Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή"

Transcript

1 Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Βασιλική Χρυσοπολίτου και Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ

2 Το κλίμα και τα δάση στο μέλλον Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με: το πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα στο μέλλον την τρωτότητα των δασικών οικοσυστημάτων Ωστόσο, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης είναι πάντα προτιμότερα από τα μέτρα θεραπείας

3 Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή Οι δράσεις και τα μέτρα προσαρμογής θα πρέπει: α) να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα διαχείρισης συνολικά, ξεφεύγοντας από την κλασική αντίληψη της διαχείρισης του δάσους μόνο ως ξυλοπαραγωγικού, β) να ανταποκρίνονται με επιστημονικούς όρους στις ανάγκες διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων και γ) να ενσωματώνουν πρακτικά ζητήματα όπως την εφαρμοσιμότητα των μέτρων, όσον αφορά στο κόστος και την ευρύτερη αποδοχή, τις κατά τόπους κοινωνικές συνθήκες κ.ά.

4 Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Στην Ελλάδα: σχεδόν όλα τα δάση είναι φυσικά παρατηρείται μεγάλη ποικιλότητα ειδών και ισχυρή γενετική παραλλακτικότητα είναι υποβαθμισμένα εξαιτίας της πρεμνοφυούς μορφής διαχείρισης (δάση πλατύφυλλων) ή της μη εκμετάλλευσης (θαμνώνες αείφυλλων ή φυλλοβόλων πλατύφυλλων και ορισμένα δάση κωνοφόρων) Συνεπώς, τα περιθώρια ανόρθωσης και αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων είναι μεγάλα

5 Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή ΣΚΟΠΟΙ: Βελτίωση και μεγιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Μετριασμός επιπτώσεων αυτής

6 Πλαίσιο δράσεων και μέτρων προσαρμογής Διασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας μέσω της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων φυτικών και ζωικών ειδών (γενετική ποικιλομορφία, ποικιλότητα ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίων). Ευνόηση της επικράτησης δασικών ειδών προσαρμοσμένων στην ξηρασία και ανθεκτικών σε ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλες διαταραχές (π.χ. δασικές πυρκαγιές, επιδημίες παθογόνων οργανισμών κ.ά.). Προσαρμογή των διαχειριστικών και δασοκομικών μορφών των δασών στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, δηλαδή δημιουργία σπερμοφυών (υψηλών), ανομήλικων (υποκηπευτών, κηπευτών) και κατά το δυνατόν μικτών δασών. Προσαρμογή των δασοκομικών πρακτικών σε ξηρότερες συνθήκες και αυξημένα ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. μείωση της πυκνότητας συστάδων, για μείωση του ανταγωνισμού, προστασία της οργανικής ουσίας του εδάφους για προστασία από τη διάβρωση κ.ά.) Υιοθέτηση διαχειριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ιδιαίτερα στη Μεσογειακή ζώνη, και αυξημένες επενδύσεις σε μέσα πρόληψης, έγκαιρης πυρανίχνευσης και άμεσης επέμβασης.

7 Πλαίσιο δράσεων και μέτρων προσαρμογής Οι δράσεις και τα μέτρα προσαρμογής: Διασφαλίζουν συνέργειες με άλλες πολιτικές (βιοποικιλότητα, μετριασμός επιπτώσεων ΚΑ) Είναι μηδενικών ή ελάχιστων επιπτώσεων (no regret - low regret) δηλαδή ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα πιθανών μεταβολών του κλίματος Είναι ήπια δηλαδή αποφεύγονται μέτρα που περιέχουν κατασκευές ή έργα Αντιμετωπίζουν πιέσεις και απειλές μειώνοντας την εν γένει ευαισθησία των δασών Ενισχύουν την προσαρμοστική ικανότητα των δασικών υπηρεσιών μέσω δράσεων κατάρτισης Διατηρούν ή και βελτιώνουν τις υπηρεσίες που τα δασικά οικοσυστήματα παρέχουν στον άνθρωπο

8 Κατευθύνσεις προσαρμογής: περιβαλλοντικές υπηρεσίες Παραγωγή ξύλου και άλλων προϊόντων Προτεραιότητα στην προστασία του εδάφους από διάβρωση, απώλεια θρεπτικών στοιχείων και αλλοίωση δομής. Ευνόηση ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις αναμενόμενες κλιματικές συνθήκες κατά την καλλιέργεια και την αποκατάσταση. Διαχείριση της βλάστησης για τη μείωση του ανταγωνισμού για την εδαφική υγρασία και την ευνόηση των κύριων εμπορικών ειδών. Διαχειριστικές και δασοκομικές μορφές που ευνοούν την παραγωγή ξύλου μεγαλύτερων διαστάσεων. Ενισχύουν της σχετικής με τη δασοπονία οικονομικής δραστηριότητας των παραδασόβιων κοινοτήτων.

9 Κατευθύνσεις προσαρμογής: περιβαλλοντικές υπηρεσίες Βιοποικιλότητα Θεσμοθέτηση νέων ή επέκταση προστατευόμενων περιοχών για να προστατευθούν τρωτά δασικά οικοσυστήματα και είδη και μείωση των πιέσεων στα δάση. Διατήρηση γενετικής ποικιλότητας. Διατήρηση και ενίσχυση ποικιλότητας δομής και σύνθεσης ειδών. Μέτρα αποτροπής εγκατάστασης και επέκτασης χωροκατακτητικών ξενικών ειδών. Μείωση του κατακερματισμού. Εντατικοποίηση της παρακολούθησης αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

10 Κατευθύνσεις προσαρμογής: περιβαλλοντικές υπηρεσίες Υδατικοί πόροι και έδαφος Ευνόηση ειδών και χειρισμών που συμβάλλουν στην καλύτερη χρήση του εδαφικού νερού. Ανύψωση των δασοορίων και κάλυψη ευπαθών εδαφών με ξυλώδη βλάστηση. Συνεκτίμηση των υδρολογικών συνεπειών διατήρησης κάθε διαχειριστικής και δασοπονικής μορφής και προσαρμογή για την αύξηση της διείσδυσης του νερού στο έδαφος και την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης του εδάφους και της στερεομεταφοράς. Υλοποίηση ορεινών υδρονομικών έργων (βλάστηση και τεχνικά έργα) σε δασικές περιοχές για την προστασία κατάντι πεδινών περιοχών από πλημμύρες.

11 Κατευθύνσεις προσαρμογής: περιβαλλοντικές υπηρεσίες Δασικές πυρκαγιές Ενσωμάτωση της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της δασικής διαχείρισης (εκτίμηση κινδύνου, δασοκομικοί χειρισμοί, επιτήρηση, ενημέρωση). Έγκαιρη πυρανίχνευση και εξασφάλιση πρώτης προσβολής εντός 15 λεπτών από πρώτη αναγγελία. Συντονισμός ενεργειών και επιλογή των μέτρων ελέγχου και καταστολής από τους υπεύθυνους διαχείρισης του δάσους. Συστηματική συνεργασία με τις παραδασόβιες κοινότητες για την πρόληψη, τη διαχείριση και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

12 Κατευθύνσεις προσαρμογής: περιβαλλοντικές υπηρεσίες Παθογόνοι οργανισμοί Σχεδιασμός δασοκομικών και υλωρικών μέτρων που συμβάλλουν στη διατήρηση της ζωτικότητας και ανθεκτικότητας των δέντρων στις προσβολές. Μέτρα και καλές πρακτικές πρόληψης εισαγωγής και εξάπλωσης παθογόνων που μεταφέρονται από τον άνθρωπο, τα οικόσιτα ζώα και τον εξοπλισμό. Παρακολούθηση για την έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση της σοβαρότητας των επιδημιών παθογόνων οργανισμών, αναγνώριση και χαρτογράφηση δασικών περιοχών που θεωρούνται ευπαθείς σε ή υποφέρουν από επιδημίες παθογόνων οργανισμών. Εφαρμογή εξυγιαντικών υλοτομιών για την απομάκρυνση των προσβεβλημένων δέντρων ή των δέντρων με διαταραγμένη φυσιολογία και ορθή διάθεση των μολυσμένων προϊόντων.

13 Κατευθύνσεις προσαρμογής: περιβαλλοντικές υπηρεσίες Ακραία καιρικά φαινόμενα Ευνόηση ανομήλικων συστάδων υποκηπευτής ή κηπευτής δομής και ευνόηση ανθεκτικών ειδών στον άνεμο, ιδιαίτερα στις κρασπεδικές συστάδες. Διατήρηση ή αύξηση της ποικιλότητας των ειδών και της ποικιλότητας λειτουργικών τύπων στα δασικά οικοσυστήματα. Ευνόηση των σκληρόξυλων ειδών έναντι των κωνοφόρων με σκοπό τη μείωση του κινδύνου θλάσεων από το χιόνι και τον πάγο. Δασώσεις και αναδασώσεις με σκοπό την αντιανεμική προστασία παρακείμενων εκτάσεων (π.χ. μέσω της δημιουργίας ανεμοφρακτών). Συνάρθρωση των μέτρων αυτών με αυτά για το έδαφος και τους υδατικούς πόρους.

14 Κατευθύνσεις προσαρμογής: κατά τύπο βλάστησης αείφυλλα πλατύφυλλα Διαχείριση της βόσκησης και ειδικά σχεδιασμένες υλοτομίες για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών του υπηρεσιών (προστασία εδάφους, βιοποικιλότητα, βοσκήσιμη ύλη, βιομάζα, διείσδυση νερού στο έδαφος). Πρόληψη και διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Δασοκομικές επεμβάσεις (εξευγενιστικές, αναγωγικές αραιώσεις) και παράταση του περιτρόπου χρόνου (στα έτη) για τη μετατροπή των υψηλών θαμνώνων σε υψηλά δάση επί πρέμνου (μέτρο που ακολουθεί της ανόρθωσης των χαμηλών αραιών θαμνώνων σε υψηλούς πυκνούς -συνηρεφείςθαμνώνες).

15 Κατευθύνσεις προσαρμογής: κατά τύπο βλάστησης Δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης Ρύθμιση της βλάστησης του υπόροφου και μεσόροφου με δασοκομικούς χειρισμούς, καθαρισμούς και βόσκηση ώστε να μειώνεται η ποσότητα και η συνέχεια της καύσιμης ύλης, να διευκολύνεται η αποσύνθεση των βελονών και να παρεμποδίζεται η πιτυοκάμβη. Καλλιέργεια με αραιώσεις και κλαδεύσεις σε πυκνόφυτα και λεπτά ή χονδρά κορμίδια, σε νεαρά δάση που δημιουργούνται έπειτα από πυρκαγιά, είτε μέσω της φυσικής αναγέννησης, είτε μέσω αναδασώσεων. Τεχνητή εγκατάσταση σε υποβαθμισμένους θαμνώνες και υποβαθμισμένα εδάφη για την ανόρθωσή τους.

16 Κατευθύνσεις προσαρμογής: κατά τύπο βλάστησης Πρεμνοφυή δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων Ποιότητες τόπου μέτριες και καλές: Σταδιακός περιορισμός των αποψιλωτικών υλοτομιών και των απολήψεων ξύλου μικρών διαστάσεων και αναγωγή των πρεμνοφυών δασών σε υψηλά δάση επί πρέμνου, μέσω καλλιεργητικών υλοτομιών. Αύξηση του περίτροπου χρόνου στα έτη. Χειρότερες ποιότητες τόπου: Φυσική ανόρθωση των συστάδων με αναστολή των υλοτομιών και παράταση του περίτροπου χρόνου στα 120 έτη. Ευνόηση της εγκατάστασης κυρίως δρυοδασών σε οικολογικά κατάλληλες περιοχές, πυρόπληκτες περιοχές, εγκατελλειμένους πεδινούς αγρούς χαμηλής παραγωγικότητας. Συνδυασμός με τη δημιουργία ή διατήρηση παραδοσιακών δασολιβαδικών συστημάτων δρυός (κάλυψη δρυός 40-60% σε λόχμες και συδενδρίες) στα οποία απαντά υψηλή βιοποικιλότητα, παράγεται βοσκήσιμη ύλη και συμβάλλουν σε αυξημένη διείσδυση του νερού στο έδαφος.

17 Κατευθύνσεις προσαρμογής: κατά τύπο βλάστησης Δάση κεφαλληνιακής και υβριδογενούς ελάτης Κανονικής κηπευτής ή εκλεπτυσμένης υποκηπευτής δομής σε συδενδρίες, ομάδες και λόχμες χωρίς αυστηρή κατά χώρο τάξη. Δημιουργία ανομήλικων, εκλεπτυσμένης μορφής, υποκηπευτών συστάδων, οι οποίες πλησιάζουν προς τη μορφή του διαρκούς δάσους (σε ομάδες ή λόχμες, χωρίς αυστηρή κατά χώρο τάξη, με αναγέννηση μέσω υπόσκιων προοδευτικών ή κρασπεδικών υλοτομιών). Αρνητική επιλογή έως τα λεπτά κορμίδια, από εκεί και πέρα μόνο θετική. Ευνόηση των ευγενών πλατύφυλλων για τη διευκόλυνση της χουμοποίησης των βελονών, της φυσ. αναγέννησης και την αύξηση της ανθεκτικότητας των συστάδων σε προσβολές.

18 Κατευθύνσεις προσαρμογής: κατά τύπο βλάστησης Δάση μαύρης πεύκης Αύξηση του περίτροπου χρόνου στο μέγιστο δυνατό και προσανατολισμός στην παραγωγή ξύλου μεγάλων διαστάσεων. Καλλιέργεια λεπτών και χονδρών κορμιδίων με υψηλές εξευγενιστικές αραιώσεις και κλαδεύσεις έως το ύψος των ~8m, υψηλές εξευγενιστικές αραιώσεις στο στάδιο των λεπτών κορμών και υπεραραιώσεις στο στάδιο των μέτριων κορμών, με σκοπό την μείωση του κινδύνου μετατροπής της έρπουσας παρεδαφιαίας πυρκαγιάς σε επικόρυφη και την παραγωγή πολύτιμου άρροζου ξύλου. Χρήση στις αναδασώσεις στην ορεινή ζώνη, στην ενρητίνωση υποβαθμισμένων πρεμνοφυών δρυοδασών και για την ανύψωση των δασοορίων στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, με σκοπό την παραγωγή νερού (μέσω της επιβράδυνσης του τήξης του χιονιού κατά 3-4 εβδομάδες).

19 Κατευθύνσεις προσαρμογής: κατά τύπο βλάστησης Δάση οξιάς Αναγωγή των πρεμνοφυών δασών σε υψηλά μέσω αναγωγικών καλλιεργητικών αραιώσεων με παράταση του χρόνου παραγωγής (περίτροπου χρόνου) από 40 σε 100 έτη. Δημιουργία ανομήλικων, εκλεπτυσμένης μορφής, υποκηπευτών συστάδων, οι οποίες πλησιάζουν προς τη μορφή του διαρκούς δάσους (σε ομάδες ή λόχμες, χωρίς αυστηρή κατά χώρο τάξη, με αναγέννηση μέσω υπόσκιων προοδευτικών ή κρασπεδικών υλοτομιών). Αρνητική επιλογή έως τα λεπτά κορμίδια, μετά μόνο θετική επιλογή. Καμία επέμβαση μετά τους λεπτούς κορμούς. Ενίσχυση της φυσ. αναγέννησης γηραιών συστάδων για τη διατήρηση της δομής τους και ευνόηση της παρουσίας ευγενών πλατύφυλλων.

20 Κατευθύνσεις προσαρμογής: κατά τύπο βλάστησης Ψυχρόβια είδη (δασική πεύκη, λευκόδερμη πεύκη, πενταβέλονη πεύκη, ερυθρελάτη και σημύδα) Διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας, μέσω προστασίας συστάδων και υποσυστάδων με έντονος γενετικό διμορφισμό ως αποθεμάτων εκτός ξυλοπονικής διαχείρισης. Προστασία για την αντιμετώπιση επιδημιών παθογόνων οργανισμών, κυρίως μυκήτων και φλοιοφάγων εντόμων, ρύθμιση της βοσκής και εξάλειψη των λαθροϋλοτομιών. Εξέταση χρήσης των ανωτέρω ψυχρόβιων ειδών για ανύψωση των δασοορίων των υψηλών ορέων της Βόρειας Ελλάδας (μέσω τεχνητών αναδασώσεων ή με φυσικό τρόπο) με σκοπό την αύξηση της παραγωγής νερού (μέσω της επιβράδυνσης του λιώσιμου του χιονιού κατά 3-4 εβδομάδες και της παρεμπόδισης της εξάτμισης του χιονιού) και της παραγωγής πολύτιμου ξύλου.

21 Ευχαριστoύμε για την προσοχή σας! Πέτρος Κακούρος και Βασιλική Χρυσοπολίτου Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Τομέας Βιοτικών Πόρων και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θέρμη, ΕΛΛΑΔΑ τηλέφωνο:

Αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτοµίες Καθ. κ. Σπύρος Ντάφης

Αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτοµίες Καθ. κ. Σπύρος Ντάφης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Έργο LIFE-ΦΥΣΗ «Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex» ράση Α2: Κατάρτιση των υπευθύνων των µονών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επιστηµονική κοινότητα επισηµαίνει ότι τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία µεταβάλλονται. Σε αυτό συµβάλλουν οι κλιµατικές αλλαγές, οι οποίες προκαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία

Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και 21.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα