14SYMV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14SYMV"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς Α Θ Η Ν Α Τηλ. : , Pol : , Fax : Α. Φ. Μ. : Δ. Ο. Υ. : Ι Β Α Θ Η Ν Ω Ν «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8036 / 1 / 57 ιστ ΠΟΣΟ : 6.000,00 ΕΙΔΟΣ : Συντήρηση - επισκευή οχημάτων ΠΑΡΟΧΟΣ : ΡΑΜΑΤΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Στην Αθήνα, σήμερα την 24 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, στα γραφεία της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής, Λ. Αλεξάνδρας 173, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον Ταξίαρχο Βασίλειο ΑΘ. ΤΖΙΓΚΟ, Διευθυντή της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Αγοραστής» και β Η εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΜΑΤΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. : ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, που εδρεύει στην οδό Πύρρωνος 8,Ηλιούπολη, Τ.Κ. : 16346, Τηλ. : , νομίμως εκπροσωπούμενη από τoν ΡΑΜΑΤΙΑ Σταύρο του Χρήστου και της Ευγενίας με Α.Δ.Τ. : ΑΚ εκδ. 04/05/2012 από το Τ.Α. ΔΑΦΝΗΣ και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Προμηθευτής», κατόπιν της υπ αριθ / 1 / 14 / από Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α. / Κ.Ο.Τ.Π. / Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 3 ο ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 1. Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο «Πάροχο», την συντήρηση επισκευή 50 υπηρεσιακών ΜΟT/ΤΩΝ μάρκας BMW, ο οποίος αναλαμβάνει αυτή, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 2.Ο Πάροχος αναλαμβάνει την επισκευή συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτάσσουν παράταση της υφιστάμενης σύμβασης για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί εντός της εγκεκριμένης πίστωσης. Το είδος της εργασίας των οχημάτων και οι τιμές αυτής ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 3. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής στα υπηρεσιακά οχήματα να πραγματοποιούνται πάντα εντός των οικονομικών ορίων της παρούσας σύμβασης τόσο κατά την προγραμματισμένη συντήρηση τους ( όποτε αυτό απαιτηθεί ) και σε ποσότητες ανάλογες με αυτές που ορίζει το πρόγραμμα συντήρησης- επισκευής έκαστου κατασκευαστή, όσο και κατά τις έκτακτες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζονται βλάβεςφθορές, οι οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν, προκαλούν όμως την ακινητοποίηση των οχημάτων ως συνέπεια την επιβάρυνση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας μας, 4. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές έως την και δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία, εντός του συμφωνηθέντος ποσού και σύμφωνα με τον κατάλογο προσφερομένων τιμών που έγινε αποδεκτός και εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 5. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή και βάση της τεχνικής προσφοράς του Παρόχου, ο οποίος διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό καθώς και τον κατάλληλο χώρο εντός της επιχείρησης, για την ασφαλή φύλαξη των οχημάτων, κατά τη διάρκεια της νύχτας και της ημέρας. 6. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 43_110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και Κ.Α.Ε Οι παρεχόμενες υπηρεσίες βαρύνωνται με κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. σε ποσοστό 6,4% ( Μ.Τ.Σ. 2,72%, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Τ.Π.Α.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96% ) της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%, 2% επι των κρατήσεων (του 6,4% ), 3% επί των κρατήσεων ( του 0,10% ) για τέλη χαρτοσήμου και 20% επ αυτών (2% & 3% ) υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και φορολογία 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, όταν η καθαρή αξία κατά συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ

2 8. Ο Πάροχος βαρύνεται με την χαρτοσήμανση της σύμβασης. 9. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα 14SYMV αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Περί Δημοσίου Λογιστικού Α 247) και του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Α -150). 11. Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει ΣΥΝΟΛΙΚΑ, αφού προσκομισθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες να αναγράφουν «για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο»). Η πληρωμή του Παρόχου θα γίνει από την Διαχείριση Χρηματικού της Υπηρεσίας μας. 12.Συμφωνείτε ρητά ότι η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του ν. 4152/2013. Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, το ένα κατατέθηκε στην Δ.Α.Δ.Α., το άλλο πήρε ο Πάροχος δια του νόμιμου εκπροσώπου του, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του και το τρίτο επισυνάπτεται στην δαπάνη που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Προς πίστωση συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: ΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ο- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ. ΤΖΙΓΚΟΣ Ταξίαρχος Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ραματιάς Σταύρος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ SERVICE MOTO BMW ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΥΡΡΩΝΟΣ 8 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΦΜ: ΔΟΥ:ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΛ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΡΑΜΑΤΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

3 Αθήνα,8/9/2014 Από MOTO DISCOVERY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΗΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 350-Τ.Κ:11145 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FAX: Προς : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα :Οικονομική προσφορά για προμήθεια ανταλλακτικών δικύκλων οχημάτων μάρκας BMW και μοντέλων F650GS,F800GS,F800R Οι τιμές των ανταλλακτικών με έκπτωση 10% και εγγύηση ενός έτους. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΗΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ MOTO DISCOVERY AXAΡΝΩΝ 350-Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΡ. ΓΕΜΗ: ΑΡ. ΕΒΕΑ:28100

4 Στις τιμές ανταλλακτικών προσφέρετε έκπτωση της τάξης του 10% 1.1 Τιμές ανταλλακτικών F650GS ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% Λάδι κινητήρα High Power SAE 15W-40 Υγρό φρένων DOT4 LV, χαμηλό ιξώδες Telescopic-fork oil Αντιπηκτικό ψυγείου Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού Σετ στεγανοποίησης κάλυμμα κυλινδροκεφ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α Στεγανοποίηση αριστερά Ράβδος μέτρησης λαδιού Φίλτρο λαδιού μαύρο Πολλαπλασιαστή ς ροδέλα μαύρο Μπουζί Μίζα μαύρη Ρυθμιστής εναλλάκτη Τροχός ελεύθερης περιστροφής Κέλυφος γραναζιού ελεύθερης περιστροφής Γρανάζι ελεύθερης περιστροφής Εναλλάκτης Διακόπτης πεταλούδας γκαζιού Αισθητήρας πίεσης καυσίμου Μπεκ ψεκασμού

5 Στοιχείο φίλτρου αέρα Ρυθμιστής ρελαντί Σετ εύκαμπτου σωλήνα ρυθμιστή ρελαντί Μονάδα ελέγχου Μονάδα αντλίας καυσίμου με αισθητ.μοχλού Ηλεκτρονική αντλία καυσίμου Στεγανοποίηση Radiator Τάπα στεγανοποίησης Θερμοστάτης Καπάκι περιβλήματος θερμοστάτη Εύκαμπτος σωλήνας παροχής Εύκαμπτος σωλήνας επιστροφής Αισθητήρας λάμδα Σετ δίσκοι με επένδυση τριβής / ελατήρια Ωστικός τριβέας Αυλακωτό ρουλεμάν Δίσκος στήριξης Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων Λαστιχένια μούφα Στεγανοποιητικός δακτύλιος Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη Σωληνωτός βραχίονας Λαβή δεξιά Μονάδα μανέτας συμπλέκτη ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /57 ιστ

6 Μανέτα συμπλέκτη Μονάδα μανέτας φρένου φιμέ τζάμι Μοχλός χειρόφρενου Ντίζα γκαζιού Ντίζα συμπλέκτη Βελονωτό ρουλεμάν Δακτύλιος Κωνικό ρουλεμάν Καπάκι Γόνατο ανάρτησης πίσω Αλυσοτροχός Σετ αλυσοτροχών Αλυσίδα Αισθητήρας με βαλβίδα Δίσκος φρένου μπροστά Σετ τακάκια φρένων μπροστά Αισθητήρας αριθμού στροφών τροχού Δακτύλιος αισθητήρα ABS μπροστά Δίσκος φρένου πίσω Δακτύλιος αισθητήρα πίσω Σετ τακάκια φρένων πίσω Εύκαμπτ.σωλήνα ς φρένων κύκλ.φρένων πίσω Πεντάλ φρένου Αυλακωτό ρουλεμάν Αποσβεστήρας Αυλακωτό ρουλεμάν Πλαϊνό σταντ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /57 ιστ

7 Μαρσπιέ πίσω αριστερά Μαρσπιέ πίσω δεξιά Μαρσπιέ αριστερά Μαρσπιέ δεξιά Καθρέπτης αριστερά Καθρέπτης δεξιά Διακόπτης ανάφλεξης Κυκλική κεραία Περίβλημα κλειδαριάς τιμονιού Μπαταρία AGM Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών αριστερά Διακόπ.πολλ.λειτ ουργ.θερμαιν.γκρι π δεξιά Ηλεκτρονικός φάρος LED μπλε Προβολέας Φλας LED Φλας LED, στήριγμα μακρύ πίσω Φακός Κάτοπτρο Κέλυφος Στήριγμα φλας Στεγανοποίηση αριστερά Aριστερός διακόπτης Ρουλεμαν πίσω τροχού Συνεμπλοκ πίσω τροχού Φλάντζα αμπραγιάζ Δίσκοι Αμπραγιάζ Σετ Ρουλεμάν ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /57 ιστ

8 421 Αμπραγιάζ Υποπλαίσιο σταν Βαλβίδα ανακούφισης Βαλβίδα ρελαντί Καπάκι αμπραγιάζ Βάση καθρέπτη Καθρέπτης Αξονάκι αμπραγιάζ Ρουλεμάν πίσω τροχού Πηνία Καπάκι κεφαλής Βαλβίδα πλαϊνού σταν Βίδα πλαϊνού σταν Μανέτα φρένου Γρανάζι κομπλέρ Φωλιά κομπλέρ Κομπλέρ μίζας Φλάντζα βολάν Τρόμπα πίσω φρένου Αντλία νερού Φτερωτή Κεραία εμομπιλάιζερ Καπάκι αμπραγιάζ Ρουλεμάν αμπραγιάζ Αποστάτης Αξονάκι Ρουλεμάν F Τσιμούχα Καπάκι κεφαλής Δοχείο λαδιού ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /57 ιστ

9 Μπαταρία Λάστιχα Φαναριού Αποσυμπιεστής εκκεντροφόρου Φλάντζα καύσης Τσιμουχάκια βαλβίδων Φλάντζα καύσης Τσιμουχάκια βαλβίδων Σειρήνα (WHELEN) Σειρήνα εύχρηστη(whelen) Τελικό εξάτμισης εύχρηστο

10 1.2Τιμές ανταλλακτικών F800GS ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α Φλας LED, στήριγμα 574 μακρύ πίσω Υγρό φρένων DOT4 LV, 023 χαμηλό ιξώδες Τροχός ελεύθερης 428 περιστροφής Στεγανοποιητικός 147 δακτύλιος Σετ τακάκια φρένων 216 μπροστά Σετ στεγανοποίησης 621 κάλυμμα κυλινδροκεφ Σετ εύκαμπτου σωλήνα 027 ρυθμιστή ρελαντί Σετ δίσκοι με επένδυση 586 τριβής / ελατήρια Πολλαπλασιαστής ροδέλα 846 μαύρο Περίβλημα κλειδαριάς 072 τιμονιού ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% Ωστικός τριβέας Φλας LED Φακός Φίλτρο λαδιού μαύρο Ταμπλό οργάνων Τάπα στεγανοποίησης Σωληνωτός βραχίονας Στοιχείο φίλτρου αέρα Στεγανοποίηση Σετ αλυσοτροχών Ρυθμιστής ρελαντί Ρυθμιστής εναλλάκτη Προβολέας Πεντάλ φρένου Πίσω φως LED ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α

11 Ντίζα συμπλέκτη Ντίζα γκαζιού Μπουζί Μπεκ ψεκασμού Μπαταρία AGM Μονάδα μανέτας φρένου φιμέ τζάμι Μονάδα ελέγχου Μονάδα αντλίας καυσίμου με αισθητ.μοχλού Μαρσπιέ πίσω δεξιά Μαρσπιέ πίσω αριστερά Μαρσπιέ δεξιά Μαρσπιέ αριστερά Μανσέτα Μανέτα συμπλέκτη Μίζα μαύρη Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων Λαστιχένια μούφα Λαμπτήρας πυράκτωσης Λαβή δεξιά Λαβή αριστερά Κωνικό ρουλεμάν Κυκλική κεραία Κοχλίας Isa Κεντρική αντλία φρένων πίσω Καπάκι περιβλήματος θερμοστάτη Καθρέπτης δεξιά Καθρέπτης αριστερά Κέλυφος γραναζιού ελεύθερης περιστροφής Κέλυφος ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /57 ιστ

12 Θερμοστάτης Ηλεκτρονική αντλία καυσίμου Εύκαμπτος σωλήνας φρένων μπροστά Εύκαμπτος σωλήνας παροχής Εύκαμπτος σωλήνας επιστροφής Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού Εύκαμπτ.σωλήνας φρένων κύκλ.φρένων πίσω Εύκαμπτ.σωλήν.φρένων κύκλ.φρένων μπροστά Εύκαμπ.σωλήν.φρένων κύκλωμ.ελέγχ.μπροστά Εναλλάκτης Ελατήριο συμπλέκτη Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών αριστερά Διακόπτης πεταλούδας γκαζιού Διακόπτης ανάφλεξης Διακόπ.πολλ.λειτουργ.θερ μαιν.γκριπ δεξιά Δακτύλιος αισθητήρα πίσω Δακτύλιος αισθητήρα ABS μπροστά Δακτύλιος Δίσκος φρένου πίσω Δίσκος φρένου μπροστά Δίσκος στήριξης Γρανάζι ελεύθερης περιστροφής Γρανάζι Γρανάζι Βελονωτό ρουλεμάν Βαλβίδα Αυλακωτό ρουλεμάν Αυλακωτό ρουλεμάν

13 Αλυσοτροχός Αλυσίδα Αισθητήρας πίεσης καυσίμου Αισθητήρας λάμδα Αισθητήρας αριθμού στροφών τροχού Telescopic-fork oil Radiator Λάδι κινητήρα High Power SAE 15W-40 Στεγανοποίηση αριστερά Aριστερός διακόπτης Ρουλεμαν πίσω τροχού Συνεμπλοκ πίσω τροχού Αντλία πίσω φρένου Βίδα σταν Φλάντζα τρόμπας βενζίνης Μονάδα ZFE Σειρήνα (WHELEN)

14 1.3 Τιμές ανταλλακτικών F800R ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α Υγρό φρένων DOT4 LV, χαμηλό ιξώδες Λάδι κινητήρα High Power SAE 15W-40 Αντιπηκτικό ψυγείου Σετ στεγανοποίησης κάλυμμα κυλινδροκεφ. Στεγανοποίηση αριστερά Ράβδος μέτρησης λαδιού μαύρη Μοχλός αποσύμπλεξης μαύρος ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α Φίλτρο λαδιού μαύρο Πολλαπλασιαστή ς ροδέλα μαύρο Μπουζί Μίζα μαύρη Ρυθμιστής εναλλάκτη Εναλλάκτης Γρανάζι Γρανάζι Βελονωτό ρουλεμάν Κέλυφος γραναζιού ελεύθερης περιστροφής Γρανάζι ελεύθερης περιστροφής Επαγωγικός αισθητήρας στροφαλοφόρ.άξ ονα Στόμιο πεταλούδας γκαζιού

15 Αισθητήρας πίεσης καυσίμου Διακόπτης πεταλούδας γκαζιού Μπεκ ψεκασμού Προϊόν με το μέτρο εύκαμπτος σωλήνας Μονάδα ελέγχου Εύκαμπτος σωλήνας ρυθμιστή ρελαντί Αισθητήρας θερμοκρασίας - αέρα Βαλβίδα Ρυθμιστής ρελαντί Στοιχείο φίλτρου αέρα Λαστιχένια μούφα Μονάδα αντλίας καυσίμου με αισθητ.μοχλού Στεγανοποίηση Radiator Εύκαμπτος σωλήνας παροχής Εύκαμπτος σωλήνας επιστροφής Θερμοστάτης Καπάκι περιβλήματος θερμοστάτη Δακτύλιος-Ο Κάλυμμα τάπας στεγανοποίησης Ανεμιστήρας Σωλήνας μαύρος Σωλήνας μαύρος Αισθητήρας λάμδα Γρανάζι αντλίας λαδιού

16 Γρανάζι αντλίας λαδιού Σετ δίσκοι με επένδυση τριβής / ελατήρια Ωστικός τριβέας Αυλακωτό ρουλεμάν Δίσκος στήριξης Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων Επιλογέας Μούφα Στεγανοποιητικός δακτύλιος Μανσέτα Λαμαρινένιο κάλυμμα Λαμαρινένιο κάλυμμα Κωνικό ρουλεμάν Τιμόνι Λαβή αριστερά Λαβή δεξιά Μονάδα μανέτας συμπλέκτη Μανέτα συμπλέκτη Μονάδα μανέτας φρένου φιμέ τζάμι Μοχλός χειρόφρενου Ντίζα συμπλέκτη Ντίζα γκαζιού Βελονωτό ρουλεμάν Γόνατο ανάρτησης πίσω Αλυσίδα Αλυσοτροχός Σετ αλυσοτροχών Δίσκος φρένου με

17 428 πριτσίνι Δακτύλιος αισθητήρα Σετ τακάκια 593 φρένων μπροστά Αισθητήρας 528 αριθμού στροφών τροχού Δίσκος φρένου 102 πίσω Δακτύλιος 866 αισθητήρα πίσω Repair kit, brake pads, rear Δαγκάνα φρένου χωρίς τακάκια πίσω Κεντρική αντλία φρένων πίσω Ράβδος πίεσης Φούσκα Εύκαμπτος σωλήνας προϊόν με το μέτρο Εύκαμπτος σωλήνας φρένων πίσω Ελατήριο στρέψης Sensor Πείρος Αποσβεστήρας Αυλακωτό ρουλεμάν Μαρσπιέ αριστερά Μαρσπιέ δεξιά Μαρσπιέ πίσω αριστερά Μαρσπιέ πίσω δεξιά Καθρέπτης αριστερά Καθρέπτης δεξιά Κυκλική κεραία Διακόπτης ανάφλεξης Περίβλημα κλειδαριάς τιμονιού ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /57 ιστ

18 Προβολέας Λαμπτήρας πυράκτωσης Longlife bulb Φλας LED, στήριγμα μακρύ πίσω Φλας LED Aριστερός διακόπτης Ρουλεμαν πίσω τροχού Συνεμπλοκ πίσω τροχού Διακόπτης Αρ.Φλας Λάδια μπροστινού Ρουλεμάν τιμονιού Γρανάζι κομπλέρ Φωλία κομπλέρ Μονάδα ZFE Αντλία λαδιού Αντλία λαδιού Αξονάκι αντλίας λαδιού Γρανάζι αντλίας λαδιού Σειρήνα (WHELEN) Κουτί ανάφλεξης Λάστιχο αντλίας βενζίνης

19 Σε περίπτωση μη επάρκειας γνήσιων ανταλλακτικών, θα χρησιμοποιηθούν AFTER MARKET ανταλλακτικά που θα είναι πολύς καλής ποιότητας με πιστοποίηση ISO κα CE AFTER MARKET F650GS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F650 GS ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΛΥΣΙΔΑ TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ TAKAKIA ΠΙΣΩ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑ ΚΟΡΝΑ ΦΑΡΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΦΑΡΟΣ ΠΙΣΩ ΜΕ ΣΤΙΛΟ ΓΚΡΙΠ ΣΕΤ ΛΑΜΠΑ Η ΛΑΜΠΑ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΚΡΙΠ ΣΕΤ ΚΑΠΑΚΙ

20 14SYMV AFTER MARKET F800GS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F800 GS ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΛΥΣΙΔΑ TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ (SET) TAKAKIA ΠΙΣΩ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΙΕΣ ΕΜΠΡΟΣ (SET) ΣΕΙΡΗΝΑ ΚΟΡΝΑ ΦΑΡΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΦΑΡΟΣ ΠΙΣΩ ΜΕ ΣΤΙΛΟ ΓΚΡΙΠ ΣΕΤ ΛΑΜΠΑ Η ΛΑΜΠΑ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ

21 AFTER MARKET F800R ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F800R ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΣΕΤ TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ TAKAKIA ΠΙΣΩ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΙΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑ ΚΟΡΝΑ ΦΑΡΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΦΑΡΟΣ ΠΙΣΩ ΜΕ ΣΤΙΛΟ ΓΚΡΙΠ ΣΕΤ ΛΑΜΠΑ Η ΛΑΜΠΑ Η ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΒΟΛΑΝ Οι παραπάνω τιμές των ανταλλακτικών ισχύουν μέχρι 31/12/14 Με εκτίμηση ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΗΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ MOTO DISCOVERY AXAΡΝΩΝ 350-Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΡ. ΓΕΜΗ: ΑΡ. ΕΒΕΑ:28100

22 ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 Από ΡΑΜΑΤΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ SERVICE MOTO BMW ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΥΡΡΩΝΟΣ 8,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ:ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΛ: Προς : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα :Οικονομική προσφορά για παροχή υπηρεσιών δικύκλων οχημάτων μάρκας BMW και μοντέλων F650GS,F800GS,F800R Ραματιάς Σταύρος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ SERVICE MOTO BMW ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΥΡΡΩΝΟΣ 8 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΦΜ: ΔΟΥ:ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΛ:

23 Στις τιμές της παροχής υπηρεσιών προσφέρετε έκπτωση της τάξης του 10% 2.1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ F650GS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F650GS ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΜΕ Φ.Π.Α Φ.Π.Α SERVICE (ΛΑΔΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΑΛΥΣΙΔΑ, ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΤΟ.) SERVICE (ΛΑΔΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ,ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΜΠΟΥΖΙ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΛΑΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ, ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΤΟ.) SERVICE (ΛΑΔΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΑΛΥΣΙΔΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΤΟ.) SERVICE (ΛΑΔΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΜΠΟΥΖΙ, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΛΑΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΖΕΚΣΙΟΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ, ΑΛΥΣΙΔΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΦΛΟΥ, ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /57 ιστ

24 ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΤΟ.) ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ & ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΓΚΡΙΠ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΪΝΟΥ ΣΤΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΖΕΚΣΙΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΛΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΝΤΡΑΝ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ- ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ- ΗΧΗΤΙΚΩΝ-ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΟΣ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΟΜΠΙΛΑΙΖΕΡ ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΥΠΟΠΙΕΣΕΩΝ

25 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΣΗ ΤΡΟΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΧΟΥ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΙΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΕΡ ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΦΑΡΟΥ ΠΙΣΩ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΜΠΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ABS ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΣΠΙΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΦΑΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΛΑΪΝΟΥ ΣΤΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

26 2.2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ F800GS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SERVICE (ΛΑΔΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΤΟ.) SERVICE (ΛΑΔΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΜΠΟΥΖΙ, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑ- ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΤΟ.) ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Φ.Π.Α ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΜΕ Φ.Π.Α SERVICE (ΛΑΔΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΛΑΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΤΟ.) SERVICE (ΛΑΔΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΖΕΚΣΙΟΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΜΠΟΥΖΙ, ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΤΟ) ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ & ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

27 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΓΚΡΙΠ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΪΝΟΥ ΣΤΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΖΕΚΣΙΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΛΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΝΤΡΑΝ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ-ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΟΣ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΟΜΠΙΛΑΙΖΕΡ ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΥΠΟΠΙΕΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΣΗ ΤΡΟΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΧΟΥ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΙΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

28 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΕΡ ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΦΑΡΟΥ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ZFE ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΣΠΙΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΦΑΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΛΑΪΝΟΥ ΣΤΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

29 2.3 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ F800R ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F650GS SERVICE (ΛΑΔΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ, ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΤΟ.) SERVICE (ΛΑΔΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΛΑΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ, ΜΠΟΥΖΙ, ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΤΟ.) SERVICE (ΛΑΔΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΤΟ.) SERVICE (ΛΑΔΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΖΕΚΣΙΟΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΜΠΟΥΖΙ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ- ΑΛΥΣΙΔΑΣ, ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΤΟ.) ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Φ.Π.Α ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΜΕ Φ.Π.Α ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ & ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ

30 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΓΚΡΙΠ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΪΝΟΥ ΣΤΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΖΕΚΣΙΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΛΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΝΤΡΑΝ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ-ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΟΣ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΟΜΠΙΛΑΙΖΕΡ ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΥΠΟΠΙΕΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΣΗ ΤΡΟΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΧΟΥ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΙΕΣ

31 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΕΡ ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΦΑΡΟΥ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ INJECTION ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ZFE ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΣΠΙΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΦΑΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΛΑΪΝΟΥ ΣΤΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ Οι παραπάνω τιμές της παροχής υπηρεσιών ισχύουν μέχρι 31/12/14 Με εκτίμηση Ραματιάς Σταύρος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ SERVICE MOTO BMW ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΥΡΡΩΝΟΣ 8 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΦΜ: ΔΟΥ:ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΛ:

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός : 1 η Πάροδος Γεωργίου Πιτταρά Ο. Α. Κ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Α Α: ΒΛ4ΞΙ-75Φ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002551243 2015-01-31 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Α.Δ.Α.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ε Π

Διαβάστε περισσότερα

1.300,00. Βέροια, 17 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

1.300,00. Βέροια, 17 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛEIΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: > Α.Δ.Α.Μ.: > ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1800,00. Βέροια, 17 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

1800,00. Βέροια, 17 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΚΑΣ SKODA 5.500,00 1. OCTAVIA 1.8 TMBBL41U OCTAVIA TSI TMBCK21Z2A

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΚΑΣ SKODA 5.500,00 1. OCTAVIA 1.8 TMBBL41U OCTAVIA TSI TMBCK21Z2A Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Σ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500 0-6189 50,00 0-5275 50,00 0-6137 50,00 0-5303 50,00 G2000 G3800 G4500 G5200 Κύλινδρος Φ 30,5 mm Κύλινδρος Φ 39 mm Κύλινδρος Φ 43 mm Κύλινδρος Φ 45 mm 0-6176 16,00 0-6282Α 12,50 0-5269A 13,50 0-6125Α 15,00

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.455,04 ΕΥΡΩ.

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.455,04 ΕΥΡΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (Προς κάθε ενδιαφερόμενο)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (Προς κάθε ενδιαφερόμενο) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 46 Τ.Κ. 8545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ανθυπ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς 1 7 3 1 1 5 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51 Ανήκει στην Προκήρυξη 12/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 833 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας).1.βαση ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.S (453772)ΤΜΧ 1 2. ΜΑΣΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤ6ΙΚΗ (7804Ρ8)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΓΕ ΝΙΚ Η Α ΣΤΥ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΔΙΕ ΥΘ Υ ΝΣ Η ΑΤΤ ΙΚ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ Ε Σ Η Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 15122 Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι 25 Αυγούστου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μία μοτοσυκλέτα, το ΖΧ10R. Στην πίστα ή στο δρόμο, πιέστε την εξελιγμένη από το WSBK μοτοσυκλέτα με το Κ-ΤRC traction control

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ: 21/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Κωδικός Ανταλλακτικού A0000700387 A0000700487 A0000700752 A00007480 A0000755 A0000765 A00007265 A00007580 A00007746 A000078280 A00007297 A000072467 A0000780456

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7159 50,00 0-7161 50,00 0-7125 60,00 0-6531 50,00 137,142 40, 142 365 PARTNER 351 Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7163 35,00 0-7127 50,00 0-7113 3,00 0-6536 3,00

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA 0-5250 29,00 0-5651 29,00 0-5259 25,00 0-5600 25,00 G200 GX120 GX160 GX160 Πιστόνι πλήρες Φ67mm Πιστόνι πλήρες Φ60mm Πιστόνι πλήρες Φ68mm Πιστόνι πλήρες Φ68,25mm oversize 0-5615 27,00 0-5640 30,00 0-4456

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: Α.Δ.Α.Μ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 19 Ιανουαρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6612 72,00

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Έδεσσα, 20 Ιουνίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ..ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε ΕΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

240 Ημέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ

240 Ημέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ECOΚΙΝΗΣΗ που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης (Λεωφόρος Μαρίνου Αντύπα αρ. 14), με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Πύργος, 28 Ιουνίου 2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 601/04-09-2014 14SYMV002280027 2014-09-09 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY NTUA - MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY Th. Costopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 06-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5475 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 14-01-2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Αρμόδιος: Αρχ/κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Δ/νση Οικονομικών/Τμ.3 Στέγασης- Υλικού με Α.Δ.Α Ψ24Π46ΜΚ6Π-2ΜΠ. β) Η υπ αριθ. 8036/1/19/ από 12/08/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από

Σχετ.: Δ/νση Οικονομικών/Τμ.3 Στέγασης- Υλικού με Α.Δ.Α Ψ24Π46ΜΚ6Π-2ΜΠ. β) Η υπ αριθ. 8036/1/19/ από 12/08/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 22 Αυγούστου 2019 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Γ ΕΝ ΙΚΗ ΑΣΤΥ Ν ΟΜΙΚΗ ΔΙ Ε Υ ΘΥΝ ΣΗ ΑΤΤ ΙΚΗ Σ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Κ.Σ.Α.Ν. ΤΜ ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Βοτανικός, 01-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε..

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΣ Υ/Γ-ΩΚ ΠΥΘΕΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΣ Υ/Γ-ΩΚ ΠΥΘΕΑ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΣ Υ/Γ-ΩΚ ΠΥΘΕΑ. 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αντικείμενο του παρόντος είναι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η εν συνεχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. :47 042-Φιλοθέη Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 23593 Πληροφορίες :Ευστράτιος Φλούδας Άρτα,26 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 1168 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Τρύφωνα Καβάλα Τηλ.: Fax

Αγ. Τρύφωνα Καβάλα Τηλ.: Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοτική Επιχείρηση ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας Αγ. Τρύφωνα 14 65201 Καβάλα Τηλ.: 2510 620350 Fax 2510 620355 ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ελέγχου ετοιμότητας των Η/Ζ αντλιοστασίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία Αναφοράς ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 0218 ΕΛΓΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Κ.Δημήτριος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 07/10/2016 Γενικά στοιχεία Οχήματος Εργοστάσιο κατασκευής Audi Πόρτες 2 Τύπος/Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία Αναφοράς ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2926 ΕΛΓΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 5/02/2018 Γενικά στοιχεία Οχήματος Εργοστάσιο κατασκευής AUDI Πόρτες 3 Τύπος/Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 - Τ. Κ.49100 Κέρκυρα Τηλ. 2661029134-6 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8032/10/112-γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αρ. Μελ.: 88/2018 Κ.Α.Ε.: Π Προϋπολ.: ,34 με ΦΠΑ 24% CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αρ. Μελ.: 88/2018 Κ.Α.Ε.: Π Προϋπολ.: ,34 με ΦΠΑ 24% CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΡ-Ω0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 4/07/20 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 056/20 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ Έχοντας υπόψη :. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 4 Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 591/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 19o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: Α.Δ.Α.Μ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 33Ε/15

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 33Ε/15 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.: 600/33E/15 Σ.: 33E Αμφιάλη, 13 Μαρτίου 2015 Συνημμένα: 1. Παράρτημα «Α»: «Γενικοί» & «Ειδικοί» Όροι (σελ. 5) 2. Παράρτημα «Β»: Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ.Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς 1 7 3 1 1 5 2

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά: Πώς αντικαθιστούμε οπίσθια ρουλεμάν πλήμνης σε Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά: 1 2 Τοποθετήστε σφήνες κάτω από τους μπροστινούς τροχούς. Ξεσφίγξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού. 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL A1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL

Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL A1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 12/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 23932 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαµπίδου Σουµέλα Τηλ : 2831341013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Απαντήσεις στα Θέματα των πανελληνίων 2013 στο μάθημα ΜΕΚ ΙΙ Θέμα Α Α1 α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Σωστό β) Για να περιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ 101 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 136 71 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

A/A A/O ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ Ποσότητα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015 B-1-

A/A A/O ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ Ποσότητα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015 B-1- ΕΤΟΣ 2015 1 1-25-255-157 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ EA 54 2 182001000 ΘΥΡΑ ΟΠΙΣΘΙΑ EA 10 3 2510231114968 ΠΕΙΡΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ EA 1000 4 2510231114988 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΟΥΣΤΑ ΠΛΗΡΗΣ EA 40 5 2510231115036 ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ EA 60

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:8 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩN Καλαμάτα, 17 Οκτωβρίου 2017 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Κωδικός Ανταλλακτικού Περιγραφή Ανταλλακτικού Αξία Μονάδας Απόθεµα A0000531026 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 18 A0000531126 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 20 A0000700387 ΒΕΛΟΝΑ 40,16 1 A0000700487

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ Hinomoto

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ Hinomoto ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ Hinomoto Όλες οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ HINOMOTO C144, C174, E180, E224, E2004, E2304 Η-CS86-13 Πιστόνι C144, C142 70mm (CS86) 6051-3101-01-1 Πιστόνι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ Ι Λ Κ Ι Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014 Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 27/02/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/31-01-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ VW - T5 0703383M Τεμ. ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIKOΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έτους 2018 του Δήμου Λαρισαίων.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έτους 2018 του Δήμου Λαρισαίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 24/04/2018 Αριθ. αμάξ.: 285 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 9 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου Ταχ. Κώδικας: 411 10 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα