Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,30 (µε Φ.Π.Α.) ,62 (Χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Εισαγωγή Άρθρο 2: Περιγραφή περιοχής µελέτης Άρθρο 3: Υφιστάµενη κατάσταση Άρθρο 4: Αντικείµενο και στόχοι µελέτης Άρθρο 5: Καθορισµός προεκτιµούµενης αµοιβής µελέτης Συνηµµένα : Κοστολόγιο Σύνταξης Μελέτης Προστασίας & ιαχείρισης ηµοτικού άσους Καταφυγίου. 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο του προς ανάθεση έργου είναι η εκπόνηση της «Μελέτη Προστασίας & ιαχείρισης του ηµοτικού δάσους Καταφυγίου.Ε. Ιτάµου », στην οποία αφού προηγηθεί η ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του δάσους, θα προτείνονται τα κατάλληλα δασοκοµικά µέτρα και χειρισµοί. Στόχος της µελέτης είναι η ολοκληρωµένη και ορθολογική διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη του συνόλου των δασικών πόρων (δάσος, δασικά εδάφη, χορτολιβαδικές εκτάσεις, άγρια πανίδα) που περικλείονται στα όρια της περιοχής µελέτης. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των δασικών Οικοσυστηµάτων, ως έννοια και πρακτική, αποτελεί το σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης συµβατό µε την αειφόρο ανάπτυξη και την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών. Η µελέτη ανήκει στην κατηγορία 24 (δασικές µελέτες) του άρθρου 2 του Ν. 3316/2005 και για την εκπόνησή της θα κληθούν µελετητές ή γραφεία µελετών εγγεγραµµένοι στα µητρώα της ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩ Ε κάτοχοι της αντίστοιχης τάξης πτυχίων της ζητούµενης από την προκήρυξη κατηγορίας ή φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών) προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω ή προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα των προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, είναι εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών / Γραφείων Μελετών. Η προκήρυξη θα ακολουθήσει την ανοιχτή διαδικασία, τύπου Α για µελέτες που ανατίθενται µε το άρθρο 7 του Ν. 3316/2005. Η ανάθεση εκπόνησης της µελέτης διέπεται από τις διατάξεις : του Ν. 3316/ΦΕΚ42/Α/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», των άρθρων του Ν. 86/1969 «περί ασικού Κώδικος» που βρίσκονται εν ισχύ σήµερα, του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», του Ν. 3208/2003 «περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εκτάσεων γης κλπ». κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή τροποποίησης Νόµου, διατάγµατος κλπ σχετική µε την ανάθεση, η οποία ισχύει στη χώρα µας και δεν έχει αναφερθεί παραπάνω. 2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1 Γενικά στοιχεία Το δάσος του.. Καταφυγίου ανήκει στα πρώην Κοινοτικά δάση και παραχωρήθηκε αρχικά στο Ν.Π... του πρώην Κοινοτικού ιαµερίσµατος Καταφυγίου του ήµου Ιτάµου, µε την αρίθµ. 36/ Απόφ. του ιοικητικού ικαστηρίου του Υπ. Γεωργίας σαν µπαλταλίκι και οριστικά κατά κυριότητα, µε βάση την υπ αριθµ γή του Νοµικού τµήµατος του Υπ. Γεωργίας στην πρώην Κοινότητα Καταφυγίου. 3

4 Το δάσος υπάγεται: ιοικητικά : Στο ήµο Καρδίτσας ασικά : Στο ασαρχείο Καρδίτσας, στην /νση ασών Ν. Καρδίτσας και στην /νση ασών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισα). ικαστικά : Στο πρωτοδικείο Καρδίτσας και το Εφετείο Λάρισας. Οικονοµικά : Στη.Ο.Υ. Καρδίτσας 2.2. Περιοχή εφαρµογής Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χρήσεις γης Ο ήµος Καρδίτσας µετά τη συνένωση του Καλλικράτη καταλαµβάνει την.ε.ιτάµου η οποία βρίσκεται στο νότιο τµήµα του Ν. Καρδίτσας. Το άσος Καταφυγίου ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου Καρδίτσας εξαπλώνεται στις βορειοδυτικές πλαγιές του Ιτάµου, του ορεινού όγκου των Αγράφων της Νότιας Πίνδου, και σε υψόµετρο από 190µ. έως 830µ. Βρίσκεται Ν.. της πόλης της Καρδίτσας και σε οδική απόσταση 20 περίπου χιλιοµέτρων από αυτή. Το δάσος συνορεύει : Ανατολικά : Με το ηµοτικό δάσος της Τ.Κ.. Ραχούλας και µε την περιφέρεια της Τ.Κ. Καλλιθήρου Βόρεια : Με το ιακατεχόµενο δάσος της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου της.ε. Μητρόπολης, µε το Συνιδιόκτητο δάσος της Τ.Κ. Αµπελικού και µε την περιφέρεια της Τ.Κ. Καλλίθηρου υτικά : Με το ιακατεχόµενο δάσος της Τ.Κ. Λαµπερού του ήµου Πλαστήρα και µε το ηµοτικό δάσος της Τ.Κ. Καστανιάς Νότια : Με το ηµοτικό δάσος του Τ.Κ. Ραχούλας και µε το ηµοτικό δάσος της Τ.Κ. Καστανιάς Τα όρια του δάσους δεν αµφισβητούνται και η ασφάλεια της ιδιοκτησίας είναι αρκετά εξασφαλισµένη. Ιδιοκτήτης, κύριος νοµέας είναι η Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου της.ε. Ιτάµου ήµου Καρδίτσας (πρώην κοινότητα Καταφυγίου). ουλείες υπέρ τρίτων δεν υπάρχουν. -Συνθήκες ασοκτήµονα Ο δήµος Καρδίτσας, ως ιδιοκτήτης αλλά συγχρόνως και ως κοινωφελές κατά κάποιο τρόπο Νοµικό πρόσωπο, έχει υποχρέωση να οργανώσει τη δασοπονία του µε γνώµονα τόσο τη συντήρηση και βελτίωση στο µέγιστο δυνατό των παραγωγικών δυνατοτήτων του δάσους, όσο και την κατά το καλύτερο δυνατό κάλυψη σε άµεσα και έµµεσα αγαθά από το δάσος, τα οποία είναι αναγκαία για την οικονοµία και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων Προκειµένου να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση του άσους και παράλληλα η προστασία του από διάφορους εξωγενείς παράγοντες ο ήµος Καρδίτσας προβαίνει στη σύνταξη διαχειριστικών µελετών (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) βάση των οποίων γίνονται οι υλοτοµίες, επιτρέπεται ή όχι η βοσκή των ζώων κ.λ.π Κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής Ο πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής µειώθηκε από το 1950 έως σήµερα δραµατικά και στα περισσότερα Τοπικά ιαµερίσµατα αποτελείται πλέον από ηλικιωµένους. Η µείωση 4

5 οφείλεται σε γενικότερους κοινωνικοοικονοµικούς λόγους αποτέλεσµα της πολιτικής που εφαρµόσθηκε, µε την ανισοκατανοµή πόρων µεταξύ κέντρου και περιφέρειας, πόλης και υπαίθρου και µεταξύ πεδινών και ορεινών στη συνέχεια. Η επίδραση της πολιτικής αυτής ήταν περισσότερη έντονη στους ορεινούς δασόβιους παραδασόβιους πληθυσµούς και τελικά οδήγησε στη συγκέντρωση του πληθυσµού στα αστικά κέντρα. Σήµερα η απασχόληση είναι στη γεωργία και την κτηνοτροφία και σε µικρότερο ποσοστό στη δασοπονία. Επίσης ένας µικρός αριθµός των κατοίκων ασχολείται µε διάφορες δραστηριότητες σχετικές µε την εξυπηρέτηση τουριστών και των αποδήµων συµπατριωτών τους που κατακλύζουν τον ήµο κυρίως τους θερινούς µήνες. Ο πληθυσµός των κατοίκων της Τ.Κ. Καταφυγίου, όπως και οι υπόλοιποι ορεινοί πληθυσµοί µειώθηκε δραµατικά. Η απασχόληση των κατοίκων παλιότερα ήταν κατά σειρά η κτηνοτροφία, η δασοπονία και η γεωργία. Σήµερα είναι στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία των κατοίκων, οικόσιτη και ποιµενική, αποτελεί βασικό παράγοντα της οικονοµίας και η διατροφή της στηρίζεται σε µεγάλο ποσοστό στη βοσκή στο δάσος, αντίθετα η γεωργία έχει µειωθεί σηµαντικά και αρκετές εκτάσεις έχουν εγκαταλειφθεί λόγω της µικρής τους παραγωγικότητας. Σηµαντικός λόγος για την αντίδραση των κατοίκων στην οργανωµένη δασοπονία ήταν οι περιορισµοί που θα έµπαιναν για την κλαδονοµή και την εξάλειψη της ελεύθερης και ανεξέλεγκτης λαθροξύλευσης καθώς και για την βοσκή. Υπήρξαν δυσµενείς επιδράσεις στο δάσος των δραστηριοτήτων των κατοίκων στο παρελθόν αλλά σήµερα υπάρχει κατανόηση των κατοίκων ως προς την βελτίωση και την προστασία του δάσους. Σήµερα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, η λαθροκαυσοξύλευση και η κλαδονοµή και η κτηνοτροφία έχει µειωθεί σηµαντικά. Η διαχείριση του υπόψη δάσους άρχισε να γίνεται εντατική από το 1973 βάση εγκεκριµένων διαχειριστικών µελετών. Η ακριβής εφαρµογή όλων των δασοκοµικών χειρισµών που προέβλεπαν οι µελέτες αυτές επέφερε στο δάσος του.. Καταφυγίου εµφανή αποτελέσµατα βελτίωσης της σύνθεσης και ποιότητας του ξυλώδους κεφαλαίου αλλά και την αύξηση αυτού. Συνετέλεσε επίσης στην διάνοιξη µιας σηµαντικής εκτάσεως του δάσους µε το απαραίτητο δασικό οδικό δίκτυο. Σήµερα στο ηµοτικό ιαµέρισµα Καταφυγίου διαµένουν όλη τη διάρκεια του χρόνου ογδόντα περίπου οικογένειες, από τις οποίες οι έντεκα κατέχουν ζωικό κεφάλαιο περίπου των αιγοπροβάτων,400 βοοειδών & 150 χοιροειδή, ενώ οι υπόλοιπες ασχολούνται µε την γεωργία και σε µικρότερο ποσοστό µε την δασοπονία και τον τουρισµό Φυσικό περιβάλλον Ορεογραφική διαµόρφωση Το άσος Καταφυγίου.Ε. Ιτάµου ήµου Καρδίτσας εξαπλώνεται στις βορειοδυτικές πλαγιές του Ιτάµου, του ορεινού όγκου των Αγράφων της Νότιας Πίνδου, και σε υψόµετρο από 190µ. έως 830µ. και καταλαµβάνει έκταση 1850 Ηα. Η έκταση του εδάφους παρουσιάζει ποικιλία εκθέσεων. Το ανάγλυφο του είναι έντονο, µε ισχυρές κλίσεις σε πολλά σηµεία και µε µέση κλίση 40-50%, µε εναλλασσόµενα ρέµατα και κορυφογραµµές, σχηµατίζει δύο µεγάλα ρέµατα το ρέµα Καταφυγίου και το ρέµα Ξηριά καθώς και πολλά µικρότερα και αρκετές ράχες 5

6 φυσικές γραµµές που συντελούν στην εύκολη διαίρεση του δάσους σε τµήµατα και συστάδες. Γεωλογικές Εδαφικές συνθήκες Το γεωλογικό πέτρωµα της γενικότερης περιοχής του δάσους Καταφυγίου εµπίπτει εντός της ζώνης του Ολωνού της Πίνδου, που σχηµατίστηκε στην Ηώκαινη εποχή της Τριτογενούς περιόδου του Καινοζωικού αιώνα σαν µηχανικά ιζήµατα, αποτελούµενα από στρώσεις µε µεγάλο πάχος και που περιλαµβάνουν στις κατώτερες στρώσεις τους ψαµµιτικό φλύσχη και στα ανώτερα στρώµατα ασβεστόλιθους. Το έδαφος ως προϊόν αποσάθρωσης των βασικών αυτών πετρωµάτων είναι αµµοαργιλώδους µέχρι αργιλώδους συστάσεως, σχεδόν λεπτόκοκκης υφής, µέτριας µέχρι ικανοποιητικής βαθύτητας και γονιµότητας και ανήκει στον τύπο των ορφνών δασικών εδαφών. Ο φλύσχης χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι στρώσεις του αργιλικού σχιστόλιθου είναι λεπτές και κυριαρχεί ο ψαµµίτης. Κατά θέσεις υπάρχουν και κροκαλοπαγή στρώµατα. Έτσι τα εδάφη που σχηµατίζονται πάνω σε αυτόν έχουν καλή διαπερατότητα, είναι βαθιά και αποθηκεύουν νερό. Έχουν αργιλοπηλώδηπηλώδη υφή, όξινη αντίδραση και είναι καλά εφοδιασµένα µε βάσεις. Στα εδάφη αυτά δηµιουργούνται καλές συνθήκες για την ανάπτυξη δασικών ειδών. Οι ασβεστόλιθοι ανήκουν στα χηµικά ιζηµατογενή πετρώµατα. ιακρίνονται στους σκληρούς και µαλακούς. Στην συγκεκριµένη περιοχή συναντώνται οι σκληροί, οι οποίοι αποσαθρώνονται εύκολα (σε υγρό κλίµα) και δίνουν αβαθή πολύ φτωχά σε θρεπτικά στοιχεία εδάφη, µε αργιλοπηλώδηαργιλώδη υφή, µε αλκαλική, ουδέτερη ή ελαφρά όξινη αντίδραση. Συνήθως δεν παρουσιάζονται ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης ξυλώδους δασικής βλάστησης. Στις περιπτώσεις µόνο που υπάρχουν άλλες προσµίξεις µπορεί να δηµιουργηθούν σχετικά καλές συστάδες Χλωρίδα Πανίδα περιοχής Η βλάστηση του δάσους Καταφυγίου κατατάσσεται στις εξής φυτοκοινωνικές διαπλάσεις και ενώσεις : Η διάπλαση των φυλλοβόλων πλατυφύλλων η οποία περιλαµβάνει τη πλατύφυλλο δρυ σε µίξη µε την ευθύφλοιο δρυ και µε την χνοώδη δρυ σε µικρότερο ποσοστό. Σε µεγάλη έκταση νοτιοδυτικά του δάσους συναντάµε την καστανιά. Η διάπλαση των αειφύλλων πλατυφύλλων σε χαµηλότερα υψόµετρα αντιπροσωπεύεται από την κουµαριά, το πουρνάρι, το ρείκι και το φυλλίκι. Η διάπλαση των παραποταµίων ειδών κατά µήκος των υδροφόρων ρεµάτων µε αντιπροσωπευτικό είδος τον ανατολικό πλάτανο. Η χορτολιβαδική διάπλαση στα διάκενα των συστάδων και τις γυµνές εκτάσεις αποτελείται από αγροστώδη είδη, σύνθετα και ψυχανθή. Άλλα είδη που συναντώνται είναι ο γαύρος, η οστρυά, ο σφένδαµος, ο τρίλοβος και ο πλατανοειδής, ο φράξος, ο πρίνος και η κρανιά. Στον υπόροφο συναντώνται επίσης τα κέδρα, αγριοαχλαδιά, αγριοµηλιά, αγριοκοροµηλιά καρυδιά κ.α. Την παρεδαφιαία βλάστηση αποτελούν είδη όπως φτέρη, βάτος, τσουκνίδα, κισσός κ.α. 6

7 Τον χλωροτάπητα αποτελούν είδη των οικογενειών των αγρωστώδων, των ψυχανθών, καθώς και βρύα στις βόρειες υγρές θέσεις. Στην περιοχή υπάρχουν λαγοί, αγριογούρουνα, αποδηµητικά πουλιά και γενικά διάφορα ζώα που µπορούν να επιβιώσουν. Κίνδυνοι Εχθροί του δάσους Οι κίνδυνοι του δάσους στο απώτερο και στο πρόσφατο παρελθόν προέρχονταν κυρίως από την ανθρώπινη δραστηριότητα µε την ξύλευση, την βοσκή, την κλαδονοµή και τον εµπρησµό, σκόπιµα για δηµιουργία λιβαδικής έκτασης ή τυχαία από αµέλεια. 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1. ιαχείριση του δάσους Μέχρι το 1931 που το δάσος αναγνωρίσθηκε σαν κοινοτικό διαχειριζόταν σαν συνιδιόκτητο και κάλυπτε ατοµικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα και τεχνικό ξύλο. Η εκµετάλλευση του δάσους, γινόταν ανεξέλεγκτα και µε την παράλληλη επίδραση της βοσκής, η υποβάθµιση ήταν έντονη. Η πρώτη διαχειριστική έκθεση συντάχθηκε για την περίοδο και απολείφθηκαν οκάδες ξυλάνθρακες από αποψιλωτική υλοτοµία στο τµήµα 1, οκάδες ξυλάνθρακες από αποψιλωτική υλοτοµία στο τµήµα 3 και πάλι στο τµήµα 1 στην καστανιά απολείφθηκαν 352,5 κ.µ. τεχνικής ξυλείας και οκάδες ξυλάνθρακες. Η δεύτερη διαχειριστική έκθεση συντάχθηκε για την περίοδο και συνολικά απολείφθηκαν οκάδες ξυλάνθρακα µε αποψιλωτικές υλοτοµίες. Λόγω κατοχής δεν πραγµατοποιήθηκαν υλοτοµίες στα υπόλοιπα τµήµατα που είχαν προταθεί και αναιτιολόγητα η έλλειψη διαχείρισης συνεχίστηκε µέχρι το 1973 διάστηµα καθοριστικό για την εξέλιξη του δάσους αφού έδρασαν αρνητικά οι λαθροϋλοτοµίες, η κλαδονοµή, η υπερβόσκηση µε συνέπεια η υποβάθµιση όχι µόνο της δασικής βλάστησης αλλά και του εδάφους, να είναι έντονα εµφανής µέχρι σήµερα. Η τρίτη διαχειριστική έκθεση συντάχθηκε για την περίοδο της οποίας η περίοδος παρατάθηκε µέχρι το 1980 γιατί δεν είχαν πραγµατοποιηθεί οι υλοτοµίες. Απολείφθηκαν τόνοι καυσόξυλου δρυός µε αποψιλωτικές υλοτοµίες. Επίσης απολείφθηκαν 997 τόνοι καυσόξυλου δρυός καθώς και 50 τόνοι καυσόξυλου πλατάνου µε αναγωγικές υλοτοµίες. Η τέταρτη διαχειριστική έκθεση συντάχθηκε για την περίοδο και απολείφθηκαν αποψιλωτικά από τα τµήµατα 16, 22 και µέρος του τµήµατος τόνοι καυσόξυλο δρυός καθώς και 108 τόνοι καυσόξυλου πλατάνου. Επίσης απολείφθηκαν αναγωγικά από το τµήµα 7, 285 τόνοι καυσόξυλου δρυός. Η πέµπτη διαχειριστική έκθεση συντάχθηκε για την περίοδο µε σηµαντικότερο διαχειριστικό µέτρο κατά την επαλήθευση την επανένταξη των τµηµάτων 16, 20, 21και 22 στην ΙΙ διαχειριστική κλάση δρυός υπό αναγωγή. Απολείφθηκαν τόνοι καυσόξυλου δρυός. 7

8 Η έκτη διαχειριστική έκθεση συντάχθηκε για την περίοδο µε σηµαντικότερο διαχειριστικό µέτρο την αγνόηση των παρατηρήσεων της θεώρησης και έγκρισης της προηγούµενης µελέτης για επαναφορά των τµηµάτων 16, 20, 21 και 22 στην ΙΙ διαχειριστική κλάση δρυός υπό αναγωγή. Μέθοδος διαχείρισης ο συνδυασµός συσταδικής και αειφόρου µεθόδου. Απολείφθηκε λήµµα κ.µ. καυσόξυλου δρυός. Η έβδοµη διαχειριστική έκθεση συντάχθηκε για την περίοδο και στην οποία αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις της θεώρησης και έγκρισης της προηγούµενης µελέτης για επαναφορά του τµήµατος 21 στην ΙΙ ιαχειριστική κλάση δρυός υπό αναγωγή. Μέθοδος διαχείρισης προτείνεται για την Ι διαχειριστική κλάση πρεµνοφυούς δρυός η συσταδική µέθοδος και για την ΙΙ διαχειριστική κλάση της δρυός υπό αναγωγή η διαλείπουσα διαχείριση. Απολείφθηκαν κ.µ. καυσόξυλου δρυός. Η όγδοη διαχειριστική έκθεση συντάχθηκε για την περίοδο και κατά την οποία απολείφθηκαν 1350κ.µ.ξυλώδους όγκου δρυός από την διαχειριστική κλάση δρυός σε αναγωγή, και από το τµήµα 17 για ατοµικές ανάγκες Η ένατη διαχειριστική έκθεση συντάχθηκε για την περίοδο και κατά την οποία απολείφθηκαν 2600κ.µ.ξυλώδους όγκου δρυός από την διαχειριστική κλάση δρυός για ατοµικές ανάγκες Επίσης τα έτη 2012 και 2013 συντάχθηκαν πίνακες υλοτοµίας για την ικανοποίηση των ατοµικών αναγκών των κατοίκων οι οποίοι θα ενταχθούν στην παρούσα µελέτη. Γενικά η έως σήµερα διαχείριση επέφερε βελτίωση στο δάσος από πλευρά σύνθεσης και από πλευρά ποιότητας του ξυλώδους κεφαλαίου Ανάπτυξη και προστασία του δάσους Το οδικό δίκτυο αυτήν τη στιγµή αποτελείται από δασόδροµους Γ κατηγορίας µικρού µήκους των οποίων η βατότητα είναι προβληµατική. εν υπάρχουν δεξαµενές πυροπροστασίας. Πρέπει να δοθεί έµφαση στην τοριστική αξιοποίηση του δάσους µε την κατασκευή διαφόρων χώρων αναψυχής και µονοπάτια θέας ιδίως στο τµήµα στο οποίο βρίσκεται η Μονή Πέτρας Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης Σχετικά µε το υπάρχον οδικό δίκτυο δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό για την µεταφορά και εκποίηση της παραγόµενης ξυλείας, αλλά δεν βρίσκεται και σε ικανοποιητική κατάσταση λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων που επικρατούν την τελευταία τριετία µε τις έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες προκαλούν κατολισθήσεις, τρύπες κ.α. Η διάνοιξη µερικών ακόµη δασόδροµων και κυρίως η µερική επέκταση των είδη υπαρχόντων θα συνέβαλλε σηµαντικά στη βελτίωση των συνθηκών µεταφοράς και απόληψης του λήµµατος από ολόκληρη την έκταση των συστάδων. Η σύνταξη νέας διαχειριστικής µελέτης είναι απαραίτητη για την συνέχιση της προσπάθειας που ξεκίνησε από το 1973 ώστε να εξαλειφθούν και οι τελευταίες δυσµενής επιδράσεις στο δάσος, και να συνεχισθεί η οργάνωση της δασοπονίας. 8

9 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η σύνταξη µελέτης προστασίας και διαχείρισης του δάσους αποτελεί υποχρέωση σύµφωνα µε την κείµενη δασική νοµοθεσία (Ν.. 86/1969, Ν 996/71, Ν 871/71 και του Ν.998/1979,Ν 3208/ (ΦΕΚ303 Α). Μέχρι και τις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας οι προτεραιότητες της δασικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο εστιαζόταν στην αξιολόγηση των παραγωγικών πόρων του δάσους και την αποτελεσµατική του διαχείριση. Οι αρνητικές εξελίξεις όπως η καταστροφή της βιοποικιλότητας, η αποδάσωση, η απορύθµιση του κλίµατος, η αναγκαιότητα προστασίας των εδαφών και των υδατικών αποθεµάτων έχουν µετατοπίσει τη δασική πολιτική στις αρχές της αειφορικής ανάπτυξης και της διαχείρισης πολλαπλών σκοπών και στην εγκατάλειψη της άποψης ότι τα δάση υπάρχουν µόνο για εκµετάλλευση και ξυλοπαραγωγή. Το δηµοτικό δάσος της Τοπικής Κοινότητας Καταφυγίου είναι ένα σηµαντικό δασικό οικοσύστηµα. Η µέχρι σήµερα διαχείρισή του αποσκοπούσε, µε την εφαρµογή των κατάλληλων διαχειριστικών µέτρων στη διατήρηση και στη άσκηση της δασοπονίας των πολλαπλών σκοπών, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες των κατοίκων σε δασικά προϊόντα και βοσκή. Η απολαβή των αγαθών και υπηρεσιών από το δάσος επιβάλλει την αειφορική διαχείριση αλλά και την προστασία του προκειµένου να παραµείνει ως αστείρευτος φυσικός πόρος. Βλάστηση, βιοποικιλότητα, πανίδα και έδαφος, θα πρέπει να προστατεύονται και να διαχειρίζονται µε αειφορικό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται µε την εκπόνηση µελετών Προστασίας και ιαχείρισης, όπου διατυπώνονται οι κατάλληλες επεµβάσεις κατά χώρο και χρόνο για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Αντικείµενο του προς ανάθεση έργου είναι η εκπόνηση της «Μελέτη Προστασίας & ιαχείρισης του ηµοτικού δάσους Καταφυγίου.Ε. Ιτάµου », στην οποία αφού προηγηθεί η ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του δάσους, θα προτείνονται τα κατάλληλα δασοκοµικά µέτρα και χειρισµοί για: - Τη προστασία και βελτίωση του υφιστάµενου ξυλώδους κεφαλαίου µε καλλιεργητικές επεµβάσεις σε όλα τα στάδια εξέλιξής του και σε ολόκληρη την επιφάνεια της συστάδας. - Την επαναφορά του δάσους στις µερικά δασοσκεπείς εκτάσεις µε συνδυασµό των κατάλληλων δασοκοµικών χειρισµών και των τεχνητών αναδασώσεων κατά θέσεις. - Την εκµετάλλευση κάθε µικροπεριβάλλοντος και κάθε διάκενου για την εγκατάσταση (φυσική ή τεχνητή) των κατάλληλων δασοπονικών ειδών. - Τη σωστή κατανοµή των δασικών εργασιών σε χώρο και χρόνο έτσι ώστε να παρέχεται συνεχής και σε όλο το χρόνο δασική εργασία στο παραδασόβιο πληθυσµό (υλοτοµίες, καθαρισµοί, συλλογή υπολειµµάτων κλπ.), σε συνδυασµό και µε τις άλλες τεχνικές εργασίες (τεχνικά έργα, αναδασώσεις κλπ). - Τη σωστή µελέτη και οργάνωση του θέµατος της βοσκής. - Τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος µε τη συµβολή στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και προσφορά ευκαιριών αναψυχής στον αστικό πληθυσµό. - Την προσφορά ευκαιριών για άθληση και ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων (κυνήγι, πεζοπορία, κλπ) και επίσης παροχή δυνατοτήτων για ανάπτυξη του τουρισµού. Με βάση τόσο τις φυσικές συνθήκες του δάσους όσο και την πραγµατική κατάσταση των συστάδων προκύπτει η αναγκαιότητα εκπόνησης νέας διαχειριστικής µελέτης µε σκοπό τη 9

10 συνέχιση της ορθής διαχείρισης και της προστασίας του δάσους. Τα διαχειριστικά µέτρα της νέας περιόδου θα πρέπει να στοχεύουν στην ενεργοποίηση και αξιοποίηση του παραγωγικού - πολιτισµικού - περιβαλλοντικού ρόλου των δασών. Ο σεβασµός και η προστασία των τοπίων, η διατήρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών µέσα στις οποίες θα επιβιώσουν και θα αναπτυχθούν οι πληθυσµοί της πανίδας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και κυρίως της οντότητας, συνέχειας και ευστάθειάς του, η δηµιουργία υποδοµών για περιβαλλοντική εκπαίδευση και αναψυχή καθώς και η υποχρέωση να καλυφθούν οι ατοµικές ανάγκες και να ενισχυθεί το εισόδηµα των κατοίκων της περιοχής θα πρέπει να αποτελέσουν τους στόχους του νέου διαχειριστικού σχεδίου. Η µελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο και µε βάση τα οριζόµενα των τεχνικών προδιαγραφών της µε αρ /1120/ απόφασης του Υπ. Γεωργίας. Ο χρωµατισµός και η σήµανση του χάρτη για τα τµήµατα που θα υλοτοµηθούν θα γίνει σύµφωνα µε τις εγκύκλιες διαταγές του Υπ. Γεωργίας που εγκρίθηκαν µε την /991/ απόφαση της Γεν. /νσης ασών. Παραδοτέα : Πέντε (5) αντίτυπα της µελέτης για έλεγχο και έγκριση, καθώς και ένα (1) αντίγραφο της µελέτης και των συνηµµένων σε αυτή χαρτών σε ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή. Τέλος, θα ληφθούν υπόψη και οι οδηγίες της διευθύνουσας Υπηρεσίας και οι απαιτήσεις της ασικής Υπηρεσίας για υποβολή πλήρους µελέτης προς έγκριση και εφαρµογή. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε 6 µήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού. Α/Α ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ χ Χ Χ Χ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Χ Χ 5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η προεκτίµηση της αµοιβής αναδόχου Μελετητή ασολόγου ανέρχεται στο ποσό των ,62 (χωρίς Φ.Π.Α.) υπολογιζόµενης της µείωσης του 30% της κανονικής τιµής καθότι πρόκειται για δάσος υποβαθµισµένο µικρής αποδοτικότητας, µικρού συγκριτικά λήµµατος και γενικά δάσους στο οποίο η πραγµατική κατάσταση υπολείπεται σηµαντικά της κανονικής. Ο καθορισµός της αµοιβής προκύπτει αναλυτικά από το συνηµµένο Κοστολόγιο, όπως αυτό συντάχθηκε από το ασαρχείο Καρδίτσας, σύµφωνα µε την 74579/3022/ /γή Υπ. Γεωργίας και µε τιµές Α.Τ.Ε.Ο. 4 ου τριµήνου 2012 της ΠΕ ΜΕ Ε και µας στάλθηκε µε το µε αριθ. πρωτ. 2075/98045/ έγγραφο. 1 0

11 Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί για το σύνολο του αντικειµένου, ήτοι ένα άρθρο τιµολογίου µελέτης, Α.Τ.1: Μελέτη προστασίας & ιαχείρισης ηµοτικού άσους Καταφυγίου.Ε.Ιτάµου Α.Τ.1 α : Ανασύνταξη ιαχειριστικού Χάρτη ίδιας κλίµακας προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου Α.Τ.1β : Γενική µελέτη και ιαχείριση των συστάδων Α.Τ.1γ : Ειδική µελέτη και διαχείριση των συστάδων Α.Τ.1δ: Υπολογισµός ξυλαποθέµατος και προσαύξηση όγκου ( µε χρησιµοποίηση µορφαρίθµων και εξισώσεων και µε τη χρησιµοποίηση δοκιµαστικών επιφανειών.) Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕ ΑΣΟΠΟΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜSc 1 1

PROMOTION OF RESIDUAL FORESTRY BIOMASS IN THE MEDITERRANEAN BASIN

PROMOTION OF RESIDUAL FORESTRY BIOMASS IN THE MEDITERRANEAN BASIN PROMOTION OF RESIDUAL FORESTRY BIOMASS IN THE MEDITERRANEAN BASIN FINAL REPORT INDEX FOR PILOT ACTION 1.7: DEVELOPMENT OF FOREST BIOMASS MANAGEMENT PLANS Work package 4: Setting up of integrated strategies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. B1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.

ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1698/05 (ΑΡΘΡΟ 46) ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.2 ΚΥΡΙΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...8 1.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...8 1.5 ΘΕΣΗ...8 1.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...9 1.7 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµοτεχνική και Περιβαλλοντολογική ανάπτυξη

Οικονοµοτεχνική και Περιβαλλοντολογική ανάπτυξη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονοµοτεχνική και Περιβαλλοντολογική ανάπτυξη της χαράδρας του Βίκου ( Ιωαννίνων ) Πτυχιακή Εργασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 2. ΤΟ Ε.Π.Α.Α 2000-2006: ΣΤΟΧΟΙ, ΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 1 ος Τόμος: Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...1 Π.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ...2 Π.2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Καλαφάτης Μανώλης Σκιαδαρέση Λυδία

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Καλαφάτης Μανώλης Σκιαδαρέση Λυδία ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΣΤΕΓ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Καλαφάτης Μανώλης Σκιαδαρέση Λυδία Επιβλέπων καθηγητής Γρηγόρης Χατζηφιλιππίδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ««ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ««ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ««ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η ορθολογική διαχείριση, αξιοποίηση και διανομή των βοσκήσιμων γαιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική Σχεδιασµός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδοµία Χωροταξία ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ευνοϊκοί και Περιοριστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη Τηλ. 2461.024022 fax 2461.038628 e-mail : anko@anko.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) Περιγραφή της περιοχής μελέτης Ως υγρά λιβάδια ή υγρολίβαδα χαρακτηρίζονται τα λιβάδια που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η : 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2) ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3) ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΘΕΡΜΗ 2002 Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Υπουργείου Γεωργίας-Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα