15SYMV

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15SYMV"

Transcript

1 15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς Α Θ Η Ν Α Τηλ. : , Pol : , Fax : Α. Φ. Μ. : Δ. Ο. Υ. : Ι Β Α Θ Η Ν Ω Ν «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8036 / 1 / 3 θ ΠΟΣΟ : ,00 ΕΙΔΟΣ : Ανταλλακτικά οχημάτων ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΔΙΟΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Στην Αθήνα, σήμερα την 31 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, στα γραφεία της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής, Λ. Αλεξάνδρας 173, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον Ταξίαρχο Βασίλειο ΑΘ.ΤΖΙΓΚΟ, Διευθυντή της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Αγοραστής» και β) Η εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΟΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. : ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, που εδρεύει στην οδό Αγ. Γλυκερίας 52, Γαλάτσι, Τ.Κ. : , Τηλ. : , Fax: νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΝΙΚΟΛΑΟΥ Διονύσιο του Φωτίου και της Κατίνας Α.Δ.Τ. : ΑΒ εκδ. 15/09/2006 από το Τ.Α. ΚΥΨΕΛΗΣ και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου,που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Προμηθευτής», κατόπιν της υπ αριθ / 1 / 15 / 1395 από Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α. / Κ.Ο.Τ.Π. / Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 3 ο ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 1. Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο «Προμηθευτή», την προμήθεια των ανταλλακτικών που απαιτούνται, για να καταστούν εύχρηστα και λειτουργικά 52 υπηρεσιακών ΜΟΤ/ΤΩΝ μάρκας KAWASAKI της Υπηρεσίας μας ο οποίος αναλαμβάνει αυτή, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Το είδος των προμηθειών και η τιμή αυτών ορίζεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης. 2. Τα είδη συντήρησης-επισκευής στα υπηρεσιακά οχήματα να πταγματοποιούνται πάντα εντός των οικονομικών ορίων της παρούσας σύμβασης-τόσο κατά την προγραμματισμένη συντήρηση τους (όποτε αυτό απαιτηθεί) και σε ποσότητες ανάλογες με αυτές που ορίζει το πρόγραμμα συντήρησης επισκευής έκαστου κατασκευαστή, όσο και κατά τις έκτακτες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζονται βλάβες- φθορές, οι οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν,προκαλούν όμως την ακινητοποίηση των οχημάτων ως συνέπεια την επιβάρυνση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας μας. 3.Το έργο δεσμεύεται να παραδώσει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτάσσουν παράταση της υφιστάμενης σύμβασης, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί εντός της εγκεκριμένης πίστωσης. 4. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές έως την και δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία, εντός του συμφωνηθέντος ποσού και σύμφωνα με τον κατάλογο προσφερομένων τιμών που έγινε αποδεκτός και εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 5. Τα προς προμήθεια είδη να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή έκαστου οχήματος, να είναι άριστης ποιότητας, καινούργια και γνήσια αντιπροσωπείας ή εφάμιλλης ποιότητας με πιστοποίηση I.S.O., CE. 6. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 43_110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και Κ.Α.Ε Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. σε ποσοστό 5,54% ( Μ.Τ.Σ. 2,72%, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Τ.Π.Α.Σ. 2,72% ) της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%, 2% επι των κρατήσεων (του 6,4% ), 3% επί των κρατήσεων ( του 0,10% ) για τέλη χαρτοσήμου και 20% επ αυτών (2% & 3% ) υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και φορολογία 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, όταν η καθαρή αξία κατά συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ. 8. Ο προμηθευτής βαρύνεται με την χαρτοσήμανση της σύμβασης.

2 9. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 10. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Περί Δημοσίου Λογιστικού Α 247) και του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Α -150) SYMV Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει ΣΥΝΟΛΙΚΑ, αφού προσκομισθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες να αναγράφουν «για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο»). Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την Διαχείριση Χρηματικού της Υπηρεσίας μας. 12.Συμφωνείτε ρητά ότι η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του ν. 4152/2013. Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, το ένα κατατέθηκε στην Δ.Α.Δ.Α., το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του νόμιμου εκπροσώπου του, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του και το τρίτο επισυνάπτεται στην δαπάνη που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη. Προς πίστωση συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: ΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ο- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ. ΤΖΙΓΚΟΣ Ταξίαρχος Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΔΙΟΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & SERVICE ΜΟΤ/ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 52-ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΗΛ FAX Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΔΙΟΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3 15SYMV Γαλάτσι, 29/1/2015 Προς : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα : Οικονομική προσφορά για ανταλλακτικά & παροχή υπηρεσιών δικύκλων οχημάτων μάρκας KAWASAKI και μοντέλων Versys 650 της Ελληνικής Αστυνομίας. Η προσφορά διαχωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τις τιμές των ανταλλακτικών αναλυτικά για κάθε μοντέλο με έκπτωση η οποία ορίζεται από την σύμβαση που έχει υπογράψει το υπουργείο σας με την προμηθεύτρια εταιρεία. Σε περίπτωση έλλειψης θα τοποθετούνται ανταλλακτικά aftermarket καλής ποιότητας με πιστοποίηση ISO. Οι εκπτώσεις σε aftermarket είναι της τάξεως του δεκαπέντε τοις εκατό ( 15% ) ομοίως στα φωτεινά και ηχητικα. Το δεύτερο μέρος αφορά τις τιμές για την παροχή υπηρεσιών. Στις εργασίες παρέχεται έκπτωση της τάξεως του -15 %. ΔΙΟΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & SERVICE ΜΟΤ/ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 52-ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΗΛ FAX Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

4 15SYMV VERSYS NEO ( ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 20% ORING ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 4,00 3,20 3, O-RING ΚΑΠ. 3,91 3,13 3, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ( A.B.S. ) 83,49 66,79 82, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ( A.B.S. ) 83,49 66,79 82, ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΧΟΥ 111,96 89,57 110, ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 322,11 257,68 316, ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 89,22 71,38 87, ΑΞΟΝΑΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 46,37 37,10 45, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 12,71 10,17 12, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 14,17 11,34 13, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ 16,71 13,37 16, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 22,32 17,86 21, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΚΡΑΣ 5,68 4,54 5, ΒΑΣΗ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ 76,55 61,24 75, ΒΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 78,96 63,17 77, ΒΑΣΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 63,10 50,48 62, ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 319,59 255,67 314, ΒΙΔΑ ΣΤΑΝΤ 3,36 2,69 3, ΓΛΥΣΤΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 19,89 15,91 19, ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ 32,16 25,73 31, ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ 41,35 33,08 40, ΓΡΑΝΑΖΙ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 25,22 20,18 24, ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ ( ΜΕΓΑΛΟ ) 65,04 52,03 64, ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ ( ΜΙΚΡΟ ) 62,81 50,25 61, ΓΡΑΝΑΖΙ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 54,72 43,78 53, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝ. 110,41 88,33 108, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΕΛΑΣ 50,19 40,15 49, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΟΠ ΠΙΣΩ 14,06 11,25 13, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΠΑΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 42,74 34,19 42, ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ( ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ) 5,37 4,30 5,29

5 ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ( ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ) 5,37 4,30 5, ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ( ΦΙΜΠΕΡ ) 9,50 7,60 9, I ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ( A.B.S.) 178,59 142,87 175, Ι ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ( A.B.S.) 173,42 138,74 170, Ι 15SYMV ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ( A.B.S.) 179,21 143,37 176, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ ( A.B.S. ) 149,13 119,30 146, ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 23,07 18,46 22, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 18,01 14,41 17, ΕΛΑΤΗΡΙΑ 36,77 29,42 36, ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΔΙΣΚΩΝ 3,89 3,11 3, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΤΑΛΙ ΦΡΕΝΟΥ 4,11 3,29 4, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΤΑΝΤ 6,23 4,98 6, ΕΞΑΤΜΙΣΗ 468,23 374,58 460,74 20% ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 4,57 3,66 4, ΓΡΑΝΑΖΙ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΩΝ 22,98 18,38 22, ΚΚ ΜΠΙΕΛΛΑ 117,75 94,20 115, ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ 549,56 439,65 540, O-RING ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 6,03 4,82 5, ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 20,80 16,64 20, ΡΕΛΕ ΦΩΤΩΝ 67,34 53,87 66, ΝΤΟΥΪ 6,78 5,42 6, ΜΕΤΑΛΑ ΜΠΙΕΛΛΩΝ 6,50 5,20 6, ΜΕΤΑΛΑ ΜΠΙΕΛΛΩΝ 6,50 5,20 6, ΜΕΤΑΛΑ ΜΠΙΕΛΛΩΝ 6,50 5,20 6, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 8,20 6,56 8, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 8,20 6,56 8, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 8,20 6,56 8, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 2,87 2,30 2, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 3,03 2,42 2, ΑΞΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 32,33 25,86 31, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 2,25 1,80 2, ΑΞΟΝΑΚΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 8,22 6,58 8, ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 35,34 28,27 34, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 33,90 27,12 33, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 422,84 338,27 416, ΒΟΛΑΝ 319,88 255,90 314, ΨΥΓΕΙΟ 395,79 316,63 389, ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 0,71 0,57 0, ΣΕΤ ΤΡΟΜΠΑΣ ΕΜΠ.ΦΡΕΝΟΥ 33,57 26,86 33, ΦΛΩΤΕΡ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 106,28 85,02 104, ΚΟΝΤΕΡ 468,12 374,50 460, ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΑΓΙΟΥ ΣΤΑΝΤ 64,78 51,82 63, ΖΟΥΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 4,57 3,66 4, ΖΟΥΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 6,25 5,00 6, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 422,84 338,27 416, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 15,07 12,06 14, ΙΜΠΕΛΕΡ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 12,11 9,69 11, ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 42,14 33,71 41, ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΕΞ. 42,41 33,93 41, ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΕΣ. 83,47 66,78 82, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,57 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,57 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,57 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,57 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,57 6,85

6 ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,57 6, ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ 69,33 55,47 68, ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ 15,01 12,01 14, ΚΕΦΑΛΗ 1.030,61 824, , SYMV ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ,44 6,75 8, ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 71,18 56,94 70,04 20% ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 788,59 630,87 775, ΛΑΙΜΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 306,13 244,90 301, ΛΑΜΠΑ ΕΜΠ. ΠΟΡΕΙΑΣ 2,90 2,32 2, ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΑΝΟΥ 23,36 18,69 22, ΛΑΜΠΑ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ 2,90 2,32 2, ΛΑΜΠΕΣ ΦΛΑΣ 2,36 1,89 2, ΜΑΝΕΤΑ ΑΡ. 15,58 12,46 15, ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΟΥ 42,50 34,00 41,82 NGK-CR9EIA9 ΜΠΟΥΖΙ NGK CR9EIA9 17,83 14,26 17, ΝΤΙΖΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 16,20 12,96 15, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ( ΑΝ) 12,04 9,63 11, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ( ΚΛ) 12,04 9,63 11, ΝΤΙΖΑ ΣΕΛΛΑΣ 8,50 6,80 8, ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 11,93 9,54 11, ΠΕΙΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ 8,88 7,10 8, ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ 289,38 231,51 284, ΠΕΤΑΛΙ ΦΡΕΝΟΥ 27,63 22,10 27, ΠΙΠΕΣ ΜΠΟΥΖΙ 85,53 68,42 84, ΠΙΣΤΟΝΙ 41,24 33,00 40, ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΚΑΔΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 49,61 39,69 48, ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ 76,84 61,47 75, ΡΟΥΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 7,98 6,39 7,86 601B6005UU ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 14,25 11,40 14,02 601B6204UU ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 15,36 12,29 15,11 601Β6205UU ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 15,20 12,16 14, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 29,08 23,27 28, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 11,62 9,29 11, ΒΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 12,16 9,73 11, ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ 38,37 30,70 37, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 114,90 91,92 113, ΠΟΥΛΣΕΡ 38,12 30,50 37, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΚΟΝΤΕΡ 74,81 59,85 73, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 44,20 35,36 43, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 33,90 27,12 33, ΣΤΑΝΤ 40,02 32,01 39, ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 6,48 5,18 6, ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 3,71 2,97 3, ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 6,67 5,34 6, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 38,39 30,71 37, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ABS 48,20 38,56 47, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ 38,39 30,71 37, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ABS 48,20 38,56 47, ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 34,17 27,34 33, ΤΑΠΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 0,71 0,57 0, ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 283,70 226,96 279, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΝΕΡΟΥ 4,20 3,36 4, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 3,65 2,92 3, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 3,87 3,10 3,81

7 20% ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 9,44 7,55 9, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 4,09 3,27 4, SYMV ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 4,09 3,27 4, ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 5,26 4,21 5, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 11,14 8,91 10, ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΟΠ 92,07 73,66 90, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 30,52 24,42 30, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 8,35 6,68 8, ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 9,77 7,82 9, ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΗΣ 16,09 12,87 15, ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ 5,83 4,66 5, ΦΛΑΝΤΖΑ ΗΤΑ 16,09 12,87 15, ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΥΣΗΣ 23,23 18,58 22, ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 6,87 5,50 6, ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΠΟΥΖΙ 5,06 4,05 4, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΡ. 9,15 7,32 9, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΞ. ΓΚΑΖ 16,49 13,19 16, ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 4,24 3,39 4, ΒΙΔΑ 4,29 3,43 4, ΠΑΞΙΜΑΔΙ 2,30 1,84 2, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΕΜΠ.ΦΡΕΝΟΥ 53,59 42,87 52, ΜΑΡΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ ΔΞ 33,19 26,55 32, ΒΑΣΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΡ. 25,06 20,05 24,66 AFTERMARKET 15% ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 154,47 131,30 161,50 22A525X5R118 ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 154,47 131,30 161,50 22A525X5R7112 ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 154,47 131,30 161,50 14Ε934 ΛΑΔΙ CASTROL 15W-50 12,20 10,37 12, β ΛΑΔΙ CASTROL 15W-50 12,20 10,37 12, ΛΑΔΙ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 16,26 13,82 17,00 FM ΛΑΔΙ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 16,26 13,82 17,00 UGL12972PRC1 ΛΑΜΠΑ ΕΜΠ. 8,13 6,91 8, ΛΑΜΠΑ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ 1,63 1,38 1, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 48,78 41,46 51,00 LA ΠΑΡΑΦΛΟΥ 8,13 6,91 8,50 LA ΠΑΡΑΦΛΟΥ 8,13 6,91 8, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΞ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 28,46 24,19 29,75 FD-FBX500 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 8,13 6,91 8, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 16,26 13,82 17,00 15% ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 22,76 19,35 23, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 22,76 19,35 23,80

8 ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 15SYMV % ΒΑΣΗ ΦΑΝΟΥ ΔΙΩΞΗΣ 26,66 22,66 27, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ LED 24,6 20,91 25, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 72,23 61,40 75,52 BFCBM5SMC ΗΧΕΙΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 105,69 89,84 110, ΠΑΛΟΜΕΝΑ ,70 106,64 BFC12CFL00 ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 121,95 103,66 127, ΣΕΙΡΗΝΑ 335,75 285,39 351, ΦΑΡΟΣ 402,68 342,28 421, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 56,19 47,76 58,75

9 15SYMV VERSYS ΠΑΛΑΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 25% ORING ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 4,00 3,00 3, O-RING ΚΑΠ. 3,91 2,93 3, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ( A.B.S. ) 83,49 62,62 77, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ( A.B.S. ) 83,49 62,62 77, ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΧΟΥ 112,22 84,16 103, Α ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 321,53 241,15 296, ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 92,00 69,00 84, ΑΞΟΝΑΚΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 10,25 7,69 9, ΑΞΟΝΑΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 46,37 34,78 42, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 12,71 9,53 11, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 14,17 10,63 13, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ 16,71 12,53 15, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 22,31 16,73 20, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΚΡΑΣ 5,68 4,26 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΑΓΙΟΥ ΣΤΑΝΤ 61,88 46,41 57, ΒΑΣΗ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ 76,55 57,41 70, ΒΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 78,96 59,22 72, ΒΑΣΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 63,10 47,32 58, ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 319,59 239,70 294, ΒΙΔΑ ΣΤΑΝΤ 6,12 4,59 5, ΓΛΥΣΤΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 19,89 14,91 18, ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ 32,16 24,12 29, ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ 41,35 31,01 38, ΓΡΑΝΑΖΙ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 25,22 18,92 23, ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ ( ΜΕΓΑΛΟ ) 65,04 48,78 60, ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ ( ΜΙΚΡΟ ) 62,81 47,11 57, ΓΡΑΝΑΖΙ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 51,96 38,97 47, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝ. 110,41 82,80 101, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΕΛΑΣ 50,19 37,64 46, ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ 14,06 10,54 12, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΠΑΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 42,74 32,05 39, ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ( ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ) 5,37 4,03 4, ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ( ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ) 5,37 4,03 4, ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ( ΦΙΜΠΕΡ ) 9,50 7,13 8, I ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ 172,62 129,46 159, I ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ( A.B.S.) 178,59 133,95 164, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ 143,36 107,52 132, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ ( A.B.S. ) 149,13 111,85 137, ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 22,98 17,24 21, ΜΗΛΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 49,12 36,84 45, ΦΟΥΡΚΕΤΑ 53,64 40,23 49, ΦΟΥΡΚΕΤΑ 53,64 40,23 49, ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 2,10 1,58 1,94

10 25% ΒΟΛΑΝ 319,88 239,91 295, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 18,01 13,51 16, SYMV ΕΛΑΤΗΡΙΑ ,77 27,58 33, ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΔΙΣΚΩΝ 3,89 2,91 3, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΤΑΛΙ ΦΡΕΝΟΥ 4,11 3,09 3, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΤΑΝΤ 6,70 5,02 6, ΕΞΑΤΜΙΣΗ 450,18 337,63 415,29 203WSC0007 ΖΕΛΑΤΙΝΑ 89,55 67,16 82, ΖΟΥΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 4,57 3,43 4, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 421,96 316,47 389, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 15,07 11,30 13, ΙΜΠΕΛΕΡ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 12,04 9,03 11, ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 42,14 31,60 38, ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 41,48 31,11 38, ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΔΕΞΗΣ 41,48 31,11 38, ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 36,84 27,63 33, ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 83,41 62,55 76, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,22 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,22 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,22 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,22 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,22 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,22 6, ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ 69,33 52,00 63, ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ 15,01 11,26 13, ΚΕΦΑΛΗ 1.030,61 772,96 950, ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 8,44 6,33 7, ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 71,18 53,38 65, ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 788,59 591,45 727, ΛΑΙΜΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 306,13 229,60 282, ΛΑΜΠΑ ΕΜΠ. ΠΟΡΕΙΑΣ 2,90 2,18 2, ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΑΝΟΥ 23,36 17,52 21, ΛΑΜΠΑ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ 2,90 2,18 2, ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ 1,61 1,21 1, ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ 9,33 7,00 8, ΛΕΒΙΕΔΑΚΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 22,17 16,63 20, ΜΑΝΕΤΑ ΑΡ. 15,58 11,68 14, ΜΑΝΕΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 11,47 8,60 10, ΜΑΝΕΤΑ ΔΕΞΙΑ 38,17 28,63 35, ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΟΥ 42,50 31,88 39, ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΠΙΕΛΛΩΝ 6,50 4,88 6, ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΠΙΕΛΛΩΝ 6,50 4,88 6, ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΠΙΕΛΛΩΝ 6,50 4,88 6, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 8,20 6,15 7, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 8,20 6,15 7, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 8,20 6,15 7, KK ΜΠΙΕΛΛΑ 117,75 88,31 108,62 NGK-CR9EIA9 ΜΠΟΥΖΙ NGK CR9EIA9 17,83 13,37 16,45 25% ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 4,24 3,18 3, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 2,87 2,15 2, ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 3,89 2,92 3, ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 4,35 3,26 4, ΚΟΝΤΕΡ 466,46 349,85 430,31

11 ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 22,37 16,78 20, ΝΤΙΖΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 17,15 12,86 15, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 12,97 9,73 11, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 12,97 9,73 11, SYMV ΝΤΙΖΑ ΣΕΛΛΑΣ 8,29 6,22 7, ΝΤΟΥΙ 6,78 5,09 6, ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 11,93 8,95 11, ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 17,15 12,86 15, ΠΕΙΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ 8,88 6,66 8, ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ 289,38 217,04 266, ΠΕΤΑΛΙ ΦΡΕΝΟΥ 27,63 20,72 25, ΠΙΠΕΣ ΜΠΟΥΖΙ 85,53 64,15 78, ΠΙΣΤΟΝΙ 41,24 30,93 38, ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΚΑΔΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 49,61 37,21 45, ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ 73,53 55,15 67, ΡΕΛΕ ΦΩΤΩΝ 67,34 50,51 62, ΡΟΥΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 7,98 5,99 7, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 9,77 7,33 9,01 601B6005UU ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 14,25 10,69 13,15 601B6204UU ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 15,36 11,52 14,17 601Β6205UU ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 15,20 11,40 14, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 29,08 21,81 26, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 11,62 8,71 10, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΚΟΝΤΕΡ 74,81 56,11 69, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 80,60 60,45 74, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 33,90 25,43 31, ΣΕΤ ΤΡΟΜΠΑΣ ΕΜΠ.ΦΡΕΝΟΥ 29,13 21,85 26, ΣΤΑΝΤ ΠΛΑΙΝΟ 39,96 29,97 36, ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 6,48 4,86 5, ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 7,67 5,75 7, ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 6,87 5,15 6, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 48,20 36,15 44, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 38,39 28,79 35, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ 48,20 36,15 44, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ 38,39 28,79 35, ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 34,17 25,63 31, ΤΑΠΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 0,71 0,53 0, ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 7,67 5,75 7, ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 23,14 17,35 21, ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 24,64 18,48 22, ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 283,70 212,77 261, R2 ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ 399,90 299,93 368, R2 ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ 472,01 354,01 435,43 25% ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 5,88 4,41 5, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΝΕΡΟΥ 4,20 3,15 3, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 7,27 5,45 6, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 4,66 3,49 4, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΕΣΙΜΑΤΟΣ 44,20 33,15 40, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 98,83 74,12 91, ΠΟΥΛΣΕΡ 38,12 28,59 35, ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΡΟΧΟΥ 4,57 3,43 4, ΣΕΤ ΤΡΟΜΠΑΣ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ 29,13 21,85 26, ΦΛΩΤΕΡ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 106,28 79,71 98, O-RING ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 6,03 4,52 5, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 3,03 2,27 2,80

12 ΑΞΩΝ ΤΑΧΗΤΗΤΩΝ 32,24 24,18 29, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 2,25 1,69 2, ΑΞΟΝΑΚΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 8,22 6,17 7, ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 35,34 26,51 32, SYMV ΒΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ,16 9,12 11, ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ 38,30 28,73 35, ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ 549,56 412,17 506, ΑΞΩΝ ΣΑΣΜΑΝ 137,48 103,11 126, ΑΞΩΝ ΣΑΣΜΑΝ 106,96 80,22 98, ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΑΣΜΑΝ 58,15 43,61 53, ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΑΣΜΑΝ 22,98 17,24 21, ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΑΣΜΑΝ 69,15 51,86 63, ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΑΣΜΑΝ 58,15 43,61 53, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΑΣΜΑΝ 20,55 15,41 18, ΡΟΔΕΛΛΑ ΣΑΣΜΑΝ 3,85 2,89 3, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 4,42 3,32 4, ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 17,72 13,29 16, ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 5,26 3,95 4, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 4,66 3,49 4, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 11,14 8,35 10, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 5,26 3,95 4, ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΟΠ 119,38 89,54 110, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 30,52 22,89 28, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 8,35 6,26 7, ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 9,77 7,33 9, ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΗΣ 16,09 12,07 14, ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ 5,83 4,37 5, ΦΛΑΝΤΖΑ ΗΤΑ 16,09 12,07 14, ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΥΣΗΣ 23,23 17,42 21, ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 6,87 5,15 6, ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΠΟΥΖΙ 5,06 3,79 4, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΡ. 9,15 6,86 8, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΞ. ΓΚΑΖ 16,49 12,37 15, ΨΥΓΕΙΟ 395,79 296,84 365, ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 4,24 3,18 3, ΒΙΔΑ 4,29 3,22 3,96 25% ΠΑΞΙΜΑΔΙ 2,30 1,73 2, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΕΜΠ.ΦΡΕΝΟΥ 53,59 40,19 49, ΜΑΡΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ ΔΞ 33,19 24,89 30, ΒΑΣΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΡ. 25,06 18,80 23,12 AFTERMARKET 15% ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 120,00 102,00 125, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ 65,04 55,28 68, ΚΑΛΥΜΑ ΣΕΛΛΑΣ 75,00 63,75 78, ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 154,47 131,30 161,50 22A525X5R118 ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 154,47 131,30 161,50 22A525X5R7112 ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 154,47 131,30 161,50 14Ε934 ΛΑΔΙ CASTROL 15W-50 12,20 10,37 12, Β ΛΑΔΙ CASTROL 15W-50 12,20 10,37 12, ΛΑΔΙ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 16,26 13,82 17,00 FM ΛΑΔΙ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 16,26 13,82 17,00

13 UGL12972PRC1 ΛΑΜΠΑ ΕΜΠ. 8,13 6,91 8, ΛΑΜΠΑ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ 1,63 1,38 1, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 48,78 41,46 51,00 LA ΠΑΡΑΦΛΟΥ 8,13 6,91 8,50 LA SYMV ΠΑΡΑΦΛΟΥ ,13 6,91 8,50 MR710U10M ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ 140,00 119,00 146, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΞ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 28,46 24,19 29,75 FD-FBX500 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 8,13 6,91 8, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 16,26 13,82 17, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 22,76 19,35 23, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 22,76 19,35 23,80 ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 15% ΒΑΣΗ ΦΑΝΟΥ ΔΙΩΞΗΣ 26,66 22,66 27, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ LED 24,6 20,91 25, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 72,23 61,40 75,52 BFCBM5SMC ΗΧΕΙΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 105,69 89,84 110, ΠΑΛΟΜΕΝΑ ,70 106,64 BFC12CFL00 ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 121,95 103,66 127, ΣΕΙΡΗΝΑ 335,75 285,39 351, ΦΑΡΟΣ 402,68 342,28 421, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 56,19 47,76 58,75 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ SERVICE A' ΜΙΚΡΟ 60,00 51,00 62,73 SERVICE B' ΜΕΓΑΛΟ 140,00 119,00 146,37 ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 60,00 51,00 62,73 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΩΝ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 70,00 59,50 73,19 ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 40,00 34,00 41,82 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ 60,00 51,00 62,73 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 50,00 42,50 52,28 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 70,00 59,50 73,19 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΙΜΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00 34,00 41,82 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 10,00 8,50 10,46 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΟΜΕΝΩΝ 15,00 12,75 15,68 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΛΗΞΗΣ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΛΕ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 30,00 25,50 31,37

14 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΛΕ ΦΩΤΩΝ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 110,00 93,50 115,01 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 15,00 12,75 15,68 ΑΛΛΑΓΗ 15SYMV ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ,00 51,00 62,73 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΝΤ 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 2 Χ 10,00 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 10,00 8,50 10,46 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΣΕΛΑΣ 70,00 59,50 73,19 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 40,00 34,00 41,82 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 70,00 59,50 73,19 ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 80,00 68,00 83,64 ΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΩΝ 15,00 12,75 15,68 ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ 50,00 42,50 52,28 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 130,00 110,50 135,92 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΑΝΤ 40,00 34,00 41,82 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 60,00 51,00 62,73 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΗ 80,00 68,00 83,64 ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ 15% ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΗ 50,00 42,50 52,28 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ & ΠΑΛΟΜΕΝΩΝ 50,00 42,50 52,28 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΙΜΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 50,00 42,50 52,28 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 35,00 29,75 36,59 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΖΜΑΝ 320,00 272,00 334,56 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ 90,00 76,50 94,10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΩΝ 20,00 17,00 20,91 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ 90,00 76,50 94,10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΓΚΑΝΩΝ 25,00 21,25 26,14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 40,00 34,00 41,82 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ INJECTION 40,00 34,00 41,82 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 150,00 127,50 156,83 SERVICE A' ΜΙΚΡΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ, ΠΑΡΑΦΛΟΥ,ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ,ΦΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΝΤΙΖΑΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ & ΓΚΑΖΙΟΥ, ΦΩΤΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ Α Β SERVICE B' ΜΕΓΑΛΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΠΟΥΖΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ, ΠΑΡΑΦΛΟΥ,ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ,ΦΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΝΤΙΖΑΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ & ΓΚΑΖΙΟΥ, ΦΩΤΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ Α Β *** Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν έως 31/12/2015

15 15SYMV

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός : 1 η Πάροδος Γεωργίου Πιτταρά Ο. Α. Κ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Α Α: ΒΛ4ΞΙ-75Φ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Α.Δ.Α.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ε Π

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛEIΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: > Α.Δ.Α.Μ.: > ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.300,00. Βέροια, 17 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

1.300,00. Βέροια, 17 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500 0-6189 50,00 0-5275 50,00 0-6137 50,00 0-5303 50,00 G2000 G3800 G4500 G5200 Κύλινδρος Φ 30,5 mm Κύλινδρος Φ 39 mm Κύλινδρος Φ 43 mm Κύλινδρος Φ 45 mm 0-6176 16,00 0-6282Α 12,50 0-5269A 13,50 0-6125Α 15,00

Διαβάστε περισσότερα

1800,00. Βέροια, 17 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

1800,00. Βέροια, 17 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΚΑΣ SKODA 5.500,00 1. OCTAVIA 1.8 TMBBL41U OCTAVIA TSI TMBCK21Z2A

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΚΑΣ SKODA 5.500,00 1. OCTAVIA 1.8 TMBBL41U OCTAVIA TSI TMBCK21Z2A Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Σ :

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΓΕ ΝΙΚ Η Α ΣΤΥ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΔΙΕ ΥΘ Υ ΝΣ Η ΑΤΤ ΙΚ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ Ε Σ Η Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 833 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας).1.βαση ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.S (453772)ΤΜΧ 1 2. ΜΑΣΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤ6ΙΚΗ (7804Ρ8)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς 1 7 3 1 1 5 2

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (Προς κάθε ενδιαφερόμενο)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (Προς κάθε ενδιαφερόμενο) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 46 Τ.Κ. 8545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ανθυπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7159 50,00 0-7161 50,00 0-7125 60,00 0-6531 50,00 137,142 40, 142 365 PARTNER 351 Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7163 35,00 0-7127 50,00 0-7113 3,00 0-6536 3,00

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6612 72,00

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Κωδικός Ανταλλακτικού A0000700387 A0000700487 A0000700752 A00007480 A0000755 A0000765 A00007265 A00007580 A00007746 A000078280 A00007297 A000072467 A0000780456

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA 0-5250 29,00 0-5651 29,00 0-5259 25,00 0-5600 25,00 G200 GX120 GX160 GX160 Πιστόνι πλήρες Φ67mm Πιστόνι πλήρες Φ60mm Πιστόνι πλήρες Φ68mm Πιστόνι πλήρες Φ68,25mm oversize 0-5615 27,00 0-5640 30,00 0-4456

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι 25 Αυγούστου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς 1 7 3 1 1 5 2

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 15122 Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.455,04 ΕΥΡΩ.

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.455,04 ΕΥΡΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Κ.Σ.Α.Ν. ΤΜ ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Βοτανικός, 01-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

240 Ημέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ

240 Ημέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 601/04-09-2014 14SYMV002280027 2014-09-09 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51 Ανήκει στην Προκήρυξη 12/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Πύργος, 28 Ιουνίου 2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αρ. Μελ.: 88/2018 Κ.Α.Ε.: Π Προϋπολ.: ,34 με ΦΠΑ 24% CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αρ. Μελ.: 88/2018 Κ.Α.Ε.: Π Προϋπολ.: ,34 με ΦΠΑ 24% CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΤΗΣ BS5501 BS5501 ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 110ΤΕΜ BS9839 BS9839 Κωδικός: 17403015 Barcode: 17403015 Κωδικός: 52602007 Barcode: 52602007 ΒΑΣΗ ΛΕΒΙΕ ΕΙΣΑΓΩ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ BS3701 BS3701 ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 887039 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΑΡΙΣΤ 9,70 887040 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΔΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ: 21/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 14-01-2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. :47 042-Φιλοθέη Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 23593 Πληροφορίες :Ευστράτιος Φλούδας Άρτα,26 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 1168 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: Α.Δ.Α.Μ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 19 Ιανουαρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Κωδικός Ανταλλακτικού Περιγραφή Ανταλλακτικού Αξία Μονάδας Απόθεµα A0000531026 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 18 A0000531126 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 20 A0000700387 ΒΕΛΟΝΑ 40,16 1 A0000700487

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ AGILITY 50 150 5ΚΑΛ 7220044 7220044 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ BEVERLY 125 MAJESTY 125 150 7220086 7220086 Κωδικός: 04601121 Barcode: 04601121 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ BEVERLY 250 MP3 7220045 7220045 Κωδικός: 04601144 Barcode:

Διαβάστε περισσότερα

GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 887039 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΑΡΙΣΤ 9,80 887040 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΔΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY NTUA - MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY Th. Costopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Έδεσσα, 20 Ιουνίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ..ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε ΕΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 591/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 19o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014 Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 27/02/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/31-01-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ VW - T5 0703383M Τεμ. ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Αρμόδιος: Αρχ/κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:8 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩN Καλαμάτα, 17 Οκτωβρίου 2017 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 06-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5475 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 12-06-14 Αριθμ. Πρωτ.: 09 14SYMV00292 14-06-12 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την Ανάθεση εργασίας «Συντήρηση Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: Α.Δ.Α.Μ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO FL 2006

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO FL 2006 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO FL 2006 8197196200 ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡ ΒΟΗΘ ΑΡ 300 ΗΜ 8197196201 ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡ ΒΟΗΘ ΔΕΞ 300 ΗΜ 8197196100 ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΞ-ΑΡ ΗΜ 8197101201 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΝΩ ΠΟΡΤΑΣ ΘΕΡΜ ΑΡ-ΔΕΞ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 21 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδ Λιανική με Κωδικός Περιγραφή Πακέτο ΦΠΑ GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00

Ενδ Λιανική με Κωδικός Περιγραφή Πακέτο ΦΠΑ GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 884293 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΑΡΙΣΤ 1 10,00 887040 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ 101 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 136 71 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ECOΚΙΝΗΣΗ που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης (Λεωφόρος Μαρίνου Αντύπα αρ. 14), με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 590/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 18o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 - Τ. Κ.49100 Κέρκυρα Τηλ. 2661029134-6 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8032/10/112-γ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αχαρναί, 30 Ιουνίου 2016

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αχαρναί, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 668/2013 ΘΕΜΑ: 24 ο «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΛ7ΛΛ-ΑΨΞ. Θεσσαλονίκη ΑΡ. ΠΡΩΤ.: /13823 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΛ7ΛΛ-ΑΨΞ. Θεσσαλονίκη ΑΡ. ΠΡΩΤ.: /13823 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 31-01-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 230723/13823 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, συνολικής αξίας ,50 ( με το Φ.Π.Α). Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, συνολικής αξίας ,50 ( με το Φ.Π.Α). Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aιγάλεω 1-8-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αρ. Πρωτ. 41827 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ιερά Οδός 364 και Κάλβου 14SYMV002221263 ΣΥΜΒΑΣΗ 2014-08-05

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL A1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL

Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL A1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 12/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 23932 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαµπίδου Σουµέλα Τηλ : 2831341013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ- ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ- ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10 Οκτωβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε..

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα