Παρουςίαςθ εταιρείασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "24-5-2011. Παρουςίαςθ εταιρείασ"

Transcript

1 Παρουςίαςθ εταιρείασ

2 Περιεχόμενα H NEON ENERGY Η εταιρεία μασ Η φιλοςοφία μασ Οι ςτόχοι μασ Οι υπθρεςίεσ μασ θμεία διαφοροποίθςθσ Κυβερνθτικι πολιτικι Κυβερνθτικι πολιτικι για τισ Α.Π.Ε. τόχοσ τθσ ΔΕΗ για το 2020 Εκνικό τιμολόγιο ΔΕΗ Πίνακασ αποδόςεων ανά νομό Σο δίκτυό μασ Πανελλαδικό δίκτυο πωλιςεων Πανελλαδικό δίκτυο τοποκζτθςθσ Σα ζργα μασ Μερικά από τα ζργα μασ Ζργα ςε εξζλιξθ Οι ςυνεργάτεσ μασ Οι ςυνεργάτεσ μασ

3 1 θ ενότθτα: H NEON ENERGY 3

4 Θ εταιρεία μασ NEON ENERGY - Μία ιςχυρή παρουςία ςτο χώρο Η Neon Energy πρωτοπορεί για ακόμθ μια φορά εφαρμόηοντασ τθν φιλοςοφία «Σhink Green» ςτον χϊρο των Φωτοβολταϊκϊν υςτθμάτων. Η εταιρεία ιδρφκθκε το 2009 αλλά θ ςυνολικι ςχετικι εμπειρία τθσ ομάδασ είναι πάνω από 25 χρόνια ςε Βιομθχανικό Αυτοματιςμό, Σεχνολογίεσ Ενζργειασ και εξειδικευμζνθ τεχνολογικι ανάπτυξθ/καταςκευι. Επιλζγει πιςτοποιθμζνα υλικά τελευταίασ τεχνολογίασ από τθν ευρωπαϊκι αγορά, ζχοντασ πάντα υπόψθ τθ ςχζςθ κόςτουσ, ποιότθτασ και αξιοπιςτίασ, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθ μζγιςτθ δυνατι απόδοςθ, αςφάλεια και μακροβιωςιμότθτα των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων. Πζρα όμωσ από τθν ποιότθτα των επιλεγμζνων υλικϊν, θ Neon Energy διακζτει άρτια εκπαιδευμζνο προςωπικό και ςτελζχθ όπωσ μθχανικοφσ, μθχανολόγουσ, θλεκτρολόγουσ, ςχεδιαςτζσ, κάνοντασ άριςτθ δουλειά. Η Neon Energy αντιμετωπίηει πάντα με ςοβαρότθτα και επαγγελματιςμό κάκε πικανι εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, όπωσ άλλωςτε αρμόηει ςε μία επζνδυςθ με προςδοκϊμενο χρόνο ηωισ 25 ετϊν. 4

5 Σο αντικείμενό μασ Φωτοβολταϊκά ζργα «με το κλειδί ςτο χζρι» Η NEON ENERGY μελετά, καταςκευάηει και τοποκετεί φωτοβολταϊκά ςυςτιματα προςφζροντασ λφςεισ υψθλισ ποιότθτασ. Αναλαμβάνει επίςθσ τθ ςωςτι λειτουργία, αςφάλεια και ςυντιρθςθ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων που τοποκετεί. 5

6 Σομείσ δραςτθριότθτασ ΟΙΚΙΑΚΕ ΣΕΓΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΣΕΓΕ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 6

7 Θ ςτρατθγικι μασ τθ NEON ENERGY πιςτεφουμε ςτθ δθμιουργία αξιϊν μζςα από τθν ειλικρίνεια, τον επαγγελματιςμό, τθν ακεραιότθτα, τθ διαρκι εξζλιξθ και τθ λειτουργικι και επιχειρθματικι αριςτεία. Η διαφφλαξθ των αξιϊν αυτϊν, αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι και κεμελιϊδθσ αρχι τθσ ςτρατθγικισ μασ. Η NEON ENERGY αναηθτά ςυνεχϊσ προϊόντα για τθν καλφτερθ ικανοποίθςθ των απαιτιςεων των πελατϊν τθσ. Η προςοχι τθσ ςτρζφεται ειδικά ςτθν προςφορά πρωτοποριακϊν υπθρεςιϊν για να διαφοροποιθκεί από τον ανταγωνιςμό κακϊσ και καινοτομικϊν προϊόντων, παρακολουκϊντασ και υιοκετϊντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Η NEON ENERGY αξιοποιϊντασ το εξαιρετικό ανκρϊπινο δυναμικό τθσ ςκζπτεται παγκόςμια, και μζςω τθσ καινοτομικισ λειτουργικισ τθσ φιλοςοφίασ για τθν εξεφρεςθ επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν ςε όλο τον κόςμο GLOBAL THINKING, ζχει κζςει ιςχυρζσ βάςεισ για μία μακρόχρονθ, διεκνι και ιςχυρι πορεία. 7

8 Οι αξίεσ μασ Αξιοπιςτία Σεχνογνωςία τοχεφουμε ςτο αποτζλεςμα = Εγγφθςθ βζλτιςτου αποτελζςματοσ Παγκόςμιοσ προςανατολιςμόσ Καινοτομία / Πρωτοπορία υνεργαςία / ομαδικότθτα 8

9 Θ φιλοςοφία μασ «THINK GREEN» Η NEON ENERGY υιοκετεί και μετουςιϊνει ςε πράξθ τθ φιλοςοφία και τα οφζλθ από τθν εκμετάλλευςθ των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και αξιοποιεί πλιρωσ μζςω τθσ τεχνολογίασ των φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων τθν αςτείρευτθ πθγι ενζργειασ του θλίου, ςυμβάλλοντασ ς ζνα πιο βιϊςιμο περιβάλλον για κάκε πολίτθ του κόςμου. Είναι ακριβϊσ αυτι θ φιλοςοφία που διζπει τθ λειτουργία, τθν παραγωγικι δυναμικι και το όραμα των ανκρϊπων τθσ NEON ENERGY, αλλά και το κλθροδότθμα αυτισ ςτον πλανιτθ που ηοφμε και ςτισ μελλοντικζσ γενιζσ που κα ακολουκιςουν. 9

10 Οι ςτόχοι μασ Η εδραίωςι μασ ςτθν εγχϊρια αγορά, όπου ιδθ ζχουμε ιςχυρι παρουςία. Η επζκταςι μασ ςτα Βαλκάνια και ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ: Βουλγαρία (Ιοφλιο 2011) Γερμανία (επτζμβριο 2011) Σουρκία (2012) - εξαρτάται από το νομικό πλαίςιο των Α.Π.Ε. 10

11 Σο όραμά μασ Όραμα τθσ NEON ENERGY είναι να: κακιερωκεί ωσ θ πρϊτθ επιλογι του κοινοφ ςτθν ελλθνικι αγορά των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων να αναπτφξει ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Νότια και Ανατολικι Ευρϊπθ και Σουρκία να αποτελεί ςθμαντικό μζροσ ςτθν εξζλιξθ των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ ςτο μζλλον και να ςυμβάλλει ςτθν διαςφάλιςθ ενόσ βιϊςιμου περιβάλλοντοσ για όλουσ μασ. 11

12 Αναλυτικι μελζτθ του χϊρου κακϊσ και καταγραφι όλων των κρίςιμων παραμζτρων που πρζπει να υπολογιςτοφν για το ςχεδιαςμό του ζργου. Ενεργειακι μελζτθ τθσ ευρφτερθσ τοποκεςίασ. χεδίαςθ του ζργου βάςει τθσ μελζτθσ. Οι υπθρεςίεσ μασ Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ & προςδιοριςμόσ του κόςτουσ. Οικονομικι ανάλυςθ μελζτθ που αναφζρεται ςτθν εγγυθμζνθ γραπτι απόδοςθ τθσ φωτοβολταϊκισ μονάδασ ωσ προσ τθν παραγόμενθ ενζργεια κακϊσ και ςτο γραπτϊσ εγγυθμζνο ετιςιο κζρδοσ. τθν οικονομικι ανάλυςθ περιλαμβάνεται και θ διαμεςολάβθςθ ςε περίπτωςθ δανειοδότθςθσ του επενδυτι. υγκζντρωςθ όλων των απαραιτιτων δικαιολογθτικϊν και αδειϊν από Τπθρεςίεσ και Οργανιςμοφσ (αίτθςθ προσ ΔΕΗ, ζγγραφα προσ πολεοδομία κ.τ.λ.). 12

13 Οι υπθρεςίεσ μασ Προμικεια υψθλισ ποιότθτασ τεχνικϊν μερϊν τθσ εγκατάςταςθσ. Δθμιουργία και εγκατάςταςθ του φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ τεχνικισ μελζτθσ. Εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο προςωπικό, όπωσ πιςτοποιθμζνοι μθχανικοί, μθχανολόγοι, θλεκτρολόγοι ςε κάκε βιμα τθσ εγκατάςταςθσ. 13

14 Οι υπθρεςίεσ μασ Αςφάλιςθ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ζναντι πάςθσ φφςεωσ εξωγενϊν κινδφνων (ακραία καιρικά φαινόμενα, κακόβουλεσ πράξεισ, μθχανικζσ δυςλειτουργίεσ, απϊλεια ειςοδιματοσ κτλ). Για τα πάρκα και τισ επαγγελματικζσ ςτζγεσ, φφλαξθ και παρακολοφκθςθ τθσ φωτοβολταϊκισ μονάδασ ςε εικοςιτετράωρθ κακθμερινι βάςθ μζςω καμερϊν και λιψθσ ςτοιχείων για τθν παραγωγι μζςω ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τθν τεχνοοικονομικι μελζτθ απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ. Ζλεγχοσ για δυςλειτουργία του ςυςτιματοσ και άμεςθ αντικατάςταςθ ανταλλακτικϊν ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Γραπτι εγγφθςθ για τθν απόδοςθ και καλι λειτουργία τθσ φωτοβολταϊκισ μονάδασ για όλθ τθ διάρκεια τθσ επζνδυςθσ. Παροχι εγγυιςεων από τουσ καταςκευαςτζσ των τεχνικϊν μερϊν. 14

15 θμεία διαφοροποίθςθσ Η NEON ENERGY είναι θ μοναδικι εταιρεία ςτθν Ελλάδα παρζχει γραπτι εγγφθςθ εςόδων και απόδοςθσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ. Η NEON ENERGY προςφζρει εγγυθμζνα τθν μζγιςτθ απόδοςθ ςε ζνα φωτοβολταϊκό ςφςτθμα λόγω τθσ άριςτθσ ποιότθτασ των ειςαγόμενων γερμανικϊν φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων και inverters, ςε ςυνδυαςμό με τθν άριςτθ ςυνδεςμολογία από διεκνείσ βιομθχανικοφσ οίκουσ που διακζτουν τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ και υπογράφουν τισ αντίςτοιχεσ εγγυιςεισ. Η NEON ENERGY είναι θ μοναδικι εταιρεία που ζχει 9 υποκαταςτιματα (Θες/νίκθ, Πάτρα, Ηράκλειο, Χανιά, Ρζκυμνο, Χαλκίδα, Ρόδοσ, Κωσ, Κζρκυρα) και 60 αντιπροςϊπουσ πανελλαδικά, με εξειδικευμζνο τεχνικό και επιςτθμονικό προςωπικό. Η NEON ENERGY είναι θ μοναδικι εταιρεία που εφαρμόηει ζνα πρωτότυπο μοντζλο ςυμμετοχικισ επζνδυςθσ, ςτο οποίο ανάγει τον επενδυτι ωσ ςυμμζτοχο, δίνοντάσ του τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχει ςτο ςτρατθγικό πλάνο τθσ εταιρείασ για επζκταςθ και ςε άλλα Ευρωπαϊκά κράτθ, όταν κα ωριμάςει το αντίςτοιχο νομοκετικό πλαίςιο. 15

16 θμεία διαφοροποίθςθσ Η ΝΕΟΝ ΕΝΕRGY διακζτει όλα τα χαρακτθριςτικά μιασ υγιοφσ και δυνατισ εταιρείασ με ιςχυρζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ κακϊσ οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθσ είναι μθδενικζσ και οι πάςθσ φφςεωσ λειτουργικζσ και επενδυτικζσ δαπάνεσ ςχεδιάηονται και ςτθρίηονται ςτα υψθλά αποκεματικά κεφάλαια και ρευςτά διακζςιμα τθσ εταιρείασ. Η NEON ENERGY ζχει ςτθν κατοχι τθσ 300 ςτρζμματα γθσ ςτο νομό Λακωνίασ & Μεςςθνίασ, όπου αναπτφςςει δικά τθσ φωτοβολταϊκά πάρκα (οι νομοί αυτοί ζχουν τθν μζγιςτθ παραγόμενθ ενζργεια λόγω των κλιματολογικϊν τουσ ςυνκθκϊν). Ωσ ςυνζπεια των παραπάνω, θ NEON ENERGY αποδεικνφοντασ ζμπρακτα τθν ιςχφ τθσ ςυμμετάςχει με ίδια κεφάλαια ςε κάκε επενδυτικό πλάνο καταςκευισ φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ. 16

17 2 θ ενότθτα: Κυβερνθτικι πολιτικι

18 Κυβερνθτικι πολιτικι για τισ Α.Π.Ε. Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ που χαράςςεται από τθν πολιτεία εντάςςεται και θ ιςχυρι νομοκεςία θ οποία κεςπίςτθκε και ολοκλθρϊνεται ςτο προςεχζσ διάςτθμα με ζναν από τουσ κεντρικοφσ αναπτυξιακοφσ άξονεσ να αποτελείται από τον κλάδο των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (Α.Π.Ε.) και των τεχνολογιϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Σο κράτοσ ςτθν απόφαςι του να ςτθρίξει τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ των Α.Π.Ε. αλλά και τθν αναγωγι αυτισ ςε πολφ ιςχυρό επενδυτικό και αναπτυξιακό μοχλό για τθν ελλθνικι οικονομία, δθμιουργϊντασ ζτςι πολφ ελκυςτικζσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ που ςτθρίηονται ςε μακροχρόνια εγγυθμζνεσ ςτακερζσ αποδόςεισ, ορίηει μζςα από τον αναπτυξιακό νόμο για τισ ΑΠΕ και ειδικότερα μζςα από το νόμο 3851/2010 ςχετικά με τθν επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των ΑΠΕ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ *αποτελεί τροποποίθςθ του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α)+ τον εκνικό ςτόχο για τθν ανάπτυξθ του κλάδου τθσ παραγωγισ «κακαρισ» ενζργειασ. 18

19 τόχοσ τθσ Δ.Ε.Θ. μζχρι το 2020 τόχοσ τθσ ΔΕΘ μζχρι το 2020* Θ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΩΝ ΑΝΑΝΕΩΙΜΩΝ ΠΘΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Α.Π.Ε.) ΣΘΝ ΕΘΝΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ε ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 20%. Κάκε KWH που παράγεται από φωτοβολταϊκά ςυςτιματα ςυνεπάγεται τθν αποφυγι ζκλυςθσ ενόσ περίπου κιλοφ διοξειδίου του άνκρακα ςτθν ατμόςφαιρα. *Οδθγία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 2009/28/ΕΚ (ΕΕL, 140/2009) 19

20 Εκνικό τιμολόγιο ΔΕΘ ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΑΓΟΡΑ* Ε / KWH Ζτοσ Μινασ Διαςυνδεδεμζνο** Μθ Διαςυνδεδεμζνα νθςιά Α Β Γ >100kwp <= 100kwp (ανεξαρτιτωσ ιςχφοσ) 2010 Φεβρουάριοσ 0,400 0,450 0, Αφγουςτοσ 0,392 0,441 0, Φεβρουάριοσ 0,372 0,419 0, Αφγουςτοσ 0,351 0,394 0, Φεβρουάριοσ 0,333 0,375 0, Αφγουςτοσ 0,314 0,353 0, Φεβρουάριοσ 0,298 0,336 0, Αφγουςτοσ 0,281 0,316 0, Φεβρουάριοσ 0,268 0,302 0, Αφγουςτοσ 0,260 0,293 0,293 *Οι τιμζσ ορίηονται από το νόμο 3851/2010 ςχετικά με τισ Α.Π.Ε. ** το θπειρωτικό δίκτυο τθσ ΔΕΗ. 20

21 Πίνακασ Αποδόςεων ανά Νομό* A/A ΝΟΜΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ kwh/kwp ΘΡΑΚΗ 1 ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ 1250 at ΛΝΚΝΠ ΜΑΛΘΖΠ 1260 at ΛΝΚΝΠ ΟΝΓΝΞΖΠ 1260 at 31 0 ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΛΝΚΝΠ ΘΑΒΑΙΑΠ 1280 at ΛΝΚΝΠ ΓΟΑΚΑΠ 1260 at ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΩΛ 1270 at ΛΝΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 1310 at ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 1310 at ΛΝΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 1370 at ΛΝΚΝΠ ΞΔΙΙΖΠ 1310 at ΛΝΚΝΠ ΖΚΑΘΗΑΠ 1380 at ΛΝΚΝΠ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 1440 at ΛΝΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ 1400 at ΛΝΚΝΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 1400 at ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ 1400 at ΛΝΚΝΠ ΓΟΔΒΔΛΩΛ 1380 at 30 0 ΘΔΑΛΙΑ 1 ΛΝΚΝΠ ΙΑΟΗΠΖΠ 1310 at ΛΝΚΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ 1370 at ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1300 at ΛΝΚΝΠ ΡΟΗΘΑΙΩΛ 1300 at 29 0 ΗΠΔΙΡΟ 1 ΛΝΚΝΠ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ 1330 at ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΞΟΩΡΗΑΠ 1260 at ΛΝΚΝΠ ΞΟΔΒΔΕΖΠ 1280 at ΛΝΚΝΠ ΑΟΡΑΠ 1270 at

22 Πίνακασ Αποδόςεων ανά Νομό* ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 1 ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 1500 at ΛΝΚΝΠ ΒΝΗΩΡΗΑΠ 1410 at ΛΝΚΝΠ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ 1360 at ΛΝΚΝΠ ΦΩΘΗΓΑΠ 1370 at ΛΝΚΝΠ ΑΗΡΩΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 1290 at ΛΝΚΝΠ ΔΟΡΑΛΗΑΠ 1360 at ΛΝΚΝΠ ΔΒΝΗΑΠ 1460 at 30 0 ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ 1 ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 1420 at ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΪΑΠ 1420 at ΛΝΚΝΠ ΖΙΔΗΑΠ 1340 at ΛΝΚΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑΠ 1460 at ΛΝΚΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ 1410 at ΛΝΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 1380 at ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ 1410 at 28 0 ΚΤΚΛΑΓΔ 1 ΑΛΓΟΝΠ 1490 at ΡΖΛΝΠ 1480 at ΘΔΑ 1400 at 27 0 ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΩΝΙΚΟΤ 1 ΠΞΔΡΠΔΠ 1450 at ΑΓΘΗΠΡΟΗ 1460 at ΞOΟΝΠ 1470 at ΓΟΑ 1490 at ΑΗΓΗΛΑ 1490 at ΚΔΘΑΛΑ 1470 at

23 Πίνακασ Αποδόςεων ανά Νομό* ΝΗΙΑ ΒΟΡΔΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1 ΠΑΚΝΘΟΑΘΖ 1280 at ΘΑΠΝΠ 1330 at 31 0 ΝΗΙΑ ΙΟΝΙΟΤ 1 ΕΑΘΛΘΝΠ 1340 at ΗΘΑΘΖ 1300 at ΘΔΟΘΟΑ 1340 at ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑ 1350 at ΘΘΖΟΑ 1450 at ΙΔΘΑΓΑ 1370 at ΞΑΜΝΗ 1320 at 28 0 ΚΡΗΣΗ 1 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΩΛ 1500 at ΛΝΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 1470 at ΛΝΚΝΠ ΟΔΘΚΛΖΠ 1460 at ΛΝΚΝΠ ΙΑΠΗΘΗΝ 1530 at 27 0 *Επίςθμα ςτοιχεία από το site του PVGIS (PhotoVoltaic Geographical Information System). 23

24 3 θ ενότθτα: Σο δίκτυό μασ

25 Σο δίκτυό μασ Η NEON ENERGY είναι θ μοναδικι εταιρεία με ανεπτυγμζνο δίκτυο πανελλαδικά: 9 υποκαταςτιματα: Θεςςαλονίκθ Πάτρα Ηράκλειο Χανιά Ρζκυμνο Χαλκίδα Ρόδοσ Κωσ Κζρκυρα 60+ αντιπροςϊπουσ 25

26 Σο προςωπικό μασ Η NEON ENERGY αναγνωρίηοντασ τθν αξία και ςθμαντικότθτα του προςωπικοφ ςτθν επιτυχία και ανάπτυξθ μίασ εταιρείασ, επενδφει ςε ανκρϊπουσ με επιςτθμονικι και τεχνικι κατάρτιςθ με εξειδίκευςθ ςτισ Νζεσ Σεχνολογίεσ και ειδικά ςτα Φωτοβολταϊκά υςτιματα. Διακζτει πάνω από 220 ζμπειρουσ επαγγελματίεσ, όπωσ μθχανικοφσ, μθχανολόγουσ, θλεκτρολόγουσ, ςχεδιαςτζσ, και ςυνεργάηεται με μεγάλεσ εταιρείεσ για τθ ςυντιρθςθ και αςφάλιςθ των ζργων ϊςτε να μπορεί να εγγυάται τθν βζλτιςτθ απόδοςι τουσ ςυνεργάτεσ 26

27 Χάρτθσ πανελλαδικοφ δικτφου Σο δίκτυο τθσ NEON ENERGY καλφπτει το 100% τθσ ελλθνικισ επικράτειασ όςον αφορά ςε: Πωλιςεισ Εγκατάςταςθ 27

28 4 θ ενότθτα: Σα ζργα μασ

29 Μερικά από τα ζργα μασ Ν. ΚΟΗΑΝΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100KW ΜΕ ΣΑΘΕΡΕ ΒΑΕΙ 29

30 Ν. ΚΟΗΑΝΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 2 Χ 100KW ΜΕ TRACKERS Μερικά από τα ζργα μασ 30

31 Μερικά από τα ζργα μασ ΙΠΑΝΙΑ Salamanga ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 1,5 ΜW ΜΕ TRACKERS 31

32 Μερικά από τα ζργα μασ ΕΛΛΘΝΙΚΟ - ΑΘΘΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΣΕΓΘ 26KW ΜΕ ΣΑΘΕΡΕ ΒΑΕΙ 32

33 Μερικά από τα ζργα μασ ΟΙΝΟΦΤΣΑ ΑΣΣΙΚΘ OIKIAKH ΣΕΓΘ 10KW ΜΕ ΣΑΘΕΡΕ ΒΑΕΙ 33

34 Μερικά από τα ζργα μασ ΓΛΤΚΟΒΡΤΘ ΛΑΚΩΝΙΑ OIKIAKH ΣΕΓΘ 9,84KW ΜΕ ΣΑΘΕΡΕ ΒΑΕΙ 34

35 Μερικά από τα ζργα μασ ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑ OIKIAKH ΣΕΓΘ 9,84KW ΜΕ ΣΑΘΕΡΕ ΒΑΕΙ 35

36 5 θ ενότθτα: Οι ςυνεργάτεσ μασ

37 Οι ςυνεργάτεσ μασ Η NEON ENERGY ςυνεργάηεται με διεκνείσ και αξιόπιςτουσ οίκουσ παραγωγισ φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων, βάςεων ςτιριξθσ και μετατροπζων για τθ καταςκευι των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων που αναλαμβάνει για τουσ πελάτεσ τθσ. τόχοσ τθσ NEON ENERGY είναι θ εγγυθμζνθ προςφορά τθσ μζγιςτθσ απόδοςθσ ςε ζνα φωτοβολταϊκό ςφςτθμα μζςω τθσ άριςτθσ ποιότθτασ των ειςαγόμενων πρϊτων υλϊν που χρθςιμοποιεί, βαςιηόμενθ ςτθν άριςτθ ςυνδεςμολογία από διεκνείσ βιομθχανικοφσ οίκουσ που διακζτουν τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ και υπογράφουν τισ αντίςτοιχεσ εγγυιςεισ. 37

38 Οι ςυνεργάτεσ μασ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Θ.Π.Α. ΑΤΣΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΑΠΩΝΙΑ Διαςυνδεμζνα Φ/Β υςτιματα Φ/Β ςε ςτζγεσ Αυτόνομα Φ/Β υςτιματα 38

39 Οι ςυνεργάτεσ μασ 39

40 «Επενδφςτε ςτθ ςυνεργαςία μασ για αξιοπιςτία, ςτακερότθτα, κερδοφορία και δϊςτε τθ ςυμβολι ςασ ςτθ βιωςιμότθτα του πλανιτθ.» ΝΕΟΝ ENERGY S.A., Μπακογιάννθ 80, (12 ο χλμ. Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν-Λαμίασ) Σ.Κ Μεταμόρφωςθ Αττικισ Σel.: Fax:

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 ΤΣΔ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το παρόν αποτελεί το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010

Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010 Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010 Έκθεςη Βιωςιμότητασ Polis Park 2010 Περιεχόμενα Μινυμα Γενικοφ Διευκυντι... 3 1 Η Εταιρία μασ... 4 2 τρατθγικι Βιωςιμότθτασ... 9 3 Αγορά... 12 4 Εργαηόμενοι... 21 5 Ρεριβάλλον...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 6 Απρίλιοσ - Μάιοσ - Ιοφνιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ.

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ. Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ *ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ϊ842-ΓΫΗ] για το Ζργο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ψ842-ΓΩΘ Γενικι Διεφκυνςθ Αρ. Ρρωτ.: 8612 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Θμ/νία: 19.04.2013 Τμιμα Ρρομθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα