ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΓΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

2 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑϋΕΞΑΜΘΝΟΥ 2

3 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Ακθνά Α. ιπθτάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ Οι επιμζρουσ ενότθτεσ του μακιματοσ αποςκοποφν ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε ςτο πλαίςιο των Διεκνϊν Οργανιςμϊν. Συγχρόνωσ, ςκοπόσ είναι να παρακολουκιςουν τθ δυναμικι παρουςία τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα κακϊσ και τθν εξζλιξθ των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθ Δια βίου Μάκθςθ. Συγχρόνωσ, είναι ενδιαφζρον να γνωρίςουν οι ςυμμετζχοντεσ και τθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι πολιτικι άλλων χωρϊν, μζςα από καλζσ πρακτικζσ και ςυγκριτικζσ προςεγγίςεισ. Το μάκθμα, επίςθσ, αποςκοπεί να προςδϊςει γνϊςεισ για τθ ςχζςθ του ςχεδιαςμοφ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν με τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθ λειτουργία τθσ αγοράσ εργαςίασ, δίνοντασ ζμφαςθ και ςτθν πολυπλοκότθτα των μορφϊν χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ Δια βίου Μάκθςθσ. Κατ αυτό τον τρόπο οι φοιτθτζσ/τριεσ κα μποροφν να κατανοοφν τθν οικονομικι διάςταςθ των επιμζρουσ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν, κακϊσ και τθν ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ των επιλογϊν χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ. Ραράλλθλα, αναλφονται οι εκφάνςεισ τθσ ελλθνικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που αφοροφν τθ διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι του οργανωςιακοφ-λειτουργικοφ μοντζλου θγεςίασ ςτισ διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ και ςε όλουσ τουσ τφπουσ μάκθςθσ. Επίςθσ, παρουςιάηονται οι ζννοιεσ τθσ ποιότθτασ και τθσ πιςτοποίθςθσ και οι προοπτικζσ μακροπρόκεςμθσ αξιοποίθςισ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ, ενϊ παράλλθλα αναδεικνφονται οι ςφγχρονεσ προκλιςεισ για τθν εκπαιδευτικι θγεςία προσ τθν κατεφκυνςθ ενόσ αποτελεςματικότερου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Οι ενότθτεσ, τζλοσ, αποςκοποφν ςτθν επαφι των φοιτθτϊν/τριϊν με τθν ζννοια τθσ καινοτομίασ ςτθν εκπαίδευςθ και τθ διερεφνθςθ των πτυχϊν τθσ. Είναι ςθμαντικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ και τα μελλοντικά ςτελζχθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ να κατανοιςουν τισ διαςτάςεισ τθσ και να είναι ςε κζςθ να εκτιμιςουν και να αξιολογιςουν τισ κριτικζσ διαφοροποιιςεισ ανάμεςα ςε διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ καινοτομιϊν ςτθν εκπαίδευςθ. Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι Ριο ςυγκεκριμζνα, το μάκθμα επιδιϊκει οι φοιτθτζσ/τριεσ: να κατανοιςουν εννοιολογικά το πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τθσ Δια βίου Μάκθςθσ κακϊσ και τθ ςυμβολι των Διεκνϊν Οργανιςμϊν ςτθ διαμόρφωςι του, να γνωρίςουν τθ διαχρονικότθτα και τισ μεταλλαγζσ του κεςμοφ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και το ζργο και τα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτι ενθλίκων, να παρακολουκιςουν τθν πορεία ανάπτυξθσ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τθ Δια βίου Μάκθςθ, όπωσ αυτι εφαρμόηεται μζςα από τα αντίςτοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, μζχρι το 2020, να ενθμερωκοφν για τισ παρεμβάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ Δια βίου Μάκθςθσ και τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα μζχρι το 2020, να διαπιςτϊςουν τυχόν ομοιότθτεσ ι και διαφορζσ με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι άλλων χωρϊν για τθ Δια βίου Μάκθςθ, μζςα από ςυγκριτικά δεδομζνα. να κατανοιςουν τθν οικονομικι διάςταςθ των υιοκετοφμενων εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν, να γνωρίςουν τθ μζκοδο ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ, κατά τθ διαδικαςία επιλογϊν χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ Δια βίου Μάκθςθσ, να αναγνωρίςουν τισ διαφορετικζσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ Δια βίου Μάκθςθσ και τουσ μθχανιςμοφσ λειτουργίασ τουσ, να αναγνωρίςουν τουσ ρόλουσ όλων των εμπλεκόμενων μερϊν ςτθ ςχζςθ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν και οικονομίασ αγοράσ εργαςίασ, να είναι ςε κζςθ να περιγράφουν το οργανωςιακό-λειτουργικό μοντζλο θγεςίασ που εφαρμόηεται ςτισ διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ και τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ μάκθςθσ, 3

4 να γνωρίςουν τουσ κυριότερουσ μθχανιςμοφσ και τα εργαλεία για τθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ πιςτοποίθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ, να προςεγγίςουν τουσ ςθμαντικότερουσ τρόπουσ ςυμμετοχισ των κεντρικϊν και των αποκεντρωμζνων δομϊν εξουςίασ ςτθν άςκθςθ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και θγεςίασ και να ςυμβάλουν με τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ ςτθν εξεφρεςθ τρόπων διαχείριςθσ των μελλοντικϊν προκλιςεων, να κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα ειςαγωγισ καινοτομιϊν ςτθν εκπαίδευςθ ωσ αποτζλεςμα των ςφγχρονων επιταγϊν λειτουργίασ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςε παγκόςμιο επίπεδο, να κατανοιςουν τουσ παράγοντεσ που δρουν ωσ ενιςχυτζσ ι ωσ αναςτολείσ ςτθ διαδικαςία ειςαγωγισ και εφαρμογισ καινοτομιϊν, ςε ςυνάρτθςθ και με τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςυντελεςτζσ (stakeholders)και, τζλοσ, να αςκθκοφν ςτθν επιτζλεςθ ρόλων ςχετικϊν με το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι καινοτομιϊν ςτθν εκπαίδευςθ, μζςω τθσ επαφισ τουσ με μελζτεσ περίπτωςθσ (case studies). Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ Θεματικοί Άξονεσ - ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ - ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ 1. Θεωρθτικό πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων Εννοιολογικι αποςαφινιςθ του πεδίου: - τυπικι, μθ τυπικι εκπαίδευςθ, άτυπθ μάκθςθ, - εκπαίδευςθ ενθλίκων, ςυνεχισ εκπαίδευςθ, εναλλαςςόμενθ εκπαίδευςθ, ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, δια βίου μάκθςθ, κοινωνία τθσ γνϊςθσ Θ ςυμβολι των Διεκνϊν Οργανιςμϊν: - Ο.Θ.Ε. ΟΥΝΕΣΚΟ, Ο.Ο.Σ.Α., Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Θεματικοί άξονεσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων: - βαςικι παιδεία, ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, αξιοποίθςθ ελεφκερου χρόνου 2. Η δυναμικι πορεία τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα Θ διαχρονικότθτα και οι μεταλλαγζσ του κεςμοφ Θ ανάπτυξθ των ςφγχρονων φορζων παροχισ δια βίου εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ Ο ρόλοσ και τα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτι ενθλίκων και το ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικισ επάρκειάσ του 3. Πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ Δια βίου Μάκθςθ ( ) Θ κεμελίωςθ των γενικϊν αρχϊν Θ ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ για τθ δια βίου μάκθςθ Από τθ δια βίου μάκθςθ ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ Οι νζεσ προτεραιότθτεσ για τθ δια βίου μάκθςθ Θ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» 4. Ελλθνικι εκπαιδευτικι πολιτικι και το οργανωςιακό μοντζλο θγεςίασ Θ Ελλθνικι πολιτικι για τθν εκπαίδευςθ ςε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια) και τφπουσ μάκθςθσ (τυπικι, μθ τυπικι και άτυπθ) με ζμφαςθ ςτο οργανωςιακό - λειτουργικό μοντζλο θγεςίασ. Ροιότθτα, πιςτοποίθςθ και εκπαιδευτικι θγεςία. Ηθτιματα ποιότθτασ και πιςτοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και οι νζεσ προκλιςεισ για τθν εκπαιδευτικι θγεςία. Ο ρόλοσ τθσ κεντρικισ εξουςίασ και των αποκεντρωμζνων φορζων άςκθςθσ πολιτικισ (και θγεςίασ) ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ των δράςεων. 4

5 5. Η ζννοια τθσ καινοτομίασ Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ καινοτομίασ / Χαρακτθριςτικά και τφποι καινοτομιϊν Ραράγοντεσ και ςυνκικεσ ειςαγωγισ καινοτομιϊν Ραράγοντεσ επιτυχοφσ και ανεπιτυχοφσ ειςαγωγισ καινοτομιϊν Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι καινοτομιϊν Εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ειςαγωγι καινοτομιϊν Αρχζσ και αντιςτάςεισ 6. Ηγεςία, διεφκυνςθ ςχολικισ μονάδασ και ειςαγωγι καινοτομιϊν 7. Οι καινοτομίεσ ςτθν εκπαίδευςθ Εκπαιδευτικόσ και ειςαγωγι καινοτομιϊν Μακθτζσ και ειςαγωγι καινοτομιϊν Αναλυτικά προγράμματα και ειςαγωγι καινοτομιϊν 8. Σα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ( ) Τα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα ( ) Τα νζα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα ( ) Τα ςφγχρονα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα ( ) 9. Η ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ Δια βίου Μάκθςθσ ςτθν Ελλάδα Οι παρεμβάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ενίςχυςθ του κεςμοφ ςτθν Ελλάδα ( ) Ο ρόλοσ των Διαρκρωτικϊν Ταμείων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Τα τρία ελλθνικά Κοινοτικά Ρλαίςια Στιριξθσ ( ) Το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ -ΕΣΡΑ ( ) Θ νζα προγραμματικι περίοδοσ ( ) 10. Εκπαιδευτικι πολιτικι και αγορά εργαςίασ Σχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ για τθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ Το εκνικό ςφςτθμα ςφνδεςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) Σχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και οικονομικι ανάπτυξθ Σχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και πολιτικζσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ Ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων ςτθ διαςφνδεςθ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. 11. Μορφζσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ Ειςαγωγι ςτθν ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ από τθν ζνταςθ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ. Μορφζσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ: κοινοτικοί πόροι εκνικοί πόροι ιδιωτικοί πόροι Φορείσ και μθχανιςμοί ςχεδιαςμοφ και εποπτείασ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ. Αξιολόγθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθ δια βίου μάκθςθσ. 12. Η εκπαιδευτικι πολιτικι άλλων χωρϊν για τθ Δια βίου Μάκθςθ Συγκριτικζσ προςεγγίςεισ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ άλλων χωρϊν Καλζσ πρακτικζσ άλλων χωρϊν 13. Αξιολόγθςθ του μακιματοσ Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ 1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, ερμθνευτικι και κριτικι προςζγγιςθ αναδυόμενων κεμάτων. 2. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: α) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα, β) τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μεγάλθσ ςε ζκταςθ εργαςίασ και γ) με γραπτι εξζταςθ ςτο πλαίςιο τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ. 5

6 Ε. Ενδεικτικι βιβλιογραφία Αγγελίδθσ, Ρ. & Μαυροειδισ, Γ. (επιμ). (2004) Εκπαιδευτικζσ καινοτομίεσ για το ςχολείο του μζλλοντοσ. Τόμοσ Α και Β, Ακινα : Gutenberg. Bucht, B., (1995). Education and employment. O.E.C.D. Carnoy, M., (1995). International encyclopedia of economics of education. Oxford: Pergamon. Coates, M. (2010). Shaping a new educational landscape: exploring possibilities for education in the 21st century. London, England: Continuum. Cohn, E., Geske, T., (1990). The economics of education. Oxford: Pergamon. Day, C. (2000). Leading Schools in Time of Change. London : Open University Press. Durrant, J. and Holden, G. (2005). Teachers Leading Change. London: Paul Chapman Educational Publishing. Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ », (2014). Fullan, M. (1997). The Challenge of School Change. London : Corwin Press. Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). Ο νζοσ θγζτθσ. Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα. Hall, E.G. and Hord, M. S. (2002). Implementing Change : Principals, Patterns and Potholes. London: Allyn & Bacon. James, C. and Connolly, U. (2000). Effective Change in School. London : Routledge Falmer. Johnson, D. (2005). Sustaining Change in Schools : How to overcome differences and focus on quality. London : Association for Supervision & Curriculum Deve. Jossey-Bass Inc (eds.) (2007). The Jossey-Bass reader on educational leadership. San Francisco, CA: Jossey- Bass. Κανελλόπουλοσ Κ., Ραπακωνςταντίνου Ρ., (2005). Οικονομικζσ διαςτάςεισ τθσ κατάρτιςθσ ενθλίκων. ΚΕΡΕ. Καρατηιά-Σταυλιϊτθ, Ε. & Λαμπρόπουλοσ, Χ. (2006). Αξιολόγθςθ, αποτελεςματικότθτα και ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ : εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ και οικονομία. Ακινα: Gutenberg. Κυριαηισ, Α. & Αςδεράκθ, Φ. (2012). Διακυβζρνθςθ και Θγεςία ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ: Ο ρόλοσ του Ρρφτανθ. Στον τιμθτικό τόμο Σωτθρίου Καρβοφνθ, Κζντρο Ερευνϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ, McMahon, W. (1990). Education and development: measuring the social benefits. Oxford University Press. Morrison, K. (1998). Management theories for educational change. London : Paul Chapman Educational Publishing. Μπελαδάκθσ, Μ. (2009). Αποκζντρωςθ ςτθν Εκπαίδευςθ. Μφκοσ ι πραγματικότθτα; Δθμόςιοσ Τομζασ, τ. 259, Μπουραντάσ, Δ. (2005) Θγεςία. Ακινα : Κριτικι. Νικολαΐδου, Μ. (2012). Εκπαιδευτικι θγεςία: ε, και; : χαρτογραφϊντασ το πεδίο τθσ θγεςίασ ςτθν εκπαίδευςθ : από τθ κεωρία ςτθν ζρευνα και ςτθν πρακτικι. Ακινα: Κων. Νόμοσ 3369 «Συςτθματοποίθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ», τθσ 6 θσ Ιουλίου 2005 (ΦΕΚ 171 τ. Αϋ). Νόμοσ 3879 «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ», τθσ 21 θσ Σεπτεμβρίου 2010 (ΦΕΚ 163 τ. Α ). Ραςιαρδισ, Ρ. (2004). Εκπαιδευτικι θγεςία: Από τθν περίοδο τθσ ευμενοφσ αδιαφορίασ ςτθ ςφγχρονθ εποχι. Ακινα: Μεταίχμιο. Ραςιαρδισ, Ρ. (2012). Επιτυχθμζνοι διευκυντζσ ςχολείων: διεκνείσ ερευνθτικζσ τάςεισ και θ ελλθνικι πραγματικότθτα. Ακινα: Κων. Peter Jarvis (2007). Οι Θεμελιωτζσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Ακινα: Εκδόςεισ Μεταίχμιο. Σαΐτθ, Α., (2000). Εκπαίδευςθ και οικονομικι ανάπτυξθ. Τυπωκιτω, 2000 Σαΐτθ, Α. & Σαΐτθσ, Χρ. (2011). Ειςαγωγι ςτθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ακινα. Σιπθτάνου, Α. (1998). Ο αναλφαβθτιςμόσ ςτθν Ελλάδα: θ διαχρονικότθτα και οι μεταλλαγζσ του προβλιματοσ.- Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ. Σιπθτάνου Α. (2011). Πάολο Φρζιρε Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ωσ πράξθ απελευκζρωςθσ. Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ. Σιπθτάνου Α. (2014). Ρολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ δια βίου μάκθςθ: Θ πορεία-οι κεςμοί-οι εφαρμογζσ. Θεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 6

7 Σιπθτάνου Α. (2014). Το ηιτθμα του εγγραμματιςμοφ ςτθ ςφγχρονθ εποχι ( ). Θεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. Spring J., (1998). Education and the rise of the global economy. Mahwah, NJ:Erlbaum Associates. Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M., (2003). The financing of vocational education and training in Greece, financing portrait. Cedefop. Williams, B. (1997). Twelve Roles of Facilitators for School Change. London : Corwin Press Υπουργείο Εργαςίασ (2014). Ζκκεςθ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ (ex ante evaluation) του Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ Υπουργικι Απόφαςθ ΓΡ/20082 «Σφςτθμα πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικισ επάρκειασ εκπαιδευτϊν ενθλίκων τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ» (ΦΕΚ 2844/ ) Ψαχαρόπουλοσ, Γ.(1999). Οικονομικι τθσ Εκπαίδευςθσ. Ακινα: Εκδόςεισ Ραπαηιςθ. 7

8 «ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ» ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Ευκφμιοσ Βαλκάνοσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ Το μάκθμα αυτό αποςκοπεί ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ των μεκόδων διδαςκαλίασ που προςφζρονται κυρίωσ ςτα πλαίςια τθσ μακθτοκεντρικισ προςζγγιςθσ και τθσ νζασ κουλτοφρασ μάκθςθσ με ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ καινοτομίασ. Οι επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ ζχουν επιλεγεί με κριτιριο να ςυμπεριλάβουν το μεγαλφτερο μζροσ των ςφγχρονων αντιλιψεων μάκθςθσ και των ςτρατθγικϊν ανάπτυξθσ αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ διδακτικζσ μεκόδουσ που βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, επιχειρθματικϊν και θγετικϊν ικανοτιτων. Θα παρουςιαςτοφν ςφγχρονεσ μζκοδοι μεταξφ των οποίων θ ζρευνα δράςθσ, θ μζκοδοσ project και οι βιωματικζσ ςυμμετοχικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ. Επιπλζον, κα αναλυκεί ο ρόλοσ τθσ τεχνολογίασ, κακϊσ και θ ςθμαςία τθσ αυτοδιαχειριηόμενθσ και αυτοδιοικοφμενθσ μάκθςθσ. Θα παρουςιαςτοφν θ τυπολογία και τα μοντζλα τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, προςεγγίηοντασ ολιςτικά τθ διδακτικι πράξθ, τισ μεκόδουσ, τουσ ςτόχουσ και τα μακθςιακά αποτελζςματα. Το πλεονζκτθμα του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι ότι το κεωρθτικό πλαίςιο ενιςχφεται από τθν πραγματοποίθςθ μικροδιδαςκαλιϊν εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων, οι οποίεσ κα μεταφζρουν τθ κεωρθτικι τουσ γνϊςθ ςτθν πράξθ. Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι Να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ και ικανότθτεσ αναγνϊριςθσ, διάκριςθσ, χριςθσ και κριτικισ απόφανςθσ ςτα παρακάτω κζματα: 1. Τθ νζα κουλτοφρα μάκθςθσ με ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ αξιολόγθςθσ. 2. Τισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ όπου θ βιωματικι μάκθςθ, θ τεχνολογία, θ αξιολόγθςθ και θ ποιότθτα παίηουν κακοριςτικό ρόλο. 3. Τθν τυπολογία και τα μοντζλα αξιολόγθςθσ που αρμόηουν ςτον εκπαιδευτικό οργανιςμό 4. Τθ ςθμαςία τθσ μικροδιδαςκαλίασ ωσ εκπαιδευτικι πρακτικι όπου θ κεωρία ςυνδζεται εποικοδομθτικά με τθν πράξθ 5. Τθ ςθμαςία ανάπτυξθσ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ 1. Παρουςίαςθ Μακιματοσ (Syllabus) - Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι Μεκοδολογία Στόχοι και αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα από το ςυγκεκριμζνο μάκθμα Ειςαγωγι ςτθ διδακτικι μεκοδολογία Συμβόλαιο μάκθςθσ 2. φγχρονεσ Αντιλιψεισ για τθ Μάκθςθ και τθν Αξιολόγθςθ Σφγχρονεσ μακθςιακζσ κεωρίεσ Αυτοδιοικοφμενθ και αυτοδιαχειρηόμενθ μάκθςθ Τεχνολογία και νζα μακθςιακά μοντζλα Αξιολόγθςθ ωσ μζςο βελτίωςθσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και ανάπτυξθσ θγετικϊν δεξιοτιτων 3. Ανάπτυξθ τθσ Ζρευνασ Δράςθσ ςτθ χολικι Μονάδα Ζρευνα δράςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και οι προχποκζςεισ υλοποίθςισ τθσ όλοσ του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ δράςθσ Επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν μζςω τθσ ζρευνασ δράςθσ 8

9 4. Η Μικροδιδαςκαλία ωσ Διδακτικι Πρακτικι: χεδιαςμόσ, Αξιολόγθςθ, Χρθςιμότθτα Σθμαςία τθσ μικροδιδαςκαλίασ Ανάπτυξθ ςχεδίου μικροδιδαςκαλίασ Άξονεσ και κριτιρια αξιολόγθςθσ μικροδιδαςκαλίασ 5. Η Αξιοποίθςθ των Βιωματικϊν υμμετοχικϊν Εκπαιδευτικϊν Σεχνικϊν ςτθ Διδακτικι Πράξθ Ανάλυςθ τθσ ζννοιασ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ Ραρουςίαςθ βιωματικϊν ςυμμετοχικϊν εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν Μζκοδοσ project 6. Μοντζλα Αξιολόγθςθσ Αυτοαξιολόγθςθ: Θεωρία και Πράξθ Μοντζλα εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ ςτθ διεκνι πραγματικότθτα Αυτοαξιολόγθςθ και θ ςθμαςία τθσ Εφαρμογι τθσ αυτοαξιολόγθςθσ και ο ρόλοσ του κριτικοφ φφλου ςτθ διαδικαςία τθσ 7. Η Αξιολόγθςθ ωσ Μζςο Βελτίωςθσ τθσ Ποιότθτασ τθσ Διδαςκαλίασ και του Ρόλου του Εκπαιδευτικοφ Οργανιςμοφ Αξιολόγθςθ και ποιότθτα διδαςκαλίασ Αξιολόγθςθ και θ αξία τθσ ςτθ λειτουργία του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ Διαμόρφωςθ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο Παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ μικροδιδαςκαλιϊν Επτά από τισ 13 ειςθγιςεισ είναι κοινζσ και ςτισ δφο κατευκφνςεισ, ςτθν Κατεφκυνςθ «Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ και Θγεςία» και ςτθν Κατεφκυνςθ «Ρλθροφορικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ». Οι υπόλοιπεσ ζξι ειςθγιςεισ κα προςδιοριςτοφν ανά κατεφκυνςθ. Ρροβλζπεται πραγματοποίθςθ μικροδιδαςκαλιϊν ςτθ Κατεφκυνςθ «Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ και Θγεςία» και παρουςίαςθ εργαςιϊν ςτθν Κατεφκυνςθ «Ρλθροφορικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ». Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ 1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, παίξιμο ρόλων, προςομοιϊςεισ και ερμθνευτικι αναδυόμενων κεμάτων 2. Εκπαιδευτικά μζςα: Θ/Υ, βιντεοπροτηζκτορασ, πίνακασ μαρκαδόρου, φωτοτυπθμζνο υλικό, προβολι βίντεο 3. Θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευομζνων κα περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τθν παρουςία και ενεργι ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων ςτο μάκθμα, τθν παρουςίαςθ μικροδιδαςκαλίασ και τθν εκπόνθςθ ομαδικισ εργαςίασ. Ε. Ενδεικτικι βιβλιογραφία Α) Ελληνική Βεργίδθσ, Δ. (2003). Θ εξειδίκευςθ των εκπαιδευτϊν. Βιμα Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, 35: Jarvis, P. (2004). Συνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ: Θεωρία και Πράξθ. Ακινα: Μεταίχμιο. Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2004). Διδακτικι μεκοδολογία: Διδακτικά μοντζλα. (Κ. Καςιμάτθ, Ed.) Ακινα: Εκδόςεισ Ζλλθν. Keegan, D. (2001). Οι Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Ανοιχτισ και Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ (μτφρ. Αλεξάνδρα Μελίςτα). Ακινα: Μεταίχμιο. Κανάκθσ, Ι. (2006). Θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ με ομάδεσ εργαςίασ: Θεωρθτικι κεμελίωςθ και πρακτικι εφαρμογι. Ακινα: Τυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ. Καρατηά-Σταυλιϊτθ, Ε., & Λαμπρόπουλοσ, Χ. (2006). Αξιολόγθςθ. αποτελεςματικότθτα και ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ. Ακινα: Gutenberg. Καςςωτάκθσ, Μ., & Φλουρισ, Γ. (2006). Μάκθςθ και διδαςκαλία (3θ ed.). Ακινα: Αυτοζκδοςθ. 9

10 Καψάλθσ, Α., & Βρεττόσ, Ι. (2010). Μικροδιδαςκαλία και άςκθςθ διδακτικϊν δεξιοτιτων (2θ ed.). Ακινα: Αυτοζκδοςθ. Καψάλθσ, Α., & Νθμά, Ε. (2008). Σφγχρονθ διδακτικι (2θ ed.). Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ. Κελπανίδθσ, Μ. και Βρυνιϊτθσ, Κ. (2004). Δια Βίου Μάκθςθ: Κοινωνικζσ προχποκζςεισ και λειτουργίεσ, δεδομζνα και διαπιςτϊςεισ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. Κόκκοσ, Α. (2005). Εκπαίδευςθ Ενθλίκων: Ανιχνεφοντασ το πεδίο. Ακινα: Μεταίχμιο. Noye, D. and Piveteau, J. (1999). Πρακτικόσ Οδθγόσ του Εκπαιδευτι (μτφρ. Ελευκερία Ηζθ). Ακινα: Μεταίχμιο. Race, P. (1999). Το εγχειρίδιο τθσ Ανοικτισ Εκπαίδευςθσ. (μτφρ. Ελευκερία Ηζθ). Ακινα: Μεταίχμιο. ιγασ, Α. (1992). Επιμόρφωςθ Ενθλίκων (τ.1.). Ακινα: Αυτοζκδοςθ. Rogers, A. (1999). Θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. (μτφρ. Μαρία Ραπαδοποφλου και Μαρία Τόμπρου). Ακινα: Μεταίχμιο. Σταματόπουλοσ, Κ. (2006). Βιωματικι εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ. Ακινα: Κλειδάρικμοσ. Χαραλαμπόπουλοσ, Β. (2001). Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ γενικά. Ακινα: Gutenberg. Χατηθπαναγιϊτου, Ρ. (2001). Θ Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν: Ηθτιματα οργάνωςθσ, ςχεδιαςμοφ και αξιολόγθςθ προγραμμάτων. Ακινα: Τυπωκιτω Γιϊργοσ Δαρδανόσ. Χρυςαφίδθσ, Κ. (2005). Βιωματικι-επικοινωνιακι διδαςκαλία: Θ ειςαγωγι μεκόδου project ςτο ςχολείο. Ακινα: Gutenberg. Β) Ξενόγλωςςθ Anderson, G., Boud, D., & Sampson, J. (2000). Learning contracts: A practical guide. London: Kogan Page. Black, P., & William, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education, 5, Bloom, B. S., Madaus, G. F., & Hasting, J. T. (1981). Evaluation to improve learning. New York: McGraw-Hill. Brookfield, S. (1986). Understanding and Facilitating Adult Learning. Milton Keynes: Open University Press. Brookfield, S. (1988). Training Educators of Adults. London: Routledge. Claxton, G., Atkinson, T., Osborn, M. and Wallace, M. (eds) (1996). Liberating the Learner. London: Routledge. Corder, N. (2002). Learning to Teach Adults. London: Routledge Falmer. Cunningham, J. B., & Eberle, T. (1993). Characteristics of the mentoring experience: A qualitative study. Personnel Review, 22(4), Curzon, L.B. (1997). Teaching in Further Education, An Outline of Principles and Practice. London: Cassell. Desforges, C. (1995). An Introduction to Teaching: Psychological Perspectives. Oxford: Blackwell. Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2002). The management and control of quality (5th ed.). Ohio: South- Western. Freire, P. (1972). Pedagogy of the Oppressed. Harmondsworth: Reguih. Galbraith, M. C. (1990). Adult Learning Methods. Malaber, Florida: Krieger. Giossi, S. (2009). The quality effect on workplace learning. In K. Athanassiadis, S. Giossi, & K. Christodoulopoulou (Ed.), 6th International Conference 'Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries collaboration' (pp ). Thessaloniki: ENEPROT. Giossi, S., & Valkanos, E. (2009). Ethical aspects of mentoring within organizations. 22th EBEN Annual Conference, Pathos for Ethics: Leadership, excellence and the quest for a sustainable future. Athens: EBEN. Huddleston, P. and Unwin, L. (1997). Teaching and Learning in Further Education. Diversity and change. London: Routledge. Jarvis, P. (1993). Adult and Continuing Education (3 rd edn). London: Routledge. Keegan, D. (2001). Οι βαςικζσ αρχζσ τθσ ανοικτισ και εξϋαποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. (Α. Μελίςτα, Trans.) Ακινα: Μεταίχμιο. 10

11 King, M., & Newmann, F. (2001). Building school capacity through professional development: Conceptual empirical considerations. The International Journal of Educational Management, 15(2), Knowles, M, S. (1980). The modern practice of Adult Education. Chicago: Association Press. Miller, A. (2004). Mentoring students and young people. London: Routledge. Noye, D., & Piveteau, J. (1999). Πρακτικόσ οδθγόσ του εκπαιδευτι. (Ε. Ηζθ, Trans.) Ακινα: Μεταίχμιο. Passmore, J. (n.d.). Coaching and mentoring-the role of exprience and sector knowledge. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring(Special issue), Race, P. (1999). Το εγχειρίδιο τθσ ανοικτισ εκπαίδευςθσ. (Ε. Ηζθ, Trans.) Ακινα: Μεταίχμιο. Reece, J. and Walker, S. (1997). Teaching Training and Learning (3 rd edn). Sunderland: Business Education Publishers. Smith, C. (1998). Adult Learning and Development: Perspectives from Educational Psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Sutherland, P. (ed). (1998). Adult Learning: A Reader. London: Kogan page. Teenant, M. (1996). Psychology and Adult Learning. London: Routledge. Tuijnman, A. and Kamp, M. (1992). Learning Across the Lifespan: theories, research, policies. Oxford: Pergamon Press. Walklin, L. (1990). Teaching and Learning in Further and Adult Education. Cheltenham: Stanley Thornes. 11

12 «ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Ευκφμιοσ Βαλκάνοσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν προςφορά ενόσ ολοκλθρωμζνου κφκλου κεματικϊν ενοτιτων ςε όλουσ εκείνουσ οι οποίοι επικυμοφν να αναπτφξουν και να διευρφνουν τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτζσ τουσ ςε κζματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ και τθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Επιχειρεί να διαμορφϊςει θγετικά ςτελζχθ που κα είναι απολφτωσ επαρκείσ γνϊςτεσ του ευρφτερου πλαιςίου μζςα ςτο οποίο λειτουργεί θ εκπαίδευςθ, ϊςτε να μποροφν να λειτουργοφν όςο πιο αποτελεςματικά γίνεται κατά τθν άςκθςθ του διευκυντικοφ ρόλου που αναλαμβάνουν. Ειδικότερα, ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να προετοιμάηει μελλοντικά διευκυντικά ςτελζχθ, τα οποία κα είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ διανοθτικοφ και πρακτικοφ χαρακτιρα προκλιςεισ τθσ οργάνωςθσ και τθσ διοίκθςθσ, όχι μόνο του ςθμερινοφ αλλά και του αυριανοφ ςχολείου, παρζχοντασ μια ςφγχρονθ κριτικι κεϊρθςθ για τθν εκπαιδευτικι διοίκθςθ τόςο ςε επίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ όςο και τθσ εκπαίδευςθσ γενικότερα. Στόχο του μακιματοσ αποτελεί θ προετοιμαςία διευκυντικϊν ςτελεχϊν για τθν απόκτθςθ των απαραίτθτων γνϊςεων, ςτάςεων και δεξιοτιτων, ϊςτε να ςυμβάλουν κετικά και αποτελεςματικά ςτθν αναμόρφωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, προκειμζνου αυτι να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ και απαιτιςεισ. Επιπρόςκετα, το μάκθμα ςτοχεφει να προςφζρει μζςω πρακτικϊν εφαρμογϊν ευκαιρίεσ εξάςκθςθσ ςε δεξιότθτεσ αποτελεςματικισ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ ςχολικϊν μονάδων, κακϊσ και να προωκιςει, όχι μόνο τθν εκπαιδευτικι ζρευνα ςε γενικό επίπεδο, αλλά κυρίωσ τθν ζρευνα ςε κζματα διοίκθςθσ και οργάνωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, όλοι όςοι κατζχουν κάποια διοικθτικι κζςθ ι ςτοχεφουν να αναρριχθκοφν ςε θγετικζσ κζςεισ ςτθ δθμόςια ι ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και εκείνοι που επικυμοφν να διευρφνουν τουσ ορίηοντζσ τουσ και να δραςτθριοποιθκοφν επιχειρθματικά ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, κα είναι ςε κζςθ να δίνουν λφςεισ ςτα ποικίλα προβλιματα που κακθμερινά προκφπτουν και απαιτοφν άμεςθ επίλυςι τουσ. Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι Με τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ οι εκπαιδευόμενοι-εσ κα είναι ςε κζςθ: Να ζρκουν ςε επαφι με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και να αποκτιςουν ςτζρεεσ γνωςτικζσ βάςεισ για το ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό αντικείμενο. Να αντιλθφκοφν τθ λειτουργία του ςχολείου ωσ ανοικτοφ ςυςτιματοσ εντόσ του ευρφτερου κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ αλλά και του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Να εμβακφνουν ϊςτε να αποκτιςουν γνϊςεισ για τισ λειτουργίεσ του προγραμματιςμοφ, τθσ οργάνωςθσ, τθσ θγεςίασ, του ελζγχου και τθσ διαδικαςίασ λιψεωσ αποφάςεων, αλλά και για τα γνωςτικά πεδία τθσ παρακίνθςθσ, τθσ επικοινωνίασ και του οργανωτικοφ κλίματοσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ. Να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν το διοικθτικό δίκαιο και τισ αρχζσ τθσ εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ. Να είναι ςε κζςθ να προβαίνουν ςτθν αποτελεςματικι διευκζτθςθ ςυγκροφςεων και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ 1. Η Διοίκθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Εκπαίδευςθσ Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ διοικθτικισ ςκζψθσ Αρχζσ γενικισ και εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ Μοντζλα διοικθτικισ οργάνωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ 12

13 2. Η χολικι Μονάδα και ο Εκπαιδευτικόσ Οργανιςμόσ ωσ Κοινωνικά υςτιματα Θ ζννοια και θ φφςθ του ςχολείου, διαφορετικζσ αντιλιψεισ Θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ Σο Ελλθνικό Εκπαιδευτικό Σφςτθμα και οι ςυντελεςτζσ τθσ εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ 3. Ο Προγραμματιςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ζννοια και ςθμαςία του ςχεδιαςμοφ - προγραμματιςμοφ Βαςικά ςτοιχεία του ςχεδιαςμοφ προγραμματιςμοφ Σχεδιαςμόσ - προγραμματιςμόσ και ελλθνικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα Διοίκθςθ με αντικειμενικοφσ ςκοποφσ (Μ.Β.Ο.) 4. Η Λιψθ Αποφάςεων ςτθν Εκπαίδευςθ Ζννοια και ςθμαςία Λιψθσ Αποφάςεων Διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων Είδθ αποφάςεων Λιψθ ομαδικϊν αποφάςεων ςτθ ςχολικι μονάδα / εκπαιδευτικό οργανιςμό 5. Η Οργάνωςθ και θ Διεφκυνςθ ςτθν Εκπαίδευςθ Ζννοια και ςθμαςία τθσ Οργάνωςθσ Δομι τθσ Οργάνωςθσ Συςτιματα Οργάνωςθσ Διεφκυνςθ Σχολικϊν Μονάδων και Εκπαιδευτικϊν Οργανιςμϊν 6. Ο Ζλεγχοσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ζννοια και ςπουδαιότθτα του ελζγχου Θ διαδικαςία του ελζγχου ςτθ ςχολικι μονάδα / εκπαιδευτικό οργανιςμό Χαρακτθριςτικά αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου 7. Σο Διοικθτικό Δίκαιο ςτθν Εκπαίδευςθ Ζννοια, πθγζσ και εφαρμογζσ του διοικθτικοφ δικαίου Αρχζσ που διζπουν τθ δράςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ: Αναλυτικι περιγραφι Νομοκετικι διάςταςθ του ςχολείου και του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ 8. Ο Διευκυντισ χολικισ Μονάδασ/ Εκπαιδευτικοφ Οργανιςμοφ και το ζργο του Κακικοντα διευκυντι ςχολικισ μονάδασ / εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ βάςει του νομοκετικοφ πλαιςίου Διοικθτικι δραςτθριότθτα του διευκυντι ςτθν πράξθ (ωσ οργανωτισ, ωσ επόπτθσ, ωσ εκπαιδευτισ, ωσ ςυντονιςτισ και ωσ ρυκμιςτισ λειτουργικϊν ηθτθμάτων) 9. υμμετοχικι διοίκθςθ ςτθν εκπαίδευςθ Οριςμόσ ςυμμετοχικισ διοίκθςθσ Το μοντζλο τθσ ςυμμετοχικισ διοίκθςθσ Ρροχποκζςεισ εφαρμογισ του ςυμμετοχικοφ μοντζλου διοίκθςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα Οργανωτικι δομι τθσ ςχολικισ μονάδασ που λειτουργεί με τισ αρχζσ τθσ ςυμμετοχικισ διοίκθςθσ 10. Η Παρακίνθςθ προςωπικοφ Ζννοια τθσ παρακίνθςθσ προςωπικοφ Θεωρίεσ παρακίνθςθσ Σχζςεισ μεταξφ παρακίνθςθσ και αποδοτικότθτασ 13

14 Ο ρόλοσ του διευκυντι ςχολικισ μονάδασ / εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ ςτθν παρακίνθςθ προςωπικοφ 11. Αντιμετϊπιςθ ςυγκροφςεων και επίλυςθ προβλθμάτων Ζννοια και περιεχόμενο των ςυγκροφςεων Τφποι ςυγκροφςεων Τρόποι επίλυςθσ προβλθμάτων και αντιμετϊπιςθ ςυγκροφςεων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ/ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ 12. Οικονομικά τθσ Εκπαίδευςθσ Θ ζννοια των οικονομικϊν τθσ εκπαίδευςθσ Εκπαίδευςθ και οικονομικι ανάπτυξθ Εκπαίδευςθ και κατανάλωςθ Διαχείριςθ των πόρων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ / εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ 4. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, παίξιμο ρόλων, προςομοιϊςεισ και ερμθνευτικι αναδυόμενων κεμάτων. 5. Θ/Υ, βιντεοπροτηζκτορασ, πίνακασ μαρκαδόρου, φωτοτυπθμζνο υλικό, προβολι ταινιϊν. 6. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: 1) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα 2) τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μίασ μεγάλθσ και μίασ μικρισ ςε ζκταςθ εργαςίασ και 3) Εξετάςεισ. Ε. Ενδεικτικι βιβλιογραφία Αγγελάκοσ, Κ. (2004). Διακεματικζσ προςεγγίςεισ τθσ γνϊςθσ ςτο ελλθνικό ςχολείο. Ακινα: Μεταίχμιο. Ακαναςςοφλα ζππα, Α. (2008). Εκπαιδευτικι διοίκθςθ και οργανωςιακι ςυμπεριφορά. Ακινα: Ζλλθν. Bush, T. & Middlewood, D. (2005). Organizational structures and roles. In Tony Bush and David Middlewood Leading and managing people in education. London: Sage. Δθμθτρόπουλοσ, Ε. (2003). Αποφάςεισ Λιψθ Αποφάςεων. Ακινα: Εκδόςεισ Γρθγόρθ. Καμπουρίδθσ, Γ. (2002). Οργάνωςθ και διοίκθςθ ςχολικϊν μονάδων. Ακινα: Κλειδάρικμοσ. Kowalski, T. J. (2005). Case Studies on Educational Administration (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. Matthews, J. L. & Crow, G. M. (2003). Being and Becoming a Principal. Role Conception for Contemporary Principals and Assistant Principals. Boston: Allyn & Bacon. Μιχόπουλοσ, Α. (2002). Εκπαιδευτικό Δίκαιο. Ακινα: Αυτοζκδοςθ. Μπρίνια, Β. (2008). Management εκπαιδευτικϊν μονάδων και εκπαίδευςθσ. Ακινα: Εκδόςεισ Σταμοφλθ. Ραπαγιάννθσ, Ν. Γ. (2004). Θ τζχνθ τθσ διοίκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Ακινα: Ζκδοςθ του ςυγγραφζα. Ραςιαρδισ, Ρ. (2012). Επιτυχθμζνοι διευκυντζσ ςχολείων. Ακινα: Εκδόςεισ Κων. Ραςιαρδισ, Ρ. και Ραςιαρδι, Γ. (2000). Αποτελεςματικά Σχολεία: Πραγματικότθτα ι Ουτοπία. Ακινα: Εκδόςεισ Gutenberg/Tυπωκιτω. Ρουλισ, Ρ. (2011). Εκπαιδευτικό δίκαιο και κεςμοί. Ακινα: Εκδόςεισ Σάκκουλασ. άπτθσ, Ν. (2007). Θγεςία και διοίκθςθ εκπαιδευτικϊν μονάδων. Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ. Σαϊτθσ, Χ. (2014). Μφθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα μυςτικά τθσ ςχολικισ θγεςίασ Σφγχρονεσ τάςεισ και πρακτικζσ. Ακινα. Σαϊτθσ, Χ. (2014). Ο διευκυντισ ςτο ςφγχρονο ςχολείο από τθ κεωρία ςτθν πράξθ. Ακινα. Σαϊτθσ, Χ. (2005). Οργάνωςθ και λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. Ακινα: Ιδιωτικι Ζκδοςθ. Σαϊτθσ, Χ. Α. (2005). Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Θεωρία και πράξθ. Ακινα. Τςικαλάκθ, Κ. (2009). Γυναικϊν διαδρομζσ ςτθ διοίκθςθ των ςχολικϊν μονάδων: Μια ποιοτικι διερεφνθςθ. Hoy Wayne and Miskel Cecil (2005). Educational Administration Theory, Research and Practice. McGraw Hill. 14

15 «ΗΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Βαςιλικι Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ Το μάκθμα αυτό αποςκοπεί ςτθν προςφορά ενόσ ολοκλθρωμζνου ειςαγωγικοφ κφκλου κεματικϊν γφρω από τθ φφςθ, τθν εννοιολογικι διαςτρωμάτωςθ και τθν αποςτολι τθσ θγεςίασ εντόσ του ευρφτερου πλαιςίου τθσ εκπαίδευςθσ. Το υποςτθρικτικό κεωρθτικό υπόβακρο προςφζρεται από διάφορεσ Επιςτιμεσ τθσ Εκπαίδευςθσ και θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν αποτφπωςθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ αξίασ τθσ θγεςίασ ςτο ςφγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και των προκλιςεων που αναδφονται εντόσ του πλαιςίου αυτοφ. Το μάκθμα ενδιαφζρεται για τθ διερεφνθςθ των επιμζρουσ εννοιολογικϊν ςχζςεων, τθν ανάπτυξθ τθσ κατανόθςθσ, τθσ αναγνϊριςθσ, τθσ ερμθνείασ και τθσ κριτικισ απζναντι ςε καταςτάςεισ και προβλιματα με ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν θγεςία. Στόχοσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ των εννοιϊν, των επιχειρθμάτων, των κεωριϊν αλλά και των προβλθμάτων που ανακφπτουν ςτο πεδίο τθσ ςφγχρονθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ και απαιτοφν τθν άςκθςθ και τθν αξιοποίθςθ θγετικϊν ικανοτιτων. Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι Να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ και ικανότθτεσ αναγνϊριςθσ, διάκριςθσ, χριςθσ και κριτικισ απόφανςθσ ςτα παρακάτω κζματα: 1. Το εννοιολογικό πεδίο τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ. 2. Τισ ςχζςεισ ςυγγζνειασ που αναπτφςςονται ανάμεςα ςτα διάφορα γνωςτικά επιςτθμονικά πεδία ωσ προσ τθ ςχζςθ τουσ με τθν εκπαιδευτικι θγεςία. 3. Τα χαρακτθριςτικά του θγζτθ. 4. Τισ φιλοςοφικζσ προχποκζςεισ για τθν εκπαιδευτικι θγεςία μζςα από τισ βαςικζσ παραδοςιακζσ αλλά και τισ ςφγχρονεσ φιλοςοφικζσ κεωρίεσ για τθν θγεςία. 5. Τα βαςικά κεωρθτικά μοντζλα για τθν εκπαιδευτικι θγεςία ςτο ςφγχρονο εκπαιδευτικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. 6. Τθ ςχζςθ θγεςίασ, ςχολικοφ κλίματοσ και ςχολικισ κουλτοφρασ. 7. Τθ ςχζςθ θγεςίασ, εκπαίδευςθσ και αποτελεςματικότθτασ. 8. Τθ ςχζςθ θγεςίασ και εκπαιδευτικισ πολιτικισ. 9. Τθν κατανόθςθ και ανάπτυξθ βαςικϊν ικανοτιτων θγεςίασ. 10. Τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν θγεςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ προκλιςεων και κρίςεων. Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ 1. Η θγεςία ςτθν εκπαίδευςθ Οριςμόσ, ιςτορία και εξζλιξθ του πεδίου Αποςαφθνίςεισ εννοιϊν και εννοιολογικϊν ςχζςεων 2. Σα χαρακτθριςτικά του Ηγζτθ Αυτογνωςία, αυτο-αναγνϊριςθ, αυτοκριτικι Διά βίου γνωςτικά ενδιαφζροντα Κατανόθςθ ςε εφροσ και βάκοσ Διαλεκτικι ςκζψθ (ανάλυςθ και ςφνκεςθ, πρωτοποριακι, δθμιουργικι και αποκλίνουςα ςκζψθ) Ειλικρίνεια και επικοινωνία Απουςία επικριτικότθτασ και άςκθςθ φρόνθςθσ Ρνευματικι εντιμότθτα και θκικι ακεραιότθτα (δζςμευςθ και αποφυγι ουδετερότθτασ) Κατεφκυνςθ, ςτοχοκεςία, οραματιςμόσ και μετάδοςθ οράματοσ Συνεργαςία και δθμιουργία ςυλλογικισ κουλτοφρασ Ανάπτυξθ προςωπικοφ και δθμιουργία προςωπικϊν ςχζςεων 15

16 3. Φιλοςοφικζσ προςεγγίςεισ και κεωρθτικά μοντζλα I Ραραδοςιακά μοντζλα θγεςίασ (Σωκράτθσ, Ρλάτωνασ, Αριςτοτζλθσ, Στωικοί, Επίκουροσ, Machiavelli, Hobbes, Kant, Rousseau, Hegel, Nietzsche) 4. Φιλοςοφικζσ προςεγγίςεισ και κεωρθτικά μοντζλα II Σφγχρονα μοντζλα θγεςίασ κετικιςμόσ, κριτικι κεωρία (Foster), κεωρία τθσ επικοινωνιακισ δράςθσ (Habermas), ερμθνευτικι (Gadamer), φεμινιςτικι κεωρία (Capper), κριτικόσ πραγματιςμόσ (Maxcy), μετα-μοντερνιςμόσ / μετα-δομιςμόσ (Capper, Derrida, Lyotard, Foucault, Bauman, Anderson, Grinberg, Critchley, Biesta, Miron, Fielding, Giroux, Butler) 5. Εκπαιδευτικι θγεςία Οριςμοί και εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ Μοντζλα εκπαιδευτικισ θγεςίασ Συναλλακτικι/διεκπεραιωτικι θγεςία (transactional) Μεταςχθματιςτικι θγεςία (transformational) Επιμεριςτικι θγεςία (shared or distributed) Αξιακι θγεςία (values-led) Κριτικι θγεςία (critical) Θγεςία, δθμιουργικότθτα και αποτελεςματικότθτα: Μία εφκραυςτθ και αναγκαία ιςορροπία: διεκπεραιωτικι και μεταςχθματιςτικι θγεςία 6. Ηγεςία, ςχολικό κλίμα και ςχολικι κουλτοφρα Οριςμοί και εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ Σχολικό κλίμα και ςχολικι κουλτοφρα Τα ςχολεία ωσ κοινότθτεσ Θ κουλτοφρα του ανικειν 7. Ηγεςία και αποτελεςματικά μθ αποτελεςματικά ςχολεία Αποτελεςματικότθτα και εκπαίδευςθ Θγεςία και αποτελεςματικά ςχολεία 8. Ηγεςία και εκπαιδευτικι πολιτικι Εκπαιδευτικι πολιτικι και πολιτικι φιλοςοφία Αποςαφθνίςεισ εννοιϊν και εννοιολογικϊν ςχζςεων Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ (φιλελεφκερθ, ςυντθρθτικι, νεοφιλελεφκερθ, προοδευτικι πραγματιςτικι, ςοςιαλιςτικι, κοινοτιςτικι, πλουραλιςτικι, κριτικι/μεταςχθματιςτικι) Θγεςία, εκπαιδευτικι πολιτικι και κυβερνθτικόσ ζλεγχοσ Θγεςία: Λογοδοςία, ςχολικι αυτονομία και αγορά Θγεςία, αυτονομία και επαγγελματικι παρρθςία 9. Ηγεςία και ανάπτυξθ ικανοτιτων Θγεςία και ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ και αυτονομίασ (μακθτϊν και προςωπικοφ) Θγεςία και ικανότθτεσ απόδοςθσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν Θγεςία και αποτελεςματικι διαχείριςθ αποτελεςματικι διαχείριςθ χρόνου, ομάδασ και άγχουσ Ραραδείγματα και εφαρμογζσ 10. Από τθ κεωρία ςτθν πράξθ Στρατθγικζσ θγεςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ προκλιςεων Στρατθγικζσ θγεςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ 1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, παίξιμο ρόλων, προςομοιϊςεισ και ερμθνευτικι αναδυόμενων κεμάτων. 16

17 2. Θ/Υ, βιντεοπροτηζκτορασ, πίνακασ μαρκαδόρου, φωτοτυπθμζνο υλικό, προβολι ταινιϊν. 3. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: 1) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα και 2) τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μεγάλθσ ςε ζκταςθ εργαςίασ. Ε. Ενδεικτικι Βιβλιογραφία Biesta, G.J.J. (1995). Postmodernism and the repoliticization of education. Interchange, 26, Cunningham, W. G. & Cordeiro P. A. (2003). Educational leadership: A problem-based approach. Boston: Allyn & Bacon. Campbell, R.F., Fleming, L., Newell, L.J., & Bennion, J.W. (1987). A history of thought and practice in educational administration. New York: Teachers College Press. Capper, C.A. (Ed). (1993). Educational administration in a pluralistic society. Albany, ΝY: SUNY Pres. Culbertson, J.A. (1983). Theory in educational administration: Echoes from critical thinkers. Educational Researcher, 12(10), Donmoyer, R., Imber, M., & Scheurich, J.J. (Eds). (1995). The knowledge base in educational administration: Multiple perspectives, Albany, NY: SUNY Press. English, F.W. (1994). Theory in educational administration. New York: Harper Collins. English, F.W. (1997). The cupboard is bare: The postmodern critique of educational Administration. Journal of School Leadership 7(1), English, F.W., (1998). The postmodern turn in educational administration: Apostrophic or catastrophic development?. Journal of School Leadership 8(5), Evers, C.W. & Lakomski, G. (1991). Knowing educational administration. Oxford: Pergamon Press. Foster, W. (1986). Paradigms and promises: New approaches to educational administration. Buffalo, NY: Prometheus Books. Getzels, J.W., Lipham, J.M., & Campbell, R.F. (1968). Educational administration as a social process. New York: Harper and Row. Hodgkinson, C. (1983). The philosophy of leadership. Oxford: Basil Blackwell. Hodgkinson, C. (1991). Educational leadership: The moral art. Albany, ΝY: SUNY Press. Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (1982). Educational administration theory, research, and practice. New York: Random House. Lunenburg, F. & Ornstein, A. (1991). Educational administration: Concepts and practices. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company. Maxcy, S. (1994). Postmodern school leadership: Meeting the crisis in educational administration. Westport, CT: Praeger. Maxcy, S. (1991). Educational leadership: A critical pragmatic perspective. New York: Bergin and Garvey. Maxcy, S. (1995). Democracy, chaos, and the new school order. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Mirón, L.F. (1996). The social construction of urban schooling: Situating the crisis. Cresskill, NJ: Hampton Press. Murphy J., and K.S Louis (Eds). (1999). Handbook of research on educational administration (2nd edition). San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. Palestini, R. H. (2002). Educational administration: Leading with the mind and heart. Lanham, MD: Scarecrow Education. Rost, J.C. (1991). Leadership for the twenty-first century. New York: Praeger. Stogdill, R. (1974). Handbook of leadership. New York: The Free Press. Usher, R. & Edwards, R. (1996). Postmodernism and education. London: Routledge. Wren, J. T. (1995). The leader s companion: Insights on leadership through the ages. New York: Simon & Schuster. 17

18 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΒϋΕΞΑΜΘΝΟΥ 18

19 «ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΙΑ» ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Μαρία Πλατςίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ Το μάκθμα αφορά ςτθν εμπεριςτατωμζνθ περιγραφι και ερμθνεία μιασ ςφγχρονθσ και πολφ δθμοφιλοφσ ζννοιασ, τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ (ΣΝ). Θ ΣΝ ζχει ενδιαφζρουςεσ εφαρμογζσ ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ και τθσ θγεςίασ. Ειδικότερα, το επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ προχποκζτει και απαιτεί τθν άςκθςθ ικανοτιτων ΣΝ. Στο μάκθμα αυτό κα γίνει μια αναλυτικι αναςκόπθςθ των πιο ςθμαντικϊν κεωρθτικϊν μοντζλων τθσ ΣΝ (π.χ., τα μοντζλα του Goleman, του Bar-On, των Mayer, Salovey, & Caruso, κ.ά.) κακϊσ και των τρόπων και των εργαλείων μζτρθςθσ τθσ ΣΝ ςτθ διεκνι και ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία. Τα παραπάνω κα ςυηθτθκοφν με αναφορά ςτθν κριτικι που αςκείται ςτον εννοιολογικό προςδιοριςμό, τθ μζτρθςθ και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ΣΝ. Μζςα από τθν αναςκόπθςθ ςφγχρονων ερευνθτικϊν δεδομζνων από τθ διεκνι και τθν ελλθνικι βιβλιογραφία, κα ςυηθτθκοφν οι ςχζςεισ τθσ ΣΝ με παράγοντεσ ατομικϊν διαφορϊν (όπωσ θ θλικία και το φφλο), με άλλεσ ψυχολογικζσ ζννοιεσ (όπωσ θ γνωςτικι νοθμοςφνθ και θ προςωπικότθτα), με διάφορεσ όψεισ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ (όπωσ θ ακαδθμαϊκι επίδοςθ, θ εργαςία και οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ), κ.ά. Θα ςυηθτθκοφν οι εφαρμογζσ διαφόρων διαςτάςεων τθσ ΣΝ ςτθν εργαςία, τθ διοικθτικι επιςτιμθ και τθν θγεςία και θ αποτελεςματικότθτά τουσ. Τζλοσ, κα εξεταςτοφν αναλυτικά και οι αρχζσ, οι τρόποι εφαρμογισ και τα αποτελζςματα προγραμμάτων ανάπτυξθσ τθσ ΣΝ που εφαρμόηονται ςε διάφορα εργαςιακά πλαίςια. Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι Να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ, κριτικι κεϊρθςθ, πρακτικι-βιωματικι εμπειρία και ερευνθτικζσ ικανότθτεσ ςτα παρακάτω κζματα: 1. Εννοιολογικοί και λειτουργικοί οριςμοί τθσ ΣΝ 2. Θεωρθτικά μοντζλα, τρόποι μζτρθςθσ, κριτικι ςτθν ζννοια τθσ ΣΝ 3. Εφαρμογι τθσ ΣΝ ςτο επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ: το δζον και το είναι 4. Συναιςκθματικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά και ικανότθτεσ του αποτελεςματικοφ θγζτθ ςτθ κεωρία και τθν πράξθ 5. Διοικϊντασ ζναν εκπαιδευτικό οργανιςμό με ΣΝ 6. Ρρογράμματα άςκθςθσ τθσ ΣΝ Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ 1. υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ: μια δθμοφιλισ αλλά αμφιλεγόμενθ ζννοια Εννοιολογικι προςζγγιςθ Ρρόδρομοι τθσ ζννοιασ Θ διαμόρφωςθ τθσ ςφγχρονθσ ζννοιασ 2. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ Ταξινόμθςθ των μοντζλων για τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ωσ μια γνωςτικι ικανότθτα (Mayer, Salovey & Carouso) Θ ςυναιςκθματικι και κοινωνικι νοθμοςφνθ (Bar-On) Θ ςυναιςκθματικι επάρκεια (Goleman) Νεότερα μοντζλα για τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ 19

20 3. Σρόποι μζτρθςθσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ Θ αντικειμενικι και θ αντιλθπτι ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ Αυτοαναφορζσ Αναφορζσ άλλων (360-degree tests ι ετεροαναφορζσ) Αντικειμενικι μζτρθςθ ικανοτιτων Συγκριτικι κεϊρθςθ των μεκόδων μζτρθςθσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ 4. Ψυχομετρικά εργαλεία ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ Κλίμακεσ και ερωτθματολόγια Τεςτ μζτρθςθσ ικανοτιτων τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ 5. Πϊσ θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ςχετίηεται με τθν εργαςία; Θ εφαρμογι ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν ικανοτιτων ςτθν εργαςία Θ πρόβλεψθ τθσ εργαςιακισ απόδοςθσ Εργαςιακι εξουκζνωςθ, δζςμευςθ και ικανοποίθςθ από τθν εργαςία 6. υναιςκθματικι νοθμοςφνθ και Ηγεςία Μοντζλα θγεςίασ Θ χαριςματικι, θ οραματιςτικι και θ μεταςχθματιςτικι θγεςία Το προφίλ του ςφγχρονου θγετικοφ ςτελζχουσ Θγζτθσ, Διευκυντισ και Μάνατηερ Ο ρόλοσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ςτθν αποτελεςματικι θγεςία 7. υναιςκθματικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά και ικανότθτεσ του αποτελεςματικοφ θγζτθ Τρόποι θγεςίασ με και χωρίσ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ Συμπεριφορζσ του ςυναιςκθματικά νοιμονοσ θγζτθ 8. Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ Συναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ ικανότθτεσ των Διευκυντϊν Σφγχρονεσ μορφζσ θγεςίασ ςτο ςχολείο Διοικϊντασ με ςυναίςκθμα: εμπόδιο ι ευκαιρία; 9. Η ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ςτθ ςχολικι κοινότθτα Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ των εκπαιδευτικϊν Απόψεισ των μακθτϊν και των γονζων γα τισ ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ ικανότθτεσ του καλοφ εκπαιδευτικοφ 10. Βιματα προσ ζναν καλφτερο τρόπο θγεςίασ Ρρογράμματα ανάπτυξθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ Θετικά αποτελζςματα από τθν εφαρμογι των προγραμμάτων Θ αμφιςβιτθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των προγραμμάτων Βαςικζσ αρχζσ για τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ 1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ. 2. Διδαςκαλία με τθ χριςθ ΤΡΕ. 3. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: 1) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα, 2) τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μιασ ομαδικισ εργαςίασ και 3) τθν εκπόνθςθ μιασ ατομικισ εργαςίασ. Ε. Ενδεικτικι βιβλιογραφία Antonakis, J. (2004). On why "emotional intelligence" will not predict leadership effectiveness beyond IQ or the "big five": An extension and rejoinder. Organisational Analysis, 12(2), Antonakis, J., Ashkanasy, N. M., & Dasborough, M. T. (2009). Does leadership need emotional intelligence? The Leadership Quarterly, 20 (2), Ashkanasy, N. M., & Dasborough, M. T. (2003). Emotional awareness and emotional intelligence in leadership teaching. Journal of Education for Business, 79,

21 Ashkanasy, N. M., & Tse, B. (2000). Transformational leadership as management of emotion: A conceptual review. In N. M. Ashkanasy, C. E. J. Härtel, & W. Zerbe, (Eds.) Emotions in the Workplace: Research, Theory, and Practice (pp ). Westport, CT: Quorum Books. Bar-On, R. (2004). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Rationale, description and psychometric properties. In G. Geher (Ed.), Measuring emotional intelligence: Common ground and controversy (pp ). New York, NY: Nova Science Publishers. Bar-On, R. (2005). The impact of emotional intelligence on subjective well-being. Perspectives in Education, 23 (2), Bar-On, R., & Parker, J. D. A. (Eds.) (2000α). Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Jossey-Bass. Caruso, D. R., & Salovey, P. (2004). The Emotionally Intelligent Manager: How to Develop and Use the Four Key Emotional Skills of Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Chrysafi, Α. & Platsidou, Μ. (2012). Do emotionally clever and work engaged managers influence job satisfaction of their employees? Advances in Business-Related Scientific Research Conference Proceedings. Venice: ABSRC Ciarrochi, J., Forgas, J. P., & Mayer, J. D. (Eds.) (2006). Emotional Intelligence in Everyday Life. New York: Psychology Press. Geijsel, F., Sleegers, P., Leithwood, K., & Jantzi, D. (2003). Transformational leadership effects on teachers commitment and effort toward school reform. Journal of Educational Administration, 41(3), G e o r g e, J. (2000). Emotions and leadership: The role of emotional intelligence. Human Relations, 53, Goleman (1998). Θ Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ ςτο Χϊρο τθσ Εργαςίασ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. Goleman Daniel, Boyatzis Richard & McKee Annie (2002). Ο Νζοσ Θγζτθσ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. Kafetsios, K., Maridaki-Kassotaki, A., Zammuner, V. L., Zampetakis, L. A., & Vouzas, F. (2009a). Emotional intelligence ability and traits in different career paths. Journal of Career Assessment, 3. Matthews, G., Roberts, R. D., & Zeidner, M. (2004). Seven myths about emotional intelligence. Psychological Inquiry, 15, Mayer, J. D., Roberts, R. D., & Barsade, S. G. (2008). Human abilities: Emotional intelligence. Annual Review of Psychology, 59, Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, M. (2009). Increasing emotional intelligence: (How) is it possible? Personality and Individual Differences, 47, Panju, M. (2008). Seven Successful Strategies to Promote Emotional Intelligence in the Classroom. London: Continuum. Petrides, K. V., Furnham, A., & Frederickson, N. (2004). Emotional intelligence. The Psychologist, 17, Ρλατςίδου, Μ. (2004). Συναιςκθματικι νοθμοςφνθ: Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ μιασ παλιάσ ζννοιασ. Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, 1, Ρλατςίδου, Μ. (2006). Ο λειτουργικόσ ρόλοσ τθσ αντιλαμβανόμενθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ςτο ςφςτθμα του εαυτοφ. Στο Ε. Συγκολλίτου (Επιμ. Ζκδ.), Θ Ζννοια του Εαυτοφ και λειτουργικότθτα ςτο Σχολείο (ς ). Θεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Κυριακίδθ. Ρλατςίδου, Μ. (2010). Θ Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ: Θεωρθτικά μοντζλα, τρόποι μζτρθςθσ και εφαρμογζσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν εργαςία. Ακινα: Τυπωκιτω. Platsidou, M. (2010). Trait emotional intelligence of Greek special education teachers in relation to burnout and job satisfaction. School Psychology International, 31 (1), Platsidou, M. (2013).Trait emotional intelligence predicts happiness, but how? An empirical study in adolescents and young adults. International Journal of Well-being, 3(2), Weare, K., & Gray, G. (2000). Θ Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ και Συναιςκθματικισ Υγείασ ςτο Σχολείο. Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικοφσ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. Zeidner, M., Matthews, G., & Roberts, R. D (2004). Emotional intelligence in the workplace: a critical review. Applied Psychology: An International Review, 53 (3),

22 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ» ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Βαςιλικι Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ Το μάκθμα αυτό αποςκοπεί ςτθν προςφορά ενόσ ολοκλθρωμζνου κφκλου κεματικϊν γφρω από τθ ςχζςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ θγεςίασ με τθν θκικι. Το υποςτθρικτικό κεωρθτικό υπόβακρο προςφζρεται από τθν Θκικι Φιλοςοφία και θ ζμφαςθ δίνεται ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςχζςθσ τθσ θκικισ με τθν εκπαίδευςθ και τθν θγεςία ςτισ ςφγχρονεσ ςυνκικεσ τθσ κοινωνικισ πολυπλοκότθτασ, τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και τθσ εργαςιακισ εντατικοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ και των προςτακτικϊν που αναδφονται εντόσ του πλαιςίου αυτοφ. Το μάκθμα ενδιαφζρεται για τθ διερεφνθςθ των επιμζρουσ εννοιολογικϊν ςχζςεων, τθν ανάπτυξθ τθσ κατανόθςθσ, τθσ ερμθνείασ και τθσ κριτικισ απζναντι ςε καταςτάςεισ με θκικι ςθμαςία και βαρφτθτα και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, για τθν αντιμετϊπιςθ θκικϊν διλθμμάτων, προκλιςεων και κρίςεων. Στόχοσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ των εννοιϊν, των επιχειρθμάτων, των κεωριϊν αλλά και των προβλθμάτων που ανακφπτουν ςτο πεδίο τθσ ςφγχρονθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ και απαιτοφν θκικι ανταπόκριςθ κακϊσ και θ καλλιζργεια των ικανοτιτων που ςυμβάλλουν καταλυτικά ςτθν επιτυχι θκικι ανταπόκριςθ. Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι Να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ και ικανότθτεσ αναγνϊριςθσ, διάκριςθσ, χριςθσ και κριτικισ απόφανςθσ ςτα παρακάτω κζματα: 1. Το εννοιολογικό πεδίο τθσ παραδοςιακισ και ςφγχρονθσ θκικισ αξιολογίασ. 2. Το ςφγχρονο εννοιολογικό και ερευνθτικό πεδίο τθσ θκικισ ςκζψθσ και φιλοςοφίασ και των ςχζςεων και ςυνεργαςιϊν που αναπτφςςονται ανάμεςα ςε αυτζσ και τθ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι θγεςία. 3. Τισ βαςικζσ παραδοςιακζσ αλλά τισ και τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ για τθν εφαρμογι των θκικϊν αρχϊν ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 4. Τθν θκικι τθσ επικοινωνίασ, τθσ αναγνϊριςθσ και των εργαςιακϊν ςχζςεων. 5. Τθ ςχζςθ τθσ θγεςίασ με τθ ςφγχρονθ κοινωνικι πολυπλοκότθτα ωσ προσ α) τθν κουλτοφρα και τθν πολυ-πολιτιςμικότθτα, β) τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ και τισ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ και γ) τισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ γφρω από κζματα φφλου, ταυτότθτασ και ειδικισ αγωγισ. 6. Τθ ςχζςθ τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ με τθ δθμοκρατία και τθν πολιτικι εκπαίδευςθ. 7. Τθ κζςθ και το ρόλο του ςχολείου και των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν ςε ςχζςθ με κζματα κοινωνικισ ςυνοχισ και κοινωνικισ αποδόμθςθσ. 8. Τθ ςχζςθ εκπαιδευτικισ θγεςίασ, παγκοςμιοποίθςθσ και διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτασ. Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ 1. Εκπαίδευςθ, θγεςία και θκικι Οριςμόσ του πεδίου Οριςμοί, αποςαφθνίςεισ εννοιϊν και ςχζςεων Θγεςία και αξιολογία Θ εφαρμογι των θκικϊν αρχϊν ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον Θ θκικι των δικαιωμάτων Θγεςία και εκπαιδευτικζσ αξίεσ 22

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 71. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Ζγεζία ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 71. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Ζγεζία ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 71 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Ζγεζία ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Διηζάβεη Κνπλνπγέξε Πεηζεηάθε Νίθνο Μαληαδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Μεκοδολογία κοινωνικισ ζρευνασ & Κοινωνικά προβλιματα Διδάςκοντεσ: Χρ. Τςουραμάνθσ, Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 Γιατί αποτελεί η εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ 6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ Σο Δίκτυο υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ (www.innovation.edu.gr) υντονίηει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Γηράσκω αεί διδασκόμενος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Γηράσκω αεί διδασκόμενος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Γηράσκω αεί διδασκόμενος ΤΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Ακινα, 30 Ιουνίου 2010 ΤΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 2: Η Οργάνωςθ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Σμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET) Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET) Ημερίδα Πληροφόρηςησ για το ECVET Λευκωςία 10 Οκτωβρίου 2012 Δθμιτρθσ Εγγλεηάκθσ Διευκυντισ Ιδιωτικοφ Επαγγελματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3) ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλοσ Μαθήματοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ ςτθ Δια Βίου Μάκθςθ

Περιεχόμενα. Πλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ ςτθ Δια Βίου Μάκθςθ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Η ανάγκθ για ζνα ενιαίο πλαίςιο διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθ ΔΒΜ... 2 2. Πλαίςιο αναφοράσ... 3 2.1. Το ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ... 3 2.2. Το εκνικό πλαίςιο αναφοράσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα Σόμοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ

ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ ΧΟΛ. ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕ.Λ. ΜΟΛΑΩΝ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ ΜΟΛΑΩΝ Μακθτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011)

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) 1.ΣΟΧΟ ΤΠΟ ΕΜΦΑΗ Για τα επόμενα ζνα ζωσ δφο χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλθρωτισ Πρφτανθσ

Αναπλθρωτισ Πρφτανθσ Πειραιάσ 10.10.2016 Αρ. Πρωτ. 2016 5716 Προσ Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων Γενικι Διεφκυνςθ πουδϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Email : genikidiefsp@minedu.gov.gr ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. π 3 Εκνικό Πλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ

Περιεχόμενα. π 3 Εκνικό Πλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ 1/ Περιεχόμενα π 3 Εκνικό Πλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ Περιεχόμενα... 2 Συντομογραφίεσ... 3 Πρόλογοσ Υπουργοφ Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων,... 4 Άννασ Διαμαντοποφλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία ςτην Εκπαίδευςη

Καινοτομία ςτην Εκπαίδευςη Καινοτομία ςτην Εκπαίδευςη Δημήτρης Λάιος, InEdu Director Powered by Agenda Προφίλ InEdu Offering Case Studies Ολοκλθρωμζνθ Εκπαιδευτικι Εφαρμογι: InEdu LMS InEdu4U / Digi Mobile Προφίλ Η InEdu, ωσ τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα