ΑΔΑ:ΒΛΩΨΩΚΑ-1ΜΒ. Νίκαια: 01/08/2013 Αρ.Πρωτ.: 55679

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ:ΒΛΩΨΩΚΑ-1ΜΒ. Νίκαια: 01/08/2013 Αρ.Πρωτ.: 55679"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,126,198 Φαξ: ΑΔΑ:ΒΛΩΨΩΚΑ-1ΜΒ Νίκαια: 01/08/2013 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της Συντήρησης και επισκευής μετά ανταλλακτικών Συντριβανιού, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α (Συντήρηση συντριβανιών) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2013 και έως του ποσού των (Δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και εβδομήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%». Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενδιαφέρεται για την ανάθεση της Συντήρησης και επισκευής μετά ανταλλακτικών Συντριβανιού για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης έως ύψους ποσού (Δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και εβδομήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α (Συντήρηση σιντριβανιών) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2013, για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 27/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης για τη διενέργεια προμηθειών και υπηρεσιών που δύναται να προκύψουν κατά το οικονομικό έτος 2013, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2013», η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΒΕΤΠΩΚΑ-ΤΓΩ, τη με αριθ. 583/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους ποσού (Δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και εβδομήντα λεπτών)» σε βάρος του ως άνω κωδικού, την υπ.αριθ. 283/ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού ,70 (συμπ/νου ΦΠΑ 23%), για την

2 Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών Συντριβανιού σε βάρος του Κ.Α (Συντήρηση συντριβανιών) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2013, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΒΛ4ΝΩΚΑ-ΒΚ9 και στον ιστότοπο με ΑΔΑΜ: 13REQ , καθώς και τη με αρ.πρωτ. Τ.Υ.1680/ Τεχνική Περιγραφή του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ/28/80 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της ανάθεσης. Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4% ή 8% αναλόγως, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ), καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον μειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών Συντριβανιού θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η πληρωμή της αξίας της Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών Συντριβανιού θα πραγματοποιηθεί μετά από την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Νίκαιας Α. Ι. Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ αρίθ. 11/ απόφαση Δήμ. Συμβουλίου και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρεντη, όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ αρίθ. 11/ απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη με αρ.πρωτ. Τ.Υ.1680/ Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την παραδώσετε στο Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών υπόψιν της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών έτους 2013, του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93) όπως συστάθηκε με την υπ.αρίθμ. 11/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη έως και την Τετάρτη 07/08/2013 και ώρα 15:00 μ.μ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα. β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα γ.τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για την Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών Συντριβανιού για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη». Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισμένο φάκελο όπισθεν εκεί που

3 εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη Δήλωση», Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και και αποδέχομαι πλήρως. 2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών Συντριβανιού θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου (Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή (προκηρύξεις-διακηρύξεις-διαγωνισμοί). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08/08/2013 και ώρα 11:00 π.μ., από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών. Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αμελλητί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την επομένη ημέρα της υπογραφής της για διάστημα 6 (έξι) ημερών, με ευθύνη της προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρτησης της να δοθεί στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ & νε εντολή του Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΙΧΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝ/ΝΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια :05/07/2013 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.:T.Y.1680 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ρηγοπούλου Ειρήνη Τηλ.: Φαξ: Website: Προς Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών συντριβανιού ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών και τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του υπάρχοντος συντριβανιού που είναι εγκατεστημένο στην πλατεία Κουμπάκη, του Δήμου της Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει να έχει άδεια εγκαταστάτη συντηρητή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, να έχει διασφάλιση ποιότητας για εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση συντριβανιών και να προβεί στις απαιτούμενες εργασίες και προμήθειες εξαρτημάτων, ώστε να εξαλειφθούν όλες οι ελλείψεις για την ασφαλή λειτουργία του. Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά πρέπει να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης με πιστοποιητικά ποιότητας και εγκρίσεις κυκλοφορίας CE Ευρώπης. Στη δαπάνη για την απεγκατάσταση των παλαιών και την εγκατάσταση των καινούργιων εξαρτημάτων, συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, ακόμη και αν δεν αναφέρονται. Το συντριβάνι θα παραδοθεί έτοιμο προς ασφαλή χρήση, αφού προηγηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι, ρυθμίσεις και αποκατάσταση καλής λειτουργίας, στεγανότητας δεξαμενών, όλων των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, γειώσεως.

5 Οι απαιτούμενες προμήθειες εξαρτημάτων και εργασίες επισκευής, για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, όλων των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών και των διατάξεων ασφαλείας που ισχύουν, είναι οι κάτωθι: Προμήθεια εξαρτημάτων συντριβανιού αποτελούμενο από δύο υδάτινα στοιχεία, δύο αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχιους προβολείς, ηλεκτρονικό επιτηρητή στάθμης και πλήρωσης νερού, χρονοδιακόπτη, διακόπτη αντιηλεκτροπληξιακής προστασίας, ηλεκτρονικής κατασκευής επιτηρητή, ηλεκτρολογικό πίνακα σε πίλαρ. Πλήρης στεγανοποίηση των υπαρχουσών δεξαμενών, σύνδεση με τα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων σωληνώσεων, καλωδιώσεων, μικροϋλικών και αποκατάσταση. Το συντριβάνι θα παραδοθεί με την απαιτούμενη γείωση και υποδομή αυτόματης πλήρωσης & υπερχείλισης έτοιμο για ασφαλή λειτουργία. Απαιτούμενος χρόνος εγγύησης από ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου οι 18 μήνες, για την ποιότητα και λειτουργία των ανωτέρω υλικών - εξαρτημάτων Το οπτικό αποτέλεσμα του συντριβανιού θα είναι ένας κεντρικός, φωτιζόμενος, αφρίζων πίδακας νερού, μεγάλης διαμέτρου εκτοξευμένου νερού και περιμετρικά αυτού, φωτιζόμενοι κεκλιμένοι (τοξοειδείς) πίδακες νερού, χαμηλότερης στάθμης, μικρής διαμέτρου εκτοξευμένου νερού, από το εσωτερικό προς το εξωτερικό μέρος της λεκάνης, στην κεντρική δεξαμενή, με υπερχείλιση από την κεντρική στην περιμετρική δεξαμενή. Υδάτινο Στοιχείο 1 Στην υπάρχουσα δεξαμενή θα τοποθετηθεί ένας εκτοξευτήρας (μπέκ) με αφρίζων αποτέλεσμα, βαρέως τύπου, ανθεκτικός σε βανδαλισμούς και με δυνατότητα επισκευής από τυχόν φθορές, τύπου F.S.C.J 13 συνολικής διάστασης 37.5 cm και διατομής 90 mm κατασκευασμένος εξολοκλήρου από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο, τέτοιος ώστε να μην επηρεάζεται από ανέμους. Στο σύστημα του εκτοξευτήρα θα περιλαμβάνεται ειδική φλάντζα στήριξης διατομής 2, εσωτερικού σπειρώματος κατασκευασμένη από ορείχαλκο επιχρωμιωμένη, η οποία θα διορθώνει με τους τέσσερις ανοξείδωτους ρυθμιστές της αποκλίσεις της δεξαμενής με κλίση από και θα σκοπεύει στην ευθύγραμμη εκτόξευση του νερού. Ο εκτοξευτήρας θα έχει ικανότητα εκτόξευσης νερού έως και 5 m τουλάχιστον, χωρίς παραμορφώσεις του υδάτινου σχήματος και διάμετρο υδάτινου στοιχείου έως 1m τουλάχιστον, με αντλία αναλόγου μανομετρικού ύψους. Αντλίες-Φίλτρα Αντλιών Υδάτινου Στοιχείου 1 Για την ανακυκλοφορία στους πίδακες του Υδάτινου Στοιχείου 1 θα τοποθετηθεί ένα (1) υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 380V. Το αντλητικό συγκρότημα θα είναι οριζόντιας λειτουργίας για πολύωρη χρήση σε συντριβάνια-καταρράκτες κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Στην αντλία θα υπάρχουν δακτύλιοι τριβής στον άξονα και στα πτερύγια. Η αντλία θα έχει δυνατότητα σε φερτή ύλη έως 100gr/m 3. Οι δακτύλιοι τριβής της αντλίας σε κάθε πτερύγιο εκτροπής θα είναι αυτοευθυγραμμιζόμενοι και στο στόμιο εξόδου θα ενσωματώνονται δακτύλιοι ανάρτησης και βίδες ασφάλισης στον σωλήνα κατάθλιψης. Θα είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία εμποδίζει την επιστροφή του υγρού κατά την παύση ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος του φαινόμενου του υδραυλικού πλήγματος. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι αποσπώμενου τύπου από την αντλία και η ζεύξη θα γίνεται μέσω ανοξείδωτου

6 κόμπλερ υψηλής αντοχής. Η αντλία θα έχει παροχή έως 40m 3 /h, ισχύος 4KW, με απευθείας εκκίνηση του κινητήρα χωρίς να επηρεάζεται το ηλεκτρικό δίκτυο. Η αντλία θα έχει δυνατότητα άντλησης νερού θερμοκρασίας έως και 70 0 C και μέγιστο βάθος βύθισής της έως τα 0,5m. Η κατασκευή της αντλίας θα πρέπει να έχει αντοχή στη διάβρωση, στις φθορές εξασφαλίζοντας μακροχρόνια σταθερές αποδόσεις και να έχει εύκολη συντήρηση. Η αντλία θα προστατεύεται από το ειδικό χιτώνιο ψύξης του ηλεκτροκινητήρα και θα έχει φίλτρο συγκράτησης μικροαντικειμένων, ενώ θα στηρίζεται σε βάσεις κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Υδάτινο Στοιχείο 2 : Υδάτινο στοιχείο τύπου F.S.R.J.N κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, από σωλήνα που θα σχηματίζει στεφάνι, διαμέτρου 180 cm, διατομής Φ 63, το οποίος θα φέρει ανά 13cm ακροφύσια 5 mm, με εσωτερικά σπειρώματα υποδοχών έδρασης διατομής 3/8. Η κατασκευή του υδάτινου στοιχείου με τα εσωτερικά σπειρώματα στον ανοξείδωτο χάλυβα, επιτυγχάνει τον αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας του για την αντικατάσταση των ακροφυσίων και για τον εσωτερικό καθαρισμό αυτού σε περίπτωση εισέλθουν μικροαντικείμενα ή άλατα από την συνεχή διέλευση του ύδατος. Το υδάτινο στοιχείο θα περιλαμβάνει εκτοξευτήρες από επιχρωμιωμένο χαλκό, ρυθμιζόμενους, με κλίση από , με ρυθμιζόμενο ύψος στήλης που μπορεί να φτάσει και τα 2,5m τουλάχιστον, χωρίς απολύτως καμία παραμόρφωση του υδάτινου σχήματος, με αντλία αναλόγου μανομετρικού ύψους. Αντλίες-Φίλτρα Αντλιών Υδάτινου Στοιχείου 2 Για την ανακυκλοφορία στα υδάτινο στοιχείο F.S.R.J.N θα τοποθετηθεί ένα (1) υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 380V, συνολικής ισχύος 1ΗΡ, τύπου COMPACT. Το αντλητικό συγκρότημα θα είναι κατάλληλο για πολύωρη χρήση σε συντριβάνιακαταρράκτες κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Στην αντλία θα υπάρχουν δακτύλιοι τριβής στον άξονα και στα πτερύγια. Η αντλία θα έχει δυνατότητα σε φερτή ύλη έως 100gr/m 3. Οι δακτύλιοι τριβής της αντλίας σε κάθε πτερύγιο εκτροπής θα είναι αυτοευθυγραμμιζόμενοι και στο στόμιο εξόδου θα ενσωματώνονται δακτύλιοι ανάρτησης και βίδες ασφάλισης στον σωλήνα κατάθλιψης. Θα είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία εμποδίζει την επιστροφή του υγρού κατά την παύση ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος του φαινόμενου του υδραυλικού πλήγματος. Η αντλία θα έχει δυνατότητα άντλησης νερού θερμοκρασίας έως και 70 0 C και μέγιστο βάθος βύθισής της έως τα 0,5m. Η κατασκευή της αντλίας θα πρέπει να έχει αντοχή στη διάβρωση, στις φθορές εξασφαλίζοντας μακροχρόνια σταθερές αποδόσεις και να έχει εύκολη συντήρηση. Η αντλία θα προστατεύεται από το ειδικό χιτώνιο ψύξης του ηλεκτροκινητήρα και θα έχει φίλτρο συγκράτησης μικροαντικειμένων, ενώ θα στηρίζεται σε βάση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Παροχή Τα ακροφύσια θα βρίσκονται επάνω σε υδροδιανομές σωληνώσεων διαμέτρου Φ mm κατασκευασμένη από PVC. Τα εξαρτήματα της στήριξης της σωληνογραμμής και των υδροδιανομών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα με δυνατότητα ρύθμισης στο επιθυμητό ύψος. Η σύνδεση της υδροδιανομής με τις σωληνογραμμές των αντλιών θα γίνει με ρακόρ από PVC 16 ATM.

7 Φωτισμός Υδάτινων Στοιχείων Ο φωτισμός του Υδάτινου Στοιχείου θα πραγματοποιηθεί από ειδικά υποβρύχια φωτιστικά σώματα με Led Module από ανοξείδωτο χάλυβα, πιστοποιημένους βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών με σήμανση CE και IP 68. Ο φωτισμός του σιντριβανιού θα είναι σταθερός, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Θα τοποθετηθούν οχτώ (8) υποβρύχιοι προβολείς τύπου Μ120/LED 12V/24V. Ο κάθε προβολέας αποτελείται: Τα στεφάνια του, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Το σώμα του, κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο χαλκό, ο οποίος είναι κατάλληλος για υψηλές θερμοκρασίες. Led Module με 60 SMD 5050 LEDs και διάρκεια ζωής ώρες ισχύος 5,8Watt/14Watt beam angle Δυνατότητα ασύρματου ελέγχου Πυρίμαχο κρύσταλλο μεγάλης θερμομηχανικής αντοχής, με πάχος 5mm, το οποίο περικλείεται και από τις δυο μεριές με λάστιχα ειδικής προσαρμογής για την επίτευξη τέλειου αποτελέσματος, μάσκα προστασίας ηλεκτρονικών. Οριχάλκινοι στυπιοθλίπτες IP 68 με λάστιχα σιλικόνης. Ειδικά εύκαμπτα καλώδια, γερμανικής κατασκευής, τύπου (HAR) HO7 RN - F, σύμφωνα με το DIN Το σιντριβάνι θα είναι αυτοματοποιημένο και θα λειτουργεί μέσω χρονοδιακόπτη, με εφεδρεία και θα έχει τις παρακάτω προστασίες: α) Από ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης για προστασία λόγω απουσίας νερού, λόγω ακανόνιστης λειτουργίας των πιδάκων και για αυτόματη συμπλήρωση στάθμης μέσω ηλεκτροβάνας. β) Από αυτόματο διακόπτη διαρροής Fi 30mA 40A για προστασία από εμφάνιση τυχόν επικίνδυνων τάσεων ως προς την γη. Αυτόματος διακόπτης αντιηλεκτροπληξιακής προστασίας Ο αυτόματος διακόπτης αντιηλεκτροπληξιακής προστασίας Fi30mA θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Θα είναι κατασκευασμένος βάσει Διεθνών Κανονισμών ασφαλείας - VDE. Θα είναι διπολικός ή τετραπολικός για απόζευξη μονοφασικών ή τριφασικών κυκλωμάτων. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε ράγες πινάκων με σύστημα μανδάλωσης. Θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης, Button δοκιμής και θα φέρουν ένδειξη της συνδεσμολογίας τους. Θα είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία της κατασκευής και του ανθρώπινου παράγοντα. Με την υπερευαισθησία που θα έχει στην ανίχνευση της τάσης δεν θα αφήνει περιθώρια στην δημιουργία προβλημάτων ή κινδύνων, διότι θα διακόπτει το κύκλωμα τροφοδοσίας τάσεως αστραπιαία. Θα μας εξασφαλίζει προστασία σε ολόκληρη την εγκατάσταση του συντριβανιού. Θα διακόπτει ακαριαία την λειτουργία σε περίπτωση βλάβης σε χρόνο 1 sec. Για την σωστή λειτουργία του θα χρειαστεί απόλυτα καλή γείωση της παροχής και των γραμμών τροφοδοσίας. Ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθμης νερού

8 Θα τοποθετηθεί ένα (1) σύστημα ηλεκτρονικού επιτηρητή στάθμης νερού τύπου F.S AQUA STOP, που θα αποτελείται από μια εξειδικευμένη ηλεκτρονική μονάδα που θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα του σιντριβανιού και έναν αισθητήρα τύπου F.S sensor, ο οποίος θα βρίσκεται μέσα σε ειδικό κέλυφος κατασκευασμένο από PVC υψηλής πιέσεως 16ΑΤΜ και ανοξείδωτο χάλυβα, με αντοχή σε θερμοκρασίες από C έως C, συνδεδεμένος με καλώδιο H07RN-F, ο οποίος τοποθετείται εντός της δεξαμενής. Ο αισθητήρας θα ελέγχει τις παραμέτρους του νερού και όταν παρουσιαστεί έλλειψη από εξάτμιση ή απώλεια νερού, θα διακόπτει αυτομάτως την λειτουργία των προβολέων και των αντλιών για να μην καταστραφούν. Ο επιτηρητής θα δίνει εντολή επανεκκίνησης στο βοηθητικό κύκλωμα 2,5 λεπτά μετά την ανατροφοδότηση του δικτύου με νερό. Αυτόματος ηλεκτρονικός επιτηρητής πλήρωσης νερού Θα τοποθετηθεί ένα (1) σύστημα αυτόματης πλήρωσης νερού τύπου F.S AQUA FILLING. Ο ηλεκτρονικός επιτηρητής πλήρωσης νερού θα αποτελείται από μια εξειδικευμένη ηλεκτρονική μονάδα που θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα του σιντριβανιού και ένα ειδικό αισθητήριο τύπου F.S sensor, το οποίο θα βρίσκεται μέσα σε ειδικό κέλυφος κατασκευασμένο από PVC υψηλής πιέσεως 16ΑΤΜ και ανοξείδωτο χάλυβα, με αντοχή σε θερμοκρασίες από C έως C, συνδεδεμένο με καλώδιο H07RN-F, το οποίο θα τοποθετείται εντός της δεξαμενής. Το αισθητήριο θα ελέγχει τις παραμέτρους του νερού όλο το εικοσιτετράωρο και όταν παρουσιαστεί έλλειψη από εξάτμιση ή απώλεια νερού θα γίνεται αυτόματα συμπλήρωση νερού της λεκάνης, από μία ειδική ηλεκτροβάνα τύπου F.S VALVE, χαμηλής λειτουργίας τάσης 24V, η οποία θα αυτοτροφοδοτείται από μετασχηματιστή ασφαλείας ανάλογης ισχύος. Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας ηλεκτρικού ρεύματος Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικής κατασκευής επιτηρητής, ο οποίος θα ελέγχει την σωστή λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου από: διακοπή φάσεως του δικτύου ασυμμετρία φάσεων του δικτύου διαδοχή φάσεων Στις ανωτέρω περιπτώσεις βλαβών θα διακόπτει την παροχή ρεύματος και θα προστατεύει τα μηχανήματα από καταστροφή. Ο αυτόματος διακόπτης επιτήρησης φάσεων θα αποτελείται από μία μονάδα ηλεκτρονική που θα τοποθετηθεί μέσα στον πίνακα, θα τροφοδοτείται με τάση 3X230V-50Hz-L1 L2 L3 και ουδέτερο, θα έχει χρόνο αντίδρασης 1sec και επαναφορά σε λειτουργία αυτόματα. Ηλεκτρικός πίνακας Για την λειτουργία του συντριβανιού θα τοποθετηθεί ένας ηλεκτρικός πίνακας ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις, για την συνεχή λειτουργία και προστασία των αντλιών και των προβολέων. Ο πίνακας θα είναι αυτόματης και χειριζόμενης λειτουργίας ενώ τα χαρακτηριστικά του θα είναι τα εξής: Μεταλλικό στεγανό κιβώτιο με ηλεκτροστατική βαφή εποξική πολλών επιστρώσεων, σε απόχρωση RAL 7032 των ηλεκτρικών πινάκων κανονισμού της Ε.Ε., κατάλληλο για εξωτερικό χώρο με IP 65 DIN BS 5490, ευρωπαϊκής προέλευσης με πιστοποιητικά ποιότητας και εγκρίσεις κυκλοφορίας CE Ευρώπης. Πόρτα με άνοιγμα 120 μοίρες. Κλειδαριά στην πόρτα. Ακροδέκτης γείωσης που θα προστατεύει πόρτα και κλειδαριές ασφαλείας με εσωτερικούς μεντεσέδες.

9 Θα είναι αυτόματης λειτουργίας. Τα ηλεκτρικά μέρη και οι συσκευές που θα περιλαμβάνει ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι κατασκευασμένα βάσει κανονισμών CE. Ο πίνακας επίσης θα περιλαμβάνει: Γενικό αυτόματο ασφαλοδιακόπτη (1x32Α). Αυτόματες Γενικές ασφάλειες. Ενδεικτικές λυχνίες. Αυτόματο διακόπτη διαρροής Fi 30mA. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης νερού και πλήρωσης με ηλεκτροβάνα 24V. Ρελέ ισχύος αντλιών - φωτισμού, Θερμομαγνητική προστασία ηλεκτροκινητήρων. Δύο (2) χρονοδιακόπτες με 3 λειτουργίες για τις αντλίες και τον φωτισμό με εφεδρεία 100h. Ασφάλειες φωτισμού. Τροφοδοτικά φωτισμού. Και όλα τα υλικά ελέγχου και προστασίας του συντριβανιού. Η Συντάξασα Ο Δ/ντης Τ.Υ. Ειρήνη Ρηγοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανικός Γιαμαλάκης Ανδρέας Αγρονόμος Τοπογράφος

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ρηγοπούλου Ειρήνη Τηλ.: Φαξ: Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών συντριβανιού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ α/ α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Κόστος ( ) 1 Εξοπλισμός συντριβανιού αποτελούμενος από δύο υδάτινα στοιχεία, φωτισμό, επιτηρητές στάθμης & πλήρωσης νερού, χρονοδιακόπτες, ηλεκτρολογικός πίνακας σε πίλαρ, με σύνδεση στα δίκτυα ,00 Η Συντάξασα Ο Δ/ντης Τ.Υ. Ειρήνη Ρηγοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανικός Γιαμαλάκης Ανδρέας Αγρονόμος Τοπογράφος

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ρηγοπούλου Ειρήνη Τηλ.: Φαξ: Αρ. Πρωτ.: Νίκαια: Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών συντριβανιού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/ α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Κόστος ( ) 1 Εξοπλισμός συντριβανιού αποτελούμενος από δύο υδάτινα στοιχεία, φωτισμό, επιτηρητές στάθμης & πλήρωσης νερού, χρονοδιακόπτη, ηλεκτρολογικός πίνακας σε πίλαρ, με σύνδεση στα δίκτυα ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. (23%) 2.803,70 Σύνολο με ΦΠΑ ,70 Η Συντάξασα Ειρήνη Ρηγοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανικός Ο Δ/ντης Τ.Υ. Γιαμαλάκης Ανδρέας Αγρονόμος Τοπογράφος

12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-ΒΚΞ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ:7ΣΧΒΩΚΑ-ΛΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0004 «Προμήθεια οξυγόνου-ατέλασετυλίνη»

23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0004 «Προμήθεια οξυγόνου-ατέλασετυλίνη» ΑΔΑ: ΒΙΦΧΩΚΑ-ΕΨΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας-

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας- Α Α:ΩΚΟΗΩΚΑ-091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα

ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 0 Ταχ.κώδικας: 8450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 232075-24/398/326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-3ΥΤ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-3ΥΤ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-3ΥΤ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ:

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15439

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 19/08/2015. Αρ.Πρωτ.: 46793. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ανταλλακτικών

Νίκαια : 19/08/2015. Αρ.Πρωτ.: 46793. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ανταλλακτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 13/08/2014 Αρ.πρωτ:53976. ΘΕΜΑ:«Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη εκτάκτων

Νίκαια 13/08/2014 Αρ.πρωτ:53976. ΘΕΜΑ:«Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη εκτάκτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:Ω3ΠΦΩΚΑ-Ε62 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 76/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706

Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198/ Φαξ: 210-4278127

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΚΑ-ΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.500,00( ύο χιλιάδων πεντακοσίων Eυρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%».

Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.500,00( ύο χιλιάδων πεντακοσίων Eυρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 212075-241/98/26/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α:ΩΡ8ΟΩΚΑ-150 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α:ΩΡ8ΟΩΚΑ-150 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης (186) αδειών χρήσης του προγράμματος προστασίας από ιούς υπολογιστών(antivirus) του Δήμου»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης (186) αδειών χρήσης του προγράμματος προστασίας από ιούς υπολογιστών(antivirus) του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-Μ4Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-Μ4Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 02/12/2013 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθμ.Πρωτ. 9289 Fax: 210.347.1105 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα