ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «BLU ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BLU A.E.»... 1 Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της ανώνυμης εται ρείας με την επωνυμία «Αθλητικός Ομιλος Μά νης Εθνικός ΟΦΠΦ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων τις Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ORTUNE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ORTUNE TECHNOLOGIES A.E.»... 3 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ERGOTECH Ανώνυμος Τεχνι κή και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «ERGOTECH ΑΕ»... 4 την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΕΡΛΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «HOTEL AEGAEON Α.Ε.»... 5 την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΕΡΛΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «HOTEL AEGAEON A.E.»... 6 την επωνυμία «Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΡ ΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ SUPER»... 7 την επωνυμία «LEGEND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «LEGEND RECORDINGS AE»... 8 ΡΕΙΑ» με... 9 ΡΕΙΑ» με ΡΕΙΑ» με δ.τ. «DEMΙCO ΑΕ.» ΡΕΙΑ» με ΡΕΙΑ» με ΡΕΙΑ» με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώ νυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Ο.Λ.Ρ. ΑΕ» την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώ νυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Ο.Λ.Ρ. ΑΕ»... 16

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BLU ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «BLU A.E.» Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 61668/01ΑΤ/Β/06/433 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επω νυμία «BLU ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BLU A.E.» καθώς επίσης και η υπ αριθμ. ΕΜ 23112/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρ τίσθηκε με την αριθμ / πράξη του Συμ βολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κωνσταντίνου Στείρου, με βάση τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «BLU ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BLU A.E.» Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμα ρουσίου. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Ο σκοπός της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά στις παρακάτω δραστηριότητες: Α. Σε κάθε εργασία σχετική με την παραγωγή, δια μεταγωγή και εκμετάλλευση διαφημιστικών μηνυμά των μέσω τεχνολογίας Bluetooth, την παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών και κινηματογραφικών προγραμμάτων, ως και την παραγωγή και εκμετάλλευση δίσκων και μαγνητοταινιών. Β. Στη δημιουργία και παραγωγή ηλεκτρονικών δι αφημίσεων και διαφημίσεων μέσω του διαδικτύου (internet). Γ. Στην αγορά και μεταπώληση μέσων διαφήμισης και συναφών προς αυτά προϊόντων και εμπορευμάτων. Δ. Σε κάθε εργασία που έχει ως αντικείμενο την ευρύ τερη μόρφωση του κοινού (εκπαίδευση, πληροφόρηση, πνευυατική ανάταση και καλλιέργεια κλπ.). Ε. Σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω εργασία και δρα στηριότητα, την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. ΣΤ. Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκ πόνηση μελετών σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, καθώς επίσης και στην εκπόνηση ερευνών αγοράς. 2. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρω ση των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί: α) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό. β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποι ουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκο πό. γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο. δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπου δήποτε, και ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης: Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με άλλες εταιρείες ή φυ σικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και γε νικά να εκτελεί κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ,00 ευρώ, καταβλητέο σε μετρητά. Μετοχές Είδος Μετοχών: ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές για μία τριετία, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρή σης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρ χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το ΔΣ αποτελείται από 5μέλη, με 5ετή θητεία. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: 1) Χρήστος Κοπελούζος του Δημητρίου, επιχειρηματί ας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1979, κάτοικος Ψυχικού, οδός Δημοκρατίας αριθμός 7, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. 2) Γεώργιος Βήλος του Αθανασίου, ιδιωτικός υπάλλη λος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1976, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Λ. Κηφισίας, αριθμός 209, κάτοχος του υπ αριθμ. Ρ δελτίου αστυνομικής ταυτό τητας του Α.Τ. Χαλανδρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελ ληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. 3) Δημήτρης Σαρβάνης του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλ ληλος, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, το έτος 1979, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κοτζιά αριθμός 20, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ, Αμαρουσίου με αριθμό φορολο γικού μητρώου Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Σουφλίου, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. 4) Γεώργιος Μανολόπουλος του Νικολάου, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Μπακογιάννη αριθμός 89, κάτοχος του υπ αριθμ. Ξ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Παπάγου, με αριθμό φορολογικού

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 μητρώου της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. 5) Σωτήριος. Μπακαγιάννης του Ευαγγέλου, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικος Χολαργού, οδός Υμηττού αριθμός 92, κάτοχος του υπ αριθμ. Π δελτίου αστυνομικής ταυτότη τας του Α.Τ. Χολαργού, με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται: α) Τσαπράζης Ζήσης του Αποστόλου, Λογιστής, γεν νηθείς στην Αθήνα, το έτος 1951, κάτοικος Αθηνών, οδός Μοισιόδακος 66, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., Α.Δ.Τ. Μ , Αρ. Αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος β) Χατζηγεωργίου Αναστασία του Κωνσταντίνου, Λο γίστρια, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου 58, πτυχι ούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έτους 1995, Α.Δ.Τ. Τ , Αρ. Αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος α) Ντάσης Γεώργιος του Χριστοδούλου, λογιστής, γεν νηθείς στο Τέροβο Ιωαννίνων, το έτος 1958, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Κερασούντος 46, πτυχιού χος Α.Β.Σ.Π. έτους 1983, Α.Δ.Τ. Κ , Αρ. Αδείας ασκή σεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος β) Σεβαστόπουλος Αλέξανδρος του Δημητρίου, λογι στής, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοικος Κα λαμακίου Αττικής οδός Κανάρη 40, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. έτους 1985, Α.Δ.Τ. Ρ , Αρ. Αδείας ασκήσεως Οικο νομολογικού Επαγγέλματος Αγία Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2006 Ο Διευθυντής Α. ΤΟΣΚΑΣ (2) Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αθλητικός Ομιλος Μάνης Εθνικός ΟΦΠΦ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με υπ αριθμ. Κ / απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αθλητικός Ομιλος Μάνης Εθνικός ΟΦΠΦ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 56977/06/Β/04/17, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του κατα στατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε σε περίληψη έχει ως εξής: Άρθρο 7: Το εκ ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκά στης 30 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 30 ευρώ. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) Εταιρειών στοιχείων τις Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ORTUNE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ORTUNE TECHNOLOGIES A.E.» Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με τη/ Επωνυμία «ORTUNE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ORTUNE TECHNOLOGIES A.E.» και αριθμό Μητρώου 56022/01ΑΤ/ Β/04/030 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, από, τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέ χθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5/ετή θητεία συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεώργιος Φιρίδας Φρυδάς του Κωνσταντίνου και της Βιλχεμίνας, κάτοικος Εκάλης, οδός Περσε φονης, αριθμός 1, με Α.Δ.Τ /2003 και αριθμ. ΔΚΑ 2/ και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ βουλος. 2. Αγγελική Παπαγιαννοπούλου του Αγγέλου, κάτοικος Εκάλης, οδός Περσεφόνης, αριθμ. 1, με Α.Δ.Τ. Τ και Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Βιλχεμινα Φρυδά Φιρίδα του Όννι, κάτοικος Γλυφά δας, οδός Αιγίνης 2, Α.Δ.Τ. Ν και Α.Φ.Μ , Μέλος Δ.Σ. 4. Λεώνίδας Πολέμης του Σπυρίδωνα κάτοικος Λον δίνου με Α.Δ. ΗΠΑ , Μέλος Δ.Σ. Εκπροσώπηση της εταιρείας Ανάθεση αρμοδιότητων των Δ.Σ. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει στον Πρόε δρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Φιρίδα Φρυδά, την εκπροσώπηση του Δ.σ. και της εταιρείας καθώς και την άσκηση όλων των εξουσιών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της και οιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων και εξουσιών, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το νόμο και το καταστατικό της.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καθορισμός υπογραφών που δεσμεύουν την εται ρεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Φι ρίδας Φρυδάς, εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές των ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, πάσης Αρχής, ενώπιον παντός Δικαστηρίου σε Τραπεζικά και Πιστοδοτικά Ιδρύματα χωρίς κανένα περιορισμό κατά το άρθρο 20 του καταστατικού και δεσμεύει την εταιρεια με μόνη την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Αγία Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2006 Ο Διευθυντής Α. ΤΟΣΚΑΣ (4) Εται επωνυμία «ERGOTECH Ανώνυμος Τεχνική και Εμπο ρική Εταιρεία» με δ.τ. «ERGOTECH ΑΕ» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ERGOTECH Ανώνυμος Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «ERGOTECH ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 28541/04/ Β/93/32(01): Β) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: Λωλος Κωνσταντίνος, A.M. Σ.Ο.ΕΛ Αναπληρωματικός: Θεοδωρόπουλος Γ. Παναγιώτης, A.M. Σ.Ο.ΕΛ Παλλήνη, 24 Οκτωβρίου 2006 (5) Εται επω νυμία «ΑΦΟΙ ΤΕΡΛΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «HOTEL AEGAEON Α.Ε.» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΕΡΛΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «HOTEL AEGAEON Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 20565/04/Β/89/271, από το οποίο προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Τερλάκης Γεώργιος του Κων., κάτοικος Λαυρίου Μουσ. Μητροπούλου 15, με Α.Δ.Τ. Σ /1999 του AT Λαυρίου, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Πρόεδρος. 2) Ουσαντζοπούλου Μαρία Ελένη του Αντ. σύζ. Περικλ. Ουσαντζοπούλου, κάτοικος Αμπελοκήπων, Αθηνών Λα κωνίας 24, με Α.Δ.Τ. Ν / ΙΔ Π.Α. Αθηνών, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3) Παπαδοπούλου Λουκία του Στεφ., κάτοικος Λαυρίου, Μουσ. Μητροπούλου 15, με Α.Δ.Τ. Φ /2000 του AT Λαυρίου, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Μέλος. 4) Πρωτοσύγγελου Μαρία Άννα του Γεωργ., κάτοι κος Λαυρίου, Μουσ. Μητροπούλου αρ. 15, με Α.Δ.Τ. Χ /2005 του AT Λαύρίου, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Μέλος. 5) Χουβαρδά Αικατερίνη του Αντ., κάτοικος Χαλαν δρίου, Τσιτούρη 34, με Α.Δ.Τ. Μ /1982 του Ε Π.Α Αθηνών, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος. Εκπροσώπηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο Τερ λάκη Κων. Γεώργιο όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της τις συναλλαγές ενώπιον κάθε Υπηρεσίας, Οργανισμού, Τράπεζας κ.λπ. καθώς και παντός τρίτου. Παλλήνη, 23 Οκτωβρίου 2006 Κ. ΤΣΕΣΜΕΛΗ (6) Εται επω νυμία «ΑΦΟΙ ΤΕΡΛΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «HOTEL AEGAEON A.E.» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΕΡΛΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «HOTEL AEGAEON A.E.» και αριθμό Μητρώου 20565/04/ Β/89/271: Β) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) Νταϊδης Πέτρος του Χαρ., κάτοικος Νίκαιας, Γρε βενών 75, πτυχιούχος Οικον. Πανεπιστημίου Πειραιώς, με AT Κ /AT ΙΑ Πειραιά και με Αριθμ. Μητρώου Άδειας Οικον. Επιμελητηρίου β) Νοβακη Αναστασία του Αναστ., κάτοικο Λαυρί ου, Εργατικές Κατοικίες, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. Αριθμ. Ταυτ. Θ /Α.Τ. Λαυρίου και με Αρ. Μητρώου Ο.Ε.Ε

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 α) Κολιος Χρήστος του Θρασυβ., κάτοικο Γλυφάδας, Κρίτωνος 8 A.T. Τ /ΑΤ Ελληνικού πτυχιούχο Οικον. Πανεπιστ. Θεσ/νίκης με Αριθμ. Μητρώου Αδ. Οικον. Επι μελητηρίου β) Τζαριμας Χρήστος του Αναστ., κάτοικος Αθη νών Φρύνης 25 AT Η /ΥΧ Ναυπλίου πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με αριθμ. Μητρ. Αδειας Οικον. Επιμελητηρίου Παλλήνη, 23 Οκτωβρίου 2006 Κ. ΤΣΕΣΜΕΛΗ (7) Εται επωνυμία «Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ SUPER» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ SUPER» και αριθμό Μητρώου 13065/04/Β/86/22: Β) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: Αργύριος Παναγιωτόπουλος του Ευάγγελου, με A.M. Σ.Ο.ΕΛ Αναπληρωματικός: Κυριάκος Πατατούκας του Παναγιώτη, με A.M. Σ.Ο.ΕΛ Παλλήνη, 24 Οκτωβρίου 2006 (8) Εται επω νυμία «LEGEND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «LEGEND RECORDINGS AE» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LEGEND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΧΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «LEGEND RECORDINGS AE» και αριθμό Μητρώου 32194/04/Β/94/255Π: Β) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: Νεκτάριος Πατατούκας του Παναγιώτη, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ΑΜ.ΣΟΕΛ από «ΣΟΛ. ΑΕ», κάτοικος επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 5, Νέα Πεντέλη. Αναπληρωματικός: Γρηγόρης Σταμάτης του Κων/νου και της Καλλιόπης, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Α/Μ ΣΟΕΛ 14761, κάτοικος επί της οδού Αχαΐας και Κύπρου, Διώνη Πικερμίου. Παλλήνη, 20 Οκτωβρίου 2006 Κ. ΤΣΕΣΜΕΛΗ (9) ΖΩ ΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥ ΠΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με και αριθμό Μητρώου 14231/04/Β/86/1147: χρήση Β) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) Βασίλειος Ποτσικας του Σπυρίδωνα, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος το 1960 στα Ιωάννινα, κάτοικος Αθήνας, οδός Σεπολίων 135, με Α.Δ.Τ. Λ και με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Βασίλειος Σαλτας του Αθανασίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος το 1963 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας, οδός Ρουμπέση 24, με Α.Δ.Τ. Π και με αριθμό αδείας Ο.Ε α) Ζωγράφος Κωνσταντίνος του Ταξιάρχου, πτυχιού χος Α.Β.Σ.Θ., γεννημένος το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας, οδός Παλαμηδίου 48, με Α.Δ.Τ. Π και με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Ζωγράφος Γεώργιος του Ταξιάρχου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., γεννημένος το 1962 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας, οδός Παλαμηδίου 48, με Α.Δ.Τ. Κ και με αριθμό αδείας Ο.Ε

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (10) ΖΩ ΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με και αριθμό Μη τρώου 14231/04/Β/86/1147: χρήση Β) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) Βασίλειος Ποτσικας του Σπυρίδωνα, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος το 1960 στα Ιωάννινα, κάτοικος Αθήνας, οδός Σεπολίων 135, με Α.Δ.Τ. Λ και με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Βασίλειος Σαλτας του Αθανασίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος το 1963 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας, οδός Ρουμπέση 24, με Α.Δ.Τ. Π και με αριθμό αδείας Ο.Ε α) Κωνσταντίνος Ζωγράφος του Ταξιάρχου, πτυχιού χος Α.Β.Σ.Θ., γεννημένος το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας, οδός Παλαμηδίου 48, με Α.Δ.Τ. Π και με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Γεώργιος Ζωγράφος του Ταξιάρχου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., γεννημένος το 1962 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας, οδός Παλαμηδίου 48, με Α.Δ.Τ. Κ και με αριθμό αδείας Ο.Ε (11) Εται επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΖΩΟ ΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DEMΙCO ΑΕ.» Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με ΖΩΟ ΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DEMΙCO ΑΕ.» και με αριθμό Μητρώου 14231/04/Β/86/1147, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,88 ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις Ξ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (12) Εται επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΖΩΟ ΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με ΖΩΟ ΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DEMICO ΑΕ.» και αριθμό Μητρώου 14231/04/Β/86/1147 με το οποίο εκλέχθηκε ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμ βουλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Αθηνά Δέμη του Αντωνίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Κερατέας Αττικής, περιοχή Μεγάλη Αυλή, με Α.Δ.Τ. Ρ /1997, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Λαυρίου σε αντικατάσταση της παραιτηθέντος Προέδρου Φωτεινής Μπούρα. Μετά την αντικατάσταση αυτή η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως κατωτέρω: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, στην Πρόεδρο του Αθηνά Δέμη του Αντωνίου, την ενάσκηση όλων των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρχής και σε περίπτωση κωλύματος της στον Αντιπρό εδρο του Παναγιώτη Δέμη. Ξ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (13) ΖΩ ΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με ΖΩΟ ΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DEMICO ΑΕ.» και αριθμό Μητρώου 14231/04/Β/86/1147, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέ χθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Α) Αθηνά Δέμη του Αντωνίου, κάτοικος Κερατέας Αττικής, επιχειρηματίας, περιοχή Μεγάλη Αυλή, Α.Δ.Τ. Ρ /1997, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Πρό εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο. Β) Παναγιώτης Δέμης του Ιωάννη, κάτοικος Κερα τέας, επιχειρηματίας, περιοχή Μεγάλη Αυλή, Α.Δ.Τ. Π /1991, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Αντι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γ) Αντώνιος Δέμης του Ιωάννη, κάτοικος Κερατέας Αττικής, περιοχή Μεγάλη Αυλή, επιχειρηματίας, Α.Δ.Τ. Α /1961, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δ) Φωτεινή Μπούρα του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, κάτοικος Κερατέας Αττικής, περιοχή Μεγάλη Αυλή, Α.Δ.Τ. Ξ /1988, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ε) Ιωάννης Δέμης του Αντωνίου, επιχειρηματίας, κά τοικος Κερατέας Αττικής, περιοχή Μεγάλη Αυλή, Α.Δ.Τ. Ρ , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσώπηση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, αναθέτει στην Πρόεδρο του Αθηνά Δέμη του Αντωνίου, κάτοικο Κερατέας Αττικής, επιχει ρηματία την ενάσκηση όλων των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρχής και σε περίπτωση κωλύματος της στον Αντιπρόεδρο του Παναγιώτη Δέμη. (14) ΖΩ ΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με και αριθμό Μη τρώου 14231/04/Β/86/1147, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Α) Αθηνά Δέμη του Αντωνίου, κάτοικος Κερατέας Αττικής, επιχειρηματίας, περιοχή Μεγάλη Αυλή, Α.Δ.Τ. Ρ /1997, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Πρό εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο. Β) Παναγιώτης Δέμης του Ιωάννη, κάτοικος Κερα τέας, επιχειρηματίας, περιοχή Μεγάλη Αυλή, Α.Δ.Τ. Π /1991, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Αντι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γ) Αργυρώ Κορρέ του Θεοδώρου, κάτοικος Κερατέας Αττικής, οδός Β. Αλεξάνδρου αριθμ. 1, Α.Δ.Τ. Λ , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δ) Φωτεινή Μπούρα του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, κάτοικος Κερατέας Αττικής, περιοχή Μεγάλη Αυλή, Α.Δ.Τ. Ξ /1988, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ε) Ιωάννης Δέμης του Αντωνίου, επιχειρηματίας, κά τοικος Κερατέας Αττικής, περιοχή Μεγάλη Αυλή, Α.Δ.Τ. Ρ , ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσώπηση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, αναθέτει στην Πρόεδρο του Αθηνά Δέμη του Αντωνίου, κάτοικο Κερατέας Αττικής, επιχει ρηματία την ενάσκηση όλων των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρχής και σε περίπτωση κωλύματος της στον Αντιπρόεδρο του Παναγιώτη Δέμη. (15) Εται επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Ο.Λ.Ρ. ΑΕ» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Ο.Λ.Ρ. ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 49811/04/Β/01/142: Β) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Α. Πρόδρομος Γεωργιάδης, με αριθμ, μητρ. ΣΟΕΛ 10321, κάτοικος Αθηνών Φωκ. Νέγρη 3. Β. Παναγιώτης Αλεβίζος, με αριθμ, μητρ. ΣΟΕΛ 15391, κάτοικος Αθηνών, Φωκ. Νέγρη 3. Α. Ιωάννης Τσιότσος με αριθμ, μητρ. ΣΟΕΛ 14991, κά τοικος Αθηνών, Φωκ.Νέγρη 3. Β. Γεώργιος Κεραμόντε με αριθμ, μητρ. ΣΟΕΛ 10861, κάτοικος Αθηνών, Φωκ. Νέγρη 3. Παλλήνη, 21 Σεπτεμβρίου 2006

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (16) Εται επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Ο.Λ.Ρ. ΑΕ» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Ο.Λ.Ρ. ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 49811/04/Β/01/142: χρήση Β) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Α. Πρόδρομος Γεωργιάδης, με αριθμ, μητρ. ΣΟΕΛ 10321, κάτοικος Αθηνών, Φωκ.Νέγρη 3. Β. Παναγιώτης Αλεβίζος, με αριθμ, μητρ. ΣΟΕΛ 15391, κάτοικος Αθηνών, Φωκ. Νέγρη 3. Α. Ιωάννης Τσιότσιος, με αριθμ, μητρ. ΣΟΕΛ 14991, κάτοικος Αθηνών, Φωκ.Νέγρη 3. Β. Γεώργιος Κεραμόντε, με αριθμ, μητρ. ΣΟΕΛ 10861, κάτοικος Αθηνών, Φωκ.Νέγρη 3. Παλλήνη, 21 Σεπτέμβριος * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ««PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων Space Hellas Τηλ: 210 6504 172 E-mail: sharehold@space.gr Αγία Παρασκευή Η 31 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010 / ΓΗΠΕΔΟ ΕΜΙΩ.\' '\)'\\Η ET\II)r \ ΚΑΤΑ!ΚΕΥΗ1. ΚΑΙ E;...\'IΣΘΩ~H~. ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΚΛΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ Ω ΕΓΚΑΤ"ΣΤ ΑΣΕΩΝ ΗΡΩΔΟΥ ΛΤΤΙΚΟΥ 12Λ - ΜΛΡΟΥΣΙ 15124 ΤΗΛ: 210-8093 ΙΗ, FAX: 210-3093-:ι,l ΛΦVI: 999076.133 - ΔΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Στην Αθήνα σήμερα 01 Μαρτίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων 1) Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13539 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6090 4 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,66%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,66% Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», που έλαβε χώρα την 23η Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στα ιδιόκτητα

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους :

Θέμα 3ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους : Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», που έλαβε χώρα την 26η Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στα ιδιόκτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2909 25 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE & SYSTEMS SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [ ]

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [ ] H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ. (Νόμος 3884/2010)

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ. (Νόμος 3884/2010) Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (Νόμος 3884/2010) ΘΕΜΑ 1 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αρ. πρωτ. 8285/21-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ./18-12-2015 Της 22 ης έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 AΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10014 14 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

HIGH TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:

HIGH TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: HIGH TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΑΡΑ 18 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 43795506000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26-06-2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Αυγούστου Tο Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 22 Αυγούστου Tο Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ARGOS SECURITY AE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 25 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2243 24 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 4075 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 692 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13445 21 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 4483 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: apanagopoulos@acci.gr Αθήνα,02/08/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 4374 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 23.06.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6894 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10877 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 169 13 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9974 25 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 706 30 Ιανουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 1480 13 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2880 25 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7962 22 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων

Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10359 28 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 4375 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7837 16 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12375 25 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1162 14 Φεβρουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς

Διαβάστε περισσότερα

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 72 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14787 29 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 8663 17 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 870 3 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 8854 10 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1407 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3549 25 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.1.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3016/2002 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14598 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8/11/07 31/12/11

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8/11/07 31/12/11 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8/11/07 31/12/11 Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 7/448/11.10.2007 του

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 05.05.2017 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10232 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1348 27 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Προς το Χρηματιστήριο Αθηνών Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων (Αποστολή μέσω HERMES) Κοιν/ση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14178 18 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 8442 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13493 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα