Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων"

Transcript

1 Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Παναγιώτησ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ύμβουλοσ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αρκαδίασ Ο ηφπνο καο ε Αξθαδία, φπσο θαη νιφθιεξε ε ρψξα βηψλεη κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε. Σψξα, ζε απηή ηελ ζπγθπξία, είλαη πνπ ρξεηάδνληαη πην πνιχ απφ πνηέ, πξάμεηο, δξάζεηο, πξσηνβνπιίεο θαη φρη ιφγηα. Υξεηάδεηαη λα απειεπζεξσζνχλ φιεο εθείλεο νη δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα καο βγάινπλ απφ ην αδηέμνδν. Υξεηάδεηαη λα κηιάκε ρσξίο θφβν, αιιά κε ηφικε θαη εηιηθξίλεηα. Ζ εθινγή ζε θάπνην αμίσκα είλαη πνιιέο θνξέο ην εχθνιν θνκκάηη ηεο πνιηηηθήο. Σν δχζθνιν είλαη λα κπνξέζεηο λα κεηνπζηψζεηο κία δεκφζηα ζέζε, ζε έξγν, δξάζε θαη παξέκβαζε. Παξέκβαζε γηα ηνλ ηφπν ζνπ, γηα ηνπο ζπκπαηξηψηεο ζνπ θαη θπξίσο γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο, πνπ θάζε κέξα δηαγξάθεηαη φιν θαη πην δχζθνιν. Γηα απηφ θαη πξέπεη εθείλνο πνπ ζέιεη λα καο εθπξνζσπεί ζε έλα ζεζκηθφ φξγαλν, ζε κηα δεκφζηα ζέζε, λα θαηαζέηεη θάζε ζηηγκή ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπ, απέλαληη ζε φζνπο ηνλ εκπηζηεχηεθαλ. Όπσο εζείο εκέλα, ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην. ην μεθίλεκα ηεο δεχηεξεο ρξνληάο ηεο ζεηείαο κνπ, ζεσξψ ππνρξέσζε κνπ λα ζαο παξνπζηάζσ ηε δξάζε κνπ, ψζηε λα ηεζεί ζηελ θξίζε ζαο, λα ηεζεί ζε έλαλ δεκφζην-αλνηρηφδηάινγν, κε ηελ ειπίδα πσο ε λέα ρξνληά ζα είλαη αθφκα πην δεκηνπξγηθή, κε γλψκνλα πάληα ην ζπκθέξνλ ηνπ ηφπνπ καο θαη ηνπ Αξθαδηθνχ ιανχ. Καη θπξίσο ηεο παηξίδαο πνπ ζα παξαδώζνπκε ζηα παηδηά καο Φιλικά ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ Γ.ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ

2 Δηδηθόο εηζεγεηήο ηνπ ζπλδπαζκνύ Γπλαηή Πεινπόλλεζνο θαη ζηνπο δύν πξνϋπνινγηζκνύο Μέινο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 34 Πεξηθεξεηαθά πκβνύιηα, 34 ζπλερείο παξνπζίεο 12 κήλεο 29 παξεκβάζεηο Παξέκβαζε γηα ηηο Μνξθέο ελέξγεηαο Πξόηαζε γηα ζπλεξγαζία Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη Πεξηθέξεηαο Πξόηαζε γηα κία πην δίθαηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε Μέγηζην όξην ζεηεηώλ ζηα αηξεηά αμηώκαηα Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξθαδίαο Πξόηαζε γηα ηηκεηηθή δηάθξηζε ζηνλ Αξθά ινγνηέρλε, ππνςήθην γηα βξαβείν Νόκπει, Ηιία ηκόπνπιν Δηζεγεηήο ηνπ ζπλδπαζκνύ γηα όια ηα ζέκαηα ηεο Αξθαδίαο Αλάβαινο θαη ΙΚΑ Λεσληδίνπ ζην πξνζθήλην Δηδηθόο εηζεγεηήο ζηα ζέκαηα ηεο θαηάξγεζεο ησλ ΓOY θαη ησλ ζπγρσλεύζεσλ ησλ ρνιείσλ 12 κήλεο δνπιεηάο ζην ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ θαη ζπλερίδνπκε κε αθόκα κεγαιύηεξν δήιν Παλαγηώηεο ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ

3 ΜΑΡΣΙΟ Θέκα πγρώλεπζε» ζρνιείσλ» Σξίπνιε 16 Μαξηίνπ 2011 Δηδηθόο Δηζεγεηήο: Παλαγηώηεο Βαιαζόπνπινο Πξνο: 1. θ. Πξφεδξν Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Κχξηε Πξφεδξε, 2. θ. Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ 3. Μέιε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ Δδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, είκαζηε πξν ησλ ππιψλ ηεηειεζκέλσλ κεζνδεχζεσλ, ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, νη νπνίεο αθνξνχλ ππνβαζκίζεηο, ζπγρσλεχζεηο αθφκα θαη θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζηελ πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνπκε πσο ζηνπο Ννκνχο Αξθαδίαο, Μεζζελίαο θαη Λαθσλίαο, ηειηθά έγηλαλ πξαγκαηηθφηεηα θαη επηβεβαηψζεθαλ κε ην ρεηξφηεξν ηξφπν νη θφβνη καο. Ζ θπβέξλεζε παξεξκελεχνληαο ηνλ Καιιηθξάηε πξνρσξά ζε κηα πξσηνθαλή ππνβάζκηζε, ηφζν ηεο Πξσηνβάζκηαο φζν θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Καη απηφ εξήκελ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πέξα θαη πάλσ απφ θάζε θνηλή ινγηθή. Καη ελδεηθηηθά ζαο αλαθέξσ ηελ Αξθαδία ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλαθνίλσζε γηα ηα Γπκλάζηα πσο : πγρσλεχνληαη ην Γπκλάζην Νεζηάλεο θαη ην 2ν Γπκλάζην Σξίπνιεο. Σν φλνκα ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπγρψλεπζε, είλαη 2ν Γπκλάζην Σξίπνιεο πγρσλεχνληαη ην Γπκλάζην Βιαρνθεξαζηάο θαη ην Γπκλάζην Σεγέαο. Σν φλνκα ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπγρψλεπζε, είλαη Γπκλάζην Σεγέαο. πγρσλεχνληαη ηα Γπκλάζηα Λαγθαδίσλ θαη Γεκεηζάλαο κε ην Γπκλάζην Βπηίλαο. Σν φλνκα ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπγρψλεπζε, είλαη Γπκλάζην Βπηίλαο. Γηα ηα Γεκνηηθά tα ζηνηρεία ην Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνβιέπεη: Σν Γεκνηηθφ ρνιείν Κνζκά ππνβηβάδεηαη απφ 2/ζέζην θαη κνλνζέζην. Καηαξγείηαη ην Γεκνηηθφ ρνιείν Αγίνπ ψζηε. Καηαξγείηαη ην Νεπηαγσγείν Γάξα. πγρσλεχνληαη ην 1/ζ Γ Πάπαξε θαη ην 5ν (12/ζ) Γ Σξίπνιεο. πγρσλεχνληαη ην 3/ζ Γ Αγησξγεηίθσλ θαη ην 6ν (6/ζ) Γ Σξίπνιεο. πγρσλεχνληαη ην 1/ζ Γ Αξηεκηζίνπ θαη ην 1/ζ Γ Λνπθά κε ην 3/ζ Γ Νεζηάλεο. Σν 1/ζ Γ Γάξα ζπγρσλεχεηαη κε ην 6/ζ Γ Λεβηδίνπ. Σν 1/ζ Γ Βνπξβνχξσλ ζπγρσλεχεηαη κε ην 2/ζ Γ Βιαρνθεξαζηάο. Σν 2/ζ Γ Λενληαξίνπ ζπγρσλεχεηαη κε ην 2ν 8/ζ Γ Μεγαιφπνιεο.

4 Σν 1/ζ Γ Πεξδηθνλεξίνπ ζπγρσλεχεηαη κε ην 6/ζ Γ Σξνπαίσλ. Tν 1/ζ Γ Γάθλεο ζπγρσλεχεηαη κε ην 2/ζ Γ Νενρσξίνπ. Σν 3/ζ Γ Γνιηαλψλ ζπγρσλεχεηαη κε ην 3/ζ Γ Μειηγνχο. Σν 1/ζ Γ Πεγαδίνπ ζπγρσλεχεηαη κε ην 1/ζ Γ Πειεηψλ. Σν 2/ζ Γ Πνπιίζξσλ ζπγρσλεχεηαη κε ην 12/ζ Γ Λεσληδίνπ. είρακε ηνλ Ννκφ Μεζζελίαο, Τπνβηβαζκφο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ: Απφ 5ν 8/Θ Γ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΣΑ ζε 5ν 6/Θ Γ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΣΑ πγρσλεχζεηο Γεκνηηθψλ ρνιείσλ: 17ν 6/Θ ΓΖΜ ΚΑΛΑΜΑΣΑ+ 9/Θ 12ν ΓΖΜ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ζε 12ν 12/Θ ΓΖΜ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 6/Θ 3ν ΓΖΜ ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΧΝ+6/Θ 2ν ΓΖΜ ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΧΝ + 2/Θ ΓΖΜ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΖ ζε 2ν 12/Θ ΓΖΜ ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΧΝ 4ν 6/Θ ΓΖΜ ΜΔΖΝΖ+ 2ν 7/Θ ΓΖΜ ΜΔΖΝΖ ζε 2ν 12/Θ ΓΖΜ ΜΔΖΝΖ 2/Θ ΓΖΜ ΠΡΟΑΣΗΟΤ+ 1ν 12/Θ ΓΖΜ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΝΖ ζε12/θ 1ν ΓΖΜ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΝΖ 2/Θ ΓΖΜ Σ. ΚΑΛΟΤ ΝΔΡΟΤ+1ν 12/Θ ΓΖΜ ΚΤΠΑΡΗΗΑ ζε12/θ 1ν ΓΖΜ ΚΤΠΑΡΗΗΑ 2/Θ ΓΖΜ ΦΑΡΗΟΤ+6/Θ ΓΖΜ ΓΧΡΗΟΤ ζε 6/Θ ΓΖΜ ΓΧΡΗΟΤ 1/Θ ΓΖΜ ΑΒΡΑΜΗΟΤ+3ν 12/Θ ΓΖΜ ΜΔΖΝΖ ζε 12/Θ 3ν ΓΖΜ ΜΔΖΝΖ 1/Θ ΓΖΜ ΚΑΡΣΔΡΟΛΗΟΤ+1ν 7/Θ ΓΖΜ ΜΔΖΝΖ ζε 7/Θ 1ν ΓΖΜ ΜΔΖΝΖ 1/Θ ΓΖΜ ΚΑΣΧ ΑΜΦΔΗΑ+7/Θ ΓΖΜ ΘΟΤΡΗΑ ζε 7/Θ ΓΖΜ ΘΟΤΡΗΑ 1/Θ ΓΖΜ ΚΟΡΤΦΑΗΟΤ+1ν 9/Θ ΓΖΜ ΠΤΛΟΤ ζε 6/Θ 1ν ΓΖΜ ΠΤΛΟΤ 1/Θ ΓΖΜ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ+2ν 6/Θ ΓΖΜ ΥΧΡΑ ζε 6/Θ 2ν ΓΖΜ ΥΧΡΑ 1/Θ ΓΖΜ ΝΔΑ ΚΟΡΧΝΖ+4/Θ ΓΖΜ ΛΟΓΓΑ ζε 4/Θ ΓΖΜ ΛΟΓΓΑ 1/Θ ΓΖΜ ΟΤΛΖΝΑΡΗΟΤ+2/Θ ΓΖΜ ΣΔΝΧΗΑ+4/Θ ΓΖΜ ΥΑΝΓΡΗΝΟΤ ζε 5/Θ ΓΖΜ ΥΑΝΓΡΗΝΟΤ 1/Θ ΓΖΜ ΥΡΤΟΚΔΛΛΑΡΗΑ+6/Θ ΓΖΜ ΥΑΡΑΚΟΠΗΟΤ ζε 6/Θ ΓΖΜ ΥΑΡΑΚΟΠΗΟΤ πγρσλεχζεηο Νεπηαγσγείσλ: 1/Θ ΝΖΠ ΑΒΡΑΜΗΟΤ+2/Θ 2ν ΝΖΠ ΜΔΖΝΖ ζε 2ν 2/Θ ΝΖΠ ΜΔΖΝΖ 1/Θ ΝΖΠ ΚΑΣΧ ΑΜΦΔΗΑ+1/Θ ΝΖΠ ΘΟΤΡΗΑ ζε 1/Θ ΝΖΠ ΘΟΤΡΗΑ 1/Θ ΝΖΠ ΣΔΝΧΗΑ+1/Θ ΝΖΠ ΥΑΝΓΡΗΝΟΤ+1/Θ ΝΖΠ ΥΑΣΕΖ +1/Θ ΝΖΠ. ΟΤΛΖΝΑΡΗΟΤ ζε 2/Θ ΝΖΠ ΟΤΛΖΝΑΡΗΟΤ Καηαξγήζεηο Νεπηαγσγείσλ: 1/Θ ΝΖΠ ΠΡΟΑΣΗΟΤ 1/Θ ΝΖΠ ΑΡΗΣΟΜΔΝΖ 1/Θ ΝΖΠ ΚΑΣΧ ΑΜΦΔΗΑ

5 πγρσλεχζεηο ρνιηθψλ Μνλάδσλ Γ.Δ.: ΓΤΜΝΑΗΟ ΜΔΡΟΠΖ +ΓΤΜΝΑΗΟ ΜΔΛΗΓΑΛΑ ζε ΓΤΜΝΑΗΟ ΜΔΛΗΓΑΛΑ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΟΠΑΝΑΚΗΟΤ+ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΤΠΑΡΗΗΑ ζε ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΤΠΑΡΗΗΑ ΛΤΚΔΗΑΚΔ ΣΑΞΔΗ ΛΟΓΓΑ+ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΠΔΣΑΛΗΓΗΟΤ ζε ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΠΔΣΑΛΗΓΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΗΑΒΟΛΗΣΗΟΤ +ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΜΔΛΗΓΑΛΑ ζε ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΜΔΛΗΓΑΛΑ 2ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΜΔΖΝΖ+1ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΜΔΖΝΖ ζε 1ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΜΔΖΝΖ Πξφθεηηαη γηα κία απφθαζε πνπ ζέηεη ζε πξσηνθαλή θίλδπλν ηφζν ηελ βησζηκφηεηα ησλ ρσξηψλ ηεο Αξθαδίαο αιιά θαη ηεο ππφινηπεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο, πνπ κε ηφζεο ζπζίεο έρεη επσκηζηεί ν ειιεληθφο ιαφο. Δίλαη ελδεηθηηθφ, φηη ηνπιάρηζηνλ νη ηξείο απφ ηνπο πέληε δήκνπο ηνπ λφκνχ Αξθαδίαο, έρνπλ ήδε εθδψζεη ζρεηηθά ςεθίζκαηα (Γήκνο Μεγαιφπνιεο,γηα Καξχηαηλα θ Λενληάξη, Γήκνο Γνξηπλίαο, γηα Γεκεηζάλα,Λαγθάδηα θιπ,θαζψο θαη ν Γήκνο Β. Κπλνπξίαο), είλαη απαξάδεθην-φπσο π.ρ. ζηα Γνιηαλά-, λα ππάξρνπλ καζεηέο πνπ ζα δηαλχνπλ κέρξη θαη 50 ρηι. ηελ εκέξα γηα λα «βξεζνχλ» ζην λέν ηνπο ζρνιείν!!! Σν ίδην ζπκβαίλεη, ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Μεζζελίαο κε αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Σξηθπιιίαο- Κνπαλάθη, Γηαβνιίηζη, Μεξφπε θιπ-, ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λαθσλίαο, ηδηαίηεξα ζηνλ Γήκν Δπξψηα, ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αξγνιίδαο, αιιά θαη ζηε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κνξηλζίαο φπνπ έρνπλ εθδνζεί αληίζηνηρα ςεθίζκαηα, ή ζπλεδξηάδνπλ εθηάθησο ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα, ελψ αλάζηαηνη είλαη νη ζχιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ! Καη απηφ γηαηί ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ νη πνιίηεο είλαη πνιχ ηειείσο δηαθνξεηηθή, απφ απηή πνπ έρεη ζην κπαιφ ηεο ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Με πξφζθαην πφξηζκα ηνπ ην Ηλζηηηνχην Μεηαθνξψλ θαηέδεημε ηελ θαηαζπαηάιεζε Γεκνζίνπ ρξήκαηνο απφ ηηο κεηαθνξέο καζεηψλ θαζψο πνιιέο θνξέο επηαπιαζηάδεηαη ην θφζηνο ζε ζρέζε κε ην πξνβιεπφκελν ηνπ Νφκνπ. Δίλαη δε, απνξίαο άμην, πφζα έμνδα επηπιένλ ζα επηβαξπλζνχλ νη Γήκνη πνπ νπζηαζηηθά απηνί επσκίδνληαη ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα, ηελ ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη πφξνη. Πφζε επηπιένλ ηαιαηπσξία ζα επσκηζηνχλ καζεηέο, αθφκα θαη Γεκνηηθνχ, φηαλ ν κέζνο ρξφλνο πνπ πξνβιέπεη ην Ννκνζρέδην γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο είλαη απφ ιεπηά θαη θπζηθά απηφο ν ρξφλνο ζα απμάλεηαη- ζε κέξε νξεηλά θαη κε βαξχ ρεηκψλα φπσο είλαη πνιιά ηεο Αξθαδίαο ; Πνηα παηδαγσγηθά θξηηήξηα ηεξνχληαη φηαλ ν ΟΚ ζε έθζεζε ηνπ ηνλίδεη, πσο ππάξρνπλ ήδε 1138 πξνθαηαζθεπαζκέλεο αίζνπζεο θαη ηψξα ππεξζπγθεληξψλνληαη επηπιένλ καζεηέο ζε κε ιεηηνπξγηθά ζρνιεία; Καη κε πνην ηξφπν ζα ζσξαθίζνπκε ηελ ειιεληθή χπαηζξν φηαλ κε Νφκνπο νδεγνχκε ηελ λέα γεληά, ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, πξνο ηελ αζηπθηιία θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ηφπνπ πνπ γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ ; Σα εξσηήκαηα δελ είλαη ξεηνξηθά αιιά επηδεηνχλ απαληήζεηο, θαζψο θαίλεηαη πσο γηα ην Τπνπξγείν, ήηαλ ηειηθά πην εχθνιν αληί λα εμπγηάλνπλ ην ζχζηεκα κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ θαη λα εμνξζνινγήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, εμεηάδνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε πεξηνρήο, κε ηελ επθαηξία θαη ηεο κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Γήκνπο, λα θφςνπλ «θεθάιηα», θαηά ην γλσζηφ «πνλάεη θεθάιη, θφβεη θεθάιη»!!

6 Δίλαη ζαθέο πσο ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κε ηέηνηνπ είδνπο λνκνζρέδηα κπαίλεη ζην πεξηζψξην θαη ν ήδε βεβαξεκέλνο νηθνγελεηαθφο πξνυπνινγηζκφο ζα επηβαξπλζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Δίλαη αθφκα ζαθέο πσο ην λνκνζρέδην απνηειεί ηελ ηαθφπιαθα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην ηφπν καο θαη ζα έρεη πνιιαπιέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Δίλαη απαξαίηεην, κε θάζε ηξφπν λα ζσξαθίζνπκε, ηφζν ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ καο, ηα ρσξηά καο λα κελ εξεκψζνπλ, φζν θαη ην απηνλφεην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε λα ιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο απηέο, απφ ην θξάηνο, ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ. Όηαλ επαγγειηδφκαζηε ηελ λέα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο, κε ην πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ», δελ κπνξνχκε λα εθπνλνχκε ζρέδηα ΔΡΖΜΟΠΟΗΖΖ ησλ ρσξηψλ καο, κέζα απφ θιεηζηά γξαθεία, πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δνπλ νη θάηνηθνη κηαο πεξηνρήο. Δίλαη ζαθέο φηη ην Πεξηθεξηθφ καο πκβνχιην σο, ν ζεζκνζεηεκέλνο εθθξαζηήο, ηεο βνχιεζεο ησλ πνιηηψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ,πξέπεη λα έρεη ζέζε,άπνςε θαη λα παξεκβαίλεη, πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, εθθξάδνληαο ηελ θσλή ηνπ εληνινδφρνπ πνιίηε. Πηζηεχσ φηη φινη καο ζπκθσλνχκε, ζ απηή ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Δίλαη ζαθέζηαην, φηη ην κείδνλ ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα απνηειεί πεδίν αληηπαξάζεζεο, νχηε εχθνιεο αξηζκνιαγλίαο, αιιά επνηθνδνκεηηθήο ζπλελλφεζεο φισλ ησλ ππεχζπλσλ θνξέσλ ηνπ ηφπνπ καο. Κχξηε Πξφεδξε, φπσο κε ηελ παξνχζα επηζηνιήο κνπ παξαθαιψ 1. Να θέξεηε ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο 22/03/11, σο επείγνλ θαη «ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ» 2. Να καο γλσζηνπνηήζεηε εάλ ππάξρεη ζρεηηθή αιιεινγξαθία ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο κε ην αξκφδην Τπνπξγείν, ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα καο γλσζηνπνηεζνχλ ζρεηηθφο. 3. Να καο ελεκεξψζεη ν θ Πεξηθεξεηάξρεο εάλ ζπκθσλεί κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ θαη εάλ φρη,παξαθαινχκε λα καο ελεκεξψζεη γηα ηηο ηπρφλ ελέξγεηεο πνπ ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη. 4.Να ππάξμεη ζρεηηθή ΑΠΟΦΑΖ- ΦΖΦΗΜΑ, ηνπ Π.., ζπκπφξεπζεο κε ηνπο θνξείο ηνπ Α Βαζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο η νπνίν θαη λα απνζηαιεί αξκνδίσο.

7 Παλαγηώηεο Βαιαζόπνπινο: «Ζ θεηηλή 25ε Μαξηίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ην θάξν γηα ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ πεξλάκε» 25 Μαξηίνπ 2011 Σελ αθφινπζε δήισζε γηα ηελ επέηεην ηεο 25εο Μαξηίνπ καο απέζηεηιε ν Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Αξθαδίαο Παλαγηψηεο Βαιαζφπνπινο «H 25ε Μαξηίνπ δελ κπνξεί λα απνηειεί κία απιή αξγία γηα ηελ ζχγρξνλε Διιάδα. Γελ κπνξεί λα απνηειεί κία ζηείξα ζχκεζε ελφο φρη θαη ηφζν καθξηλνχ παξειζφληνο. Οη Έιιελεο δίδαμαλ απηαπάξλεζε, ειεπζεξία, αλεμαξηεζία απέλαληη ζε φπνηνλ επηβνπιεχεηαη ηελ Δζληθή καο θπξηαξρία, ηελ λνεκνζχλε καο, ηελ αμηνπξέπεηα καο. Απηφ είλαη πνπ πξέπεη λα γίλεη βίσκα. Πσο ην ρηεο δελ είλαη μεθνκκέλν απφ ην ζήκεξα. Καη φια απηά έρνπλ ξίδα ηελ παηδεία. Σελ παηδεία πνπ ζήκεξα ρηππάλε ζηελ βάζε ηεο, θαηαξγψληαο θαη ζπγρσλεχνληαο ζρνιεία. ρνιεία πνπ ηα θφβνπλ θαη ηα ξάβνπλ κε ηα κηθξνπνιηηηθά ηνπο ζπκθέξνληα, δίλνληαο ζεκαζία ζηα αζήκαληα θαη μερλψληαο ηα ζεκαληηθά. Πξνβάιινληαο δήζελ ην θαιφ ηνπ ζήκεξα, ππνζεθεχνληαο φκσο ην αχξην. Ζ 25ε Μαξηίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ην θάξν γηα ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ πεξλάκε θαη πάιη ζαλ Έζλνο ηφζν νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά, φζν θαη εζηθά.. ηελ θεηηλή 25ε Μαξηίνπ πξέπεη λα δηαηπκπαλήζνπκε πξνο πάζα θαηεχζπλζε πσο ε Διιάδα έρεη παξειζφλ, έρεη παξφλ θαη ζα έρεη θαη κέιινλ» Θέκα: «πλεδξίαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2011» Σξίπνιε, 29 Μαξηίνπ 2011 Δηδηθφο Δηζεγεηήο: Παλαγηψηεο Βαιαζφπνπινο Πξνο : θα Πξφεδξν ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο Κα Πξφεδξε, Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γηα κηα αθφκε θνξά ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ αληηκεησπίδεηαη, φπσο επαλεηιεκκέλα έρνπκε ηνλίζεη θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο, απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο, σο έλα εθηειεζηηθφ φξγαλν ησλ επηινγψλ ηνπο. Οη αξκφδηνη γηα ηελ έλλνκε ιεηηνπξγία ηεο, φρη κφλν δελ ιεηηνπξγνχλ ηελ επηηξνπή βάζεη λφκνπ αιιά αληίζεηα θαηαξγνχλ θάζε έλλνηα δεκνθξαηίαο, θαηαζηξαηεγψληαο ηνλ ίδην ηνλ λφκν, πνπ κηιά γηα δηαβνχιεπζε, αιιά θαη ζεβαζκφ φισλ ησλ απφςεσλ. Σειηθά δελ δείρλνπλ ζεβαζκφ πξνο ηνλ ίδην ηνλ πνιίηε θαζψο εηζάγνπλ πξνο ζπδήηεζε ην θνξπθαίν θείκελν δξάζεο φισλ ησλ ζπγθξνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2011, κε ηελ κνξθή ηνπ θαηεπείγνληνο. Σελ ίδηα ζηηγκή ζε άιιεο πεξηθέξεηεο, φπσο απηέο ηνπ Ν. Αηγαίνπ, ηεο Ζπείξνπ, ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Αηηηθήο θιπ, νη νηθνλνκηθέο επηηξνπέο έρνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα νινθιεξψζεη ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ. Καη βέβαηα κέζα απφ αλνηθηέο δηαδηθαζίεο δηαβνπιεχζεηο φπσο θαη ε εγθχθιηνο 3907/ (ΦΔΚ /02/2011),νξίδεη. Δίλαη ελδεηθηηθφ ηνπ κεγάινπ πξνβιήκαηνο ζπληνληζκνχ πνπ επηθξαηεί, γηα λα κελ πνχκε έιιεηςεο δεκνθξαηηθήο επαηζζεζίαο, φηη κφιηο θαη κηα ψξα πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ΓΔΝ είρακε ιάβεη ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε. Δλψ ζα έπξεπε απφ ηηο 28/02/2011, λα έρεη νινθιεξσζεί θαη ε απνγξαθή, ψζηε ζηνηρεία ηεο λα ζπκπεξηιάβεη ν ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο θαη φρη λα πεγαίλνπκε ζήκεξα κε ππνζέζεηο. Καη φια απηά, φηαλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λ.3852/2010 (ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ), γλσξίδνπλ φηη πξέπεη κέρξη λα έρεη ςεθηζζεί ν πξνυπνινγηζκφο απφ ην Πεξ. πκβνχιην(αξζξ. 269 παξ.2), αιιά θαη απφ επαλεηιεκκέλεο εγθπθιίνπο ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ (28 &30/12/2010, 24/01/2011, ΦΔΚ 22/02/2011). ε δηαθνξεηηθή δε πεξίπησζε, απφ , ΚΑΜΗΑ δαπάλε δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Δίκαζηε ζηελ δπζάξεζηε ζέζε, γηα λα πξνζηαηέςνπκε ηελ ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ απφ πξνρεηξφηεηεο θαη ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο λα θαηαγγείινπκε ηελ φιε δηαδηθαζία θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηηο εμήο ελέξγεηεο:

8 1. λα κελ ςεθίζνπκε έλα ΑΓΝΧΣΟ θείκελν ζε ΟΛΑ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, 2. λα επηθπιαρζνχκε γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ καο, θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ θαη 3. λα επηθπιαρζνχκε γηα θάζε κειινληηθή λφκηκε ελέξγεηα καο. Σα Μέιε ηνπ Πεξ. πκβνπιίνπ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΑΠΡΙΛΙΟ Γήισζε: "Αληηαλαπηπμηαθφο ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο" 3 Απξηιίνπ, 2011 Με αθνξκή ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ «νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011» ν Παλαγηψηεο Βαιαζφπνπινο έθαλε ηελ αθφινπζε δήισζε : «Καηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ςεθίζζεθε ν πξψηνο πξνυπνινγηζκφο ηεο. Έλαο πξνυπνινγηζκφο, πνπ αθνχ πέξαζε απφ «ζαξάληα θχκαηα» γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ηνπο αξκνδίνπο λα ηνλ εκθαλίδνπλ θπξηνιεθηηθά ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ηειηθά ήηαλ έλα πφλεκα πνπ αθφκα θαη πξσηνεηήο θνηηεηήο ζα αληηιακβαλφηαλ πσο... δελ είρε απνιχησο θακία ζηφρεπζε, παξά κφλν λα είλαη ςεθηζζεί κέρξη ηηο 31/03/2011, φπσο νξίδεη ν Νφκνο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνρεηξφηεηαο κε ηελ νπνία ζπληάρζεθε ν πξνυπνινγηζκφο, είλαη πσο δελ παξνπζίαδε θαλέλα ζηνηρείν ηεο απνγξαθήο, πνπ έπξεπε λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη 28/02/2011, κε απνηέιεζκα ηα ζηνηρεία ησλ εμφδσλ λα ππνιείπνληαη ησλ πξαγκαηηθψλ. Αληίζηνηρα, ηα ζηνηρεία ησλ πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ είλαη κεηέσξα, αθνχ θαη ππέξκεηξα αηζηφδνμα εκθαλίδνληαη αιιά είλαη θαη ακθίβνιν ζην θαηά πφζν ζα εηζπξαρζνχλ ζην πνζνζηφ πνπ πεξηγξάθεηαη. Καη απηφ είλαη θάηη πνπ επηζεκαίλνπλ θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ γεληθνχ ινγηζηεξίνπ ηνπ θξάηνπο. Ζ κε θαηαλνκή απφ ην αξκφδην ππνπξγείν ησλ θεηηλψλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ε πξφβιεςε γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ίδηεο πεγέο, ζε κηα πεξίνδν θξίζεο θαη βαζηάο χθεζεο, φηαλ ην ίδην ηνπ ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ παξαδέρεηαη κεγάιε πζηέξεζε εζφδσλ θαη απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηνλ θάλνπλ αλεθάξκνζην θαη κε ξεαιηζηηθφ. Ο ηζνζθειηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ππνρξέσζε βάζεη Νφκνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο φκσο πξνυπνινγηζκφο είλαη ζαθέζηαηα αληηαλαπηπμηαθφο, αθνχ δελ ππάξρεη Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, κε αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο, ελψ αλαπαξάγεη ηελ παζνγέλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ππήξρε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ππνηίζεηαη φηη ζεξάπεπζε ν «Καιιηθξάηεο». Δίλαη βέβαην φηη πνιχ ζχληνκα, ζα ρξεηαζηεί αλακφξθσζε θαη φηη πξηλ ην θαινθαίξη δελ ζα γλσξίδνπκε ηα αθξηβή κεγέζε ηνπ, αθνχ ηφηε πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, γηα ηηο πηζηψζεηο ηνπ νηθ. έηνπο 2011 απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία. Με ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλακέλνπκε, ζην πξνζερέο κέιινλ, ην λέν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ηελ πξαγκαηηθή πξφηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία αλαπηπμηαθψλ πξνυπνζέζεσλ. Μφλν ε αλάπηπμε ζα πξνζδψζεη θαη λένπο πφξνπο ζηελ πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ψζηε λα κεηψζνπκε ηελ απφιπηε εμάξηηζε απφ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, αιιά θαη πξαγκαηηθά ζα βάιεη ζε λέα ηξνρηά ηελ Πεξηθέξεηα καο θαη ηελ Αξθαδία»

9 ΜΑΙΟ Ο Παλαγηώηεο Βαιαζόπνπινο ζηελ Δζληθή επέηεην ηνπ Άζηξνπο 1 Ματνπ 2011 Ο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο Παλαγηψηεο Βαιαζφπνπινο, παξαβξέζεθε ζηελ επέηεην απφ ηα 188 ρξφληα απφ ηελ Β Δζλνζπλέιεπζε ηνπ Άζηξνπο, φπνπ έθαλε ηελ αθφινπζε δήισζε: «H ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο, είλαη γεκάηε απφ παξαδείγκαηα. Παξαδείγκαηα ζπζίαο, εξσηζκνχ, αιιά θαη παξαδείγκαηα απηννξγάλσζεο θαη κάρεο κε ηηο μέλεο δπλάκεηο, φπσο απηφ πνπ ηηκάκε ζήκεξα. Αο απνηειεί ηέηνηα παξαδείγκαηα ηελ ππμίδα καο, ζηηο θξίζηκεο ζηηγκέο πνπ μαλαπεξλά ην ειιεληθφ Έζλνο» Άξζξν ηνπ Παλαγηψηε Βαιαζφπνπινπ ΙΟΤΝΙΟ «Σν κεηθηφ αεξνδξφκην Σξίπνιεο κνριφο αλάπηπμεο Αξθαδίαο θαη Πεινπνλλήζνπ» Σξίπνιε, 9 Ηνπλίνπ 2011 Ζ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε ρψξα είλαη γλσζηή ζε φινπο θαη δελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε. Απηφ πνπ δελ γλσξίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη είλαη πσο δελ είλαη κφλν ηα κεγάια αζηηθά θέληξα πνπ ζηελάδνπλ θάησ απφ ην θινηφ ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλέρεηαο, αιιά θαη ε πεξηθέξεηα πνπ βιέπεη ηελ ζηξφθηγγα ηεο αλάπηπμεο λα θιείλεη πην απφηνκα απφ πνηέ θαη νη ειπίδεο γηα έλα θαιχηεξν αχξην λα κεηψλνληαη δξακαηηθά. Μέζα ζε απηή ηελ ιαίιαπα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα βξνχκε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ιχζεηο, κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ψζηε λα κπεη ν ηφπνο καο ζε κηα ηξνρηά αλάπηπμεο, αλαπηχζζνληαο ηελ εμσζηξέθεηα πνπ απαηηεί ν ηνπξηζκφο αιιά θαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαη θπξίσο λα επαλαθέξνπκε ηελ αηζηνδνμία ζηελ δσή καο. Ζ λννηξνπία ηνπ παξειζφληνο ε νπνία καο έθεξε σο εδψ, ήηαλ λα θνηηάκε ην κηθξνθνκκαηηθφ ζπκθέξνλ ζε ζρέζε κε ην εζληθφ, λα θνηηάκε ην ηνπηθφ ζε ζρέζε κε ην γεληθφ, λα δνχκε γηα ην «ηψξα» ρσξίο λα ππνινγίδνπκε ην «αχξην». Ζ παληειήο έιιεηςε καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ θαη ε πξνρεηξφηεηα πνπ είρακε ζπλεζίζεη ζηα πάληα, έρεη πεξάζεη εθ ησλ πξαγκάησλ ζην παξειζφλ. Όπσο θαη ε εμνπζία γηα ηελ εμνπζία θαη ε αληηπνιίηεπζε γηα ηελ αληηπνιίηεπζε. Με ζέξκε ππνζηήξημα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηελ ιεηηνπξγία σο κεηθηνχ, ηνπ αεξνδξνκίνπ ζηελ Σξίπνιε. Γελ είλαη κηα ζέζε πνπ ζηήξημα ηψξα θαζψο ήδε απφ ην 2009-πξηλ ην ζεζκφ ηνπ Καιιηθξάηεείρα κηιήζεη γηα ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ αεξνδξνκίνπ ππφ ζπγθεθξηκέλεο θπζηθά πξνυπνζέζεηο. Ο βαζηθφο θαη απηνλφεηνο ιφγνο ήηαλ πσο εδψ ππάξρεη ήδε ε ππνδνκή, πνπ ζπλεπάγεηαη ζρεδφλ ην κηζφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο απφ νπνπδήπνηε αιινχ. Αιιά δελ είλαη κφλν απηφο. Ζ Σξίπνιε απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαζψο εθηφο ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηνπ ρακεινχ θφζηνπο, ε πφιε καο είλαη ζην θέληξν ηεο Πεινπνλλήζνπ, απέρεη πνιχ ιίγα ρικ ηφζν απφ ηελ Αζήλα, φζν θαη απφ ηελ Καιακάηα, θαη ηηο άιιεο πφιεηο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ην ζηξαηεγηθφ ζηαπξνδξφκη γηα ηνπξηζηηθέο θαη αγξνηηθέο επελδχζεηο. Οη ινγηθέο πνπ ιέλε γηαηί ζηελ Σξίπνιε θαη φρη ζηελ Καιακάηα ή νπνπδήπνηε αιινχ είλαη ην ιηγφηεξν αλαρξνληζηηθέο θαη επηθίλδπλεο θαζψο ην αεξνδξφκην ηεο Σξίπνιεο ζα ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά ζε εθείλν ηεο Καιακάηαο θαη νπζηαζηηθά ζα θαιχςεη αλάγθεο πνπ απηφ δελ κπνξεί, εληζρχνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ Σξίπνιε νχζα ζην θέληξν ηεο Πεινπνλλήζνπ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κε αλάπηπμε φιε ηελ πεξηθέξεηα. Σν κνληέιν ησλ θιεηζηψλ θνηλσληψλ πνπ μέξακε έρεη ήδε θαηαξξεχζεη θαζψο απνηέιεζε (θαη) απηφ έλαλ ιφγν πνπ καο νδήγεζε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αθνχ θνβφκαζηαλ ηνλ ζπλαγσληζκφ θαη επελδχακε ζηελ ινγηθή ηνπ εγψ θαη φρη ηνπ εκείο. Έλα ζεκείν ζην νπνίν, θαηά ην «νπδέλ θαθφλ ακηγέο θαινχ», ε νηθνλνκηθή θξίζε πξέπεη λα καο θάλεη λα αλαζεσξήζνπκε ηελ ζηάζε καο. Να δνχκε ην κέιινλ δηαθνξεηηθά, λα ζπλεξγαζηνχκε, λα

10 λα ζπλαπνθαζίζνπκε. ήκεξα πνπ νη επηινγέο έρνπλ ιηγνζηέςεη πην πνιχ απφ πνηέ πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζηηο θηλήζεηο καο θαη ηα θξηηήξηα καο λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε θαη ζηξαηεγηθή πνπ αξγά αιιά ζηαζεξά ζα καο βγάιεη απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. Ζ ρξήζε ηνπ ππάξρνληνο αεξνδξνκίνπ θαη σο επηβαηηθφ- ρακεινχ θφζηνπο αιιά θαη εκπνξεπκαηηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη πλνή γηα φιε ηελ πεξηθέξεηα θαη λα θάλεη ηελ δηαθνξά γηα φιε ηελ πεξηθέξεηα. Ο ηφπνο καο, ηφπνο κε αγξνηηθά θαη ηνπξηζηηθά πιενλεθηήκαηα, πξέπεη λα πηνζεηήζεη κε ηφικε αλαπηπμηαθά κνληέια πνπ ζα καο βγάινπλ απφ ηελ δχζθνιε ζέζε φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Με ηφικε θαη κε θηλήζεηο πνπ ζα ζηεξίδνληαη απφ καο ηνπο ίδηνπο θαη ζα απνηεινχλ απφζηαγκα ηεο θνηλήο ινγηθήο, κε ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα, εθκεηαιιεπφκελνη ζχγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ζα κπνξνχκε ζχληνκα λα δνχκε ην κέιινλ πην αηζηφδνμα ΙΟΤΛΙΟ Θέκα: «Δθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγληηφζεκνπ» Δηδηθφο Δηζεγεηήο: Παλαγηψηεο Βαιαζφπνπινο Πξνο: 1. θ. Πξφεδξν Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 2. θ. Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ 3. Μέιε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ Kχξηε Πξφεδξε, Σξίπνιε, 04 Ηνπιίνπ 2011 Σν ιηγληηηθφ ηέινο, γλσζηφ θαη σο «ιηγληηφζεκν» πξηλ ηνλ «Καιιηθξάηε» δηαρεηξηδφηαλ θαηά 50% ε Ννκαξρία θαη θαηά 50% νη ΟΣΑ Ννκψλ. Ζ ζχζηαζε απφ ηηο 28 Απξηιίνπ 2011 ηνπ «Γηθηχνπ Δλεξγεηαθψλ Γήκσλ» κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ Ακχληαηνπ, Δνξδαίαο, Κνδάλεο, Μεγαιφπνιεο θαη Φιψξηλαο είρε ζθνπφ λα δηεθδηθήζεη ππέξ ησλ ελεξγεηαθψλ Γήκσλ ηελ θπξηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη απηνί ην ηέινο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ιηγλίηε. Οη ελεξγεηαθνί Γήκνη επηρείξεζαλ έηζη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλφ κέησπν γηα λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο αιιά θαη λα κεηαθέξνπλ πξνο ηελ ΓΔΖ ΑΔ θαη ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν εθκεηάιιεπζεο αιιά θαη απνξξφθεζεο ηνπ Σνπηθνχ Πφξνπ Αλάπηπμεο, ελφο πφξνπ πνπ κε μερλάκε δίλεηαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκήο αιιά θαη ελίζρπζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Με ηα ππάξρνληα δεδνκέλα φρη κφλν δελ γίλεηαη απηφ αιιά ην Τπνπξγείν θσθεχεη ζε βαζηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη δείρλεη λα κε ζέιεη λα εθαξκνζηνχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηνλ Καιιηθξάηε. Λακβάλνληαο ππ φςηλ καο : -πσο ην 0,4 % επί ηνπ ηδίξνπ ηεο ΓΔΗ πνπ δίλεη ζηνπο ελεξγεηαθνύο Γήκνπο γηα έξγα ππνδνκήο,

11 αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ηα ιηγφηεξα αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πνπ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο θηάλεη ζην 3% -ε εηδηθή εηζθνξά ησλ πεηξειαηνεηδώλ πξντόλησλ, θαηά ηνλ εθηεισληζκό ησλ πξντόλησλ απηώλ νξίζηεθε ζε πνζνζηφ 1,2% ηεο αμίαο ηνπο θαη απνδίδεηαη ζηνπο δήκνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ δηπιηζηήξηα ην 15% ηνπ πνζνχ γηα ηελ απεπζείαο απφ απηνχο δηαρείξηζή ηνπ. Καη κάιηζηα ρσξίο ζηηο πεξηνρέο απηέο λα ππάξρεη ην πνζνζηφ πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο φπσο εθεί πνπ ππάξρεη ν ιηγλίηεο Αθφκα: 1. Σν πνζφ ηνπ Σνπηθνχ Πφξνπ Αλάπηπμεο πξνέξρεηαη απφ ην Σέινο Αλάπηπμεο Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ Παξαγσγήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο, δειαδή απφ ηηο πεξηνρέο ησλ ελεξγεηαθψλ δήκσλ (άξζξν 20 ηνπ Ν. 2446/1996 θαη ην άξζξν 1 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο). 2. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ Πφξνπ Αλάπηπμεο γίλεηαη κέζσ Δηδηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΑΠ) πνπ έρνπλ ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ πεξηνρψλ απηψλ κε πξφζζεηα έξγα, ιφγσ ησλ κεγάισλ, ζνβαξψλ θαη εηδηθήο βαξχηεηαο ζπλεπεηψλ πνπ πθίζηαληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΖ, δειαδή κε έξγα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξννπηηθή ηεο ζπληήξεζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ (άξζξν 4 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο). 3. Κχξηα πξνηεξαηφηεηα ηνπ Σνπηθνχ Πφξνπ Αλάπηπμεο πξέπεη λα είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή εηδηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ κε ηεξαξρεκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο κε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο ησλ ελεξγεηαθψλ Γήκσλ γηα ηελ απφθηεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκήο, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΖ θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ηηο πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν. 4. Βαζηθφ κέιεκα ζα πξέπεη λα είλαη ε νξζνινγηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ Πφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε κέγηζηε σθέιεηα ηνπ ηφπνπ καο Θέκαηα πξνο ςήθηζε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην - Γέζκεπζε ησλ πόξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ΜΟΝΟ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αξθαδίαο, πεξηνρή Μεγαιφπνιεο θαη Γήκνπ Γνξηπλίαο, κε ηελ ιηγληηηθή επηβάξπλζε. -Να ππάξμεη ςήθηζκα κε ην νπνίν ζα ζπκπαξαζηεθόκαζηε ζηνπο ελεξγεηαθνύο Γήκνπο θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηιχζνπλ ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ θαζεκεξηλά βηψλνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε. Σαπηφρξνλα θαηνρχξσζε ηνπ «Σέινπο Δμφξπμεο Ληγλίηε» θαη απφδνζήο ηνπ απφ ηελ ΓΔΖ ζηνπο ελεξγεηαθνχο Γήκνπο ζε αληηζηνίρεζε κε ην «Λαηνκηθφ Σέινο» -Ν απμεζεί ζε 1,2% Ρεχκαηνο. από 0,4% ην Τέινο Αλάπηπμεο Βηνκεραληθώλ Πεξηνρώλ Παξαγσγήο -Να απαηηεζεί ε θαηνρχξσζε ηεο απφδνζεο, ησλ «άγνλσλ»,κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ, θαζψο θαη ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΖ, ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο απνθαηαζηάζεηο, ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπο θαη ηα έξγα ππνδνκήο. -Τνλ από θνηλνύ ζρεδηαζκό θαη ηελ εθπόλεζε ζαθνύο καθξνπξόζεζκνπ ζηξαηεγηθνύ πιάλνπ,

12 φζνλ αθνξά ηελ κεηάβαζε απφ ηελ ιηγληηηθή πεξίνδν, ζηελ κεηαιηγληηηθή πνπ ήδε έρεη αξρίζεη θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη, κε ηνλ Γήκν Μεγαιφπνιεο,σο ελεξγεηαθφ δήκν,αιιά θαη ηνλ δήκν Γνξηπλίαο γηα ηηο πιεηψκελεο πεξηνρέο ηνπ, ψζηε ε Αξθαδία λα κε κείλεη πίζσ ζε έλα ηφζν θαίξην θαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ ήδε νη ππάξρνπζεο ιηγληηηθέο κνλάδεο κεηψλνληαη δξακαηηθά θαη ε ΓΔΖ ΑΔ δεηά λέα θαχζηκα. -Η νπνηαδήπνηε απόθαζε-πξόηαζε ηνπ Π.Σ., λα παξζεί κόλν θαηόπηλ δηαβνύιεπζεο, κε ηνπο δπν δήκνπο θαη σο ηέηνηα λα εηζαρζεί γηα ζπδήηεζε, ζε λέα ζπλεδξίαζε. Ζ ζαθήο δηαθήξπμε ηνπ Καιιηθξάηε πσο «νη Γήκνη απνθηνχλ δνκή θαη νξγάλσζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο, αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη είλαη έηνηκνη γηα ηε ζχληαμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο (ΔΑΠ) ηεο ηέηαξηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ» πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ πξάμε. Δμάιινπ νη θαηαγγειίεο γηα ιαλζαζκέλεο επηινγέο ζηελ δηαρείξηζε, ηνπ 2 νπ θαη 3 νπ Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ν Θεζκφο ηνπ Καιιηθξάηε πνπ δηαθεξχζζεη ηζρπξνχο δήκνπο επηβάιιεη ε δηαρείξηζε λα γίλεηαη απ απηνχο. Ζ επνρή πνπ νη δηάθνξνη κεζάδνληεο θαηαζπαηαινχζαλ δεκφζην ρξήκα θαη ηειηθά απηφ δελ έθηαλε πνηέ ζηελ πεγή έρεη πεξάζεη ή πξέπεη εκείο φζν πην άκεζα λα ην αθήζνπκε νξηζηηθά ζην παξειζφλ. Οη ελεξγεηαθνί δήκνη θαη νη εθιεγκέλνη ηνπηθνί άξρνληεο ηνπ θάζε δήκνπ είλαη ζε ζέζε λα απνθαλζνχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο ησλ ελεξγεηαθψλ δήκσλ θαη ζε απηφ ην δξφκν ε Πεξηθέξεηα αιιά θαη νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο κπνξνχλ λα ζηαζνχλ αξσγνί ζρεδηάδνληαο θαη πινπνηψληαο θεληξηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. Θέκα: «Καηάξγεζε Γ.Ο.Τ» Δηδηθφο εηζεγεηήο: Παλαγηψηεο Βαιαζφπνπινο Πξνο: 1. θ. Πξφεδξν Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 2. θ. Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ 3. Μέιε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ Kχξηε Πξφεδξε, Σξίπνιε, 11 Ηνπιίνπ 2011 ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζέιεη ηηο θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο, σο ηελ πην εχθνιε ιχζε γηα πεξηθνπή δαπαλψλ θαη εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, πξνρσξά ην ζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ γηα θαηάξγεζε φισλ ησλ Γ.Ο.Τ Αξθαδίαο εθηφο απφ εθείλε ηεο Σξίπνιεο. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πξνρσξψληαο ζε κία νξηδφληηα θαη ρσξίο ηνπηθά θξηηήξηα θίλεζε, επηβαξχλεη θη άιιν ηελ ήδε βεβαξεκέλε πεξηνρή καο. Ο Ννκφο καο είλαη ν πέκπηνο κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε ζε φιε ηελ Διιάδα θαη έλαο κε ηα ρεηξφηεξα θαη πην δχζβαηα νδηθά δίθηπα. Πξνθαλψο νη εκπλεπζηέο ηεο θίλεζεο απηήο, δελ γλσξίδνπλ πσο ην ρεηκψλα ε Γνξηπλία είλαη ζρεδφλ απνθιεηζκέλε, ελψ ε ρξνληθή απφζηαζε απφ ην Λεσλίδην ζηελ Σξίπνιε μεπεξλά ηελ κηάκηζε ψξα. Αλ ζε απηφ ζπλππνινγίζνπκε πσο ζηηο πεξηνρέο απηέο δηακέλνπλ πνιινί ειηθησκέλνη άλζξσπνη, πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα

13 κεηαθηλεζνχλ, αιιά θαη ηα επηπιένλ έμνδα πνπ ζα επηβαξπλζεί ν πνιίηεο απφ κηα ηέηνηα κεηαθίλεζε θαηαιαβαίλνπκε πσο ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη πσο φηαλ «επεκεξνχλ νη αξηζκνί δπζηπρνχλ νη άλζξσπνη». Αιιά νχηε νη αξηζκνί επεκεξνχλ θαζψο κηα ηέηνηα θίλεζε δελ έρεη απνιχησο θαλέλα αλαπηπμηαθφ θξηηήξην, θαζψο εληζρχεη κηα πνιηηηθή εξήκσζεο ηνπ ππφινηπνπ Ννκνχ, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ ζρεδηάδνληαη ή πξαγκαηνπνηνχληαη επελδχζεηο, ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ή ησλ ππεξεζηψλ π.ρ. ζηελ Κπλνπξία, ή ηεο δεκηνπξγίαο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο ζηελ Μεγαιφπνιε, αιιά θαη ζηελ Δξκηλίδα, φηαλ εηδηθά νη Πεινπνλλήζηνη ηδξχνπλ ζχλδεζκν εμαγσγέσλ θαη νξγάλσζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνηφληνο. Καη φια απηά, ρσξίο θακία ελαιιαθηηθή ιχζε ζε εθαξκνγή, αθνχ δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί νη θαηάιιειεο ελαιιαθηηθέο ππεξεζίεο (ειεθηξνληθέο, One stop shops) πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο λα εμππεξεηνχληαη. Σαπηφρξνλα απνδπλακψλεη πιήξσο ηηο ηνπηθέο θαη πην αδχλακεο νηθνλνκίεο. Ζ νξηδφληηα θαηάξγεζε ησλ ΓΟΤ πνπ ζέιεη λα εθαξκφζεη ε θπβέξλεζε δελ απνηειεί ιχζε θαη ζα νδεγήζεη ζε λέα ππνβάζκηζε ηνλ ηφπν καο. Εεηάκε απφ ηελ Κπβέξλεζε ην απηνλφεην. Σα θξηηήξηα λα γίλνληαη κε βάζε ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο πεξηνρέο φπσο ε Γεκεηζάλα, ε Μεγαιφπνιε θαη ην Λεσλίδην πιεξνχλ πνιιέο απφ εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κηα αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, αιιά θαη λα εμππεξεηνχλ κε βάζε θαη ηελ πξνθήξπμε ηνπ Καιιηθξάηε, ηνπο δεκφηεο ηνπο. Σα ίδηα δε, έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε άιινπο λνκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ αθνχ απφ ηηο 28 Γ.Ο.Τ κέλνπλ κφλν 5 ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπλλήζνπ, ζε έλα γεληθφηεξν θιίκα κείσζεο αθνχ απφ ηηο ζπλνιηθά 288 κέλνπλ κφλν 78, πνπιψληαο κάιηζηα ζε κεξηθνχο Ννκνχο φπσο ε Κνξηλζία θαη Γεκφζηα θηίξηα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαηαζέηνπκε ην παξαθάησ ςήθηζκα θαη δεηάκε λα ηεζεί πξνο ςήθηζε, ψζηε λα απνηειέζεη ΘΔΖ θαη ΑΠΟΦΑΖ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ. ΦΖΦΗΜΑ-ΑΠΟΦΑΖ Σα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 11 Ηνπιίνπ 2011, απνθάζηζαλ ηα εμήο: ΕΖΣΟΤΜΔ απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ λα ΑΝΑΣΔΗΛΔΗ θάζε ελέξγεηα πνπ αθνξά, ην δήηεκα ησλ θαηαξγήζεσλ ησλ ΓΟΤ. ΕΖΣΟΤΜΔ ηελ επαλεμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ κέηξνπ, κέζα απφ ηα ηδηαίηεξα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο καο. ΕΖΣΟΤΜΔ λα ηεζεί ην ζέκα πξψηα ζε ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ηελ θαηάξηηζε ΥΑΡΣΖ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΧΝ. ΕΖΣΟΤΜΔ θάζε απφθαζε λα εθαξκνζζεί κεηά ηελ πιήξε θαη νξηζηηθή εθαξκνγή ηεο θαηάξγεζεο ηνπ Κ.Φ.Β.., κέηξν πνπ έρεη ήδε εμαγγείιεη. ΕΖΣΟΤΜΔ ε εθαξκνγή θάζε λένπ κέηξνπ λα μεθηλήζεη κεηά ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε φια η αλσηέξσ. Να εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ θν Πξφεδξν ηνπ Π.., λα αλαιάβεη φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνζηνιή απηήο ηεο απνθάζεσο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.»

14 Θέκα: «Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Υ.Γ.Β.Α. ζην Γήκν Μεγαιφπνιεο» ΔΠΔΗΓΟΝ Σξίπνιε, 18 Ηνπιίνπ 2011 Δηδηθφο εηζεγεηήο: Παλαγηψηεο Βαιαζφπνπινο Πξνο θ. Πξφεδξν Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Κνηλ. θ. Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ Μέιε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ Kχξηε Πξφεδξε, Γηα άιιε κηα θνξά δηαπηζηψλνπκε ηελ εμχθαλζε ζρεδίσλ απφ δηάθνξα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αγλνψληαο ηε βνχιεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε πεξηνρήο ηεο παηξίδαο καο, ηελ ηζηνξηθή ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, αιιά θαη επηδεηθλχνληαο κηα ιαλζαζκέλε ηερλνθξαηηθή αλαιγεζία, απνθαζίδνπλ κέζα απφ ηα γξαθεία ηνπο γηα ηηο ηχρεο ρηιηάδσλ ζπκπνιηηψλ καο θαη νιφθιεξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ήξζε θαη ε δεκνζίεπζε ηεο έγθξηζεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο Υψξνπ Γηαρείξηζεο Βηνκεραληθψλ Απνβιήησλ, ζην ρψξν ησλ νξπρείσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΓΔΖ ζηε Μεγαιφπνιε. πγθεθξηκέλα, κε ην κε Α.Π. νηθ / θαη ΑΓΑ 4ΑΔΟ-Ζ5Π, έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θνηλνπνηήζεθε ε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο Υ.Γ.Β.Α. ζην Ληγληηηθφ Κέληξν Μεγαιφπνιεο Ν.Αξθαδίαο ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ.». Σε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε- κε ηελ νπνία ζε κία έθηαζε 290,947 ζηξεκκάησλ θαηαζθεπάδνληαη θπςέιεο ρσξεηηθφηεηαο m 3 Βηνκεραληθψλ Απνβιήησλ- ππνγξάθεη σο αξκφδηα ππνπξγφο ε θα Μπηξκπίιε, ελψ ήδε απφ ηεο 17 Ηνπλίνπ 2011, είρε πάςεη λα είλαη ππνπξγφο ηεο θπβέξλεζεο (!), ελψ ζηνλ πίλαθα απνδεθηψλ πεξηιακβάλνληαη ε η. Ννκαξρία Αξθαδίαο, ην η. Ννκαξρηαθφ πκβνχιην αιιά θαη ν θαηαξγεζείο Γήκνο Γφξηπλνο!!!. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ελεξγεί ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ην ΤΠΔΚΑ, δείρλνπλ ηε λννηξνπία πνπ θπξηαξρεί θαη πην πάλσ πεξηγξάςακε. Σαπηφρξνλα, δείρλεη φηη κηα πφιε κε ηζηνξία ρηιηάδσλ ρξφλσλ, πνπ είρε ηελ «αηπρία» λα δηαζέηεη ζηα ζπιάρλα ηεο πνιχηηκν νξπθηφ πινχην, πνπ γηα πάλσ απφ ηξηάληα ρξφληα δηαζέηεη πινπζηνπάξνρα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παηξίδαο καο, απεηιείηαη κε πιήξε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή, νηθνλνκηθή απαμίσζε θαη θαηαζηξνθή ησλ πινχζησλ αξραηνινγηθψλ ηεο θιεξνλνκηψλ (φπσο ην Αξραίν Θέαηξν, πνπ βξίζθεηαη κεξηθά εθαηνληάδεο κέηξα καθξηά απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο). Ζ δε επξχηεξε πεξηνρή, ηδηαίηεξα ηεο Μεζζελίαο, θηλδπλεχεη κε ζεκαληηθή επηβάξπλζε, αθνχ είλαη γλσζηφ φηη ε πδξνθφξνο ιεθάλε ηεο πεξηνρήο, πδξνδνηεί κεγάιεο πεξηνρέο ησλ φκνξσλ λνκψλ.

15 ην παξειζφλ, κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Μεγαιφπνιεο, ηφζν ε ηνπηθή θνηλσλία, εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηεο ζηελ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ έξγνπ θαη ηελ άξλεζε ηεο λα δερζεί πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο πεξηνρήο κε ηέηνηεο δξάζεηο, φζν θαη ε η. Ννκαξρία Αξθαδίαο κε ηηο ππ αξηζκ. 1476/ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη ηελ ππ αξηζκ. 47/2008 ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ ηφληζε ηελ ΑΡΝΖΣΗΚΖ γλσκνδφηεζε ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Δπίζεο, ηελ ίδηα άπνςε εμέθξαζε ην Γ.. Μεγαιφπνιεο ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2011 θαη νκφθσλα απνθάζηζε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηελ απνθπγή πεξεηαίξσ θηλήζεσλ απφ «Φνξείο» ή επίδνμνπο «Δπελδπηάο». Κε Πξφεδξε, νη πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο Αξθαδίαο, γηα άιιε κηα θνξά, πιήηηνληαη θαη ππνβαζκίδνληαη. Μεηά ην άθξηην θιείζηκν ζρνιείσλ, ηελ νξηδφληηα θαηάξγεζε ησλ Γ.Ο.Τ., ηελ θαζεκεξηλή κείσζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ «γηα απηνχο ρσξίο απηνχο», δέρνληαη θαη ηελ πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηνπο ζε ρψξνπο εχθνιεο ιχζεο, κε θαηαζηξνθηθέο πιένλ γη απηνχο ζπλέπεηεο. Σαπηφρξνλα, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε απηήο ηεο απφθαζεο εχινγα πξνθχπηνπλ ηα εμήο εξσηήκαηα, πνπ πξέπεη λα καο απαληήζεηε: α) ήηαλ ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ζε γλψζε ηεο αηξεηήο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο; β) εάλ λαη, ελεκέξσζαηε ηνλ Γήκν Μεγαιφπνιεο ; γ) δεζκεχνπλ, νη απνθάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο η. Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αξθαδίαο, σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηελ αηξεηή Πεξηθέξεηα, φπσο απηή θαη εάλ εθθξάδεηαη; δ) έρεη αλαπηπρζεί θάπνηνπ είδνπο επηθνηλσλία ησλ ππεξεζηψλ, κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, γηα ην δήηεκα απηφ; Δπίζεο, κεηά ηελ επαλαβεβαίσζε ηεο αξλεηηθήο ζέζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φπσο ζαο πεξηγξάςακε θαη ηελ αλάιεςε κηαο ζεηξάο αγσληζηηθψλ θαη λνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ην Πεξηθεξεηαθφ καο πκβνχιην, ΕΖΣΑΜΔ λα ζπδεηήζεη ην ζέκα ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 18 εο Ηνπιίνπ 2011 σο «ζέκα Δθηφο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο». Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζαο θαηαζέηνπκε ην παξαθάησ ςήθηζκα θαη δεηάκε λα ηεζεί πξνο ςήθηζε, ψζηε λα απνηειέζεη ΘΔΖ θαη ΑΠΟΦΑΖ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ. ΦΖΦΗΜΑ-ΑΠΟΦΑΖ Σα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 18 εο Ηνπιίνπ 2011, απνθάζηζαλ ηα εμήο: ΕΖΣΟΤΜΔ απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο λα ΑΝΑΣΔΗΛΔΗ θάζε ελέξγεηα πνπ αθνξά, ην δήηεκα ηνπ ΥΓΒΑ. ΕΖΣΟΤΜΔ ηελ πιήξε απνδνρή ησλ απνθάζεσλ ησλ η. Ννκαξρηαθψλ νξγάλσλ, αιιά θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. Μεγαιφπνιεο. Τηνζεηνχκε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. Μεγαιφπνιεο φπσο απηή εθθξάζζε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ, ηεο 15 εο Ηνπιίνπ 2011 θαη ηαζζφκαζηε αιιειέγγπνη ζηηο ελέξγεηέο ηνπ. Να παξαζηαζνχκε, σο ηξίηνη, έρνληαο «έλλνκν ζπκθέξνλ», ζε θάζε λνκηθή ελέξγεηα πνπ ζ

16 ζ απνθαζίζεη ην Γ.. ηνπ δήκνπ, ππέξ ησλ δηεθδηθήζεψλ ηνπ θαη λα ηνλ ζπλδξάκνπκε κε ηε ζρεηηθή ηερλνγλσζία ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Να εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ θν Πξφεδξν ηνπ Π.., λα αλαιάβεη φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνζηνιή απηήο ηεο απνθάζεσο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο». Θέκα: «Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ» Πξνο θ. Πξφεδξν Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Κνηλ. θ. Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ Μέιε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ Kχξηε Πξφεδξε, Σξίπνιε, 25 Ηνπιίνπ 2011 Με ην λφκν 3852/2010 (Καιιηθξάηεο) ζεζκνζεηήζεθε ε λέα απηνδηνηθεηηθή δνκή ηεο ρψξαο. Σν λέν απηφ δηνηθεηηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο, ρσξίο λα αιινηψλεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο, φπσο ζεζκνζεηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα κε ην Ν.3013/2002. ην λέν απηνδηνηθεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο, ε πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα ηνπ πνιίηε θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε θπξίσο κέζα απφ δηαηάμεηο πνπ εληζρχνπλ ηε ζέζε θαη ην ξφιν ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ, ησλ κεκνλσκέλσλ εζεινληψλ θαη ησλ ελεξγψλ πνιiηψλ, θαζψο θαη ηελ αλάζεζε θαη εμεηδίθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη δξάζεσλ ζε ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα. πγθεθξηκέλα ν ξφινο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην άξζξν 186 ηνπ Ν.3852/2010, φπνπ κεηαμχ ησλ ηνκέσλ πνπ αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ είλαη θαη ν ηνκέαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. ε απηφλ πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ν ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο εδαθηθήο ηεο πεξηθέξεηαο ζην πιαίζην ηνπ Ν.3013/2002 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.3536/2007. ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο κεηαμχ άιισλ αξκνδηνηήησλ αλαηίζεηαη ε επζχλε ηεο δηάζεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ θαη άιισλ θαηαζηξνθψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρεη ν πεξηθεξεηάξρεο θαη επηπιένλ πξνεδξεχνπλ ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηάο ηνπο.(άξζξν 160) Ζ Δθηειεζηηθή επηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο κεηαμχ ησλ άιισλ εηζεγείηαη ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζε ελαξκφληζε κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.(άξζξν 174).

17 Ζ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ έρεη ζέζεη ηξία ζηάδηα αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηελ πεξηθέξεηα καο ρσξίδνληαο ηα σο εμήο 1) Πξνιεπηηθέο δξάζεηο (ex ante). Πεξηιακβάλεη δξάζεηο φπσο: ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, απφθηεζε βάζεο δεδνκέλσλ, απνηχπσζε θαηάζηαζεο, αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε θηλδχλσλ (ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ), θαηάηαμε θηλδχλσλ, εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο θαη ηξσηφηεηαο, νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πξνζηαζίαο, ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, αζθήζεηο εηνηκφηεηαο, ελεκέξσζε πνιηηψλ, πξφγξακκα ζπλεξγεηψλ κε ηηο θξαηηθέο δνκέο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ, απφθηεζε ηερλνγλσζίαο, θ.ιπ. 2) Αληίδξαζε θαηά ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο (on going). Δθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Δλεξγεηηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. 3) Μεηά ηελ θξίζε (ex post). Απνηχπσζε θαηάζηαζεο, εθαξκνγή πξνζρεδηαζκέλσλ ή λέσλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο θαη αλάλεςεο ησλ επηπηψζεσλ., παξαθνινχζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ, θ.ιπ. 4) πλέξγεηα κε ηηο Κξαηηθέο Γνκέο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνπο ΟΣΑ α βαζκνχ, ηηο Τπεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο βάζεη ζρεδηαζκνχ θαη κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο. ηνλ ζρεδηαζκφ απηφ πξέπεη λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο δηαζαθελίζεηο θαη λα ππάξμεη άκεζα ςήθηζκα απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ην νπνίν ζα νξίδεη επηπιένλ: -ηελ ππνβνιή εηζήγεζεο ζην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζε απόθαζεο θήξπμεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ. -ηελ έθδνζε απνθάζεσλ θήξπμεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε ηνπηθώλ θαηαζηξνθψλ κηθξήο έληαζεο -λα νξηζηεί ε δηάζεζε θαη ν ζπληνληζκόο ηεο δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ ζε πεξίπησζε ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ ή έθηαθηεο αλάγθεο. χκθσλα κε ην άξζξν 97 ην ζρέδην πνιηηηθήο πξνζηαζίαο αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν θνξέαο ζχληαμεο γηα ηε δηάζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ ηνπ ηδίνπ ηνπ θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. ε απηφ θαηαγξάθνληαη ζε ρξνληθή αιιεινπρία, νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβνχλ νη αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ θνξέα (Γ/λζεηο, Σκήκαηα, θιπ) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη εηδηθφηεξα πεξηιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (δειαδή ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ δηακνλήο, δηαηξνθήο θιπ) ηεο πνιίηεο πνπ επιήγεζαλ, ηελ εμαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ, θιπ. -Ο ζπληνληζκφο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηνηκφηεηαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. -ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηελ επίηαμε πξνζσπηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη θηλεηώλ θαη αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3536/2007 ( 42 Α ).

18 -ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο δαζηθψλ εθηάζεσλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε Μειέηε κεζφδσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο. -ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. -ηελ ζπκκεηνρή ζην ζπληνληζκό θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ελαέξησλ θαη επίγεησλ κέζσλ, ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, γηα ηε δαζνππξφζβεζε. -ηελ δηαηύπσζε εηζεγήζεσλ γηα ην ζρεδηαζκό πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο εηζήγεζεο γηα ηνλ εηήζην εζληθφ ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή. Δπηπιένλ θάζε ζρεδηαζκφο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: -Τνλ θνξέα επίζεκεο ελεκέξσζεο γηα θηλεηνπνίεζε. -Πίλαθα κε πξνηεξαηνπνηεκέλε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνο ελεκέξσζε επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ ππεπζχλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ θνξέα, θαζψο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. -Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο (ηερληθά κέζα επηθνηλσλίαο - ηειέθσλν, θιπ.). -Δπηθαηξνπνηεκέλν θαηάινγν ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ θαη ησλ ππεπζύλσλ ρεηξηζηώλ ηνπο (κεραλήκαηα έξγσλ, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, θιπ), θαζψο θαη ινηπψλ δηαζέζηκσλ πφξσλ (ζθεληθφ, θαξκαθεπηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ πιηθφ, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, θιπ). -Ολνκαζηηθνπνηεκέλν θαηάινγν ππαιιήισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη ζα ζπγθξνηήζνπλ απαξαίηεηα ζπλεξγεία. Δπηπιένλ ηα ζέκα ηεο αζηπλφκεπζεο είλαη έλα αθφκε πνπ απαζρνιεί θαη απαμηψλεη ηφζν ηελ πεξηθέξεηα καο, δεκηνπξγψληαο αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2010 ε εγθιεκαηηθφηεηα παξνπζίαζε άλνδν ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαζψο ζηνπο 5 Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία έγηλαλ 177 ιεζηείεο, νη 38 απφ ηηο νπνίεο είραλ ζηφρν πνιίηεο κέζα ζηα ίδηα ηνπο ηα ζπίηηα. Έγηλαλ επίζεο γχξσ ζηηο θινπέο-δηαξξήμεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη ζε ζπίηηα. Αθφκα, κέζα ζηε ρξνληά έγηλαλ 9 αλζξσπνθηνλίεο, 11 βηαζκνί θαη 5 απφπεηξεο βηαζκνχ, 7 εθβηαζκνί θαη 69 απάηεο. Απνθαιχθζεθαλ δε 11 ππνζέζεηο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, 221 πεξηπηψζεηο θπθινθνξίαο πιαζηψλ ραξηνλνκηζκάησλ, 2 ππνζέζεηο ιαζξεκπνξίνπ θαη 88 πιαζηνγξαθίαο. Οη αξηζκνί είλαη ραξαθηεξηζηηθνί ηεο αχμεζεο πνπ παξνπζηάδεη ε εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Αθφκα θαη νη 126 δσνθινπέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ην ίδην δηάζηεκα, ζπκπιεξψλνπλ ην παδι ηεο αλαζθάιεηαο πνπ βηψλνπλ νη θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ. Σελ άπνςε απηή εληζρχεη θαη ν πξφεδξνο ησλ αζηπλνκηθψλ θαζψο ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 θαηήγγεηιε πσο είλαη αθηλεηνπνηεκέλα πνιιά απηνθίλεηα ηεο αζηπλνκίαο ζηελ Αξθαδία αιιά θαη ζηνπο ππφινηπνπο λνκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Δθηηκάηαη είπε, φηη έρεη αθηλεηνπνηεζεί πεξίπνπ ην 25-30% ησλ νρεκάησλ ηεο ΔΛΑ αλά λνκφ ζηελ Πεξηθέξεηα θη απηφ νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζπληήξεζεο κε ηελ θαηάξγεζε εδψ θη έλα ρξφλν ππεξεζίαο πνπ ππήξρε ζηελ αζηπλνκία θαη ηελ εκπινθή δεκνζηνλνκηθνχ έιεγρνπ απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο.

19 Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ είλαη ζθαλδαιψδεο κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ Αξθαδία, φπνπ έπξεπε λα ππάξρνπλ 390 αζηπλνκηθνί θαη ππεξεηνχλ κφλν 285.Λίγν κηθξφηεξα, αιιά επίζεο ζε πςειά πνζνζηά θπκαίλνληαη θαη νη ππφινηπνη Ννκνί ηεο Πεξηθέξεηαο. Εεηάκε λα απνζηαιιεί ςήθηζκα ζην αξκφδην Τπνπξγείν Πξνζηάζηαο ηνπ Πνιίηε πνπ ζα δεηά ηελ θαηαγξαθή θαη ελίζρπζε, φπνπ ππάξρεη αλάγθε ηεο αζηπλνκηθήο δχλακεο ζηελ πεξηθέξεηα καο, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ θαη ηα πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. ΑΤΓΟΤΣΟ Θέκα: «ηελ Αξθαδία πξαγκαηνπνηνχκε ππεξεζίεο κε πνιιαπιάζην θφζηνο» 19 Απγνχζηνπ 2011 Ο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο ηεο παξάηαμήο Γπλαηή Πεινπφλλεζνο Π.Βαιαζφπνινο έζηεηιε επίζηνιε ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνλ Πξφεδξν ηππ Πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δεηά εμεγήζεηο γηα απφθαζε ηνπ Π. πνπ πξνθαιεί εχινγα εξσηεκαηηθά γηα ηε ζθνπηκφηεηά ηεο. Κχξηε Πξφεδξε, Με ηδηαίηεξε έθπιεμε, ιακβάλνληαο ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο 22/08/11, δηαπηζηψζακε φηη ζπκπεξηιακβάλεηε, κε αχμνληα αξηζκφ 16, εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Αξθαδίαο, γηα ηελ πξνκήζεηα κε απεπζείαο αλάζεζε αζθαιηνκίγκαηνο ηεο ΠΣΠ Α265/ Β ΗΟΠΔΓΧΣΗΚΖ ΣΡΧΖ, κέρξη ηνπ αλσηάηνπ πνζνχ πνπ ην ΠΓ 118/2007 πξνβιέπεη, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε. Απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε πξνθχπηεη φηη ΓΔ ιακβάλεη ππ φςηλ ηνπ ηα εμήο : α) ην γεγνλφο φηη απφ ηηο 24/ 2/11 κε ην κε α.π. 500 εγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Αξθαδίαο εηζεγείηαη ηε δηελέξγεηα ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα. Αληί απηνχ ζηηο 22/03/11, ην ζρεηηθφ ζέκα ζπδεηήζεθε (27ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.), ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κε εηζήγεζε γηα ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ. Ζ δε νηθνλνκηθή επηηξνπή δερφκελε ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο απεθάζηζε: «Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ άκεζσλ έθηαθησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ απνθπγή ηνπ άκεζνπ θηλδχλνπ πξφθιεζεο αηπρεκάησλ ζε νδεγνχο θαη νρήκαηα απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ θζνξψλ ζηνπο αζθαιηνηάπεηεο απαηηείηαη ε πξνκήζεηα αλάινγεο πνζφηεηαο αζθαιηνκίγκαηνο ηεο ΠΣΠ Α265/Β ΣΡΧΖ ΗΟΠΔΓΧΣΗΚΖ κε απεπζείαο αλάζεζε θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πιένλ ΦΠΑ. ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ΠΔ Αξθαδίαο θαηέζεζαλ πξνζθνξέο νη θαησηέξσ: 1. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑΣΧΝ «ΑΦΟΗ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΗ ΟΔ» κε ηηκή πξνζθνξάο 45,00 /ηφλν επηπιένλ ηνπ ΦΠΑ (10162/888/ πξνζθνξά) 2. ΑΦΑΛΣΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΔ κε ηηκή πξνζθνξάο 47,00 / ηφλν επηπιένλ ηνπ ΦΠΑ (10162/887/ πξνθνξά) Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνχληαη ηελ πξνκήζεηα αλάινγεο πνζφηεηαο αζθαιηνκίγκαηνο ηεο ΠΣΠ Α265/Β ΣΡΧΖ ΗΟΠΔΓΧΣΗΚΖ ζηε ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑΣΧΝ «ΑΦΟΗ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΗ ΟΔ» κε ηηκή πξνζθνξάο 45,00 /ηφλν επηπιένλ ηνπ ΦΠΑ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πιένλ ΦΠΑ θαη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθνχ.

20 Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε επηηξνπή νκφθσλα Απνθαζίδεη 1)Δγθξίλεη ηελ πξνκήζεηα αλάινγεο πνζφηεηαο αζθαιηνκίγκαηνο ηεο ΠΣΠ Α265/Β ΣΡΧΖ ΗΟΠΔΓΧΣΗΚΖ ζηελ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑΣΧΝ «ΑΦΟΗ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΗ ΟΔ» κε ηηκή πξνζθνξάο 45,00 /ηφλν επηπιένλ ηνπ ΦΠΑ, ε νπνία θαηέζεζε ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θζνξψλ αζθαιηνηάπεηα επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ΠΔ Αξθαδίαο. 2)πγθξνηεί επηηξνπή παξαιαβήο πιηθνχ απνηεινχκελε απφ ηνπο θαησηέξσ ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ΠΔ Αξθαδίαο: 1. Μπισλάο Γεκήηξηνο 2. Μάληνο Ησάλλεο 3. Κνχβειαο Γεψξγηνο Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 146.» β) Σν ίδην ζέκα ήξζε πξνο ζπδήηεζε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 26/07/11 θαη αλεβιήζε, ψζηε λα εμεηαζηεί ε άπνςε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο. γ) ηε ζπλεδξίαζε ηεο 05/08/11 θαη παξά ηελ άπνςε ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, φηη απνηειεί εκθαλή θαηάηκεζε ε δεχηεξε κέζα ζην ίδην έηνο ίδηα πξνκήζεηα, απεθαζίζζε 1)θαηά πιεηνςεθία ε έγθξηζε πίζησζεο γηα ηελ αλάινγε πξνκήζεηα θαη 2) ΟΜΟΦΧΝΑ λα δεηήζεη απφ ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο θαη λα θαηαηεζεί ν αλαιπηηθφο πίλαθαο δηάζεζεο ηνπ πιηθνχ, πνπ είρε πξνκεζεπηεί ε Π.Δ. Αξθαδίαο κε βάζε ηελ πξψηε απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Απφ ηα παξαπάλσ πεξηγξαθφκελα, πξνθχπηεη ζαθψο φηη κέρξη ζήκεξα έρεη εγθξηζεί πξνκήζεηα άλσ ησλ ε νπνία, κε βάζε ηε ζεκεξηλή εηζήγεζε ζα μεπεξάζεη ηα (καδί κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ). αθέζηαηα, ινηπφλ, πξνθχπηνπλ: 1) δήηεκα θαηάηκεζεο ηνπ έξγνπ, κε ηελ πξφθαζε ηεο «έθηαθηεο αλάγθεο», ηδηαίηεξα κέζα ζην κήλα Αχγνπζην! 2) ζαθέζηαηε παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 118/2007, κε ζπλέπεηα ηελ αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο θαη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Π.Π έρνπλ επηζεκάλεη, 3) κε ηελ πξψηε πξνκήζεηα, παξέιαβε ε Π.Δ.Αξθαδίαο 445 ηφλνπο αζθαιηνκίγκαηνο, ελψ κε ηελ απφθαζε ηεο 05/08/11, άιινπο 353 ηφλνπο πεξίπνπ θαη κε ηελ εηζήγεζε άιινπο 470 ηφλνπο, θηάλνληαο ζπλνιηθά ηνπο ηφλνπο!!!! 4) απφ ηελ δε, ελδειερή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, πξνέθπςε φηη ε δηάζεζε ηνπ πιηθνχ, έγηλε κε ηνπιάρηζηνλ «ιαλζαζκέλεο» δηαδηθαζίεο, αθνχ ζε κεγάιεο πεξηνρέο ηέσο δήκσλ, ε δηάζεζε ήηαλ κεδεληθή, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο δηαηέζεθαλ γηα αλάγθεο ηειείσο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο! 5) πξνθαλψο ππάξρεη δήηεκα λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο αθνχ πξνυπάξρνπλ ΓΤΟ απνθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, πνπ δελ έρνπλ κεηαβιεζεί. Πξνθαιεί δε, εχινγε απνξία γηαηί ν θνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο απνζησπά ηελ απφθαζε ηεο 05/08/11, ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, ζηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ιαλζαζκέλα πιεξνθνξεί ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην θαη ηα κέιε ηνπ. Δθηφο θαη εάλ ν ίδηνο ΓΔΝ ηε γλσξίδεη.

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο)

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 1 (εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) ΘΔΜΑΣΑ Α. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ... ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α.

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 2011 ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ 4 ABSTRACT 4 ΕΙΑΓΨΓΗ 5 1.ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΗ ΒΙΨΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 7 2.ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΪΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ.

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα