Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής"

Transcript

1 Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME UGAL Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία περί ανταγωνισμού, το παρόν έγγραφο δεν θα πρέπει να συζητηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο κατά την επικοινωνία μεταξύ των ενώσεων επιχειρήσεων με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο συντονισμό των εμπορικών στρατηγικών.

2 Εισαγωγή 1 Τόσο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσο και αρκετά κράτη μέλη έχουν αναφερθεί στην ύπαρξη προβλημάτων που σχετίζονται με την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και έχουν συμφωνήσει ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για τα προβλήματα αυτά 2. Κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε στις 10 Μαρτίου 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πλατφόρμα B2B του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, πραγματοποιήθηκε πολυμερής διάλογος μεταξύ ενδιαφερομένων φορέων με σκοπό να συζητηθούν οι θεμιτές/αθέμιτες πρακτικές σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Στόχος του διαλόγου αυτού ήταν να συμβάλει στις διαδικασίες του φόρουμ υψηλού επιπέδου βάσει της εντολής της πλατφόρμας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για την ασυμμετρία και πιθανές καταχρήσεις της διαπραγματευτικής ισχύος εκ μέρους φορέων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα τροφίμων. Τα αποτελέσματα του πολυμερούς διαλόγου επισυνάπτονται υπό τη μορφή σειράς αρχών ορθής πρακτικής και καταλόγου παραδειγμάτων θεμιτών και αθέμιτων πρακτικών σε κάθετες εμπορικές σχέσεις. Σύμφωνα με τα εν λόγω αποτελέσματα: i) αναγνωρίζεται ότι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μπορεί να σημειώνονται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, και ii) καταδεικνύεται η προθυμία των ενδιαφερόμενων μερών να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω πρακτικές με συναινετικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τα μέλη του πολυμερούς διαλόγου θεωρούν ότι οι εν λόγω αρχές ορθής πρακτικής παρέχουν ένα πλαίσιο για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων το οποίο σέβεται τη συμβατική ελευθερία και διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα, την εμπιστοσύνη και τη συνέχεια, στοιχεία στο σύνολό τους αναγκαία για την επιχειρηματική ανάπτυξη, την καινοτομία και τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας (οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον). Εν τέλει, οι αρχές αυτές θα αποφέρουν οφέλη για τους καταναλωτές και την κοινωνία στο σύνολό της. Η εν λόγω προσέγγιση είναι συμπληρωματική προς την ανάπτυξη των ορθών πρακτικών του ευρωπαϊκού φορέα για την προστασία των καταναλωτών ECR (Efficient Consumer Response), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη βελτιστοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, ώστε οι 1 Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ) παρακολούθησε τις εργασίες ως παρατηρητής. Το ΕΓΕΚ θεωρεί ότι οι γενικές και οι ειδικές αρχές ορθής πρακτικής είναι χρηστές και αντικατοπτρίζουν γενικότερες ορθές πρακτικές που ισχύουν σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ωστόσο, το ΕΓΕΚ διερωτάται με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η επιβολή τους στις αγορές της ΕΕ. 2 Ειδικότερα, στις τελικές συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου (HLG.006), στην ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη (COM(2009) 591), στην έκθεση για την παρακολούθηση της αγοράς εμπορίου και διανομής (COM(2010) 355), στην Πράξη για την Ενιαία αγορά (COM(2011) 206/4), στην έκθεση Bové (2009/2237(INI)), στην έκθεση Corazza-Bildt (2010/2109(INI)) και στις διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία και στην Ιρλανδία.

3 επιθυμίες των καταναλωτών να εκπληρώνονται με τον καλύτερο, ταχύτερο και λιγότερο δαπανηρό τρόπο. Στις αρχές και τα παραδείγματα που ακολουθούν λαμβάνεται υπόψη ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η τήρηση των αρχών ορθής πρακτικής που ακολουθούν θα προαγάγει παραδείγματα θεμιτών πρακτικών και θα αποθαρρύνει την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, ορισμένες εκ των οποίων παρατίθενται στο παρόν έγγραφο. Αρχές ορθής πρακτικής Τα συμβαλλόμενα μέρη ενεργούν τηρώντας αυστηρά την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου του ανταγωνισμού. Γενικές αρχές: Α. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: Τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών και τη γενικότερη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού στις σχέσεις τους με άλλες επιχειρήσεις (B2B). Τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να διασφαλίζουν μέγιστη αποδοτικότητα και βελτιστοποίηση των πόρων κατά τη διανομή των αγαθών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ανεξάρτητες οικονομικές οντότητες που σέβονται η μια το δικαίωμα της άλλης να καταρτίζει δική της στρατηγική και πολιτική διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να αποφασίζει ανεξάρτητα κατά πόσον θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συμφωνία. Γ. ΧΡΗΣΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ: Στις μεταξύ τους συναλλαγές τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, καλή πίστη και επαγγελματική ευσυνειδησία. Ειδικές αρχές: 1. ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ: Οι συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές, εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό ή, στις περιπτώσεις που είναι προφορικές, να είναι αμοιβαία αποδεκτές και κατάλληλες. Θα πρέπει να είναι σαφείς και διαφανείς και να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα συναφή και προβλέψιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των διαδικασιών που αφορούν τη λύση τους. 2. ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ: Δεν πραγματοποιείται μονομερής μεταβολή των συμβατικών όρων, εκτός εάν αυτή η δυνατότητα, καθώς και οι περιστάσεις και οι σχετικοί όροι έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Οι συμφωνίες θα πρέπει να περιγράφουν τη διαδικασία βάσει της οποίας το κάθε μέρος θα συζητά με το άλλο τυχόν μεταβολές που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της συμφωνίας ή οφείλονται σε απρόβλεπτες συνθήκες, όπως ορίζεται στη συμφωνία. 3. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται.

4 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Τυχόν ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται με αυστηρή συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία, και τα μέρη θα πρέπει να μεριμνούν σε εύλογο βαθμό για τη διασφάλιση της παροχής ορθών και μη παραπλανητικών πληροφοριών. 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Πρέπει να τηρείται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, εκτός αν αυτές είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό ή έχουν ήδη ληφθεί με ανεξάρτητο τρόπο από το ενδιαφερόμενο μέρος, νομίμως και καλή τη πίστει. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται από το ενδιαφερόμενο μέρος αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους του κοινοποιήθηκαν. 6. ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στην αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει να επωμίζονται τα ίδια τους επιχειρηματικούς κινδύνους που τους αναλογούν. 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν καταφεύγει σε απειλές για να αποκτήσει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα ή να μετακυλίσει αδικαιολόγητο κόστος.

5 Πρακτική Παραδείγματα αθέμιτων πρακτικών Παραδείγματα θεμιτών πρακτικών Συμφωνίες γραπτές / άγραφες Γενικοί όροι και προϋποθέσεις Λύση Συμβατικές κυρώσεις Μονομερείς ενέργειες Άρνηση ή αποφυγή της γραπτής αναφοράς ουσιωδών όρων. Αυτό δυσχεραίνει τη διαπίστωση των προθέσεων των μερών και τον εντοπισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη σύμβαση. Επιβολή γενικών όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνουν αθέμιτες ρήτρες. Μονομερής λύση εμπορικής σχέσης χωρίς ειδοποίηση ή με υπερβολικά σύντομη προθεσμία και χωρίς αντικειμενικά αιτιολογημένο λόγο, για παράδειγμα λόγω της μη επίτευξης στόχων πωλήσεων που ορίστηκαν μονομερώς. Αδιαφανής επιβολή συμβατικών κυρώσεων δυσανάλογες κυρώσεις σε σχέση με τις ζημίες που προκλήθηκαν. Επιβολή κυρώσεων χωρίς καμία αιτιολόγηση με βάση τη συμφωνία ή το εφαρμοστέο δίκαιο. Μη συμβατικές αναδρομικές μονομερείς μεταβολές του κόστους ή της τιμής προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι η συμφωνία είναι γραπτή, εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό ή, σε περίπτωση που είναι προφορική, ότι είναι αμοιβαία αποδεκτή και κατάλληλη. Η συμφωνία περιλαμβάνει ακριβείς περιστάσεις και λεπτομερείς κανόνες βάσει των οποίων τα μέρη μπορούν από κοινού να τροποποιήσουν τους όρους της συμφωνίας, έγκαιρα και με πλήρη επίγνωση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας για τον καθορισμό της απαραίτητης αποζημίωσης για τυχόν κόστος που θα προκύψει για καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι διατάξεις της γραπτής σύμβασης είναι σαφείς και διαφανείς. Σε περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι γραπτή, ένα από τα μέρη αποστέλλει στη συνέχεια γραπτή επιβεβαίωση. Χρήση γενικών όρων και προϋποθέσεων που διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και περιέχουν θεμιτές ρήτρες. Μονομερής λύση της συμφωνίας σύμφωνα με τους όρους της και τις δέουσες διαδικασίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν ένα μέρος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, επιβολή συμβατικών κυρώσεων με διαφανή τρόπο, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας και κατ αναλογία προς τις ζημίες. Εκ των προτέρων συμφωνία σχετικά με τις συμβατικές κυρώσεις, οι οποίες είναι αναλογικές για αμφότερες τις πλευρές και εφαρμόζονται με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών. Η σύμβαση προβλέπει εύλογες περιστάσεις και συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να επιτρέπονται μετέπειτα μονομερείς ενέργειες. Πληροφόρηση Απόκρυψη, στο πλαίσιο συμβατικών διαπραγματεύσεων, ουσιωδών πληροφοριών που ενδιαφέρουν το άλλο μέρος και τις οποίες αυτό θα ανέμενε εύλογα να λάβει. Χρήση από συμβαλλόμενο μέρος ή ανταλλαγή με τρίτο μέρος ευαίσθητων πληροφοριών που παρέχονται εμπιστευτικά από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, χωρίς την εξουσιοδότηση του τελευταίου, κατά τρόπο που δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παροχή συναφών ουσιωδών πληροφοριών στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος στο πλαίσιο των συμβατικών διαπραγματεύσεων και διασφάλιση της μη κατάχρησης των εν λόγω πληροφοριών.

6 Κατανομή επιχειρηματικού κινδύνου Τέλη για δικαιώματα εισόδου (εκ των προτέρων πληρωμές για απόκτηση πρόσβασης) Απειλές για διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας Συνδεδεμένη πώληση Παράδοση και παραλαβή των Μετακύλιση αδικαιολόγητου ή δυσανάλογου κινδύνου σε ένα συμβαλλόμενο μέρος, για παράδειγμα επιβολή εγγύησης περιθωρίου μέσω πληρωμής λόγω μη εκτέλεσης. Επιβολή απαίτησης χρηματοδότησης ίδιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενός συμβαλλόμενου μέρους. Επιβολή απαίτησης χρηματοδότησης του κόστους προωθητικής ενέργειας. Αποτροπή ενός συμβαλλόμενου μέρους από την υποβολή νόμιμων αξιώσεων εμπορίας και προώθησης των προϊόντων του. Επιβολή τελών για δικαιώματα εισόδου που είναι δυσανάλογα σε σχέση με τον κίνδυνο που ενέχει η αποθήκευση ενός νέου προϊόντος. Απειλές για διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή για λύση της επιχειρηματικής σχέσης με σκοπό την απόκτηση πλεονεκτήματος χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση, για παράδειγμα τιμωρώντας ένα συμβαλλόμενο μέρος επειδή άσκησε τα δικαιώματά του. Απαίτηση πληρωμής για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν ή για αγαθά που δεν παραδόθηκαν, ή απαίτηση πληρωμών που εμφανώς δεν ανταποκρίνονται στην αξία/το κόστος της παρασχεθείσας υπηρεσίας. Επιβολή σε ένα συμβαλλόμενο μέρος της αγοράς ή του εφοδιασμού με σειρά προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι συνδεδεμένα με άλλη σειρά προϊόντων ή υπηρεσιών είτε από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είτε από καθορισμένο τρίτο μέρος. Σκόπιμη διατάραξη του χρονοδιαγράμματος παράδοσης ή παραλαβής με σκοπό την απόκτηση αθέμιτου Οι διάφοροι φορείς αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους κινδύνους σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίοι συνδέονται με τα δυνητικά οφέλη για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο εν λόγω πεδίο. Όλοι οι φορείς αναλαμβάνουν την ευθύνη για τους κινδύνους που τους αναλογούν και δεν επιχειρούν να μετακυλίσουν αδικαιολόγητα τους κινδύνους τους σε άλλα μέρη. Μετακύλιση κινδύνου που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνείται από τα μέρη με σκοπό την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς κατάστασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στη συνεισφορά τους στις ίδιες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή/και τις προωθητικές ενέργειες του άλλου μέρους. Συμφωνία μεταξύ των δύο μερών σχετικά με τα τέλη για δικαιώματα εισόδου χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του κινδύνου που ενέχει η αποθήκευση ενός νέου προϊόντος και είναι αναλογικά προς τον κίνδυνο αυτόν. Συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για σύνδεση προϊόντων ή υπηρεσιών που αυξάνουν τη γενικότερη αποδοτικότητα ή/και βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και αποφέρουν οφέλη στους καταναλωτές και σε αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι έγκαιρες παραδόσεις που πραγματοποιούνται σε συμφωνημένο χρόνο επιτρέπουν στους προμηθευτές να προγραμματίζουν εγκαίρως τις

7 αγαθών πλεονεκτήματος. διαδικασίες παραγωγής και μεταποίησης, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης που θα ακολουθήσουν και επιτρέπουν στους αγοραστές να προγραμματίζουν την παραλαβή, αποθήκευση και παρουσίαση των αγαθών που τους παραδίδονται. Εάν ένα μέρος χρειάζεται να παραδώσει ή να παραλάβει νωρίς / αργά / εν μέρει, ενημερώνει το άλλο μέρος όσο το δυνατόν νωρίτερα και σύμφωνα με τη γραπτή συμφωνία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.7.2014 COM(2014) 472 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας

Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Πολιτική διαφάνειας 6 Μαρτίου 2015 6 Μαρτίου 2015 σελ. 1 / 18 Περιεχόμενα 1. Γενικό πλαίσιο και σκοπός... 3 2. Κατευθυντήριες αρχές... 3 Εξωστρέφεια... 3 Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 5.6.2015 L 141/73 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/849 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

H συμμόρφωση. μετράει Τι μπορούν να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις για να τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Ανταγωνισμός

H συμμόρφωση. μετράει Τι μπορούν να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις για να τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Ανταγωνισμός H συμμόρφωση μετράει Τι μπορούν να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις για να τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ Ανταγωνισμός Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 531/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2014) XXX ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.7.2013 COM(2013) 512 final 2013/0246 (COD) C7-0215/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/83/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Οκτωβρίου 2011.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/83/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Οκτωβρίου 2011. L 304/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/83/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τη χρηματοδότηση, την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 211(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 211(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 211(Ι)/2012 211(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 173/84 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.6.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για

Διαβάστε περισσότερα