Τα προϊόντα μας. áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò. Υγεία για όλους. Ο Ηράκλειτος έλεγε: Η φύση αρέσκεται να κρίνει τα πράγματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα προϊόντα μας. áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò. Υγεία για όλους. Ο Ηράκλειτος έλεγε: Η φύση αρέσκεται να κρίνει τα πράγματα"

Transcript

1 Τα προϊόντα μας Υγεία για όλους áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò Ο Ηράκλειτος έλεγε: Η φύση αρέσκεται να κρίνει τα πράγματα

2 Εισαγωγή Áãáðçôïß ößëïé, üðùò áðýäåéîå ç ðåßñá áéþíùí, ðïëëü öõôü, ñßæåò, öýëëá êáé óðüñïé äéáèýôïõí èåñáðåõôéêýò éäéüôçôåò. Ïé ðéï äïêéìáóìýíåò óõíôáãýò óôá ìåßãìáôá âïôüíùí Ý ïõí êáôáãñáöåß, åñåõíçèåß êáé ôåêìçñéùèåß åðéóôçìïíéêü. Ôá âüôáíá ìå ôçí ïñèïìïñéáêþ êáé âßï-åíåñãü äïìçìýíç óöáéñéêþ ôïõò äñüóç óôçí ðñüîç ðñïóöýñïõí öõóéêýò êáé áðïôåëåóìáôéêýò ëýóåéò óôá êáèçìåñéíü ðñïâëþìáôá õãåßáò êáé óõìâüëëïõí óôçí åîéóïññüðçóç êáé ôçí ïìáëïðïßçóç ôùí ëåéôïõñãéþí êáé óõóôçìüôùí ôïõ áíèñþðéíïõ ïñãáíéóìïý, στο πνεύμα, την ψυχή, την σωματική υγεία και την υγεία με απόλαυση... αρέσουν και στη γεύση Ï éó õñéóìüò [ãåñìáíéêü FUR VIELE INDIKATIONEN ALS THERAPIE UND VORBEUGUNG DER ERSTE WAHL - áããëéêü FIRST LINE TREATMENT] όôé åßíáé ç ðñþôç åðéëïãþ ãéá õãéåéíþ äéáôñïöþ, ðñüëçøç, èåñáðåßá êáé öõóéêþ ðñïóôáóßá ôïõ ïñãáíéóìïý, ãéá ðïëëü óõìðôþìáôá áóèåíåéþí - Ý åé ðáãêüóìéá áíáãíþñéóç. Êáé ç BAD HEILBRUNNER με ôá ôóüãéá õãåßáò*, áðü âüôáíá áðýäåéîå ðùò áõôü ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéïýíôáé åëåýèåñá êáé ìå ðëþñç áóöüëåéá óáí ìýñïò ôïõ ôñüðïõ õãéåéíþò æùþò ôïõ áôüìïõ óôá ðëáßóéá ìéáò éóïññïðçìýíçò äéáôñïöþò êáé ôáêôéêþò óùìáôéêþò Üóêçóçò. * είναι ëåéôïõñãéêü ôñüöéìá ìå éó õñéóìïýò õãåßáò óå ðëþñç åöáñìïãþ ôùí ãåñìáíéêþí êáé êïéíïôéêþí - ÅÅ - Êáíïíéóìþí ** * είναι ñïöþìáôá áðü Ýíá âüôáíï Þ ìåßãìá âïôüíùí ìüíï áðü ôéò èåôéêýò ìïíïãñáößåò ôçò åðéôñïðþò Å êáé ôçò ESCOP. * åßíáé 100% ΝΑTUR PRODUKTE, OHNE, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΧΩΡΙΣ συíôçñçôéêýò ïõóßåò, ðñïóèþêç æü áñçò, ôåúíç êáé êáöåàíç, çìéêü Üñùìá êáé ñþìá, äýóðåðôåò ïõóßåò (Ýùò 0,02 g). Ìå õäáôüíèñáêåò ùñßò ëéðáñü êáé ëéðáñü ïîýá, íüôñéï.

3 * είναι ôñüöéìá ìå ðéóôïðïéçìýíïõò ðïéïôéêïýò åëýã ïõò ãéá íá åßíáé áðáëëáãìýíá óå êüèå ìéêñïâéïëïãéêþ ðáñüìåôñï áðü äéïîßíåò êáé áëëåñãßá ìý ñé æùéêü êáôüëïéðá, ùñßò ìåôáëëáãìýíåò ðñþôåò ýëåò, ùñßò ëáêôüæç, ùñßò ãëïõôýíç, ìå ôéôëïäïôçìýíá ìåßãìáôá âïôüíùí óå ðåñéåêôéêüôçôá êáé ðïóüôçôá ìå áêñßâåéá 0,00 ôïõ g των äñáóôéêþí ïõóéþí ôùí öõôþí óå öõóéêýò óõíèþêåò, åããõçìýíçò éó ýïò ãéá ìåãéóôïðïßçóç ôçò äñüóçò êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò, ìå åíäåßîåéò äéáôñïöéêþò áîßáò êáôü ðåñßðôùóç, âéï-ðéóôïðïßçóç êáôü ðåñßðôùóç, âéï-äéáèýóéìá óõóêåõáóìýíá ãéá ðñïóôáóßá áðü áëëïéþóåéò ïîåéäùôéêþò öèïñýò ôïõ ðåñéâüëëïíôïò êáé ãéá ðëþñç áðüäïóç ôùí áéèýñéùí åëáßùí ðïõ äéáôçñïýíôáé áíáëëïßùôá ìå ôçí ñþóç öáêýëïõ äéðëïý èáëüìïõ. * åßíáé ôñüöéìá ìå âñáâåßá êáé ðñùôéýò Die meistgekaufte Arzneitee-Marke - Íï 1 óôéò ðùëþóåéò LEH, στο ëéáíéêü åìðüñéï ôñïößìùí. - ÔÏÑ MARKE από την Ýíùóç êáôáíáëùôþí ôñïößìùí Ãåñìáíßáò, από το ÔÏÑ 100 innovator, 100 καινοτüμα ôñüöéìá Ãåñìáíßáò áðü ôï Ãåñìáíéêü õðïõñãåßï ôñïößìùí êáé ðïôþí, από το Country Representatives για ôçí õðåõèõíüôçôá, óõíýðåéá, óõíý åéá, êáéíïôïìßá, ðïéüôçôá ê.ë.ð. áðü European Businness Awards, από το Produkt des Jahres Lebensmittel Praxis. Προϊόν της χρονιάς ** - DGE - Γερμανικός ÖïñÝáò ôñïößìùí. - Θετικές μονογραφίες βοτάνων της επιτροπής Ε και τηò ESCOP (Ευρωπαϊκή åðéóôçìïíéêþ óõíåñãáóßá ãéá öõôïèåñáðåßá). - Êáíïíéóìüò 1924/06 ôçò ÅÅ (ëåéôïõñãéêü ôñüöéìá = ôñüöéìá ìå äéáôñïöéêïýò éó õñéóìïýò êáé éó õñéóìïýò õãåßáò). - Êáíïíéóìïß EFSA ευρωπαϊκοί áñ Þ ãéá ôçí áóöüëåéá ôùí ôñïößìùí êáé FUFOSE åðéôñïðþ ëåéôïõñãéêþò åðéóôþìçò ôñïößìùí. - Káíïíéóìüò 2092/91 ôçò ÅÅ. - Êáíïíéóìüò DE-001 BIO-έλεγχο της BCS-Γερμανία. Άλλες εκδόσεις της BAD HEILBRUNNER: Gesundheit zum Mitnehmem - Το καλάθι της υγείας. Τσάι και προτάσεις για κάθε μέρα

4 ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ Τσάγια Υγείας Τσάι Βήχα και Βρόγχων Τσάι Λαιμού και Φάρυγγα ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΗΧΑ & ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ. ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΞΗΡΟ ΒΗΧΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΕΚΚΡIΣΗ ΒΛΕΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΝΑ ΑΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ. ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ. ΒΟΤΑΝΑ: ΘΥΜΑΡΙ 0,55g, ΑΝΙΣΟΣ 0,55g, ΦΛΑΜΟΥΡΙ 0,70g, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΛ. Κ.) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΙΜΟ & ΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ. ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΑΛΘΑΙΑ (Φ) 0,6125 g, ΑΛΘΑΙΑ (Ρ) 0,4375 g, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ 0,4375 g, ΑΝΙΣΟΣ 0,2625 g Τσάι Eρεθιστικός Βήχας ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΟΤΑΝΟ ΤΗ ΜΟΛΟΧΑ. ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΒΗΧΑ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΛΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ. ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ. ΒΟΤΑΝΑ: ΜΟΛΟΧΑ (Φ) 1,8g Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÁÍÁÐÍÅÕÓÔÉÊÏ: 3 ÂÞ á & Âñüã ùí 2 Λαδανιά με Ρόδι Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÁÐÏÔÏÎÉÍÙÓÇ ÕÐÅÑÂÁÑÏÕ: 2 Áðïôïîßíùóçò, 2 Λαδανιά με Ρόδι 1 Guarana, 1 ÌÝëéóóá 4

5 ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων Τσάι Ελεύθερη Αναπνοή Τσάγια Υγείας ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΦΥΣΙΚΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΜΕΝΤΑ (40%), ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ (40%), ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΩΜΑ (ΔΥΟΣΜΟ), ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ (10%) Τσάι Κρυολογήματος ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 10 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΥΟ- ΛΟΓΗΜΑ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΥΡΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ. ΦΕΡΝΕΙ ΕΦΙΔΡΩΣΗ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ & ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΕΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ & 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΛΕΥΚΗ ΙΤΕΑ (ΦΛ) 1,2 g, ΦΛΑΜΟΥΡΙ (Α) 4 g, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ (Α), ΣΠΙΡΕΑ (Α), ΒΕΡΜΠΑΣΚΟ (Α), ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΧΑΜΟΜΗΛΙ (Α), ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ, ΑΓΡΙΟΛΕΜΟΝΙΑ (Α). ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ για το ΒΗΧΑ Õãåßá áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 75 g ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ, ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΟ ΣΤΟΝ ΒΗΧΑ, ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΦΑΡΥΓΓΑ. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΑ 100 g ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1598Kj / 376Kcal ΓΕΜΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 0,1 g ΑΠΟ 16 ΒΟΤΑΝΑ (0,62%) ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 94 g ΜΕ ΜΕΛΙ (4,17%) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ ΛΙΠΑΡΑ 0,1 g - ΜΕΝΤΑ. Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÊÁÑÄÉÁ - ÊÕÊËÏÖÏÑÉÊÏ: 3 ÊáñäéÜò - Êõêëïöïñéêïý 1 Áðïôïîßíùóçò 1 Λαδανιά με Ρόδι 1 Guarana, 1 ÌÝëéóóá Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÍÅÕÑÉÊÏÔÇÔÁ: 1 ¾ðíïõ êáé Íåýñùí 3 Âáëóáìü ïñôï 3 ÌÝëéóóá 5

6 ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Τσάγια Υγείας Τσάι Στομάχου και Εντέρου ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 3 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΕΡΟ. ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΠΕΨΙΑ, ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΚΑΙ ΗΠΙΟΥΣ ΚΟΛΙΚΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ & ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΒΟΤΑΝΑ: ΧΑΜΟΜΗΛΙ (Α) 0,875 g, ΑΝΙΣΟΣ (Φ) 0,58625 g, ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ 0,28875 g Τσάι Mετεωρισμού ΣΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 3 ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΧΙ & ΕΝΤΕΡΟ). ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΑΡΑΘΟΣ & ΑΝΙΣΟΣ & ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ, ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΙΩΝ & ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΜΑΡΑΘΟΣ 40%, ΑΝΙΣΟΣ 40%, ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ 20%. Τσάι Χώνευσης ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΨΗ. ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗΝ ΠΕΨΗ ΣΕ ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΠΩΣ ΦΟΥΣΚΩΜΑ, ΠΡΗΞΙΜΟ, ΑΕΡΙΑ, ΗΠΙΟ ΚΟΛΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΣΤΟΜΑΧΟΥ. ΒΟΤΑΝΑ: ΜΑΡΑΘΟΣ 0,63 g, ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΑ (Ρ) 0,54 g, ΑΓΡΟΚΥΜΙΝΟ 0,54 g, ΚΑΝΕΛΑ (ΦΛ) Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÄÕÓÐÅØÉÁ: 6 þíåõóçò 2 ÐñÜóéíï - ÐáñèÝíï Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÄÉÁÉÔÁ ÄÉÁÂÇÔÉÊÙÍ: 3 Äßáéôáò êáé Íçóôåßáò 2 Λαδανιά με Ρόδι 1 Guarana, 1 ÌÝëéóóá Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÓÔÏÌÁ ÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÑÁ ÅÓ: 3 ÓôïìÜ ïõ - ÅíôÝñïõ 3 Âáëóáìü ïñôï 3 ÌÝëéóóá 6

7 ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων Τσάι Χώνευσης Λιπαρών Τσάγια Υγείας ΤΣΑΪ 1 ΒΟΤΑΝΟΥ, ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΝΕΥΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ. ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΡΟΗ ΧΟΛΗΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΥΣΠΕΨΙΑ, ΗΠΙΟΥΣ ΚΟΛΙΚΟΥΣ, ΦΟΥΣΚΩΜΑ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΟΡΕΞΙΑ, ΕΛΑΦΡΑ ΔΙΟΥΡΗΣΗ. ΒΟΤΑΝΑ: ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ (ΚΟΜΜΕΝΟΣ) 1,8 g Τσάι Ήπατος και Χολής Τσάι Δυσκοιλιότητας Τσάι Διάρροιας ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 8 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΠΑΡ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΛΗ. ΣΤΗΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΛΗΣ - ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΠΩΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΜΟ - ΑΕΡΙΑ, ΔΥΣΠΕΨΙΑ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ, ΕΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ) 0,6125 g, ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ 0,35 g, ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ (Ρ) 0,2625 g, ΑΧΙΛΛΕΙΟ 0,175 g, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΧΑΜΟΜΗΛΙ (Α), ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 9 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ, ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΚΕΝΩΣΗ. Η ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΝΤΕΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΗΣΗ (1-2 ΕΒΔ.)ΚΑΙ ΣΕ ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΦΥΛΛΑ ΚΑΣΙΑΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΧΕΝΑ) ΠΤΩΧΗ ΣΕ ΡΙΤΙΝΗ, ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙ ΣΕ 30 mg ΓΛΥΚΟΖΥΔΙΑ ΥΔΡΟΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ (ΣΕΝΟΖΙΔΕΣ Β), GINSENG, ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ, ΑΝΙΘΟΣ, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΟ. ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΦΛ), ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ (Β) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΒΟΤΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΝ ΤΟΝΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΛΧΕΜΙΛΛΗ, ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ: 1) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ). 2) ΣΕ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 2 ΗΜΕΡΩΝ. 3) ΣΕ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑ Ή ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΠΥΡΕΤΟ. ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΑΛΧΕΜΙΛΛΗ (Κ) 7

8 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Τσάγια Υγείας Τσάι Αδυνατίσματος Τσάι Αποτοξίνωσης ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 8 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤΕ ΤΣΑΪ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΙΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ. ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ. ΒΟΤΑΝΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤΕ ΤΣΑΪ (42%) 0,84g, ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ (Φ), ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ (Φ), ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ, ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ (Κ) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΜΜΟ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ. ΑΦΘΟΝΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ, ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΦΡΩΝ. ΒΟΤΑΝΑ: ΣΗΜΥΔΑ (Φ) 0,88, ΠΟΛΥΚΟΜΠΟ 0,66, ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΦΑΣΟΛΙ (χωρίς σπόρους) Τσάι Μεταβολισμού ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΒΑΣΕΩΝ, Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΥΓΙΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ. Η ΚΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΟ ΑΓΧΟΣ, Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΚΟΥΡΑΣΗ, ΚΑΟΥΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ, ΑΚΟΗΣ & ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ. ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: TΣΟΥΚΝΙΔΑ (32%) 0,576g, ΔΥΟΣΜΟΣ (25%), 0,45g, ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ (ΛΕΜ.) (25%) 0,45g, ΒΡΩΜΗ (ΠΡΑΣ. ΑΧ 10%) 0,18g, ΜΑΤΕ ΤΣΑΪ (5%) 0,09g, ΠΟΛΥΚΟΜΠΟ (2%) 0,036g, ΑΧΙΛΛΕΙΟ (1%) 0,018g, Τσάι Δίαιτας και Νηστείας ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ, ΓΙΑ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΓΡΩΝ. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΕΩΣ 6 ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ (40%) 0.72 g, MATE ΤΣΑΪ (Ψ) (28%) 0,502 g, ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ, ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΚΑΝΘΟΣ 8

9 ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων Τσάι Ύπνου και Νεύρων ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Τσάγια Υγείας ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ TON ΥΠΝΟ & ΤΑ ΝΕΥΡΑ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ ΕΝΤΑΣΗ, ΑΓΧΟΣ & ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ. ΦΕΡΝΕΙ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ (Ρ) 0,525 g, ΡΟΛΟΓΙΑ (Α) 0,480g, ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ (Φ) 0,394 g, ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΑΧΙΛΛΕΙΟ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΧΑΜΟΜΗΛΙ Τσάι κατά του Άγχους ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΗΡΕΜΕΙ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ. ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΥΠΝΗΛΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΜΕΛΙΣΣΑ (Φ), ΛΥΚΙΣΚΟΣ (Θ, άνθος), ΛΕΒΑΝΤΑ (Φ), ΑΝΙΣΟΣ, ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ, ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. Τσάι Πονοκεφάλου ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 9 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ- ΚΕΦΑΛΟ - ΚΕΦΑΛΓΙΑ ΑΠΟ ΕΝΤΑΣΗ, ΑΓΧΟΣ, ΑΫΠΝΙΑ, ΜΥΪΚΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΩΜΩΝ, ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ, ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΠΑΝΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΠΟΝΟΚΕ- ΦΑΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΜΕΝΤΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, GUARANA, ΛΕΒΑΝΤΑ, ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ, ΙΤΕΑ ΛΕΥΚΗ COLA NITIDA Τσάι Χαλάρωσης (Ηρεμίας) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΟΤΑΝΟ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΗ ΛΕΒΑΝΤΑ (ΑΝΘΟΣ) ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ ΑΠΟ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ. ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΥΠΝΗΛΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΛΕΒΑΝΤΑ (ΑΝΘΟΣ) 1,5g 9

10 Τσάγια Υγείας Τσάι Νεφρών και Κύστης Τσάι Διουρητικό ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΦΡΑ & ΤΗΝ ΚΥΣΤΗ. ΤΑ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ, ΒΟΗΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΘΕΙ Ο ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΣΤΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. ΑΦΘΟΝΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΜΜΟ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ & ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΟΡΘΟΣΥΦΟΝ (Φ) 0,675 g, ΟΝΩΝΙΣ (Ρ) 0,655 g, ΣΗΜΥΔΑ (Φ), ΦΑΣΟΛΙ (ΦΛ), ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΛ-Κ), ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ (Κ) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 8 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ. ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΡIΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΟ ΣΕ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ, ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ, ΚΑΤΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΙΚΟΥΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΣΗΜΥΔΑ (Φ) 0,6 g, ΟΡΘΟΣΥΦΟΝ (Φ) 0,4 g, ΟΝΩΝΙΣ (Ρ) 0,4 g, ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΑ 0,35 g, ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΛ-Κ), ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ Τσάι Καρδιάς και Κυκλοφορικού Τσάι Γερά Κόκκαλα ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: ΦΥΛΛΑ & ΑΝΘΗ ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ (Φ-Α) 1,44 g, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ (Φ),ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ),ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΑ (Ρ) ΣΤHN OΣΤΕΟΠΟΝΙΑ ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 8 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (100mg ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ) ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΑ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, Π.Χ. ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ. ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΑΣΒΕΣΤΙΟ - Χ/Λ (25%), ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (22%), ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ (20%), ΔΥΟΣΜΟΣ (14%), ΒΙΝΗ (ΑΧΥΡΟ) (12%), ΜΑΤΕ (4%), ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ (2%), ΑΧΙΛΛΕΑ 10

11 ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων Τσάι Αναζωογόνησης Δέρματος Τσάι Τόνωσης Φλεβών ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 12 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟ- ΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΔΕΡΜΑ, ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΤΩΝ UV ΑΚΤΙΝΩΝ. ΜΕ ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ ΤΗΣ ΙΠΠΟΥΡΙΔΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ. ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΒΟΤΑΝΑ: ΦΡΑΟΥΛΑ (ΦΛ), ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (ΦΛ), ΠΡΑΣΙΝΟ (10%), ΜΕΝΤΑ (8%), ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ (8%), ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ ΡΙΖΑ, ΑΧΙΛΛΕΙΟ (7%), ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ (7%), ΜΑΡΑΘΟΣ (5%), ΒΙΟΛΑ (5%), ΔΥΟΣΜΟΣ (3%) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΜΕ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΞΕΚΟΥΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ.ΟΙ ΦΛΕΒΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ. Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ (ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ) ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΦΑΓΟΠΥΡΟ (70%), ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (Φ), ΑΜΑΜΕΛΙΣ (10%), ΜΕΝΤΑ (Φ) Τσάι Ceylon Κανέλας (ρύθμισης του επιπέδου του σακχάρου στο αίμα) Τσάι Εμμηνόπαυσης ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ & 10 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ (50%) ΤΗΝ ΚΑΝΕΛΑ, ΠΤΩΧΗ ΣΕ ΚΟΥΜΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ (7%). Η ΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΕΛΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ & ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 10 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΚΑΝΕΛΑ (50%) 0,9g, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ (7%), ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΑΡΩΜΑ) ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗΣ (Φ), ΕΛΙΑ (Φ), ΜΗΛΟ, ΦΑΣΟΛΙ (ΦΛ) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΕ ΚΟΚ. ΤΡΙΦΥΛΛΙ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. ΒΟΤΑΝΑ: KOK. ΤΡΙΦΥΛΛΙ (30%) 0,525 g, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ (25%) 0,4375 g, ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ (Φ) (20%) 0,35 g, ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ (ΛΕΜ.) (20%) 0,35 g, ΛΕΒΑΝΤΑ (Α) (5%) 0,0875 g 11 Τσάγια Υγείας ΓΙΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ

12 Τσάγια Υγείας από φαρμακευτικά βότανα ARZNEITEE - Monodrogen ΕΝΟΣ ΒΟΤΑΝΟΥ Σύμφωνα με τις θετικές μονογραφίες της επιτροπής Ε και της Ευρωπαϊκής επιστημονικής συνεργασίας για φυτοθεραπεία Escop, ανήκουν στα θεραπευτικά φυτά που αποδεδειγμένα - μετά από επιστημονική τεκμηρίωση - μπορούν ελεύθερα και με πλήρη ασφάλεια να χρησιμοποιούνται για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού και με τη λήψη τους να επιδρούν προληπτικά και θεραπευτικά σε συμπτώματα ασθενειών και παθήσεων - η πρώτη επιλογή στο σπίτι. ΣΤΟΜΑΧΙ Κ Α Ρ Δ Ι Α Ν Ε Υ Ρ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Τσάι Αχιλλέα - ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ (ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΛΕΓΜΟΝH) - ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ (ΗΡΕΜΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ) Τσάι Ίξος - ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ - ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ (ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ) Τσάι Κράταιγος ΚΑΡΔΙΟΤΟΝΩΤΙΚΟ Τσάι Μελίσσα ΗΡΕΜIΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Τσάι Βαλσαμόχορτο - ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ (ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ) - ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΟ (ΗΡΕΜΕΙ ΤΑ ΝΕΥΡΑ) 12 Τσάι Τσουκνίδα ΞΕΠΛΕΝΕΙ ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Τσάι Λαδανιά - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Τσάι Πεντάνευρο - ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΟ (ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗΝ ΒΛΕΝΝΩΔΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ) - ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΟ Τσάι Άνθος Τίλιου ΕΦΙΔΡΩΤΙΚΟ (ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ) Τσάι Φασκόμηλο - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ (ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ) Είναι φαρμακευτικά φυτά που υπάρχουν γύρω μας, όλοι μας τα συναντούμε και στην ελληνική φύση. Η χρήση τους - σε χύμα βότανα ακατάλληλα συσκευασμένα ή η ανάμειξή τους με άλλα - χωρίς τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις και υγιεινές προϋποθέσεις δεν ωφελεί, αντίθετα μπορεί να έχει ένα πολύ επικίνδυνο και αμφίβολο αποτέλεσμα στην υγεία του καταναλωτή, γι αυτό σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και στις ΗΠΑ δεν επιτρέπεται η χύμα πώληση μεμονωμένων ή μειγμάτων βοτάνων. Η ελληνική βιβλιογραφία είναι πλούσια, ενδεικτικά προτείνουμε τα βιβλία: - D. HOFFMANN / Οδηγός βοτανοθεραπείας, εκδ. ΔΙΟΠΤΡΑ - R. MABEY / Πλήρης οδηγός για τα βότανα, εκδ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ - THE HERB SOCIETY S / Πλήρης οδηγός φαρμακευτικών βοτάνων, εκδ. ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΝΕΦΡΑ Κ Ρ Υ Ο Λ Ο Γ Η Μ Α

13 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ Mε όλα τα θρεπτικά συστατικά & τις βιταμίνες των φρούτων & των βοτάνων που είναι απαραίτητες για τη σωστή διατροφή μας από τη δύναμη της φύσης... Μάραθος - Μέλι ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΜΕΛΙΟΥ - ΒΑΝΙΛΙΑΣ Απόλαυση με Τσάγια Υγείας Αγνά υγιεινά ροφήματα με υπέροχη γεύση! Παιδικό Τσάι Φασκόμηλο - Μέλι Τσάι Ginseng - Ingwer ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΜΠΙΝΤΟ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ, ôüíùóçò & äéýãåñóçò óå óþìá & ìõáëü ΔYΟ ΑΠO ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚA ΦΥΤA ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛHΣ ΣΕ ΙΔΑΝΙΚH ΣYΝΘΕΣΗ 50% ΤΖIΝΤΖΕΡ ΚΑΙ 2% ΤΖIΝΣΕΝΓΚ. ΜΕ ΦΥΣΙΚH ΓΕYΣΗ ΦYΛΛΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙAΣ, ΕIΝΑΙ ΠΛΟYΣΙΕΣ ΠΗΓEΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΑ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ - ΤΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΠΙΝΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΚΟΥΡΑΣΗ, ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ) 13 ΜΕ 10 ΦΡΟΥΤΑ ΔΑΣΟΥΣ & 10 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Το μέλι θεωρείται και είναι θρεπτική ουσία ευρέως διαδεδομένη. Στο τσάι έχει και την ιδιότητα του υγιεινού γλυκαντικού - αντί ζάχαρης ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ ðáñáäïóéáêü óðéôéêü, ìå åëáöñéü ãåýóç & Üñùìá ìåëéïý-âáíßëéáò ΣYΝΘΕΣΗ ΜΕ 12 ΒOΤΑΝΑ ΚΑΙ ΦΑΣΚOΜΗΛΟ (20%). ΕΞΑΙΡΕΤΙΚA ΕYΓΕΥΣΤΟ ΜΕ ΒAΤΟ, ΓΛΥΚOΡΙΖΑ ΚΑΙ ΜHΛΟ ΚΑΙ AΡΩΜΑ ΒΑΝIΛΙΑΣ ΜΕΛΙΟY. ΤΟ ΦΑΣΚO- ΜΗΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛEΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚEΣ ΤΟΥ ΙΔΙOΤΗΤΕΣ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤA ΠΑΡΑΔΟ- ΣΙΑΚA ΣΠΙΤΙΚO ΤΣAΪ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ. Ingwer - Μέλι ΔΥΝΑΤΟ, ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ Τσάι Λαδανιά - Ρόδι ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ãéá éó õñþ åíßó õóç ôçò Üìõíáò ôïõ ïñãáíéóìïý ΔYΟ ΑΠO ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚA ΦΥΤA ΤΗΣ ΕΛΛAΔΟΣ ΣΕ ΙΔΑΝΙΚH ΣYΝΘΕΣΗ 7 ΒΟΤAΝΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚH ΓΕYΣΗ ΚΑΙ AΡΩΜΑ. ΤΟ ΡOΔΙ ΚΑΙ Η ΛΑΔΑΝΙΑ - ΤΟ 1999 ΑΝΑΚΗΡYΧΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΤO ΤΗΣ ΧΡΟΝΙAΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΕIΝΑΙ ΠΛΟYΣΙΕΣ ΠΗΓEΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟAΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΜΥ- ΝΤΙΚΟYΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟYΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Στόχος να μπορεί να πίνεται ευχάριστα. Ένα βότανο με θεραπευτικές ιδιότητες κι ένα ακόμη που προσδίδει γεύση gourmet, χρώμα και άρωμα

14 Απόλαυση με Τσάγια Υγείας Τσάι Αγριοτριανταφυλλιά - Acerola äõíáìþíåé ìå ôç öõóéêþ äýíáìç ôçò âéôáìßíçò C ΑΠO ΜΕIΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 77,5% ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ACEROLA 3% ΜΑΖΙ ΜΕ ΙΒΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΚΕΡΑΣΙ. ΕΝΑ ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ 15% ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΛ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ). Τσάι Σαμπούκος - Γλυκόριζα ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ áíáêïõößæåé ëáéìü & öüñõããá ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΝΘΗ 30%, ΚΑΡΠΟΣ 5% ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ 10% ΜΑΖΙ ΜΕ ROOIBOS, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΦΛ.), ΧΑΜΟΜΗΛΙ, ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ ΜΕ ΜΕΛΙ. Τσάι Rooibos - Ευκάλυπτος åõ Üñéóôï,ôïíùôéêü ãéá üëç ôçí çìýñá ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΟΤΑΝΟ ΤΗΣ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ, Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΑΜΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΕ ΓΕΥΣΗ ΜΕΛΙΟΥ (31%) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ, ΜΕΝΤΑ GUARANA ΚΑΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ (5%) ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ. Τσάι Ιβίσκος - Echinacea ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ õãéåéíü, ìå äñïóéóôéêþ ãåýóç öñïýôùí ðïõ îåäéøüåé ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ Ο ΙΒΙΣΚΟΣ ΤΗΝ ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ ΞΕΔΙΨΑΕΙ, Η ΕΧΙΝΑΚΙΑ - ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ) - ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΤΗΝ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ & ΑΡΩΜΑ ΦΡΟΥΤΩΝ. Τσάι Τσουκνίδα - Cranberry õãéåéíü &åýãåõóôï ìå öõóéêü Üñùìá ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΚΟ CRANBERRY (ΚΡΑΝΟ) ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙ ΚΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ, ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΝΕΥΡΑ & ΚΥΣΤΗ. 14

15 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ H ποιότητα ΜΑΤΕ θεωρείται και είναι το καλύτερο ποιοτικά πράσινο τσάι στη φύση. Τσάι Αδυνατίσματος Τσάι Guarana - Ματέ ΜΕ ΚΑΦΕΪΝΗ ôïíùôéêü & ìå êáöåàíç óå ãåýóç ëåìïíéïý ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙΟΥ. ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤΕ (67%) ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΦΕΪΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ GUARANA (25%) ΤΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΗ. ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ Ή ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ. ΔΥΟ ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΣΗ ΚΑΦΕΪ- ΝΗ ΟΣΟ ΕΝΑ ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ. Τσάι παρθένο Πράσινο áðïëáýóôå ôï êáé ðáãùìýíï ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΤΣΑΪ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤΕ ΤΣΑΪ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ & ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΙΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ 10 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΠΟ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΒΛΕΠΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ) ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ FIGUR-FIT) ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ ΜΑΤΕ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ, ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ N. AMEΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΔΕΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΘΕΡΜΙΔΕΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΑ, ΝΗΣΤΕΙΑ, ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΓΕΥΣΗ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ Ή ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ. Τσάι παρθένο Πράσινο ΒΙΟ óôç öõóéêþ ôïõ ãåýóç Απόλαυση με Τσάγια Υγείας ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ & ΑΡΩΜΑ 100% ΠΡΑΣΙΝΟ (ΦΛ.) ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΪΝΗ & ΤΕΪΝΗ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΟ ΡΑΝΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑ, ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ ΒΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. DE-001 ÖKO. 15

16 Φημισμένες συνταγές με μείγματα βοτάνων απ' όλο τον κόσμο. Στόχος η gourmet γεύση, με άρωμα και χρώμα από παραδοσιακά, εξωτικά μπαχαρικά Τσάι Αράβικο με μπαχαρικά ðéêüíôéêï ìå ìðá áñéêü êáé äõíáôþ ãåýóç ΣΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗΤΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ & ΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ. Η ΔΥΝΑΤΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑ- ΤΟΣ ΑΠΟ 13 ΒΟΤΑΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΑΡΙΦΑΛΟ, INGWER, ΚΑΝΕΛΑ, ΑΝΙΘΟΣ, ΜΕΝΤΑ, ΚΥΜΙΝΟ Κ.Α. ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ. Ayurveda ΜΕ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ Ινδικού Γάμου ΛΕΥΚΟ ΤΣΑΪ ΘΙΒΕΤ ΕΞΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΕ1/3-10/ Hellas Õãåßá ãéá üëïõò áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ, Τ.Θ. 1 ΤΗΛ. & FAX: ΚΙΝ. ΤΗΛ.: Ïé âïôáíéêýò ïõóßåò ìðïñåß íá ìðïõí óôï óþìá ìå ðïëëïýò ôñüðïõò. Ïé ôñïöýò êáé ôá öüñìáêá ëáìâüíïíôáé áðü ôï óôüìá êáé ðåñíïýí êáô åõèåßáí óôï ðåðôéêü óýóôçìá, ãéá íá áðïññïöçèïýí áðü ôï óþìá êáé áðü ôç óôéãìþ ðïõ åéóýñ ïíôáé óôçí êõêëïöïñßá ôïõ áßìáôïò íá äñüóïõí åõåñãåôéêü åðçñåüæïíôáò ïëüêëçñï ôïí áíèñþðéíï ïñãáíéóìü. Ôï ðéï áðëü âïôáíéêü ðñïúüí - ôï ôóüé - åßíáé êáé ï ðéï óýíôïìïò êáé áðïôåëåóìáôéêüò äñüìïò.

magazine ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ 1 ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ SUPERFOODS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ! «επιστροφή στη φύση»

magazine ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ 1 ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ SUPERFOODS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ! «επιστροφή στη φύση» Το περιοδικό των κορυφαίων συμπληρωμάτων διατροφής! ΤΕΥΧΟΣ 07 magazine TO 2008 2014 / 6 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΑΡΤΕ ΕΝΑ SUPERFOODS ΚΑΝΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Thomas Goettfried Πρόεδρος της εταιρείας VIVASAN

Thomas Goettfried Πρόεδρος της εταιρείας VIVASAN Thomas Goettfried Πρόεδρος της εταιρείας VIVASAN Αγαπητοί φίλοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω τον καινούργιο συμπληρωμένο κατάλογο των προϊόντων της εταιρείας VIVASAN, και θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Βάλτε τις SUPER ΤΡΟΦΕΣ στην ζωή σας και στην διατροφή σας και εξασφαλίστε τα οφέλη τους για την υγεία και την ευεξία σας.

Βάλτε τις SUPER ΤΡΟΦΕΣ στην ζωή σας και στην διατροφή σας και εξασφαλίστε τα οφέλη τους για την υγεία και την ευεξία σας. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οι SUPER ΤΡΟΦΕΣ είναι μια ειδική κατηγορία τροφίμων που βρίσκονται στη φύση, τα παίρνουμε από αυτήν και με ελάχιστη ή και καθόλου επεξεργασία τα καταναλώνουμε σαν τροφές. Οι SUPER ΤΡΟΦΕΣ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ. ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ. ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης Επιστημονική ομάδα: Δρ. Ελένη Μαλούπα Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου Δρ. Διαμάντω Λάζαρη Δρ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

H FM GROUP ΜΕΤΑ ΑΠΌ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

H FM GROUP ΜΕΤΑ ΑΠΌ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ H FM GROUP ΜΕΤΑ ΑΠΌ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΑΡΟΥΖΙΑΖΕΙ ΈΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΝ ΚΑΦΕ AURILE ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ Ο καφές είναι αγροτικό, εισαγόμενο και χρηματιστηριακό προϊόν. Αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στηρίζουμε το έργο των συλλόγων Χαράλαμπος Δημ. Αμπατζόγλου «60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στηρίζουμε το έργο των συλλόγων Χαράλαμπος Δημ. Αμπατζόγλου «60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στηρίζουμε το έργο των συλλόγων Χαράλαμπος Δημ. Αμπατζόγλου «60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ» Ελληνική σειρά φυσικών προϊόντων υγείας & οµορφιάς Υγεία & Ευεξία Υγεία & Ευεξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σιωπηλή & επικίνδυνη ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Τροφές-σύμμαχοι και επιστημονικές συμβουλές για να τη μειώσουμε. w Πλάνο

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σιωπηλή & επικίνδυνη ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Τροφές-σύμμαχοι και επιστημονικές συμβουλές για να τη μειώσουμε. w Πλάνο ΛΟΓΩ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟ ΜΕΝΟΥ... ΤΗΣ ΠΡΩΤΙΑΣ Εξετάσεις: Η επιτυχία ξεκινάει (και) από το πιάτο τους ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Τι πρέπει να φάτε για να νιώσετε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Μάθετε τα πάντα για «σιδερένια» οστά. ΑΦΙΕΡΩΜΑ OστεοπOρωση. w Κόψατε το ΚΑπνισμΑ w είστε στην εμμηνοπαυση w παίρνετε ΚορτιΖονη

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Μάθετε τα πάντα για «σιδερένια» οστά. ΑΦΙΕΡΩΜΑ OστεοπOρωση. w Κόψατε το ΚΑπνισμΑ w είστε στην εμμηνοπαυση w παίρνετε ΚορτιΖονη 001_EXOF_MANA DIATROFHS 3/17/15 7:30 PM Page 1 ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Από τη νηστεία στον οβελία χωρίς να πάρετε γραμμάριο ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί είναι πολύτιμη;

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί είναι πολύτιμη; T. 12 - ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2013...για να ζω καλύτερα! ΜΑΛΛΙΑ Μυστικά για λάμψη και ζωντάνια ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΟΣ Βήματα Yγείας & Eυεξίας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Kαι τίποτα δεν σε σταματά... ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Διατροφή ασθενών. με καρκίνο

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Διατροφή ασθενών. με καρκίνο ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Διατροφή ασθενών με καρκίνο Με την ευγενική χορηγία της Roche (Hellas) A.E. ΑγκαλίαΖΩ - Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Διατροφή ασθενών με καρκίνο 2 η Έκδοση Mε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 01, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2013 ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me editorial Αγαπητοί αναγνώστες, με αφορμή το πρώτο τεύχος της εφημερίδας μας Free Health, θα θέλαμε να δώσουμε το στίγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ µε Aloe Vera

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ µε Aloe Vera ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ µε Aloe Vera H Aloe Vera, της οποίας υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικά είδη, καλλιεργείται κυρίως στις ξηρές περιοχές της Αφρικής, Ασίας, Ευρώπης και Αµερικής. Παρόλο που η Aloe Vera είναι µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Hippophae Rhamnoides. Ιπποφαές Eυβοίας

Hippophae Rhamnoides. Ιπποφαές Eυβοίας Ιπποφαές Eυβοίας Hippophae Rhamnoides Στον κατάλογο των φυτών με γνωστές στην σύγχρονη επιστήμη φαρμακευτικές ιδιότητες το Ιπποφαές κατέχει μια από τις πιο διακεκριμένες θέσεις.το ιπποφαές είναι από τα

Διαβάστε περισσότερα

È ÙÚÔÊ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ

È ÙÚÔÊ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ fiûô ÙÔ ÚÎÈÓÛÔÓ: È ÙÚÔÊ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ Kathrynne Holden, M.S., R.D. È ÈÎ Î ÔÛË ÙÔ NPF NATIONAL PARKINSON FOUNDATION, INC. fiûô ÙÔ ÚÎÈÓÛÔÓ: È ÙÚÔÊ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ Kathrynne Holden, M.S., R.D. È ÈÎ Î ÔÛË

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξω το κατάλληλο άρωμα

Πώς να επιλέξω το κατάλληλο άρωμα Κατάλογος αρωμάτων Πώς να επιλέξω το κατάλληλο άρωμα Στην επιλογή του κατάλληλου αρώματος, τον πρώτο λόγο έχει η προσωπική σας γνώμη. Άλλωστε, κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές προτιμήσεις και διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

1. Βαλεριάνα, κέντρανθος (κόκκινη βαλεριάνα) 2. υόσµος 3. Γλυκόριζα

1. Βαλεριάνα, κέντρανθος (κόκκινη βαλεριάνα) 2. υόσµος 3. Γλυκόριζα 1. Βαλεριάνα, κέντρανθος (κόκκινη βαλεριάνα) Η βαλεριάνα είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Από τον 18ο αιώνα χρησιµοποιείται ως κατευναστικό του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Η κόκκινη βαλεριάνα έχει ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. www.inatural.gr. τηλεφωνικές παραγγελίες στο 8012223030

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. www.inatural.gr. τηλεφωνικές παραγγελίες στο 8012223030 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ I-NATURAL ΤΕΥΧΟΣ 0 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 203 www.inatural.gr ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ σελ. 4-9 ΟΜΟΡΦΙΑ σελ. 0-2 ΠΑΙΔΙ & ΝΕΑ ΜΑΜΑ σελ. 24-27 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ σελ. 28-35

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αδυνατίσματος ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 2009

Οδηγός αδυνατίσματος ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 2009 Οδηγός αδυνατίσματος ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 2009 οδηγός αδυνατίσματος περιεχόμενα σελίδα 04 Νέα δεδομένα στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων: σήμα κινδύνου! σελίδα 07 Κυτταρίτιδα: ο γυναικείος εφιάλτης! σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σαμπουάν Αλοη ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΥΕΞΙΑΣ - ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΛΟΕ VERA. Κρέμα ενυδατική Αλόη

Σαμπουάν Αλοη ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΥΕΞΙΑΣ - ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΛΟΕ VERA. Κρέμα ενυδατική Αλόη Σαμπουάν Αλοη ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΥΕΞΙΑΣ - ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΛΟΕ VERA Σπρέϊ σώματος Αλόη Κρέμα ενυδατική Αλόη Τζελ ενυδατικό Αλόη Πήλινγκ Σώματος 100μλ Αφρόλουτρο Αλόη 500 μλ 125μλ Υγρό Σαπούνι καθαρ.δέρματος 250μλ Σαπούνι

Διαβάστε περισσότερα

COMPTOIR PROVENÇAL DES ARGILES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

COMPTOIR PROVENÇAL DES ARGILES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ COMPTOIR PROVENÇAL DES ARGILES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ H εταιρεία ACP BIO PURE προσφέρει πιστοποιημένα Βιολογικά Καλλυντικά και προϊόντα για την φροντίδα της προσωπικής υγιεινής, που ικανοποιούν απόλυτα την

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 62 / 11 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Χολολιθίαση: Μια νόσος αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου διατροφής Εποχιακές αλλεργίες στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

«Μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε»

«Μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε» Χειμώνας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ «Μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε» ΥΓΕΙΑ Γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ; ΚΑΡΔΙΑ Θωρακίστε την με «όπλο» τη διατροφή ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μεγαλώστε γερά... παιδιά ΓΙΟΡΤΕΣ Ρεβεγιόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΠΡΙΑ * * Με τη βοήθεια της Ασημένιας Κούσουλα, Κλινικής Διαιτολόγου-Διατροφολόγου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

ΟΣΠΡΙΑ * * Με τη βοήθεια της Ασημένιας Κούσουλα, Κλινικής Διαιτολόγου-Διατροφολόγου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ΟΣΠΡΙΑ * Σήμερα, ως ενήλικας, τα όσπρια είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Αυτό οφείλεται εν μέρει στα τεχνάσματα της μητέρας μου όταν ήμουν μικρός, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στα Μίκι Μάους! Μάλιστα. μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

«ESCAPE: Μία εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών»

«ESCAPE: Μία εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» 6 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «ESCAPE: Μία εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ\ 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διατροφικές συνήθειες των μαθητών της α γυμνασίου, το δεκατιανό των παιδιών στο σχολείο. Προστατεύω τον εαυτό μου.

ΘΕΜΑ: Διατροφικές συνήθειες των μαθητών της α γυμνασίου, το δεκατιανό των παιδιών στο σχολείο. Προστατεύω τον εαυτό μου. 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: βιωματικές δράσεις ΘΕΜΑ: Διατροφικές συνήθειες των μαθητών της α γυμνασίου, το δεκατιανό των παιδιών στο σχολείο. Προστατεύω τον εαυτό μου. ΜΑΘΗΤΕΣ:1 η ομάδα. Περγάμαλης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό τεύχος Νο 3. Μάρτιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιριδολογία και Ομοιοπαθητική (μέροςιιι). 2. Μυoπάθεια. 3. Σκλήρυνση κατά πλάκας. 4. Ολιστική Ιριδολογία (επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Των Κεραμυδά Βασιλική (ΑΕΜ:161) Χατζηκλωνίδου Δέσποινα (ΑΕΜ:11) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Φυτικά Ενεργά Συστατικά ως Συμπληρώματα Διατροφής. Εισηγητής Δρ Γιώργος Ζακυνθινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας

Τα Φυτικά Ενεργά Συστατικά ως Συμπληρώματα Διατροφής. Εισηγητής Δρ Γιώργος Ζακυνθινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας Τα Φυτικά Ενεργά Συστατικά ως Συμπληρώματα Διατροφής Εισηγητής Δρ Γιώργος Ζακυνθινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας Τα φυσικά ενεργά συστατικά ως Συμπληρώματα Διατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ! Το άρωμα άνθους Κερασιάς. Περιεχόμενα

ΝΕΟ! Το άρωμα άνθους Κερασιάς. Περιεχόμενα Το άρωμα του Ιαπωνικού άνθους Κερασιάς ΝΕΟ! 04 06 16 22 30 32 38 42 Περιεχόμενα SAKURA To άρωμα της άνοιξης ΟΜΟΡΦΙΑ Άψογη φροντίδα για όμορφο δέρμα ΑΝΔΡΑΣ Προϊόντα για τον κόσμο του άνδρα ΓΥΝΑΙΚΑ Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι, ένα ολόγλυκο φάρμακο

Μέλι, ένα ολόγλυκο φάρμακο Μέλι, ένα ολόγλυκο φάρμακο ΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ Μέλος Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου Το μέλι είναι ένα σπάνιο δώρο της φύσης. Ελιξίριο νεότητας και μακροζωίας. Το μέλι είναι από τις πιο

Διαβάστε περισσότερα