ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΓΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

2 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑϋΕΞΑΜΘΝΟΥ 2

3 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Ακθνά Α. ιπθτάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ Οι επιμζρουσ ενότθτεσ του μακιματοσ αποςκοποφν ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε ςτο πλαίςιο των Διεκνϊν Οργανιςμϊν. Συγχρόνωσ, ςκοπόσ είναι να παρακολουκιςουν τθ δυναμικι παρουςία τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα κακϊσ και τθν εξζλιξθ των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθ Δια βίου Μάκθςθ. Συγχρόνωσ, είναι ενδιαφζρον να γνωρίςουν οι ςυμμετζχοντεσ και τθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι πολιτικι άλλων χωρϊν, μζςα από καλζσ πρακτικζσ και ςυγκριτικζσ προςεγγίςεισ. Το μάκθμα, επίςθσ, αποςκοπεί να προςδϊςει γνϊςεισ για τθ ςχζςθ του ςχεδιαςμοφ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν με τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθ λειτουργία τθσ αγοράσ εργαςίασ, δίνοντασ ζμφαςθ και ςτθν πολυπλοκότθτα των μορφϊν χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ Δια βίου Μάκθςθσ. Κατ αυτό τον τρόπο οι φοιτθτζσ/τριεσ κα μποροφν να κατανοοφν τθν οικονομικι διάςταςθ των επιμζρουσ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν, κακϊσ και τθν ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ των επιλογϊν χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ. Ραράλλθλα, αναλφονται οι εκφάνςεισ τθσ ελλθνικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που αφοροφν τθ διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι του οργανωςιακοφ-λειτουργικοφ μοντζλου θγεςίασ ςτισ διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ και ςε όλουσ τουσ τφπουσ μάκθςθσ. Επίςθσ, παρουςιάηονται οι ζννοιεσ τθσ ποιότθτασ και τθσ πιςτοποίθςθσ και οι προοπτικζσ μακροπρόκεςμθσ αξιοποίθςισ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ, ενϊ παράλλθλα αναδεικνφονται οι ςφγχρονεσ προκλιςεισ για τθν εκπαιδευτικι θγεςία προσ τθν κατεφκυνςθ ενόσ αποτελεςματικότερου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Οι ενότθτεσ, τζλοσ, αποςκοποφν ςτθν επαφι των φοιτθτϊν/τριϊν με τθν ζννοια τθσ καινοτομίασ ςτθν εκπαίδευςθ και τθ διερεφνθςθ των πτυχϊν τθσ. Είναι ςθμαντικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ και τα μελλοντικά ςτελζχθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ να κατανοιςουν τισ διαςτάςεισ τθσ και να είναι ςε κζςθ να εκτιμιςουν και να αξιολογιςουν τισ κριτικζσ διαφοροποιιςεισ ανάμεςα ςε διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ καινοτομιϊν ςτθν εκπαίδευςθ. Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι Ριο ςυγκεκριμζνα, το μάκθμα επιδιϊκει οι φοιτθτζσ/τριεσ: να κατανοιςουν εννοιολογικά το πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τθσ Δια βίου Μάκθςθσ κακϊσ και τθ ςυμβολι των Διεκνϊν Οργανιςμϊν ςτθ διαμόρφωςι του, να γνωρίςουν τθ διαχρονικότθτα και τισ μεταλλαγζσ του κεςμοφ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και το ζργο και τα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτι ενθλίκων, να παρακολουκιςουν τθν πορεία ανάπτυξθσ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τθ Δια βίου Μάκθςθ, όπωσ αυτι εφαρμόηεται μζςα από τα αντίςτοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, μζχρι το 2020, να ενθμερωκοφν για τισ παρεμβάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ Δια βίου Μάκθςθσ και τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα μζχρι το 2020, να διαπιςτϊςουν τυχόν ομοιότθτεσ ι και διαφορζσ με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι άλλων χωρϊν για τθ Δια βίου Μάκθςθ, μζςα από ςυγκριτικά δεδομζνα. να κατανοιςουν τθν οικονομικι διάςταςθ των υιοκετοφμενων εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν, να γνωρίςουν τθ μζκοδο ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ, κατά τθ διαδικαςία επιλογϊν χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ Δια βίου Μάκθςθσ, να αναγνωρίςουν τισ διαφορετικζσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ Δια βίου Μάκθςθσ και τουσ μθχανιςμοφσ λειτουργίασ τουσ, να αναγνωρίςουν τουσ ρόλουσ όλων των εμπλεκόμενων μερϊν ςτθ ςχζςθ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν και οικονομίασ αγοράσ εργαςίασ, να είναι ςε κζςθ να περιγράφουν το οργανωςιακό-λειτουργικό μοντζλο θγεςίασ που εφαρμόηεται ςτισ διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ και τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ μάκθςθσ, 3

4 να γνωρίςουν τουσ κυριότερουσ μθχανιςμοφσ και τα εργαλεία για τθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ πιςτοποίθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ, να προςεγγίςουν τουσ ςθμαντικότερουσ τρόπουσ ςυμμετοχισ των κεντρικϊν και των αποκεντρωμζνων δομϊν εξουςίασ ςτθν άςκθςθ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και θγεςίασ και να ςυμβάλουν με τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ ςτθν εξεφρεςθ τρόπων διαχείριςθσ των μελλοντικϊν προκλιςεων, να κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα ειςαγωγισ καινοτομιϊν ςτθν εκπαίδευςθ ωσ αποτζλεςμα των ςφγχρονων επιταγϊν λειτουργίασ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςε παγκόςμιο επίπεδο, να κατανοιςουν τουσ παράγοντεσ που δρουν ωσ ενιςχυτζσ ι ωσ αναςτολείσ ςτθ διαδικαςία ειςαγωγισ και εφαρμογισ καινοτομιϊν, ςε ςυνάρτθςθ και με τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςυντελεςτζσ (stakeholders)και, τζλοσ, να αςκθκοφν ςτθν επιτζλεςθ ρόλων ςχετικϊν με το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι καινοτομιϊν ςτθν εκπαίδευςθ, μζςω τθσ επαφισ τουσ με μελζτεσ περίπτωςθσ (case studies). Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ Θεματικοί Άξονεσ - ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ - ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ 1. Θεωρθτικό πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων Εννοιολογικι αποςαφινιςθ του πεδίου: - τυπικι, μθ τυπικι εκπαίδευςθ, άτυπθ μάκθςθ, - εκπαίδευςθ ενθλίκων, ςυνεχισ εκπαίδευςθ, εναλλαςςόμενθ εκπαίδευςθ, ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, δια βίου μάκθςθ, κοινωνία τθσ γνϊςθσ Θ ςυμβολι των Διεκνϊν Οργανιςμϊν: - Ο.Θ.Ε. ΟΥΝΕΣΚΟ, Ο.Ο.Σ.Α., Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Θεματικοί άξονεσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων: - βαςικι παιδεία, ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, αξιοποίθςθ ελεφκερου χρόνου 2. Η δυναμικι πορεία τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα Θ διαχρονικότθτα και οι μεταλλαγζσ του κεςμοφ Θ ανάπτυξθ των ςφγχρονων φορζων παροχισ δια βίου εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ Ο ρόλοσ και τα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτι ενθλίκων και το ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικισ επάρκειάσ του 3. Πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ Δια βίου Μάκθςθ ( ) Θ κεμελίωςθ των γενικϊν αρχϊν Θ ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ για τθ δια βίου μάκθςθ Από τθ δια βίου μάκθςθ ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ Οι νζεσ προτεραιότθτεσ για τθ δια βίου μάκθςθ Θ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» 4. Ελλθνικι εκπαιδευτικι πολιτικι και το οργανωςιακό μοντζλο θγεςίασ Θ Ελλθνικι πολιτικι για τθν εκπαίδευςθ ςε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια) και τφπουσ μάκθςθσ (τυπικι, μθ τυπικι και άτυπθ) με ζμφαςθ ςτο οργανωςιακό - λειτουργικό μοντζλο θγεςίασ. Ροιότθτα, πιςτοποίθςθ και εκπαιδευτικι θγεςία. Ηθτιματα ποιότθτασ και πιςτοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και οι νζεσ προκλιςεισ για τθν εκπαιδευτικι θγεςία. Ο ρόλοσ τθσ κεντρικισ εξουςίασ και των αποκεντρωμζνων φορζων άςκθςθσ πολιτικισ (και θγεςίασ) ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ των δράςεων. 4

5 5. Η ζννοια τθσ καινοτομίασ Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ καινοτομίασ / Χαρακτθριςτικά και τφποι καινοτομιϊν Ραράγοντεσ και ςυνκικεσ ειςαγωγισ καινοτομιϊν Ραράγοντεσ επιτυχοφσ και ανεπιτυχοφσ ειςαγωγισ καινοτομιϊν Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι καινοτομιϊν Εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ειςαγωγι καινοτομιϊν Αρχζσ και αντιςτάςεισ 6. Ηγεςία, διεφκυνςθ ςχολικισ μονάδασ και ειςαγωγι καινοτομιϊν 7. Οι καινοτομίεσ ςτθν εκπαίδευςθ Εκπαιδευτικόσ και ειςαγωγι καινοτομιϊν Μακθτζσ και ειςαγωγι καινοτομιϊν Αναλυτικά προγράμματα και ειςαγωγι καινοτομιϊν 8. Σα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ( ) Τα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα ( ) Τα νζα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα ( ) Τα ςφγχρονα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα ( ) 9. Η ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ Δια βίου Μάκθςθσ ςτθν Ελλάδα Οι παρεμβάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ενίςχυςθ του κεςμοφ ςτθν Ελλάδα ( ) Ο ρόλοσ των Διαρκρωτικϊν Ταμείων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Τα τρία ελλθνικά Κοινοτικά Ρλαίςια Στιριξθσ ( ) Το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ -ΕΣΡΑ ( ) Θ νζα προγραμματικι περίοδοσ ( ) 10. Εκπαιδευτικι πολιτικι και αγορά εργαςίασ Σχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ για τθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ Το εκνικό ςφςτθμα ςφνδεςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) Σχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και οικονομικι ανάπτυξθ Σχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και πολιτικζσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ Ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων ςτθ διαςφνδεςθ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. 11. Μορφζσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ Ειςαγωγι ςτθν ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ από τθν ζνταςθ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ. Μορφζσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ: κοινοτικοί πόροι εκνικοί πόροι ιδιωτικοί πόροι Φορείσ και μθχανιςμοί ςχεδιαςμοφ και εποπτείασ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ. Αξιολόγθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθ δια βίου μάκθςθσ. 12. Η εκπαιδευτικι πολιτικι άλλων χωρϊν για τθ Δια βίου Μάκθςθ Συγκριτικζσ προςεγγίςεισ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ άλλων χωρϊν Καλζσ πρακτικζσ άλλων χωρϊν 13. Αξιολόγθςθ του μακιματοσ Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ 1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, ερμθνευτικι και κριτικι προςζγγιςθ αναδυόμενων κεμάτων. 2. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: α) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα, β) τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μεγάλθσ ςε ζκταςθ εργαςίασ και γ) με γραπτι εξζταςθ ςτο πλαίςιο τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ. 5

6 Ε. Ενδεικτικι βιβλιογραφία Αγγελίδθσ, Ρ. & Μαυροειδισ, Γ. (επιμ). (2004) Εκπαιδευτικζσ καινοτομίεσ για το ςχολείο του μζλλοντοσ. Τόμοσ Α και Β, Ακινα : Gutenberg. Bucht, B., (1995). Education and employment. O.E.C.D. Carnoy, M., (1995). International encyclopedia of economics of education. Oxford: Pergamon. Coates, M. (2010). Shaping a new educational landscape: exploring possibilities for education in the 21st century. London, England: Continuum. Cohn, E., Geske, T., (1990). The economics of education. Oxford: Pergamon. Day, C. (2000). Leading Schools in Time of Change. London : Open University Press. Durrant, J. and Holden, G. (2005). Teachers Leading Change. London: Paul Chapman Educational Publishing. Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ », (2014). Fullan, M. (1997). The Challenge of School Change. London : Corwin Press. Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). Ο νζοσ θγζτθσ. Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα. Hall, E.G. and Hord, M. S. (2002). Implementing Change : Principals, Patterns and Potholes. London: Allyn & Bacon. James, C. and Connolly, U. (2000). Effective Change in School. London : Routledge Falmer. Johnson, D. (2005). Sustaining Change in Schools : How to overcome differences and focus on quality. London : Association for Supervision & Curriculum Deve. Jossey-Bass Inc (eds.) (2007). The Jossey-Bass reader on educational leadership. San Francisco, CA: Jossey- Bass. Κανελλόπουλοσ Κ., Ραπακωνςταντίνου Ρ., (2005). Οικονομικζσ διαςτάςεισ τθσ κατάρτιςθσ ενθλίκων. ΚΕΡΕ. Καρατηιά-Σταυλιϊτθ, Ε. & Λαμπρόπουλοσ, Χ. (2006). Αξιολόγθςθ, αποτελεςματικότθτα και ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ : εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ και οικονομία. Ακινα: Gutenberg. Κυριαηισ, Α. & Αςδεράκθ, Φ. (2012). Διακυβζρνθςθ και Θγεςία ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ: Ο ρόλοσ του Ρρφτανθ. Στον τιμθτικό τόμο Σωτθρίου Καρβοφνθ, Κζντρο Ερευνϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ, McMahon, W. (1990). Education and development: measuring the social benefits. Oxford University Press. Morrison, K. (1998). Management theories for educational change. London : Paul Chapman Educational Publishing. Μπελαδάκθσ, Μ. (2009). Αποκζντρωςθ ςτθν Εκπαίδευςθ. Μφκοσ ι πραγματικότθτα; Δθμόςιοσ Τομζασ, τ. 259, Μπουραντάσ, Δ. (2005) Θγεςία. Ακινα : Κριτικι. Νικολαΐδου, Μ. (2012). Εκπαιδευτικι θγεςία: ε, και; : χαρτογραφϊντασ το πεδίο τθσ θγεςίασ ςτθν εκπαίδευςθ : από τθ κεωρία ςτθν ζρευνα και ςτθν πρακτικι. Ακινα: Κων. Νόμοσ 3369 «Συςτθματοποίθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ», τθσ 6 θσ Ιουλίου 2005 (ΦΕΚ 171 τ. Αϋ). Νόμοσ 3879 «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ», τθσ 21 θσ Σεπτεμβρίου 2010 (ΦΕΚ 163 τ. Α ). Ραςιαρδισ, Ρ. (2004). Εκπαιδευτικι θγεςία: Από τθν περίοδο τθσ ευμενοφσ αδιαφορίασ ςτθ ςφγχρονθ εποχι. Ακινα: Μεταίχμιο. Ραςιαρδισ, Ρ. (2012). Επιτυχθμζνοι διευκυντζσ ςχολείων: διεκνείσ ερευνθτικζσ τάςεισ και θ ελλθνικι πραγματικότθτα. Ακινα: Κων. Peter Jarvis (2007). Οι Θεμελιωτζσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Ακινα: Εκδόςεισ Μεταίχμιο. Σαΐτθ, Α., (2000). Εκπαίδευςθ και οικονομικι ανάπτυξθ. Τυπωκιτω, 2000 Σαΐτθ, Α. & Σαΐτθσ, Χρ. (2011). Ειςαγωγι ςτθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ακινα. Σιπθτάνου, Α. (1998). Ο αναλφαβθτιςμόσ ςτθν Ελλάδα: θ διαχρονικότθτα και οι μεταλλαγζσ του προβλιματοσ.- Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ. Σιπθτάνου Α. (2011). Πάολο Φρζιρε Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ωσ πράξθ απελευκζρωςθσ. Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ. Σιπθτάνου Α. (2014). Ρολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ δια βίου μάκθςθ: Θ πορεία-οι κεςμοί-οι εφαρμογζσ. Θεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 6

7 Σιπθτάνου Α. (2014). Το ηιτθμα του εγγραμματιςμοφ ςτθ ςφγχρονθ εποχι ( ). Θεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. Spring J., (1998). Education and the rise of the global economy. Mahwah, NJ:Erlbaum Associates. Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M., (2003). The financing of vocational education and training in Greece, financing portrait. Cedefop. Williams, B. (1997). Twelve Roles of Facilitators for School Change. London : Corwin Press Υπουργείο Εργαςίασ (2014). Ζκκεςθ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ (ex ante evaluation) του Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ Υπουργικι Απόφαςθ ΓΡ/20082 «Σφςτθμα πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικισ επάρκειασ εκπαιδευτϊν ενθλίκων τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ» (ΦΕΚ 2844/ ) Ψαχαρόπουλοσ, Γ.(1999). Οικονομικι τθσ Εκπαίδευςθσ. Ακινα: Εκδόςεισ Ραπαηιςθ. 7

8 «ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ» ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Ευκφμιοσ Βαλκάνοσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ Το μάκθμα αυτό αποςκοπεί ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ των μεκόδων διδαςκαλίασ που προςφζρονται κυρίωσ ςτα πλαίςια τθσ μακθτοκεντρικισ προςζγγιςθσ και τθσ νζασ κουλτοφρασ μάκθςθσ με ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ καινοτομίασ. Οι επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ ζχουν επιλεγεί με κριτιριο να ςυμπεριλάβουν το μεγαλφτερο μζροσ των ςφγχρονων αντιλιψεων μάκθςθσ και των ςτρατθγικϊν ανάπτυξθσ αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ διδακτικζσ μεκόδουσ που βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, επιχειρθματικϊν και θγετικϊν ικανοτιτων. Θα παρουςιαςτοφν ςφγχρονεσ μζκοδοι μεταξφ των οποίων θ ζρευνα δράςθσ, θ μζκοδοσ project και οι βιωματικζσ ςυμμετοχικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ. Επιπλζον, κα αναλυκεί ο ρόλοσ τθσ τεχνολογίασ, κακϊσ και θ ςθμαςία τθσ αυτοδιαχειριηόμενθσ και αυτοδιοικοφμενθσ μάκθςθσ. Θα παρουςιαςτοφν θ τυπολογία και τα μοντζλα τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, προςεγγίηοντασ ολιςτικά τθ διδακτικι πράξθ, τισ μεκόδουσ, τουσ ςτόχουσ και τα μακθςιακά αποτελζςματα. Το πλεονζκτθμα του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι ότι το κεωρθτικό πλαίςιο ενιςχφεται από τθν πραγματοποίθςθ μικροδιδαςκαλιϊν εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων, οι οποίεσ κα μεταφζρουν τθ κεωρθτικι τουσ γνϊςθ ςτθν πράξθ. Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι Να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ και ικανότθτεσ αναγνϊριςθσ, διάκριςθσ, χριςθσ και κριτικισ απόφανςθσ ςτα παρακάτω κζματα: 1. Τθ νζα κουλτοφρα μάκθςθσ με ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ αξιολόγθςθσ. 2. Τισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ όπου θ βιωματικι μάκθςθ, θ τεχνολογία, θ αξιολόγθςθ και θ ποιότθτα παίηουν κακοριςτικό ρόλο. 3. Τθν τυπολογία και τα μοντζλα αξιολόγθςθσ που αρμόηουν ςτον εκπαιδευτικό οργανιςμό 4. Τθ ςθμαςία τθσ μικροδιδαςκαλίασ ωσ εκπαιδευτικι πρακτικι όπου θ κεωρία ςυνδζεται εποικοδομθτικά με τθν πράξθ 5. Τθ ςθμαςία ανάπτυξθσ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ 1. Παρουςίαςθ Μακιματοσ (Syllabus) - Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι Μεκοδολογία Στόχοι και αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα από το ςυγκεκριμζνο μάκθμα Ειςαγωγι ςτθ διδακτικι μεκοδολογία Συμβόλαιο μάκθςθσ 2. φγχρονεσ Αντιλιψεισ για τθ Μάκθςθ και τθν Αξιολόγθςθ Σφγχρονεσ μακθςιακζσ κεωρίεσ Αυτοδιοικοφμενθ και αυτοδιαχειρηόμενθ μάκθςθ Τεχνολογία και νζα μακθςιακά μοντζλα Αξιολόγθςθ ωσ μζςο βελτίωςθσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και ανάπτυξθσ θγετικϊν δεξιοτιτων 3. Ανάπτυξθ τθσ Ζρευνασ Δράςθσ ςτθ χολικι Μονάδα Ζρευνα δράςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και οι προχποκζςεισ υλοποίθςισ τθσ όλοσ του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ δράςθσ Επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν μζςω τθσ ζρευνασ δράςθσ 8

9 4. Η Μικροδιδαςκαλία ωσ Διδακτικι Πρακτικι: χεδιαςμόσ, Αξιολόγθςθ, Χρθςιμότθτα Σθμαςία τθσ μικροδιδαςκαλίασ Ανάπτυξθ ςχεδίου μικροδιδαςκαλίασ Άξονεσ και κριτιρια αξιολόγθςθσ μικροδιδαςκαλίασ 5. Η Αξιοποίθςθ των Βιωματικϊν υμμετοχικϊν Εκπαιδευτικϊν Σεχνικϊν ςτθ Διδακτικι Πράξθ Ανάλυςθ τθσ ζννοιασ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ Ραρουςίαςθ βιωματικϊν ςυμμετοχικϊν εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν Μζκοδοσ project 6. Μοντζλα Αξιολόγθςθσ Αυτοαξιολόγθςθ: Θεωρία και Πράξθ Μοντζλα εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ ςτθ διεκνι πραγματικότθτα Αυτοαξιολόγθςθ και θ ςθμαςία τθσ Εφαρμογι τθσ αυτοαξιολόγθςθσ και ο ρόλοσ του κριτικοφ φφλου ςτθ διαδικαςία τθσ 7. Η Αξιολόγθςθ ωσ Μζςο Βελτίωςθσ τθσ Ποιότθτασ τθσ Διδαςκαλίασ και του Ρόλου του Εκπαιδευτικοφ Οργανιςμοφ Αξιολόγθςθ και ποιότθτα διδαςκαλίασ Αξιολόγθςθ και θ αξία τθσ ςτθ λειτουργία του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ Διαμόρφωςθ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο Παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ μικροδιδαςκαλιϊν Επτά από τισ 13 ειςθγιςεισ είναι κοινζσ και ςτισ δφο κατευκφνςεισ, ςτθν Κατεφκυνςθ «Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ και Θγεςία» και ςτθν Κατεφκυνςθ «Ρλθροφορικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ». Οι υπόλοιπεσ ζξι ειςθγιςεισ κα προςδιοριςτοφν ανά κατεφκυνςθ. Ρροβλζπεται πραγματοποίθςθ μικροδιδαςκαλιϊν ςτθ Κατεφκυνςθ «Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ και Θγεςία» και παρουςίαςθ εργαςιϊν ςτθν Κατεφκυνςθ «Ρλθροφορικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ». Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ 1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, παίξιμο ρόλων, προςομοιϊςεισ και ερμθνευτικι αναδυόμενων κεμάτων 2. Εκπαιδευτικά μζςα: Θ/Υ, βιντεοπροτηζκτορασ, πίνακασ μαρκαδόρου, φωτοτυπθμζνο υλικό, προβολι βίντεο 3. Θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευομζνων κα περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τθν παρουςία και ενεργι ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων ςτο μάκθμα, τθν παρουςίαςθ μικροδιδαςκαλίασ και τθν εκπόνθςθ ομαδικισ εργαςίασ. Ε. Ενδεικτικι βιβλιογραφία Α) Ελληνική Βεργίδθσ, Δ. (2003). Θ εξειδίκευςθ των εκπαιδευτϊν. Βιμα Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, 35: Jarvis, P. (2004). Συνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ: Θεωρία και Πράξθ. Ακινα: Μεταίχμιο. Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2004). Διδακτικι μεκοδολογία: Διδακτικά μοντζλα. (Κ. Καςιμάτθ, Ed.) Ακινα: Εκδόςεισ Ζλλθν. Keegan, D. (2001). Οι Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Ανοιχτισ και Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ (μτφρ. Αλεξάνδρα Μελίςτα). Ακινα: Μεταίχμιο. Κανάκθσ, Ι. (2006). Θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ με ομάδεσ εργαςίασ: Θεωρθτικι κεμελίωςθ και πρακτικι εφαρμογι. Ακινα: Τυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ. Καρατηά-Σταυλιϊτθ, Ε., & Λαμπρόπουλοσ, Χ. (2006). Αξιολόγθςθ. αποτελεςματικότθτα και ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ. Ακινα: Gutenberg. Καςςωτάκθσ, Μ., & Φλουρισ, Γ. (2006). Μάκθςθ και διδαςκαλία (3θ ed.). Ακινα: Αυτοζκδοςθ. 9

10 Καψάλθσ, Α., & Βρεττόσ, Ι. (2010). Μικροδιδαςκαλία και άςκθςθ διδακτικϊν δεξιοτιτων (2θ ed.). Ακινα: Αυτοζκδοςθ. Καψάλθσ, Α., & Νθμά, Ε. (2008). Σφγχρονθ διδακτικι (2θ ed.). Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ. Κελπανίδθσ, Μ. και Βρυνιϊτθσ, Κ. (2004). Δια Βίου Μάκθςθ: Κοινωνικζσ προχποκζςεισ και λειτουργίεσ, δεδομζνα και διαπιςτϊςεισ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. Κόκκοσ, Α. (2005). Εκπαίδευςθ Ενθλίκων: Ανιχνεφοντασ το πεδίο. Ακινα: Μεταίχμιο. Noye, D. and Piveteau, J. (1999). Πρακτικόσ Οδθγόσ του Εκπαιδευτι (μτφρ. Ελευκερία Ηζθ). Ακινα: Μεταίχμιο. Race, P. (1999). Το εγχειρίδιο τθσ Ανοικτισ Εκπαίδευςθσ. (μτφρ. Ελευκερία Ηζθ). Ακινα: Μεταίχμιο. ιγασ, Α. (1992). Επιμόρφωςθ Ενθλίκων (τ.1.). Ακινα: Αυτοζκδοςθ. Rogers, A. (1999). Θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. (μτφρ. Μαρία Ραπαδοποφλου και Μαρία Τόμπρου). Ακινα: Μεταίχμιο. Σταματόπουλοσ, Κ. (2006). Βιωματικι εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ. Ακινα: Κλειδάρικμοσ. Χαραλαμπόπουλοσ, Β. (2001). Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ γενικά. Ακινα: Gutenberg. Χατηθπαναγιϊτου, Ρ. (2001). Θ Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν: Ηθτιματα οργάνωςθσ, ςχεδιαςμοφ και αξιολόγθςθ προγραμμάτων. Ακινα: Τυπωκιτω Γιϊργοσ Δαρδανόσ. Χρυςαφίδθσ, Κ. (2005). Βιωματικι-επικοινωνιακι διδαςκαλία: Θ ειςαγωγι μεκόδου project ςτο ςχολείο. Ακινα: Gutenberg. Β) Ξενόγλωςςθ Anderson, G., Boud, D., & Sampson, J. (2000). Learning contracts: A practical guide. London: Kogan Page. Black, P., & William, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education, 5, Bloom, B. S., Madaus, G. F., & Hasting, J. T. (1981). Evaluation to improve learning. New York: McGraw-Hill. Brookfield, S. (1986). Understanding and Facilitating Adult Learning. Milton Keynes: Open University Press. Brookfield, S. (1988). Training Educators of Adults. London: Routledge. Claxton, G., Atkinson, T., Osborn, M. and Wallace, M. (eds) (1996). Liberating the Learner. London: Routledge. Corder, N. (2002). Learning to Teach Adults. London: Routledge Falmer. Cunningham, J. B., & Eberle, T. (1993). Characteristics of the mentoring experience: A qualitative study. Personnel Review, 22(4), Curzon, L.B. (1997). Teaching in Further Education, An Outline of Principles and Practice. London: Cassell. Desforges, C. (1995). An Introduction to Teaching: Psychological Perspectives. Oxford: Blackwell. Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2002). The management and control of quality (5th ed.). Ohio: South- Western. Freire, P. (1972). Pedagogy of the Oppressed. Harmondsworth: Reguih. Galbraith, M. C. (1990). Adult Learning Methods. Malaber, Florida: Krieger. Giossi, S. (2009). The quality effect on workplace learning. In K. Athanassiadis, S. Giossi, & K. Christodoulopoulou (Ed.), 6th International Conference 'Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries collaboration' (pp ). Thessaloniki: ENEPROT. Giossi, S., & Valkanos, E. (2009). Ethical aspects of mentoring within organizations. 22th EBEN Annual Conference, Pathos for Ethics: Leadership, excellence and the quest for a sustainable future. Athens: EBEN. Huddleston, P. and Unwin, L. (1997). Teaching and Learning in Further Education. Diversity and change. London: Routledge. Jarvis, P. (1993). Adult and Continuing Education (3 rd edn). London: Routledge. Keegan, D. (2001). Οι βαςικζσ αρχζσ τθσ ανοικτισ και εξϋαποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. (Α. Μελίςτα, Trans.) Ακινα: Μεταίχμιο. 10

11 King, M., & Newmann, F. (2001). Building school capacity through professional development: Conceptual empirical considerations. The International Journal of Educational Management, 15(2), Knowles, M, S. (1980). The modern practice of Adult Education. Chicago: Association Press. Miller, A. (2004). Mentoring students and young people. London: Routledge. Noye, D., & Piveteau, J. (1999). Πρακτικόσ οδθγόσ του εκπαιδευτι. (Ε. Ηζθ, Trans.) Ακινα: Μεταίχμιο. Passmore, J. (n.d.). Coaching and mentoring-the role of exprience and sector knowledge. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring(Special issue), Race, P. (1999). Το εγχειρίδιο τθσ ανοικτισ εκπαίδευςθσ. (Ε. Ηζθ, Trans.) Ακινα: Μεταίχμιο. Reece, J. and Walker, S. (1997). Teaching Training and Learning (3 rd edn). Sunderland: Business Education Publishers. Smith, C. (1998). Adult Learning and Development: Perspectives from Educational Psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Sutherland, P. (ed). (1998). Adult Learning: A Reader. London: Kogan page. Teenant, M. (1996). Psychology and Adult Learning. London: Routledge. Tuijnman, A. and Kamp, M. (1992). Learning Across the Lifespan: theories, research, policies. Oxford: Pergamon Press. Walklin, L. (1990). Teaching and Learning in Further and Adult Education. Cheltenham: Stanley Thornes. 11

12 «ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Ευκφμιοσ Βαλκάνοσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν προςφορά ενόσ ολοκλθρωμζνου κφκλου κεματικϊν ενοτιτων ςε όλουσ εκείνουσ οι οποίοι επικυμοφν να αναπτφξουν και να διευρφνουν τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτζσ τουσ ςε κζματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ και τθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Επιχειρεί να διαμορφϊςει θγετικά ςτελζχθ που κα είναι απολφτωσ επαρκείσ γνϊςτεσ του ευρφτερου πλαιςίου μζςα ςτο οποίο λειτουργεί θ εκπαίδευςθ, ϊςτε να μποροφν να λειτουργοφν όςο πιο αποτελεςματικά γίνεται κατά τθν άςκθςθ του διευκυντικοφ ρόλου που αναλαμβάνουν. Ειδικότερα, ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να προετοιμάηει μελλοντικά διευκυντικά ςτελζχθ, τα οποία κα είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ διανοθτικοφ και πρακτικοφ χαρακτιρα προκλιςεισ τθσ οργάνωςθσ και τθσ διοίκθςθσ, όχι μόνο του ςθμερινοφ αλλά και του αυριανοφ ςχολείου, παρζχοντασ μια ςφγχρονθ κριτικι κεϊρθςθ για τθν εκπαιδευτικι διοίκθςθ τόςο ςε επίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ όςο και τθσ εκπαίδευςθσ γενικότερα. Στόχο του μακιματοσ αποτελεί θ προετοιμαςία διευκυντικϊν ςτελεχϊν για τθν απόκτθςθ των απαραίτθτων γνϊςεων, ςτάςεων και δεξιοτιτων, ϊςτε να ςυμβάλουν κετικά και αποτελεςματικά ςτθν αναμόρφωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, προκειμζνου αυτι να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ και απαιτιςεισ. Επιπρόςκετα, το μάκθμα ςτοχεφει να προςφζρει μζςω πρακτικϊν εφαρμογϊν ευκαιρίεσ εξάςκθςθσ ςε δεξιότθτεσ αποτελεςματικισ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ ςχολικϊν μονάδων, κακϊσ και να προωκιςει, όχι μόνο τθν εκπαιδευτικι ζρευνα ςε γενικό επίπεδο, αλλά κυρίωσ τθν ζρευνα ςε κζματα διοίκθςθσ και οργάνωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, όλοι όςοι κατζχουν κάποια διοικθτικι κζςθ ι ςτοχεφουν να αναρριχθκοφν ςε θγετικζσ κζςεισ ςτθ δθμόςια ι ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και εκείνοι που επικυμοφν να διευρφνουν τουσ ορίηοντζσ τουσ και να δραςτθριοποιθκοφν επιχειρθματικά ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, κα είναι ςε κζςθ να δίνουν λφςεισ ςτα ποικίλα προβλιματα που κακθμερινά προκφπτουν και απαιτοφν άμεςθ επίλυςι τουσ. Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι Με τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ οι εκπαιδευόμενοι-εσ κα είναι ςε κζςθ: Να ζρκουν ςε επαφι με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και να αποκτιςουν ςτζρεεσ γνωςτικζσ βάςεισ για το ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό αντικείμενο. Να αντιλθφκοφν τθ λειτουργία του ςχολείου ωσ ανοικτοφ ςυςτιματοσ εντόσ του ευρφτερου κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ αλλά και του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Να εμβακφνουν ϊςτε να αποκτιςουν γνϊςεισ για τισ λειτουργίεσ του προγραμματιςμοφ, τθσ οργάνωςθσ, τθσ θγεςίασ, του ελζγχου και τθσ διαδικαςίασ λιψεωσ αποφάςεων, αλλά και για τα γνωςτικά πεδία τθσ παρακίνθςθσ, τθσ επικοινωνίασ και του οργανωτικοφ κλίματοσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ. Να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν το διοικθτικό δίκαιο και τισ αρχζσ τθσ εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ. Να είναι ςε κζςθ να προβαίνουν ςτθν αποτελεςματικι διευκζτθςθ ςυγκροφςεων και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ 1. Η Διοίκθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Εκπαίδευςθσ Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ διοικθτικισ ςκζψθσ Αρχζσ γενικισ και εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ Μοντζλα διοικθτικισ οργάνωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ 12

13 2. Η χολικι Μονάδα και ο Εκπαιδευτικόσ Οργανιςμόσ ωσ Κοινωνικά υςτιματα Θ ζννοια και θ φφςθ του ςχολείου, διαφορετικζσ αντιλιψεισ Θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ Σο Ελλθνικό Εκπαιδευτικό Σφςτθμα και οι ςυντελεςτζσ τθσ εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ 3. Ο Προγραμματιςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ζννοια και ςθμαςία του ςχεδιαςμοφ - προγραμματιςμοφ Βαςικά ςτοιχεία του ςχεδιαςμοφ προγραμματιςμοφ Σχεδιαςμόσ - προγραμματιςμόσ και ελλθνικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα Διοίκθςθ με αντικειμενικοφσ ςκοποφσ (Μ.Β.Ο.) 4. Η Λιψθ Αποφάςεων ςτθν Εκπαίδευςθ Ζννοια και ςθμαςία Λιψθσ Αποφάςεων Διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων Είδθ αποφάςεων Λιψθ ομαδικϊν αποφάςεων ςτθ ςχολικι μονάδα / εκπαιδευτικό οργανιςμό 5. Η Οργάνωςθ και θ Διεφκυνςθ ςτθν Εκπαίδευςθ Ζννοια και ςθμαςία τθσ Οργάνωςθσ Δομι τθσ Οργάνωςθσ Συςτιματα Οργάνωςθσ Διεφκυνςθ Σχολικϊν Μονάδων και Εκπαιδευτικϊν Οργανιςμϊν 6. Ο Ζλεγχοσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ζννοια και ςπουδαιότθτα του ελζγχου Θ διαδικαςία του ελζγχου ςτθ ςχολικι μονάδα / εκπαιδευτικό οργανιςμό Χαρακτθριςτικά αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου 7. Σο Διοικθτικό Δίκαιο ςτθν Εκπαίδευςθ Ζννοια, πθγζσ και εφαρμογζσ του διοικθτικοφ δικαίου Αρχζσ που διζπουν τθ δράςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ: Αναλυτικι περιγραφι Νομοκετικι διάςταςθ του ςχολείου και του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ 8. Ο Διευκυντισ χολικισ Μονάδασ/ Εκπαιδευτικοφ Οργανιςμοφ και το ζργο του Κακικοντα διευκυντι ςχολικισ μονάδασ / εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ βάςει του νομοκετικοφ πλαιςίου Διοικθτικι δραςτθριότθτα του διευκυντι ςτθν πράξθ (ωσ οργανωτισ, ωσ επόπτθσ, ωσ εκπαιδευτισ, ωσ ςυντονιςτισ και ωσ ρυκμιςτισ λειτουργικϊν ηθτθμάτων) 9. υμμετοχικι διοίκθςθ ςτθν εκπαίδευςθ Οριςμόσ ςυμμετοχικισ διοίκθςθσ Το μοντζλο τθσ ςυμμετοχικισ διοίκθςθσ Ρροχποκζςεισ εφαρμογισ του ςυμμετοχικοφ μοντζλου διοίκθςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα Οργανωτικι δομι τθσ ςχολικισ μονάδασ που λειτουργεί με τισ αρχζσ τθσ ςυμμετοχικισ διοίκθςθσ 10. Η Παρακίνθςθ προςωπικοφ Ζννοια τθσ παρακίνθςθσ προςωπικοφ Θεωρίεσ παρακίνθςθσ Σχζςεισ μεταξφ παρακίνθςθσ και αποδοτικότθτασ 13

14 Ο ρόλοσ του διευκυντι ςχολικισ μονάδασ / εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ ςτθν παρακίνθςθ προςωπικοφ 11. Αντιμετϊπιςθ ςυγκροφςεων και επίλυςθ προβλθμάτων Ζννοια και περιεχόμενο των ςυγκροφςεων Τφποι ςυγκροφςεων Τρόποι επίλυςθσ προβλθμάτων και αντιμετϊπιςθ ςυγκροφςεων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ/ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ 12. Οικονομικά τθσ Εκπαίδευςθσ Θ ζννοια των οικονομικϊν τθσ εκπαίδευςθσ Εκπαίδευςθ και οικονομικι ανάπτυξθ Εκπαίδευςθ και κατανάλωςθ Διαχείριςθ των πόρων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ / εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ 4. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, παίξιμο ρόλων, προςομοιϊςεισ και ερμθνευτικι αναδυόμενων κεμάτων. 5. Θ/Υ, βιντεοπροτηζκτορασ, πίνακασ μαρκαδόρου, φωτοτυπθμζνο υλικό, προβολι ταινιϊν. 6. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: 1) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα 2) τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μίασ μεγάλθσ και μίασ μικρισ ςε ζκταςθ εργαςίασ και 3) Εξετάςεισ. Ε. Ενδεικτικι βιβλιογραφία Αγγελάκοσ, Κ. (2004). Διακεματικζσ προςεγγίςεισ τθσ γνϊςθσ ςτο ελλθνικό ςχολείο. Ακινα: Μεταίχμιο. Ακαναςςοφλα ζππα, Α. (2008). Εκπαιδευτικι διοίκθςθ και οργανωςιακι ςυμπεριφορά. Ακινα: Ζλλθν. Bush, T. & Middlewood, D. (2005). Organizational structures and roles. In Tony Bush and David Middlewood Leading and managing people in education. London: Sage. Δθμθτρόπουλοσ, Ε. (2003). Αποφάςεισ Λιψθ Αποφάςεων. Ακινα: Εκδόςεισ Γρθγόρθ. Καμπουρίδθσ, Γ. (2002). Οργάνωςθ και διοίκθςθ ςχολικϊν μονάδων. Ακινα: Κλειδάρικμοσ. Kowalski, T. J. (2005). Case Studies on Educational Administration (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. Matthews, J. L. & Crow, G. M. (2003). Being and Becoming a Principal. Role Conception for Contemporary Principals and Assistant Principals. Boston: Allyn & Bacon. Μιχόπουλοσ, Α. (2002). Εκπαιδευτικό Δίκαιο. Ακινα: Αυτοζκδοςθ. Μπρίνια, Β. (2008). Management εκπαιδευτικϊν μονάδων και εκπαίδευςθσ. Ακινα: Εκδόςεισ Σταμοφλθ. Ραπαγιάννθσ, Ν. Γ. (2004). Θ τζχνθ τθσ διοίκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Ακινα: Ζκδοςθ του ςυγγραφζα. Ραςιαρδισ, Ρ. (2012). Επιτυχθμζνοι διευκυντζσ ςχολείων. Ακινα: Εκδόςεισ Κων. Ραςιαρδισ, Ρ. και Ραςιαρδι, Γ. (2000). Αποτελεςματικά Σχολεία: Πραγματικότθτα ι Ουτοπία. Ακινα: Εκδόςεισ Gutenberg/Tυπωκιτω. Ρουλισ, Ρ. (2011). Εκπαιδευτικό δίκαιο και κεςμοί. Ακινα: Εκδόςεισ Σάκκουλασ. άπτθσ, Ν. (2007). Θγεςία και διοίκθςθ εκπαιδευτικϊν μονάδων. Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ. Σαϊτθσ, Χ. (2014). Μφθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα μυςτικά τθσ ςχολικισ θγεςίασ Σφγχρονεσ τάςεισ και πρακτικζσ. Ακινα. Σαϊτθσ, Χ. (2014). Ο διευκυντισ ςτο ςφγχρονο ςχολείο από τθ κεωρία ςτθν πράξθ. Ακινα. Σαϊτθσ, Χ. (2005). Οργάνωςθ και λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. Ακινα: Ιδιωτικι Ζκδοςθ. Σαϊτθσ, Χ. Α. (2005). Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Θεωρία και πράξθ. Ακινα. Τςικαλάκθ, Κ. (2009). Γυναικϊν διαδρομζσ ςτθ διοίκθςθ των ςχολικϊν μονάδων: Μια ποιοτικι διερεφνθςθ. Hoy Wayne and Miskel Cecil (2005). Educational Administration Theory, Research and Practice. McGraw Hill. 14

15 «ΗΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Βαςιλικι Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ Το μάκθμα αυτό αποςκοπεί ςτθν προςφορά ενόσ ολοκλθρωμζνου ειςαγωγικοφ κφκλου κεματικϊν γφρω από τθ φφςθ, τθν εννοιολογικι διαςτρωμάτωςθ και τθν αποςτολι τθσ θγεςίασ εντόσ του ευρφτερου πλαιςίου τθσ εκπαίδευςθσ. Το υποςτθρικτικό κεωρθτικό υπόβακρο προςφζρεται από διάφορεσ Επιςτιμεσ τθσ Εκπαίδευςθσ και θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν αποτφπωςθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ αξίασ τθσ θγεςίασ ςτο ςφγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και των προκλιςεων που αναδφονται εντόσ του πλαιςίου αυτοφ. Το μάκθμα ενδιαφζρεται για τθ διερεφνθςθ των επιμζρουσ εννοιολογικϊν ςχζςεων, τθν ανάπτυξθ τθσ κατανόθςθσ, τθσ αναγνϊριςθσ, τθσ ερμθνείασ και τθσ κριτικισ απζναντι ςε καταςτάςεισ και προβλιματα με ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν θγεςία. Στόχοσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ των εννοιϊν, των επιχειρθμάτων, των κεωριϊν αλλά και των προβλθμάτων που ανακφπτουν ςτο πεδίο τθσ ςφγχρονθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ και απαιτοφν τθν άςκθςθ και τθν αξιοποίθςθ θγετικϊν ικανοτιτων. Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι Να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ και ικανότθτεσ αναγνϊριςθσ, διάκριςθσ, χριςθσ και κριτικισ απόφανςθσ ςτα παρακάτω κζματα: 1. Το εννοιολογικό πεδίο τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ. 2. Τισ ςχζςεισ ςυγγζνειασ που αναπτφςςονται ανάμεςα ςτα διάφορα γνωςτικά επιςτθμονικά πεδία ωσ προσ τθ ςχζςθ τουσ με τθν εκπαιδευτικι θγεςία. 3. Τα χαρακτθριςτικά του θγζτθ. 4. Τισ φιλοςοφικζσ προχποκζςεισ για τθν εκπαιδευτικι θγεςία μζςα από τισ βαςικζσ παραδοςιακζσ αλλά και τισ ςφγχρονεσ φιλοςοφικζσ κεωρίεσ για τθν θγεςία. 5. Τα βαςικά κεωρθτικά μοντζλα για τθν εκπαιδευτικι θγεςία ςτο ςφγχρονο εκπαιδευτικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. 6. Τθ ςχζςθ θγεςίασ, ςχολικοφ κλίματοσ και ςχολικισ κουλτοφρασ. 7. Τθ ςχζςθ θγεςίασ, εκπαίδευςθσ και αποτελεςματικότθτασ. 8. Τθ ςχζςθ θγεςίασ και εκπαιδευτικισ πολιτικισ. 9. Τθν κατανόθςθ και ανάπτυξθ βαςικϊν ικανοτιτων θγεςίασ. 10. Τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν θγεςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ προκλιςεων και κρίςεων. Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ 1. Η θγεςία ςτθν εκπαίδευςθ Οριςμόσ, ιςτορία και εξζλιξθ του πεδίου Αποςαφθνίςεισ εννοιϊν και εννοιολογικϊν ςχζςεων 2. Σα χαρακτθριςτικά του Ηγζτθ Αυτογνωςία, αυτο-αναγνϊριςθ, αυτοκριτικι Διά βίου γνωςτικά ενδιαφζροντα Κατανόθςθ ςε εφροσ και βάκοσ Διαλεκτικι ςκζψθ (ανάλυςθ και ςφνκεςθ, πρωτοποριακι, δθμιουργικι και αποκλίνουςα ςκζψθ) Ειλικρίνεια και επικοινωνία Απουςία επικριτικότθτασ και άςκθςθ φρόνθςθσ Ρνευματικι εντιμότθτα και θκικι ακεραιότθτα (δζςμευςθ και αποφυγι ουδετερότθτασ) Κατεφκυνςθ, ςτοχοκεςία, οραματιςμόσ και μετάδοςθ οράματοσ Συνεργαςία και δθμιουργία ςυλλογικισ κουλτοφρασ Ανάπτυξθ προςωπικοφ και δθμιουργία προςωπικϊν ςχζςεων 15

16 3. Φιλοςοφικζσ προςεγγίςεισ και κεωρθτικά μοντζλα I Ραραδοςιακά μοντζλα θγεςίασ (Σωκράτθσ, Ρλάτωνασ, Αριςτοτζλθσ, Στωικοί, Επίκουροσ, Machiavelli, Hobbes, Kant, Rousseau, Hegel, Nietzsche) 4. Φιλοςοφικζσ προςεγγίςεισ και κεωρθτικά μοντζλα II Σφγχρονα μοντζλα θγεςίασ κετικιςμόσ, κριτικι κεωρία (Foster), κεωρία τθσ επικοινωνιακισ δράςθσ (Habermas), ερμθνευτικι (Gadamer), φεμινιςτικι κεωρία (Capper), κριτικόσ πραγματιςμόσ (Maxcy), μετα-μοντερνιςμόσ / μετα-δομιςμόσ (Capper, Derrida, Lyotard, Foucault, Bauman, Anderson, Grinberg, Critchley, Biesta, Miron, Fielding, Giroux, Butler) 5. Εκπαιδευτικι θγεςία Οριςμοί και εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ Μοντζλα εκπαιδευτικισ θγεςίασ Συναλλακτικι/διεκπεραιωτικι θγεςία (transactional) Μεταςχθματιςτικι θγεςία (transformational) Επιμεριςτικι θγεςία (shared or distributed) Αξιακι θγεςία (values-led) Κριτικι θγεςία (critical) Θγεςία, δθμιουργικότθτα και αποτελεςματικότθτα: Μία εφκραυςτθ και αναγκαία ιςορροπία: διεκπεραιωτικι και μεταςχθματιςτικι θγεςία 6. Ηγεςία, ςχολικό κλίμα και ςχολικι κουλτοφρα Οριςμοί και εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ Σχολικό κλίμα και ςχολικι κουλτοφρα Τα ςχολεία ωσ κοινότθτεσ Θ κουλτοφρα του ανικειν 7. Ηγεςία και αποτελεςματικά μθ αποτελεςματικά ςχολεία Αποτελεςματικότθτα και εκπαίδευςθ Θγεςία και αποτελεςματικά ςχολεία 8. Ηγεςία και εκπαιδευτικι πολιτικι Εκπαιδευτικι πολιτικι και πολιτικι φιλοςοφία Αποςαφθνίςεισ εννοιϊν και εννοιολογικϊν ςχζςεων Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ (φιλελεφκερθ, ςυντθρθτικι, νεοφιλελεφκερθ, προοδευτικι πραγματιςτικι, ςοςιαλιςτικι, κοινοτιςτικι, πλουραλιςτικι, κριτικι/μεταςχθματιςτικι) Θγεςία, εκπαιδευτικι πολιτικι και κυβερνθτικόσ ζλεγχοσ Θγεςία: Λογοδοςία, ςχολικι αυτονομία και αγορά Θγεςία, αυτονομία και επαγγελματικι παρρθςία 9. Ηγεςία και ανάπτυξθ ικανοτιτων Θγεςία και ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ και αυτονομίασ (μακθτϊν και προςωπικοφ) Θγεςία και ικανότθτεσ απόδοςθσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν Θγεςία και αποτελεςματικι διαχείριςθ αποτελεςματικι διαχείριςθ χρόνου, ομάδασ και άγχουσ Ραραδείγματα και εφαρμογζσ 10. Από τθ κεωρία ςτθν πράξθ Στρατθγικζσ θγεςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ προκλιςεων Στρατθγικζσ θγεςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ 1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, παίξιμο ρόλων, προςομοιϊςεισ και ερμθνευτικι αναδυόμενων κεμάτων. 16

17 2. Θ/Υ, βιντεοπροτηζκτορασ, πίνακασ μαρκαδόρου, φωτοτυπθμζνο υλικό, προβολι ταινιϊν. 3. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: 1) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα και 2) τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μεγάλθσ ςε ζκταςθ εργαςίασ. Ε. Ενδεικτικι Βιβλιογραφία Biesta, G.J.J. (1995). Postmodernism and the repoliticization of education. Interchange, 26, Cunningham, W. G. & Cordeiro P. A. (2003). Educational leadership: A problem-based approach. Boston: Allyn & Bacon. Campbell, R.F., Fleming, L., Newell, L.J., & Bennion, J.W. (1987). A history of thought and practice in educational administration. New York: Teachers College Press. Capper, C.A. (Ed). (1993). Educational administration in a pluralistic society. Albany, ΝY: SUNY Pres. Culbertson, J.A. (1983). Theory in educational administration: Echoes from critical thinkers. Educational Researcher, 12(10), Donmoyer, R., Imber, M., & Scheurich, J.J. (Eds). (1995). The knowledge base in educational administration: Multiple perspectives, Albany, NY: SUNY Press. English, F.W. (1994). Theory in educational administration. New York: Harper Collins. English, F.W. (1997). The cupboard is bare: The postmodern critique of educational Administration. Journal of School Leadership 7(1), English, F.W., (1998). The postmodern turn in educational administration: Apostrophic or catastrophic development?. Journal of School Leadership 8(5), Evers, C.W. & Lakomski, G. (1991). Knowing educational administration. Oxford: Pergamon Press. Foster, W. (1986). Paradigms and promises: New approaches to educational administration. Buffalo, NY: Prometheus Books. Getzels, J.W., Lipham, J.M., & Campbell, R.F. (1968). Educational administration as a social process. New York: Harper and Row. Hodgkinson, C. (1983). The philosophy of leadership. Oxford: Basil Blackwell. Hodgkinson, C. (1991). Educational leadership: The moral art. Albany, ΝY: SUNY Press. Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (1982). Educational administration theory, research, and practice. New York: Random House. Lunenburg, F. & Ornstein, A. (1991). Educational administration: Concepts and practices. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company. Maxcy, S. (1994). Postmodern school leadership: Meeting the crisis in educational administration. Westport, CT: Praeger. Maxcy, S. (1991). Educational leadership: A critical pragmatic perspective. New York: Bergin and Garvey. Maxcy, S. (1995). Democracy, chaos, and the new school order. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Mirón, L.F. (1996). The social construction of urban schooling: Situating the crisis. Cresskill, NJ: Hampton Press. Murphy J., and K.S Louis (Eds). (1999). Handbook of research on educational administration (2nd edition). San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. Palestini, R. H. (2002). Educational administration: Leading with the mind and heart. Lanham, MD: Scarecrow Education. Rost, J.C. (1991). Leadership for the twenty-first century. New York: Praeger. Stogdill, R. (1974). Handbook of leadership. New York: The Free Press. Usher, R. & Edwards, R. (1996). Postmodernism and education. London: Routledge. Wren, J. T. (1995). The leader s companion: Insights on leadership through the ages. New York: Simon & Schuster. 17

18 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΒϋΕΞΑΜΘΝΟΥ 18

19 «ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΙΑ» ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Μαρία Πλατςίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ Το μάκθμα αφορά ςτθν εμπεριςτατωμζνθ περιγραφι και ερμθνεία μιασ ςφγχρονθσ και πολφ δθμοφιλοφσ ζννοιασ, τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ (ΣΝ). Θ ΣΝ ζχει ενδιαφζρουςεσ εφαρμογζσ ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ και τθσ θγεςίασ. Ειδικότερα, το επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ προχποκζτει και απαιτεί τθν άςκθςθ ικανοτιτων ΣΝ. Στο μάκθμα αυτό κα γίνει μια αναλυτικι αναςκόπθςθ των πιο ςθμαντικϊν κεωρθτικϊν μοντζλων τθσ ΣΝ (π.χ., τα μοντζλα του Goleman, του Bar-On, των Mayer, Salovey, & Caruso, κ.ά.) κακϊσ και των τρόπων και των εργαλείων μζτρθςθσ τθσ ΣΝ ςτθ διεκνι και ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία. Τα παραπάνω κα ςυηθτθκοφν με αναφορά ςτθν κριτικι που αςκείται ςτον εννοιολογικό προςδιοριςμό, τθ μζτρθςθ και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ΣΝ. Μζςα από τθν αναςκόπθςθ ςφγχρονων ερευνθτικϊν δεδομζνων από τθ διεκνι και τθν ελλθνικι βιβλιογραφία, κα ςυηθτθκοφν οι ςχζςεισ τθσ ΣΝ με παράγοντεσ ατομικϊν διαφορϊν (όπωσ θ θλικία και το φφλο), με άλλεσ ψυχολογικζσ ζννοιεσ (όπωσ θ γνωςτικι νοθμοςφνθ και θ προςωπικότθτα), με διάφορεσ όψεισ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ (όπωσ θ ακαδθμαϊκι επίδοςθ, θ εργαςία και οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ), κ.ά. Θα ςυηθτθκοφν οι εφαρμογζσ διαφόρων διαςτάςεων τθσ ΣΝ ςτθν εργαςία, τθ διοικθτικι επιςτιμθ και τθν θγεςία και θ αποτελεςματικότθτά τουσ. Τζλοσ, κα εξεταςτοφν αναλυτικά και οι αρχζσ, οι τρόποι εφαρμογισ και τα αποτελζςματα προγραμμάτων ανάπτυξθσ τθσ ΣΝ που εφαρμόηονται ςε διάφορα εργαςιακά πλαίςια. Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι Να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ, κριτικι κεϊρθςθ, πρακτικι-βιωματικι εμπειρία και ερευνθτικζσ ικανότθτεσ ςτα παρακάτω κζματα: 1. Εννοιολογικοί και λειτουργικοί οριςμοί τθσ ΣΝ 2. Θεωρθτικά μοντζλα, τρόποι μζτρθςθσ, κριτικι ςτθν ζννοια τθσ ΣΝ 3. Εφαρμογι τθσ ΣΝ ςτο επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ: το δζον και το είναι 4. Συναιςκθματικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά και ικανότθτεσ του αποτελεςματικοφ θγζτθ ςτθ κεωρία και τθν πράξθ 5. Διοικϊντασ ζναν εκπαιδευτικό οργανιςμό με ΣΝ 6. Ρρογράμματα άςκθςθσ τθσ ΣΝ Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ 1. υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ: μια δθμοφιλισ αλλά αμφιλεγόμενθ ζννοια Εννοιολογικι προςζγγιςθ Ρρόδρομοι τθσ ζννοιασ Θ διαμόρφωςθ τθσ ςφγχρονθσ ζννοιασ 2. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ Ταξινόμθςθ των μοντζλων για τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ωσ μια γνωςτικι ικανότθτα (Mayer, Salovey & Carouso) Θ ςυναιςκθματικι και κοινωνικι νοθμοςφνθ (Bar-On) Θ ςυναιςκθματικι επάρκεια (Goleman) Νεότερα μοντζλα για τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ 19

20 3. Σρόποι μζτρθςθσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ Θ αντικειμενικι και θ αντιλθπτι ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ Αυτοαναφορζσ Αναφορζσ άλλων (360-degree tests ι ετεροαναφορζσ) Αντικειμενικι μζτρθςθ ικανοτιτων Συγκριτικι κεϊρθςθ των μεκόδων μζτρθςθσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ 4. Ψυχομετρικά εργαλεία ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ Κλίμακεσ και ερωτθματολόγια Τεςτ μζτρθςθσ ικανοτιτων τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ 5. Πϊσ θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ςχετίηεται με τθν εργαςία; Θ εφαρμογι ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν ικανοτιτων ςτθν εργαςία Θ πρόβλεψθ τθσ εργαςιακισ απόδοςθσ Εργαςιακι εξουκζνωςθ, δζςμευςθ και ικανοποίθςθ από τθν εργαςία 6. υναιςκθματικι νοθμοςφνθ και Ηγεςία Μοντζλα θγεςίασ Θ χαριςματικι, θ οραματιςτικι και θ μεταςχθματιςτικι θγεςία Το προφίλ του ςφγχρονου θγετικοφ ςτελζχουσ Θγζτθσ, Διευκυντισ και Μάνατηερ Ο ρόλοσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ςτθν αποτελεςματικι θγεςία 7. υναιςκθματικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά και ικανότθτεσ του αποτελεςματικοφ θγζτθ Τρόποι θγεςίασ με και χωρίσ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ Συμπεριφορζσ του ςυναιςκθματικά νοιμονοσ θγζτθ 8. Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ Συναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ ικανότθτεσ των Διευκυντϊν Σφγχρονεσ μορφζσ θγεςίασ ςτο ςχολείο Διοικϊντασ με ςυναίςκθμα: εμπόδιο ι ευκαιρία; 9. Η ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ςτθ ςχολικι κοινότθτα Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ των εκπαιδευτικϊν Απόψεισ των μακθτϊν και των γονζων γα τισ ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ ικανότθτεσ του καλοφ εκπαιδευτικοφ 10. Βιματα προσ ζναν καλφτερο τρόπο θγεςίασ Ρρογράμματα ανάπτυξθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ Θετικά αποτελζςματα από τθν εφαρμογι των προγραμμάτων Θ αμφιςβιτθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των προγραμμάτων Βαςικζσ αρχζσ για τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ 1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ. 2. Διδαςκαλία με τθ χριςθ ΤΡΕ. 3. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: 1) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα, 2) τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μιασ ομαδικισ εργαςίασ και 3) τθν εκπόνθςθ μιασ ατομικισ εργαςίασ. Ε. Ενδεικτικι βιβλιογραφία Antonakis, J. (2004). On why "emotional intelligence" will not predict leadership effectiveness beyond IQ or the "big five": An extension and rejoinder. Organisational Analysis, 12(2), Antonakis, J., Ashkanasy, N. M., & Dasborough, M. T. (2009). Does leadership need emotional intelligence? The Leadership Quarterly, 20 (2), Ashkanasy, N. M., & Dasborough, M. T. (2003). Emotional awareness and emotional intelligence in leadership teaching. Journal of Education for Business, 79,

21 Ashkanasy, N. M., & Tse, B. (2000). Transformational leadership as management of emotion: A conceptual review. In N. M. Ashkanasy, C. E. J. Härtel, & W. Zerbe, (Eds.) Emotions in the Workplace: Research, Theory, and Practice (pp ). Westport, CT: Quorum Books. Bar-On, R. (2004). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Rationale, description and psychometric properties. In G. Geher (Ed.), Measuring emotional intelligence: Common ground and controversy (pp ). New York, NY: Nova Science Publishers. Bar-On, R. (2005). The impact of emotional intelligence on subjective well-being. Perspectives in Education, 23 (2), Bar-On, R., & Parker, J. D. A. (Eds.) (2000α). Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Jossey-Bass. Caruso, D. R., & Salovey, P. (2004). The Emotionally Intelligent Manager: How to Develop and Use the Four Key Emotional Skills of Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Chrysafi, Α. & Platsidou, Μ. (2012). Do emotionally clever and work engaged managers influence job satisfaction of their employees? Advances in Business-Related Scientific Research Conference Proceedings. Venice: ABSRC Ciarrochi, J., Forgas, J. P., & Mayer, J. D. (Eds.) (2006). Emotional Intelligence in Everyday Life. New York: Psychology Press. Geijsel, F., Sleegers, P., Leithwood, K., & Jantzi, D. (2003). Transformational leadership effects on teachers commitment and effort toward school reform. Journal of Educational Administration, 41(3), G e o r g e, J. (2000). Emotions and leadership: The role of emotional intelligence. Human Relations, 53, Goleman (1998). Θ Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ ςτο Χϊρο τθσ Εργαςίασ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. Goleman Daniel, Boyatzis Richard & McKee Annie (2002). Ο Νζοσ Θγζτθσ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. Kafetsios, K., Maridaki-Kassotaki, A., Zammuner, V. L., Zampetakis, L. A., & Vouzas, F. (2009a). Emotional intelligence ability and traits in different career paths. Journal of Career Assessment, 3. Matthews, G., Roberts, R. D., & Zeidner, M. (2004). Seven myths about emotional intelligence. Psychological Inquiry, 15, Mayer, J. D., Roberts, R. D., & Barsade, S. G. (2008). Human abilities: Emotional intelligence. Annual Review of Psychology, 59, Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, M. (2009). Increasing emotional intelligence: (How) is it possible? Personality and Individual Differences, 47, Panju, M. (2008). Seven Successful Strategies to Promote Emotional Intelligence in the Classroom. London: Continuum. Petrides, K. V., Furnham, A., & Frederickson, N. (2004). Emotional intelligence. The Psychologist, 17, Ρλατςίδου, Μ. (2004). Συναιςκθματικι νοθμοςφνθ: Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ μιασ παλιάσ ζννοιασ. Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, 1, Ρλατςίδου, Μ. (2006). Ο λειτουργικόσ ρόλοσ τθσ αντιλαμβανόμενθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ςτο ςφςτθμα του εαυτοφ. Στο Ε. Συγκολλίτου (Επιμ. Ζκδ.), Θ Ζννοια του Εαυτοφ και λειτουργικότθτα ςτο Σχολείο (ς ). Θεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Κυριακίδθ. Ρλατςίδου, Μ. (2010). Θ Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ: Θεωρθτικά μοντζλα, τρόποι μζτρθςθσ και εφαρμογζσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν εργαςία. Ακινα: Τυπωκιτω. Platsidou, M. (2010). Trait emotional intelligence of Greek special education teachers in relation to burnout and job satisfaction. School Psychology International, 31 (1), Platsidou, M. (2013).Trait emotional intelligence predicts happiness, but how? An empirical study in adolescents and young adults. International Journal of Well-being, 3(2), Weare, K., & Gray, G. (2000). Θ Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ και Συναιςκθματικισ Υγείασ ςτο Σχολείο. Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικοφσ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. Zeidner, M., Matthews, G., & Roberts, R. D (2004). Emotional intelligence in the workplace: a critical review. Applied Psychology: An International Review, 53 (3),

22 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ» ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Βαςιλικι Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ Το μάκθμα αυτό αποςκοπεί ςτθν προςφορά ενόσ ολοκλθρωμζνου κφκλου κεματικϊν γφρω από τθ ςχζςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ θγεςίασ με τθν θκικι. Το υποςτθρικτικό κεωρθτικό υπόβακρο προςφζρεται από τθν Θκικι Φιλοςοφία και θ ζμφαςθ δίνεται ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςχζςθσ τθσ θκικισ με τθν εκπαίδευςθ και τθν θγεςία ςτισ ςφγχρονεσ ςυνκικεσ τθσ κοινωνικισ πολυπλοκότθτασ, τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και τθσ εργαςιακισ εντατικοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ και των προςτακτικϊν που αναδφονται εντόσ του πλαιςίου αυτοφ. Το μάκθμα ενδιαφζρεται για τθ διερεφνθςθ των επιμζρουσ εννοιολογικϊν ςχζςεων, τθν ανάπτυξθ τθσ κατανόθςθσ, τθσ ερμθνείασ και τθσ κριτικισ απζναντι ςε καταςτάςεισ με θκικι ςθμαςία και βαρφτθτα και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, για τθν αντιμετϊπιςθ θκικϊν διλθμμάτων, προκλιςεων και κρίςεων. Στόχοσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ των εννοιϊν, των επιχειρθμάτων, των κεωριϊν αλλά και των προβλθμάτων που ανακφπτουν ςτο πεδίο τθσ ςφγχρονθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ και απαιτοφν θκικι ανταπόκριςθ κακϊσ και θ καλλιζργεια των ικανοτιτων που ςυμβάλλουν καταλυτικά ςτθν επιτυχι θκικι ανταπόκριςθ. Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι Να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ και ικανότθτεσ αναγνϊριςθσ, διάκριςθσ, χριςθσ και κριτικισ απόφανςθσ ςτα παρακάτω κζματα: 1. Το εννοιολογικό πεδίο τθσ παραδοςιακισ και ςφγχρονθσ θκικισ αξιολογίασ. 2. Το ςφγχρονο εννοιολογικό και ερευνθτικό πεδίο τθσ θκικισ ςκζψθσ και φιλοςοφίασ και των ςχζςεων και ςυνεργαςιϊν που αναπτφςςονται ανάμεςα ςε αυτζσ και τθ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι θγεςία. 3. Τισ βαςικζσ παραδοςιακζσ αλλά τισ και τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ για τθν εφαρμογι των θκικϊν αρχϊν ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 4. Τθν θκικι τθσ επικοινωνίασ, τθσ αναγνϊριςθσ και των εργαςιακϊν ςχζςεων. 5. Τθ ςχζςθ τθσ θγεςίασ με τθ ςφγχρονθ κοινωνικι πολυπλοκότθτα ωσ προσ α) τθν κουλτοφρα και τθν πολυ-πολιτιςμικότθτα, β) τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ και τισ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ και γ) τισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ γφρω από κζματα φφλου, ταυτότθτασ και ειδικισ αγωγισ. 6. Τθ ςχζςθ τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ με τθ δθμοκρατία και τθν πολιτικι εκπαίδευςθ. 7. Τθ κζςθ και το ρόλο του ςχολείου και των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν ςε ςχζςθ με κζματα κοινωνικισ ςυνοχισ και κοινωνικισ αποδόμθςθσ. 8. Τθ ςχζςθ εκπαιδευτικισ θγεςίασ, παγκοςμιοποίθςθσ και διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτασ. Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ 1. Εκπαίδευςθ, θγεςία και θκικι Οριςμόσ του πεδίου Οριςμοί, αποςαφθνίςεισ εννοιϊν και ςχζςεων Θγεςία και αξιολογία Θ εφαρμογι των θκικϊν αρχϊν ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον Θ θκικι των δικαιωμάτων Θγεςία και εκπαιδευτικζσ αξίεσ 22

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 71. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Ζγεζία ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 71. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Ζγεζία ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 71 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Ζγεζία ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Διηζάβεη Κνπλνπγέξε Πεηζεηάθε Νίθνο Μαληαδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3) ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλοσ Μαθήματοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ.

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Τα Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2010, 9-11/7 Τα χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 24, 25

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards EΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Διοργάνωςθ 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards 4. Αναλυτικι Περιγραφι κατθγοριϊν 5. τάδια Αξιολόγθςθσ 6. Κριτιρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικά. Ενότητα ΣΤ: Διαχείριση Σχολικής Τάξης. Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Παιδαγωγικά. Ενότητα ΣΤ: Διαχείριση Σχολικής Τάξης. Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Παιδαγωγικά Ενότητα ΣΤ: Διαχείριση Σχολικής Τάξης Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Περιεχόμενα ενότητας Ψυχολογική κατάσταση Μαθησιακές Δυσκολίες, Αποκλίνουσες Συμπεριφορές

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 18110 ΣΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ Υποχρεωτικά Δ Ζτοσ Ζτοσ Υποχρεωτικά Β Ζτοσ Υποχρεωτικά Α Ζτοσ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ Υποχρεωτικά Γ ΝΟΜ 105 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ του Δικαίου ( A Εξάμθνο) 5 ΝΟΜ 113 Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση Διδακτορικι

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015 Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της Σφλλογοσ Διπλωματοφχων ΣΕΜΦΕ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Δεξιότθτεσ και Ικανότθτεσ του Αποφοίτου τθσ ΣΕΜΦΕ Το προπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 Διευκυντισ : ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ

Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Κ. Αγγελίδου Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Κάκια Αγγελίδου University of Nottingham Kakiag@globalsoftmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα