ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

Transcript

1 ΗοΙdings σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την 27η Μαρτίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Βασιλική Σταματάκη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νουσα Σύμβουλος ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 6 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιγραφή της Επιχείρησης Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων Γενικά Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις Χρήση εκτιμήσεων Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Δομή του Ομίλου Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές Βάση ενοποιήσεως Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Λογισμικά προγράμματα Άδειες εκμετάλλευσης Μισθωτικά δικαιώματα Συνενώσεις επιχειρήσεων, Υπεραξία και μεταβολές σε ποσοστά μειοψηφίας Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού Κόστος Δανεισμού Επενδύσεις σε ακίνητα Αποθέματα Χρηματοοικονομικά μέσα Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων Δάνεια και απαιτήσεις Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα Μετοχικό Κεφάλαιο Δάνεια Γενικά Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) Μερίσματα Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις

3 4.21 Κρατικές επιχορηγήσεις Αναγνώριση εσόδων Έξοδα Λειτουργικές μισθώσεις Χρηματοδοτικές μισθώσεις Κόστος χρηματοδότησης Κέρδη ανά μετοχή Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος αγοράς Συναλλαγματικός κίνδυνος Κίνδυνος τιμής Κίνδυνος επιτοκίου Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Διαχείριση κεφαλαίου Εύλογες αξίες Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας του Ομίλου Πληροφόρηση λειτουργικών τομέων δραστηριότητας Ανάλυση κατά δραστηριότητα Δεδομένα χρήσης 1/1/ /12/ Δεδομένα χρήσης 1/1/ /12/ Λοιπές πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Λοιπές πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (κατά την 31/12/2013) Λοιπές πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (κατά την 31/12/2012) Ποσά επιστροφών rebate & clawback Κόστος πωλήσεων Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Λοιπά λειτουργικά έξοδα Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων Φόροι εισοδήματος Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ασώματες ακινητοποιήσεις Υπεραξία (Goodwill) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις σε ακίνητα Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά μέσα-συμφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3

4 34 Αποθεματικά κεφάλαια Ίδιες μετοχές Μερίσματα Δάνεια Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους Λοιπές προβλέψεις Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Χορηγηθείσες εγγυήσεις Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις Μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων Γεγονότα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 4

5 Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) Δηλώνεται με την παρούσα εξ όσων γνωρίζουμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για τη χρήση 1/1/ /12/2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. Δηλώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουμε ότι η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014 Σταματάκη Βασιλική Κοντομού Μαρία Παρασκευή Πάκα Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος Μέλος του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 5

6 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ επί των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, του Κ.Ν. 2190/1920 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 (1/1/ /12/2013). Επίσης η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3873/2010. Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και του Ομίλου εταιρειών αυτής, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων καθώς και παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου για την νέα οικονομική χρήση. Επίσης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο και σημαντικές συμφωνίες που ήταν σε ισχύ κατά τη λήξη της κλειόμενης οικονομικής χρήσης. Τέλος εμπεριέχεται Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης για την κλειόμενη χρήση σύμφωνα με τον Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ. 2. Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον Όμιλο και την Εταιρεία Η κλειόμενη χρήση, όπως και το 2012, ήταν κατά γενική ομολογία μια δύσκολη χρονιά για τις δραστηριότητες του Ομίλου, αλλά και για το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Ελληνικής αγοράς. Το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον σε συνδυασμό κυρίως με τις πρωτοφανείς και ακραίες νομοθετικές παρεμβάσεις της πολιτείας για τον περιορισμό των κρατικών δαπανών στο χώρο της υγείας είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των βασικών οικονομικών μεγεθών του κλάδου υγείας και κατ επέκταση αυτών του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης η Διοίκηση του Ομίλου έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες της για επιτυχή ολοκλήρωση ενεργειών που θα επιφέρουν βελτίωση της ρευστότητας του Ομίλου και κατ επέκταση της Εταιρείας. Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών αποτυπώνεται και στα συνημμένα οικονομικά αποτελέσματα (τα ποσά που παρατίθενται είναι σε χιλιάδες ευρώ). Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την λήξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, ανήλθε σε για τον Όμιλο και σε 0 για την Εταιρεία. Την προηγούμενη χρήση ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί σε και 0 αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου υγείας παρουσίασαν κάμψη κατά 34,7 % ( ) γεγονός το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο: (α) στην αναγνώριση μέρους μόνο των δεδουλευμένων κατά την κλειόμενη χρήση εσόδων του κλάδου υγείας προς κάλυψη της ενδεχόμενης επιβάρυνσης που πιθανολογείται ότι θα προέλθει από την εφαρμογή των διατάξεων για τις επιστροφές των ποσών Clawback και Rebate από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ. Τα σχετικά μη αναγνωρισμένα έσοδα πωλήσεων ανήλθαν σε για τον Όμιλο ενώ οι Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 6

7 σχετικές διατάξεις δεν είχαν επίπτωση στις πωλήσεις της Εταιρείας. (β) Στο γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της συγκριτικής χρήσης παρουσίασε σημαντική αύξηση που οφείλονταν στην επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης που είχε συνάψει η Εταιρεία, με το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης, για την ιατρική περίθαλψη Λίβυων τραυματιών του εμφυλίου πολέμου, και είχε ως αποτέλεσμα οι κλινικές καθώς και τα κέντρα αποκατάστασης του Ομίλου να εμφανίσουν σημαντικά αυξημένες πληρότητες και (γ) Στο γεγονός ότι την 18/11/2012 ο ΕΟΠΥΥ αναθεώρησε περαιτέρω την τιμολογιακή του πολιτική, βάσει της οποίας υπήρξε σημαντική επιβάρυνση της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Αποτέλεσμα της εν λόγω τροποποίησης σε συνδυασμό με το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για την πλειονότητα των κατοίκων της χώρας μας ήταν η μετατόπιση της ζήτησης από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα υγείας, γεγονός το οποίο επέδρασε μειωτικά στις πληρότητες του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. Είναι σημαντικό ωστόσο να αναφερθεί ότι ο τομέας των διαγνωστικών κέντρων του Ομίλου παρουσίασε σταθεροποιητικές και σε αρκετές περιπτώσεις αυξητικές τάσεις κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, εκμεταλλευόμενος τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του στην αγορά. Επιπλέον, ο κλάδος χρηματοοικονομικών συναλλαγών παρουσίασε ήπια κάμψη της τάξης του 6,4 % ( 62) παρά το γεγονός της διατήρησης του όγκου των χρηματιστηριακών συναλλαγών σε περιορισμένα επίπεδα, λόγω της συνεχιζόμενης διατήρησης των τιμών των μετοχικών αξιών, των χρηματιστηριακών δεικτών της αγοράς αξιών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε επίσης εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Τέλος, ο κλάδος πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών, παρουσίασε αύξηση πωλήσεων της τάξης του 91,3 % ( 8.185), γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αποπεράτωση εντός της κλειόμενης χρήσης μεγάλου μέρους των υπό εκτέλεση έργων. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ε.B.I.T.D.A.) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ζημία ποσού (10.867) (2012: κέρδη ποσού ) παρουσιάζοντας σημαντική επιδείνωση έναντι της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημία (329) (2012: ζημία ποσού (5.119)) παρουσιάζοντας περιορισμό ζημιών ύψους 93,6 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μείωση των ενοποιημένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) αποδίδεται κυρίως στο σημαντικό περιορισμό αναγνώρισης των δεδουλευμένων εσόδων της κλειόμενης χρήσης κατά ποσό λόγω της ενδεχόμενης επιβάρυνσης που πιθανόν θα προέλθει από την εφαρμογή των διατάξεων για τα ποσά επιστροφής Clawback και Rebate από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ. Μη λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή επίδραση των προαναφερόμενων διατάξεων, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων θα διαμορφώνονταν στο ποσό των , αυξημένα κατά 78,8 % σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιτυχή υλοποίηση αποφάσεων της Διοίκησης για περικοπή των λειτουργικών δαπανών σε συνδυασμό με την επίτευξη διατήρησης του ισχυρού μεριδίου αγοράς του κλάδου υγείας, βασιζόμενη στην ευρεία γεωγραφική διασπορά καθώς και στην υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολείται στον κλάδο υγείας. Επιπλέον, η προαναφερόμενη βελτίωση οφείλεται και στον περεταίρω περιορισμό των ενοποιημένων εξόδων διοίκησης, διάθεσης και των λοιπών λειτουργικών εξόδων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες: (α) οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας περιορίσθηκαν κατά 11,2 % κυρίως λόγω της σημαντικής Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 7

8 μείωσης των αμοιβών και εξόδων του διοικητικού προσωπικού, (β) οι δαπάνες της λειτουργίας διάθεσης περιορίσθηκαν κατά 32,5 % κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των διενεργηθέντων απομειώσεων της αξίας των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων και (γ) τα λοιπά λειτουργικά έξοδα περιορίσθηκαν κατά 53,9 % κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των αναγνωρισμένων ζημιών από την αποτίμηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων σε εύλογες αξίες, οι οποίες ανήλθαν σε έναντι κατά την προηγούμενη χρήση και του γεγονότος ότι στο σχετικό συγκρίσιμο περσινό κονδύλι περιλαμβανόταν σχετική πρόβλεψη έκπτωσης απαιτήσεων από τον ΕΟΠΠΥ ποσού κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012, του Ν. 4132/ καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της 19/2/2013. Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων κλειόμενη χρήση ο Όμιλος πραγματοποίησε ζημιές προ φόρων, ποσού (60.162), σε σχέση με την περσινή χρήση, όπου o Όμιλος πραγματοποίησε ζημίες προ φόρων, ποσού (49.948). Όσον αφορά στην Εταιρεία, πραγματοποιήθηκαν ζημίες προ φόρων ποσού (9.325), έναντι ζημιών ύψους (1.682) κατά την περσινή χρήση. Η μεταβολή που παρουσιάζεται σε επίπεδο Ομίλου οφείλεται, εκτός των προαναφερθέντων στην ανωτέρω παράγραφο: (α) στη σημαντική μείωση των επενδυτικών ζημιών οι οποίες ανήλθαν σε (6.197) έναντι (27.778) της περσινής χρήσης. Τα αρνητικά επενδυτικά αποτελέσματα του Ομίλου για την κλειόμενη χρήση αφορούν κυρίως: (α) κατά (2012: ) την απομείωση λοιπών στοιχείων ενεργητικού (βλ. σχετικά Σημείωση 17), (β) κατά 368 (2012: 4.756) ζημιές από πρόβλεψη υποτίμησης επενδυτικών ακινήτων (βλ. σχετικά Σημειώσεις 17 και 26), γ) κατά 12 (2012: 270) ζημιές από πώληση θυγατρικών (βλ. σχετικά Σημειώσεις 17 και 23), (δ) κατά 59 (2012: 488) την απομείωση της αξίας των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων (βλ. σχετικά Σημείωση 25) και (ε) κατά (2012: 0) την απομείωση της αξίας της υπεραξίας συγγενών επιχειρήσεων. Τα επενδυτικά αποτελέσματα της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες (6.339) έναντι κερδών κατά την περσινή χρήση και αφορούν: (α) κέρδος ποσού 35 από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, (β) ζημία ποσού (2012: 566) λόγω απομείωσης της αξίας της επένδυσης στις θυγατρικές εταιρείες SONAK ΑΕΒΕ κατά ποσό 336 και EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ ποσού και (γ) ζημία ποσού 344 (2012: 4.822) λόγω υποτίμησης της αξίας ιδιόκτητων επενδυτικών ακινήτων (βλ. σχετικά Σημειώσεις 17 & 26). Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 8

9 Η κατάσταση συνολικών εσόδων του Ομίλου και της Εταιρείας, εντός της κλειόμενης χρήσης έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με μη επαναλαμβανόμενα (non recurring) έξοδα τα οποία αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 9 Χρήση 1/1-31/12/2013 Ο ΟΜΙΛΟΣ Χρήση 1/1-31/12/2012 Χρήση 1/1-31/12/2013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρήση 1/1-31/12/2012 Πρόβλεψη έκπτωσης απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ Προβλέψεις clawback & rebate Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Ζημιά από απομείωση επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις Ζημιά από απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις Ζημιές από απομείωση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού Ζημιές από απομείωση υπεραξίας και στοιχείων ενεργητικού Ζημιά απομείωσης (αποτίμησης) αξίας ακινήτων Απομείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις Σύνολο Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, οι ζημιές προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας, μη λαμβάνοντας υπόψη τα μη επαναλαμβανόμενα (non recurring) έξοδα, θα ανέρχονταν σε (2.357) (2012: (1.825)) και (3.294) (2012: (1.116)) αντίστοιχα ενώ τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων θα ανέρχονταν σε (2012: ) και (365) (2012: (5.119)) αντίστοιχα. Εφαρμογή διατάξεων Clawback και Rebate επί των απαιτήσεων του ΕΟΠΥΥ Στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής σταθερότητας, αιφνιδιαστικά και μονομερώς, την 23/7/2013 ψηφίστηκε ο Ν. 4172/2013 στο άρθρο 100 του οποίου, σε συνδυασμό με τις υπ αριθμ. Υ9/ΟΙΚ / (ΦΕΚ Β 2045/ ) και Υ9/ΟΙΚ (ΦΕΚ Β 2511/ ) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται ότι: α) Η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλεια και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας, δε μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του. Για το υπερβάλλον ποσό τίθεται σε εφαρμογή αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (Clawback) από τους ιδιώτες παρόχους, υπολογιζόμενο σε εξαμηνιαία βάση ως διαφορά μεταξύ της προϋπολογισμένης και της πραγματικής δαπάνης. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ καθορίστηκε ότι δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των 520 εκ. για νοσήλια (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το ποσό των 370 εκ.. β) Περαιτέρω καθορίζεται και επιπλέον κλιμακούμενο ποσοστό επιστροφής (Rebate), επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους. Ως βάση υπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη το ύψος της μηνιαίας υποβολής δαπανών των παρόχων. Οι ως άνω ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ με αναδρομική εφαρμογή, από την 1/1/2013, καθιστώντας την δυνατότητα της διοικητικής και οικονομικής προσαρμογής των παρόχων παντελώς αδύνατη. Οι κλινικές του Ομίλου, οι λοιπές κλινικές του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), καθώς και άλλες ιδιωτικές κλινικές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας, συνολικά είκοσι (20) νομικά πρόσωπα, έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για

10 την ακύρωση των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω προσφυγές είχαν κατατεθεί την 27/9/2013 (αναφερόμενη στο clawback) και 8/11/2013 (αναφερόμενη στο rebate) αντίστοιχα. Η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως είχε ορισθεί αρχικά την 26/11/2013 και έπειτα από αναβολή που ζήτησε ο ΕΟΠΥΥ εκδικάστηκαν την 17/12/2013 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης του ΣτΕ. Για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης θα παραθέσουμε κατωτέρω σε συνοπτική μορφή τους λόγους ακύρωσης των αποφάσεων του ΕΟΠΥΥ για Rebate και Clawback, έτσι όπως παρουσιάζονται στις υποβληθείσες αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ: Λόγοι Ακύρωσης Rebate και Clawback 1. Κανονιστική Πράξη αόριστη, εκδοθείσα κατά παράβαση του Συντάγματος και καθ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης. 2. Δυσανάλογη επέμβαση στο δικαίωμα οικονομικής ελευθερίας παραβίαση του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας και της αρχής της αναλογικότητας. 3. Αντίθεση του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 στο άρθρο 17 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. 4. Παραβίαση της αρχής της ισότητας. 5. Παραβίαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου. 6. Ο αληθής χαρακτήρας του μέτρου είναι φορολογικός παραβιάζοντας τα άρθρα 4 (παρ. 5) και 78 του Συντάγματος. Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη: α) την βασιμότητα των νομικών επιχειρημάτων των κατατεθειμένων αιτήσεων ακύρωσης που καθιστούν το ενδεχόμενο πιθανής εκροής αμφίβολο, β) την ασάφεια και αδυναμία προσδιορισμού των παραμέτρων υπολογισμού όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και γ) τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών δεν είχε σχηματίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2013. Εντός της τρέχουσας χρήσης, και συγκεκριμένα την 21/2/2014 και την 14/3/2014, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε δυο (2) αποφάσεις βάσει των οποίων αναστέλλει την διαδικασία εκτέλεσης, τόσο της ειδοποίησης για το Clawback όσο και του Rebate, κατά ποσοστά που υπερβαίνουν το 51% περίπου των ποσών που αναφέρονται στα ειδοποιητήρια του ΕΟΠΥΥ για το 1ο εξάμηνο της χρήσης Λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω αποφάσεις και στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση προχώρησε στην αναγνώριση μέρους μόνο των σχετικών δουλευμένων εσόδων (πωλήσεων) που επηρεάζονται από τις κείμενες διατάξεις στις συνημμένες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των παρόχων και των αρμόδιων υπουργείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Βάσει αυτών των συζητήσεων καθώς και των δεσμεύσεων των αρμοδίων υπουργών η Διοίκηση βασίμως αναμένει εντός της τρέχουσας χρήσης την ενδεχόμενη αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων η οποία δύναται να επιφέρει θετική διαφοροποίηση των σχετικών επηρεαζόμενων κονδυλίων των συνημμένων οικονομικών αποτελεσμάτων. Στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, οι συνολικά διενεργηθείσες προβλέψεις ανήλθαν σε και 0 σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αντίστοιχα. Στον κάτωθι πίνακα εμφανίζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη όπως αυτά θα διαμορφώνονταν χωρίς την επίδραση των προβλέψεων για Clawback και Rebate. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 10

11 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Δημοσιευμένα κονδύλια την Ο ΟΜΙΛΟΣ Κονδύλια την χωρίς την επίδραση Clawback & Rebate Μικτό κέρδος Λειτουργικά αποτελέσματα (28.360) Αποτελέσματα προ φόρων (60.162) (19.350) Αποτελέσματα μετά φόρων (56.859) (26.659) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (92.785) (62.584) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (7.634) Συντελεστής μόχλευσης Ο συντελεστής μόχλευσης του Ομίλου παρουσίασε επιδείνωση κατά την 31/12/2013 σε σχέση με τη λήξη της προηγούμενης χρήσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται τα βραχυπρόθεσμα, τα μακροπρόθεσμα και τα πληρωτέα στην επόμενη χρήση δάνεια, όπως αυτά εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης πλέον του καθαρού χρέους. Πιο συγκεκριμένα: Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/ /12/2012 Σύνολο δανείων (Σημείωση 37) Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα (Σημείωση 32) (10.985) (8.627) Καθαρό χρέος Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (92.785) (30.580) Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου Συντελεστής μόχλευσης 127,31% 107,49% Η επιδείνωση του εν λόγω δείκτη οφείλεται κατά κύριο λόγο: στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου κατά (62.205), μείωση η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πραγματοποίηση ζημιογόνων συνολικών συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων μετά από φόρους συνολικού ποσού ( ). Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε και ανωτέρω τα μετά φόρων αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν σημαντικά από έκτακτα έξοδα συνολικού ύψους (εκ των οποίων οφείλεται αποκλειστικά στην επίδραση της αναγνώρισης των ποσών επιστροφής Rebate και Clawback). Σημειώνεται ότι ο Όμιλος παρακολουθεί τον ανωτέρω συντελεστή καθώς συνδέεται με την αναπροσαρμογή του περιθωρίου επιτοκίου (spread) των υπογεγραμμένων δανειακών συμβάσεων. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 11

12 Λοιποί χρηματοοικονομικοί δείκτες Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται για τον Όμιλο οι βασικότεροι αριθμοδείκτες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 2013 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ = ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ = = 5,57% ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Ο. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = = -2,50 (61.682) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ = ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ = = 0, ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ = ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΡΓΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = = 0, ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ = ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ = = -0, ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 2012 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ = ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ = = 27,60% ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Ο. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = = -143,44 (1.523) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ = ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ = = 0, ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ = ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΡΓΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = = 0, ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ = ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (30.580) = = -0, Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,50 (ποσό σε ) και διαιρείται σε άυλες κοινές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη (ποσό σε ). Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκεκριμένα στην κατηγορία Επιτήρησης. Η ως άνω διάρθρωση του μετοχικού Κεφαλαίου διαμορφώθηκε κατόπιν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, την 29/6/2012, στο πλαίσιο άρσης των προϋποθέσεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 όπου αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των , με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από (ποσό σε ευρώ) 1,22 σε 0,30, με σκοπό τον ισόποσο συμψηφισμό ζημιών. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε με την αριθ. Κ2-4899/ απόφαση του Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Κατόπιν απόφασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην συνεδρίαση του της 5 ης Απριλίου 2012 οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν από 10 ης Απριλίου 2012 στην κατηγορία της Επιτήρησης βάσει των διατάξεων του Άρθρου Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόμενη χρήση και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Μεταβολές στον τραπεζικό δανεισμό Η μητρική Εταιρεία την 07/08/2013 προέβη σε αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής των δύο μακροπροθέσμων και των δύο βραχυπροθέσμων δανείων που έχει συνάψει με την Τράπεζα Πειραιώς. Στα πλαίσια αυτής της αναδιάρθρωσης κεφαλαιοποιούνται οι τόκοι των Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 12

13 μακροπροθέσμων δανείων έως 31/12/2013 ύψους 37 ενώ το σύνολο του κεφαλαίου και κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι συνολικού ύψους τόκοι ορίστηκε να αποπληρωθούν στο σύνολό τους σε μία τοκοχρεωλυτική δόση η οποία θα είναι καταβλητέα την 30/06/2014. Για την ίδια ημερομηνία παρατείνεται η αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων δανείων ύψους Η μητρική Εταιρεία την 07/11/2013 προέβη σε αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής του από 30/1/2008 ομολογιακού δανείου ποσού , που έχει συνάψει με την Τράπεζα Πειραιώς. Στα πλαίσια αυτής της αναδιάρθρωσης κεφαλαιοποιήθηκαν τόκοι ύψους ενώ ανεστάλη η καταβολή τόκων περιόδου από 07/11/2013 έως 07/05/2014 με σκοπό την κεφαλαιοποίησή τους. Περαιτέρω, το αρχικό κεφάλαιο και οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι ορίστηκε να αποπληρωθούν στο σύνολό τους σε μία τοκοχρεωλυτική δόση η οποία θα είναι καταβλητέα την 31/12/2015. Απομείωση αξίας επενδύσεων και υπεραξίας Απομείωση της υπεραξίας Η Διοίκηση του Ομίλου κατά την 31/12/2013, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς καθώς και το αναθεωρημένο πενταετές επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου, διενήργησε έλεγχο απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία (σε ενοποιημένο επίπεδο) λειτουργικών μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών πλέον της επιμερισμένης σε αυτά υπεραξίας. Με βάση τον εν λόγω έλεγχο προέκυψε ότι το ανακτήσιμο ποσό των ως άνω περιουσιακών στοιχείων υπολειπόταν της αντίστοιχης αξίας χρήσης (value in use) αυτών, κατά περίπτωση, με συνέπεια την απομείωση στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας κατά (2012: ) και 0 (2012: 0) αντίστοιχα (βλ. σχετικά Σημείωση 22). Απομείωση και αναστροφή απομείωσης της αξίας των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες Η Διοίκηση του Ομίλου διενήργησε έλεγχο απομείωσης της αξίας των συμμετοχών της σε θυγατρικές εταιρείες, βάσει του αναθεωρημένου επιχειρηματικού πλάνου του Ομίλου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια του ελέγχου απομείωσης της υπεραξίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η ζημιά απομείωσης που αναγνωρίστηκε, ποσού (2012: 566) για θυγατρικές εταιρείες στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, αφορά την απομείωση του ποσού της λογιστικής αξίας, το οποίο υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό των εν λόγω εταιρειών και επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων και συγκεκριμένα το κονδύλι Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων (βλ. σχετικά Σημείωση 17). Οι προαναφερόμενες ζημίες δεν επέφεραν επίδραση στα αντίστοιχα κονδύλια της ενοποιημένης κατάστασης συνολικών εσόδων. Απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού Επιπλέον, η Διοίκηση του Ομίλου διενήργησε αποτίμηση των μη εισηγμένων επενδύσεων οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού καθώς, λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών και εν γένει της ελληνικής οικονομίας, συνέτρεχαν οι σχετικές ενδείξεις. Από τον εν λόγω έλεγχο προέκυψε απομείωση της αξίας των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, ποσού 59 (2012: 488) και 0 (2012: 0) στον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Σημείωση 25. Επιπλέον, εντός της χρήσης η αξία της επένδυσης στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. υποτιμήθηκε κατά 213 και η επίδραση καταχωρήθηκε απευθείας στην ενοποιημένη καθαρή θέση. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 13

14 Αποτίμηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας σε εύλογες αξίες Η Διοίκηση του Ομίλου, εντός των πλαισίων των υιοθετημένων λογιστικών πολιτικών, ανέθεσε σε αναγνωρισμένους ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων την αποτίμησηεπανεκτίμηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας του Ομίλου κατά την 31/12/2013 στην εύλογη αξία αυτής. Μετά την εν λόγω αποτίμηση το λογιστικό υπόλοιπο των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου μειώθηκε κατά (2012: ). Η υποαξία των ενσώματων παγίων που προέκυψε, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των λοιπών συνολικών εσόδων και ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου κατά το ποσό των (2012: (10.481)) μετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για τον Όμιλο ποσού 484 (2012: 3.620). Επιπλέον, κατά την αποτίμηση των ιδιόκτητων ακινήτων του Ομίλου προέκυψε υποαξία ποσού (2012: (11.555)), η οποία αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο κονδύλι "Λοιπά λειτουργικά έξοδα" με συνέπεια τη μείωση των αποτελεσμάτων μετά φόρων του Ομίλου κατά το ποσό των (2012: (9.244)), μετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για τον Όμιλο και την Εταιρεία ποσού 864 (2012: 2.311). Μεταβολές στη δομή του Ομίλου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης Εντός της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές όσον αφορά στη δομή του Ομίλου. Στη σημείωση 3 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εμφανίζονται αναλυτικά οι μεταβολές του κόστους κτήσεων καθώς και των ποσοστών συμμετοχής που πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσης. Ολοκλήρωση προσωρινού φορολογικού ελέγχου Την 16/7/2013 επιδόθηκε στη θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. έκθεση προσωρινού ελέγχου παρακρατούμενων φόρων και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για τις διαχειριστικές περιόδους 1/1-31/12/2012 και 1/1-31/3/2013. Βάσει του εν λόγω ελέγχου βεβαιώθηκαν φόροι, πρόσθετοι φόροι και λοιπά συμβεβαιούμενα ποσά συνολικού ποσού Από το εν λόγω ποσό αφορά προσαυξήσεις φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες καλύπτονταν ισόποσα με σχηματισμένες προβλέψεις που είχαν διενεργηθεί έως την λήξη της προηγούμενης χρήσης. Να σημειωθεί ότι μέρος της ανωτέρω υποχρέωσης, ύψους 2.560, συμψηφίστηκε με απαιτήσεις της θυγατρικής εταιρείας από παρακρατούμενους φόρους ενώ το υπόλοιπο διακανονίστηκε και αποπληρώθηκε εντός της κλειόμενης χρήσης. Επιπλέον, για την περίοδο 1/4 31/10/2013 βρίσκεται σε εξέλιξη προσωρινός φορολογικός έλεγχος παρακρατούμενων φόρων και Φ.Π.Α. της αντίστοιχης περιόδου. Έως την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων ο εν λόγω έλεγχος δεν είχε ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις οι οποίοι να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις πέραν της ήδη σχηματισμένης κατά την 31/12/2013 πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Τελεσιδικία προσφυγής θυγατρικής εταιρείας για καταλογισμό φορολογικών επιβαρύνσεων Κατά της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου SONAK Α.Ε.Β.Ε. είχαν καταλογισθεί κατά τη χρήση 2006 φορολογικές επιβαρύνσεις φόρου προστιθέμενης αξίας συνολικού ποσού από το Δ.Ε.Κ. Αθηνών. Κατά των σχετικών πράξεων προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας η θυγατρική εταιρεία είχε ασκήσει προσφυγές των οποίων η εκδίκαση εκκρεμούσε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Ακολούθως, η θυγατρική εταιρεία προσέφυγε για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών στην επιτροπή του άρθρου 70Α Ν.2238/94, η οποία εντός του Ιουνίου της κλειόμενης χρήσης, επελήφθη των σχετικών Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 14

15 αιτήσεων-προσφυγών και καθόρισε το ύψος των συνολικά οφειλόμενων εκ μέρους της θυγατρικής εταιρείας στο ποσό των Το εν λόγω ποσό επιβάρυνε τα αποτελέσματα του Ομίλου για την κλειόμενη χρήση. Από το ποσό αυτό έχει ήδη καταβληθεί ποσό 201.Το εναπομένον ποσό 805 βεβαιώθηκε και θα εξοφληθεί σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Γ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων Rebate και Clawback Σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/ ) άρθρο 100, ο οποίος είχε αναδρομική ισχύ από 01/01/2013, προβλέπονται: (α) επιστροφή στον ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους παρόχους, με την μορφή αυτόματων επιστροφών (Clawback), του υπερβάλλοντος ποσού, σε περίπτωση υπέρβασης των εγκεκριμένων πιστώσεων του προυπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και (β) καθιέρωση κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (Rebate). Για τα ανωτέρω έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από το Υπουργείο Υγείας καθώς και από τον ΕΟΠΥΥ. Η θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ έχει ασκήσει δύο αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ έχει επίσης ασκήσει δύο προσφυγές και δύο αιτήσεις αναστολής κατά των ατομικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Εντός της τρέχουσας χρήσης, με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έχει ανασταλεί η ισχύς των εν λόγω πράξεων του ΕΟΠΥΥ. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 15

16 Δ. Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου για το 2014 Ο Όμιλος ΑΧΟΝ δραστηριοποιείται με σημαντικά ποσοστά συμμετοχής σε τρεις τομείς: τον τομέα υγείας που εκπροσωπείται από τον όμιλο EUROMEDICA, τον τομέα πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών που εκπροσωπείται κυρίως από την SONAK Α.Ε.Β.Ε. και τον τομέα χρηματιστηριακών συναλλαγών που εκπροσωπείται από την AΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Συνεπώς, οι προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου AXON βρίσκονται σε συνάρτηση με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των τομέων αυτών. Η Διοίκηση, παρά τις αντίξοες τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και σε συνεργασία με τις διοικήσεις των θυγατρικών εταιρειών της εξετάζει και αξιοποιεί πολιτικές που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και θα επιφέρουν ξανά την επιθυμητή οργανική κερδοφορία. Τα σημαντικότερα άμεσα υλοποιήσιμα σχέδια της Διοίκησης σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου για την νέα οικονομική χρήση παρατίθενται ως κάτωθι: Προοπτικές του Τομέα υγείας Η Ελληνική Οικονομία διανύει το έκτο συνεχόμενο έτος επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομικής της δραστηριότητας με παράλληλη σημαντική μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και σημαντική αύξηση της ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτού του εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση του Ομίλου προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή λαμβάνοντας αποφάσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού του δανεισμού. Σχετικά με την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, η Διοίκηση του Ομίλου και η Διοίκηση της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ., ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με τα βασικά συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, που θα οδηγήσει κυρίως στην σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με τον εμπορικό κύκλο του κλάδου υγείας καθώς και στην ανακατάταξη σημαντικού τμήματος αυτών ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ήδη έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις στα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού μέσα από σχετικά επιχειρηματικά σχέδια της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. και του Ομίλου αυτής. Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. και του Ομίλου αυτής, ενδέχεται να βελτιωθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και να μεταβληθούν οι σχετικές αναγκαίες εμπράγματες εξασφαλίσεις. Έτερος βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η διεκδίκηση και εξάντληση όλων των νόμιμων δυνατοτήτων για την είσπραξη των απαιτήσεων του Ομίλου από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία. Σημειώνεται ότι εντός της χρήσης, οι δεσμεύσεις των αρμοδίων φορέων καθώς και του ίδιου του πρωθυπουργού για πλήρη εξόφληση των παλαιών οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ δεν τηρήθηκε ενώ παρουσιάστηκαν και πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στο μέρος αυτών που αποπληρώθηκαν. Επιπλέον, στην προσπάθεια της μονομερούς εφαρμογής των διατάξεων για τα ποσά επιστροφής Clawback και Rebate ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει εξοφλήσει τρέχουσες υποχρεώσεις του προς τη θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. και τον Όμιλο αυτής για το δεύτερο εξάμηνο της κλειόμενης χρήσης. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 16

17 Επιπλέον, εντός της κλειόμενης χρήσης οι Διοικήσεις του Ομίλου και της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. βρίσκονταν σε συζητήσεις με στρατηγικό επενδυτή, χωρίς να ωστόσο να καρποφορήσει η τελική συμφωνία. Ο βασικότερος λόγος που οδήγησε στην μη τελεσφόρηση των εν λόγω συζητήσεων ήταν η μονομερής αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στον τομέα υγείας και ιδιαίτερα η ψήφιση μέτρων όπως οι διατάξεις περί Clawback και Rebate, οι οποίες λειτούργησαν αποτρεπτικά για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή. Ωστόσο, η Διοίκηση της προαναφερόμενης θυγατρικής εταιρείας συνεχίζει τις προσπάθειες εξεύρεσης νέων πηγών κεφαλαίου, πατά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν. Τα σημαντικότερα, άμεσα υλοποιήσιμα, σχέδια της Διοίκησης σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου για τον κλάδο υγείας για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2014 έχουν ως ακολούθως: Αποτελεσματική διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης επαναδιαπραγμάτευσης των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές. Περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους του Ομίλου και κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων με σκοπό τον περιορισμό των μη παραγωγικών δαπανών. Συνέχιση των απαιτούμενων εργασιών έναρξης λειτουργίας της γενικής κλινικής της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ με σκοπό την επίσπευση της έναρξη λειτουργίας της. Συνέχιση των εργασιών κατασκευής του κέντρου αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας από τη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., δυναμικότητας έως 60 κλινών, στην περιοχή της Αττικής. Σημειώνεται ότι η θυγατρική εταιρεία έχει διασφαλίσει τις απαιτούμενες πηγές χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου. Εντατικοποίηση των εργασιών για την ολοκλήρωση του κέντρου αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας από τη συγγενή εταιρεία με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δυναμικότητας έως 80 κλινών, στην περιοχή της Καβάλας. Εντός της προηγούμενης χρήσης η εν λόγω εταιρεία προέβη στη σύναψη τριών (3) δανειακών συμβάσεων, συνολικού ποσού 3.100, με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (νυν ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ), διάρκειας αποπληρωμής δεκαπέντε (15) ετών. Σκοπός των δανείων είναι η χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου καθώς και η κάλυψη μονιμότερων αναγκών χρηματοδότησης. Επιπλέον, εντός του Δεκεμβρίου 2012 εισέπραξε προκαταβολή της επιχορήγησης του αναπτυξιακού Ν. 3299/2004, ποσού 1.765, στον οποίο είχε υπαχθεί έπειτα από αίτηση που είχε υποβάλει κατά το Σημειώνεται ότι η συνολική δαπάνη, ύψους 8.034, επιχορηγήθηκε κατά 55,00%, ήτοι 4.419, βάσει της από 7/9/2011 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την είσπραξη της εν λόγω προκαταβολής η θυγατρική εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή συνολικού ύψους Επίσης η Διοίκηση του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που δημιουργεί η παρατεταμένη ύφεση σε συνδυασμό με τις αποφάσεις περί Clawback και Rebate, έχει επανασχεδιάσει την επιχειρηματική ατζέντα με την συνειδητοποιημένη στροφή σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη του ιατρικού χώρου του εξωτερικού που στόχο έχουν την επέκταση του Ομίλου στις αγορές της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Νιγηρίας, του Ομάν, του Ιράκ και της Λιβύης, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας όσο και μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικούς ή Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 17

18 δημόσιους φορείς των συγκεκριμένων χωρών. Ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες για διασύνδεση των επιτυχημένων μονάδων του Ομίλου στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών (ιατρικός τουρισμός), στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε ξένους υπηκόους. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με χώρες του εξωτερικού, οι οποίες κατά την εκτίμηση της Διοίκησης θα συνεισφέρουν κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης επιπλέον έσοδο ύψους 23,0 εκ. περίπου. Η εν λόγω θετική επίδραση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα της τρέχουσας χρήσης. Η Διοίκηση του Ομίλου, αναγνωρίζοντας το δύσκολο και ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις προσπαθώντας να προσαρμόζει και να αναθεωρεί την επιχειρηματική του πολιτική στα υπό εξέλιξη δεδομένα. Προοπτικές του Τομέα χρηματιστηριακών συναλλαγών Ο Τομέας των χρηματιστηριακών συναλλαγών του Ομίλου, που εκπροσωπείται από την θυγατρική εταιρεία ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, επηρεάστηκε κατά την κλειόμενη χρήση από τις κάτωθι εξελίξεις: 1. Η ελληνική οικονομία σημείωσε για μια ακόμα χρονιά ύφεση απόρροια της σημαντικής συρρίκνωσης στα αποτελέσματα των εταιριών της υψηλής ανεργίας και της υψηλής φορολόγησης. Η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε στο πρώτο τρίμηνο του έτους σημαντική υποχώρηση έως τις 800 μονάδες με την αξία συναλλαγών να υποχωρεί σημαντικά. Με αφορμή τις αυξήσεις κεφαλαίων των τραπεζών υπήρξε σημαντική ανάκαμψη την οποία όμως ακολούθησε βίαιη πτώση των τιμών η οποία οδήγησε τον ΓΔ εκ νέου κάτω από την περιοχή των 800 μονάδων με τις τραπεζικές μετοχές να υποχωρούν σημαντικά. Η νέα αυτή υπαναχώρηση σε συνδυασμό με την αύξηση στην μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους υπήρξε σταδιακή ανάκαμψη εξαιτίας της βελτίωσης των μακροοικονομικών στοιχείων της Ελλάδας οπότε και ο ΓΔ οδηγήθηκε πάνω από την περιοχή των 1100 μονάδων. 2. Το επενδυτικό περιβάλλον που επικρατούσε στην Ελλάδα οδήγησε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του τμήματος διεθνών αγορών με περισσότερα προϊόντα. Στο γεγονός αυτό βοήθησε και η ανάγκη των επενδυτών να προσπαθήσουν να αντισταθμίσουν το χαρτοφυλάκιο τους από την έκθεση τους στην ελληνική αγορά. Έτσι προσφέρθηκαν στους επενδυτές ομολογιακά προϊόντα χωρών του εξωτερικού με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και υψηλή μερισματική απόδοση (κουπόνια). Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα να επενδύσουν σε αγορές του εξωτερικού είτε σε νομίσματα είτε σε εμπορεύματα είτε ακόμα σε μετοχές και δείκτες. Σημαντική υπήρξε η συνεισφορά στα έσοδα από τη δραστηριοποίηση της θυγατρικής εταιρείας και την παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου από τα αντίστοιχα τμήματα, δραστηριότητες τις οποίες η θυγατρική εξακολουθεί και αναπτύσσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Η θυγατρική ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ βελτίωσε το 2013 την ποιότητα του δυναμικού της και την ποιότητα των υψηλών υπηρεσιών της, παρέχοντας μεγαλύτερο σύνολο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η διοίκηση της θυγατρικής αναμένει το 2014 να είναι μια χρονιά όπου θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στα μακροοικονομικά μεγέθη της Ελλάδας. Αναμένεται το πραγματικό ελληνικό ΑΕΠ να αυξηθεί από τα περίπου 162 δισ. ευρώ το 2013 στα 174 δισ. στα μέσα του 2015, να δημιουργηθούν περίπου νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα τρία χρόνια και να μειωθεί Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 18

19 το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 3 δισ. ευρώ, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά το ελληνικό δημόσιο χρέος. Το χρηματιστήριο ως προεξοφλητικός μηχανισμός αναμένεται τα επόμενα τρίμηνα να κινηθεί ανοδικά πιστοποιώντας την βελτιωμένη εικόνα της αγοράς. Οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης στην πραγματική οικονομία καθώς και οι τίτλοι των τραπεζικών μετοχών αναμένεται ότι θα ενισχυθούν αυξάνοντας έτσι τον πλούτο των υφιστάμενων χαρτοφυλακίων της εταιρίας ενώ παράλληλα αναμένεται νέα εισροή κεφαλαίων στο ελληνικό χρηματιστήριο από τους παλαιούς αλλά και από νέους επενδυτές. Ως εκ τούτου αναμένεται μείωση της μεταβλητότητας με διαρκή θετική κίνηση των τιμών των μετοχών οπότε και θα υπάρξει αύξηση στην συναλλακτική δραστηριότητα και άρα βελτίωση των εσόδων της εταιρείας. Η ΑΧΟΝ ΑΧΕΠΕΥ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της αλλά και την ικανοποίηση των μετόχων. Η συνεργασία της θυγατρικής εταιρείας με τους πιο καταξιωμένους brokers σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σε ισχύ αφού έχει σε χρήση τις κορυφαίες πλατφόρμες συναλλαγών και συνεργατών σε Μετοχές, ETFs, Ομόλογα, Παράγωγα και FOREX με συνεργάτες όπως τους Interactive Brokers την Saxo Bank την Bloomberg, Barclays, G-Trade, KBC, Bank of NY, ενώ στα άμεσα πλάνα της διοίκησης είναι να συνάψει νέες συνεργασίες με ακόμη πιο ισχυρούς οίκους τους εξωτερικού όπως η Credit Suisse στην Ελβετία και η Rothschild στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έντονη δραστηριοποίηση της ελληνικής αγοράς σε συνδυασμό με την δραστηριοποίηση της εταιρίας σε άλλους τόπους επένδυσης εκτός Ελλάδος σε πολλά διαφορετικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές, αποτελούν τους σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της θυγατρικής εταιρείας. Εκτίμηση της διοίκησης της θυγατρικής είναι πως το έτος 2014 θα υπάρξει σημαντική αύξηση των εσόδων συμβάλλοντας στην βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών. Προοπτικές του τομέα πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών Η θυγατρική εταιρεία SONAK AEBE διένυσε ήδη την 25η εταιρική χρήση με δραστηριότητα στον χώρο των ηλεκτρονικών προγραμμάτων και της πληροφορικής. Οι κύριοι πελάτες της εταιρείας είναι το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και μεγάλοι Οίκοι του Εξωτερικού όπως είναι η γερμανική Εταιρεία KRAUSS- MAFFEI WEGMANN Gmbh & Co.Kg. η αμερικάνικη Εταιρεία RAYTHEON SYSTEMS COMPANY, η σουηδική Εταιρεία SAAB MICROWAVE SYSTEMS AB, η αγγλική Εταιρεία VOSPER SHIPBUILDING INTERNATIONAL LTD και άλλες Εταιρείες του Εξωτερικού. Το ανεκτέλεστο έργο των Συμβάσεων που έχει υπογράψει η SONAK AEBE έως 31/12/2013 με τους πελάτες της ανέρχεται στο ποσό περίπου των εκ. και το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα 2 έως 3 έτη με αποτέλεσμα τη διατήρηση του ήδη αυξημένου κύκλου εργασιών της πλέον πρόσφατης διετίας καθώς και της κερδοφορίας της στα επόμενα έτη. Παράλληλα η Διοίκηση της θυγατρικής προσβλέποντας στην ισχυροποίηση της εταιρείας στην Αγορά έχει προσανατολιστεί στην διασπορά του πελατολογίου της και στην διεύρυνση του πελατολογίου της και σε άλλες εταιρείες του Εξωτερικού. Με βάση τα ανωτέρω η Διοίκηση της θυγατρικής εκτιμά ότι η οργανική κερδοφορία της θα βαίνει βελτιούμενη ανακτώντας τα αρνητικά ίδια κεφάλαιά της και για τις προσεχείς χρήσεις η εταιρεία θα διευρύνει τις δραστηριότητές της και θα επιτύχει υψηλά επίπεδα πωλήσεων και οργανικής κερδοφορίας. Περαιτέρω, αναφορικά με την υπόθεση προσφυγής της θυγατρικής σε διαιτησία ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου για σύμβαση έργου που είχε υπογράψει με το ΥΠ.ΕΘ.Α, την 19/10/2001, η εταιρεία δικαιώθηκε με την από 26/10/2012 απόφαση του Διαιτητικού Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 19

20 Δικαστηρίου. Από την τελεσιδικία της προαναφερόμενης υπόθεσης προέκυψε κέρδος για τη θυγατρική εταιρεία SONAK ΑΕΒΕ συνολικού ποσού ( ως συνολικό επιδικασθέν ποσό πλέον των καθαρών σχετικών περιουσιακών στοιχείων με την εν λόγω σύμβαση προς εκκαθάριση) το οποίο αναγνωρίσθηκε στη κατάσταση συνολικών εσόδων της προηγούμενης χρήσης στα κονδύλια «Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως» κατά ποσό και «Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό)» κατά ποσό Ακολούθως το Δημόσιο σε εκτέλεση της ως άνω Διαιτητικής απόφασης επέστρεψε τις δύο από τις τρεις εγγυητικές επιστολές (προκαταβολής) στην Τράπεζα ALPHA BANK, παρακράτησε την μια εξ αυτών (καλής εκτέλεσης) και εξακολουθεί να εκκρεμεί η προς τη SONAK AEBE καταβολή του πέραν των ανωτέρω εγγυητικών επιδικασθέντος ποσού. Η Διοίκηση της θυγατρικής παρά την θετική έκβαση της υπόθεσης, έχει ήδη γνωστοποιήσει γραπτώς προς το ΥΠ.ΕΘ.Α. την πρόθεσή της για επαναδιαπραγμάτευση συνέχισης της Σύμβασης που είναι ο μόνος τρόπος για να παραλάβει το ΓΕΣ σημαντικά επιχειρησιακά συστήματα και να ελαχιστοποιηθεί η ζημία τόσο του Δημοσίου όσο και της θυγατρικής εταιρείας. Ε. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τιμής χρεογράφων και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Ομίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει γραπτώς αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παράγωγων και μη χρηματοοικονομικών εργαλείων και επενδύσεις υπερβάλλουσας ρευστότητας. Κίνδυνος αγοράς Οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα και με τις προβλέψεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να συνεχίσουν τις σταθεροποιητικές τους τάσεις εντός της τρέχουσας χρήσης. Στα πλαίσια εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής σταθερότητας και με στόχο την τήρηση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος για το 2013 δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 520 εκ. για νοσηλεία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το ποσό των 370 εκ., την 23/7/2013 ψηφίστηκε ο Ν. 4172/2013 στο άρθρο 100 του οποίου καθορίζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής. Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2013 και διάρκεια έως 31/12/2015. Η Διοίκηση του Ομίλου και αυτή της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ., σε συνεργασία με λοιπές εταιρείες του κλάδου, έχει ήδη προσβάλλει τις διατάξεις της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του ανωτέρω Νόμου, με υποβολή αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η αίτηση, βάσει εκτιμήσεων νομικών, αναμένεται να έχει θετική έκβαση καθώς πολλές από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος και παραβιάζουν βασικές αρχές της οικονομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου, όπως αναφέραμε ανωτέρω. Το αποτέλεσμα της αίτησης ακύρωσης εναντίον της Υπουργικής Απόφασης, αναμένεται να εκδοθεί έως την λήξη της τρέχουσας χρήσης. Επιπλέον, εντός της τρέχουσας χρήσης, και συγκεκριμένα την 21/2/2014, το Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 20

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΗοΙdings σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗοΙdings. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΗοΙdings. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΗοΙdings ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2013 A Εταιρική χρήση από 1 η Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα