EE-6051 Κεπαίερ και Αζύπμαηερ Εεύξειρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EE-6051 Κεπαίερ και Αζύπμαηερ Εεύξειρ"

Transcript

1 EE-6051 Κεπαίερ και Αζύπμαηερ Εεύξειρ ΒΑΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σμιμα Ηλεκτρονικής Σίτλοσ Μακιματοσ Κεραίεσ και Αςφρματεσ Ηεφξεισ Κωδικόσ Μακιματοσ EE-6051 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία + Εργαςτιριο Εξάμθνο Διδαςκαλίασ Σ Πιςτωτικζσ μονάδεσ 6 Ώρεσ Διδαςκαλίασ 3Θ+2Ε Φόρτοσ Εργαςίασ 170 Τποχρεωτικό / Επιλογισ Τποχρεωτικό Τπεφκυνοσ Μακιματοσ Κ.Ν. Βουδοφρθσ Διδάςκων Κ.Ν. Βουδοφρθσ Επικουρικό Προςωπικό Χ.Ι. Βαςιλείου Σρόποσ Διδαςκαλίασ Θεωπηηική Διδαζκαλία, Επγαζηηπιακέρ Αζκήζειρ, Επγαζίερ, Εξεηάζειρ Αξιολόγθςθ Ππόοδορ, Επγαζίερ, Τελική Εξέηαζη Τελική εξέηαζη 50%, Επγαζηήπιο 50% Προαπαιτοφμενα ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ κοπόρ To μάκθμα παρουςιάηει τθν κεωρία των αςφρματων ηεφξεων. Παρουςιάηονται τα βαςικά προβλιματα αυτοφ του τομζα των αςφρματων επικοινωνιϊν, και εξετάηονται τα διάφορα υποςυςτιματα που χρθςιμοποιοφνται (κεραίεσ, μίκτεσ, τοπικοί ταλαντωτζσ κλπ) και οι βαςικότερεσ εφαρμογζσ όπωσ δίκτυα 4 θσ γενιάσ, δορυφορικά ςυςτιματα και Ραντάρ. Επιπλζον, οι φοιτθτζσ αναμζνεται να αποκτιςουν το απαραίτθτο τεχνολογικό υπόβακρο, ϊςτε να ςχεδιάηουν και αναλφουν διάφορουσ τφπουσ κεραιϊν και γραμμϊν μεταφοράσ, κατανοϊντασ παράλλθλα όλουσ τουσ φυςικοφσ μθχανιςμοφσ διάδοςθσ των θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ. Μακθςιακά Αποτελζςματα Ζχοντασ ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το μάκθμα «Κεραίεσ και Αςφρματεσ Ηεφξεισ» οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να:

2 κατανοοφν τθ λειτουργία μια κεραίασ, υπολογίηουν, βαςικζσ παραμζτρουσ όπωσ τθν αντίςταςθ ειςόδου και το διάγραμμα ακτινοβολίασ μιασ κεραίασ, ςχεδιάηουν και αναλφουν (design) ςτοιχειοκεραίεσ κεραίεσ διαφόρων τφπων, όπωσ Yagi, φαςικισ ςτοιχειοκεραίασ, μικροταινιακισ κεραίασ, κλπ αναγνωρίηουν και διακρίνουν τισ βακμίδεσ ενόσ αςφρματου τθλεπικοινωνιακοφ ςυςτιματοσ ςχεδιάηουν και μελετοφν με χριςθ εξομοιωτι ζνα τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα αναγνωρίηουν και αξιολογοφν τθν ποιοτικι απόδοςθ ενόσ αςφρματου τθλεπικοινωνιακοφ ςυςτιματοσ προβαίνουν ςε ελζγχουσ πιςτοποίθςθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ αςφρματων επικοινωνιϊν (Acceptance tests Ανηικείμενα πος καλύπηονηαι 1. Ειςαγωγι ςτισ κεραίεσ : Γενικά, Θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία, ακτινοβολία ςτοιχειϊδουσ δίπολου. Γενικά χαρακτθριςτικά των κεραιϊν: Χαρακτθριςτικά μεγζκθ των κεραιϊν, χαρακτθριςτικά μεγζκθ που αφοροφν το πεδίο γφρω από τθν κεραία, επίδραςθ γειτονικισ κεραίασ, κεϊρθμα τθσ αντιςτοιχίασ, αμοιβαία ςφνκετθ αντίςταςθ, μονάδεσ μζτρθςθσ, Απϊλειεσ κεραιϊν. 2. Διαγράμματα ακτινοβολίασ ςθμειακϊν και μθ πθγϊν: διάταξθ δφο ςθμειακϊν ιςότροπων πθγϊν, διάταξθ μθ ιςότροπων ςθμειακϊν πθγϊν αλλά ανάλογων, ευκφγραμμθ ςτοιχειοςειρά από ςθμειακζσ πθγζσ ιδίου πλάτουσ, επίδραςθ του εδάφουσ, Διατάξεισ με παραςιτικά ςτοιχεία 3. Μελζτθ τθσ κεραίασ λ/2: H λεπτι γραμμικι κεραία, θ ςυντονιςμζνθ κεραίαλ/2, κεραία λ/2 μθ ςυντονιςμζνθ, θ κατακόρυφθ προςγειωμζνθ κεραία, το αναδιπλωμζνο δίπολο λ/2. 4. Διατάξεισ με πολλζσ κεραίεσ: Μελζτθ τθσ λεπτισ γραμμικισ κεραίασ, Διάταξθ δφο κεραιϊν που τροφοδοτοφνται ςε φάςθ, Διάταξθ δφο κεραιϊν που τροφοδοτοφνται ςε αντίκετθ φάςθ, τοιχειοςειρά από δφο ςτοιχεία λ/2, διάταξθ από θ τροφοδοτοφμενα ςτοιχεία ςτο χϊρο, ομοιόμορφεσ γραμμικζσ ςτοιχειοςειρζσ, ςτοιχειοςειρά τεςςάρων διπόλων λ/2κάκετθ ςτο ζδαφοσ και ςτο φψοσ λ/4. 5. Κεραίεσ κατευκυνόμενθσ ακτινοβολίασ: Κεραία YAGI, ελικοειδι κεραία, κεραίεσ V, θ ρομβικι κεραία, θ λογαρικμικι περιοδικι κεραία, θ κεραία βρόχου, τοιχειοςειρζσ με θλεκτρονικι ςάρωςθ, δικωνικι κεραία, παραβολικζσ κεραίεσ. 6. Προςαρμογι κεραίασ-γραμμισ: Προςαρμογι με δικτυϊματα από εντοπιςμζνα ςτοιχεία, προςαρμογι με κατανεμθμζνα ςτοιχεία 7. Ειςαγωγι ςτθν μελζτθ διάδοςθσ των μικροκυμάτων, κφμα χϊρου, τροποςφαιρικι διάκλαςθ. ραδιο-κάλυψθ (radioplanning). Ρόλοσ των διεκνϊν οργανιςμϊν ITU, CEPT, ERC και ETSI. 8. Τπολογιςμόσ Μθκοτομισ, θλεκτρικισ καμπυλότθτασ, και ηωνϊν Fresnel.

3 Διαςταςιολόγθςθ: υπολογιςμόσ μεγεκϊν κεραιϊν, φψθ ιςτϊν, μικθ κυματοδθγϊν καλωδίων. Ενδοδιαμορφϊςεισ ςε τροποςφαιρικζσ ηεφξεισ ευρείασ ηϊνθσ 9. Τπολογιςμόσ ιςοηυγίου ιςχφοσ (BudgetAnalysis). Ανάλυςθ του φαινομζνου τθσ διάλειψθσ. Είδθ διαλείψεων, διαφορικι λιψθ χϊρου, ςυχνότθτασ και πόλωςθσ. 10. Θόρυβοσ. χζςθ ςιματοσ προσ κόρυβο ςτισ διάφορεσ διαμορφϊςεισ. Ελάχιςτο ευκρινζσ ςιμα λιψθσ. Ευαιςκθςία του δζκτθ. 11. Ποιοτικά ςτοιχεία ςτθ μετάδοςθ του ψθφιακοφ ραδιοςιματοσ (Διακεςιμότθτα τθσ ηεφξθσ, BER, Jitter, κλπ). 12. Περιβάλλον των ραδιοςυςτθμάτων. Νόμοι Keppler, γεωςτατικζσ δορυφορικζσ τροχιζσ. Χριςθ γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων GIS ςτθ ςχεδίαςθ αςφρματων τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων. 13. Δομι των ραδιοςυςτθμάτων. Δομι δορυφορικοφ ςυςτιματοσ, πομπόσ, δζκτθσ, αναμεταδότθσ. υςτιματα πολλαπλισ πρόςβαςθσ (πολυπλεξία). υςτιματα πολυπλεξίασ ςτουσ δορυφόρουσ. Δπγαζηηπιακέρ Αζκήζειρ Εργαζηηριακή εκπαίδεσζη ηων θοιηηηών πραγμαηοποιώνηας 13 εργαζηηριακές αζκήζεις εζηιαζμένες ζηα βαζικόηερα ανηικείμενα ηης θεωρηηικής διδαζκαλίας. Οι αζκήζεις είναι προζαναηολιζμένες πάνω ζηα ακόλοσθα πεδία: 1. Μζτρθςθ αντίςταςθσ ειςόδου διπόλου λ/2 2. Μζτρθςθ διαγράμματοσ ακτινοβολίασ διπόλου λ/2 3. Μελζτθ κεραίασ Yagi-Uda 4. Δομι κφματοσ χϊρου και αποςτάςεισ δορυφορικισ λιψθσ 5. Φάςματα των διαμορφϊςεων ΑΜ και FM με αναλυτι φάςματοσ και CAD 6. Αναλογικζσ και ψθφιακζσ εκπομπζσ δορυφόρων DBS 7. κόπευςθ των δορυφόρων DBS 8. Κεντρικι εγκατάςταςθ διανομισ ςιματοσ επίγειασ ψθφιακισ και δορυφορικισ ΣV 9. Μελζτθ αςφρματθσ ηεφξθσ ςθμείου προσ ςθμείο με τθ βοικεια CAD 10. Μελζτθ ραδιοκάλυψθσ με τθ βοικεια CAD 11. Εξομοίωςθ Πομποφ RF: μζτρθςθ βαςικϊν παραμζτρων 12. Εξομοίωςθ Δζκτθ RF: μζτρθςθ βαςικϊν παραμζτρων 13. Μζτρθςθ ςφαλμάτων BER ςε ψθφιακά ςυςτιματα επικοινωνιϊν Γιδακηικέρ και Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ Οι μέθοδοι διδαζκαλίαρ πεπιλαμβάνοςν: Παπαδοζιακή διδαζκαλία με διαλέξειρ ζηιρ οποίερ σπηζιμοποιούνηαι ηεσνολογίερ πολςμέζων και ηο διαδίκηςο, επίλςζη αζκήζεων, επγαζηηπιακέρ επιδείξειρ, επιβλεπόμενερ επγαζηηπιακέρ αζκήζειρ, και εξομοιώζειρ με σπήζη Η/Υ.

4 Οι μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ πεπιλαμβάνοςν Φπήζη από ηοςρ θοιηηηέρ επγαζηηπιακών οπγάνων και ςλικών για ηην ςλοποίηζη και ανάλςζη μικποκςμαηικών κςκλωμάηων, επίλςζη αζκήζεων, ςλοποίηζη ομαδικών επγαζιών, σπήζη λογιζμικού για ζσεδίαζη και εξομοίωζη κςκλωμάηων, αηομική μελέηη και εξεηάζειρ γπαπηέρ ή και πποθοπικέρ. Βιβλιογπαθία Δλληνική: 1. W. Stallings, Αςφρματεσ Επικοινωνίεσ και Δίκτυα, Εκδόςεισ Σηιόλα 2. Ballanis, Antenna Theory, Ελλθνικι Απόδοςθ, ΙΩΝ, ΑΧΑΛΟ, «ΚΕΡΑΙΕ» Θεςςαλονίκθ Kraus, John D, «Κεραίεσ»,, Σηιόλασ Ξενόγλωζζη:

5 EE-6051 Antennas and Wireless Links BASIC INFORMATION Department Electronics Course Title Antennas and wireless links Course Code EE-6051 Theory /Lab Theory and Lab Semester 6th ECTS Credit Units 6 Teaching Hours 3 Theory +2 Lab Working Load 170 Obligatory / By Choice Obligatory Unit Leader K.N. Voudouris Teacher K.N. Voudouris Assistants C.I. Vasileiou Teaching Lectures, Lab, Tutorials, Exercises, Exams Assessment Intermediate Exam, Exercises, Final Exam Final Exam 50%, Laboratory 50% Prerequisites DESCRIPTION Aim This module presents the theory of wireless communications. Various subsystems such as antennas, mixers, local oscillators etc., are examined. 4G networks, satellite systems and radars are also studied. Moreover, the students are expected to acquire the essential technological background, to design and analyze different kinds of antennas and transmission lines, understanding all the natural mechanisms of electromagnetic wave propagation. Learning Outcomes After successful completion of the module, the student will be able to: Understand the operation of an antenna Evaluate basic parameters such as the input resistance and the radiation pattern of an antenna Design and analyze different kinds of antenna arrays such as Yagi, phased array antenna, microstrip antenna etc. Recognize the components of a wireless telecommunications system

6 Design and study using a telecommunication system simulator Recognize and evaluate the qualitative performance of wireless telecommunications systems Proceed in certification inspections of wireless communication systems (Acceptance tests) Topics Covered 1. Introduction to Antennas: Electromagnetic radiation, radiation of elementary dipole. General characteristics of antennas : characteristic sizes of antenna, characteristic variables that concern the radiation pattern, effect of neighboring antenna, theorem of equivalence, reciprocal complex resistance, units of measurement, losses of antennas 2. Radiation patterns of sources: Configuration of two isotropic point sources, study of similar and anisotropic sources, linear array of point sources of the same width, effect of ground, circuits with parasitic elements 3. Study of λ/2 antenna: The thin linear half-wave antenna, the vertical antenna, the folded λ/2 dipole 4. Configurations with many antennas: Study of thin linear antenna, Study of phased arrays, Two λ/2 element array, Study of an array of N elements, Uniform linear array, Four λ/2 element array, perpendicular to the ground 5. Directive antennas, Yagi antenna, Helical antenna, V antennas, Rhombus antennas, Logarithmic periodical antenna, Loop antenna, Array with electronic scanning, Biconical antenna, Parabolic antennas 6. Matching of antenna-line: Matching with located elements, matching with distributed elements 7. Introduction to microwave propagation, space wave, tropospheric diffraction, radio coverage (radio planning). Role of international organisms ITU,CEPT,ERC and ETSI 8. Calculation of path profile, electric curvature and Fresnel zones. Dimensioning: Calculation of antenna s variables, webs heights, length of waveguide s cable. Intermodulations in tropospheric wide band links 9. Calculation of power s balance (Budget Analysis). Fading phenomenon. Types of fading, differential reception of space, frequency and polarization. 10. Noise. Signal to noise ratio in various modulations. Minimum sharp reception signal. Receiver s sensitivity 11. Qualitative factors in the transmission of digital radio signal (Availability of link, BER,Jitter,etc). 12. Environment of radio systems. Keppler laws, geostatic satellite orbits. Use of geographic systems GIS in the design of wireless telecommunication networks 13. Radio systems structure. Satellite systems structure, transmitter, receiver, transponder. Systems of multiple access (multiplexing). Multiplexing systems in satellites Laboratory Exercises Laboratory training of students comprises 13 laboratory exercises focused on key items of theoretical courses. Lab exercises will be focused on the following areas: 1. Input impedance measurement of λ/2 dipole 2. radiation pattern measurement of λ/2 dipole 3. Study of Yagi-Uda antenna 4. Structure of space wave and distances of satellite reception

7 5. AM and FM modulation spectrum with spectrum analyzer and CAD 6. Analog and digital transmissions of DBS satellites 7. DBS satellites collimation 8. Signal distribution of digital and satellite TV 9. Study of wireless point-to-point communication with CAD assistance 10. Study of radio coverage with CAD assistance 11. Simulation of RF transmitter: Measurement of basic parameters 12. Simulation of RF receiver: Measurement of basic parameters 13. Measurement of BER errors in digital communication systems Teaching and learning activities Teaching methods include: The teaching methods include traditional lecture material in classroom with the aid of multimedia and Internet, on-line demonstrations and simulation material, supervised hands-on exercises in the lab, use of software for design analysis and simulation of digital circuits Student s activities include: Use of laboratory instruments and hardware for fabrication, test & measurement and debugging of digital circuits in the lab, solving of exercises, use of computer software for design, analysis and simulation, self-study and exams. Resources Greek: 1. W. Stallings, Αςφρματεσ Επικοινωνίεσ και Δίκτυα, Εκδόςεισ Σηιόλα 2. Ballanis, Antenna Theory, Ελλθνικι Απόδοςθ, ΙΩΝ, ΑΧΑΛΟ, «ΚΕΡΑΙΕ» Θεςςαλονίκθ Kraus, John D, «Κεραίεσ»,, Σηιόλασ

EE-5021 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ

EE-5021 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ EE-5021 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ ΒΑΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Σμιμα Ηλεκτρονικήσ Σίτλοσ Μακιματοσ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ Κωδικόσ Μακιματοσ ΕΕ-5021 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία + Εργαςτιριο Εξάμθνο Διδαςκαλίασ 5

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζίεο, Τειηθή Δμέηαζε. Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50% Η Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη ηελ Δθαξκνγή ησλ Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ.

Δξγαζίεο, Τειηθή Δμέηαζε. Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50% Η Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη ηελ Δθαξκνγή ησλ Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ. ΔΔ-6021 ΓΙΚΣΤΑ Η/Τ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σμιμα Ηλεκτρονικής Σίτλοσ Μακιματοσ ΔΙΚΣΤΑ Η/Τ Κωδικόσ Μακιματοσ ΕΕ-6021 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία + Εργαςτιριο Εξάμθνο Διδαςκαλίασ Σ Πιςτωτικζσ μονάδεσ 4 Ώρεσ Διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

EE3051 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΩΝ

EE3051 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΩΝ EE3051 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΩΝ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σμήμα Ηλεκτρονικής Σίτλοσ Μαθήματοσ Ειςαγωγή ςτα ςυςτήματα μικροελεγκτών Κωδικόσ Μαθήματοσ EE3051 Θεωρία / Εργαςτήριο Θεωρία + Εργαςτήριο Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΔ-6061 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΔΔ-6061 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΔΔ-6061 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Τμιμα Ηλεκτρονικής Τίτλοσ Μακιματοσ Μεκοδολογία τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ -καινοτομία Κωδικόσ Μακιματοσ ΕΕ-6061 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

EE-4061 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ & ΚΑΣΑΚΔΤΗ

EE-4061 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ & ΚΑΣΑΚΔΤΗ EE-4061 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ & ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σκήκα Ηλεκηρονικής Σίηινο Μαζήκαηνο Ηιεθηξνληθή ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή Κσδηθόο Μαζήκαηνο EE-4061 Θεσξία / Εξγαζηήξην Εξγαζηήξην Εμάκελν Δηδαζθαιίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση WSN για ιχνηλάτηση της τροχιάς ενός κινητού με εφαρμογή του walking GPS

Χρήση WSN για ιχνηλάτηση της τροχιάς ενός κινητού με εφαρμογή του walking GPS ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΡΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Χρήση WSN για ιχνηλάτηση της τροχιάς ενός κινητού

Διαβάστε περισσότερα

Για όλες τις κεραίες: 1. Πυκνότητα ισχύος w = Re{S} 2.Ολική ακτινοβολούμενη ισχύς P r

Για όλες τις κεραίες: 1. Πυκνότητα ισχύος w = Re{S} 2.Ολική ακτινοβολούμενη ισχύς P r ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 7o- 8o- 9ο Τύποι κεραιών Μ Ε Ρ/Η 2014-2015. Βαρουτάς Α. Τσίπουρας Περιεχόμενα ε ε ενότητας εόηας Ανασκόπηση προηγουμένων... Kατηγορίες κεραιών Ασφάλεια 2 Ανασκόπηση Βασικών Παραμέτρων Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Radio Propagation (Ασύρματη Διάδοση Σήματος) Recall (Process and Elements of Radio

Διαβάστε περισσότερα

Μια προτεινόμενη αρχιτεκτονική που μπορεί να εξυπηρετήσει συστήματα γεωγραφικής πληροφόρησης είναι αυτή που φαίνεται στο επόμενο σχεδιάγραμμα.

Μια προτεινόμενη αρχιτεκτονική που μπορεί να εξυπηρετήσει συστήματα γεωγραφικής πληροφόρησης είναι αυτή που φαίνεται στο επόμενο σχεδιάγραμμα. Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται στην τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Τα λογισμικά Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ. «Διαχρονική χαρτογράφηςη χρήςεων/κάλυψησ γησ τησ περιοχήσ Ναυπλίου Αργολίδασ με χρήςη πολυφαςματικϊν δορυφορικϊν δεδομζνων» Επιτροπι : κακ. Σπυρίδων Βάλμθσ κακ Βαςιλικι Κόλλια-Κουςουρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ Ιωάννησ Κόμνιοσ Μεταπτυχιακή Διατριβή Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

2012-2013 Senior Design Projects

2012-2013 Senior Design Projects 2012-2013 Senior Design Projects Instructions The following list contains the proposed projects and project topics given by the department s academics for the academic year 2012-2013. Students eligible

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΝΛΚΟ ΜΕΤΣΟΒΛΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΛΟ ΣΧΟΛΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΥΛΛΚΩΝ

ΕΚΝΛΚΟ ΜΕΤΣΟΒΛΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΛΟ ΣΧΟΛΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΥΛΛΚΩΝ ΕΚΝΛΚΟ ΜΕΤΣΟΒΛΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΛΟ ΣΧΟΛΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΥΛΛΚΩΝ Κίνδυνοι και Αςφάλεια Δορυφορικϊν υςτθμάτων Πρόςβαςθσ Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 2009-2010

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 2009-2010 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 009-010 INTERIM PROGRESS REPORT FORM FOR RESEARCH PROJECTS FUNDED BY DESMI 009-010 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ PROJECT TITLE ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ HOST

Διαβάστε περισσότερα

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D6 Instructional Material WP5: Develop instructional materials and teacher / trainer handbook WP Leader: CARDET Project No: 2009-1-CY1-LEO05-00465

Διαβάστε περισσότερα

Tsenka Lazarova Stoyanova

Tsenka Lazarova Stoyanova ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ευφυών Κεραιών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Δ. Νικολόπουλος

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ευφυών Κεραιών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Δ. Νικολόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Χρήστος Δ. Νικολόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE

Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE 1 Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE European Credit Transfer System (ECTS), Undergraduate Program in Accounting, School of Management and Economics, Crete Institute of Technology, Heraklion, Crete,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ - ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ Σμήμα Μηχανικών Η/Τ & Πληροφορικής ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μοντζλα αςυνήθουσ δικτυακήσ κυκλοφορίασ ςε TCP/IP δικτυακά υπολογιςτικά περιβάλλοντα Θεόδωρος Κομνηνός Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) AR 1 AR 2 AR 3 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 1 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 2 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 3 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων

Διαβάστε περισσότερα

Ζντυπο Καταγραφήσ Πληροφοριών και Συγκζντρωςησ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα Ανοικτά Μαθήματα

Ζντυπο Καταγραφήσ Πληροφοριών και Συγκζντρωςησ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα Ανοικτά Μαθήματα Ζντυπο Καταγραφήσ Πληροφοριών και Συγκζντρωςησ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα Ανοικτά Μαθήματα Ζκδοςθ: 1.02, Απρίλιοσ 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» φνδεςμοσ: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA FACULTY OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF CLOTHING DESIGN AND TECHNOLOGY AT KILKIS

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA FACULTY OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF CLOTHING DESIGN AND TECHNOLOGY AT KILKIS TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA FACULTY OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF CLOTHING DESIGN AND TECHNOLOGY AT KILKIS Course Catalogue 2013-2014 1 CONTENTS CONTENTS... 2 HISTORY

Διαβάστε περισσότερα