ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

Transcript

1 ΗοΙdings σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την 27η Μαρτίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Βασιλική Σταματάκη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νουσα Σύμβουλος ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 6 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιγραφή της Επιχείρησης Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων Γενικά Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις Χρήση εκτιμήσεων Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Δομή του Ομίλου Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές Βάση ενοποιήσεως Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Λογισμικά προγράμματα Άδειες εκμετάλλευσης Μισθωτικά δικαιώματα Συνενώσεις επιχειρήσεων, Υπεραξία και μεταβολές σε ποσοστά μειοψηφίας Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού Κόστος Δανεισμού Επενδύσεις σε ακίνητα Αποθέματα Χρηματοοικονομικά μέσα Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων Δάνεια και απαιτήσεις Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα Μετοχικό Κεφάλαιο Δάνεια Γενικά Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) Μερίσματα Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις

3 4.21 Κρατικές επιχορηγήσεις Αναγνώριση εσόδων Έξοδα Λειτουργικές μισθώσεις Χρηματοδοτικές μισθώσεις Κόστος χρηματοδότησης Κέρδη ανά μετοχή Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος αγοράς Συναλλαγματικός κίνδυνος Κίνδυνος τιμής Κίνδυνος επιτοκίου Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Διαχείριση κεφαλαίου Εύλογες αξίες Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας του Ομίλου Πληροφόρηση λειτουργικών τομέων δραστηριότητας Ανάλυση κατά δραστηριότητα Δεδομένα χρήσης 1/1/ /12/ Δεδομένα χρήσης 1/1/ /12/ Λοιπές πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Λοιπές πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (κατά την 31/12/2013) Λοιπές πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (κατά την 31/12/2012) Ποσά επιστροφών rebate & clawback Κόστος πωλήσεων Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Λοιπά λειτουργικά έξοδα Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων Φόροι εισοδήματος Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ασώματες ακινητοποιήσεις Υπεραξία (Goodwill) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις σε ακίνητα Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά μέσα-συμφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3

4 34 Αποθεματικά κεφάλαια Ίδιες μετοχές Μερίσματα Δάνεια Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους Λοιπές προβλέψεις Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Χορηγηθείσες εγγυήσεις Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις Μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων Γεγονότα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 4

5 Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) Δηλώνεται με την παρούσα εξ όσων γνωρίζουμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για τη χρήση 1/1/ /12/2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. Δηλώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουμε ότι η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014 Σταματάκη Βασιλική Κοντομού Μαρία Παρασκευή Πάκα Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος Μέλος του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 5

6 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ επί των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, του Κ.Ν. 2190/1920 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 (1/1/ /12/2013). Επίσης η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3873/2010. Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και του Ομίλου εταιρειών αυτής, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων καθώς και παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου για την νέα οικονομική χρήση. Επίσης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο και σημαντικές συμφωνίες που ήταν σε ισχύ κατά τη λήξη της κλειόμενης οικονομικής χρήσης. Τέλος εμπεριέχεται Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης για την κλειόμενη χρήση σύμφωνα με τον Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ. 2. Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον Όμιλο και την Εταιρεία Η κλειόμενη χρήση, όπως και το 2012, ήταν κατά γενική ομολογία μια δύσκολη χρονιά για τις δραστηριότητες του Ομίλου, αλλά και για το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Ελληνικής αγοράς. Το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον σε συνδυασμό κυρίως με τις πρωτοφανείς και ακραίες νομοθετικές παρεμβάσεις της πολιτείας για τον περιορισμό των κρατικών δαπανών στο χώρο της υγείας είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των βασικών οικονομικών μεγεθών του κλάδου υγείας και κατ επέκταση αυτών του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης η Διοίκηση του Ομίλου έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες της για επιτυχή ολοκλήρωση ενεργειών που θα επιφέρουν βελτίωση της ρευστότητας του Ομίλου και κατ επέκταση της Εταιρείας. Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών αποτυπώνεται και στα συνημμένα οικονομικά αποτελέσματα (τα ποσά που παρατίθενται είναι σε χιλιάδες ευρώ). Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την λήξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, ανήλθε σε για τον Όμιλο και σε 0 για την Εταιρεία. Την προηγούμενη χρήση ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί σε και 0 αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου υγείας παρουσίασαν κάμψη κατά 34,7 % ( ) γεγονός το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο: (α) στην αναγνώριση μέρους μόνο των δεδουλευμένων κατά την κλειόμενη χρήση εσόδων του κλάδου υγείας προς κάλυψη της ενδεχόμενης επιβάρυνσης που πιθανολογείται ότι θα προέλθει από την εφαρμογή των διατάξεων για τις επιστροφές των ποσών Clawback και Rebate από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ. Τα σχετικά μη αναγνωρισμένα έσοδα πωλήσεων ανήλθαν σε για τον Όμιλο ενώ οι Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 6

7 σχετικές διατάξεις δεν είχαν επίπτωση στις πωλήσεις της Εταιρείας. (β) Στο γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της συγκριτικής χρήσης παρουσίασε σημαντική αύξηση που οφείλονταν στην επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης που είχε συνάψει η Εταιρεία, με το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης, για την ιατρική περίθαλψη Λίβυων τραυματιών του εμφυλίου πολέμου, και είχε ως αποτέλεσμα οι κλινικές καθώς και τα κέντρα αποκατάστασης του Ομίλου να εμφανίσουν σημαντικά αυξημένες πληρότητες και (γ) Στο γεγονός ότι την 18/11/2012 ο ΕΟΠΥΥ αναθεώρησε περαιτέρω την τιμολογιακή του πολιτική, βάσει της οποίας υπήρξε σημαντική επιβάρυνση της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Αποτέλεσμα της εν λόγω τροποποίησης σε συνδυασμό με το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για την πλειονότητα των κατοίκων της χώρας μας ήταν η μετατόπιση της ζήτησης από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα υγείας, γεγονός το οποίο επέδρασε μειωτικά στις πληρότητες του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. Είναι σημαντικό ωστόσο να αναφερθεί ότι ο τομέας των διαγνωστικών κέντρων του Ομίλου παρουσίασε σταθεροποιητικές και σε αρκετές περιπτώσεις αυξητικές τάσεις κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, εκμεταλλευόμενος τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του στην αγορά. Επιπλέον, ο κλάδος χρηματοοικονομικών συναλλαγών παρουσίασε ήπια κάμψη της τάξης του 6,4 % ( 62) παρά το γεγονός της διατήρησης του όγκου των χρηματιστηριακών συναλλαγών σε περιορισμένα επίπεδα, λόγω της συνεχιζόμενης διατήρησης των τιμών των μετοχικών αξιών, των χρηματιστηριακών δεικτών της αγοράς αξιών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε επίσης εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Τέλος, ο κλάδος πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών, παρουσίασε αύξηση πωλήσεων της τάξης του 91,3 % ( 8.185), γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αποπεράτωση εντός της κλειόμενης χρήσης μεγάλου μέρους των υπό εκτέλεση έργων. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ε.B.I.T.D.A.) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ζημία ποσού (10.867) (2012: κέρδη ποσού ) παρουσιάζοντας σημαντική επιδείνωση έναντι της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημία (329) (2012: ζημία ποσού (5.119)) παρουσιάζοντας περιορισμό ζημιών ύψους 93,6 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μείωση των ενοποιημένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) αποδίδεται κυρίως στο σημαντικό περιορισμό αναγνώρισης των δεδουλευμένων εσόδων της κλειόμενης χρήσης κατά ποσό λόγω της ενδεχόμενης επιβάρυνσης που πιθανόν θα προέλθει από την εφαρμογή των διατάξεων για τα ποσά επιστροφής Clawback και Rebate από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ. Μη λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή επίδραση των προαναφερόμενων διατάξεων, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων θα διαμορφώνονταν στο ποσό των , αυξημένα κατά 78,8 % σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιτυχή υλοποίηση αποφάσεων της Διοίκησης για περικοπή των λειτουργικών δαπανών σε συνδυασμό με την επίτευξη διατήρησης του ισχυρού μεριδίου αγοράς του κλάδου υγείας, βασιζόμενη στην ευρεία γεωγραφική διασπορά καθώς και στην υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολείται στον κλάδο υγείας. Επιπλέον, η προαναφερόμενη βελτίωση οφείλεται και στον περεταίρω περιορισμό των ενοποιημένων εξόδων διοίκησης, διάθεσης και των λοιπών λειτουργικών εξόδων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες: (α) οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας περιορίσθηκαν κατά 11,2 % κυρίως λόγω της σημαντικής Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 7

8 μείωσης των αμοιβών και εξόδων του διοικητικού προσωπικού, (β) οι δαπάνες της λειτουργίας διάθεσης περιορίσθηκαν κατά 32,5 % κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των διενεργηθέντων απομειώσεων της αξίας των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων και (γ) τα λοιπά λειτουργικά έξοδα περιορίσθηκαν κατά 53,9 % κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των αναγνωρισμένων ζημιών από την αποτίμηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων σε εύλογες αξίες, οι οποίες ανήλθαν σε έναντι κατά την προηγούμενη χρήση και του γεγονότος ότι στο σχετικό συγκρίσιμο περσινό κονδύλι περιλαμβανόταν σχετική πρόβλεψη έκπτωσης απαιτήσεων από τον ΕΟΠΠΥ ποσού κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012, του Ν. 4132/ καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της 19/2/2013. Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων κλειόμενη χρήση ο Όμιλος πραγματοποίησε ζημιές προ φόρων, ποσού (60.162), σε σχέση με την περσινή χρήση, όπου o Όμιλος πραγματοποίησε ζημίες προ φόρων, ποσού (49.948). Όσον αφορά στην Εταιρεία, πραγματοποιήθηκαν ζημίες προ φόρων ποσού (9.325), έναντι ζημιών ύψους (1.682) κατά την περσινή χρήση. Η μεταβολή που παρουσιάζεται σε επίπεδο Ομίλου οφείλεται, εκτός των προαναφερθέντων στην ανωτέρω παράγραφο: (α) στη σημαντική μείωση των επενδυτικών ζημιών οι οποίες ανήλθαν σε (6.197) έναντι (27.778) της περσινής χρήσης. Τα αρνητικά επενδυτικά αποτελέσματα του Ομίλου για την κλειόμενη χρήση αφορούν κυρίως: (α) κατά (2012: ) την απομείωση λοιπών στοιχείων ενεργητικού (βλ. σχετικά Σημείωση 17), (β) κατά 368 (2012: 4.756) ζημιές από πρόβλεψη υποτίμησης επενδυτικών ακινήτων (βλ. σχετικά Σημειώσεις 17 και 26), γ) κατά 12 (2012: 270) ζημιές από πώληση θυγατρικών (βλ. σχετικά Σημειώσεις 17 και 23), (δ) κατά 59 (2012: 488) την απομείωση της αξίας των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων (βλ. σχετικά Σημείωση 25) και (ε) κατά (2012: 0) την απομείωση της αξίας της υπεραξίας συγγενών επιχειρήσεων. Τα επενδυτικά αποτελέσματα της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες (6.339) έναντι κερδών κατά την περσινή χρήση και αφορούν: (α) κέρδος ποσού 35 από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, (β) ζημία ποσού (2012: 566) λόγω απομείωσης της αξίας της επένδυσης στις θυγατρικές εταιρείες SONAK ΑΕΒΕ κατά ποσό 336 και EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ ποσού και (γ) ζημία ποσού 344 (2012: 4.822) λόγω υποτίμησης της αξίας ιδιόκτητων επενδυτικών ακινήτων (βλ. σχετικά Σημειώσεις 17 & 26). Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 8

9 Η κατάσταση συνολικών εσόδων του Ομίλου και της Εταιρείας, εντός της κλειόμενης χρήσης έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με μη επαναλαμβανόμενα (non recurring) έξοδα τα οποία αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 9 Χρήση 1/1-31/12/2013 Ο ΟΜΙΛΟΣ Χρήση 1/1-31/12/2012 Χρήση 1/1-31/12/2013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρήση 1/1-31/12/2012 Πρόβλεψη έκπτωσης απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ Προβλέψεις clawback & rebate Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Ζημιά από απομείωση επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις Ζημιά από απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις Ζημιές από απομείωση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού Ζημιές από απομείωση υπεραξίας και στοιχείων ενεργητικού Ζημιά απομείωσης (αποτίμησης) αξίας ακινήτων Απομείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις Σύνολο Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, οι ζημιές προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας, μη λαμβάνοντας υπόψη τα μη επαναλαμβανόμενα (non recurring) έξοδα, θα ανέρχονταν σε (2.357) (2012: (1.825)) και (3.294) (2012: (1.116)) αντίστοιχα ενώ τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων θα ανέρχονταν σε (2012: ) και (365) (2012: (5.119)) αντίστοιχα. Εφαρμογή διατάξεων Clawback και Rebate επί των απαιτήσεων του ΕΟΠΥΥ Στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής σταθερότητας, αιφνιδιαστικά και μονομερώς, την 23/7/2013 ψηφίστηκε ο Ν. 4172/2013 στο άρθρο 100 του οποίου, σε συνδυασμό με τις υπ αριθμ. Υ9/ΟΙΚ / (ΦΕΚ Β 2045/ ) και Υ9/ΟΙΚ (ΦΕΚ Β 2511/ ) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται ότι: α) Η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλεια και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας, δε μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του. Για το υπερβάλλον ποσό τίθεται σε εφαρμογή αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (Clawback) από τους ιδιώτες παρόχους, υπολογιζόμενο σε εξαμηνιαία βάση ως διαφορά μεταξύ της προϋπολογισμένης και της πραγματικής δαπάνης. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ καθορίστηκε ότι δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των 520 εκ. για νοσήλια (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το ποσό των 370 εκ.. β) Περαιτέρω καθορίζεται και επιπλέον κλιμακούμενο ποσοστό επιστροφής (Rebate), επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους. Ως βάση υπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη το ύψος της μηνιαίας υποβολής δαπανών των παρόχων. Οι ως άνω ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ με αναδρομική εφαρμογή, από την 1/1/2013, καθιστώντας την δυνατότητα της διοικητικής και οικονομικής προσαρμογής των παρόχων παντελώς αδύνατη. Οι κλινικές του Ομίλου, οι λοιπές κλινικές του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), καθώς και άλλες ιδιωτικές κλινικές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας, συνολικά είκοσι (20) νομικά πρόσωπα, έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για

10 την ακύρωση των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω προσφυγές είχαν κατατεθεί την 27/9/2013 (αναφερόμενη στο clawback) και 8/11/2013 (αναφερόμενη στο rebate) αντίστοιχα. Η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως είχε ορισθεί αρχικά την 26/11/2013 και έπειτα από αναβολή που ζήτησε ο ΕΟΠΥΥ εκδικάστηκαν την 17/12/2013 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης του ΣτΕ. Για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης θα παραθέσουμε κατωτέρω σε συνοπτική μορφή τους λόγους ακύρωσης των αποφάσεων του ΕΟΠΥΥ για Rebate και Clawback, έτσι όπως παρουσιάζονται στις υποβληθείσες αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ: Λόγοι Ακύρωσης Rebate και Clawback 1. Κανονιστική Πράξη αόριστη, εκδοθείσα κατά παράβαση του Συντάγματος και καθ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης. 2. Δυσανάλογη επέμβαση στο δικαίωμα οικονομικής ελευθερίας παραβίαση του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας και της αρχής της αναλογικότητας. 3. Αντίθεση του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 στο άρθρο 17 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. 4. Παραβίαση της αρχής της ισότητας. 5. Παραβίαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου. 6. Ο αληθής χαρακτήρας του μέτρου είναι φορολογικός παραβιάζοντας τα άρθρα 4 (παρ. 5) και 78 του Συντάγματος. Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη: α) την βασιμότητα των νομικών επιχειρημάτων των κατατεθειμένων αιτήσεων ακύρωσης που καθιστούν το ενδεχόμενο πιθανής εκροής αμφίβολο, β) την ασάφεια και αδυναμία προσδιορισμού των παραμέτρων υπολογισμού όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και γ) τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών δεν είχε σχηματίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2013. Εντός της τρέχουσας χρήσης, και συγκεκριμένα την 21/2/2014 και την 14/3/2014, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε δυο (2) αποφάσεις βάσει των οποίων αναστέλλει την διαδικασία εκτέλεσης, τόσο της ειδοποίησης για το Clawback όσο και του Rebate, κατά ποσοστά που υπερβαίνουν το 51% περίπου των ποσών που αναφέρονται στα ειδοποιητήρια του ΕΟΠΥΥ για το 1ο εξάμηνο της χρήσης Λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω αποφάσεις και στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση προχώρησε στην αναγνώριση μέρους μόνο των σχετικών δουλευμένων εσόδων (πωλήσεων) που επηρεάζονται από τις κείμενες διατάξεις στις συνημμένες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των παρόχων και των αρμόδιων υπουργείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Βάσει αυτών των συζητήσεων καθώς και των δεσμεύσεων των αρμοδίων υπουργών η Διοίκηση βασίμως αναμένει εντός της τρέχουσας χρήσης την ενδεχόμενη αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων η οποία δύναται να επιφέρει θετική διαφοροποίηση των σχετικών επηρεαζόμενων κονδυλίων των συνημμένων οικονομικών αποτελεσμάτων. Στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, οι συνολικά διενεργηθείσες προβλέψεις ανήλθαν σε και 0 σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αντίστοιχα. Στον κάτωθι πίνακα εμφανίζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη όπως αυτά θα διαμορφώνονταν χωρίς την επίδραση των προβλέψεων για Clawback και Rebate. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 10

11 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Δημοσιευμένα κονδύλια την Ο ΟΜΙΛΟΣ Κονδύλια την χωρίς την επίδραση Clawback & Rebate Μικτό κέρδος Λειτουργικά αποτελέσματα (28.360) Αποτελέσματα προ φόρων (60.162) (19.350) Αποτελέσματα μετά φόρων (56.859) (26.659) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (92.785) (62.584) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (7.634) Συντελεστής μόχλευσης Ο συντελεστής μόχλευσης του Ομίλου παρουσίασε επιδείνωση κατά την 31/12/2013 σε σχέση με τη λήξη της προηγούμενης χρήσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται τα βραχυπρόθεσμα, τα μακροπρόθεσμα και τα πληρωτέα στην επόμενη χρήση δάνεια, όπως αυτά εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης πλέον του καθαρού χρέους. Πιο συγκεκριμένα: Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/ /12/2012 Σύνολο δανείων (Σημείωση 37) Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα (Σημείωση 32) (10.985) (8.627) Καθαρό χρέος Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (92.785) (30.580) Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου Συντελεστής μόχλευσης 127,31% 107,49% Η επιδείνωση του εν λόγω δείκτη οφείλεται κατά κύριο λόγο: στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου κατά (62.205), μείωση η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πραγματοποίηση ζημιογόνων συνολικών συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων μετά από φόρους συνολικού ποσού ( ). Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε και ανωτέρω τα μετά φόρων αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν σημαντικά από έκτακτα έξοδα συνολικού ύψους (εκ των οποίων οφείλεται αποκλειστικά στην επίδραση της αναγνώρισης των ποσών επιστροφής Rebate και Clawback). Σημειώνεται ότι ο Όμιλος παρακολουθεί τον ανωτέρω συντελεστή καθώς συνδέεται με την αναπροσαρμογή του περιθωρίου επιτοκίου (spread) των υπογεγραμμένων δανειακών συμβάσεων. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 11

12 Λοιποί χρηματοοικονομικοί δείκτες Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται για τον Όμιλο οι βασικότεροι αριθμοδείκτες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 2013 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ = ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ = = 5,57% ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Ο. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = = -2,50 (61.682) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ = ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ = = 0, ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ = ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΡΓΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = = 0, ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ = ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ = = -0, ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 2012 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ = ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ = = 27,60% ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Ο. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = = -143,44 (1.523) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ = ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ = = 0, ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ = ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΡΓΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = = 0, ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ = ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (30.580) = = -0, Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,50 (ποσό σε ) και διαιρείται σε άυλες κοινές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη (ποσό σε ). Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκεκριμένα στην κατηγορία Επιτήρησης. Η ως άνω διάρθρωση του μετοχικού Κεφαλαίου διαμορφώθηκε κατόπιν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, την 29/6/2012, στο πλαίσιο άρσης των προϋποθέσεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 όπου αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των , με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από (ποσό σε ευρώ) 1,22 σε 0,30, με σκοπό τον ισόποσο συμψηφισμό ζημιών. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε με την αριθ. Κ2-4899/ απόφαση του Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Κατόπιν απόφασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην συνεδρίαση του της 5 ης Απριλίου 2012 οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν από 10 ης Απριλίου 2012 στην κατηγορία της Επιτήρησης βάσει των διατάξεων του Άρθρου Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόμενη χρήση και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Μεταβολές στον τραπεζικό δανεισμό Η μητρική Εταιρεία την 07/08/2013 προέβη σε αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής των δύο μακροπροθέσμων και των δύο βραχυπροθέσμων δανείων που έχει συνάψει με την Τράπεζα Πειραιώς. Στα πλαίσια αυτής της αναδιάρθρωσης κεφαλαιοποιούνται οι τόκοι των Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 12

13 μακροπροθέσμων δανείων έως 31/12/2013 ύψους 37 ενώ το σύνολο του κεφαλαίου και κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι συνολικού ύψους τόκοι ορίστηκε να αποπληρωθούν στο σύνολό τους σε μία τοκοχρεωλυτική δόση η οποία θα είναι καταβλητέα την 30/06/2014. Για την ίδια ημερομηνία παρατείνεται η αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων δανείων ύψους Η μητρική Εταιρεία την 07/11/2013 προέβη σε αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής του από 30/1/2008 ομολογιακού δανείου ποσού , που έχει συνάψει με την Τράπεζα Πειραιώς. Στα πλαίσια αυτής της αναδιάρθρωσης κεφαλαιοποιήθηκαν τόκοι ύψους ενώ ανεστάλη η καταβολή τόκων περιόδου από 07/11/2013 έως 07/05/2014 με σκοπό την κεφαλαιοποίησή τους. Περαιτέρω, το αρχικό κεφάλαιο και οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι ορίστηκε να αποπληρωθούν στο σύνολό τους σε μία τοκοχρεωλυτική δόση η οποία θα είναι καταβλητέα την 31/12/2015. Απομείωση αξίας επενδύσεων και υπεραξίας Απομείωση της υπεραξίας Η Διοίκηση του Ομίλου κατά την 31/12/2013, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς καθώς και το αναθεωρημένο πενταετές επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου, διενήργησε έλεγχο απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία (σε ενοποιημένο επίπεδο) λειτουργικών μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών πλέον της επιμερισμένης σε αυτά υπεραξίας. Με βάση τον εν λόγω έλεγχο προέκυψε ότι το ανακτήσιμο ποσό των ως άνω περιουσιακών στοιχείων υπολειπόταν της αντίστοιχης αξίας χρήσης (value in use) αυτών, κατά περίπτωση, με συνέπεια την απομείωση στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας κατά (2012: ) και 0 (2012: 0) αντίστοιχα (βλ. σχετικά Σημείωση 22). Απομείωση και αναστροφή απομείωσης της αξίας των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες Η Διοίκηση του Ομίλου διενήργησε έλεγχο απομείωσης της αξίας των συμμετοχών της σε θυγατρικές εταιρείες, βάσει του αναθεωρημένου επιχειρηματικού πλάνου του Ομίλου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια του ελέγχου απομείωσης της υπεραξίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η ζημιά απομείωσης που αναγνωρίστηκε, ποσού (2012: 566) για θυγατρικές εταιρείες στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, αφορά την απομείωση του ποσού της λογιστικής αξίας, το οποίο υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό των εν λόγω εταιρειών και επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων και συγκεκριμένα το κονδύλι Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων (βλ. σχετικά Σημείωση 17). Οι προαναφερόμενες ζημίες δεν επέφεραν επίδραση στα αντίστοιχα κονδύλια της ενοποιημένης κατάστασης συνολικών εσόδων. Απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού Επιπλέον, η Διοίκηση του Ομίλου διενήργησε αποτίμηση των μη εισηγμένων επενδύσεων οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού καθώς, λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών και εν γένει της ελληνικής οικονομίας, συνέτρεχαν οι σχετικές ενδείξεις. Από τον εν λόγω έλεγχο προέκυψε απομείωση της αξίας των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, ποσού 59 (2012: 488) και 0 (2012: 0) στον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Σημείωση 25. Επιπλέον, εντός της χρήσης η αξία της επένδυσης στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. υποτιμήθηκε κατά 213 και η επίδραση καταχωρήθηκε απευθείας στην ενοποιημένη καθαρή θέση. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 13

14 Αποτίμηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας σε εύλογες αξίες Η Διοίκηση του Ομίλου, εντός των πλαισίων των υιοθετημένων λογιστικών πολιτικών, ανέθεσε σε αναγνωρισμένους ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων την αποτίμησηεπανεκτίμηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας του Ομίλου κατά την 31/12/2013 στην εύλογη αξία αυτής. Μετά την εν λόγω αποτίμηση το λογιστικό υπόλοιπο των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου μειώθηκε κατά (2012: ). Η υποαξία των ενσώματων παγίων που προέκυψε, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των λοιπών συνολικών εσόδων και ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου κατά το ποσό των (2012: (10.481)) μετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για τον Όμιλο ποσού 484 (2012: 3.620). Επιπλέον, κατά την αποτίμηση των ιδιόκτητων ακινήτων του Ομίλου προέκυψε υποαξία ποσού (2012: (11.555)), η οποία αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο κονδύλι "Λοιπά λειτουργικά έξοδα" με συνέπεια τη μείωση των αποτελεσμάτων μετά φόρων του Ομίλου κατά το ποσό των (2012: (9.244)), μετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για τον Όμιλο και την Εταιρεία ποσού 864 (2012: 2.311). Μεταβολές στη δομή του Ομίλου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης Εντός της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές όσον αφορά στη δομή του Ομίλου. Στη σημείωση 3 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εμφανίζονται αναλυτικά οι μεταβολές του κόστους κτήσεων καθώς και των ποσοστών συμμετοχής που πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσης. Ολοκλήρωση προσωρινού φορολογικού ελέγχου Την 16/7/2013 επιδόθηκε στη θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. έκθεση προσωρινού ελέγχου παρακρατούμενων φόρων και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για τις διαχειριστικές περιόδους 1/1-31/12/2012 και 1/1-31/3/2013. Βάσει του εν λόγω ελέγχου βεβαιώθηκαν φόροι, πρόσθετοι φόροι και λοιπά συμβεβαιούμενα ποσά συνολικού ποσού Από το εν λόγω ποσό αφορά προσαυξήσεις φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες καλύπτονταν ισόποσα με σχηματισμένες προβλέψεις που είχαν διενεργηθεί έως την λήξη της προηγούμενης χρήσης. Να σημειωθεί ότι μέρος της ανωτέρω υποχρέωσης, ύψους 2.560, συμψηφίστηκε με απαιτήσεις της θυγατρικής εταιρείας από παρακρατούμενους φόρους ενώ το υπόλοιπο διακανονίστηκε και αποπληρώθηκε εντός της κλειόμενης χρήσης. Επιπλέον, για την περίοδο 1/4 31/10/2013 βρίσκεται σε εξέλιξη προσωρινός φορολογικός έλεγχος παρακρατούμενων φόρων και Φ.Π.Α. της αντίστοιχης περιόδου. Έως την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων ο εν λόγω έλεγχος δεν είχε ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις οι οποίοι να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις πέραν της ήδη σχηματισμένης κατά την 31/12/2013 πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Τελεσιδικία προσφυγής θυγατρικής εταιρείας για καταλογισμό φορολογικών επιβαρύνσεων Κατά της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου SONAK Α.Ε.Β.Ε. είχαν καταλογισθεί κατά τη χρήση 2006 φορολογικές επιβαρύνσεις φόρου προστιθέμενης αξίας συνολικού ποσού από το Δ.Ε.Κ. Αθηνών. Κατά των σχετικών πράξεων προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας η θυγατρική εταιρεία είχε ασκήσει προσφυγές των οποίων η εκδίκαση εκκρεμούσε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Ακολούθως, η θυγατρική εταιρεία προσέφυγε για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών στην επιτροπή του άρθρου 70Α Ν.2238/94, η οποία εντός του Ιουνίου της κλειόμενης χρήσης, επελήφθη των σχετικών Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 14

15 αιτήσεων-προσφυγών και καθόρισε το ύψος των συνολικά οφειλόμενων εκ μέρους της θυγατρικής εταιρείας στο ποσό των Το εν λόγω ποσό επιβάρυνε τα αποτελέσματα του Ομίλου για την κλειόμενη χρήση. Από το ποσό αυτό έχει ήδη καταβληθεί ποσό 201.Το εναπομένον ποσό 805 βεβαιώθηκε και θα εξοφληθεί σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Γ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων Rebate και Clawback Σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/ ) άρθρο 100, ο οποίος είχε αναδρομική ισχύ από 01/01/2013, προβλέπονται: (α) επιστροφή στον ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους παρόχους, με την μορφή αυτόματων επιστροφών (Clawback), του υπερβάλλοντος ποσού, σε περίπτωση υπέρβασης των εγκεκριμένων πιστώσεων του προυπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και (β) καθιέρωση κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (Rebate). Για τα ανωτέρω έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από το Υπουργείο Υγείας καθώς και από τον ΕΟΠΥΥ. Η θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ έχει ασκήσει δύο αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ έχει επίσης ασκήσει δύο προσφυγές και δύο αιτήσεις αναστολής κατά των ατομικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Εντός της τρέχουσας χρήσης, με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έχει ανασταλεί η ισχύς των εν λόγω πράξεων του ΕΟΠΥΥ. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 15

16 Δ. Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου για το 2014 Ο Όμιλος ΑΧΟΝ δραστηριοποιείται με σημαντικά ποσοστά συμμετοχής σε τρεις τομείς: τον τομέα υγείας που εκπροσωπείται από τον όμιλο EUROMEDICA, τον τομέα πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών που εκπροσωπείται κυρίως από την SONAK Α.Ε.Β.Ε. και τον τομέα χρηματιστηριακών συναλλαγών που εκπροσωπείται από την AΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Συνεπώς, οι προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου AXON βρίσκονται σε συνάρτηση με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των τομέων αυτών. Η Διοίκηση, παρά τις αντίξοες τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και σε συνεργασία με τις διοικήσεις των θυγατρικών εταιρειών της εξετάζει και αξιοποιεί πολιτικές που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και θα επιφέρουν ξανά την επιθυμητή οργανική κερδοφορία. Τα σημαντικότερα άμεσα υλοποιήσιμα σχέδια της Διοίκησης σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου για την νέα οικονομική χρήση παρατίθενται ως κάτωθι: Προοπτικές του Τομέα υγείας Η Ελληνική Οικονομία διανύει το έκτο συνεχόμενο έτος επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομικής της δραστηριότητας με παράλληλη σημαντική μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και σημαντική αύξηση της ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτού του εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση του Ομίλου προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή λαμβάνοντας αποφάσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού του δανεισμού. Σχετικά με την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, η Διοίκηση του Ομίλου και η Διοίκηση της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ., ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με τα βασικά συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, που θα οδηγήσει κυρίως στην σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με τον εμπορικό κύκλο του κλάδου υγείας καθώς και στην ανακατάταξη σημαντικού τμήματος αυτών ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ήδη έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις στα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού μέσα από σχετικά επιχειρηματικά σχέδια της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. και του Ομίλου αυτής. Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. και του Ομίλου αυτής, ενδέχεται να βελτιωθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και να μεταβληθούν οι σχετικές αναγκαίες εμπράγματες εξασφαλίσεις. Έτερος βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η διεκδίκηση και εξάντληση όλων των νόμιμων δυνατοτήτων για την είσπραξη των απαιτήσεων του Ομίλου από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία. Σημειώνεται ότι εντός της χρήσης, οι δεσμεύσεις των αρμοδίων φορέων καθώς και του ίδιου του πρωθυπουργού για πλήρη εξόφληση των παλαιών οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ δεν τηρήθηκε ενώ παρουσιάστηκαν και πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στο μέρος αυτών που αποπληρώθηκαν. Επιπλέον, στην προσπάθεια της μονομερούς εφαρμογής των διατάξεων για τα ποσά επιστροφής Clawback και Rebate ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει εξοφλήσει τρέχουσες υποχρεώσεις του προς τη θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. και τον Όμιλο αυτής για το δεύτερο εξάμηνο της κλειόμενης χρήσης. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 16

17 Επιπλέον, εντός της κλειόμενης χρήσης οι Διοικήσεις του Ομίλου και της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. βρίσκονταν σε συζητήσεις με στρατηγικό επενδυτή, χωρίς να ωστόσο να καρποφορήσει η τελική συμφωνία. Ο βασικότερος λόγος που οδήγησε στην μη τελεσφόρηση των εν λόγω συζητήσεων ήταν η μονομερής αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στον τομέα υγείας και ιδιαίτερα η ψήφιση μέτρων όπως οι διατάξεις περί Clawback και Rebate, οι οποίες λειτούργησαν αποτρεπτικά για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή. Ωστόσο, η Διοίκηση της προαναφερόμενης θυγατρικής εταιρείας συνεχίζει τις προσπάθειες εξεύρεσης νέων πηγών κεφαλαίου, πατά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν. Τα σημαντικότερα, άμεσα υλοποιήσιμα, σχέδια της Διοίκησης σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου για τον κλάδο υγείας για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2014 έχουν ως ακολούθως: Αποτελεσματική διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης επαναδιαπραγμάτευσης των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές. Περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους του Ομίλου και κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων με σκοπό τον περιορισμό των μη παραγωγικών δαπανών. Συνέχιση των απαιτούμενων εργασιών έναρξης λειτουργίας της γενικής κλινικής της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ με σκοπό την επίσπευση της έναρξη λειτουργίας της. Συνέχιση των εργασιών κατασκευής του κέντρου αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας από τη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., δυναμικότητας έως 60 κλινών, στην περιοχή της Αττικής. Σημειώνεται ότι η θυγατρική εταιρεία έχει διασφαλίσει τις απαιτούμενες πηγές χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου. Εντατικοποίηση των εργασιών για την ολοκλήρωση του κέντρου αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας από τη συγγενή εταιρεία με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δυναμικότητας έως 80 κλινών, στην περιοχή της Καβάλας. Εντός της προηγούμενης χρήσης η εν λόγω εταιρεία προέβη στη σύναψη τριών (3) δανειακών συμβάσεων, συνολικού ποσού 3.100, με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (νυν ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ), διάρκειας αποπληρωμής δεκαπέντε (15) ετών. Σκοπός των δανείων είναι η χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου καθώς και η κάλυψη μονιμότερων αναγκών χρηματοδότησης. Επιπλέον, εντός του Δεκεμβρίου 2012 εισέπραξε προκαταβολή της επιχορήγησης του αναπτυξιακού Ν. 3299/2004, ποσού 1.765, στον οποίο είχε υπαχθεί έπειτα από αίτηση που είχε υποβάλει κατά το Σημειώνεται ότι η συνολική δαπάνη, ύψους 8.034, επιχορηγήθηκε κατά 55,00%, ήτοι 4.419, βάσει της από 7/9/2011 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την είσπραξη της εν λόγω προκαταβολής η θυγατρική εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή συνολικού ύψους Επίσης η Διοίκηση του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που δημιουργεί η παρατεταμένη ύφεση σε συνδυασμό με τις αποφάσεις περί Clawback και Rebate, έχει επανασχεδιάσει την επιχειρηματική ατζέντα με την συνειδητοποιημένη στροφή σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη του ιατρικού χώρου του εξωτερικού που στόχο έχουν την επέκταση του Ομίλου στις αγορές της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Νιγηρίας, του Ομάν, του Ιράκ και της Λιβύης, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας όσο και μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικούς ή Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 17

18 δημόσιους φορείς των συγκεκριμένων χωρών. Ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες για διασύνδεση των επιτυχημένων μονάδων του Ομίλου στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών (ιατρικός τουρισμός), στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε ξένους υπηκόους. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με χώρες του εξωτερικού, οι οποίες κατά την εκτίμηση της Διοίκησης θα συνεισφέρουν κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης επιπλέον έσοδο ύψους 23,0 εκ. περίπου. Η εν λόγω θετική επίδραση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα της τρέχουσας χρήσης. Η Διοίκηση του Ομίλου, αναγνωρίζοντας το δύσκολο και ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις προσπαθώντας να προσαρμόζει και να αναθεωρεί την επιχειρηματική του πολιτική στα υπό εξέλιξη δεδομένα. Προοπτικές του Τομέα χρηματιστηριακών συναλλαγών Ο Τομέας των χρηματιστηριακών συναλλαγών του Ομίλου, που εκπροσωπείται από την θυγατρική εταιρεία ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, επηρεάστηκε κατά την κλειόμενη χρήση από τις κάτωθι εξελίξεις: 1. Η ελληνική οικονομία σημείωσε για μια ακόμα χρονιά ύφεση απόρροια της σημαντικής συρρίκνωσης στα αποτελέσματα των εταιριών της υψηλής ανεργίας και της υψηλής φορολόγησης. Η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε στο πρώτο τρίμηνο του έτους σημαντική υποχώρηση έως τις 800 μονάδες με την αξία συναλλαγών να υποχωρεί σημαντικά. Με αφορμή τις αυξήσεις κεφαλαίων των τραπεζών υπήρξε σημαντική ανάκαμψη την οποία όμως ακολούθησε βίαιη πτώση των τιμών η οποία οδήγησε τον ΓΔ εκ νέου κάτω από την περιοχή των 800 μονάδων με τις τραπεζικές μετοχές να υποχωρούν σημαντικά. Η νέα αυτή υπαναχώρηση σε συνδυασμό με την αύξηση στην μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους υπήρξε σταδιακή ανάκαμψη εξαιτίας της βελτίωσης των μακροοικονομικών στοιχείων της Ελλάδας οπότε και ο ΓΔ οδηγήθηκε πάνω από την περιοχή των 1100 μονάδων. 2. Το επενδυτικό περιβάλλον που επικρατούσε στην Ελλάδα οδήγησε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του τμήματος διεθνών αγορών με περισσότερα προϊόντα. Στο γεγονός αυτό βοήθησε και η ανάγκη των επενδυτών να προσπαθήσουν να αντισταθμίσουν το χαρτοφυλάκιο τους από την έκθεση τους στην ελληνική αγορά. Έτσι προσφέρθηκαν στους επενδυτές ομολογιακά προϊόντα χωρών του εξωτερικού με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και υψηλή μερισματική απόδοση (κουπόνια). Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα να επενδύσουν σε αγορές του εξωτερικού είτε σε νομίσματα είτε σε εμπορεύματα είτε ακόμα σε μετοχές και δείκτες. Σημαντική υπήρξε η συνεισφορά στα έσοδα από τη δραστηριοποίηση της θυγατρικής εταιρείας και την παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου από τα αντίστοιχα τμήματα, δραστηριότητες τις οποίες η θυγατρική εξακολουθεί και αναπτύσσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Η θυγατρική ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ βελτίωσε το 2013 την ποιότητα του δυναμικού της και την ποιότητα των υψηλών υπηρεσιών της, παρέχοντας μεγαλύτερο σύνολο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η διοίκηση της θυγατρικής αναμένει το 2014 να είναι μια χρονιά όπου θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στα μακροοικονομικά μεγέθη της Ελλάδας. Αναμένεται το πραγματικό ελληνικό ΑΕΠ να αυξηθεί από τα περίπου 162 δισ. ευρώ το 2013 στα 174 δισ. στα μέσα του 2015, να δημιουργηθούν περίπου νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα τρία χρόνια και να μειωθεί Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 18

19 το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 3 δισ. ευρώ, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά το ελληνικό δημόσιο χρέος. Το χρηματιστήριο ως προεξοφλητικός μηχανισμός αναμένεται τα επόμενα τρίμηνα να κινηθεί ανοδικά πιστοποιώντας την βελτιωμένη εικόνα της αγοράς. Οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης στην πραγματική οικονομία καθώς και οι τίτλοι των τραπεζικών μετοχών αναμένεται ότι θα ενισχυθούν αυξάνοντας έτσι τον πλούτο των υφιστάμενων χαρτοφυλακίων της εταιρίας ενώ παράλληλα αναμένεται νέα εισροή κεφαλαίων στο ελληνικό χρηματιστήριο από τους παλαιούς αλλά και από νέους επενδυτές. Ως εκ τούτου αναμένεται μείωση της μεταβλητότητας με διαρκή θετική κίνηση των τιμών των μετοχών οπότε και θα υπάρξει αύξηση στην συναλλακτική δραστηριότητα και άρα βελτίωση των εσόδων της εταιρείας. Η ΑΧΟΝ ΑΧΕΠΕΥ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της αλλά και την ικανοποίηση των μετόχων. Η συνεργασία της θυγατρικής εταιρείας με τους πιο καταξιωμένους brokers σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σε ισχύ αφού έχει σε χρήση τις κορυφαίες πλατφόρμες συναλλαγών και συνεργατών σε Μετοχές, ETFs, Ομόλογα, Παράγωγα και FOREX με συνεργάτες όπως τους Interactive Brokers την Saxo Bank την Bloomberg, Barclays, G-Trade, KBC, Bank of NY, ενώ στα άμεσα πλάνα της διοίκησης είναι να συνάψει νέες συνεργασίες με ακόμη πιο ισχυρούς οίκους τους εξωτερικού όπως η Credit Suisse στην Ελβετία και η Rothschild στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έντονη δραστηριοποίηση της ελληνικής αγοράς σε συνδυασμό με την δραστηριοποίηση της εταιρίας σε άλλους τόπους επένδυσης εκτός Ελλάδος σε πολλά διαφορετικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές, αποτελούν τους σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της θυγατρικής εταιρείας. Εκτίμηση της διοίκησης της θυγατρικής είναι πως το έτος 2014 θα υπάρξει σημαντική αύξηση των εσόδων συμβάλλοντας στην βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών. Προοπτικές του τομέα πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών Η θυγατρική εταιρεία SONAK AEBE διένυσε ήδη την 25η εταιρική χρήση με δραστηριότητα στον χώρο των ηλεκτρονικών προγραμμάτων και της πληροφορικής. Οι κύριοι πελάτες της εταιρείας είναι το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και μεγάλοι Οίκοι του Εξωτερικού όπως είναι η γερμανική Εταιρεία KRAUSS- MAFFEI WEGMANN Gmbh & Co.Kg. η αμερικάνικη Εταιρεία RAYTHEON SYSTEMS COMPANY, η σουηδική Εταιρεία SAAB MICROWAVE SYSTEMS AB, η αγγλική Εταιρεία VOSPER SHIPBUILDING INTERNATIONAL LTD και άλλες Εταιρείες του Εξωτερικού. Το ανεκτέλεστο έργο των Συμβάσεων που έχει υπογράψει η SONAK AEBE έως 31/12/2013 με τους πελάτες της ανέρχεται στο ποσό περίπου των εκ. και το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα 2 έως 3 έτη με αποτέλεσμα τη διατήρηση του ήδη αυξημένου κύκλου εργασιών της πλέον πρόσφατης διετίας καθώς και της κερδοφορίας της στα επόμενα έτη. Παράλληλα η Διοίκηση της θυγατρικής προσβλέποντας στην ισχυροποίηση της εταιρείας στην Αγορά έχει προσανατολιστεί στην διασπορά του πελατολογίου της και στην διεύρυνση του πελατολογίου της και σε άλλες εταιρείες του Εξωτερικού. Με βάση τα ανωτέρω η Διοίκηση της θυγατρικής εκτιμά ότι η οργανική κερδοφορία της θα βαίνει βελτιούμενη ανακτώντας τα αρνητικά ίδια κεφάλαιά της και για τις προσεχείς χρήσεις η εταιρεία θα διευρύνει τις δραστηριότητές της και θα επιτύχει υψηλά επίπεδα πωλήσεων και οργανικής κερδοφορίας. Περαιτέρω, αναφορικά με την υπόθεση προσφυγής της θυγατρικής σε διαιτησία ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου για σύμβαση έργου που είχε υπογράψει με το ΥΠ.ΕΘ.Α, την 19/10/2001, η εταιρεία δικαιώθηκε με την από 26/10/2012 απόφαση του Διαιτητικού Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 19

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΗοΙdings σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την 27η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2015 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2015) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 356301000 Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 Διστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 1 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 IV. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2014 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση (01/01/ έως 31/12/) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: 68522003000 ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε

Σ.Π.ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε Σ.Π. ΨΥΧΑΡΗΣ - ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Καβαλιεράτου Τάκη 7, 145 64 Κηφισιά THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6015/06/B/86/135 Βασιλέως Γεωργίου Α1, 10654, Αθήνα Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3η ΙΟΥΝΙΟΥ 215 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/27) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 5675444 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1344/6/Β/86/131)

Διαβάστε περισσότερα