ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής. 2D Graphics API. Πέτρος Κωμοδρόμος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής. 2D Graphics API. Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac."

Transcript

1 12. Δισδιάστατα γραφικά και 2D Graphics API Χειμερινό Εξάμηνο 2012 Πέτρος Κωμοδρόμος 1

2 Θέματα Εισαγωγή στα 2D Graphics Graphics Contexts and Graphics Objects Έλεγχος χρώματος (color control) Έλεγχος γραμματοσειράς (font control) Σχεδίαση γραμμών (lines), ορθογωνίων (rectangles) και οβάλ (ovals) Σχεδίαση τόξων (arcs) Σχεδίαση πολύγονων (polygons) και πολλαπλών γραμμών (polyline) Java 2D API 2

3 Εισαγωγή στα 2D Graphics Η Java παρέχει δυνατότητες γραφικών Περιέχει πιο προχωρημένες δυνατότητες για δισδιάστατα γραφικά μέσα από το Java 2D API Βασικές κλάσεις Color Font, FontMetrics Graphics2D Polygon BasicStroke GradientPaint, TexturePaint Java 2D shape classes 2D Graphics Tutorial 3

4 Τάξεις (Classes) και διασυνδέσεις (interfaces) σχετικά με τις δυνατότητες γραφικών της Java και από το Java 2D API 4

5 Σύστημα συντεταγμένων (coordinate system) Πάνω αριστερά γωνιά ενός συστατικού έχει συντεταγμένες (0, 0) Ο άξονας των X αυξάνει προς τα δεξιά Ο άξονας των Y αυξάνει προς τα κάτω Οι μονάδες συντεταγμένων μετρούνται σε pixels 5

6 Graphics Contexts και Graphics Objects Ένα Java graphics context επιτρέπει τη σχεδίαση στην οθόνη Abstract κλάση Graphics Διαχειρίζεται ένα graphics context και σχεδιάζει pixels στην οθόνη Είναι Abstract για να πετυχαίνετε portability Μέθοδος paintcomponent της κλάσης JComponent Χρησιμοποιείται για να σχεδιαστούν γραφικά Το αντικείμενο τύπου Graphics παρέχεται στη μέθοδο από το σύστημα όταν ένα lightweight Swing component πρέπει να επανασχεδιαστεί (repainted) Για να εκτελεστεί η μέθοδος paintcomponent μπορεί να κληθεί η μέθοδος repaint Έλεγχος χρώματος με τη κλάση Color Η κλάση αυτή ορίζει μεθόδους και σταθερές για τη διαχείριση και καθορισμό των χρωμάτων σε ένα πρόγραμμα Java Το κάθε χρώμα δημιουργείται από συνδυασμό των τιμών του κόκκινου, πράσινου και μπλε συστατικού (red, green and blue component RGB) 6

7 Σταθερές χρωμάτων (color constants) και οι RGB τιμές τους Color constant Color RGB value public final static Color RED red 255, 0, 0 public final static Color GREEN green 0, 255, 0 public final static Color BLUE blue 0, 0, 255 public final static Color ORANGE orange 255, 200, 0 public final static Color PINK pink 255, 175, 175 public final static Color CYAN cyan 0, 255, 255 public final static Color MAGENTA magenta 255, 0, 255 public final static Color YELLOW yellow 255, 255, 0 public final static Color BLACK black 0, 0, 0 public final static Color WHITE white 255, 255, 255 public final static Color GRAY gray 128, 128, 128 public final static Color LIGHT_GRAY light gray 192, 192, 192 public final static Color DARK_GRAY dark gray 64, 64, 64 7

8 Μέθοδοι χρωμάτων (color methods) και Graphics Method Description Color constructors and methods public Color( int r, int g, int b ) Creates a color based on red, green and blue components expressed as integers from 0 to 255. public Color( float r, float g, float b ) Creates a color based on red, green and blue components expressed as floating-point values from 0.0 to 1.0. public int getred() Returns a value between 0 and 255 representing the red content. public int getgreen() Returns a value between 0 and 255 representing the green content. public int getblue() Returns a value between 0 and 255 representing the blue content. Graphics methods for manipulating Colors public Color getcolor() Returns Color object representing current color for the graphics context. public void setcolor( Color c ) Sets the ΠΠΜ current 500: Προχωρημένη color Ανάπτυξη for Λογισμικού drawing Εφαρμογών with Μηχανικής the graphics context. 8

9 1 // Fig. 12.5: ColorJPanel.java 2 // Demonstrating Colors. 3 import java.awt.graphics; 4 import java.awt.color; 5 import javax.swing.jpanel; 6 7 public class ColorJPanel extends JPanel 8 { 9 // draw rectangles and Strings in different colors 10 public void paintcomponent( Graphics g ) 11 { 12 super.paintcomponent( g ); // call superclass's paintcomponent this.setbackground( Color.WHITE ); // set new drawing color using integers 17 g.setcolor( new Color( 255, 0, 0 ) ); 18 g.fillrect( 15, 25, 100, 20 ); 19 g.drawstring( "Current RGB: " + g.getcolor(), 130, 40 ); // set new drawing color using floats 22 g.setcolor( new Color( 0.50f, 0.75f, 0.0f ) ); 23 g.fillrect( 15, 50, 100, 20 ); 24 g.drawstring( "Current RGB: " + g.getcolor(), 130, 65 ); // set new drawing color using static Color objects 27 g.setcolor( Color.BLUE ); 28 g.fillrect( 15, 75, 100, 20 ); 29 g.drawstring( "Current ΠΠΜ 500: Προχωρημένη RGB: " Ανάπτυξη + g.getcolor(), Λογισμικού Εφαρμογών 130, Μηχανικής 90 ); 30 Method paintcomponent paints JPanel Set current drawing color with method setcolor Draw filled rectangle using current color Draw text value of current color Set current drawing color, specify float arguments to Color constructor Set current drawing color using Color constant 9

10 31 // display individual RGB values 32 Color color = Color.MAGENTA; 33 g.setcolor( color ); 34 g.fillrect( 15, 100, 100, 20 ); 35 g.drawstring( "RGB values: " + color.getred() + ", " + 36 color.getgreen() + ", " + color.getblue(), 130, 115 ); 37 } // end method paintcomponent 38 } // end class ColorJPanel Retrieving RGB values using methods getred, getgreen and getblue 10

11 1 // Fig. 12.6: ShowColors.java 2 // Demonstrating Colors. 3 import javax.swing.jframe; 4 5 public class ShowColors 6 { 7 // execute application 8 public static void main( String args[] ) 9 { 10 // create frame for ColorJPanel 11 JFrame frame = new JFrame( "Using colors" ); 12 frame.setdefaultcloseoperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE ); ColorJPanel colorjpanel = new ColorJPanel(); // create ColorJPanel 15 frame.add( colorjpanel ); // add colorjpanel to frame 16 frame.setsize( 400, 180 ); // set frame size 17 frame.setvisible( true ); // displayt frame 18 } // end main 19 } // end class ShowColors 11

12 JColorChooser Δίνει τη δυνατότητα επιλογής χρώματος Η μέθοδος showdialog δημιουργεί ένα αντικείμενο JColorChooser και το συνδέει με ένα dialog box όπου το παρουσιάζει Modal dialog Επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει ένα χρώμα από μία συλλογή χρωμάτων με 3 διαφορετικά tabs: Swatches HSB RGB 12

13 1 // Fig. 12.7: ShowColors2JFrame.java Outline 2 // Choosing colors with JColorChooser. 3 import java.awt.borderlayout; 4 import java.awt.color; 5 import java.awt.event.actionevent; 6 import java.awt.event.actionlistener; 7 import javax.swing.jbutton; 8 import javax.swing.jframe; 9 import javax.swing.jcolorchooser; 10 import javax.swing.jpanel; public class ShowColors2JFrame extends JFrame 13 { 14 private JButton changecolorjbutton; 15 private Color color = Color.LIGHT_GRAY; 16 private JPanel colorjpanel; // set up GUI 19 public ShowColors2JFrame() 20 { 21 super( "Using JColorChooser" ); // create JPanel for display color 24 colorjpanel = new JPanel(); 25 colorjpanel.setbackground( color ); // set up changecolorjbutton and register its event handler 28 changecolorjbutton = new JButton( "Change Color" ); 29 changecolorjbutton.addactionlistener( Import JColorChooser class 13

14 31 new ActionListener() // anonymous Outline inner class 32 { 33 // display JColorChooser when user clicks button 34 public void actionperformed( ActionEvent event ) 35 { 36 color = JColorChooser.showDialog( 37 ShowColors2JFrame.this, "Choose a color", color ); // set default color, if no color is returned 40 if ( color == null ) 41 color = Color.LIGHT_GRAY; // change content pane's background color 44 colorjpanel.setbackground( color ); 45 } // end method actionperformed 46 } // end anonymous inner class 47 ); // end call to addactionlistener add( colorjpanel, BorderLayout.CENTER ); // add colorjpanel 50 add( changecolorjbutton, BorderLayout.SOUTH ); // add button setsize( 400, 130 ); // set frame size 53 setvisible( true ); // display frame 54 } // end ShowColor2JFrame constructor 55 } // end class ShowColors2JFrame Initial selected color Change background color of JPanel Display JColorChooser dialog Reference to parent component Title bar text 14

15 1 // Fig. 12.8: ShowColors2.java 2 // Choosing colors with JColorChooser. 3 import javax.swing.jframe; 4 5 public class ShowColors2 6 { 7 // execute application 8 public static void main( String args[] ) 9 { 10 ShowColors2JFrame application = new ShowColors2JFrame(); 11 application.setdefaultcloseoperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE ); 12 } // end main 13 } // end class ShowColors2 15

16 Select a color from one of the color swatches. 16

17 HSB και RGB tabs του JColorChooser dialog Sliders to select the red, green and blue color components 17

18 Έλεγχος Font με τη κλάση Font Ο constructor της κλάσης Font παίρνει 3 παραμέτρους (arguments): Font name: οποιοδήποτε font υποστηρίζεται από το σύστημα όπου τρέχει το πρόγραμμα Font style: Font.PLAIN, Font.ITALIC ή Font.BOLD, ή και συνδυασμό τους Font sizes: μετρούμενα σε points, όπου 1 point ισούται με 1/72 της ίντσας Παρέχει μεταξύ άλλων τις αντίστοιχες μεθόδους: getname getstyle getsize Οι μέθοδοι getfont και setfont της κλάσης Graphics παίρνουν ή θέτουν το παρόν font, αντίστοιχα. 18

19 Μέθοδοι και σταθερές σχετικά με τα Fonts Method or constant Description Font constants, constructors and methods public final static int PLAIN A constant representing a plain font style. public final static int BOLD A constant representing a bold font style. public final static int ITALIC A constant representing an italic font style. public Font( String name, int style, int size ) Creates a Font object with the specified font name, style and size. public int getstyle() Returns an integer value indicating the current font style. public int getsize() Returns an integer value indicating the current font size. 19

20 Method or constant public String getname() public String getfamily() public boolean isplain() public boolean isbold() public boolean isitalic() Description Graphics methods for manipulating Fonts public Font getfont() Returns the current font name as a string. Returns the font s family name as a string. Returns true if the font is plain, else false. Returns true if the font is bold, else false. Returns true if the font is italic, else false. Returns a Font object reference representing the current font. public void setfont( Font f ) Sets the current font to the font, style and size specified by the Font object reference f. 20

21 1 // Fig : FontJPanel.java 2 // Display strings in different fonts and colors. 3 import java.awt.font; 4 import java.awt.color; 5 import java.awt.graphics; 6 import javax.swing.jpanel; 7 8 public class FontJPanel extends JPanel 9 { 10 // display Strings in different fonts and colors 11 public void paintcomponent( Graphics g ) 12 { 13 super.paintcomponent( g ); // call superclass's paintconponent // set font to Serif (Times), bold, 12pt and draw a string 16 g.setfont( new Font( "Serif", Font.BOLD, 12 ) ); 17 g.drawstring( "Serif 12 point bold.", 20, 50 ); // set font to Monospaced (Courier), italic, 24pt and draw a string 20 g.setfont( new Font( "Monospaced", Font.ITALIC, 24 ) ); 21 g.drawstring( "Monospaced 24 point italic.", 20, 70 ); // set font to SansSerif (Helvetica), plain, 14pt and draw a string 24 g.setfont( new Font( "SansSerif", Font.PLAIN, 14 ) ); 25 g.drawstring( "SansSerif 14 point plain.", 20, 90 ); 26 Creating Font objects Font name Font style Font size 21

22 27 // set font to Serif (Times), bold/italic, 18pt and draw a string 28 g.setcolor( Color.RED ); 29 g.setfont( new Font( "Serif", Font.BOLD + Font.ITALIC, 18 ) ); 30 g.drawstring( g.getfont().getname() + " " + g.getfont().getsize() + 31 " point bold italic.", 20, 110 ); 32 } // end method paintcomponent 33 } // end class FontJPanel Retrieve font name and size of Graphics object s current Font Combining styles 22

23 1 // Fig : Fonts.java 2 // Using fonts. 3 import javax.swing.jframe; 4 5 public class Fonts 6 { 7 // execute application 8 public static void main( String args[] ) 9 { 10 // create frame for FontJPanel 11 JFrame frame = new JFrame( "Using fonts" ); 12 frame.setdefaultcloseoperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE ); FontJPanel fontjpanel = new FontJPanel(); // create FontJPanel 15 frame.add( fontjpanel ); // add fontjpanel to frame 16 frame.setsize( 420, 170 ); // set frame size 17 frame.setvisible( true ); // display frame 18 } // end main 19 } // end class Fonts 23

24 Σχεδίαση γραμμών (lines), ορθογωνίων (rectangles) και οβάλ (oval) σχημάτων Βασικές μέθοδοι της κλάσης Graphics fillrect και drawrect: σχεδίαση γεμάτων και κενών, αντίστοιχα, ορθογωνίων fillroundrect και drawroundrect: σχεδίαση γεμάτων και κενών, αντίστοιχα, ορθογωνίων με καμπυλωμένες γωνιές (rounded corners) draw3drect και fill3drect: σχεδίαση ενός τρισδιάστατου ορθογωνίου (3D rectangle) το οποίο είναι είτε ανεβασμένο (raised) είτε κατεβασμένο (lowered) drawoval και filloval: σχεδίαση οβάλ σχημάτων (ovals) 24

25 Method Μέθοδοι της κλάσης Graphics για σχεδίαση γραμμών, ορθογωνίων και οβάλ Description public void drawline( int x1, int y1, int x2, int y2 ) Draws a line between the point (x1, y1) and the point (x2, y2). public void drawrect( int x, int y, int width, int height ) Draws a rectangle of the specified width and height. The top-left corner of the rectangle has the coordinates (x, y). Only the outline of the rectangle is drawn using the Graphics object s color the body of the rectangle is not filled with this color. public void fillrect( int x, int y, int width, int height ) Draws a filled rectangle with the specified width and height. The top-left corner of the rectangle has the coordinate (x, y). The rectangle is filled with the Graphics object s color. public void clearrect( int x, int y, int width, int height ) Draws a filled rectangle with the specified width and height in the current background color. The top-left corner of the rectangle has the coordinate (x, y). This method is useful if the programmer wants to remove a portion of an image. public void drawroundrect( int x, int y, int width, int height, int arcwidth, int archeight ) Draws a rectangle with rounded corners in the current color with the specified width and height. The arcwidth and archeight determine the rounding of the corners (see Fig ). Only the outline of the shape is drawn. 25

26 Method Description public void fillroundrect( int x, int y, int width, int height, int arcwidth, int archeight ) Draws a filled rectangle with rounded corners in the current color with the specified width and height. The arcwidth and archeight determine the rounding of the corners (see Fig ). public void draw3drect( int x, int y, int width, int height, boolean b ) Draws a three-dimensional rectangle in the current color with the specified width and height. The top-left corner of the rectangle has the coordinates (x, y). The rectangle appears raised when b is true and lowered when b is false. Only the outline of the shape is drawn. public void fill3drect( int x, int y, int width, int height, boolean b ) Draws a filled three-dimensional rectangle in the current color with the specified width and height. The top-left corner of the rectangle has the coordinates (x, y). The rectangle appears raised when b is true and lowered when b is false. public void drawoval( int x, int y, int width, int height ) Draws an oval in the current color with the specified width and height. The bounding rectangle s top-left corner is at the coordinates (v, y). The oval touches all four sides of the bounding rectangle at the center of each side (see Fig ). Only the outline of the shape is drawn. public void filloval( int x, int y, int width, int height ) Draws a filled oval in the current color with the specified width and height. The bounding rectangle s top-left corner is at the coordinates (x, y). The oval touches all four sides of the bounding rectangle at the center of each side ΠΠΜ (see 500: Fig. Προχωρημένη 12.21). Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 26

27 import java.awt.color; import java.awt.graphics; import javax.swing.jpanel; public class MyShapes extends JPanel { public void paintcomponent( Graphics g ) { super.paintcomponent( g ); this.setbackground( Color.WHITE ); MyShapes.java g.setcolor( Color.BLUE ); int x1=5, y1=20, x2=250, y2=20; g.drawline(x1,y1,x2,y2); g.setcolor( Color.CYAN ); g.drawline(x1,y1+200,x2,y2+200); g.setcolor( Color.RED ); int x=20, y=50, w=200, h=150; g.fillrect(x,y,w,h); g.setcolor( Color.GREEN ); g.fill3drect(x+w/2-30, y+h/2-20, 60, 40, false ); } g.setcolor( Color.MAGENTA ); g.drawoval( 250, y+h/2-40, 40, 80 ); } 27

28 import java.awt.color; import javax.swing.jframe; TestMyShapes.java public class TestMyShapes { public static void main( String args[] ) { JFrame frame = new JFrame( "My Shapes Example" ); frame.setdefaultcloseoperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE ); } } MyShapes shapes = new MyShapes(); shapes.setbackground(color.white); frame.add(shapes); frame.setsize(350,300); frame.setvisible(true); 28

29 1 // Fig : LinesRectsOvalsJPanel.java 2 // Drawing lines, rectangles and ovals. 3 import java.awt.color; 4 import java.awt.graphics; 5 import javax.swing.jpanel; 6 7 public class LinesRectsOvalsJPanel extends JPanel 8 { 9 // display various lines, rectangles and ovals 10 public void paintcomponent( Graphics g ) 11 { 12 super.paintcomponent( g ); // call superclass's paint method this.setbackground( Color.WHITE ); g.setcolor( Color.RED ); 17 g.drawline( 5, 30, 380, 30 ); g.setcolor( Color.BLUE ); 20 g.drawrect( 5, 40, 90, 55 ); 21 g.fillrect( 100, 40, 90, 55 ); 22 Draw a straight line Draw an empty rectangle Draw a filled rectangle 29

30 23 g.setcolor( Color.CYAN ); 24 g.fillroundrect( 195, 40, 90, 55, 50, 50 ); 25 g.drawroundrect( 290, 40, 90, 55, 20, 20 ); g.setcolor( Color.YELLOW ); 28 g.draw3drect( 5, 100, 90, 55, true ); 29 g.fill3drect( 100, 100, 90, 55, false ); g.setcolor( Color.MAGENTA ); 32 g.drawoval( 195, 100, 90, 55 ); 33 g.filloval( 290, 100, 90, 55 ); 34 } // end method paintcomponent 35 } // end class LinesRectsOvalsJPanel Draw a filled rectangle with rounded corners Draw an empty rectangle with rounded corners Draw an empty rectangle that is raised Draw a filled rectangle that is lowered Draw an empty oval Draw a filled oval 30

31 1 // Fig : LinesRectsOvals.java 2 // Drawing lines, rectangles and ovals. 3 import java.awt.color; 4 import javax.swing.jframe; 5 6 public class LinesRectsOvals 7 { 8 // execute application 9 public static void main( String args[] ) 10 { 11 // create frame for LinesRectsOvalsJPanel 12 JFrame frame = 13 new JFrame( "Drawing lines, rectangles and ovals" ); 14 frame.setdefaultcloseoperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE ); 15 31

32 16 LinesRectsOvalsJPanel linesrectsovalsjpanel = 17 new LinesRectsOvalsJPanel(); 18 linesrectsovalsjpanel.setbackground( Color.WHITE ); 19 frame.add( linesrectsovalsjpanel ); // add panel to frame 20 frame.setsize( 400, 210 ); // set frame size 21 frame.setvisible( true ); // display frame 22 } // end main 23 } // end class LinesRectsOvals fillroundrect drawline drawroundrect drawrect fillrect drawoval filloval draw3drect fill3drect 32

33 Πλάτος και ύψος τόξων για rounded rectangles 33

34 Σχεδιασμός τόξων (arcs) Ένα τόξο (arc) σχεδιάζεται σαν ένα τμήμα ενός οβάλ (oval) Οι μέθοδοι drawarc και fillarc της κλάσης Graphics χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση τόξων 34

35 Μέθοδοι της κλάσης Graphics για σχεδίαση τόξων Method Description public void drawarc( int x, int y, int width, int height, int startangle, int arcangle ) Draws an arc relative to the bounding rectangle s top-left x and y coordinates with the specified width and height. The arc segment is drawn starting at startangle and sweeps arcangle degrees. public void fillarc( int x, int y, int width, int height, int startangle, int arcangle ) Draws a filled arc (i.e., a sector) relative to the bounding rectangle s top-left x and y coordinates with the specified width and height. The arc segment is drawn starting at startangle and sweeps arcangle degrees. 35

36 1 // Fig : ArcsJPanel.java 2 // Drawing arcs. 3 import java.awt.color; 4 import java.awt.graphics; 5 import javax.swing.jpanel; 6 7 public class ArcsJPanel extends JPanel 8 { 9 // draw rectangles and arcs 10 public void paintcomponent( Graphics g ) 11 { 12 super.paintcomponent( g ); // call superclass's paintcomponent // start at 0 and sweep 360 degrees 15 g.setcolor( Color.RED ); 16 g.drawrect( 15, 35, 80, 80 ); 17 g.setcolor( Color.BLACK ); 18 g.drawarc( 15, 35, 80, 80, 0, 360 ); // start at 0 and sweep 110 degrees 21 g.setcolor( Color.RED ); 22 g.drawrect( 100, 35, 80, 80 ); 23 g.setcolor( Color.BLACK ); 24 g.drawarc( 100, 35, 80, 80, 0, 110 ); 25 x- and y-coordinates for upper left corner of bounding rectangle Width and height of bounding rectangle Starting angle Sweep angle Draw empty arcs 36

37 26 // start at 0 and sweep -270 degrees 27 g.setcolor( Color.RED ); 28 g.drawrect( 185, 35, 80, 80 ); 29 g.setcolor( Color.BLACK ); 30 g.drawarc( 185, 35, 80, 80, 0, -270 ); // start at 0 and sweep 360 degrees 33 g.fillarc( 15, 120, 80, 40, 0, 360 ); // start at 270 and sweep -90 degrees 36 g.fillarc( 100, 120, 80, 40, 270, -90 ); // start at 0 and sweep -270 degrees 39 g.fillarc( 185, 120, 80, 40, 0, -270 ); 40 } // end method paintcomponent 41 } // end class ArcsJPanel Draw filled arcs Negative values indicate arc should sweep clockwise 37

38 1 // Fig : DrawArcs.java 2 // Drawing arcs. 3 import javax.swing.jframe; 4 5 public class DrawArcs 6 { 7 // execute application 8 public static void main( String args[] ) 9 { 10 // create frame for ArcsJPanel 11 JFrame frame = new JFrame( "Drawing Arcs" ); 12 frame.setdefaultcloseoperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE ); ArcsJPanel arcsjpanel = new ArcsJPanel(); // create ArcsJPanel 15 frame.add( arcsjpanel ); // add arcsjpanel to frame 16 frame.setsize( 300, 210 ); // set frame size 17 frame.setvisible( true ); // display frame 18 } // end main 19 } // end class DrawArcs 38

39 39

40 Σχεδιασμός πολυγώνων (polygons) και συνδεδεμένων πολλαπλών ευθύγραμμων τμημάτων (polylines) Πολύγωνα (polygons) Με τις μεθόδους drawpolygon και fillpolygon της κλάσης Graphics Πολύγωνα μπορούν να αντιπροσωπευτούν χρησιμοποιώντας τη κλάση Polygon, η οποία παρέχει τη μέθοδο addpoint για να προστεθεί σημείο στο πολύγωνο Πολλαπλά ευθύγραμμα τμήματα (polylines) Συνδεδεμένα ευθύγραμμα τμήματα Η μέθοδος drawpolyline της κλάσης Graphics χρησιμοποιείται για να σχεδιαστούν polylines 40

41 Μέθοδοι της κλάσης Graphics για πολύγωνα (polygons) Method Description Graphics methods for drawing polygons public void drawpolygon( int xpoints[], int ypoints[], int points ) Draws a polygon. The x-coordinate of each point is specified in the xpoints array, and the y- coordinate of each point in the ypoints array. The last argument specifies the number of points. This method draws a closed polygon. If the last point is different from the first, the polygon is closed by a line that connects the last point to the first. public void drawpolyline( int xpoints[], int ypoints[], int points ) Draws a sequence of connected lines. The x-coordinate of each point is specified in the xpoints array, and the y-coordinate of each point in the ypoints array. The last argument specifies the number of points. If the last point is different from the first, the polyline is not closed. public void drawpolygon( Polygon p ) Draws the specified polygon. public void fillpolygon( int xpoints[], int ypoints[], int points ) Draws a filled polygon. The x-coordinate of each point is specified in the xpoints array, and the y-coordinate of each point in the ypoints array. The last argument specifies the number of Method Description points. This method draws a closed polygon. If the last point is different from the first, the polygon is closed by a line that connects the last point to the first. public void fillpolygon( Polygon p ) Polygon constructors and methods Draws the specified filled polygon. The polygon is closed. 41

42 Μέθοδοι της κλάσης Polygon Method Description public void fillpolygon( Polygon p ) Method Description Draws the specified filled polygon. The polygon is closed. Polygon public void constructors fillpolygon( and methods Polygon p ) public Polygon() Draws the specified filled polygon. The polygon is closed. Polygon constructors Constructs and methods a new polygon object. The polygon does not contain any points. public Polygon() int xvalues[], int yvalues[], int numberofpoints ) Constructs a new polygon object. The polygon does not contain any points. Constructs new polygon object. The polygon has numberofpoints sides, with each point public Polygon( consisting int xvalues[], of an x-coordinate int yvalues[], from xvalues int and numberofpoints a y-coordinate from yvalues. ) public void addpoint( Constructs int a new x, polygon int y object. ) The polygon has numberofpoints sides, with each point consisting of an x-coordinate from xvalues and a y-coordinate from yvalues. Adds pairs of x- and y-coordinates to the Polygon. public void addpoint( int x, int y ) Adds pairs of x- and y-coordinates to the Polygon. 42

43 1 // Fig : PolygonsJPanel.java 2 // Drawing polygons. 3 import java.awt.graphics; 4 import java.awt.polygon; 5 import javax.swing.jpanel; 6 7 public class PolygonsJPanel extends JPanel 8 { 9 // draw polygons and polylines 10 public void paintcomponent( Graphics g ) 11 { 12 super.paintcomponent( g ); // call superclass's paintcomponent // draw polygon with Polygon object 15 int xvalues[] = { 20, 40, 50, 30, 20, 15 }; 16 int yvalues[] = { 50, 50, 60, 80, 80, 60 }; 17 Polygon polygon1 = new Polygon( xvalues, yvalues, 6 ); 18 g.drawpolygon( polygon1 ); // draw polylines with two arrays 21 int xvalues2[] = { 70, 90, 100, 80, 70, 65, 60 }; 22 int yvalues2[] = { 100, 100, 110, 110, 130, 110, 90 }; 23 g.drawpolyline( xvalues2, yvalues2, 7 ); 24 Create Polygon object from sets of x- and y-coordinates Draw an empty Polygon Draw polyline from sets of x- and y- coordinates 43

44 25 // fill polygon with two arrays 26 int xvalues3[] = { 120, 140, 150, 190 }; 27 int yvalues3[] = { 40, 70, 80, 60 }; 28 g.fillpolygon( xvalues3, yvalues3, 4 ); // draw filled polygon with Polygon object 31 Polygon polygon2 = new Polygon(); 32 polygon2.addpoint( 165, 135 ); 33 polygon2.addpoint( 175, 150 ); 34 polygon2.addpoint( 270, 200 ); 35 polygon2.addpoint( 200, 220 ); 36 polygon2.addpoint( 130, 180 ); 37 g.fillpolygon( polygon2 ); 38 } // end method paintcomponent 39 } // end class PolygonsJPanel Draw polygon from sets of x- and y- coordinates, without creating Polygon object Add coordinates to Polygon with method addpoint 44

45 1 // Fig : DrawPolygons.java 2 // Drawing polygons. 3 import javax.swing.jframe; 4 5 public class DrawPolygons 6 { 7 // execute application 8 public static void main( String args[] ) 9 { 10 // create frame for PolygonsJPanel 11 JFrame frame = new JFrame( "Drawing Polygons" ); 12 frame.setdefaultcloseoperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE ); PolygonsJPanel polygonsjpanel = new PolygonsJPanel(); 15 frame.add( polygonsjpanel ); // add polygonsjpanel to frame 16 frame.setsize( 280, 270 ); // set frame size 17 frame.setvisible( true ); // display frame 18 } // end main 19 } // end class DrawPolygons 45

46 Result of line 28 Result of line 18 Result of line 23 Result of line 37 46

47 Προχωρημένες δυνατότητες γραφικών και Java 2D API Παρέχει προχωρημένες δυνατότητες για λεπτομερή και πολύπλοκους χειρισμούς δισδιάστατων γραφικών Διευρυμένες δυνατότητες για επεξεργασία γραμμών, κειμένου και εικόνων Επιτυγχάνεται με τη χρήση της κλάσης Graphics2D Υποκλάση της κλάσης Graphics Πρόσβαση στη Graphics2D με casting στη paintcomponent του (Graphics g): Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; Πολύ χρήσιμο 2D Graphics Tutorial από τη SUN Για προχωρημένα θέματα τρισδιάστατων γραφικών (3D Graphics) υπάρχει το Java 3D API και αντίστοιχα Java 3D tutorials 47

48 Βασικά σχήματα από το Graphics2D της Java Με double-precision floating-point values: Line2D.Double Rectangle2D.Double RoundRectangle2D.Double Arc2D.Double Ellipse2D.Double Αντίστοιχες κλάσεις με single-precision floating-point values: Line2D.Float Rectangle2D.Float RoundRectangle2D.Float Arc2D.Float Ellipse2D.Float Double και Float, αντίστοιχα, είναι static nested classes 48

49 Η μέθοδος setpaint ορίζει το χρώμα για κάποιο Graphics2D όταν σχεδιάζεται κάποιο σχήμα χρησιμοποιώντας αντικείμενο Paint Το αντικείμενο Paint μπορεί να είναι ένα προκαθορισμένο αντικείμενο Color, ή ένα αντικείμενο των κλάσεων GradientPaint, SystemColor ή TexturePaint Η μέθοδος fill της Graphics2D χρησιμοποιείται για να σχεδιαστεί ένα γεμάτο (filled) σχήμα, το οποίο υλοποιεί το interface Shape Η μέθοδος draw της Graphics2D χρησιμοποιείται για να σχεδιαστεί ένα άδειο (filled) σχήμα, το οποίο υλοποιεί το interface Shape Η μέθοδος του Graphics2D setstroke, η οποία παίρνει παράμετρο που υλοποιεί το interface Stroke, ορίζει το stroke μιας γραμμής ή ενός ορίου 49

50 1 // Fig : ShapesJPanel.java 2 // Demonstrating some Java 2D shapes. 3 import java.awt.color; 4 import java.awt.graphics; 5 import java.awt.basicstroke; 6 import java.awt.gradientpaint; 7 import java.awt.texturepaint; 8 import java.awt.rectangle; 9 import java.awt.graphics2d; 10 import java.awt.geom.ellipse2d; 11 import java.awt.geom.rectangle2d; 12 import java.awt.geom.roundrectangle2d; 13 import java.awt.geom.arc2d; 14 import java.awt.geom.line2d; 15 import java.awt.image.bufferedimage; 16 import javax.swing.jpanel; public class ShapesJPanel extends JPanel 19 { 20 // draw shapes with Java 2D API 21 public void paintcomponent( Graphics g ) 22 { 23 super.paintcomponent( g ); // call superclass's paintcomponent Graphics2D g2d = ( Graphics2D ) g; // cast g to Graphics2D Java 2D API shape classes Creating Graphics2D reference 50

51 27 // draw 2D ellipse filled with a blue-yellow gradient 28 g2d.setpaint( new GradientPaint( 5, 30, Color.BLUE, 35, 100, 29 Color.YELLOW, true ) ); 30 g2d.fill( new Ellipse2D.Double( 5, 30, 65, 100 ) ); // draw 2D rectangle in red 33 g2d.setpaint( Color.RED ); 34 g2d.setstroke( new BasicStroke( 10.0f ) ); 35 g2d.draw( new Rectangle2D.Double( 80, 30, 65, 100 ) ); // draw 2D rounded rectangle with a buffered background 38 BufferedImage buffimage = new BufferedImage( 10, 10, 39 BufferedImage.TYPE_INT_RGB ); // obtain Graphics2D from bufferimage and draw on it 42 Graphics2D gg = buffimage.creategraphics(); 43 gg.setcolor( Color.YELLOW ); // draw in yellow 44 gg.fillrect( 0, 0, 10, 10 ); // draw a filled rectangle 45 gg.setcolor( Color.BLACK ); // draw in black 46 gg.drawrect( 1, 1, 6, 6 ); // draw a rectangle 47 gg.setcolor( Color.BLUE ); // draw in blue 48 gg.fillrect( 1, 1, 3, 3 ); // draw a filled rectangle 49 gg.setcolor( Color.RED ); // draw in red 50 gg.fillrect( 4, 4, 3, 3 ); // draw a filled rectangle 51 Draw ellipse filled using gradient Set Graphics2D object to draw using a gradient from blue to yellow Set width of border to 10 pixels Create image to be used for TexturePaint object 51

52 52 // paint buffimage onto the JFrame 53 g2d.setpaint( new TexturePaint( buffimage, 54 new Rectangle( 10, 10 ) ) ); 55 g2d.fill( 56 new RoundRectangle2D.Double( 155, 30, 75, 100, 50, 50 ) ); // draw 2D pie-shaped arc in white 59 g2d.setpaint( Color.WHITE ); 60 g2d.setstroke( new BasicStroke( 6.0f ) ); 61 g2d.draw( 62 new Arc2D.Double( 240, 30, 75, 100, 0, 270, Arc2D.PIE ) ); // draw 2D lines in green and yellow 65 g2d.setpaint( Color.GREEN ); 66 g2d.draw( new Line2D.Double( 395, 30, 320, 150 ) ); // draw 2D line using stroke 69 float dashes[] = { 10 }; // specify dash pattern 70 g2d.setpaint( Color.YELLOW ); 71 g2d.setstroke( new BasicStroke( 4, BasicStroke.CAP_ROUND, 72 BasicStroke.JOIN_ROUND, 10, dashes, 0 ) ); 73 g2d.draw( new Line2D.Double( 320, 30, 395, 150 ) ); 74 } // end method paintcomponent 75 } // end class ShapesJPanel Create TexturePaint object from image Draw rounded rectangle, filled with repeating image Draw arc using white border, 6 pixels wide Draw solid green line Set stroke to use dashes Draw dashed yellow line 52

53 1 // Fig : Shapes.java 2 // Demonstrating some Java 2D shapes. 3 import javax.swing.jframe; 4 5 public class Shapes 6 { 7 // execute application 8 public static void main( String args[] ) 9 { 10 // create frame for ShapesJPanel 11 JFrame frame = new JFrame( "Drawing 2D shapes" ); 12 frame.setdefaultcloseoperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE ); // create ShapesJPanel 15 ShapesJPanel shapesjpanel = new ShapesJPanel(); frame.add( shapesjpanel ); // add shapesjpanel to frame 18 frame.setsize( 425, 200 ); // set frame size 19 frame.setvisible( true ); // display frame 20 } // end main 21 } // end class Shapes 53

54 54

55 General Paths Ένα general path είναι ένα σχήμα που κατασκευάζεται από ευθύγραμμα τμήματα (straight lines) και σύνθετες καμπύλες (complex curves) Κλάση GeneralPath Η μέθοδος moveto ορίζει το πρώτο σημείο σε ένα general path Η μέθοδος lineto σχεδιάζει μια γραμμή στο επόμενο σημείο του path Η μέθοδος closepath συμπληρώνει το general path Η μέθοδος translate της κλάσης Graphics2D χρησιμοποιείται για να μετατοπίσει το drawing origin Η μέθοδος rotate της κλάσης Graphics2D χρησιμοποιείται για να περιστρέψει το επόμενο σχήμα 55

56 1 // Fig : Shapes2JPanel.java 2 // Demonstrating a general path. 3 import java.awt.color; 4 import java.awt.graphics; 5 import java.awt.graphics2d; 6 import java.awt.geom.generalpath; 7 import java.util.random; 8 import javax.swing.jpanel; 9 10 public class Shapes2JPanel extends JPanel 11 { 12 // draw general paths 13 public void paintcomponent( Graphics g ) 14 { 15 super.paintcomponent( g ); // call superclass's paintcomponent 16 Random random = new Random(); // get random number generator int xpoints[] = { 55, 67, 109, 73, 83, 55, 27, 37, 1, 43 }; 19 int ypoints[] = { 0, 36, 36, 54, 96, 72, 96, 54, 36, 36 }; Graphics2D g2d = ( Graphics2D ) g; 22 GeneralPath star = new GeneralPath(); // create GeneralPath object // set the initial coordinate of the General Path 25 star.moveto( xpoints[ 0 ], ypoints[ 0 ] ); 26 Create GeneralPath object Set starting point of GeneralPath object 56

57 27 // create the star--this does not draw the star 28 for ( int count = 1; count < xpoints.length; count++ ) 29 star.lineto( xpoints[ count ], ypoints[ count ] ); star.closepath(); // close the shape g2d.translate( 200, 200 ); // translate the origin to (200, 200) // rotate around origin and draw stars in random colors 36 for ( int count = 1; count <= 20; count++ ) 37 { 38 g2d.rotate( Math.PI / 10.0 ); // rotate coordinate system // set random drawing color 41 g2d.setcolor( new Color( random.nextint( 256 ), 42 random.nextint( 256 ), random.nextint( 256 ) ) ); g2d.fill( star ); // draw filled star 45 } // end for 46 } // end method paintcomponent 47 } // end class Shapes2JPanel Draw line from last point to first point Draw star at current angle around origin Add lines of general path Rotate approximately 18 degrees 57

58 1 // Fig : Shapes2.java 2 // Demonstrating a general path. 3 import java.awt.color; 4 import javax.swing.jframe; 5 6 public class Shapes2 7 { 8 // execute application 9 public static void main( String args[] ) 10 { 11 // create frame for Shapes2JPanel 12 JFrame frame = new JFrame( "Drawing 2D Shapes" ); 13 frame.setdefaultcloseoperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE ); Shapes2JPanel shapes2jpanel = new Shapes2JPanel(); 16 frame.add( shapes2jpanel ); // add shapes2jpanel to frame 17 frame.setbackground( Color.WHITE ); // set frame background color 18 frame.setsize( 400, 400 ); // set frame size 19 frame.setvisible( true ); // display frame 20 } // end main 21 } // end class Shapes2 58

59 59

New Project Windows Forms Applications

New Project Windows Forms Applications Ανάπτυξη απλής εφαρµογής. Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. New Project Windows Forms Applications Name: ΜyLucky7 Location: C:\... Solution Name: ΜyLucky7 OK (επιλογή έκδοσης του πλαισίου Εφαρµογών.NET)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής. 2 η Εργασία

Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής. 2 η Εργασία Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής 2 η Εργασία Απαιτήσεις 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο (διότι οι εφαρμογές δημιουργούνται online) 2. Εγκατεστημένος ο Browser Google Chrome 3. Υπαρκτός λογαριασμός Gmail

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεφαρμογές (Applets)

Μικροεφαρμογές (Applets) Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Διάλεξη #9 η : Μικρο εφαρμογές (Applets), Γραφικά Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Μικροεφαρμογές (Applets) Γενικά στην πληροφορική, ένα applet είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram Διάγραμμα Κλάσεων Class Diagram Γενικά Ορίζει τις κλάσεις αντικειμένων σε ένα σύστημα, τις μεθόδους και τις συναρτήσεις τους, και τις συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων. Περιγράφουν την δομή και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Βρείτε τα λάθη Στο πρόγραμμα στην επόμενη διαφάνεια υπάρχουν διάφορα λάθη Ποια είναι? public abstract

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά µε Υπολογιστές. Μετασχηµατισµοί Σύνθετη Γεωµετρία

Γραφικά µε Υπολογιστές. Μετασχηµατισµοί Σύνθετη Γεωµετρία Γραφικά µε Υπολογιστές Μετασχηµατισµοί Σύνθετη Γεωµετρία Σύστηµα Συντεταγµένων Κάθε VRML κόσµος έχει το δικό του σύστηµα συντεταγµένων, το οποίο είναι ένα τρισδιάστατο καρτεσιανό σύστηµα, µε τηθετική πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 5 «Διαδραστικός έλεγχος στερεοφωνικής εικόνας ήχου» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1)

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1) Αντικείμενα (Objects) στην Java Αντικείμενα στη Java Παύλος Εφραιμίδης Ένα πρόγραμμα Java κατά την εκτέλεσή του δημιουργεί αντικείμενα τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν, στέλνοντας μηνύματα το ένα στο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Φροντιστήριο 5 Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (10/7/2015) ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α 1. (3.5 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014

Εισαγωγικές έννοιες. Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014 Εισαγωγικές έννοιες Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014 Διάγραμμα παρουσιάσεως 1. Κατηγορίες κινητών τηλεφώνων 2. Κατηγορίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων 3. Προγραμματισμός κινητών συσκευών 4. Ξεκίνημα με το Eclipse

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Κωνσταντίνος Σεβεντεκίδης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ-19, Msc Email: kseventekidis@sch.gr Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ (παράρτημα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) Γραφιστική Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙII

Διάλεξη 11: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙII Διάλεξη 11: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙII Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: -Παράδειγμα Διαδικασίας Ανάπτυξης Λογισμικού: Βιβλίο Διευθύνσεων(συν.) - Φάση 3: Υλοποίηση(αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις Στα προγράμματα μας θα πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε περιπτώσεις που το πρόγραμμα δεν εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει Π.χ., κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ. 5.1 Εισαγωγή

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ. 5.1 Εισαγωγή ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 5.1 Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης οποιουδήποτε τεχνικού έργου, επιδιώκεται η αποσύνθεση του συστήματος σε τμήματα, η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε κάθε τμήμα και η επικύρωση ότι όλα

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 5: Οξύμετρο (OxyPro Project) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα)

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 14-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟ ΟΣ-ΕΞΟ ΟΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΟ ΟΣ-ΕΞΟ ΟΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟ ΟΣ-ΕΞΟ ΟΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Στην java οι πληροφορίες αποθηκεύονται και ανακαλούνται/ανασύρονται µε τη χρήση ενός συστήµατος επικοινωνίας που χρησιµοποιεί την έννοια του stream (κανάλι επικοινωνίας). Σαν stream

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ- SWING (1)

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ- SWING (1) ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ- SWING (1) Πλεονεκτήματα έναντι του awt Περισσότερα συστατικά Επεκτεταμένα χαρακτηριστικά συστατικών Καλύτερη εμφάνιση και αίσθηση Καλύτερος χειρισμός συμβάντων Πιο συμβατά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Digitizing Map Data. QGIS Tutorials and Tips. Author. Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi. Translations by

Digitizing Map Data. QGIS Tutorials and Tips. Author. Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi. Translations by Digitizing Map Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This work

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0

A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0 A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0 1. Εισαγωγή στο Archicad 1.1.Φιλοσοφία του προγράµµατος 1.2.Εκκίνηση του Archicad 1.2.1. ηµιουργία νέας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής - Εβδομάδα 1

Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής - Εβδομάδα 1 Στόχοι Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός) Αντώνιος Συμβώνης www.math.ntua.gr/~symvonis Καλή γνώση βασικών αρχών προγραμματισμού Καλή γνώση βασικών αρχών αντικειμενοστρεφή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ C ΑΤΕΙ (ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LCC COMPILER)

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ C ΑΤΕΙ (ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LCC COMPILER) ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ C ΑΤΕΙ (ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LCC COMPILER) 1. Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να αναγνωρίζει αν κάποιος χαρακτήρας είναι ψηφίο, κεφαλαίο γράµµα ή

Διαβάστε περισσότερα

Υπερφόρτωση τελεστών (operator(

Υπερφόρτωση τελεστών (operator( Υπερφόρτωση τελεστών (operator( overloading) Η υπερφόρτωση τελεστών είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Αναφέρεται στην πρόσθετη χρήση των συνηθισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Σχεδίαση γραμμών (Bresenham), Σχεδίασης Κύκλων, Γέμισμα Πολυγώνων

Γραφικά Υπολογιστών: Σχεδίαση γραμμών (Bresenham), Σχεδίασης Κύκλων, Γέμισμα Πολυγώνων 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Σχεδίαση γραμμών (Bresenham), Σχεδίασης Κύκλων, Γέμισμα Πολυγώνων Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ EV3 Επίπεδο Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ EV3 Επίπεδο Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ EV3 Επίπεδο Ι Δρ. Γιώργος Α. Δημητρίου Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτομάτων Συστημάτων & Ακαδημία Ρομποτικής Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

υαδικό έντρο Αναζήτησης (BSTree)

υαδικό έντρο Αναζήτησης (BSTree) Εργαστήριο 6 υαδικό έντρο Αναζήτησης (BSTree) Εισαγωγή Οι περισσότερες δοµές δεδοµένων, που εξετάσαµε µέχρι τώρα (λίστες, στοίβες, ουρές) ήταν γραµ- µικές (ή δοµές δεδοµένων µιας διάστασης). Στην παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4: Προγραμματισμός σε JAVA IΙ. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 4: Προγραμματισμός σε JAVA IΙ. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 4: Προγραμματισμός σε JAVA IΙ Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: -Μέθοδοι - Πίνακες, Πολυδιάστατοι Πίνακες - Boxing/Unboxing - Χρήσιμες βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Certified Three-dimensional Graphic Designer (CTGD)

Certified Three-dimensional Graphic Designer (CTGD) Certified Three-dimensional Graphic Designer (CTGD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2

Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2 Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2 Προχωρηµένα Θέµατα Πακέτα Τις κλάσεις που κατασκευάζουµε µπορούµε να τις οργανώνουµε σε πακέτα εν «κουβαλάµε» µια-µια τις κλάσεις που επιθυµούµε αλλά ένα συµπαγές αρχείο, το πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/306 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάθημα 2: Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling Μάθημα 3: Γνωριμία με το περιβάλλον Autocad Classic Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις Οδηγίες

Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις Οδηγίες Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Το σημερινό εργαστήριο είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα, επειδή όμως θα ζητηθεί να ανακυκλώσετε υλικό από εκείνα, βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης Οδηγάµε το Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Φύλλο Εργασίας Προγραµµατισµός Εφαρµογής στο AppInventor http://ai2.appinventor.mit.edu Ακολουθώντας τα βήµατα αυτού του φύλλου εργασίας, θα αναπτύξουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο CSS Από: Λία Βέρου

Εισαγωγή στο CSS Από: Λία Βέρου Εισαγωγή στο CSS Από: Λία Βέρου Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheets); To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheets); To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 252 Αντικειμενοστρεφ ής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης. Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2007

ΗΥ 252 Αντικειμενοστρεφ ής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης. Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2007 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υ πολογιστών ΗΥ 252 Αντικειμενοστρεφ ής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2007

Διαβάστε περισσότερα

FORESTVIEW NETWORK TECHNICAL SPECIFICATIONS

FORESTVIEW NETWORK TECHNICAL SPECIFICATIONS Last update: 10/3/2015 FORESTVIEW NETWORK TECHNICAL SPECIFICATIONS 1 ForestView Network Technical Specifications Contents Images... 3 Flash Files... 3 Product Feeds... 4 Dynamic XML Feeds... 4 XML FEED

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 14 Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 15 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 17 1.3 Ο σχεδιαστικός Κάνναβος (Grid)... 22

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

15. Αρχεία (Files) και Ροές (Streams)

15. Αρχεία (Files) και Ροές (Streams) 15. Αρχεία (Files) και Ροές (Streams) Χειμερινό Εξάμηνο 2012 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Ιεραρχία δεδομένων Αρχεία (Files) και ροές (Streams)

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασίας. Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128

Αναφορά εργασίας. Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128 Αναφορά εργασίας Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128 Η εργασία εξαμήνου είναι στο περιβάλλον του Webots και περιλαμβάνει το Nao, καθώς και σκαλοπάτια που πρέπει να ανεβαίνει. Αρχικά έχουμε τον έτοιμο κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 ο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θα μάθουμε να δημιουργούμε νέα γεωγραφική πληροφορία με τη ψηφιοποίηση χωρικών πληροφοριών από δορυφορικές εικόνες ή από

Διαβάστε περισσότερα

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino Arduino Workshop LAB 1 : Παιχνίδι με έναν αισθητήρα φωτός Τι θα χρειαστούμε: 1 LED

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Περιπτώσεις χρήσης (ΠΧ) συστήματος Video Club Ένα σύστημα λογισμικού για τη διαχείριση «Video Club» περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Σχεδίαση με Η/Υ Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός 0_CONT_ (AutoCAD).indd iii τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων Μαραβέλιας Γρηγόρης Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS v1.0 Πηγές Το υλικό προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Certified ARchitectural Designer (CARD)

Certified ARchitectural Designer (CARD) Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 12 Δομές (Structures) Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αφαιρετικότητα Με τις συναρτήσεις επιτυγχάνουμε αφαιρετικότητα

Διαβάστε περισσότερα

GenExis Οδηγίες προς Μαθητές

GenExis Οδηγίες προς Μαθητές Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Leonardo da Vinci Πολύπλευρο πρόγραμμα Μεταφοράς Καινοτομίας EEGS E-learning Exercise GenExis System GenExis Οδηγίες προς Μαθητές Τμήμα I: Γενικές οδηγίες χρήσης για Μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Oι 3 πιο αγαπημένες μου ταινίες φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Oι 3 πιο αγαπημένες μου ταινίες φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: d Road to Perdition Αναμφισβήτητα μια από τις πιο αναμενόμενες ταινίες του φετινού χειμώνα, και για πολλούς λόγους. Πρώτον, ο βραβευμένος με Oscar για την σκηνοθεσία του στο American Beauty, Sam Mentes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π Περιεχόμενα: 1. 1. Εισαγωγικές Πληροφορίες 2. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows XP/Vista 3. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows 7 4. Οδηγίες Σύνδεσης για MAC OS 5. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17. Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page 28-29

Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17. Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page 28-29 C O N T E N T S Pressed Traditional Style Παραδοσιακού Τύπου Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17 Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΓΣ 518: ΧΕΔΙΑΜΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Θέμα: Βασικά για Scripting Tutorial 3: Attack the wall 1. Create a new project 2. Import Packages: When you complete your prototyping environment will feature a

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 23: Εισαγωγή στην Δικτύωση (Networking) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Διευθύνσεις και Θύρες - Sockets και ServerSockets Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση ιστοσελίδων

Σχεδίαση ιστοσελίδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Σχεδίαση ιστοσελίδων Θεώνη Πιτουρά, Γιάννης Κουτσονίκος Σημειώσεις για το Εργαστήριο «Επιχειρηματικές δικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Triggers Triggers: Βασικές Έννοιες Ένας trigger είναι ένα κομμάτι κώδικα, μια ρουτίνα Συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πίνακα Καλείται όταν συμβεί ένα γεγονός στον πίνακα Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web EPL 451 - Data Mining on the Web Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3 Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides Semester Project Microsoft Malware Classification Challenge (BIG 2015) More info:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Γενικά Το πρόγραµµα Microsoft PowerPoint είναι µια εφαρµογή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων. Μια ηλεκτρονική παρουσίαση αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας ΗTML και XHTML Βασικές έννοιες Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας Η γραμματική της ΗΤML Όπως κάθε γλώσσα έχει μια γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java

ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java Java Media Framework Ηβιβλιοθήκη JMF Εγκαθίσταται επιπρόσθετα στη Java Αναπαραγωγή πολυµέσων Αποστολή και λήψη πολυµέσων σε πραγµατικό χρόνο Γραφικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE Το path που ακολουθούμε για να ανοίξουμε το εργαλείο είναι: Start All Programs Lab Programs Rational Software Rational Rose Enterprise Edition 1 ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2009 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #5η: HTML: πίνακες (tables), πλαίσια (frames) Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα