15SYMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15SYMV"

Transcript

1 15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς Α Θ Η Ν Α Τηλ. : , Pol : , Fax : Α. Φ. Μ. : Δ. Ο. Υ. : Ι Β Α Θ Η Ν Ω Ν «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8036 / 1 / 3 θ ΠΟΣΟ : ,00 ΕΙΔΟΣ : Ανταλλακτικά οχημάτων ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΔΙΟΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Στην Αθήνα, σήμερα την 31 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, στα γραφεία της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής, Λ. Αλεξάνδρας 173, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον Ταξίαρχο Βασίλειο ΑΘ.ΤΖΙΓΚΟ, Διευθυντή της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Αγοραστής» και β) Η εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΟΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. : ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, που εδρεύει στην οδό Αγ. Γλυκερίας 52, Γαλάτσι, Τ.Κ. : , Τηλ. : , Fax: νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΝΙΚΟΛΑΟΥ Διονύσιο του Φωτίου και της Κατίνας Α.Δ.Τ. : ΑΒ εκδ. 15/09/2006 από το Τ.Α. ΚΥΨΕΛΗΣ και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου,που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Προμηθευτής», κατόπιν της υπ αριθ / 1 / 15 / 1395 από Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α. / Κ.Ο.Τ.Π. / Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 3 ο ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 1. Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο «Προμηθευτή», την προμήθεια των ανταλλακτικών που απαιτούνται, για να καταστούν εύχρηστα και λειτουργικά 52 υπηρεσιακών ΜΟΤ/ΤΩΝ μάρκας KAWASAKI της Υπηρεσίας μας ο οποίος αναλαμβάνει αυτή, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Το είδος των προμηθειών και η τιμή αυτών ορίζεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης. 2. Τα είδη συντήρησης-επισκευής στα υπηρεσιακά οχήματα να πταγματοποιούνται πάντα εντός των οικονομικών ορίων της παρούσας σύμβασης-τόσο κατά την προγραμματισμένη συντήρηση τους (όποτε αυτό απαιτηθεί) και σε ποσότητες ανάλογες με αυτές που ορίζει το πρόγραμμα συντήρησης επισκευής έκαστου κατασκευαστή, όσο και κατά τις έκτακτες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζονται βλάβες- φθορές, οι οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν,προκαλούν όμως την ακινητοποίηση των οχημάτων ως συνέπεια την επιβάρυνση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας μας. 3.Το έργο δεσμεύεται να παραδώσει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτάσσουν παράταση της υφιστάμενης σύμβασης, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί εντός της εγκεκριμένης πίστωσης. 4. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές έως την και δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία, εντός του συμφωνηθέντος ποσού και σύμφωνα με τον κατάλογο προσφερομένων τιμών που έγινε αποδεκτός και εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 5. Τα προς προμήθεια είδη να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή έκαστου οχήματος, να είναι άριστης ποιότητας, καινούργια και γνήσια αντιπροσωπείας ή εφάμιλλης ποιότητας με πιστοποίηση I.S.O., CE. 6. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 43_110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και Κ.Α.Ε Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. σε ποσοστό 5,54% ( Μ.Τ.Σ. 2,72%, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Τ.Π.Α.Σ. 2,72% ) της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%, 2% επι των κρατήσεων (του 6,4% ), 3% επί των κρατήσεων ( του 0,10% ) για τέλη χαρτοσήμου και 20% επ αυτών (2% & 3% ) υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και φορολογία 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, όταν η καθαρή αξία κατά συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ. 8. Ο προμηθευτής βαρύνεται με την χαρτοσήμανση της σύμβασης.

2 9. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 10. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Περί Δημοσίου Λογιστικού Α 247) και του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Α -150) SYMV Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει ΣΥΝΟΛΙΚΑ, αφού προσκομισθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες να αναγράφουν «για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο»). Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την Διαχείριση Χρηματικού της Υπηρεσίας μας. 12.Συμφωνείτε ρητά ότι η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του ν. 4152/2013. Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, το ένα κατατέθηκε στην Δ.Α.Δ.Α., το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του νόμιμου εκπροσώπου του, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του και το τρίτο επισυνάπτεται στην δαπάνη που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη. Προς πίστωση συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: ΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ο- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ. ΤΖΙΓΚΟΣ Ταξίαρχος Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΔΙΟΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & SERVICE ΜΟΤ/ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 52-ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΗΛ FAX Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΔΙΟΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3 15SYMV Γαλάτσι, 29/1/2015 Προς : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα : Οικονομική προσφορά για ανταλλακτικά & παροχή υπηρεσιών δικύκλων οχημάτων μάρκας KAWASAKI και μοντέλων Versys 650 της Ελληνικής Αστυνομίας. Η προσφορά διαχωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τις τιμές των ανταλλακτικών αναλυτικά για κάθε μοντέλο με έκπτωση η οποία ορίζεται από την σύμβαση που έχει υπογράψει το υπουργείο σας με την προμηθεύτρια εταιρεία. Σε περίπτωση έλλειψης θα τοποθετούνται ανταλλακτικά aftermarket καλής ποιότητας με πιστοποίηση ISO. Οι εκπτώσεις σε aftermarket είναι της τάξεως του δεκαπέντε τοις εκατό ( 15% ) ομοίως στα φωτεινά και ηχητικα. Το δεύτερο μέρος αφορά τις τιμές για την παροχή υπηρεσιών. Στις εργασίες παρέχεται έκπτωση της τάξεως του -15 %. ΔΙΟΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & SERVICE ΜΟΤ/ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 52-ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΗΛ FAX Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

4 15SYMV VERSYS NEO ( ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 20% ORING ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 4,00 3,20 3, O-RING ΚΑΠ. 3,91 3,13 3, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ( A.B.S. ) 83,49 66,79 82, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ( A.B.S. ) 83,49 66,79 82, ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΧΟΥ 111,96 89,57 110, ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 322,11 257,68 316, ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 89,22 71,38 87, ΑΞΟΝΑΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 46,37 37,10 45, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 12,71 10,17 12, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 14,17 11,34 13, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ 16,71 13,37 16, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 22,32 17,86 21, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΚΡΑΣ 5,68 4,54 5, ΒΑΣΗ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ 76,55 61,24 75, ΒΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 78,96 63,17 77, ΒΑΣΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 63,10 50,48 62, ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 319,59 255,67 314, ΒΙΔΑ ΣΤΑΝΤ 3,36 2,69 3, ΓΛΥΣΤΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 19,89 15,91 19, ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ 32,16 25,73 31, ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ 41,35 33,08 40, ΓΡΑΝΑΖΙ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 25,22 20,18 24, ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ ( ΜΕΓΑΛΟ ) 65,04 52,03 64, ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ ( ΜΙΚΡΟ ) 62,81 50,25 61, ΓΡΑΝΑΖΙ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 54,72 43,78 53, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝ. 110,41 88,33 108, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΕΛΑΣ 50,19 40,15 49, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΟΠ ΠΙΣΩ 14,06 11,25 13, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΠΑΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 42,74 34,19 42, ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ( ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ) 5,37 4,30 5,29

5 ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ( ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ) 5,37 4,30 5, ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ( ΦΙΜΠΕΡ ) 9,50 7,60 9, I ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ( A.B.S.) 178,59 142,87 175, Ι ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ( A.B.S.) 173,42 138,74 170, Ι 15SYMV ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ( A.B.S.) 179,21 143,37 176, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ ( A.B.S. ) 149,13 119,30 146, ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 23,07 18,46 22, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 18,01 14,41 17, ΕΛΑΤΗΡΙΑ 36,77 29,42 36, ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΔΙΣΚΩΝ 3,89 3,11 3, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΤΑΛΙ ΦΡΕΝΟΥ 4,11 3,29 4, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΤΑΝΤ 6,23 4,98 6, ΕΞΑΤΜΙΣΗ 468,23 374,58 460,74 20% ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 4,57 3,66 4, ΓΡΑΝΑΖΙ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΩΝ 22,98 18,38 22, ΚΚ ΜΠΙΕΛΛΑ 117,75 94,20 115, ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ 549,56 439,65 540, O-RING ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 6,03 4,82 5, ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 20,80 16,64 20, ΡΕΛΕ ΦΩΤΩΝ 67,34 53,87 66, ΝΤΟΥΪ 6,78 5,42 6, ΜΕΤΑΛΑ ΜΠΙΕΛΛΩΝ 6,50 5,20 6, ΜΕΤΑΛΑ ΜΠΙΕΛΛΩΝ 6,50 5,20 6, ΜΕΤΑΛΑ ΜΠΙΕΛΛΩΝ 6,50 5,20 6, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 8,20 6,56 8, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 8,20 6,56 8, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 8,20 6,56 8, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 2,87 2,30 2, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 3,03 2,42 2, ΑΞΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 32,33 25,86 31, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 2,25 1,80 2, ΑΞΟΝΑΚΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 8,22 6,58 8, ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 35,34 28,27 34, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 33,90 27,12 33, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 422,84 338,27 416, ΒΟΛΑΝ 319,88 255,90 314, ΨΥΓΕΙΟ 395,79 316,63 389, ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 0,71 0,57 0, ΣΕΤ ΤΡΟΜΠΑΣ ΕΜΠ.ΦΡΕΝΟΥ 33,57 26,86 33, ΦΛΩΤΕΡ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 106,28 85,02 104, ΚΟΝΤΕΡ 468,12 374,50 460, ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΑΓΙΟΥ ΣΤΑΝΤ 64,78 51,82 63, ΖΟΥΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 4,57 3,66 4, ΖΟΥΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 6,25 5,00 6, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 422,84 338,27 416, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 15,07 12,06 14, ΙΜΠΕΛΕΡ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 12,11 9,69 11, ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 42,14 33,71 41, ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΕΞ. 42,41 33,93 41, ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΕΣ. 83,47 66,78 82, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,57 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,57 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,57 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,57 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,57 6,85

6 ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,57 6, ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ 69,33 55,47 68, ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ 15,01 12,01 14, ΚΕΦΑΛΗ 1.030,61 824, , SYMV ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ,44 6,75 8, ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 71,18 56,94 70,04 20% ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 788,59 630,87 775, ΛΑΙΜΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 306,13 244,90 301, ΛΑΜΠΑ ΕΜΠ. ΠΟΡΕΙΑΣ 2,90 2,32 2, ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΑΝΟΥ 23,36 18,69 22, ΛΑΜΠΑ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ 2,90 2,32 2, ΛΑΜΠΕΣ ΦΛΑΣ 2,36 1,89 2, ΜΑΝΕΤΑ ΑΡ. 15,58 12,46 15, ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΟΥ 42,50 34,00 41,82 NGK-CR9EIA9 ΜΠΟΥΖΙ NGK CR9EIA9 17,83 14,26 17, ΝΤΙΖΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 16,20 12,96 15, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ( ΑΝ) 12,04 9,63 11, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ( ΚΛ) 12,04 9,63 11, ΝΤΙΖΑ ΣΕΛΛΑΣ 8,50 6,80 8, ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 11,93 9,54 11, ΠΕΙΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ 8,88 7,10 8, ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ 289,38 231,51 284, ΠΕΤΑΛΙ ΦΡΕΝΟΥ 27,63 22,10 27, ΠΙΠΕΣ ΜΠΟΥΖΙ 85,53 68,42 84, ΠΙΣΤΟΝΙ 41,24 33,00 40, ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΚΑΔΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 49,61 39,69 48, ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ 76,84 61,47 75, ΡΟΥΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 7,98 6,39 7,86 601B6005UU ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 14,25 11,40 14,02 601B6204UU ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 15,36 12,29 15,11 601Β6205UU ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 15,20 12,16 14, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 29,08 23,27 28, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 11,62 9,29 11, ΒΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 12,16 9,73 11, ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ 38,37 30,70 37, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 114,90 91,92 113, ΠΟΥΛΣΕΡ 38,12 30,50 37, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΚΟΝΤΕΡ 74,81 59,85 73, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 44,20 35,36 43, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 33,90 27,12 33, ΣΤΑΝΤ 40,02 32,01 39, ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 6,48 5,18 6, ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 3,71 2,97 3, ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 6,67 5,34 6, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 38,39 30,71 37, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ABS 48,20 38,56 47, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ 38,39 30,71 37, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ABS 48,20 38,56 47, ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 34,17 27,34 33, ΤΑΠΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 0,71 0,57 0, ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 283,70 226,96 279, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΝΕΡΟΥ 4,20 3,36 4, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 3,65 2,92 3, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 3,87 3,10 3,81

7 20% ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 9,44 7,55 9, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 4,09 3,27 4, SYMV ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 4,09 3,27 4, ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 5,26 4,21 5, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 11,14 8,91 10, ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΟΠ 92,07 73,66 90, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 30,52 24,42 30, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 8,35 6,68 8, ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 9,77 7,82 9, ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΗΣ 16,09 12,87 15, ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ 5,83 4,66 5, ΦΛΑΝΤΖΑ ΗΤΑ 16,09 12,87 15, ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΥΣΗΣ 23,23 18,58 22, ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 6,87 5,50 6, ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΠΟΥΖΙ 5,06 4,05 4, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΡ. 9,15 7,32 9, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΞ. ΓΚΑΖ 16,49 13,19 16, ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 4,24 3,39 4, ΒΙΔΑ 4,29 3,43 4, ΠΑΞΙΜΑΔΙ 2,30 1,84 2, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΕΜΠ.ΦΡΕΝΟΥ 53,59 42,87 52, ΜΑΡΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ ΔΞ 33,19 26,55 32, ΒΑΣΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΡ. 25,06 20,05 24,66 AFTERMARKET 15% ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 154,47 131,30 161,50 22A525X5R118 ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 154,47 131,30 161,50 22A525X5R7112 ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 154,47 131,30 161,50 14Ε934 ΛΑΔΙ CASTROL 15W-50 12,20 10,37 12, β ΛΑΔΙ CASTROL 15W-50 12,20 10,37 12, ΛΑΔΙ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 16,26 13,82 17,00 FM ΛΑΔΙ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 16,26 13,82 17,00 UGL12972PRC1 ΛΑΜΠΑ ΕΜΠ. 8,13 6,91 8, ΛΑΜΠΑ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ 1,63 1,38 1, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 48,78 41,46 51,00 LA ΠΑΡΑΦΛΟΥ 8,13 6,91 8,50 LA ΠΑΡΑΦΛΟΥ 8,13 6,91 8, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΞ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 28,46 24,19 29,75 FD-FBX500 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 8,13 6,91 8, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 16,26 13,82 17,00 15% ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 22,76 19,35 23, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 22,76 19,35 23,80

8 ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 15SYMV % ΒΑΣΗ ΦΑΝΟΥ ΔΙΩΞΗΣ 26,66 22,66 27, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ LED 24,6 20,91 25, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 72,23 61,40 75,52 BFCBM5SMC ΗΧΕΙΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 105,69 89,84 110, ΠΑΛΟΜΕΝΑ ,70 106,64 BFC12CFL00 ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 121,95 103,66 127, ΣΕΙΡΗΝΑ 335,75 285,39 351, ΦΑΡΟΣ 402,68 342,28 421, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 56,19 47,76 58,75

9 15SYMV VERSYS ΠΑΛΑΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 25% ORING ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 4,00 3,00 3, O-RING ΚΑΠ. 3,91 2,93 3, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ( A.B.S. ) 83,49 62,62 77, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ( A.B.S. ) 83,49 62,62 77, ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΧΟΥ 112,22 84,16 103, Α ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 321,53 241,15 296, ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 92,00 69,00 84, ΑΞΟΝΑΚΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 10,25 7,69 9, ΑΞΟΝΑΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 46,37 34,78 42, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 12,71 9,53 11, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 14,17 10,63 13, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ 16,71 12,53 15, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 22,31 16,73 20, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΚΡΑΣ 5,68 4,26 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΑΓΙΟΥ ΣΤΑΝΤ 61,88 46,41 57, ΒΑΣΗ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ 76,55 57,41 70, ΒΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 78,96 59,22 72, ΒΑΣΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 63,10 47,32 58, ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 319,59 239,70 294, ΒΙΔΑ ΣΤΑΝΤ 6,12 4,59 5, ΓΛΥΣΤΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 19,89 14,91 18, ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ 32,16 24,12 29, ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ 41,35 31,01 38, ΓΡΑΝΑΖΙ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 25,22 18,92 23, ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ ( ΜΕΓΑΛΟ ) 65,04 48,78 60, ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ ( ΜΙΚΡΟ ) 62,81 47,11 57, ΓΡΑΝΑΖΙ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 51,96 38,97 47, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝ. 110,41 82,80 101, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΕΛΑΣ 50,19 37,64 46, ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ 14,06 10,54 12, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΠΑΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 42,74 32,05 39, ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ( ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ) 5,37 4,03 4, ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ( ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ) 5,37 4,03 4, ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ( ΦΙΜΠΕΡ ) 9,50 7,13 8, I ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ 172,62 129,46 159, I ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ( A.B.S.) 178,59 133,95 164, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ 143,36 107,52 132, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ ( A.B.S. ) 149,13 111,85 137, ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 22,98 17,24 21, ΜΗΛΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 49,12 36,84 45, ΦΟΥΡΚΕΤΑ 53,64 40,23 49, ΦΟΥΡΚΕΤΑ 53,64 40,23 49, ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 2,10 1,58 1,94

10 25% ΒΟΛΑΝ 319,88 239,91 295, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 18,01 13,51 16, SYMV ΕΛΑΤΗΡΙΑ ,77 27,58 33, ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΔΙΣΚΩΝ 3,89 2,91 3, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΤΑΛΙ ΦΡΕΝΟΥ 4,11 3,09 3, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΤΑΝΤ 6,70 5,02 6, ΕΞΑΤΜΙΣΗ 450,18 337,63 415,29 203WSC0007 ΖΕΛΑΤΙΝΑ 89,55 67,16 82, ΖΟΥΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 4,57 3,43 4, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 421,96 316,47 389, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 15,07 11,30 13, ΙΜΠΕΛΕΡ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 12,04 9,03 11, ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 42,14 31,60 38, ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 41,48 31,11 38, ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΔΕΞΗΣ 41,48 31,11 38, ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 36,84 27,63 33, ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 83,41 62,55 76, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,22 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,22 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,22 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,22 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,22 6, ΚΑΠΕΛΩΤΑ 6,96 5,22 6, ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ 69,33 52,00 63, ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ 15,01 11,26 13, ΚΕΦΑΛΗ 1.030,61 772,96 950, ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 8,44 6,33 7, ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 71,18 53,38 65, ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 788,59 591,45 727, ΛΑΙΜΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 306,13 229,60 282, ΛΑΜΠΑ ΕΜΠ. ΠΟΡΕΙΑΣ 2,90 2,18 2, ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΑΝΟΥ 23,36 17,52 21, ΛΑΜΠΑ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ 2,90 2,18 2, ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ 1,61 1,21 1, ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ 9,33 7,00 8, ΛΕΒΙΕΔΑΚΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 22,17 16,63 20, ΜΑΝΕΤΑ ΑΡ. 15,58 11,68 14, ΜΑΝΕΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 11,47 8,60 10, ΜΑΝΕΤΑ ΔΕΞΙΑ 38,17 28,63 35, ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΟΥ 42,50 31,88 39, ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΠΙΕΛΛΩΝ 6,50 4,88 6, ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΠΙΕΛΛΩΝ 6,50 4,88 6, ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΠΙΕΛΛΩΝ 6,50 4,88 6, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 8,20 6,15 7, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 8,20 6,15 7, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 8,20 6,15 7, KK ΜΠΙΕΛΛΑ 117,75 88,31 108,62 NGK-CR9EIA9 ΜΠΟΥΖΙ NGK CR9EIA9 17,83 13,37 16,45 25% ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 4,24 3,18 3, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 2,87 2,15 2, ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 3,89 2,92 3, ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 4,35 3,26 4, ΚΟΝΤΕΡ 466,46 349,85 430,31

11 ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 22,37 16,78 20, ΝΤΙΖΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 17,15 12,86 15, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 12,97 9,73 11, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 12,97 9,73 11, SYMV ΝΤΙΖΑ ΣΕΛΛΑΣ 8,29 6,22 7, ΝΤΟΥΙ 6,78 5,09 6, ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 11,93 8,95 11, ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 17,15 12,86 15, ΠΕΙΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ 8,88 6,66 8, ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ 289,38 217,04 266, ΠΕΤΑΛΙ ΦΡΕΝΟΥ 27,63 20,72 25, ΠΙΠΕΣ ΜΠΟΥΖΙ 85,53 64,15 78, ΠΙΣΤΟΝΙ 41,24 30,93 38, ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΚΑΔΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 49,61 37,21 45, ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ 73,53 55,15 67, ΡΕΛΕ ΦΩΤΩΝ 67,34 50,51 62, ΡΟΥΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 7,98 5,99 7, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 9,77 7,33 9,01 601B6005UU ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 14,25 10,69 13,15 601B6204UU ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 15,36 11,52 14,17 601Β6205UU ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 15,20 11,40 14, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 29,08 21,81 26, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 11,62 8,71 10, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΚΟΝΤΕΡ 74,81 56,11 69, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 80,60 60,45 74, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 33,90 25,43 31, ΣΕΤ ΤΡΟΜΠΑΣ ΕΜΠ.ΦΡΕΝΟΥ 29,13 21,85 26, ΣΤΑΝΤ ΠΛΑΙΝΟ 39,96 29,97 36, ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 6,48 4,86 5, ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 7,67 5,75 7, ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 6,87 5,15 6, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 48,20 36,15 44, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 38,39 28,79 35, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ 48,20 36,15 44, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ 38,39 28,79 35, ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 34,17 25,63 31, ΤΑΠΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 0,71 0,53 0, ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 7,67 5,75 7, ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 23,14 17,35 21, ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 24,64 18,48 22, ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 283,70 212,77 261, R2 ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ 399,90 299,93 368, R2 ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ 472,01 354,01 435,43 25% ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 5,88 4,41 5, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΝΕΡΟΥ 4,20 3,15 3, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 7,27 5,45 6, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 4,66 3,49 4, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΕΣΙΜΑΤΟΣ 44,20 33,15 40, ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 98,83 74,12 91, ΠΟΥΛΣΕΡ 38,12 28,59 35, ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΡΟΧΟΥ 4,57 3,43 4, ΣΕΤ ΤΡΟΜΠΑΣ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ 29,13 21,85 26, ΦΛΩΤΕΡ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 106,28 79,71 98, O-RING ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 6,03 4,52 5, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 3,03 2,27 2,80

12 ΑΞΩΝ ΤΑΧΗΤΗΤΩΝ 32,24 24,18 29, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 2,25 1,69 2, ΑΞΟΝΑΚΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 8,22 6,17 7, ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 35,34 26,51 32, SYMV ΒΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ,16 9,12 11, ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ 38,30 28,73 35, ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ 549,56 412,17 506, ΑΞΩΝ ΣΑΣΜΑΝ 137,48 103,11 126, ΑΞΩΝ ΣΑΣΜΑΝ 106,96 80,22 98, ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΑΣΜΑΝ 58,15 43,61 53, ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΑΣΜΑΝ 22,98 17,24 21, ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΑΣΜΑΝ 69,15 51,86 63, ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΑΣΜΑΝ 58,15 43,61 53, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΑΣΜΑΝ 20,55 15,41 18, ΡΟΔΕΛΛΑ ΣΑΣΜΑΝ 3,85 2,89 3, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 4,42 3,32 4, ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 17,72 13,29 16, ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 5,26 3,95 4, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 4,66 3,49 4, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 11,14 8,35 10, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 5,26 3,95 4, ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΟΠ 119,38 89,54 110, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 30,52 22,89 28, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 8,35 6,26 7, ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 9,77 7,33 9, ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΗΣ 16,09 12,07 14, ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ 5,83 4,37 5, ΦΛΑΝΤΖΑ ΗΤΑ 16,09 12,07 14, ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΥΣΗΣ 23,23 17,42 21, ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 6,87 5,15 6, ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΠΟΥΖΙ 5,06 3,79 4, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΡ. 9,15 6,86 8, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΞ. ΓΚΑΖ 16,49 12,37 15, ΨΥΓΕΙΟ 395,79 296,84 365, ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 4,24 3,18 3, ΒΙΔΑ 4,29 3,22 3,96 25% ΠΑΞΙΜΑΔΙ 2,30 1,73 2, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΕΜΠ.ΦΡΕΝΟΥ 53,59 40,19 49, ΜΑΡΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ ΔΞ 33,19 24,89 30, ΒΑΣΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΡ. 25,06 18,80 23,12 AFTERMARKET 15% ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 120,00 102,00 125, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ 65,04 55,28 68, ΚΑΛΥΜΑ ΣΕΛΛΑΣ 75,00 63,75 78, ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 154,47 131,30 161,50 22A525X5R118 ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 154,47 131,30 161,50 22A525X5R7112 ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 154,47 131,30 161,50 14Ε934 ΛΑΔΙ CASTROL 15W-50 12,20 10,37 12, Β ΛΑΔΙ CASTROL 15W-50 12,20 10,37 12, ΛΑΔΙ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 16,26 13,82 17,00 FM ΛΑΔΙ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 16,26 13,82 17,00

13 UGL12972PRC1 ΛΑΜΠΑ ΕΜΠ. 8,13 6,91 8, ΛΑΜΠΑ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ 1,63 1,38 1, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 48,78 41,46 51,00 LA ΠΑΡΑΦΛΟΥ 8,13 6,91 8,50 LA SYMV ΠΑΡΑΦΛΟΥ ,13 6,91 8,50 MR710U10M ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ 140,00 119,00 146, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΞ. 28,46 24,19 29, ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 28,46 24,19 29,75 FD-FBX500 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 8,13 6,91 8, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 16,26 13,82 17, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 22,76 19,35 23, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 22,76 19,35 23,80 ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 15% ΒΑΣΗ ΦΑΝΟΥ ΔΙΩΞΗΣ 26,66 22,66 27, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ LED 24,6 20,91 25, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 72,23 61,40 75,52 BFCBM5SMC ΗΧΕΙΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 105,69 89,84 110, ΠΑΛΟΜΕΝΑ ,70 106,64 BFC12CFL00 ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 121,95 103,66 127, ΣΕΙΡΗΝΑ 335,75 285,39 351, ΦΑΡΟΣ 402,68 342,28 421, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 56,19 47,76 58,75 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ SERVICE A' ΜΙΚΡΟ 60,00 51,00 62,73 SERVICE B' ΜΕΓΑΛΟ 140,00 119,00 146,37 ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ 60,00 51,00 62,73 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΩΝ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 70,00 59,50 73,19 ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 40,00 34,00 41,82 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ 60,00 51,00 62,73 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ 50,00 42,50 52,28 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 70,00 59,50 73,19 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΙΜΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00 34,00 41,82 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 10,00 8,50 10,46 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΟΜΕΝΩΝ 15,00 12,75 15,68 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΛΗΞΗΣ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΛΕ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 30,00 25,50 31,37

14 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΛΕ ΦΩΤΩΝ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 110,00 93,50 115,01 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 15,00 12,75 15,68 ΑΛΛΑΓΗ 15SYMV ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ,00 51,00 62,73 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΝΤ 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 2 Χ 10,00 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 10,00 8,50 10,46 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΣΕΛΑΣ 70,00 59,50 73,19 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 40,00 34,00 41,82 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 70,00 59,50 73,19 ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 80,00 68,00 83,64 ΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΩΝ 15,00 12,75 15,68 ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ 50,00 42,50 52,28 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 130,00 110,50 135,92 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΑΝΤ 40,00 34,00 41,82 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 60,00 51,00 62,73 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΗ 80,00 68,00 83,64 ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ 15% ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΗ 50,00 42,50 52,28 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ & ΠΑΛΟΜΕΝΩΝ 50,00 42,50 52,28 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΙΜΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 50,00 42,50 52,28 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 35,00 29,75 36,59 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΖΜΑΝ 320,00 272,00 334,56 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ 90,00 76,50 94,10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΩΝ 20,00 17,00 20,91 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ 90,00 76,50 94,10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΓΚΑΝΩΝ 25,00 21,25 26,14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 40,00 34,00 41,82 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ INJECTION 40,00 34,00 41,82 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 150,00 127,50 156,83 SERVICE A' ΜΙΚΡΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ, ΠΑΡΑΦΛΟΥ,ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ,ΦΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΝΤΙΖΑΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ & ΓΚΑΖΙΟΥ, ΦΩΤΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ Α Β SERVICE B' ΜΕΓΑΛΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΠΟΥΖΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΥΣΙΔΟΓΡΑΝΑΖΑ, ΠΑΡΑΦΛΟΥ,ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ,ΦΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΝΤΙΖΑΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ & ΓΚΑΖΙΟΥ, ΦΩΤΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ Α Β *** Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν έως 31/12/2015

15 15SYMV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 833 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας).1.βαση ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.S (453772)ΤΜΧ 1 2. ΜΑΣΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤ6ΙΚΗ (7804Ρ8)

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Κωδικός Ανταλλακτικού A0000700387 A0000700487 A0000700752 A00007480 A0000755 A0000765 A00007265 A00007580 A00007746 A000078280 A00007297 A000072467 A0000780456

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι 25 Αυγούστου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA 0-5250 29,00 0-5651 29,00 0-5259 25,00 0-5600 25,00 G200 GX120 GX160 GX160 Πιστόνι πλήρες Φ67mm Πιστόνι πλήρες Φ60mm Πιστόνι πλήρες Φ68mm Πιστόνι πλήρες Φ68,25mm oversize 0-5615 27,00 0-5640 30,00 0-4456

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7159 50,00 0-7161 50,00 0-7125 60,00 0-6531 50,00 137,142 40, 142 365 PARTNER 351 Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7163 35,00 0-7127 50,00 0-7113 3,00 0-6536 3,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΤΗΣ BS5501 BS5501 ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 110ΤΕΜ BS9839 BS9839 Κωδικός: 17403015 Barcode: 17403015 Κωδικός: 52602007 Barcode: 52602007 ΒΑΣΗ ΛΕΒΙΕ ΕΙΣΑΓΩ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ BS3701 BS3701 ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 887039 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΑΡΙΣΤ 9,70 887040 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΔΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:8 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ AGILITY 50 150 5ΚΑΛ 7220044 7220044 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ BEVERLY 125 MAJESTY 125 150 7220086 7220086 Κωδικός: 04601121 Barcode: 04601121 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ BEVERLY 250 MP3 7220045 7220045 Κωδικός: 04601144 Barcode:

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Κωδικός Ανταλλακτικού Περιγραφή Ανταλλακτικού Αξία Μονάδας Απόθεµα A0000531026 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 18 A0000531126 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 20 A0000700387 ΒΕΛΟΝΑ 40,16 1 A0000700487

Διαβάστε περισσότερα

GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 887039 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΑΡΙΣΤ 9,80 887040 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΔΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 591/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 19o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY NTUA - MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY Th. Costopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ.Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 590/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 18o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδ Λιανική με Κωδικός Περιγραφή Πακέτο ΦΠΑ GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00

Ενδ Λιανική με Κωδικός Περιγραφή Πακέτο ΦΠΑ GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 884293 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΑΡΙΣΤ 1 10,00 887040 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Κωδικός Ανταλλακτικού A0000531026 A0000707175 A0000742014 80 A0000780080 A0000780180 A0000780280 A0000780281 A0000788323 A0000789123 A0000910840 A0000940685 A0000944055

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO FL 2006

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO FL 2006 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO FL 2006 8197196200 ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡ ΒΟΗΘ ΑΡ 300 ΗΜ 8197196201 ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡ ΒΟΗΘ ΔΕΞ 300 ΗΜ 8197196100 ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΞ-ΑΡ ΗΜ 8197101201 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΝΩ ΠΟΡΤΑΣ ΘΕΡΜ ΑΡ-ΔΕΞ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 21 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα Ανταλλακτικά με έκπτωση 40%

Ακίνητα Ανταλλακτικά με έκπτωση 40% Ακίνητα Ανταλλακτικά με έκπτωση 40% Κωδικός Περιγραφή Τιμή Λιανικής Πώλησης Μονάδος Απόθεμα A0099972648 ΛΑΣΤΙΧΟ 1,01 1 N910002004118 ΒΙΔΕΣ 1,01 7 N910002004124 ΒΙΔΑ 1,01 4 N912010010000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,01 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 19/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:13007 Ταχ. Δ/νση: Κάτω Τιθορέα 350.15 Τηλέφωνο: 22343-50113 FAX : 22343-50114 ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%

ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ Ι Λ Κ Ι Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ACTROS MERCEDES ACTROS ΣΕΛΙΔΑ 33

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ACTROS MERCEDES ACTROS ΣΕΛΙΔΑ 33 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ACTROS MERCEDES ACTROS ΣΕΛΙΔΑ 33 **4078125024 ΜΑΣΚΑ ΜΕΣΑΙΑ ACTROS 64,00 9417511018 ACTROS **4078165023 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΩ ΜΑΣΚΑΣ ACTROS 60,90 9417500009 4078120522 9418840522 ΜΑΣΚΑ ΑΚΡΑΙΑ ΔΕΞ (ΔΙΑΚΟΣΜ/ΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790459 2015-05-20

15PROC002790459 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.000,00

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΔΑΜ:14SYMV002175003 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.000,00 Στην Λάρισα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002018342 2014-04-30

14PROC002018342 2014-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.07.15 13:18:2 EEST Reason: Location: Athens ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθειας για την επιπλέον προμήθεια εξοπλισμού του ΚΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 16 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ -1- Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Γ.Α.Δ. ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1 ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θες/νίκης Τ.Κ. 601

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΡ-Ω0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 4/07/20 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 056/20 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ Έχοντας υπόψη :. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 4 Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18345/19-5-14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Δ/ΝΣΗ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 ΑΦΜ:998396742 Δ.Ο.Υ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 14SYMV002068897 2014-05-26 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεστιάδα 10 Ιουνίου 2016

Ορεστιάδα 10 Ιουνίου 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Σελ. 5) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

(Σελ. 5) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Δ/ΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Νο. 1595/10 (Σελ. 5) Ποσό: 100.158,90 Προμηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Mέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Κωδικός Ανταλλακτικού Περιγραφή Ανταλλακτικού Αξία Μονάδας Απόθεµα A0000531026 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 13 A0000531126 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 22 A0000707175 ΝΤΙΖΑ 5,97 2 A000074201380

Διαβάστε περισσότερα

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μία μοτοσυκλέτα, το ΖΧ10R. Στην πίστα ή στο δρόμο, πιέστε την εξελιγμένη από το WSBK μοτοσυκλέτα με το Κ-ΤRC traction control

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 377 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1. ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ ΕΞΙ (ΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ), 1 2. ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΟΠ ΠΙΣΩ ΑΡ ΠΟΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ.& Α.Δ.Α.Μ.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Δ.Α. : 627Ρ465ΦΘΕ-8ΨΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού - Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 16-11-2015 και Επιχορηγήσεων Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

A/A A/O ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ Ποσότητα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015 B-1-

A/A A/O ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ Ποσότητα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015 B-1- ΕΤΟΣ 2015 1 1-25-255-157 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ EA 54 2 182001000 ΘΥΡΑ ΟΠΙΣΘΙΑ EA 10 3 2510231114968 ΠΕΙΡΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ EA 1000 4 2510231114988 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΟΥΣΤΑ ΠΛΗΡΗΣ EA 40 5 2510231115036 ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ EA 60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 7-5-12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 7-5-12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 7-5-12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 209 210 211 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ (7840 L9) TMX1.ΓΙΑ CITROEN JUMPER.ΑΡ.ΠΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011.

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. 81.30725 6065 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.F2000 ΜΑΝ F2000 237,50 538,50 126,74% 81.30725 6084 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.TGA ΦΟΡΤΗΓΑ TGA,TGS,TGX TOURLINER 275,00 769,00 179,64% LION COACH 81.32560 6092 ΨΥΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ Ε Σ Η Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Α Τ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ Ηράκλειο 1 / 9 / 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 290 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟ ΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟ, 2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟ ΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 25 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ EΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 2012 Τηλέφωνο : 2313 306 410 Τηλ/τυπία : 2310 838 597 Αρ. Πρωτ.: 2649 Πληροφορίες : Μ.

Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 2012 Τηλέφωνο : 2313 306 410 Τηλ/τυπία : 2310 838 597 Αρ. Πρωτ.: 2649 Πληροφορίες : Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

SERVICENET ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

SERVICENET ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SERVICENET ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 2014-2015 Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Στις τιμές εμπεριέχεται ΦΠΑ 23%. Ενδέχεται οι τιμές να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

BMW ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020. info@megapart.gr

BMW ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020. info@megapart.gr BMW ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020 E-MAIL info@megapart.gr ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΜΑΞΩΜΑ 12 ΑΜΑΞΩΜΑ/ΚΑΜΠΙΝΑ>ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΕΝΤΑΛ ΑΜΑΞΩΜΑ>ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΑΚΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑ>ΠΑΡΑΘΥΡΑ>ΓΛΥΣΤΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ιωάννινα, 22-11 -2011 Αριθ. πρωτ.: 6423 Ταχ. Δ/νση: Βυζαντινό Μουσείο Ταχ. Κώδικας: 45221- Κάστρο Πληροφορίες: Λογιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα οκτώ (68) Υπηρεσιακών Οχημάτων μάρκας CITROEN, PEUGEOT.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα οκτώ (68) Υπηρεσιακών Οχημάτων μάρκας CITROEN, PEUGEOT. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23/1/12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23/1/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23/1/12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21 22 23 24 25 26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΚΗΙ-6240 CITROEN JUMPER, ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-06-2015 ΑΡ. ΜΕΛ: 32/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ (13) STRADDLE CARRIERS & (3) FRONT LIFTS ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV001555601 2013-07-25

13SYMV001555601 2013-07-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: - 12821 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 13SYMV001555601 2013-07-25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Σήμερα την 15 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Διαβάστε περισσότερα