New Project Windows Forms Applications

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "New Project Windows Forms Applications"

Transcript

1 Ανάπτυξη απλής εφαρµογής. Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. New Project Windows Forms Applications Name: ΜyLucky7 Location: C:\... Solution Name: ΜyLucky7 OK (επιλογή έκδοσης του πλαισίου Εφαρµογών.NET) (uncheck create directory for solution) => ηµιουργείται φόρµα Έργα : *.vbproj (1 έργο) Λύση : *.sol (πολλά έργα)

2 Περιβάλλον Μenu Bar Standard ToolBar (taskbar windows) Κύρια εργαλεία (View) Designer Solution Explorer Properties Toolbox Server Explorer Object Browser Eκτέλεση προγράµµατος Debug/ Start Debugging (µεταγλώτισση σε Assebly, προετοιµάζει για debugging και εκτελεί βλέπετε το εικονίδιο στο taskbar των windows- ) ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ φόρµας 1. Μεγάλωµα της φόρµας 2. Καρτέλα Τοolbox (χειριστήρια για Windows)

3 Κάθε στοιχείο (7) έχει µια ιδιότητα ->ορισµένη στο χρόνο σχεδίασης ->µέσα στο κώδικα ώστε να γίνει ενώ το πρόγραµµα εκτελείται Ιδιότητες -> ορατές / αόρατες Π.χ. Μια ετικέτα ~ 60 ιδιότητες (2 στήλες όνοµα/ρύθµιση) Κατηγορίες (µορφή διάρθρωσης +/-) Categorized/Alphabetical Font Forecolor (Πτυσσόµενο πλαίσιο καταλόγου Αντικειµένων) Public Class Form1 Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click End End Sub Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click PictureBox1.Visible = False 'hide picture Number1.Text = CStr(Int(Rnd() * 10)) 'pick numbers Number2.Text = CStr(Int(Rnd() * 10)) Number3.Text = CStr(Int(Rnd() * 10)) 'if any number is 7 display picture and play sound If (Number1.Text = "7") Or (Number2.Text = "7") Or (Number3.Text = "7") Then PictureBox1.Visible = True Beep() End If End Sub End Class Οι εντολές είναι συγκεντρωµένες σε διαδικασίες π.χ. subroutines

4 Private Sub End End Sub (common/all, µπλέ, εσοχή) Οι διαδικασίες εκτελούνται όταν λάβουν χώρα κάποια συµβάντα π.χ. το πάτηµα ενός κουµπιού. Οι εντολές γενικότερα, προσεγγίζουν τον προφορικό λόγο. Τυχαίοι αριθµοί µεταξύ του 0..9 Label1.Text = 1 Label1.Text = CStr (Int (Rnd() * 10) ) Rnd() -> τυχαίο αριθµό µεταξύ του 0 και του 1 π.χ *10=1,45789 Int(1,45789) = 1 CStr(1): 1 Kατόπιν ελέγχετε αν κάποιος από τους 3 τυχαίους είναι ο αριθµός 7. Αν ναι, φανερώνεται η εικόνα και ακούγεται το Beep. (Randomize -χρήση του ρολογιού του συστήµατος- στην φόρµα) File/SaveAll. Eκτελέσιµο αρχείο *.exe (debug build αυτόµατα στο bin/debug / release build βελτιωµένα στο bin/release Build/Rebuild MyLucky7. Άσκηση 1 η Στην παρακάτω διεύθυνση θα βρείτε ένα project υλοποιηµένο σε VB.NET το οποίο υλοποιεί το τυχερό παιχνίδι. Ο χρήστης πατώντας το spin αλλάζει τα τρία τυχερά νούµερα και κανονικά θα έπρεπε να εµφανίζει την εικόνα κάθε φορά που έστω και ένα νούµερο είναι 7. Παρόλα αυτά, όπως θα συνειδητοποιήσετε δοκιµάζοντας το υπάρχει κάποιο λάθος στον κώδικα και το παιχνίδι δεν λειτουργεί σωστά. Α) ιορθώστε µε την βοήθεια του debugger τα λάθη ώστε το παιχνίδι να λειτουργεί σωστά.

5 View/Toolbars/Debug Ορισµός σηµείου διακοπής breakpoint Start debugging (ποντίκι στο σηµείο που µας ενδιαφέρει για να δούµε τιµές/ιδιότητες) Step Into (Debug/Windows/Autos : µεταβλητές/ιδιότητες) ( εξί κλίκ στην µεταβλητή και add watch Stop debugging Β) Προσθέστε στη φόρµα ένα TextBox στο οποίο δεν θα µπορεί ο χρήστης να γράψει. Αρχικά θα έχει τιµή 0 και για κάθε «7» που θα πετυχαίνει ο χρήστης θα προστίθενται 10 πόντοι. Σε περίπτωση που πετύχει τρία «7» τότε θα προστίθενται και άλλοι 100. (100+3*10=130) ReadOnly Dim Counter As Integer Γ) Όταν ο χρήστης πατήσει 10 φορές το spin να εµφανίζεται ένα µήνυµα µε τους πόντους του και να απενεργοποιείται το κουµπί «spin». MsgBox( "Your points are:" & CStr(Counter7) ) ΚουµπίπουΠατήθηκε = MsgBox(Μήνυµα, Κουµπιά, Τίτλος) MsgBox("Your points are:" & CStr(Counter7),, "GameOver")

6 ) Προσθέστε στη φόρµα ένα κουµπί «Restart» πού όταν θα το πατάει ο χρήστης θα µηδενίζονται οι πόντοι του, θα µηδενίζονται οι 10 προσπάθειες spin (από το ζητούµενο Γ) και θα ενεργοποιείται (αν έχει απενεργοποιηθεί) το κουµπί «spin» Άσκηση 2 η Κάντε ότι και στην 1 η άσκηση µε java σε περιβάλλον NetBeans. Ο αρχικός κώδικας βρίσκεται στη παρακάτω διεύθυνση:

7 NETBEANS - GUI BUILDING File / New Project Choose Project In the Categories pane, select the Java node. In the Projects pane, choose Java Application. Click Next. 1. Type ΜyLucky7UI in the Project Name field and specify a path e.g. in your home directory as the project location. 2. (Optional) Select the Use Dedicated Folder for Storing Libraries checkbox and specify the location for the libraries folder. Ensure that the Set as Main Project checkbox is selected. 3. Deselect the Create Main Class checkbox if it is selected. 4. Click Finish. Building the Front End Create a JFrame container 1. In the Projects window, right-click the ΜyLucky7UI node and choose New > JFrame Form. 2. Enter ΜyLucky7UI as the class name. 3. Enter my.μylucky7ui as the package. 4. Click Finish. Palette (.. swing controls..) jlabel, jbutton.. Functionality System.exit(0); jlabel1.settext( 0 ); To run the program in the IDE: 1. Choose Run > Run Main Project 2. If you get a window informing you that Project ΜyLucky7UI does not have a main class set, then you should select my.μylucky7ui.μylucky7ui as the main class in the same window and click the OK button. To run the program outside of the IDE: 1. Choose Run > Clean and Build Main Project (Shift-F11) to build the application JAR file. 2. Using your system's file explorer or file manager, navigate to the ΜyLucky7UI /dist directory. 3. Double-click ΜyLucky7UI.jar file.

8 package my.lucky7; import java.util.random; /** * VK */ public class Lucky7UI extends javax.swing.jframe { /** Creates new form Lucky7UI */ public Lucky7UI() { initcomponents(); /** This method is called from within the constructor to initialize the form. private void initcomponents() { jbutton1 = new javax.swing.jbutton(); jbutton2 = new javax.swing.jbutton(); jlabel1 = new javax.swing.jlabel(); jlabel2 = new javax.swing.jlabel(); jlabel3 = new javax.swing.jlabel(); jlabel4 = new javax.swing.jlabel(); jradiobutton1 = new javax.swing.jradiobutton(); setdefaultcloseoperation(javax.swing.windowconstants.exit_on_close); jbutton1.settext("spin"); jbutton1.addactionlistener(new java.awt.event.actionlistener() { public void actionperformed(java.awt.event.actionevent evt) { jbutton1actionperformed(evt); ); jbutton2.settext("end"); jbutton2.addactionlistener(new java.awt.event.actionlistener() { public void actionperformed(java.awt.event.actionevent evt) { jbutton2actionperformed(evt); ); jlabel1.setfont(new java.awt.font("times New Roman", 1, 24)); jlabel1.sethorizontalalignment(javax.swing.swingconstants.center); jlabel1.settext("0"); jlabel1.setborder(javax.swing.borderfactory.createetchedborder()); jlabel2.setfont(new java.awt.font("times New Roman", 1, 24)); jlabel2.sethorizontalalignment(javax.swing.swingconstants.center); jlabel2.settext("0"); jlabel2.setborder(javax.swing.borderfactory.createetchedborder()); jlabel3.setfont(new java.awt.font("times New Roman", 1, 24)); jlabel3.sethorizontalalignment(javax.swing.swingconstants.center); jlabel3.settext("0"); jlabel3.setborder(javax.swing.borderfactory.createetchedborder()); jlabel4.setfont(new java.awt.font("arial", 1, 18)); jlabel4.setforeground(new java.awt.color(153, 0, 153)); jlabel4.settext("lucky Seven");

9 jradiobutton1.settext("jradiobutton1"); jradiobutton1.setcontentareafilled(false); jradiobutton1.seticon(new javax.swing.imageicon("c:\\documents and Settings\\Media Pc\\My Documents\\VASSILADA\\TEI \\EFARMOGES\\LAB\\LAB1\\Lab1- net\\lucky7\\src\\my\\lucky7\\paycoins.jpg")); // NOI18N jradiobutton1.addactionlistener(new java.awt.event.actionlistener() { public void actionperformed(java.awt.event.actionevent evt) { jradiobutton1actionperformed(evt); ); javax.swing.grouplayout layout = new javax.swing.grouplayout(getcontentpane()); getcontentpane().setlayout(layout); layout.sethorizontalgroup( layout.createparallelgroup(javax.swing.grouplayout.alignment.leading).addgroup(layout.createsequentialgroup().addgap(25, 25, 25).addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false).addcomponent(jbutton1, javax.swing.grouplayout.alignment.leading, javax.swing.grouplayout.default_size, javax.swing.grouplayout.default_size, Short.MAX_VALUE).addComponent(jButton2, javax.swing.grouplayout.alignment.leading, javax.swing.grouplayout.default_size, 152, Short.MAX_VALUE)).addComponent(jLabel4, javax.swing.grouplayout.default_size, 182, Short.MAX_VALUE)).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(layout.createSequentialGroup().addComponent(jLabel1, javax.swing.grouplayout.preferred_size, 37, javax.swing.grouplayout.preferred_size).addgap(38, 38, 38).addComponent(jLabel2, javax.swing.grouplayout.preferred_size, 37, javax.swing.grouplayout.preferred_size).addgap(39, 39, 39).addComponent(jLabel3, javax.swing.grouplayout.preferred_size, 37, javax.swing.grouplayout.preferred_size)).addcomponent(jradiobutton1, javax.swing.grouplayout.preferred_size, 197, javax.swing.grouplayout.preferred_size)).addgap(164, 164, 164)) ); layout.setverticalgroup( layout.createparallelgroup(javax.swing.grouplayout.alignment.leading).addgroup(layout.createsequentialgroup().addgroup(layout.createparallelgroup(javax.swing.grouplayout.alignment.leading, false).addgroup(javax.swing.grouplayout.alignment.trailing, layout.createsequentialgroup().addcontainergap(javax.swing.grouplayout.default_size, Short.MAX_VALUE).addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(jLabel2, javax.swing.grouplayout.preferred_size, 54, javax.swing.grouplayout.preferred_size).addcomponent(jlabel3, javax.swing.grouplayout.preferred_size, 54, javax.swing.grouplayout.preferred_size).addcomponent(jlabel1, javax.swing.grouplayout.preferred_size, 54, javax.swing.grouplayout.preferred_size)).addgap(9, 9, 9)).addGroup(layout.createSequentialGroup().addGap(34, 34, 34).addComponent(jButton1)

10 .addgap(18, 18, 18).addComponent(jButton2).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED))).addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(jLabel4).addComponent(jRadioButton1, javax.swing.grouplayout.preferred_size, 220, javax.swing.grouplayout.preferred_size)).addcontainergap(23, Short.MAX_VALUE)) ); pack(); // </editor-fold> private void jbutton1actionperformed(java.awt.event.actionevent evt) { jradiobutton1.setvisible(false); Random rand = new Random() ; int num1 = rand.nextint( 10 ) ; //0..9 String cnum = ""+num1 ; jlabel1.settext(cnum); int num2 = rand.nextint( 10 ) ;cnum = ""+num2; jlabel2.settext(cnum); int num3 = rand.nextint( 10 ) ;cnum = ""+num3; jlabel3.settext(cnum); if ((num1==7) (num2==7) (num3==7)) jradiobutton1.setvisible(true); private void jbutton2actionperformed(java.awt.event.actionevent evt) { System.exit(0); public static void main(string args[]) { java.awt.eventqueue.invokelater(new Runnable() { public void run() { new Lucky7UI().setVisible(true); ); // Variables declaration - do not modify private javax.swing.jbutton jbutton1; private javax.swing.jbutton jbutton2; private javax.swing.jlabel jlabel1; private javax.swing.jlabel jlabel2; private javax.swing.jlabel jlabel3; private javax.swing.jlabel jlabel4; private javax.swing.jradiobutton jradiobutton1; // End of variables declaration

ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008. Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Εισαγωγή

ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008. Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Εισαγωγή ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008 Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging Εισαγωγή Visual Basic 2008 Eργαλείο ανάπτυξης εντυπωσιακών εφαρµογών στα Windows, στο Web, φορητά

Διαβάστε περισσότερα

Lab1 Ανάπτυξη απλής εφαρµογής. Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging.

Lab1 Ανάπτυξη απλής εφαρµογής. Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Lab1 Ανάπτυξη απλής εφαρµογής. Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Έργα : *.vbproj (1 έργο - project) Λύση : *.sol (πολλά έργα -solution) Περιβάλλον Controls Κάθε control/στοιχείο έχει ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια του αντικειμενoστραφούς προγραμματισμού Επέκταση των κλάσεων σε Visual Components (Window Controls) Κατασκευή του Interface στο Design Time,

Συνέχεια του αντικειμενoστραφούς προγραμματισμού Επέκταση των κλάσεων σε Visual Components (Window Controls) Κατασκευή του Interface στο Design Time, Συνέχεια του αντικειμενoστραφούς προγραμματισμού Επέκταση των κλάσεων σε Visual Components (Window Controls) Κατασκευή του Interface στο Design Time, και καθορισμός πολλών παραμέτρων των αντικειμένων (properties).

Διαβάστε περισσότερα

Μdi form νέες Solution Explorer Add Windows Form. Startup form Solution Explorer Properties/Application/StartupForm. Add New Item

Μdi form νέες Solution Explorer Add Windows Form. Startup form Solution Explorer Properties/Application/StartupForm. Add New Item Μdi form Μέσα σε ένα project ( *.vbproj) µπορώ να προσθέσω µια ή περισσότερες νέες φόρµες(*.vb) από το επιθυµητό template. Αυτό µπορεί να γίνει από τον Solution Explorer µε κλικ στο όνοµα του Project και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide SYSTRAN 6 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide 2 GR Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide GR 3 Περιεχόμενα: ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ SYSTRAN 6!... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 5: Οξύμετρο (OxyPro Project) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

SocialSkip Service v2.0

SocialSkip Service v2.0 SocialSkip Service v2.0 Οδηγίες εγκατάστασης Κωνσταντίνος Παρδάλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής Κέρκυρα, Μάιος 2013 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Αρχεία για λήψη... 2 Εγκατάσταση Java Developer

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κωνσταντίνος Κωβαίος Αναλυτής Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι πίνακες στην C++/CLI δημιουργούνται και δεσμεύουν χώρο στο Managed Heap (Garbage Collected Heap) Για τον λόγο αυτό οι μεταβλητές των πινάκων

Οι πίνακες στην C++/CLI δημιουργούνται και δεσμεύουν χώρο στο Managed Heap (Garbage Collected Heap) Για τον λόγο αυτό οι μεταβλητές των πινάκων Οι πίνακες στην C++/CLI δημιουργούνται και δεσμεύουν χώρο στο Managed Heap (Garbage Collected Heap) Για τον λόγο αυτό οι μεταβλητές των πινάκων δηλώνονται πάντα ως Λαβές Εντοπισμού (Tracking Handles) «^».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

Το εγχειρίδιο του BlueJ

Το εγχειρίδιο του BlueJ Το εγχειρίδιο του BlueJ Έκδοση 1.4 για το BlueJ 1.2.x Michael Kölling Mærsk Insitute University of Southern Denmark µετάφραση: Τάσος Ζερβός 1 Πρόλογος... 4 1.1 BlueJ...4 1.2 Πλαίσιο και αναγνωστικό κοινό...4

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Η : ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ VIRTUAL INSTRUMENTS του LabVIEW..21

1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Η : ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ VIRTUAL INSTRUMENTS του LabVIEW..21 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Σ.Α.Ε. ΣΗΜΑΤΩΝ - Σ.Σ.Ε.. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων και ικτύων

Εργαστήριο Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων και ικτύων Εργαστήριο Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων και ικτύων Άσκηση 3 Τα λεγόµενα backdoors είναι προβλήµατα που υπάρχουν στο σύστηµα λόγω προγραµµατιστικού λάθους ή λάθους ρύθµισης των υπηρεσιών ή τον προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 Θεοφάνης Γεωργάκης Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος Έκδοση 1.3.2 e-τοπο, ΕΠΕΑΕΚ-2 http://web.auth.gr/e-topo Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2008 2 3 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός Γεωγραφικού Mashup χρησιμοποιώντας το Microsoft Bing Maps και τη PostgreSQL - PostGIS

Δημιουργία ενός Γεωγραφικού Mashup χρησιμοποιώντας το Microsoft Bing Maps και τη PostgreSQL - PostGIS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (8 ο εξ. Προπτυχιακού εαρινό εξάμηνο 2009-2010) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής, Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Διαμόρφωση προσωπικής οντολογίας για χρήση από οντολογικό διαχειριστή αρχείων. Γιώργος Περικλέους. Επιβλέπων: Κώστας Βασιλάκης

Πτυχιακή Εργασία. Διαμόρφωση προσωπικής οντολογίας για χρήση από οντολογικό διαχειριστή αρχείων. Γιώργος Περικλέους. Επιβλέπων: Κώστας Βασιλάκης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πτυχιακή Εργασία Διαμόρφωση προσωπικής οντολογίας για χρήση από οντολογικό διαχειριστή αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Userguide. Ελληνικά Ι English. Περιεχόμενα Ι Contents

Οδηγός χρήσης Userguide. Ελληνικά Ι English. Περιεχόμενα Ι Contents Οδηγός χρήσης Userguide Ελληνικά Ι English Περιεχόμενα Ι Contents 1. Σχετικά μ αυτόν τον οδηγό... 4 2. Γενικά εικονίδια... 5 3. Καταφόρτωση λογισμικού CytaCommunicator... 6 3.1 Δημιουργία λογαριασμού χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Fedora 7 Οδηγός Εγκατάστασης

Fedora 7 Οδηγός Εγκατάστασης Fedora 7 Οδηγός Εγκατάστασης Suart Ellis Paul Frields Οδηγός Εγκατάστασης Fedora 7 Οδηγός Εγκατάστασης Έκδοση 2.0 Author Suart Ellis stuart@elsn.org Author Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006

Διαβάστε περισσότερα

Multi Media Builder 4.9.6a

Multi Media Builder 4.9.6a Multi Media Builder 4.9.6a Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Βασική γραμμή εργαλείων Γραμμή αντικειμένων Εμφάνιση/απόκρυψη παραθύρου συντεταγμένων και διαστάσεων Εκκίνηση εφαρμογής Master Page Master Top Layer

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19 Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Είναι η C# αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού;... 23 Τι είναι η Visual

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Inbroker Plus Έκδοση : 1.3 26/05/2010 Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Σκοπός... 2 1.2 Σύνοψη...

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Λογισµικό Εκµάθησης του OpenOffice Calc Τίτλος ιατριβής Learning Software of OpenOffice Calc

Διαβάστε περισσότερα

BREEZE II. Εγχειρίδιο Χρήσης GREECE

BREEZE II. Εγχειρίδιο Χρήσης GREECE BREEZE II Εγχειρίδιο Χρήσης GREECE 1/ Εμφάνιση 1 2/ Για να ξεκινήσετε τη χρήση 3 2.1 Φόρτιση της μπαταρίας 3 2.2 Χρήση κάρτας μνήμης 3 2.3 Απότομη αφαίρεση κάρτας μνήμης 5 2.4 Χωρητικότητα μνήμης 5 2.5

Διαβάστε περισσότερα