Τα προϊόντα μας. áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò. Υγεία για όλους. Ο Ηράκλειτος έλεγε: Η φύση αρέσκεται να κρίνει τα πράγματα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα προϊόντα μας. áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò. Υγεία για όλους. Ο Ηράκλειτος έλεγε: Η φύση αρέσκεται να κρίνει τα πράγματα"

Transcript

1 Τα προϊόντα μας Υγεία για όλους áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò Ο Ηράκλειτος έλεγε: Η φύση αρέσκεται να κρίνει τα πράγματα

2 Εισαγωγή Áãáðçôïß ößëïé, üðùò áðýäåéîå ç ðåßñá áéþíùí, ðïëëü öõôü, ñßæåò, öýëëá êáé óðüñïé äéáèýôïõí èåñáðåõôéêýò éäéüôçôåò. Ïé ðéï äïêéìáóìýíåò óõíôáãýò óôá ìåßãìáôá âïôüíùí Ý ïõí êáôáãñáöåß, åñåõíçèåß êáé ôåêìçñéùèåß åðéóôçìïíéêü. Ôá âüôáíá ìå ôçí ïñèïìïñéáêþ êáé âßï-åíåñãü äïìçìýíç óöáéñéêþ ôïõò äñüóç óôçí ðñüîç ðñïóöýñïõí öõóéêýò êáé áðïôåëåóìáôéêýò ëýóåéò óôá êáèçìåñéíü ðñïâëþìáôá õãåßáò êáé óõìâüëëïõí óôçí åîéóïññüðçóç êáé ôçí ïìáëïðïßçóç ôùí ëåéôïõñãéþí êáé óõóôçìüôùí ôïõ áíèñþðéíïõ ïñãáíéóìïý, στο πνεύμα, την ψυχή, την σωματική υγεία και την υγεία με απόλαυση... αρέσουν και στη γεύση Ï éó õñéóìüò [ãåñìáíéêü FUR VIELE INDIKATIONEN ALS THERAPIE UND VORBEUGUNG DER ERSTE WAHL - áããëéêü FIRST LINE TREATMENT] όôé åßíáé ç ðñþôç åðéëïãþ ãéá õãéåéíþ äéáôñïöþ, ðñüëçøç, èåñáðåßá êáé öõóéêþ ðñïóôáóßá ôïõ ïñãáíéóìïý, ãéá ðïëëü óõìðôþìáôá áóèåíåéþí - Ý åé ðáãêüóìéá áíáãíþñéóç. Êáé ç BAD HEILBRUNNER με ôá ôóüãéá õãåßáò*, áðü âüôáíá áðýäåéîå ðùò áõôü ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéïýíôáé åëåýèåñá êáé ìå ðëþñç áóöüëåéá óáí ìýñïò ôïõ ôñüðïõ õãéåéíþò æùþò ôïõ áôüìïõ óôá ðëáßóéá ìéáò éóïññïðçìýíçò äéáôñïöþò êáé ôáêôéêþò óùìáôéêþò Üóêçóçò. * είναι ëåéôïõñãéêü ôñüöéìá ìå éó õñéóìïýò õãåßáò óå ðëþñç åöáñìïãþ ôùí ãåñìáíéêþí êáé êïéíïôéêþí - ÅÅ - Êáíïíéóìþí ** * είναι ñïöþìáôá áðü Ýíá âüôáíï Þ ìåßãìá âïôüíùí ìüíï áðü ôéò èåôéêýò ìïíïãñáößåò ôçò åðéôñïðþò Å êáé ôçò ESCOP. * åßíáé 100% ΝΑTUR PRODUKTE, OHNE, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΧΩΡΙΣ συíôçñçôéêýò ïõóßåò, ðñïóèþêç æü áñçò, ôåúíç êáé êáöåàíç, çìéêü Üñùìá êáé ñþìá, äýóðåðôåò ïõóßåò (Ýùò 0,02 g). Ìå õäáôüíèñáêåò ùñßò ëéðáñü êáé ëéðáñü ïîýá, íüôñéï.

3 * είναι ôñüöéìá ìå ðéóôïðïéçìýíïõò ðïéïôéêïýò åëýã ïõò ãéá íá åßíáé áðáëëáãìýíá óå êüèå ìéêñïâéïëïãéêþ ðáñüìåôñï áðü äéïîßíåò êáé áëëåñãßá ìý ñé æùéêü êáôüëïéðá, ùñßò ìåôáëëáãìýíåò ðñþôåò ýëåò, ùñßò ëáêôüæç, ùñßò ãëïõôýíç, ìå ôéôëïäïôçìýíá ìåßãìáôá âïôüíùí óå ðåñéåêôéêüôçôá êáé ðïóüôçôá ìå áêñßâåéá 0,00 ôïõ g των äñáóôéêþí ïõóéþí ôùí öõôþí óå öõóéêýò óõíèþêåò, åããõçìýíçò éó ýïò ãéá ìåãéóôïðïßçóç ôçò äñüóçò êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò, ìå åíäåßîåéò äéáôñïöéêþò áîßáò êáôü ðåñßðôùóç, âéï-ðéóôïðïßçóç êáôü ðåñßðôùóç, âéï-äéáèýóéìá óõóêåõáóìýíá ãéá ðñïóôáóßá áðü áëëïéþóåéò ïîåéäùôéêþò öèïñýò ôïõ ðåñéâüëëïíôïò êáé ãéá ðëþñç áðüäïóç ôùí áéèýñéùí åëáßùí ðïõ äéáôçñïýíôáé áíáëëïßùôá ìå ôçí ñþóç öáêýëïõ äéðëïý èáëüìïõ. * åßíáé ôñüöéìá ìå âñáâåßá êáé ðñùôéýò Die meistgekaufte Arzneitee-Marke - Íï 1 óôéò ðùëþóåéò LEH, στο ëéáíéêü åìðüñéï ôñïößìùí. - ÔÏÑ MARKE από την Ýíùóç êáôáíáëùôþí ôñïößìùí Ãåñìáíßáò, από το ÔÏÑ 100 innovator, 100 καινοτüμα ôñüöéìá Ãåñìáíßáò áðü ôï Ãåñìáíéêü õðïõñãåßï ôñïößìùí êáé ðïôþí, από το Country Representatives για ôçí õðåõèõíüôçôá, óõíýðåéá, óõíý åéá, êáéíïôïìßá, ðïéüôçôá ê.ë.ð. áðü European Businness Awards, από το Produkt des Jahres Lebensmittel Praxis. Προϊόν της χρονιάς ** - DGE - Γερμανικός ÖïñÝáò ôñïößìùí. - Θετικές μονογραφίες βοτάνων της επιτροπής Ε και τηò ESCOP (Ευρωπαϊκή åðéóôçìïíéêþ óõíåñãáóßá ãéá öõôïèåñáðåßá). - Êáíïíéóìüò 1924/06 ôçò ÅÅ (ëåéôïõñãéêü ôñüöéìá = ôñüöéìá ìå äéáôñïöéêïýò éó õñéóìïýò êáé éó õñéóìïýò õãåßáò). - Êáíïíéóìïß EFSA ευρωπαϊκοί áñ Þ ãéá ôçí áóöüëåéá ôùí ôñïößìùí êáé FUFOSE åðéôñïðþ ëåéôïõñãéêþò åðéóôþìçò ôñïößìùí. - Káíïíéóìüò 2092/91 ôçò ÅÅ. - Êáíïíéóìüò DE-001 BIO-έλεγχο της BCS-Γερμανία. Άλλες εκδόσεις της BAD HEILBRUNNER: Gesundheit zum Mitnehmem - Το καλάθι της υγείας. Τσάι και προτάσεις για κάθε μέρα

4 ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ Τσάγια Υγείας Τσάι Βήχα και Βρόγχων Τσάι Λαιμού και Φάρυγγα ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΗΧΑ & ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ. ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΞΗΡΟ ΒΗΧΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΕΚΚΡIΣΗ ΒΛΕΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΝΑ ΑΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ. ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ. ΒΟΤΑΝΑ: ΘΥΜΑΡΙ 0,55g, ΑΝΙΣΟΣ 0,55g, ΦΛΑΜΟΥΡΙ 0,70g, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΛ. Κ.) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΙΜΟ & ΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ. ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΑΛΘΑΙΑ (Φ) 0,6125 g, ΑΛΘΑΙΑ (Ρ) 0,4375 g, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ 0,4375 g, ΑΝΙΣΟΣ 0,2625 g Τσάι Eρεθιστικός Βήχας ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΟΤΑΝΟ ΤΗ ΜΟΛΟΧΑ. ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΒΗΧΑ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΛΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ. ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ. ΒΟΤΑΝΑ: ΜΟΛΟΧΑ (Φ) 1,8g Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÁÍÁÐÍÅÕÓÔÉÊÏ: 3 ÂÞ á & Âñüã ùí 2 Λαδανιά με Ρόδι Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÁÐÏÔÏÎÉÍÙÓÇ ÕÐÅÑÂÁÑÏÕ: 2 Áðïôïîßíùóçò, 2 Λαδανιά με Ρόδι 1 Guarana, 1 ÌÝëéóóá 4

5 ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων Τσάι Ελεύθερη Αναπνοή Τσάγια Υγείας ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΦΥΣΙΚΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΜΕΝΤΑ (40%), ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ (40%), ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΩΜΑ (ΔΥΟΣΜΟ), ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ (10%) Τσάι Κρυολογήματος ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 10 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΥΟ- ΛΟΓΗΜΑ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΥΡΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ. ΦΕΡΝΕΙ ΕΦΙΔΡΩΣΗ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ & ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΕΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ & 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΛΕΥΚΗ ΙΤΕΑ (ΦΛ) 1,2 g, ΦΛΑΜΟΥΡΙ (Α) 4 g, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ (Α), ΣΠΙΡΕΑ (Α), ΒΕΡΜΠΑΣΚΟ (Α), ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΧΑΜΟΜΗΛΙ (Α), ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ, ΑΓΡΙΟΛΕΜΟΝΙΑ (Α). ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ για το ΒΗΧΑ Õãåßá áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 75 g ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ, ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΟ ΣΤΟΝ ΒΗΧΑ, ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΦΑΡΥΓΓΑ. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΑ 100 g ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1598Kj / 376Kcal ΓΕΜΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 0,1 g ΑΠΟ 16 ΒΟΤΑΝΑ (0,62%) ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 94 g ΜΕ ΜΕΛΙ (4,17%) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ ΛΙΠΑΡΑ 0,1 g - ΜΕΝΤΑ. Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÊÁÑÄÉÁ - ÊÕÊËÏÖÏÑÉÊÏ: 3 ÊáñäéÜò - Êõêëïöïñéêïý 1 Áðïôïîßíùóçò 1 Λαδανιά με Ρόδι 1 Guarana, 1 ÌÝëéóóá Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÍÅÕÑÉÊÏÔÇÔÁ: 1 ¾ðíïõ êáé Íåýñùí 3 Âáëóáìü ïñôï 3 ÌÝëéóóá 5

6 ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Τσάγια Υγείας Τσάι Στομάχου και Εντέρου ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 3 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΕΡΟ. ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΠΕΨΙΑ, ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΚΑΙ ΗΠΙΟΥΣ ΚΟΛΙΚΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ & ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΒΟΤΑΝΑ: ΧΑΜΟΜΗΛΙ (Α) 0,875 g, ΑΝΙΣΟΣ (Φ) 0,58625 g, ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ 0,28875 g Τσάι Mετεωρισμού ΣΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 3 ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΧΙ & ΕΝΤΕΡΟ). ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΑΡΑΘΟΣ & ΑΝΙΣΟΣ & ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ, ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΙΩΝ & ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΜΑΡΑΘΟΣ 40%, ΑΝΙΣΟΣ 40%, ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ 20%. Τσάι Χώνευσης ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΨΗ. ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗΝ ΠΕΨΗ ΣΕ ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΠΩΣ ΦΟΥΣΚΩΜΑ, ΠΡΗΞΙΜΟ, ΑΕΡΙΑ, ΗΠΙΟ ΚΟΛΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΣΤΟΜΑΧΟΥ. ΒΟΤΑΝΑ: ΜΑΡΑΘΟΣ 0,63 g, ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΑ (Ρ) 0,54 g, ΑΓΡΟΚΥΜΙΝΟ 0,54 g, ΚΑΝΕΛΑ (ΦΛ) Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÄÕÓÐÅØÉÁ: 6 þíåõóçò 2 ÐñÜóéíï - ÐáñèÝíï Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÄÉÁÉÔÁ ÄÉÁÂÇÔÉÊÙÍ: 3 Äßáéôáò êáé Íçóôåßáò 2 Λαδανιά με Ρόδι 1 Guarana, 1 ÌÝëéóóá Ðñüôáóç äßáéôáò 1 åâäïìüäáò ãéá ÓÔÏÌÁ ÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÑÁ ÅÓ: 3 ÓôïìÜ ïõ - ÅíôÝñïõ 3 Âáëóáìü ïñôï 3 ÌÝëéóóá 6

7 ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων Τσάι Χώνευσης Λιπαρών Τσάγια Υγείας ΤΣΑΪ 1 ΒΟΤΑΝΟΥ, ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΝΕΥΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ. ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΡΟΗ ΧΟΛΗΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΥΣΠΕΨΙΑ, ΗΠΙΟΥΣ ΚΟΛΙΚΟΥΣ, ΦΟΥΣΚΩΜΑ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΟΡΕΞΙΑ, ΕΛΑΦΡΑ ΔΙΟΥΡΗΣΗ. ΒΟΤΑΝΑ: ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ (ΚΟΜΜΕΝΟΣ) 1,8 g Τσάι Ήπατος και Χολής Τσάι Δυσκοιλιότητας Τσάι Διάρροιας ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 8 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΠΑΡ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΛΗ. ΣΤΗΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΛΗΣ - ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΠΩΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΜΟ - ΑΕΡΙΑ, ΔΥΣΠΕΨΙΑ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ, ΕΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ) 0,6125 g, ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ 0,35 g, ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ (Ρ) 0,2625 g, ΑΧΙΛΛΕΙΟ 0,175 g, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΧΑΜΟΜΗΛΙ (Α), ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 9 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ, ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΚΕΝΩΣΗ. Η ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΝΤΕΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΗΣΗ (1-2 ΕΒΔ.)ΚΑΙ ΣΕ ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΦΥΛΛΑ ΚΑΣΙΑΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΧΕΝΑ) ΠΤΩΧΗ ΣΕ ΡΙΤΙΝΗ, ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙ ΣΕ 30 mg ΓΛΥΚΟΖΥΔΙΑ ΥΔΡΟΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ (ΣΕΝΟΖΙΔΕΣ Β), GINSENG, ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ, ΑΝΙΘΟΣ, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΟ. ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΦΛ), ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ (Β) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΒΟΤΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΝ ΤΟΝΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΛΧΕΜΙΛΛΗ, ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ: 1) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ). 2) ΣΕ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 2 ΗΜΕΡΩΝ. 3) ΣΕ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑ Ή ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΠΥΡΕΤΟ. ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΑΛΧΕΜΙΛΛΗ (Κ) 7

8 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Τσάγια Υγείας Τσάι Αδυνατίσματος Τσάι Αποτοξίνωσης ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 8 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤΕ ΤΣΑΪ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΙΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ. ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ. ΒΟΤΑΝΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤΕ ΤΣΑΪ (42%) 0,84g, ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ (Φ), ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ (Φ), ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ, ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ (Κ) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΜΜΟ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ. ΑΦΘΟΝΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ, ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΦΡΩΝ. ΒΟΤΑΝΑ: ΣΗΜΥΔΑ (Φ) 0,88, ΠΟΛΥΚΟΜΠΟ 0,66, ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΦΑΣΟΛΙ (χωρίς σπόρους) Τσάι Μεταβολισμού ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΒΑΣΕΩΝ, Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΥΓΙΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ. Η ΚΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΟ ΑΓΧΟΣ, Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΚΟΥΡΑΣΗ, ΚΑΟΥΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ, ΑΚΟΗΣ & ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ. ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: TΣΟΥΚΝΙΔΑ (32%) 0,576g, ΔΥΟΣΜΟΣ (25%), 0,45g, ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ (ΛΕΜ.) (25%) 0,45g, ΒΡΩΜΗ (ΠΡΑΣ. ΑΧ 10%) 0,18g, ΜΑΤΕ ΤΣΑΪ (5%) 0,09g, ΠΟΛΥΚΟΜΠΟ (2%) 0,036g, ΑΧΙΛΛΕΙΟ (1%) 0,018g, Τσάι Δίαιτας και Νηστείας ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ, ΓΙΑ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΓΡΩΝ. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΕΩΣ 6 ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ (40%) 0.72 g, MATE ΤΣΑΪ (Ψ) (28%) 0,502 g, ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ, ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΚΑΝΘΟΣ 8

9 ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων Τσάι Ύπνου και Νεύρων ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Τσάγια Υγείας ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ TON ΥΠΝΟ & ΤΑ ΝΕΥΡΑ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ ΕΝΤΑΣΗ, ΑΓΧΟΣ & ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ. ΦΕΡΝΕΙ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ (Ρ) 0,525 g, ΡΟΛΟΓΙΑ (Α) 0,480g, ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ (Φ) 0,394 g, ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΑΧΙΛΛΕΙΟ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΧΑΜΟΜΗΛΙ Τσάι κατά του Άγχους ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΗΡΕΜΕΙ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ. ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΥΠΝΗΛΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΜΕΛΙΣΣΑ (Φ), ΛΥΚΙΣΚΟΣ (Θ, άνθος), ΛΕΒΑΝΤΑ (Φ), ΑΝΙΣΟΣ, ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ, ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. Τσάι Πονοκεφάλου ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 9 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ- ΚΕΦΑΛΟ - ΚΕΦΑΛΓΙΑ ΑΠΟ ΕΝΤΑΣΗ, ΑΓΧΟΣ, ΑΫΠΝΙΑ, ΜΥΪΚΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΩΜΩΝ, ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ, ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΠΑΝΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΠΟΝΟΚΕ- ΦΑΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΜΕΝΤΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, GUARANA, ΛΕΒΑΝΤΑ, ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ, ΙΤΕΑ ΛΕΥΚΗ COLA NITIDA Τσάι Χαλάρωσης (Ηρεμίας) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΟΤΑΝΟ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΗ ΛΕΒΑΝΤΑ (ΑΝΘΟΣ) ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ ΑΠΟ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ. ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΥΠΝΗΛΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΛΕΒΑΝΤΑ (ΑΝΘΟΣ) 1,5g 9

10 Τσάγια Υγείας Τσάι Νεφρών και Κύστης Τσάι Διουρητικό ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΦΡΑ & ΤΗΝ ΚΥΣΤΗ. ΤΑ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ, ΒΟΗΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΘΕΙ Ο ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΣΤΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. ΑΦΘΟΝΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΜΜΟ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ & ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΟΡΘΟΣΥΦΟΝ (Φ) 0,675 g, ΟΝΩΝΙΣ (Ρ) 0,655 g, ΣΗΜΥΔΑ (Φ), ΦΑΣΟΛΙ (ΦΛ), ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΛ-Κ), ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ (Κ) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 8 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ. ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΡIΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΟ ΣΕ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ, ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ, ΚΑΤΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΙΚΟΥΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΣΗΜΥΔΑ (Φ) 0,6 g, ΟΡΘΟΣΥΦΟΝ (Φ) 0,4 g, ΟΝΩΝΙΣ (Ρ) 0,4 g, ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΑ 0,35 g, ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΛ-Κ), ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ), ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ, ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ Τσάι Καρδιάς και Κυκλοφορικού Τσάι Γερά Κόκκαλα ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: ΦΥΛΛΑ & ΑΝΘΗ ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ (Φ-Α) 1,44 g, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ (Φ),ΔΥΟΣΜΟΣ (Φ),ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΑ (Ρ) ΣΤHN OΣΤΕΟΠΟΝΙΑ ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 8 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (100mg ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ) ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΑ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, Π.Χ. ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ. ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΑΣΒΕΣΤΙΟ - Χ/Λ (25%), ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (22%), ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ (20%), ΔΥΟΣΜΟΣ (14%), ΒΙΝΗ (ΑΧΥΡΟ) (12%), ΜΑΤΕ (4%), ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ (2%), ΑΧΙΛΛΕΑ 10

11 ARZNEITEE - Mischungen Από μείγματα βοτάνων Τσάι Αναζωογόνησης Δέρματος Τσάι Τόνωσης Φλεβών ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 12 ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟ- ΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΔΕΡΜΑ, ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΤΩΝ UV ΑΚΤΙΝΩΝ. ΜΕ ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ ΤΗΣ ΙΠΠΟΥΡΙΔΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ. ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΒΟΤΑΝΑ: ΦΡΑΟΥΛΑ (ΦΛ), ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (ΦΛ), ΠΡΑΣΙΝΟ (10%), ΜΕΝΤΑ (8%), ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ (8%), ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ ΡΙΖΑ, ΑΧΙΛΛΕΙΟ (7%), ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ, ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ (7%), ΜΑΡΑΘΟΣ (5%), ΒΙΟΛΑ (5%), ΔΥΟΣΜΟΣ (3%) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΜΕ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΞΕΚΟΥΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ.ΟΙ ΦΛΕΒΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ. Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ (ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ) ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ. ΒΟΤΑΝΑ: ΦΑΓΟΠΥΡΟ (70%), ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (Φ), ΑΜΑΜΕΛΙΣ (10%), ΜΕΝΤΑ (Φ) Τσάι Ceylon Κανέλας (ρύθμισης του επιπέδου του σακχάρου στο αίμα) Τσάι Εμμηνόπαυσης ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ & 10 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ (50%) ΤΗΝ ΚΑΝΕΛΑ, ΠΤΩΧΗ ΣΕ ΚΟΥΜΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ (7%). Η ΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΕΛΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ & ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 10 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ. ΒΟΤΑΝΑ: ΚΑΝΕΛΑ (50%) 0,9g, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ (7%), ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΑΡΩΜΑ) ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗΣ (Φ), ΕΛΙΑ (Φ), ΜΗΛΟ, ΦΑΣΟΛΙ (ΦΛ) ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 5 ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΕ ΚΟΚ. ΤΡΙΦΥΛΛΙ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. ΒΟΤΑΝΑ: KOK. ΤΡΙΦΥΛΛΙ (30%) 0,525 g, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ (25%) 0,4375 g, ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ (Φ) (20%) 0,35 g, ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ (ΛΕΜ.) (20%) 0,35 g, ΛΕΒΑΝΤΑ (Α) (5%) 0,0875 g 11 Τσάγια Υγείας ΓΙΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ

12 Τσάγια Υγείας από φαρμακευτικά βότανα ARZNEITEE - Monodrogen ΕΝΟΣ ΒΟΤΑΝΟΥ Σύμφωνα με τις θετικές μονογραφίες της επιτροπής Ε και της Ευρωπαϊκής επιστημονικής συνεργασίας για φυτοθεραπεία Escop, ανήκουν στα θεραπευτικά φυτά που αποδεδειγμένα - μετά από επιστημονική τεκμηρίωση - μπορούν ελεύθερα και με πλήρη ασφάλεια να χρησιμοποιούνται για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού και με τη λήψη τους να επιδρούν προληπτικά και θεραπευτικά σε συμπτώματα ασθενειών και παθήσεων - η πρώτη επιλογή στο σπίτι. ΣΤΟΜΑΧΙ Κ Α Ρ Δ Ι Α Ν Ε Υ Ρ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Τσάι Αχιλλέα - ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ (ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΛΕΓΜΟΝH) - ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ (ΗΡΕΜΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ) Τσάι Ίξος - ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ - ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ (ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ) Τσάι Κράταιγος ΚΑΡΔΙΟΤΟΝΩΤΙΚΟ Τσάι Μελίσσα ΗΡΕΜIΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Τσάι Βαλσαμόχορτο - ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ (ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ) - ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΟ (ΗΡΕΜΕΙ ΤΑ ΝΕΥΡΑ) 12 Τσάι Τσουκνίδα ΞΕΠΛΕΝΕΙ ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Τσάι Λαδανιά - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Τσάι Πεντάνευρο - ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΟ (ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗΝ ΒΛΕΝΝΩΔΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ) - ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΟ Τσάι Άνθος Τίλιου ΕΦΙΔΡΩΤΙΚΟ (ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ) Τσάι Φασκόμηλο - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ (ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ) Είναι φαρμακευτικά φυτά που υπάρχουν γύρω μας, όλοι μας τα συναντούμε και στην ελληνική φύση. Η χρήση τους - σε χύμα βότανα ακατάλληλα συσκευασμένα ή η ανάμειξή τους με άλλα - χωρίς τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις και υγιεινές προϋποθέσεις δεν ωφελεί, αντίθετα μπορεί να έχει ένα πολύ επικίνδυνο και αμφίβολο αποτέλεσμα στην υγεία του καταναλωτή, γι αυτό σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και στις ΗΠΑ δεν επιτρέπεται η χύμα πώληση μεμονωμένων ή μειγμάτων βοτάνων. Η ελληνική βιβλιογραφία είναι πλούσια, ενδεικτικά προτείνουμε τα βιβλία: - D. HOFFMANN / Οδηγός βοτανοθεραπείας, εκδ. ΔΙΟΠΤΡΑ - R. MABEY / Πλήρης οδηγός για τα βότανα, εκδ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ - THE HERB SOCIETY S / Πλήρης οδηγός φαρμακευτικών βοτάνων, εκδ. ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΝΕΦΡΑ Κ Ρ Υ Ο Λ Ο Γ Η Μ Α

13 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ Mε όλα τα θρεπτικά συστατικά & τις βιταμίνες των φρούτων & των βοτάνων που είναι απαραίτητες για τη σωστή διατροφή μας από τη δύναμη της φύσης... Μάραθος - Μέλι ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΜΕΛΙΟΥ - ΒΑΝΙΛΙΑΣ Απόλαυση με Τσάγια Υγείας Αγνά υγιεινά ροφήματα με υπέροχη γεύση! Παιδικό Τσάι Φασκόμηλο - Μέλι Τσάι Ginseng - Ingwer ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΜΠΙΝΤΟ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ, ôüíùóçò & äéýãåñóçò óå óþìá & ìõáëü ΔYΟ ΑΠO ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚA ΦΥΤA ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛHΣ ΣΕ ΙΔΑΝΙΚH ΣYΝΘΕΣΗ 50% ΤΖIΝΤΖΕΡ ΚΑΙ 2% ΤΖIΝΣΕΝΓΚ. ΜΕ ΦΥΣΙΚH ΓΕYΣΗ ΦYΛΛΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙAΣ, ΕIΝΑΙ ΠΛΟYΣΙΕΣ ΠΗΓEΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΑ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ - ΤΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΠΙΝΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΚΟΥΡΑΣΗ, ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ) 13 ΜΕ 10 ΦΡΟΥΤΑ ΔΑΣΟΥΣ & 10 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Το μέλι θεωρείται και είναι θρεπτική ουσία ευρέως διαδεδομένη. Στο τσάι έχει και την ιδιότητα του υγιεινού γλυκαντικού - αντί ζάχαρης ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ ðáñáäïóéáêü óðéôéêü, ìå åëáöñéü ãåýóç & Üñùìá ìåëéïý-âáíßëéáò ΣYΝΘΕΣΗ ΜΕ 12 ΒOΤΑΝΑ ΚΑΙ ΦΑΣΚOΜΗΛΟ (20%). ΕΞΑΙΡΕΤΙΚA ΕYΓΕΥΣΤΟ ΜΕ ΒAΤΟ, ΓΛΥΚOΡΙΖΑ ΚΑΙ ΜHΛΟ ΚΑΙ AΡΩΜΑ ΒΑΝIΛΙΑΣ ΜΕΛΙΟY. ΤΟ ΦΑΣΚO- ΜΗΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛEΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚEΣ ΤΟΥ ΙΔΙOΤΗΤΕΣ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤA ΠΑΡΑΔΟ- ΣΙΑΚA ΣΠΙΤΙΚO ΤΣAΪ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ. Ingwer - Μέλι ΔΥΝΑΤΟ, ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ Τσάι Λαδανιά - Ρόδι ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ãéá éó õñþ åíßó õóç ôçò Üìõíáò ôïõ ïñãáíéóìïý ΔYΟ ΑΠO ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚA ΦΥΤA ΤΗΣ ΕΛΛAΔΟΣ ΣΕ ΙΔΑΝΙΚH ΣYΝΘΕΣΗ 7 ΒΟΤAΝΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚH ΓΕYΣΗ ΚΑΙ AΡΩΜΑ. ΤΟ ΡOΔΙ ΚΑΙ Η ΛΑΔΑΝΙΑ - ΤΟ 1999 ΑΝΑΚΗΡYΧΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΤO ΤΗΣ ΧΡΟΝΙAΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΕIΝΑΙ ΠΛΟYΣΙΕΣ ΠΗΓEΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟAΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΜΥ- ΝΤΙΚΟYΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟYΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Στόχος να μπορεί να πίνεται ευχάριστα. Ένα βότανο με θεραπευτικές ιδιότητες κι ένα ακόμη που προσδίδει γεύση gourmet, χρώμα και άρωμα

14 Απόλαυση με Τσάγια Υγείας Τσάι Αγριοτριανταφυλλιά - Acerola äõíáìþíåé ìå ôç öõóéêþ äýíáìç ôçò âéôáìßíçò C ΑΠO ΜΕIΓΜΑ 4 ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 77,5% ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ACEROLA 3% ΜΑΖΙ ΜΕ ΙΒΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΚΕΡΑΣΙ. ΕΝΑ ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ 15% ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΛ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ). Τσάι Σαμπούκος - Γλυκόριζα ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ áíáêïõößæåé ëáéìü & öüñõããá ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 7 ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΝΘΗ 30%, ΚΑΡΠΟΣ 5% ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ 10% ΜΑΖΙ ΜΕ ROOIBOS, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΦΛ.), ΧΑΜΟΜΗΛΙ, ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ ΜΕ ΜΕΛΙ. Τσάι Rooibos - Ευκάλυπτος åõ Üñéóôï,ôïíùôéêü ãéá üëç ôçí çìýñá ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΟΤΑΝΟ ΤΗΣ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ, Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΑΜΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΕ ΓΕΥΣΗ ΜΕΛΙΟΥ (31%) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ, ΜΕΝΤΑ GUARANA ΚΑΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ (5%) ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ. Τσάι Ιβίσκος - Echinacea ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ õãéåéíü, ìå äñïóéóôéêþ ãåýóç öñïýôùí ðïõ îåäéøüåé ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ Ο ΙΒΙΣΚΟΣ ΤΗΝ ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ ΞΕΔΙΨΑΕΙ, Η ΕΧΙΝΑΚΙΑ - ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ) - ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΤΗΝ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ & ΑΡΩΜΑ ΦΡΟΥΤΩΝ. Τσάι Τσουκνίδα - Cranberry õãéåéíü &åýãåõóôï ìå öõóéêü Üñùìá ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΚΟ CRANBERRY (ΚΡΑΝΟ) ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙ ΚΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ, ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ. ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΝΕΥΡΑ & ΚΥΣΤΗ. 14

15 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ H ποιότητα ΜΑΤΕ θεωρείται και είναι το καλύτερο ποιοτικά πράσινο τσάι στη φύση. Τσάι Αδυνατίσματος Τσάι Guarana - Ματέ ΜΕ ΚΑΦΕΪΝΗ ôïíùôéêü & ìå êáöåàíç óå ãåýóç ëåìïíéïý ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙΟΥ. ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤΕ (67%) ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΦΕΪΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ GUARANA (25%) ΤΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΗ. ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ Ή ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ. ΔΥΟ ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΣΗ ΚΑΦΕΪ- ΝΗ ΟΣΟ ΕΝΑ ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ. Τσάι παρθένο Πράσινο áðïëáýóôå ôï êáé ðáãùìýíï ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΤΣΑΪ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤΕ ΤΣΑΪ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ & ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΙΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ 10 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΠΟ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΒΛΕΠΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ) ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ FIGUR-FIT) ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ ΜΑΤΕ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ, ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ N. AMEΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΔΕΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΘΕΡΜΙΔΕΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΑ, ΝΗΣΤΕΙΑ, ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΓΕΥΣΗ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ Ή ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ. Τσάι παρθένο Πράσινο ΒΙΟ óôç öõóéêþ ôïõ ãåýóç Απόλαυση με Τσάγια Υγείας ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ & ΑΡΩΜΑ 100% ΠΡΑΣΙΝΟ (ΦΛ.) ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΪΝΗ & ΤΕΪΝΗ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΟ ΡΑΝΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑ, ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ ΒΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. DE-001 ÖKO. 15

16 Φημισμένες συνταγές με μείγματα βοτάνων απ' όλο τον κόσμο. Στόχος η gourmet γεύση, με άρωμα και χρώμα από παραδοσιακά, εξωτικά μπαχαρικά Τσάι Αράβικο με μπαχαρικά ðéêüíôéêï ìå ìðá áñéêü êáé äõíáôþ ãåýóç ΣΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗΤΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ & ΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ. Η ΔΥΝΑΤΗ ΤΟΥ ΓΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑ- ΤΟΣ ΑΠΟ 13 ΒΟΤΑΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΑΡΙΦΑΛΟ, INGWER, ΚΑΝΕΛΑ, ΑΝΙΘΟΣ, ΜΕΝΤΑ, ΚΥΜΙΝΟ Κ.Α. ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ. Ayurveda ΜΕ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ Ινδικού Γάμου ΛΕΥΚΟ ΤΣΑΪ ΘΙΒΕΤ ΕΞΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΕ1/3-10/ Hellas Õãåßá ãéá üëïõò áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ, Τ.Θ. 1 ΤΗΛ. & FAX: ΚΙΝ. ΤΗΛ.: Ïé âïôáíéêýò ïõóßåò ìðïñåß íá ìðïõí óôï óþìá ìå ðïëëïýò ôñüðïõò. Ïé ôñïöýò êáé ôá öüñìáêá ëáìâüíïíôáé áðü ôï óôüìá êáé ðåñíïýí êáô åõèåßáí óôï ðåðôéêü óýóôçìá, ãéá íá áðïññïöçèïýí áðü ôï óþìá êáé áðü ôç óôéãìþ ðïõ åéóýñ ïíôáé óôçí êõêëïöïñßá ôïõ áßìáôïò íá äñüóïõí åõåñãåôéêü åðçñåüæïíôáò ïëüêëçñï ôïí áíèñþðéíï ïñãáíéóìü. Ôï ðéï áðëü âïôáíéêü ðñïúüí - ôï ôóüé - åßíáé êáé ï ðéï óýíôïìïò êáé áðïôåëåóìáôéêüò äñüìïò.

Πιθανόν έχετε κρυολογήσει; Καιρός για τσάι. óôçí õãåéü óáò!

Πιθανόν έχετε κρυολογήσει; Καιρός για τσάι. óôçí õãåéü óáò! Πιθανόν έχετε κρυολογήσει; Καιρός για τσάι ΤΣΑΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Στην ίδια σειρά υπάρχουν : Από μείγματα βοτάνων Escop ΣΤΟΜΑΧΟΥ - ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥ (ΦΟΥΣΚΩΜΑ) ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημ.: Προσθέσθε άνηθο στο φαγητό σας αφού τελειώσει το μαγείρεμα γιατί ο βρασμός το καταστρέφει

Σημ.: Προσθέσθε άνηθο στο φαγητό σας αφού τελειώσει το μαγείρεμα γιατί ο βρασμός το καταστρέφει There are no translations available. ΑΝΗΘΟΣ 50ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ - Καλή πηγή ανόργανων συστατικών, όπως ασβεστίου, μαγγανίου, σιδήρου, μαγνησίου. Ο άνηθος εμποδίζει ή γενικότερα ρυθμίζει τη βακτηριακή ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Σπόροι Chia, Μπανάνα, Σοκολάτα, Νιφάδες Βρώμης, Corn Flakes Καλαμποκιού, Corn Flakes Σοκολάτας

Σπόροι Chia, Μπανάνα, Σοκολάτα, Νιφάδες Βρώμης, Corn Flakes Καλαμποκιού, Corn Flakes Σοκολάτας Μπάρα Chia Μπανάνα Σπόροι Chia, Μπανάνα, Σοκολάτα, Νιφάδες Βρώμης, Corn Flakes Καλαμποκιού, Corn Flakes Σοκολάτας Οι σπόροι Chia περιέχουν τα ωφέλιμα για την υγεία Ω-3 και Ω-6 λιπαρά οξέα. Χάρη στις φυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr

Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr ------ Χυμοί & Νέκταρ Royal Berry ------- Οι χυμοί και τα νέκταρ Royal Berry αποτελούν μια νέα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

beautiful www.more-beautiful.gr - info@more-beautiful.gr Τηλ. 697 885 6916

beautiful www.more-beautiful.gr - info@more-beautiful.gr Τηλ. 697 885 6916 beautiful www.more-beautiful.gr - info@more-beautiful.gr Τηλ. 697 885 6916 1. Πράσινο Τσάι Περιγραφή: Με την αντιοξειδωτική του δράση και της μείωση της χοληστερίνης και των τριγλυκερίδιων στο αίμα, το

Διαβάστε περισσότερα

RPOJECT 6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

RPOJECT 6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ RPOJECT 6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΒΟΤΑΝΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ Τα φύλλα έχουν αντισηπτικές, αποχρεμπτικές και σπασμολυτικές ιδιότητες.το φυτό έχει στομαχικές, τονωτικές και καρδιοτονωτικές

Διαβάστε περισσότερα

12 Kορυφαίες αλκαλικές τροφές που μπορούμε να τρώμε καθημερινά για απίστευτη υγεία!!

12 Kορυφαίες αλκαλικές τροφές που μπορούμε να τρώμε καθημερινά για απίστευτη υγεία!! 12 Kορυφαίες αλκαλικές τροφές που μπορούμε να τρώμε καθημερινά για απίστευτη υγεία!! Μελέτες έχουν αποδείξει ότι όσο πιο αλκαλικό είναι το PH τόσο περισσότερη είναι η ενέργεια, η ζωτικότητα και τα οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

John Noa Worts No1 Υγεία & Ομορφιά

John Noa Worts No1 Υγεία & Ομορφιά ΕΙΚΟΝΑ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ JOHN NOA LTD John Noa Worts No1 Υγεία & Ομορφιά ΔΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KAI ΤΟΝΩΣΗ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ. ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ & ΜΕΙΩΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΨΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΝΟΤΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΨΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΝΟΤΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΨΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΝΟΤΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ Αναπνευστικό Αλλεργικός πυρετός Ύσσωπος Άσθμα Βήχας Βρογχίτιδα Βασιλικός, θυμάρι, κάτζεπουτ, λεμόνι, φασκόμηλο Ευκάλυπτος, θυμάρι Βασιλικός, περγαμόντο,

Διαβάστε περισσότερα

«Τρώτε μήλα για δέκα λόγους υγείας!», από την Χριστίνα Ι. Μπουντούρη, Γενικό Οικογενειακό Ιατρό και τo iatropedia.gr!

«Τρώτε μήλα για δέκα λόγους υγείας!», από την Χριστίνα Ι. Μπουντούρη, Γενικό Οικογενειακό Ιατρό και τo iatropedia.gr! «Τρώτε μήλα για δέκα λόγους υγείας!», από την Χριστίνα Ι. Μπουντούρη, Γενικό Οικογενειακό Ιατρό και τo iatropedia.gr! Όλοι γνωρίζουν την παροιμία»ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα». Πλέον έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΝΑΝΑ. 16/11/2011 Νομικού Ζωή 1

ΜΠΑΝΑΝΑ. 16/11/2011 Νομικού Ζωή 1 ΜΠΑΝΑΝΑ 16/11/2011 Νομικού Ζωή 1 Ιστορία της μπανάνας Το όνομα της μπανάνας προέρχεται από την αραβική λέξη banan που σημαίνει δάκτυλο. Ευδοκιμεί κυρίως σε τροπικό κλίμα, ενώ η συλλογή της γίνεται ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Sport Nutrition by ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ενέργεια που καταναλώνουμε Βασικός μεταβολισμός: 1800 kcal + καθημερινή δραστηριότητα Μια ημέρα στο γραφείο: 150 με 200 kcal Μια ώρα αθλητικής δραστηριότητας: 500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA Χωρίς Ζάχαρη, Γλουτένη, Λακτόζη. Απαλλαγμένο από Τεχνητές Γεύσεις κaι Συντηρητικά Σωματική & Πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

100% ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ BONBONS. Ελβετικό Προϊόν. Γνήσια Ελβετική Απόλαυση. www.accelerepharm.gr

100% ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ BONBONS. Ελβετικό Προϊόν. Γνήσια Ελβετική Απόλαυση. www.accelerepharm.gr 100% ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ BONBONS Ελβετικό Προϊόν Γνήσια Ελβετική Απόλαυση Μαλακώνουν το λαιµό Ελευθερώνουν την αναπνοή Προστατεύουν τα δόντια ΜΕΛΙ Με τις ευεργετικές & καταπραϋντικές ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Αφέψημα Βάζουμε το θεραπευτικό μέρος του φυτού (ρίζες, φλούδες, κοτσάνια, σπόροι) σε νερό και τ αφήνουμε να βράσουν σε σιγανή

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας

Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας Το μέλι παράγεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Είναι το μόνο τρόφιμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ µε 10 φυσικούς λιποδιαλύτες!

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ µε 10 φυσικούς λιποδιαλύτες! Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ µε 10 φυσικούς λιποδιαλύτες! Φαίνεστε & Αισθάνεστε Υπέροχα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: GMP, ISO, 2000:9001 CERTIFIED Αρ.γνωστ.ΕΟΦ: 450102152014 Οφέλη & Πλεονεκτήµατα του Lipo10 TM : ü Βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

[H ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ] ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ ΟΙ ΑΛΧΗΜΙΣΤΕΣ

[H ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ] ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ ΟΙ ΑΛΧΗΜΙΣΤΕΣ 2017 ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Οι Αλχημιστές [H ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ] ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ ΟΙ ΑΛΧΗΜΙΣΤΕΣ Πράσινο χρώμα Σπανάκι, μπρόκολο, αβοκάντο, αρακάς, φασολάκια, πιπεριές,

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσικές» συμβουλές για εύκολο & υγιεινό αδυνάτισμα

«Φυσικές» συμβουλές για εύκολο & υγιεινό αδυνάτισμα Νερό Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας που κάνουμε για απώλεια βάρους, να πίνουμε πολύ νερό, τουλάχιστον 1,5 λίτρο την ημέρα. Το νερό είναι απαραίτητο για τον οργανισμό γιατί συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΡΑΝΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΠΕΚΟΓΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ευεργετική δράση των βοτάνων και των φυτών στον κόσμο των καλλυντικών και της αρωματοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Μέσα απ' αυτή τη σελίδα γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης μερικών από τα πιο γνωστά βότανα και αρωματικά φυτά της Κρήτης. Η αναφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΑΝΑ. ΑΓΧΟΣ : Βαλεριάνα, Πασιφλώρα, Χαμομήλι, Τζινσενγκ, Τίλιο, Μελισσόχορτο, Μέντα, Λυκίσκος, Ιξός, Ανεμώνη, Σκουτελάρια, Βάλσαμο.

ΒΟΤΑΝΑ. ΑΓΧΟΣ : Βαλεριάνα, Πασιφλώρα, Χαμομήλι, Τζινσενγκ, Τίλιο, Μελισσόχορτο, Μέντα, Λυκίσκος, Ιξός, Ανεμώνη, Σκουτελάρια, Βάλσαμο. ΒΟΤΑΝΑ ΑΓΧΟΣ : Βαλεριάνα, Πασιφλώρα, Χαμομήλι, Τζινσενγκ, Τίλιο, Μελισσόχορτο, Μέντα, Λυκίσκος, Ιξός, Ανεμώνη, Σκουτελάρια, Βάλσαμο. ΑΔΥΝΑΜΙΑ (ΑΤΟΝΙΑ) : Αγγελική, Τσουκνίδα, Φασκόμηλο. Α ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ : Λουΐζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΌ:: Γλυστρίδα Είναι ένα φυτό με πολλές βιταμίνες, θεωρείται μια πολύ καλή πηγή Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, καθώς και βιταμίνης C, D, E και σιδήρου.

ΦΥΤΌ:: Γλυστρίδα Είναι ένα φυτό με πολλές βιταμίνες, θεωρείται μια πολύ καλή πηγή Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, καθώς και βιταμίνης C, D, E και σιδήρου. Τα βότανα της φύσης ΦΥΤΌ:: Πικραλίδα ή Αγριοράδικο ή Ταραξάκο Είναι αγριόχορτο πλούσιο σε κάλιο καθώς επίσης και ένα αποτελεσματικό τονωτικό του συκωτιού και του πεπτικού συστήματος. ΦΥΤΌ:: Βήχιο ή Χαμολεύκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ SUPERPREMIUM ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ SUPERPREMIUM ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ SUPERPREMIUM ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής καθώς και η ανάγκη κυρίως των παιδιών να συναναστρέφονται με κάποιο ζωάκι έχει οδηγήσει στην αυξητική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ζιώζιου Εύα, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων τροφίμων

Γράφει: Ζιώζιου Εύα, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων τροφίμων Γράφει: Ζιώζιου Εύα, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων τροφίμων Το φρέσκο σύκο καταναλώνεται κυρίως στις Μεσογειακές και Ανατολικές χώρες προς το τέλος του καλοκαιριού. Είναι πολύ πλούσιο σε ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον η έλλειψη ασβεστίου μπορεί να οδηγήσει στις παρακάτω παθολογικές καταστάσεις:

Επιπλέον η έλλειψη ασβεστίου μπορεί να οδηγήσει στις παρακάτω παθολογικές καταστάσεις: Γράφει: Φανή Πρεβέντη, MSc Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Το σώμα μας περιέχει μεγάλες ποσότητες ασβεστίου. Συγκεκριμένα, το ασβέστο είναι υπεύθυνο για το 1,5-2% του σωματικού μας βάρους. Είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασβέστιο Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου Βρέφη 0-12 μηνών Παιδιά 1-3 ετών Παιδιά 4-8 ετών Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών Ενήλικες 19-50 ετών Ενήλικες > 50 ετών Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Διαβάστε περισσότερα

Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής

Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής e-catalogue 2012 Βιταμίνες Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία Αμινοξέα & Πρωτεΐνες Απαραίτητα Λιπαρά Οξέα Πεπτικά/Προβιοτικά Βοηθήματα Βιταμίνες Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για

Διαβάστε περισσότερα

«Υπάρχουν τρόφιμα που καίνε το λίπος;», από την Τσαμπίκα Κοντόγιαννου, Διαιτολόγο Διατροφολόγο, BSc και το logodiatrofis.gr!

«Υπάρχουν τρόφιμα που καίνε το λίπος;», από την Τσαμπίκα Κοντόγιαννου, Διαιτολόγο Διατροφολόγο, BSc και το logodiatrofis.gr! «Υπάρχουν τρόφιμα που καίνε το λίπος;», από την Τσαμπίκα Κοντόγιαννου, Διαιτολόγο Διατροφολόγο, BSc και το logodiatrofis.gr! Πολλές φορές κατά τη διάρκεια μίας δίαιτας αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Naturalite contact: 210 2510354 694 5075869 www.naturalite.gr sales@naturalite.gr

Naturalite contact: 210 2510354 694 5075869 www.naturalite.gr sales@naturalite.gr Μαστίχα Πλούσια ενυδατικό για όλη την οικογένεια. Αποκαθιστά τις δοµές κολλαγόνου την ελαστικότητα του δέρµατος. 250 7,50 Κατράµι Ιδανικό για την ξηροδερµία, τα λιπαρά µαλλιά, την πιτυρίδα, την τριχόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό Σεμινάριο Πρακτικής Βελονισμού

Εντατικό Σεμινάριο Πρακτικής Βελονισμού Oriental Medicine Training Centre Εντατικό Σεμινάριο Πρακτικής Βελονισμού Ilaira Bouratinos 2016 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Για υποστήριξη της Θεραπείας Συστημικά ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Γενικά όμως θα είναι πιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά -Βότανα

Αρωματικά φυτά -Βότανα Αρωματικά φυτά -Βότανα Στις μέρες μας έχουν χαθεί οι γνώσεις για τα φυτά - βότανα που χρησιμοποιούν οι νοικοκυρές στην μαγειρική Αρκετά φυτά βότανα εκτός από τη κουζίνα δίνουν ρεσιτάλ και στην ιατρική.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ιστορία της αρωµατοθεραπείας χάνεται στα βάθη των αιώνων, πολύ πριν υπάρξουν γραπτά µνηµεία. Πιστεύεται ότι απλές µέθοδοι απόσταξης χρησιµοποιούνταν στην Περσία, την Ινδία

Διαβάστε περισσότερα

«Λίγα λόγια από την Ιστορία και τη Φιλοσοφία των Λικέρ» Αρχοντάκη Νεκταρία -Χημικός Γυμνάσιο Βρυσών

«Λίγα λόγια από την Ιστορία και τη Φιλοσοφία των Λικέρ» Αρχοντάκη Νεκταρία -Χημικός Γυμνάσιο Βρυσών «Λίγα λόγια από την Ιστορία και τη Φιλοσοφία των Λικέρ» Αρχοντάκη Νεκταρία -Χημικός Γυμνάσιο Βρυσών Ανακατεύοντας υλικά φτιάχνουμε λικέρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2014 ΜΟΝΟ ΓΙΑ 1 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μάρτιος 2014 ΜΟΝΟ ΓΙΑ 1 15 ΜΑΡΤΙΟΥ Μάρτιος 2014 Αγαπητοί φίλοι, όσο κι αν φαίνεται ότι πέρασε ο χειμώνας, ο μήνας που ξεκινάει είναι ορισμένες φορές αρκετά επικίνδυνος. Η αλλαγή του καιρού αλλά και οι έντονες εναλλαγές της Θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανοθεραπεία. Φυσικά & Υγιεινά

Βοτανοθεραπεία. Φυσικά & Υγιεινά Βοτανοθεραπεία Φυσικά & Υγιεινά Αδυνάτισμα Στραγγιστό ρόφημα από σύμπλεγμα βοτάνων για απώλεια βάρους και αποτοξίνωση του οργανισμού. Αυξάνει τις καύσεις του περιφερειακού λίπους και αναστέλλει την κατακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Ασπασία Καρατζά Μαρία Μπεκιάρη Σαράντος Ανδριώτης Γιάννης Γιαννάκας Στρατής Βαμβουρέλλης

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Ασπασία Καρατζά Μαρία Μπεκιάρη Σαράντος Ανδριώτης Γιάννης Γιαννάκας Στρατής Βαμβουρέλλης ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ασπασία Καρατζά Μαρία Μπεκιάρη Σαράντος Ανδριώτης Γιάννης Γιαννάκας Στρατής Βαμβουρέλλης H Μαστίχα Χίου είναι η φυσική ρητίνη που βγαίνει από τον κορμό & τα κλαδιά του σχίνου. Η έκκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διατροφική Ιατρική

Εφαρμοσμένη Διατροφική Ιατρική Γλωσσάρι για το Μάθημα της Διατροφικής Ιατρικής Λιπαρά οξέα: περιέχουν μακριές αλυσίδες μορίων που αποτελούν σχεδόν όλο το σύμπλεγμα λιπιδίων τόσο για τα ζωικά όσο και για τα φυτικά λίπη. Αν αποκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΙΣΩ! Το µοναδικό πόσιµο αντιγηραντικό προϊόν που χαρίζει αποδεδειγµένα υγεία, ευεξία, και δύναµη στον οργανισµό σας

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΙΣΩ! Το µοναδικό πόσιµο αντιγηραντικό προϊόν που χαρίζει αποδεδειγµένα υγεία, ευεξία, και δύναµη στον οργανισµό σας ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΙΣΩ! Το µοναδικό πόσιµο αντιγηραντικό προϊόν που χαρίζει αποδεδειγµένα υγεία, ευεξία, και δύναµη στον οργανισµό σας Τα οφέλη του Regenesis TM : ü Ισχυρό Αντιοξειδωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ Η χοληστερίνη ή η χοληστερόλη είναι κηρώδης στερόλης που βρίσκεται στη μεμβράνη των κυττάρων όλων των ιστών του σώματος, και στο πλάσμα του αίματος όλων των ζώων. Μικρότερες ποσότητες χοληστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφή στην εφηβεία και στις εξετάσεις: ποια τρόφιµα βελτιώνουν τη µνήµη, τη συγκέντρωση και την πνευµατική απόδοση Δρ. Αρετή Τσόγκα Επιστηµονική Συνεργάτιδα Τοµέα Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Από: K-Life, Εφημερίδα Καθημερινή

Από: K-Life, Εφημερίδα Καθημερινή Από: K-Life, Εφημερίδα Καθημερινή Η ομαλή πεπτική λειτουργία είναι το ζητούμενο για πολλούς ανθρώπους. Η ομοιοπαθητική, η ρεφλεξολογία, η αρωματοθεραπεία και η γιόγκα μπορούν να βοηθήσουν και να ανακουφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ!

ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ! ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ! Παράγεται στην Αµερική 100% Φυσικά Συστατικά Πατενταρισµένη Σύνθεση Περιέχει Olea25 TM & Βιταµίνη C Εργαστηριακά Ελεγµένο Εξαγωγή χωρίς χρήση χηµικών Φυσική πηγή

Διαβάστε περισσότερα

6 7 RELEASE AND RELAX MOTION 8 9 RELEASE AND RELAX MOTION 10 11 RELEASE AND RELAX MOTION 22 23 RELEASE AND RELAX MOTION Αγγλική ονομασία Βοτανική ονομασία Οικογένεια Νότα Χαρακτηριστικά Μέρος του φυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡΙΘΜΟΣ:... ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡΙΘΜΟΣ:... ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ :ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/6/2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία- Χημεία) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α.

ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α. ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α. ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Το μπόλντο ανήκει στην οικογένεια των Monimiaceae. Eίναι αυτοφυές της περιοχής των Άνδεων της Χιλής και του Περού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μπάρες Πρωτεΐνης Ροφήματα Πρωτεΐνης

Μπάρες Πρωτεΐνης Ροφήματα Πρωτεΐνης ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Μπάρες Πρωτεΐνης Ροφήματα Πρωτεΐνης 2 ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΟΛΗ ΗΜΕΡΑ 7 πμ Πρωινό 19 g 10 πμ Σνακ 10 g 12 μμ Μεσημεριανό 19-25 g 4 μμ Σνακ 15 g 7 μμ Βραδινό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Αθηνά Μωραΐτη Χατζηθάνου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc.

Γράφει: Αθηνά Μωραΐτη Χατζηθάνου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc. Γράφει: Αθηνά Μωραΐτη Χατζηθάνου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc. Οι ξηροί καρποί είναι ιδιαίτερα αγαπητοί από τους περισσότερους: αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκια, φουντούκια, κάσιους, κτλ προτιμώνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος ΔΙΑΤΡΟΦH Η διατροφή στην ζωή του ανθρώπου παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη!20.3.2013!!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος!

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη!20.3.2013!!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος! Φαρμακευτικός,Σύλλογος,Θεσσαλονίκης, ΔΙΑ,ΒΙΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη20.3.2013 ΑναστασίαΔ.Κόκκαλη ΚλινικόςΔιαιτολόγος Διατροφολόγος ΥπεύθυνηΤομέαΔιαιτολογίαςΙΕΚΞΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα γνωρίζατε ότι η κατανάλωση ψωµιού είναι µία απολαυστική και θρεπτική συνήθεια. Από σήµερα η αγαπηµένη σας αυτή καθηµερινή συνήθεια µπορεί να παρέχει στον οργανισµό ακόµη περισσότερα θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Τι είναι ο καρκίνος; Ο καρκίνος περιλαμβάνει μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζονται από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό μη υγιών κυττάρων σε

Διαβάστε περισσότερα

της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr Τα κολοκυθάκια αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της καθημερινής μας διατροφής.

της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr Τα κολοκυθάκια αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της καθημερινής μας διατροφής. της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr Τα κολοκυθάκια αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της καθημερινής μας διατροφής. Μπορεί να μην έχουν πληθώρα θρεπτικών συστατικών όπως άλλα λαχανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Άσε τους άλλους να μασάνε goji berry και βάλε τα ελληνικά super foods στη διατροφή σου

Άσε τους άλλους να μασάνε goji berry και βάλε τα ελληνικά super foods στη διατροφή σου Ημερομηνία 11/03/2015 Μέσο Συντάκτης Link ladylike.gr Άντρια Κωνσταντίνου http://www.ladylike.gr/articles/body-and-mind/diatrofi/ase-toys-alloys-namasane-godji-berry-kai-vale-ta-ellhnika-super-foods-sth-diatrofhsoy.3350840.html?utm_source=ladylike&utm_medium=takaluteramas_article&ut

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Κωνσταντίνου Κρήνη, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Γράφει: Κωνσταντίνου Κρήνη, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Γράφει: Κωνσταντίνου Κρήνη, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Εμμηνόπαυση έχει οριστεί ως η απουσία 12 εμμηνορυσιακών κύκλων. Η μετάβαση στην εμμηνόπαυση (κλιμακτήριος) αρχίζει με ποικίλης χρονικής διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

Pharmaton Vitamigen Efferv.

Pharmaton Vitamigen Efferv. Pharmatοn Geriatric Pharmaton Vitamigen caps Pharmaton Vitamigen Efferv. Pharmaton CardioActive Pharmaton Kiddi Syr. Pharmaton Matruelle ΚΩΔΙΚΟΣ 705402 706607 716240 716238 716236 716232 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30

Διαβάστε περισσότερα

Bev Maya B.Sc. (Hon), D. Phyt., MNIMH, AHG Ιατρός - Βοτανολόγος

Bev Maya B.Sc. (Hon), D. Phyt., MNIMH, AHG Ιατρός - Βοτανολόγος Στρατηγική Αποτοξίνωσης για Βέλτιστη Υγεία Bev Maya B.Sc. (Hon), D. Phyt., MNIMH, AHG Ιατρός - Βοτανολόγος Η Παρουσίαση Συνοπτικά Η Παρουσίαση συνοπτικά: Ποια είναι τα συμπτώματα; Τι προκαλεί την ασθένεια;

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Νίκος Γ. Τάξη-Τμήμα: Ά-1. Κάπνισμα

Όνομα: Νίκος Γ. Τάξη-Τμήμα: Ά-1. Κάπνισμα Όνομα: Νίκος Γ. Τάξη-Τμήμα: Ά-1 Κάπνισμα Κάπνισμα ονομάζεται η πρακτική της εισπνοής καπνού προερχόμενου από την καύση φύλλων του φυτού καπνός. Η καύση γίνεται συνήθως σε τσιγάρο, πούρο ή με άλλο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ «ΑΕΙΖΟΩΝ» ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 25.1 Κρέμα ενυδατική σύσφιξης & αντιγήρανσης 20-40 ετών 50 ml

ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ «ΑΕΙΖΟΩΝ» ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 25.1 Κρέμα ενυδατική σύσφιξης & αντιγήρανσης 20-40 ετών 50 ml ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ «ΑΕΙΖΟΩΝ» ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 25.1 Κρέμα ενυδατική σύσφιξης & αντιγήρανσης 20-40 ετών 50 ml 1 Αχιλλέα, Βελανιδιά, Πράσινο Τσάι, Πεύκο. Γήρας, χαλάρωση, πρόληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44 Γράφει: Κωνσταντίνου Κρήνη, Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Τα λαχανικά, τα όσπρια, οι πατάτες, τα δημητριακά, τα ζυμαρικά, οι ξηροί καρποί, οι ελιές, τα φρούτα, τα θαλασσινά, ο ταραμάς, τα τουρσί ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Μηδενική Δίαιτα: Η πιο αυστηρή Δεν γίνεται πρόσληψη ενέργειας Οργανισμός καταφεύγει σε αποθήκες του: Λίπος Πρωτεΐνες Γλυκογόνο

Μηδενική Δίαιτα: Η πιο αυστηρή Δεν γίνεται πρόσληψη ενέργειας Οργανισμός καταφεύγει σε αποθήκες του: Λίπος Πρωτεΐνες Γλυκογόνο Μηδενική Δίαιτα: Η πιο αυστηρή Δεν γίνεται πρόσληψη ενέργειας Οργανισμός καταφεύγει σε αποθήκες του: Λίπος Πρωτεΐνες Γλυκογόνο 1 Γλυκογόνο: επαρκεί για μια ημέρα για ανάγκες εγκεφάλου -> Πρωτεΐνη: για

Διαβάστε περισσότερα

1 Απάθεια Ισχαιμική ασθένεια της καρδιάς

1 Απάθεια Ισχαιμική ασθένεια της καρδιάς Α/α Θεραπευτικές Αντιδράσεις Αιτίες Αποτέλεσμα Α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ ν ε υ ρ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς (Αντίδραση προς βελτίωση με αποτέλεσμα την αναδιοργάνωση και τόνωση όλων των συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α ΤΑΞΗ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΑΞΗ Τ... ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΓΑΜΜΑ ΠΟΥΔΝ ΚΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΤΤΑΟ ΚΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΥΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΥΚΛΟΦΟΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΙΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΠΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη του πράσινου τσαγιού για την υγεία

Οφέλη του πράσινου τσαγιού για την υγεία Τσάι Πράσινο Οι ιδιότητες και τα οφέλη του πράσινου τσαγιού είναι γνωστές εδώ και αιώνες σε πολλούς Ασιατικούς πολιτισμούς. Ωστόσο στο δυτικό κόσμο το πράσινο τσάι έγινε δημοφιλές πρόσφατα. Μόνο το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

100% ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ BONBONS. Ελβετικό Προϊόν. Γνήσια Ελβετική Απόλαυση.

100% ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ BONBONS. Ελβετικό Προϊόν. Γνήσια Ελβετική Απόλαυση. 100% ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ BONBONS Ελβετικό Προϊόν Γνήσια Ελβετική Απόλαυση Μαλακώνουν το λαιµό Ελευθερώνουν την αναπνοή Προστατεύουν τα δόντια ΜΕΛΙ Με τις ευεργετικές & καταπραϋντικές ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Μπαχαρικά και βότανα. > Μπαχαρικά & βότανα. σε Βοχ > Αρωματικά φυτά ψυχρής αφυδάτωσης

Μπαχαρικά και βότανα. > Μπαχαρικά & βότανα. σε Βοχ > Αρωματικά φυτά ψυχρής αφυδάτωσης ΑΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΝΙΚA ΠΟΣOΤΗΤΕΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΕΥΣΗΣ. Μπαχαρικά και βότανα Αποτελούν τους καρπούς ή τα αποξηραμένα τμήματα φυτών που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ METABOLISM από τη σειρά AURILE

ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ METABOLISM από τη σειρά AURILE ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ Ο σύμμαχός σου στο αδυνάτισμα! ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ AURILE Mοναδικές συνταγές που έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με επιστήμονες, διατροφολόγους

Διαβάστε περισσότερα

(dietary fiber, nonnutritive fiber)

(dietary fiber, nonnutritive fiber) KΥΤΤΑΡΙΝΗ - ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Στα τρόφιμα, παράλληλα με τους υδατάνθρακες που πέπτονται στον ανθρώπινο οργανισμό (δηλαδή που υδρολύονται, απορροφώνται και μεταβολίζονται κατά τα γνωστά), υπάρχουν και υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

GANO EXCEL. GANODERMA 12SELIDO_AA.indd :27:12

GANO EXCEL. GANODERMA 12SELIDO_AA.indd :27:12 GANO EXCEL GANODERMA 12SELIDO_AA.indd 1 15-05-15 13:27:12 O ιδρυτής & CEO της εταιρίας GANO EXCEL, κ. Leow Soon Seng, Kορυφαίος Mυκητολόγος, Eπιστήμονας με εξειδίκευση στα μανιτάρια Λίγες πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Η δυσκοιλιότητα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα γαστρεντερικά συμπτώματα που εμφανίζεται στο σύγχρονο άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΙΑΜΑΤΙΚΗ»

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΙΑΜΑΤΙΚΗ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MS PUBLISHER ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΙΑΜΑΤΙΚΗ» Λεβάντα Η λεβάντα είναι αειθαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ταξιδεύοντας με την Ελιά στο χρόνο και στην Ευρώπη» ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ «Η Ελιά στη μεσογειακή διατροφή»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ταξιδεύοντας με την Ελιά στο χρόνο και στην Ευρώπη» ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ «Η Ελιά στη μεσογειακή διατροφή» ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ταξιδεύοντας με την Ελιά στο χρόνο και στην Ευρώπη» ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ «Η Ελιά στη μεσογειακή διατροφή» Παπασταύρου Ζαμπέτα Πέτρου Γεωργία Πλατανίτης Τάκης Κιοφύρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο Η σημασία των φρούτων

Διαβάστε περισσότερα

Cold Lazer LLLT η πράσινη θεραπεία του 21ου αιώνα

Cold Lazer LLLT η πράσινη θεραπεία του 21ου αιώνα Cold Lazer LLLT η πράσινη θεραπεία του 21ου αιώνα Τι είναι η Cold Laser LLLT Η θεραπεία με Laser, θεωρείται η πράσινη θεραπεία του 21ου αιώνα. Το Laser δεν περιέχει χημικές ουσίες, είναι καθαρή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΤΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & BRIDGE Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Ε Υ Δ Ο Κ Ι Α, Μ Ρ Η

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & BRIDGE Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Ε Υ Δ Ο Κ Ι Α, Μ Ρ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ & BRIDGE Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Ε Υ Δ Ο Κ Ι Α, Μ Ρ Η ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2000-2004 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής 2004-2006 Ιατρική Σχολή TUFTS UNIVERSITY BOSTON Master

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνωρίζετε για την Αρώνια; ΑΡΩΝΙΑ ΑΡΩΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΟΦΕΛΕΙ ΤΗΣ ΑΡΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Τι γνωρίζετε για την Αρώνια; ΑΡΩΝΙΑ ΑΡΩΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΟΦΕΛΕΙ ΤΗΣ ΑΡΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΡΩΝΙΑ ΑΡΩΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΟΦΕΛΕΙ ΤΗΣ ΑΡΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Συνιστάται ημερησία δόση των 50ml χυμού Αρώνια, δύο φορές την ημέρα (μετά το φαγητό) 1. Α. ΠΗΓΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DIET SHAKE. Όνομα: DIET SHAKE. Περιγραφή Κατηγορίας: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΤΟΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

DIET SHAKE. Όνομα: DIET SHAKE. Περιγραφή Κατηγορίας: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΤΟΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 0 DIET SHAKE Όνομα: DIET SHAKE Περιγραφή Κατηγορίας: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΤΟΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ Περιγραφή Προϊόντος: Νόστιμο σέϊκ διαχείρισης βάρους για χάσιμο λίπους και τόνωση ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Προωθεί το χάσιμο λίπους

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρίζει από τις τοξίνες και αναζωογονεί τον οργανισμό. Ενδυναμώνει με ολοκληρωμένο τρόπο

Καθαρίζει από τις τοξίνες και αναζωογονεί τον οργανισμό. Ενδυναμώνει με ολοκληρωμένο τρόπο ELIXIR ΥΓΙΟΥΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ Καθαρίζει από τις τοξίνες και αναζωογονεί τον οργανισμό Ενδυναμώνει με ολοκληρωμένο τρόπο Περιέχει αλόη βέρα, χυμό νόνι, MSM (οργανικό θείο), τα μούρα goji και τζίντζερ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ιδιαίτερα οφέλη το καλοκαίρι. Μεσογειακή διατροφή: Ο γευστικός θησαυρός του καλοκαιριού

Tα ιδιαίτερα οφέλη το καλοκαίρι. Μεσογειακή διατροφή: Ο γευστικός θησαυρός του καλοκαιριού Οι καλοκαιρινοί μήνες αποτελούν ιδανική περίοδο για την υιοθέτηση της αποκαλούμενης «μεσογειακής διατροφής». Η μεσογειακή διατροφή, η οποία πήρε το όνομά της από τον τρόπο διατροφής των λαών της Μεσογείου,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση: Ένα φλυτζάνι του καφέ κάθε μέρα βοηθάει για το ζάχαρο.

Χρήση: Ένα φλυτζάνι του καφέ κάθε μέρα βοηθάει για το ζάχαρο. Περιγραφή: Είναι φυτό πολυετές, με πυκνή χνουδωτή βλάστηση που φτάνει σε ύψος τα 30 εκατοστά. Τα φύλλα του είναι ωοειδή, οξύληκτα, οδοντωτά και στιλπνά. Τα άνθη του είναι ρόδινα, διαταγμένα σε βραχύ στάχυ

Διαβάστε περισσότερα

Στοίχημα ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν θα ήθελαν αυτές οι πληροφορίες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Στοίχημα ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν θα ήθελαν αυτές οι πληροφορίες να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Μέλι με κανέλα Cinnamon and Honey Κανέλα και μέλι Το μέλι είναι το μόνο τρόφιμο στον πλανήτη που δεν θα χαλάσει ή θα σαπίσει ποτέ. Μόνο θα ζαχαρώσει. Το μέλι στη πραγματικότητα θα είναι πάντα το μέλι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ BODY SIGN. Φυσικός αφρός για το σώμα. Φυσικό peeling σώματος με ζάχαρη. Φυσικό βούτυρο σώματος body sign. Φυσικό σαπούνι σώματος

ΣΕΙΡΑ BODY SIGN. Φυσικός αφρός για το σώμα. Φυσικό peeling σώματος με ζάχαρη. Φυσικό βούτυρο σώματος body sign. Φυσικό σαπούνι σώματος ΣΕΙΡΑ BODY SIGN Φυσικός αφρός για το σώμα ΣΕΙΡΑ BODY SIGN Φυσικό peeling σώματος με ζάχαρη Φυσικό βούτυρο σώματος body sign Φυσικό σαπούνι σώματος Φυσικός αφρός για το σώμα ΣΕΙΡΑ BODY SIGN Περιέχει βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

Νιώσε τη δύναμη της φύσης!

Νιώσε τη δύναμη της φύσης! Νιώσε τη δύναμη της φύσης! ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ 02-03 Η Pharmazac, είναι μία 100% Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείταιστο χώρο της υγείας και της ευεξίας από το 1986. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΣΚΥΛΟΥ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΣΚΥΛΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΣΚΥΛΟΥ Σειρά Bogafit διατροφικά συμπληρώματα για τον σκύλο σε σκόνη ή σε stick Bogafit Anti Aging UBO 0304 UBO 0306 Διατροφικό Συμπλήρωμα για την ενίσχυση του σώματος και την διέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Διάρροια του ταξιδιώτη σε ξένες χώρες? Ομοιοπαθητική!!

Διάρροια του ταξιδιώτη σε ξένες χώρες? Ομοιοπαθητική!! Διάρροια του ταξιδιώτη σε ξένες χώρες? Ομοιοπαθητική!! Διάρροια του ταξιδιώτη Η διάρροια του ταξιδιώτη είναι η τυπική διάρροια που σχετίζεται με το πόσιμο νερό σε ξένες περιοχές. Χαρακτηρίζεται από άφθονες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε με C. Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με αντιοξειδωτικά

Ξεκινήστε με C. Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με αντιοξειδωτικά Ο οργανισμός ενός καπνιστή δέχεται συνεχώς τη βλαπτική δράση του τσιγάρου, είναι φυσικό, λοιπόν, να έχει και διαφορετικές διατροφικές ανάγκες από τον οργανισμό ενός μη καπνιστή. Υπάρχουν τροφές που μειώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κολικοί νεφρών ολιστική αντιμετώπιση

Κολικοί νεφρών ολιστική αντιμετώπιση Κολικοί νεφρών ολιστική αντιμετώπιση Τι είναι ο κολικός νεφρού Ο κολικός του νεφρού είναι οξύς πόνος που προκαλείται από τις πέτρες στους νεφρούς, όταν αυτές μπλοκάρουν τη ροή των ούρων καθώς κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Τι είναι οι υδατάνθρακες;

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Τι είναι οι υδατάνθρακες; ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Τι είναι οι υδατάνθρακες; Οι υδατάνθρακες είναι τα νομίσματα ενέργειας του σώματός μας. Τα περισσότερα τρόφιμα που τρώμε καθημερινά αποτελούνται από υδατάνθρακες. Ο οργανισμός μας, σπα τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Πληροφοριακά σας λέμε.. Η διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου έχει αλλάξει θεαματικά τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες με αποτέλεσμα να εγκαταλειφτεί η παραδοσιακή Μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτοξινωτικό Λουτρό Ποδιών

Αποτοξινωτικό Λουτρό Ποδιών IONIC FOOT DETOX Αποτοξινωτικό Λουτρό Ποδιών Η φυσική μέθοδος αυτή αποτελεί σήμερα την απάντηση της επιστήμης στο σύγχρονο αγχώδη και έντονο τρόπο ζωής, το γεμάτο χημικά και ακτινοβολίες περιβάλλον προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Δημόπουλος Τάσος Καραμπατζάκη Αλεξία ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 2012

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Δημόπουλος Τάσος Καραμπατζάκη Αλεξία ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 2012 ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Δημόπουλος Τάσος Καραμπατζάκη Αλεξία ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 2012 Φάρμακα και βότανα στην Αρχαία Ελλάδα Τα διάφορα φυτά στην αρχαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που διαβήτης νικήσει

Τα τρόφιμα που διαβήτης νικήσει Τα τρόφιμα που διαβήτης νικήσει Στοιχεία καταχώρησης Πληροφορίες Πωλητή Όνομα: Living - Ηλεκτρονικό tosi851@hotmail.com Ταχυδρομείο: Όνομα: Living Επώνυμο: - Χώρα: Αλβανία Διεύθυνση: lagja nr1 Ταχυδρομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΨΙΟΥΣ (ΓΕΡΑΣΑΣ-ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ) Θυμάρι Γνωριμία με τα βότανα και τις ιδιότητές τους. Αλόη. Ρίγανη

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΨΙΟΥΣ (ΓΕΡΑΣΑΣ-ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ) Θυμάρι Γνωριμία με τα βότανα και τις ιδιότητές τους. Αλόη. Ρίγανη ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΨΙΟΥΣ (ΓΕΡΑΣΑΣ-ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ) Θυμάρι Γνωριμία με τα βότανα και τις ιδιότητές τους Δενδρολίβανο Συνεργάστηκαν τα παιδιά της Στ τάξης ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα