ. Το ζήτημα αυτό δεν ρυθμίζεται σήμερα από τη νομοθεσία με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνεχών διενέξεων μεταξύ των υπόχρεων και των ΣΕΔ. Η προτεινόμενη διάταξη εισάγει ενιαία ρύθμιση που εξασφαλίζει διαφάνεια και ίση μεταχείριση μεταξύ των οικονομικών παραγόντων με τη θέσπιση συγκεκριμένης διαδικασίας λήψης της απόφασης με βάση γενικά οριζόντια κριτήρια. 1. Για το σκοπό αυτό, μετά την παράγραφο ΣΤ του άρθρου 7 του ν. 2939/2001 προστίθεται παράγραφος Ζ που ορίζει ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων περί κυρώσεων, σε περίπτωση που υπόχρεος διαχειριστής συσκευασιών συμβάλλεται με εγκεκριμένο ΣΕΔ σε χρονική

3 στιγμή μεταγενέστερη από τη δημιουργία της σχετικής υποχρέωσης, καταβάλλει στο ΣΕΔ εισφορά ένταξης με σκοπό την κάλυψη του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης από το ΣΕΔ των αποβλήτων συσκευασιών της δραστηριότητάς του από το χρόνο δημιουργίας της σχετικής υποχρέωσης (δηλ. το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΣΕΔ ή τον χρόνο έναρξης εργασιών του υπόχρεου, ήτοι διάθεσης πλήρων συσκευασιών, που αφορούν στη δραστηριότητά του, στην ελληνική αγορά, ό,τι από τα δύο έχει λάβει χώρα μεταγενέστερα) έως το χρόνο σύναψης σύμβασης με το ΣΕΔ. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της εισφοράς και ο τρόπος υπολογισμού καθορίζονται από τον ΕΟΑΝ στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου της σύμβασης συνεργασίας ΣΕΔ και διαχειριστών, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του ΣΕΔ με βάση κυρίως το χρονικό διάστημα μη τήρησης της υποχρέωσης σύναψης σύμβασης, τις ποσότητες των συσκευασιών και τη γεωγραφική κάλυψη του ΣΕΔ. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το ΔΣ του ΕΟΑΝ κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του ΕΟΑΝ. 2. Για το σκοπό αυτό, μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του ν. 2939/2001 προστίθεται παράγραφος 10 που ορίζει ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων περί κυρώσεων, σε περίπτωση που παραγωγός άλλων προϊόντων συμβάλλεται με εγκεκριμένο ΣΕΔ σε χρονική στιγμή μεταγενέστερη από τη δημιουργία της σχετικής υποχρέωσης σύναψης σύμβασης με αυτό, καταβάλλει στο ΣΕΔ εισφορά ένταξης με σκοπό την κάλυψη του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης από το ΣΕΔ των αποβλήτων άλλων προϊόντων της δραστηριότητάς του, από το χρόνο δημιουργίας της σχετικής υποχρέωσης (δηλ. το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΣΕΔ ή τον χρόνο έναρξης εργασιών του παραγωγού, ήτοι διάθεσης στην ελληνική αγορά των προϊόντων που αφορούν στη δραστηριότητά του, ό,τι από τα δύο έχει λάβει χώρα μεταγενέστερα) έως το χρόνο σύναψης σύμβασης με το ΣΕΔ. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της εισφοράς και ο τρόπος υπολογισμού καθορίζονται από τον ΕΟΑΝ στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου της σύμβασης συνεργασίας ΣΕΔ και διαχειριστών, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του ΣΕΔ με βάση κυρίως το χρονικό διάστημα μη τήρησης της υποχρέωσης σύναψης σύμβασης, τις ποσότητες των άλλων προϊόντων και τη γεωγραφική κάλυψη του ΣΕΔ. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το ΔΣ του ΕΟΑΝ κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του ΕΟΑΝ.» Άρθρο 4 Υποχρεώσεις φορέων λειτουργίας μεγάλων χώρων συνάθροισης κοινού και μέσων μαζικής μεταφοράς Η διάταξη αυτή είναι συμπληρωματική των διατάξεων του άρθρου 1 για τη χωριστή συλλογή και συμβάλλει και αυτή στην επίτευξη των στόχων της εθνικής και της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα συσκευασίας όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 9268/469/2007, καθώς και του στόχου της ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση του 50% των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί, από τα αστικά και συναφή απόβλητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.4042/2012. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στην εκπλήρωση του 4 ου κριτηρίου («να έχουν υιοθετηθεί τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης έως το 2020, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2) της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ») της θεματικής αιρεσιμότητας 6.2 «Προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα αποβλήτων, ιδίως με την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/EC για τα απόβλητα και σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων», της νέας προγραμματικής περιόδου για την πολιτική συνοχής

4 Με τη διάταξη αυτή, και σε εφαρμογή της υποχρέωσης χωριστής συλλογής των τεσσάρων ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας, αποσαφηνίζεται ποιος έχει τη σχετική ευθύνη για μεγάλους χώρους συνάθροισης κοινού, που αποτελούν σημεία αυξημένης κατανάλωσης συσκευασιών. Συγκεκριμένα, μετά το στοιχείο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2939/2001 προστίθεται στοιχείο (δ) ορίζοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας μεγάλων χώρων συνάθροισης κοινού, όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, καθώς και τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που μεταφέρουν πάνω από 100 επιβάτες και τρένα, διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση 1 α) της παραγράφου Α του άρθρου 7 του ν. 2939/01, όπως αυτή τροποποιείται με το παρόν. Ειδικότερα, την ανωτέρω υποχρέωση φέρουν κατ ελάχιστον όλοι οι φορείς λειτουργίας των έργων και δραστηριοτήτων της 1 ης Ομάδας με α/α 24 και 31, της 3 ης Ομάδας με α/α 1, 5 και 6 και της 6 ης Ομάδας με α/α 1, 2 (υποκατηγορία Α1), 5 (υποκατηγορία Α1), 7, 9 (υποκατηγορία Α1), 14 (υποκατηγορία Α1), 15 (υποκατηγορίας Α2), 16 (κατηγορία Α), 18 (κατηγορία Α), 19 (κατηγορία Α), 21 (κατηγορία Α) και 23 (κατηγορία Α) της ΥΑ 1985/2012. Επίσης διευκρινίζεται ότι ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας, όπου αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 5 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων Με την πρώτη παράγραφο προβλέπεται η επιβολή προστίμων έως ευρώ και η διακοπή λειτουργίας έως 5 ημέρες να επιβάλλονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και όχι από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλεπόταν έως σήμερα, ως πρακτικά πιο ορθό και αποτελεσματικό, ενώ με τη δεύτερη παράγραφο ευθυγραμμίζεται νοηματικά η διατύπωση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στην επόμενη παράγραφο προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις για τα ΣΕΔ τα οποία δεν επιτυγχάνουν τους τιθέμενους σε αυτά στόχους από τους όρους έγκρισής τους και την κείμενη νομοθεσία και γενικά κριτήρια για την υποβολή αυτών. Με την τέταρτη παράγραφο εξειδικεύονται οι λόγοι και η διαδικασία για την επιβολή προσωρινής διακοπής λειτουργίας σε ΣΕΔ, αλλά ακόμα και η περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης αυτού. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο ΕΟΑΝ μπορεί να επιβάλλει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ΣΕΔ από τον Ε.Ο.ΑΝ., εάν αυτό: 1) δεν εφαρμόσει, ή δεν τηρήσει την προθεσμία για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην προειδοποίηση που του έχει αποσταλεί, 2) δεν πετύχει τους στόχους όσον αφορά το ποσοστό της ανακύκλωσης και ανάκτησης που έχει δεσμευτεί, 3) δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να υποβάλλει ετήσια έκθεση, ή 4) δεν πληροί άλλους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισής του. Η διακοπή λειτουργίας ακυρώνεται εάν ο Ε.Ο.ΑΝ. διαπιστώσει ότι το ΣΕΔ έχει παύσει τις ενέργειες που οδήγησαν στη διακοπή. Αν δεν έχει παύσει τις ενέργειες αυτές με το τέλος της προσωρινής διακοπής, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει σε ανάκληση της έγκρισης αυτού μετά από προηγούμενη πρόσκληση του ΣΕΔ σε ακρόαση. Άρθρο 6 Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία Στο προοίμιο της οδηγίας 2008/98/ΕΚ (εδάφιο (45)) δηλώνεται σαφώς ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών

5 κυρώσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση αποβλήτων, όπως παραγωγοί, κάτοχοι, μεσίτες, έμποροι, μεταφορείς και συλλέκτες αποβλήτων, οργανισμοί ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων, στις περιπτώσεις που παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν δράση για να ανακτούν το κόστος της μη συμμόρφωσης και των μέτρων επανόρθωσης, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας. Σε εφαρμογή αυτού, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων που μπορεί να επιβληθούν, τα ποσά που καταλογίζονται στην Ελληνική Δημοκρατία ως χρηματικές κυρώσεις λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων και που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις των ΣΕΔ, καταλογίζονται στα υπαίτια ΣΕΔ ή επιμερίζονται στα συνυπαίτια ΣΕΔ, ως πρόστιμα και αποδίδονται στο κράτος για τη μερική ή ολική ανάκτηση των χρηματικών κυρώσεων. Για τον καταλογισμό και, όπου απαιτείται, επιμερισμό του προστίμου στους υπαίτιους συνεκτιμώνται οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων που είναι εγγεγραμμένες σε κάθε ΣΕΔ και τα ετήσια έσοδά του, καθώς και, εφόσον η επιβολή προστίμου αφορά στη μη επίτευξη στόχων, η απόκλιση από τον εθνικό στόχο κατά τον χρόνο καταλογισμού. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του προστίμου, την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του ΣΕΔ, το κόστος συμμόρφωσης και κάθε άλλη κρίσιμη για τον καταμερισμό παράμετρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται, η διαδικασία της επιβολής του, ο τρόπος υπολογισμού του αναλογούντος ποσού σε περίπτωση επιμερισμού του σε περισσότερα ΣΕΔ, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο ειδικότερο ή τεχνικό θέμα σε σχέση με τα οριζόμενα στο παρόν τμήμα Γ. Άρθρο 7 Έκθεση απολογισμού ΕΟΑΝ Με τη διάταξη αυτή καθορίζεται το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης απολογισμού που υποβάλει ο ΕΟΑΝ στο ΥΠΕΚΑ που έως τώρα δεν είχε καθορισθεί με ακρίβεια στη νομοθεσία με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εποπτεία του ΕΟΑΝ από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Για το σκοπό αυτό, η περίπτωση (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται και ορίζεται το περιεχόμενο της έκθεσης απολογισμού σχετικά με την εφαρμογή του νόμου, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα: Την επίτευξη ή μη των εθνικών στόχων κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, την παρουσίαση των αιτίων τυχόν αποκλίσεων από αυτούς, καθώς και προτάσεις για την επίτευξή τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που εφάρμοσε ο ΕΟΑΝ σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15 του ν. 2939/2001 που υλοποιήθηκαν ή προτείνονται. Την αξιολόγηση των ΣΕΔ με βάση τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις τους αναφορικά με την επίτευξη των στόχων τους και την οικονομική διαχείριση των πόρων τους. Την ανταπόκριση των υποχρέων στις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος V του ν. 4042/2012. Την έγκριση νέων ΣΕΔ ή την ανανέωση υφιστάμενων. Τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν Τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τα πρόστιμα που εισπράχθηκαν. Το βαθμό καταπολέμησης της διαφυγής εισφορών της σχετικής νομοθεσίας.

6 Την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και ερευνών. Τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους. Καθορίζεται επίσης ότι η έκθεση υποβάλλεται έως την 15 η Ιουνίου κάθε έτους, 2 μήνες μετά την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των ΣΕΔ, προκειμένου να έχει ικανό χρόνο για την αξιολόγησή τους. Το περιεχόμενο της έκθεσης μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Άρθρο 8 Εισφορά ΣΕΔ στον ΕΟΑΝ Το ποσοστό εισφοράς των ΣΕΔ στον ΕΟΑΝ αυξάνεται σε 3 από 2% προκειμένου ο ΕΟΑΝ να διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των δράσεών του, να βελτιώσει τις υπηρεσίες και την αποτελεσματικότητά του, να υλοποιήσει τα προγράμματα που του ανατίθενται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ για την επίτευξη των στόχων του νόμου (άρθρο 24 ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) να αυξήσει τους ελέγχους τόσο στα ΣΕΔ όσο, και κυρίως, για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και να καλύψει την αναμενόμενη διακοπή χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ, όπως και τυχόν μειώσεις των εσόδων του λόγω της μείωσης των χρηματικών εισφορών που καταβάλλονται στα ΣΕΔ (εξαιτίας της μείωσης των συμβεβλημένων ποσοτήτων λόγω της παρατεταμένης ύφεσης ή της μείωσης αυτών καθαυτών των χρηματικών εισφορών). Η αύξηση αυτή αναμένεται (με την υπόθεση ότι οι ποσότητες και οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές) να αποφέρει επιπλέον έσοδα από 0,5-0,7 εκατομμύρια ευρώ. Άρθρο 9 Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία άνω του ενός ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται στα ίδια ρεύματα αποβλήτων Προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία περισσότερων του ενός ΣΕΔ με το ίδιο αντικείμενο, να γίνεται ορθολογική κατανομή των χρηματικών εισφορών στα εν λόγω ΣΕΔ στη βάση των στόχων που επιτυγχάνουν και πάντα με σκοπό τον υγιή ανταγωνισμό και την ελαχιστοποίηση του κόστους των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, θεσπίζεται μηχανισμός «αγοράς» ποσοτήτων ανακύκλωσης από ένα ΣΕΔ σε άλλο. Με τον τρόπο αυτό το ΣΕΔ που έχει υπερκαλύψει το στόχο του «μεταβιβάζει» ποσότητες σε ΣΕΔ που υπολείπεται του στόχου ενώ αντιθέτως λαμβάνει τις αντιστοιχούσες χρηματικές εισφορές για τις ποσότητες αυτές. Σε διαφορετική περίπτωση το ΣΕΔ που υπερκαλύπτει τους στόχους που του αναλογούν στην πραγματικότητα επιβαρύνεται με τα κόστη διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία δεν έχει εισπράξει τις αντίστοιχες εισφορές. Ειδικότερα: 1. Σε περίπτωση απόκλισης ενός ΣΕΔ από τον ετήσιο ποσοτικό στόχο του και ταυτόχρονης μερικής ή ολικής υπερκάλυψης από άλλο ΣΕΔ που διαχειρίζεται ομοειδή προϊόντα, ο ΕΟΑΝ μεριμνά, με απόφαση του ΔΣ του, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, ώστε να μεταβιβάζονται ποσότητες από το ΣΕΔ που υπερκαλύπτει το στόχο του στο ΣΕΔ που υπολείπεται αυτού προκειμένου να τις συμπεριλάβει στο στόχο του, με αντίστοιχη μεταφορά από το δεύτερο ΣΕΔ προς το πρώτο και των αναλογούντων στις ποσότητες αυτές εισφορών, όπως αυτές υπολογίζονται στο ΣΕΔ που έχει υπερκαλύψει το στόχο του. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της απόκλισης, δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 20 του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, και η κατάπτωση της χρηματικής εγγύησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.

7 2. Σε περίπτωση που ένα εγκεκριμένο σύστημα κάνει χρήση του προβλεπομένου μηχανισμού μεταβίβασης επί δύο (2) συνεχόμενα έτη, τότε προβαίνει υποχρεωτικά σε αναθεώρηση φακέλου. 3. Ο καθορισμός κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή αυτού άρθρου μπορεί να εξειδικεύεται ανά κατηγορία προϊόντος που υπόκειται σε εναλλακτική διαχείριση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Άρθρο 10 Θέσπιση χρηματικής εγγύησης καλής λειτουργίας Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται η καταβολή εγγύησης καλής λειτουργίας από τα ΣΕΔ επί ποινή ακυρότητας της έγκρισης σύμφωνα με αντίστοιχες διατάξεις που υπάρχουν σε αντίστοιχες νομοθεσίες άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί ο εποπτικός ρόλος του Ε.Ο.ΑΝ. και να διαθέτει επαρκείς πόρους για να επεμβαίνει και να διορθώνει τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν. Ειδικότερα: 1. Για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του ΣΕΔ και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, κάθε εγκεκριμένο ΣΕΔ που έχει συμπληρώσει τρία έτη λειτουργίας υποχρεούται να καταθέτει εντός τεσσάρων μηνών από τη συμπλήρωση του τρίτου έτους λειτουργίας του χρηματική εγγύηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή να προσκομίσει εγγυητική επιστολή υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ.. Η χρηματική εγγύηση καταπίπτει με απλή αίτηση του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν της σχετικής απόφασης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Επί της χρηματικής εγγυήσεως πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι καταπίπτει με αίτηση του ΕΟΑΝ στην οποία επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΣΕΔ. 2. Το ύψος της χρηματικής εγγύησης καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. και επανεξετάζεται κάθε τρία (3) έτη ανάλογα με το είδος του αποβλήτου, τις ποσότητες που είναι εγγεγραμμένες στο ΣΕΔ, το ύψος των προβλεπόμενων εισφορών, καθώς και τις επιδόσεις του ΣΕΔ ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την επίτευξη των στόχων του. Το ύψος της χρηματικής εγγύησης καθορίζεται εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση του τρίτου έτους λειτουργίας τους. 3. Το ύψος της χρηματικής εγγύησης για τα ΣΕΔ που προβλέπουν την καταβολή χρηματικών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των ετήσιων χρηματικών του εισφορών του προηγούμενου έτους. Το ύψος της χρηματικής εγγύησης για τα ΣΕΔ που δεν προβλέπουν την καταβολή εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των συνολικών ετήσιών του εσόδων του προηγούμενου έτους. 4. Σε περίπτωση αναθεώρησης ή τροποποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΕΔ, το ύψος της χρηματικής εγγύησης αναπροσαρμόζεται. 5. Με απόφαση του ΔΣ κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του ΕΟΑΝ η χρηματική εγγύηση καταπίπτει ολικώς ή εν μέρει προς όφελος του ΕΟΑΝ 6. Πριν τη λήψη της απόφασης για τη μερική ή ολική κατάπτωση της χρηματικής εγγύησης, ο ΕΟΑΝ αποστέλλει έγγραφη προειδοποίηση στο ΣΕΔ. Η προειδοποίηση αναφέρει ρητά τις υποχρεώσεις που το ΣΕΔ δεν έχει τηρήσει, τα συγκεκριμένα μέτρα που καλείται να λάβει

8 και τη χρονική προθεσμία λήψης τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερολογιακών ημερών. Ο Ε.Ο.ΑΝ. προβαίνει σε ακρόαση του ΣΕΔ εφόσον το ΣΕΔ διατυπώσει σχετικό αίτημα. Πριν την ακρόαση, το ΣΕΔ δικαιούται να αποστείλει εγγράφως υπερασπιστικό υπόμνημα. Η διατύπωση αιτήματος ακρόασης δεν αναστέλλει τη διαδικασία κατάπτωσης της χρηματικής εγγύησης. 7. Τα ποσά που περιέρχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από την κατάπτωση της χρηματικής εγγύησης χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του ΣΕΔ του οποίου η χρηματική εγγύηση κατέπεσε ολικώς ή εν μέρει. 8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής της χρηματικής εγγύησης από το ΣΕΔ, ο Ε.Ο.ΑΝ. επιβάλλει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος Γ του άρθρου Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τυχόν κυρώσεις που επιβάλλονται. 10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από την 1/1/2016. Άρθρο 11 Μείωση ειδικού αποθεματικού του άρθρου 5 του ν.3220/2004 των ΣΕΔ Τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίζουν τα ΣΕΔ δυνάμει του άρθρου 5 του ν. 3224/2004 οφείλουν να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών των ΣΕΔ. Η θέσπισή τους το 2004 ήταν απαραίτητη για την ενίσχυση της ανακύκλωσης με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και την ανάπτυξη των απαιτούμενων μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων. Όμως, η μη θέσπιση ανώτατου ορίου (σε αντίθεση με την πάγια πρακτική σχεδόν για τα ειδικά αποθεματικά) σε συνδυασμό με την απουσία συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θα έπρεπε αυτά τα αποθεματικά να επενδυθούν για τους σκοπούς του ΣΕΔ, οδήγησε σε σχηματισμό πολύ υψηλών αποθεματικών (πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ για όλα τα ΣΕΔ) που για ορισμένα συστήματα ξεπερνά το 200% των ετήσιων εσόδων τους από εισφορές. Με δεδομένο ότι τα ΣΕΔ δεν δικαιούνται να διανέμουν κέρδη, θα έπρεπε κατ αρχήν οι προϋπολογισμοί τους να είναι σε βάθος χρόνου ισοσκελισμένοι. Η πρακτική αυτή συνιστά κακή διαχείριση των πόρων που δια της νομοθεσίας τους έχουν παραχωρηθεί με σκοπό την ορθή διαχείριση των αγαθών και προϊόντων για τα οποία ισχύει διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Είναι αναγκαίο οι πόροι αυτοί να διοχετευθούν άμεσα για τους σκοπούς τους οποίους συγκεντρώθηκαν, με την άμεση επένδυσή τους σε δράσεις διαχείρισης των αντίστοιχων ρευμάτων αποβλήτων, γεγονός που θα οδηγήσει σε πολύ σημαντική τόνωση της αγοράς σε μια περίοδο που η πρόσβαση σε κεφάλαια εξακολουθεί να είναι περιορισμένη για τον ιδιωτικό τομέα. 1. Ως εκ τούτου, θεσπίζεται ανώτατο όριο στο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 των ΣΕΔ τα οποία έχουν συμπληρώσει τριετή λειτουργία. Το όριο αυτό ορίζεται ως το 35% των συνολικών ετήσιων εισφορών του προηγούμενου έτους λειτουργίας τους. Τα ΣΕΔ που λειτουργούν λιγότερο από 3 έτη έχουν ανάγκη δημιουργίας υψηλότερων αποθεματικών, καθώς πολλές από τις απαιτούμενες επενδύσεις έχουν σχετικά μακρύ χρόνο ωρίμανσης. Εφόσον το ειδικό αποθεματικό του ΣΕΔ υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, η προσαρμογή πρέπει να γίνεται το πολύ εντός τριετίας. Το πρώτο έτος η μείωση θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 35% σε σχέση με την απαιτούμενη συνολική μείωση για την τήρηση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου, ενώ το δεύτερο έτος στο 70%.

9 2. Εντός εύλογης προθεσμίας, τα ΣΕΔ υποβάλλουν επιχειρησιακό σχέδιο με τα αναγκαία μέτρα και τις δράσεις για την αξιοποίηση του ειδικού αποθεματικού για τους σκοπούς του ΣΕΔ για τη σταδιακή εντός 3ετίας μείωση του ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το οποίο εγκρίνεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από το ΔΣ του ΕΟΑΝ κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του ΕΟΑΝ και συνιστά τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του ΣΕΔ. 3. Ο ΕΟΑΝ στην απόφαση έγκρισης/τροποποίησης/ανανέωσης του ΣΕΔ θέτει ως όρο τη συμμόρφωση με το όριο του 35% για το ειδικό αποθεματικό προκειμένου στο μέλλον να μην προκύπτουν αντίστοιχα θέματα. Άρθρο 12 Επιτροπή διαβούλευσης Συστήνεται συμβουλευτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και οι υπόχρεοι διαχειριστές προκειμένου να ανταλλάσσουν απόψεις επί των θεμάτων της ανακύκλωσης. Αποτελεί πάγιο αίτημα των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων και κοινωνικών εταίρων. Λαμβάνεται ειδική πρόνοια έτσι ώστε να συμμετέχουν τα ΣΕΔ όποτε συζητείται θέμα που τους αφορά. Αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση της επικοινωνίας της πολιτείας με τους εμπλεκόμενους φορείς και σε πιο έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν. Άρθρο 13 Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης των ΑΕΚΚ Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται ασυμβίβαστο ως προς τη δυνατότητα συνεργασίας ΣΕΔ με εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ, στην περίπτωση κοινής ιδιοκτησίας ή συμμετοχής στη διοίκηση και των δύο συμβαλλόμενων μερών, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα η αγορά και να αποφεύγονται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης. Επισημαίνεται ότι τα συστήματα των ΑΕΚΚ έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες και κυρίως το ότι, αφενός, είναι δύσκολα επαληθεύσιμες από τρίτους οι ποσότητες που δηλώνονται, οι οποίες, αντίθετα με τα άλλα ΣΕΔ, είναι ποσότητες αποβλήτων και όχι προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, και, αφετέρου, το ύψος της χρηματικής εισφοράς στο σύστημα καθορίζεται κατά κύριο λόγο, της τάξης του 90%, από την αμοιβή εκ μέρους του ΣΕΔ της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η οποία σημειωτέον είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επομένως, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η καθιέρωση ασυμβιβάστου των διοικούντων/μετόχων ΣΕΔ και μονάδων αυτού του είδους. Για το λόγο αυτό, στο τέλος του στοιχείου (β) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β 1312) προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η συνεργασία ΣΕΔ με εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην περίπτωση κατά την οποία ιδιοκτήτης, εταίρος, μέλος οργάνου της διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος της εγκατάστασης επεξεργασίας είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης, εταίρος, μέλος οργάνου της διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος του ΣΕΔ. με εγκατάσταση επεξεργασίας. Διευκρινίζεται επίσης ότι η ασυμβίβαστη ιδιότητα συντρέχει και στην περίπτωση που ιδιοκτήτης, εταίρος, μέλος οργάνου της διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος είναι σύζυγος ή συγγενής, σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και δευτέρου βαθμού, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες κατέχονται από παρένθετο πρόσωπο. Ταυτόχρονα, δίνεται προθεσμία 2 ετών στα συστήματα που διαχειρίζονται ΑΕΚΚ να προσαρμοστούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβασή τους στους νέους κανόνες χωρίς να διαταραχθεί η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. Παράλληλα, δίνεται εύλογη προθεσμία 2 ετών για τη συμμόρφωση των ήδη εγκεκριμένων ΣΕΔ.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Τροποποιήσεις του ν.4042/2012 και άλλες ρυθμίσεις για τα απόβλητα Άρθρο 14 Ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων Με σκοπό την ομοιόμορφη ρύθμιση της υποχρέωσης για υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης παραγωγού αποβλήτων εισάγεται ενιαία οριζόντια ρύθμιση στο νόμο-πλαίσιο για τα απόβλητα 4042/2012, με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των άλλων συναφών ρυθμίσεων που υπάρχουν διάσπαρτες στη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, στο τέλος του άρθρου 20 του ν. 4042/2012 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που προβλέπει ότι όλοι οι υπόχρεοι φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν, μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, σύμφωνα με το ν. 4014/2011 ή στην αρμόδια αρχή της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά το προηγούμενο έτος. Άρθρο 15 Ελάχιστες απαιτήσεις συμμόρφωσης 1. Οι παραγωγοί προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν μετά την κατανάλωση αυτών. Τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της αποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά η αποδοτικότητα και οι επιδόσεις τους διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ΣΕΔ. Επομένως, είναι αναγκαίος ο καθορισμός ελάχιστων λειτουργικών απαιτήσεων για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού που αποσκοπούν στην εσωτερίκευση του κόστους διαχείρισης του τέλους του κύκλου ζωής σύμφωνα με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και αποτελούν κίνητρο για τους παραγωγούς να λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά μήκος της ζωής των προϊόντων, από τη φάση του σχεδιασμού έως στο τέλος του κύκλου ζωής, προκειμένου να μειώσουν το κόστος τους και να τονώσουν την απόδοση, καθώς και για να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αποφεύγονται τα εμπόδια για τη λειτουργία της αγοράς. Ως εκ τούτου, θεσπίζονται ελάχιστες απαιτήσεις συμμόρφωσης ενιαίες για όλα τα ΣΕΔ σύμφωνα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην υπό διαπραγμάτευση νέα δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων για τα απόβλητα (έγγραφο αρ. 2014/0201 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική τους λειτουργία όσον αφορά την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων συλλογής, ανάκτησης κλπ. καθώς και τη χρηστή χρήση των εισφορών των υπόχρεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Παράλληλα, ο Ε.Ο.ΑΝ. οφείλει, με τα μέτρα που λαμβάνει και την εποπτεία που ασκεί, να μεριμνά για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ΣΕΔ και του συνόλου των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων. Οι απαιτήσεις αυτές αποτυπώνονται ως όροι λειτουργίας των ΣΕΔ και συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση έγκρισης τους συστήματος. Οι ελάχιστες απαιτήσεις παρατίθενται σε νέο Παράρτημα του ν. 4042/ Στην Ενότητα Β του ν. 4042/2012 προστίθεται το Παράρτημα V. Αναλυτικά παρατίθεται η αιτιολόγηση της κάθε μιας από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού:

11 1. Είναι απαραίτητος ο σαφής καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των συντελεστών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών και των εισαγωγέων καθώς και των ΣΕΔ που έχουν συστήσει, των οικονομικών παραγόντων, των ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, και, κατά περίπτωση, των συντελεστών της κοινωνικής οικονομίας για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και η απουσία ανάληψης δράσης λόγω ασαφειών ως προς την κατανομή των υποχρεώσεων. 2. Με σκοπό την επίτευξη τουλάχιστον των υφιστάμενων εθνικών ποσοτικών στόχων όσον αφορά, κατά περίπτωση, την πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και/ή την ανάκτηση απαιτείται καθορισμός μετρήσιμων στόχων που έχουν σκοπό. Οι ελάχιστοι ποσοτικοί στόχοι κάθε ΣΕΔ καθορίζονται με τον επιμερισμό του εθνικού στόχου αναλογικά με το ποσοστό των ποσοτήτων των συμβεβλημένων υπόχρεων διαχειριστών στο συγκεκριμένο ΣΕΔ επί του συνόλου των συμβεβλημένων ποσοτήτων σε ΣΕΔ. 3. Είναι απαραίτητη η ενημέρωση των κατόχων αποβλήτων σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής στους κατόχους αποβλήτων που καλύπτονται από τη διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών. 4. Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των ΣΕΔ και διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας τους και τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους καθώς και για τη συλλογή των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων κρίνεται αναγκαία η υποβολή ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και, μόλις τα προϊόντα/συσκευασίες αυτά φθάσουν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, τη συλλογή και την επεξεργασία τους καθώς και των υλικών/αποβλήτων που προέρχονται από αυτά σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, ανάλογα με την περίπτωση. Για να διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση των εισφορών των υποχρέων και η αποτελεσματική εποπτεία των ΣΕΔ και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος, η ετήσια έκθεση πρέπει να περιέχει, επίσης, αναλυτικά οικονομικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος όπως ετήσια έσοδα ανά κατηγορία προϊόντος, ετήσια κόστη ανά είδος δαπάνης ή έργου συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας και των μέγιστων ετήσιων απολαβών (προστατεύοντας παράλληλα το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων) του συνολικού διοικητικού κόστους, αναλυτικό προϋπολογισμό και επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για το επόμενο έτος κλπ.. Το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων που διαχειρίζονται τα ΣΕΔ. 5. Για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης επιβάλλεται οι χρηματοδοτικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών σε ΣΕΔ να: 5.1. καλύπτουν ολόκληρο το κόστος της διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της χωριστής συλλογής και επεξεργασίας, της επαρκούς ενημέρωσης των κατόχων αποβλήτων, της συλλογής στοιχείων και της υποβολής εκθέσεων, 5.2. συνεκτιμούν τα έσοδα από τις πωλήσεις των δευτερογενών πρώτων υλών που προέρχονται από τα απόβλητα 5.3. υπολογίζονται σε συνάρτηση με το πραγματικό κόστος της διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων, τα οποία καλύπτονται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 5.4. υποστηρίζουν την πρόληψη της ρύπανσης από απορρίμματα και τις πρωτοβουλίες καθαρισμού από τα απορρίμματα αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΣΕΔ και του Ε.Ο.ΑΝ.. 6. Καθορίζεται διαδικασία αναγνώρισης για τα ΣΕΔ με στόχο: 6.1. τη διασφάλιση της διαφάνειας των ΣΕΔ από την άποψη των εισφορών που καταβάλλονται από τους υπόχρεους διαχειριστές, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων

12 στις τιμές πώλησης καθώς και των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα και η ευχέρεια πρόσβασης των μικρών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων τον καθορισμό της γεωγραφικής κάλυψης των ΣΕΔ την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εγχώριων παραγωγών και των εισαγωγέων τη διασφάλιση ενός μηχανισμού ιδίων ελέγχων μέσω τακτικών ελέγχων, από τρίτα μέρη, των ΣΕΔ, όσον αφορά: τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του ΣΕΔ - υπολογισμός του συνολικού κόστους ανά τύπο προϊόντων τη χρήση των πόρων που συγκεντρώνονται την κατάλληλη συλλογή των αποβλήτων, την απαιτούμενη προβλεπόμενη και επεξεργασία των αποβλήτων σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του ΣΕΔ και τα ποιοτικά κριτήρια που προβλέπει η εθνική νομοθεσία, τον έλεγχο της νομιμότητας των μεταφορών αποβλήτων, της ποιότητας των δεδομένων και των εκθέσεων 7. Απαιτείται επίσης ο καθορισμός αναλογικών κυρώσεων σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων και/ή μη τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος παραρτήματος. 8. Τέλος, είναι απαραίτητος ο έλεγχος του διοικητικού κόστους των ΣΕΔ προκειμένου να μην γίνεται καταχρηστική χρήση των εσόδων από τις εισφορές και τα έσοδα από εισφορές να υποστηρίζουν δράσεις διαχείρισης των σχετικών με τα εν λόγω ΣΕΔ αποβλήτων. Ως ανώτατο όριο για το διοικητικό κόστος τίθενται οι ευρώ ή, σε περίπτωση που είναι πάνω από το όριο αυτό, το 10% των εσόδων από εισφορές. Προκειμένου να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του κάθε ΣΕΔ, καθώς και η ανάγκη μείωσης του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 (που ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική, περιστασιακή μείωση των εισφορών), δίνεται η δυνατότητα παρέκκλισης από τον ανωτέρω κανόνα με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ., κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Στο διοικητικό κόστος περιλαμβάνονται το κόστος της μισθοδοσίας, η αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ενοίκια και τα κοινόχρηστα, τα αναλώσιμα, τα έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και τα έξοδα υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, οι νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι ελεγκτές, η φύλαξη και ο καθαρισμός. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα ταξιδίων και έκτακτα έξοδα για δικαστικές υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικηγορικών αμοιβών). Ο ανωτέρω περιορισμός στο διοικητικό κόστος δεν ισχύει για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας των ΣΕΔ αφού κατά την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων είναι αναμενόμενο να έχουν αυξημένα διοικητικά κόστη. Άρθρο 16 Ποιοτικά κριτήρια για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ανακύκλωσης Σύμφωνα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην υπό διαπραγμάτευση νέα δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων για τα απόβλητα (έγγραφο αρ. 2014/0201 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για να θεωρείται ότι ένα απόβλητο, μετά την επεξεργασία του παύει να θεωρείται πλέον ως τέτοιο (απόβλητο) και προσμετράται στο σύνολό του στους ποσοτικούς στόχους της νομοθεσίας. Για να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα των ανακυκλώσιμων υλικών είναι η αρμόζουσα για την περαιτέρω αξιοποίησή τους ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία απαιτείται να τεθεί ως ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό προσμίξεων το 2%, αφού αυτό το ποσοστό έχει ορισθεί στο ενωσιακό δίκαιο προκειμένου να αποχαρακτηρίζονται από απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4042/2012, με την επιφύλαξη ρητής διαφορετικής πρόβλεψης σε σχετικές ενωσιακές νομοθετικές πράξεις. Εφόσον το ποσοστό των προσμίξεων υπερβαίνει το 2%, τότε για τον υπολογισμό της επίτευξης του ποσοστικού στόχου των ΣΕΔ θα πρέπει να μη λαμβάνεται υπόψη το βάρος των προσμίξεων. Η θέσπιση σταθερών κανόνων για τον

13 τρόπο μέτρησης των ποσοτήτων διασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου που είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ των ΣΕΔ και της πολιτείας. Άρθρο 17 ΠΕΣΔΑ 1. Προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των ΠΕΣΔΑ με τον ΕΣΔΑ, προστίθεται διάταξη που καθιστά δεσμευτική τη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τούτο είναι απαραίτητο καθόσον θα πρέπει να εξασφαλισθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων της θεματικής αιρεσιμότητας 6.2: «Προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα αποβλήτων, ιδίως με την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/EC για τα απόβλητα και σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων» της νέας προγραμματικής περιόδου για την πολιτική συνοχής , αφού η μη εκπλήρωση αυτής θα οδηγήσει σε αδυναμία χρηματοδότησης ή/και σε αναστολή πληρωμών των επενδύσεων στα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων μέσω των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων. Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληρούνται το 2 ο κριτήριο «να υπάρχει ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 28 της Οδηγίας 2008/98» σε συνδυασμό με το 4 ο κριτήριο «να έχουν υιοθετηθεί τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης έως το 2020, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2) της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ» που πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν όλες οι αναγκαίες πρόνοιες για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2008/98 και σε περιφερειακό επίπεδο. 2.α. Η εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ θα πρέπει να παρακολουθείται για να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ορθή υλοποίησή του και να αναγνωρίζονται τυχόν ελλείψεις του ή ανάγκες προσαρμογής του. Οι περιφερειακοί σχεδιασμοί έχουν εξ ορισμού μακροχρόνιο ορίζοντα και επομένως δεν απαιτείται ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής τους. Αφού αναθεωρούνται ανά εξαετία και απαιτείται μακρύ χρονικό διάστημα για τη σύνταξη/επικαιροποίησή τους, θα πρέπει η έκθεση να γίνεται κάθε 3 χρόνια. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο διοικητικός φόρτος και τα σχετικά κόστη αφού, πολύ συχνά, η σύνταξη των εκθέσεων παρακολούθησης ανατίθεται σε εξωτερικούς μελετητές. Διευκρινίζεται ότι αρμόδιος για τη σύνταξη των εκθέσεων είναι ο Περιφερειάρχης, ο οποίος παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του ΠΕΣΔΑ. Η πρώτη έκθεση συντάσσεται το αργότερο έως την 31/12/2017. Στην έκθεση αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής των κατευθύνσεων και μέτρων του ΠΕΣΔΑ, τα ενδεδειγμένα μέτρα, προγράμματα και δράσεις για την αποτελεσματική υλοποίησή του, το ποσοστό επίτευξης των ποσοτικών στόχων, καθώς και οι ειδικότεροι λόγοι που τυχόν καθιστούν αναγκαία την αναθεώρησή του. Η έκθεση παρακολούθησης διαβιβάζεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελεί τη βάση για την ενδεχόμενη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. β. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις ως αποτέλεσμα της επικείμενης καταδίκης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση των ανεξέλεγκτων χωματερών. Το γεγονός αυτό επιβάλλει τη δραστική επίσπευση των απαιτούμενων ενεργειών για την εξάλειψη του προβλήματος. Το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων σε χωματερές είναι διαχρονικό και παρότι έχει αντιμετωπισθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, παραμένουν προβλήματα σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα οι απαραίτητες υποδομές διαχείρισης από τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Δεδομένου ότι η καταδίκη, και ως εκ τούτου η υποχρέωση αντιμετώπισής

14 της, εντέλει βαρύνει συνολικά τη χώρα, για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος η κεντρική διοίκηση οφείλει να είναι παρεμβαίνει για να δώσει προσωρινές λύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, έως ότου υλοποιηθούν και τεθούν σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των απορριμμάτων που προβλέπονται στους οικείους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Ως εκ τούτου, και ως τελευταία λύση, σε περίπτωση που δεν έχουν αποδώσει οι άλλες εναλλακτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 10 της ΚΥΑ Η.Π 50910/2727/2003, με την παρούσα διάταξη δίνεται η δυνατότητα κατάρτισης προσωρινού σχεδίου διαχείρισης για τις προβληματικές περιοχές με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Άρθρο 18 Άδειες διαχείρισης αποβλήτων 1. Με την υιοθέτηση των ν. 4014/2011 και 4042/2012, που οδήγησαν στην κατάργηση σειράς αδειών, δημιουργήθηκε ασάφεια ως προς το αδειoδοτικό καθεστώς ορισμένων έργων διαχείρισης αποβλήτων. Με τη διάταξη αυτή διευκρινίζεται ότι η άδεια του άρθρου 9 της ΚΥΑ 29407/3508/2002, όπως ισχύει, χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε διάστημα 50 ημερών από την υποβολή όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο και έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 5 ετών με δυνατότητα ανανέωσης. Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι ο ελεγκτής δεν είναι ίδιος με τον ελεγχόμενο. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι, πριν από τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας, απαιτείται η διεξαγωγή αυτοψίας από την αδειοδοτούσα υπηρεσία, άλλως από περιβαλλοντικό ελεγκτή της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι της σχετικής άδειας. 2. Κατ αναλογία με την ελάχιστη χρονική διάρκεια των ΑΕΠΟ, διευκρινίζεται ότι η άδεια συλλογής και μεταφοράς έχει διάρκεια ισχύος από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα ανανέωσης προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο οι άδειες συλλογής και μεταφοράς να έχουν πολύ μικρή χρονική διάρκεια και να αυξάνεται ο φόρτος των υπηρεσιών και των εμπλεκομένων εταιριών. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης η οποία συνοδεύεται από μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς. Η άδεια χορηγείται μέσα σε διάστημα 50 ημερών από την υποβολή όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι Δήμοι εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης της άδειας αυτή για τη συλλογή και μεταφορά των αστικών αποβλήτων αφού ασκούν εκ του νόμου τη δραστηριότητα αυτή. Επισημαίνεται όμως ότι, παρά την ως άνω εξαίρεση, οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση καταχώρισης στον προβλεπόμενο ειδικό διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το επόμενο άρθρο (άρθρο 19) περί ανάρτησης αδειών συλλογής και μεταφοράς στο διαδίκτυο. Άρθρο 19 Ανάρτηση αδειών συλλογής και μεταφοράς στο διαδίκτυο 1. Προστίθεται διάταξη που προβλέπει την υποχρεωτική ανάρτηση των αδειών συλλογής και μεταφοράς σε ειδική ιστοσελίδα για λόγους δημοσιότητας κατ αναλογία με αντίστοιχη διάταξη που αφορά στις ΑΕΠΟ (άρθρο 19α του ν.4014/2011). Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση από την αρμόδια αρχή της άδειας συλλογής και μεταφοράς ή της απόφασης ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής της αναρτάται υποχρεωτικά, επί ποινή ακυρότητας, εντός ενός μηνός από την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, σε ειδικά προς

15 τούτο καταχωρισμένο διαδικτυακό τόπο, ο οποίος ιδρύεται προκειμένου να αποκτήσει κάθε ενδιαφερόμενος πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εν λόγω αποφάσεις. Με την ανάρτηση της άδειας συλλογής και μεταφοράς στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα. Επιπλέον, στην ηλεκτρονική αυτή ιστοσελίδα καταχωρίζονται και οι Δήμοι (τα οχήματα που χρησιμοποιούν για τη συλλογή και μεταφορά των αστικών αποβλήτων) σε εφαρμογή σχετικής κοινοτικής υποχρέωσης. 2. Προστίθεται Παράρτημα VI στο οποίο, προκειμένου αυτό να μπορέσει να λειτουργήσει άμεσα, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση των πράξεων αυτών, με τη δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου, με τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των αδειών συλλογής και μεταφοράς, την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 20 Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) Με τη διάταξη αυτή ευθυγραμμίζονται οι στόχοι της νομοθεσίας με αυτούς του ΕΣΔΑ. Συγκεκριμένα προβλέπεται η αύξηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από 10% σε 20% επί του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων έως το Η αύξηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων εκτροπής του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος της Οδηγίας 99/31 για την Υγειονομική Ταφή. Άρθρο 21 Παραρτήματα Με την προσθήκη αναφοράς στα Παραρτήματα V και VI στην παράγραφο 1 του άρθρου 60 του ν. 4042/2012 δίνεται η δυνατότητα τροποποίησής τους με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του συναρμόδιου Υπουργού. Άρθρο 22 Θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η διευκόλυνση της μεταφοράς δια θαλάσσης των αποβλήτων και κυρίως των αστικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κυρίως το πρόβλημα των ΧΑΔΑ στα νησιά, με τη μεταφορά των αποβλήτων τους σε κατάλληλες υποδομές. Με τη διάταξη αυτή διευκρινίζεται ρητά ότι επιτρέπεται η φόρτωση, εκφόρτωση και η θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση του ν. 2939/2001, με επιβατηγά-οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ), φορτηγά (Φ/Γ) και φορτηγά-οχηματαγωγά (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, σε δρομολόγια ειδικής ή ολικής ναύλωσης και σε ειδικά δρομολόγια άνευ επιβατών που συνδέουν τις εξυπηρετούμενες περιοχές αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν φορτία αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Εθνικού (ΠΔ 405/1996, ΦΕΚ Α 272/1996) και του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDG-IMO CODE), όπως εκάστοτε ισχύει.

16 Επίσης, διευκρινίζεται ρητά ότι, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, επιτρέπεται να μεταφέρονται με Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοία των αστικών στερεών αποβλήτων, τόσο σύμμεικτων όσο και χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων αυτών, σε ανοιχτό και κλειστό χώρο οχημάτων υπό κάποιες προϋποθέσεις όπως το φορτίο είναι σε δέματα και καλυμμένο καλά με κατάλληλο αδιάβροχο κάλυμμα τουλάχιστον ανθεκτικό στη φωτιά, ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία. Η πόρτα της καρότσας πρέπει να είναι ασφαλώς κλειστή και απαγορεύεται η φόρτωση φορτίων επ αυτής. Ειδικά για τη μεταφορά σύμμεικτων ΑΣΑ διευκρινίζεται ότι απαιτείται μονάδα κλειστού τύπου σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του ΠΔ 405/1996. Ως μονάδα κλειστού τύπου νοείται και το απορριμματοφόρο κλειστού τύπου. Τέλος, επιβεβαιώνεται ότι η δαπάνη της θαλάσσιας μεταφοράς αποβλήτων βαρύνει τους αντίστοιχους φορείς αποστολής των αποβλήτων αλλά επιτρέπονται αποκλίσεις σχετικές με την επιχορήγηση θαλάσσιων γραμμών μεταφοράς αποβλήτων σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές περιοχές κατά το άρθρο 107 παράγραφοι 3 α και γ της Συνθήκης ΕΕ. Άρθρο 23 Καταργούμενες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Λοιπές διατάξεις Με το άρθρο αυτό καταργείται σειρά διατάξεων οι οποίες είτε είχαν ήδη καταστεί ανενεργές με το ν. 4042/2012 αλλά δεν είχαν ρητά καταργηθεί έως τώρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ασαφειών, είτε καθίστανται ανενεργές με τη δημοσίευση του παρόντος. Επιπλέον, με σκοπό την απλοποίηση των υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων και τη μείωση του διοικητικού βάρους, καταργείται το μητρώο παραγωγού αποβλήτου (αντικαθίσταται μερικώς από την υποχρεωτική ανάρτηση των αδειών συλλογής και μεταφοράς) λόγω και της έλλειψης προστιθέμενης αξίας που αυτό είχε δεδομένου ότι ουσιαστικά εξυπηρετούσε απογραφικούς λόγους.

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις του ν. 2939/2001 και άλλες ρυθμίσεις για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Άρθρο 1 Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid Waste Association Site: www.eedsa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κράτητος 96 & Η.Κοκκώνη 14, Ν.Σμύρνη, 17124. 08 Δεκεμβρίου 2014

Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κράτητος 96 & Η.Κοκκώνη 14, Ν.Σμύρνη, 17124. 08 Δεκεμβρίου 2014 Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κράτητος 96 & Η.Κοκκώνη 14, Ν.Σμύρνη, 17124 Citizens Inspectorate for Sustainable Development +30 (210) 9334616, 30 (6978) 006982 info@cisd.gr «Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β.Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν. «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημοσίευση νόμου σχετικά με την προσάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.

Θέμα: Δημοσίευση νόμου σχετικά με την προσάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Θεσσαλονίκη 14-2-2012 Αριθμ.πρωτ.145 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Δημοσίευση νόμου σχετικά με την προσάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προτεινόμενου νόμου επιδιώκεται,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.» Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 209 της 11.8.2005, σ. 1)

(EE L 209 της 11.8.2005, σ. 1) 2005R1290 EL 16.01.2009 004.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα