Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου"

Transcript

1 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης σε θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, τα οποία καλύπτουν μεμονωμένες αρμοδιότητες, κατά περίπτωση Χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, όπως το ARACHNE Τακτικοί ανεξάρτητοι έλεγχοι (π.χ. μέσω εσωτερικού ελέγχου ή από την αρχή ελέγχου) Ενδεχόμενη θέσπιση μηχανισμού για την καταγγελία εικαζόμενης δόλιας συμπεριφοράς Ειδικός κίνδυνος απάτης Περιγραφή ελέγχου Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου Σύγκρουση συμφερόντων εντός του συμβουλίου αξιολόγησης Επιλογή των υποψηφίων Το συμβούλιο αξιολόγησης αποτελείται από αρκετά υψηλόβαθμα Όλες οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων δημοσιοποιούνται Όλες οι αιτήσεις καταχωρίζονται διοικητικά στελέχη, τα οποία μπορούν να εναλλάσσονται με έναν βαθμό τυχαιότητας κατά την επιλογή τους για συμμετοχή σε κάθε συμβούλιο αξιολόγησης Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τα ισχύοντα κριτήρια Πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων, που περιλαμβάνει ετήσια δήλωση και μητρώο Ψευδείς δηλώσεις υποψηφίων Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται Διασταύρωση των δικαιολογητικών εγγράφων με ανεξάρτητες Διπλή χρηματοδότηση σχετικά με την αποδοχή/απόρριψη των αιτήσεων κοινοποιούνται στους υποψηφίους Διαδρομές ελέγχου Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες με τις οποίες να διασφαλίζεται ότι τηρούνται όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου Λογιστικά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και υποβολής οικονομικών εκθέσεων Υπάρχει μηχανογραφημένο σύστημα ικανό να παρέχει αξιόπιστες και συναφείς πληροφορίες και λειτουργεί αποτελεσματικά πηγές αποδεικτικών στοιχείων Χρήση προηγούμενων γνώσεων σχετικά με τον δικαιούχο με σκοπό τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την εγκυρότητα των δηλώσεων και των πληροφοριών που υποβάλλονται Διασταύρωση των στοιχείων με τις εθνικές αρχές που χορηγούν άλλα κονδύλια της ΕΕ, καθώς και με άλλα σχετικά κράτη μέλη, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό, και όποτε ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται ως σημαντικός και πιθανός να συμβεί

2 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Γενικοί έλεγχοι Απαίτηση από τους δικαιούχους να διαθέτουν πολιτικές για τη σύγκρουση συμφερόντων, που περιλαμβάνουν ετήσια δήλωση και μητρώο Παροχή κατάρτισης στους δικαιούχους σχετικά με τον εντοπισμό δόλιας συμπεριφοράς Χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, όπως το ARACHNE Ενδεχόμενη θέσπιση μηχανισμού για την καταγγελία εικαζόμενης δόλιας συμπεριφοράς Αποτελεσματικές διαχειριστικές επαληθεύσεις Συμμόρφωση με τις εθνικές απαιτήσεις για ανεξάρτητο έλεγχο των δαπανών των έργων από τους δικαιούχους Ειδικός κίνδυνος απάτης Περιγραφή ελέγχου Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου Διαχωρισμός αγορών Καθοδήγηση προς τους δικαιούχους Κατά περίπτωση, επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή καταλόγου προτεινόμενων συμβάσεων πριν από την υλοποίηση των προγραμμάτων, σε περίπτωση συμβάσεων με τιμές ελάχιστα κάτω από τις οριακές τιμές Αδικαιολόγητες απευθείας αναθέσεις με σκοπό την αποφυγή διαδικασίας υποβολής προσφορών Απουσία διαδικασίας υποβολής προσφορών για τους ευνοούμενους προμηθευτές Παράταση υφιστάμενων συμβάσεων για την αποφυγή εκ νέου διαδικασίας υποβολής προσφορών Νόθευση των προδιαγραφών για την προώθηση ορισμένων προσφερόντων Αποτελεσματική γνωστοποίηση στους δικαιούχους των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους, ιδίως των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας που ισχύουν βάσει του προγράμματος, των ισχυόντων κοινοτικών κανόνων επιλεξιμότητας, των ειδικών όρων που αφορούν τα προς παράδοση προϊόντα και υπηρεσίες δυνάμει της πράξης, του σχεδίου χρηματοδότησης, του χρονικού ορίου εκτέλεσης, των απαιτήσεων που αφορούν το χωριστό λογιστικό σύστημα ή την επαρκή λογιστική κωδικοποίηση, των πληροφοριών που πρέπει να φυλάσσονται και να γνωστοποιούνται Ύπαρξη σαφών και αδιαμφισβήτητων εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας που έχουν καθοριστεί για το πρόγραμμα Ύπαρξη στρατηγικής που διασφαλίζει την πρόσβαση των δικαιούχων στις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και το ότι λα βάνουν ο κα άλληλο είεδο Εξέταση από τη διαχειριστική αρχή δείγματος απευθείας αναθέσεων των δικαιούχων Εκ των προτέρων έγκριση από τη διαχειριστική αρχή όλων των απευθείας αναθέσεων Εξέταση από τη διαχειριστική αρχή δείγματος συμβάσεων σημαντικού μεγέθους πριν από την πληρωμή τυχόν τιμολογίων για την εξεύρεση αποδεικτικών στοιχείων διαδικασίας υποβολής προσφορών Εκ των προτέρων έγκριση από τη διαχειριστική αρχή τροποποιήσεων συμβάσεων με τις οποίες παρατείνεται μια αρχική συμφωνία πάνω από ένα προκαθορισμένο σημαντικό όριο Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή να διαθέτουν οι δικαιούχοι δευτερεύοντα μηχανισμό, διαφορετικό π.χ. από το τμήμα δημόσιων συμβάσεων, ο οποίος να επαληθεύει ότι οι προδιαγραφές για την υποβολή προσφοράς δεν είναι υπερβολικά περιοριστικές.

3 καθοδήγησης Διαρροή στοιχείων των προσφορών Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή να διαθέτουν οι δικαιούχοι δευτερεύοντα μηχανισμό ο οποίος να εξετάζει δείγμα επιλεχθεισών Απόκρυψη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων Δωροδοκίες και μίζες Διαχειριστικές επαληθεύσεις Ύπαρξη γραπτών διαδικασιών και ολοκληρωμένων καταλόγων στοιχείων ελέγχου για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις Ολοκλήρωση των διαχειριστικών επαληθεύσεων πριν από την πιστοποίηση Υποχρεωτική διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης όλων των αιτήσεων επιστροφής δαπανών, συμπεριλαμβανομένης επανεξέτασης της απαίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων Διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων όταν το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη Τήρηση αποδεικτικών στοιχείων για τις εργασίες που εκτελούνται και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται, και δέουσα συνέχεια στα ευρήματα Δειγματοληψία βασιζόμενη σε επαρκή αξιολόγηση του κινδύνου Ύπαρξη διαδικασιών προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η αρχή πιστοποίησης λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες Διαδρομές ελέγχου Η διαχειριστική αρχή πρέπει να τηρεί λογιστικές εγγραφές για τις πράξεις, οι οποίες να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη ανά δικαιούχο προσφορών σε σχέση με τους όρους του διαγωνισμού για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων ύπαρξης προηγούμενης γνώσης στοιχείων των προσφορών. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή υψηλού επιπέδου διαφάνειας κατά την ανάθεση των συμβάσεων, όπως π.χ. δημοσίευση όλων των συμβατικών πληροφοριών που δεν είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή δείγματος επιλεχθεισών προσφορών σε σχέση με τους όρους του διαγωνισμού για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων ύπαρξης προηγούμενης γνώσης στοιχείων των προσφορών Πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων, που περιλαμβάνει ετήσια δήλωση και μητρώο Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή να ασκούν οι δικαιούχοι ισχυρό έλεγχο επί των διαδικασιών υποβολής προσφορών, π.χ. όσον αφορά την τήρηση των προθεσμιών υποβολής προσφορών. Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή για επανεξέταση όλων των αναθέσεων συμβάσεων μέσω δευτερεύοντος μηχανισμού για τον εντοπισμό ενδείξεων όπως π.χ. ότι η επιλεγείσα προσφορά είναι πολύ κοντά στην επόμενη χαμηλότερη προσφορά ότι έχουν επιλεγεί καθυστερημένες προσφορές και/ή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο προσφέρων που επιλέχθηκε είχε ιδιωτική επικοινωνία με το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τις συμβάσεις. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή δείγματος επιλεχθεισών προσφορών για τον εντοπισμό ενδείξεων, όπως π.χ. ότι η επιλεγείσα προσφορά είναι πολύ κοντά στην επόμενη χαμηλότερη προσφορά ότι έχουν επιλεγεί καθυστερημένες προσφορές και/ή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο προσφέρων που επιλέχθηκε είχε ιδιωτική επικοινωνία με το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τις

4 Οι τεχνικές προδιαγραφές και το συμβάσεις, ή για οποιεσδήποτε ενδείξεις παράνομης συμπεριφοράς Υποβολή προσφορών με αθέμιτη σύμπραξη χρηματοδοτικό σχέδιο της πράξης, οι εκθέσεις προόδου και παρακολούθησης, τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες υποβολής αίτησης, αξιολόγησης, επιλογής, έγκρισης της επιχορήγησης και της υποβολής προσφορών και σύναψης των συμβάσεων καθώς και οι εκθέσεις σχετικά Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή να εφαρμόζουν οι δικαιούχοι ελέγχους για τον εντοπισμό σταθερά υψηλών προσφορών ή προσφορών με ασυνήθιστα στοιχεία (όπως αξιολογητές προσφορών που έχουν γνώση της αγοράς) και ασυνήθιστες σχέσεις μεταξύ τρίτων μερών (π.χ. εκ περιτροπής ανάθεση συμβάσεων). με τους ελέγχους των προϊόντων και των υπηρεσιών που συγχρηματοδοτούνται πρέπει επίσης να τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή να ορίζουν οι δικαιούχοι συγκριτικά όρια τιμών για τυποποιημένα αγαθά και υπηρεσίες. Παραποίηση των προσφορών Η διαχειριστική αρχή πρέπει να επαληθεύει Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή προς τους δικαιούχους να κατά πόσον οι δικαιούχοι διατηρούν είτε περιλαμβάνει η διαδικασία υποβολής προσφορών διαφανή χωριστό λογιστικό σύστημα είτε χωριστή διαδικασία ανοίγματος των προσφορών και κατάλληλα μέτρα λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις ασφαλείας για προσφορές που δεν έχουν ανοιχθεί ακόμα. συναλλαγές Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες με τις Ελλιπής κοστολόγηση οποίες να διασφαλίζεται ότι τηρούνται όλα Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή να διαθέτουν οι δικαιούχοι τα έγγραφα που απαιτούνται για την ελέγχους για την επιβεβαίωση των τιμών που δηλώνουν τα τρίτα εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου μέρη με βάση άλλες τιμές ανεξάρτητων πηγών. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του ελέγχου σε δείγμα Λογιστικά συστήματα, συστήματα δικαιούχων παρακολούθησης και υποβολής οικονομικών Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή για χρήση σταθερού κόστους εκθέσεων μονάδας από τους δικαιούχους για τις τακτικές προμήθειες Πάροχοι ανύπαρκτων υπηρεσιών Υπάρχει μηχανογραφημένο σύστημα ικανό Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή να διενεργεί ο δικαιούχος Διπλή δήλωση δαπανών από έναν μόνο ανάδοχο να παρέχει αξιόπιστες και συναφείς πληροφορίες και λειτουργεί αποτελεσματικά ελέγχους ιστορικού όλων των τρίτων μερών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει γενικούς ελέγχους ιστοτόπων, της τοποθεσίας και των στοιχείων επικοινωνίας των εταιρειών κ.λπ. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του ελέγχου σε δείγμα δικαιούχων Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή να επανεξετάζουν οι δικαιούχοι εκθέσεις δραστηριοτήτων και αποτελέσματα των συμβάσεων για αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών (π.χ. ονόματα μελών του προσωπικού) και να τους επιτρέπεται βάσει της σύμβασης να ζητούν επιπλέον υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. συστήματα καταγραφής χρόνου). Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του ελέγχου σε δείγμα

5 δικαιούχων Αντικατάσταση προϊόντων Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή να εξετάζουν οι δικαιούχοι τα προϊόντα / τις υπηρεσίες που αποκτήθηκαν σε σχέση με τις συμβατικές προδιαγραφές, χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους εμπειρογνώμονες. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή δείγματος εκθέσεων δραστηριοτήτων και συγκεκριμένων προϊόντων / υπηρεσιών που αποκτήθηκαν σε σχέση με τις συμβατικές προδιαγραφές Απουσία προϊόντων ή μη εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τη συμφωνία επιχορήγησης Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή να ζητούν οι δικαιούχοι πιστοποιητικά εργασιών ή άλλες μορφές βεβαιώσεων, που χορηγούνται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή δείγματος των πιστοποιητικών εργασιών ή άλλων μορφών βεβαιώσεων Ψευδή, διογκωμένα ή διπλά τιμολόγια Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή να επανεξετάζουν οι δικαιούχοι τα τιμολόγια που υποβάλλονται για περιπτώσεις διπλής υποβολής (δηλαδή πολλαπλά τιμολόγια με το ίδιο ποσό, ίδιο αριθμό τιμολογίου κ.λπ.) ή παραποίησης. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του ελέγχου σε δείγμα δικαιούχων Απαίτηση από τη διαχειριστική αρχή να συγκρίνουν οι δικαιούχοι την τελική τιμή των προϊόντων / υπηρεσιών με τον προϋπολογισμό και με τις εν γένει αποδεκτές τιμές σε παρόμοιες συμβάσεις. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή δείγματος των αποτελεσμάτων του έργου σε σχέση με τις δαπάνες, για να διαπιστωθεί τυχόν περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών και κατά πόσον πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες δαπάνες.

6 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη θέσπιση μηχανισμού για την καταγγελία εικαζόμενης δόλιας συμπεριφοράς Χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, όπως το ARACHNE Αποτελεσματικές διαχειριστικές επαληθεύσεις Συμμόρφωση με τις εθνικές απαιτήσεις για ανεξάρτητο έλεγχο των δαπανών των έργων από τους δικαιούχους Ειδικός κίνδυνος απάτης Περιγραφή ελέγχου Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου (ή ειδικοί έλεγχοι που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις διαχειριστικές επαληθεύσεις) Δαπάνες που ζητήθηκαν για εργατικό δυναμικό που δεν διαθέτει τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα Ψευδές κόστος εργασίας Καθοδήγηση προς τους δικαιούχους Αποτελεσματική γνωστοποίηση στους δικαιούχους των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους, ιδίως των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας που ισχύουν βάσει του προγράμματος, των ισχυόντων κοινοτικών κανόνων επιλεξιμότητας, των ειδικών όρων που αφορούν τα προς παράδοση προϊόντα και υπηρεσίες δυνάμει της πράξης, του σχεδίου χρηματοδότησης, του χρονικού ορίου εκτέλεσης, των απαιτήσεων που αφορούν το χωριστό λογιστικό σύστημα ή την επαρκή λογιστική κωδικοποίηση, των πληροφοριών που πρέπει να φυλάσσονται και να γνωστοποιούνται Ύπαρξη σαφών και αδιαμφισβήτητων εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας που έχουν καθοριστεί για το πρόγραμμα Ύπαρξη στρατηγικής που διασφαλίζει την πρόσβαση των δικαιούχων στις απαραίτητες πληροφορίες και στο κατάλληλο επίπεδο καθοδήγησης Δ έ λ θ ύ Επανεξέταση της τελικής έκθεσης δραστηριοτήτων και των οικονομικών εκθέσεων για τυχόν ασυμφωνία μεταξύ του προβλεπόμενου και του πραγματικού προσωπικού Αίτημα για πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων) για την επιβεβαίωση της καταλληλότητας τυχόν σημαντικών αναπληρωτών Εκ των προτέρων έγκριση για σημαντικές αλλαγές σε βασικά μέλη του προσωπικού Απαίτηση από τους δικαιούχους να ελέγχουν τρίτους-βασικά μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στην εκτέλεση σύμβασης σε σύγκριση με εκείνους που προτάθηκαν στις προσφορές, καθώς και να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα σημαντικών αναπληρωτών. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του ελέγχου σε δείγμα δικαιούχων Απαίτηση από τους δικαιούχους να παρέχουν εκ των προτέρων εξουσιοδότηση σε τρίτους για σημαντικές αλλαγές του προσωπικού. Επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός έργου, π.χ. κατάλογοι παρουσιών, συστήματα καταγραφής χρόνου Επανεξέταση της τελικής έκθεσης δραστηριοτήτων και των οικονομικών εκθέσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για τυχόν

7 Μη αποζημιωθείσες υπερωρίες που δηλώθηκαν ως πραγματικό κόστος Εσφαλμένα δηλωθέντα ωρομίσθια Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου Ύπαρξη γραπτών διαδικασιών και ολοκληρωμένων καταλόγων στοιχείων ελέγχου για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις Ολοκλήρωση των διαχειριστικών επαληθεύσεων πριν από την πιστοποίηση Υποχρεωτική διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης όλων των αιτήσεων επιστροφής δαπανών, συμπεριλαμβανομένης επανεξέτασης της απαίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων Διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων όταν το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη Τήρηση αποδεικτικών στοιχείων για τις εργασίες που εκτελούνται και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται, και δέουσα συνέχεια στα ευρήματα Δειγματοληψία βασιζόμενη σε επαρκή αξιολόγηση του κινδύνου Ύπαρξη διαδικασιών προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η αρχή πιστοποίησης λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες Διαδρομές ελέγχου Η διαχειριστική αρχή πρέπει να τηρεί λογιστικές εγγραφές για τις πράξεις, οι οποίες να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη ανά δικαιούχο Οι τεχνικές προδιαγραφές και το χρηματοδοτικό σχέδιο της πράξης, οι εκθέσεις προόδου και παρακολούθησης, τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες υποβολής αίτησης, αξιολόγησης, επιλογής, ασυμφωνία μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών δραστηριοτήτων Απαίτηση από τους δικαιούχους να επαληθεύουν τα στοιχεία που παρέχονται από τρίτους όσον αφορά την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων, π.χ. κατάλογοι παρουσιών, συστήματα καταγραφής χρόνου. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του Απαίτηση από τους δικαιούχους να προβαίνουν σε επανεξέταση της τελικής έκθεσης δραστηριοτήτων και των οικονομικών εκθέσεων για τυχόν ασυμφωνία μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών δραστηριοτήτων. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του Επανεξέταση των τελικών οικονομικών εκθέσεων και των εκθέσεων δραστηριοτήτων για ενδείξεις ότι το ποσό που ζητείται αφορά υπερωρίες (υπερβολικός αριθμός ωρών εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο του έργου, μικρότερος αριθμός προσωπικού από τον προβλεπόμενο αλλά υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων) Απαίτηση από τους δικαιούχους να επανεξετάζουν τα τιμολόγια που λαμβάνουν από προμηθευτές σε σύγκριση με δικαιολογητικά έγγραφα για ενδείξεις ότι το ποσό που ζητείται αφορά υπερωρίες (υπερβολικός αριθμός ωρών εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο του έργου, μικρότερος αριθμός προσωπικού από τον προβλεπόμενο). Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του ελέγχου σε δείγμα δικαιούχων Επανεξέταση των τελικών οικονομικών εκθέσεων έναντι των αποδεικτικών στοιχείων των πραγματικών μισθολογικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν (π.χ. συμβάσεις, δελτία μισθοδοσίας) και του χρόνου που δαπανήθηκε σε δραστηριότητες σχετικές με το έργο (π.χ. συστήματα καταγραφής χρόνου, κατάλογοι παρουσιών) Για το κόστος εργασίας τρίτων μερών, η διαχειριστική αρχή απαιτεί από τους δικαιούχους να εξετάζουν τα τιμολόγια των μισθολογικών δαπανών και να τα συγκρίνουν με τα αποδεικτικά στοιχεία των μισθολογικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν (π.χ. συμβάσεις, δελτία μισθοδοσίας) και του χρόνου που δαπανήθηκε σε δραστηριότητες σχετικές με το έργο (π.χ. συστήματα καταγραφής χρόνου, κατάλογοι παρουσιών). Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία

8 Εσφαλμένος καταμερισμός του κόστους εργασίας μεταξύ έργων Ανακριβείς περιγραφές των δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν από το προσωπικό Δήλωση δαπανών προσωπικού για προσωπικό που δεν υπάρχει Δήλωση δαπανών προσωπικού για εργασίες που εκτελέστηκαν εκτός της περιόδου υλοποίησης Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου έγκρισης της επιχορήγησης και της υποβολής προσφορών και σύναψης των συμβάσεων καθώς και οι εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους των προϊόντων και των υπηρεσιών που συγχρηματοδοτούνται πρέπει επίσης να τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης Η διαχειριστική αρχή πρέπει να επαληθεύει κατά πόσον οι δικαιούχοι διατηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε χωριστή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες με τις οποίες να διασφαλίζεται ότι τηρούνται όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου Λογιστικά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και υποβολής οικονομικών εκθέσεων Υπάρχει μηχανογραφημένο σύστημα ικανό να παρέχει αξιόπιστες και συναφείς πληροφορίες και λειτουργεί αποτελεσματικά ελέγχονται με τη δέουσα προσοχή. Η διαχειριστική αρχή εξετάζει τη λειτουργία αυτού του Επανεξέταση των αποδεικτικών στοιχείων από τους δικαιούχους για την επαλήθευση με ανεξάρτητο τρόπο του καταμερισμού του κόστους προσωπικού για τις εργασίες στο πλαίσιο του έργου, π.χ. κατάλογος παρουσιών, συστήματα καταγραφής χρόνου, στοιχεία από τα λογιστικά βιβλία Επανεξέταση των αποδεικτικών στοιχείων από τους δικαιούχους για την επαλήθευση με ανεξάρτητο τρόπο της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός έργου, π.χ. κατάλογος παρουσιών, συστήματα καταγραφής χρόνου Επανεξέταση της τελικής έκθεσης δραστηριοτήτων και των οικονομικών εκθέσεων για ασυμφωνία μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών δραστηριοτήτων Απαίτηση από τους δικαιούχους να επανεξετάζουν τα στοιχεία που παρέχονται από τρίτους για την ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων, π.χ. κατάλογοι παρουσιών, συστήματα καταγραφής χρόνου. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του Απαίτηση από τους δικαιούχους να προβαίνουν σε επανεξέταση της τελικής έκθεσης δραστηριοτήτων και των οικονομικών εκθέσεων για τυχόν ασυμφωνία μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών δραστηριοτήτων. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του Επανεξέταση των αποδεικτικών στοιχείων από τους δικαιούχους για την επαλήθευση με ανεξάρτητο τρόπο της ύπαρξης μελών του προσωπικού, π.χ. συμβάσεις, στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης Απαίτηση από τους δικαιούχους να προβαίνουν σε επανεξέταση αποδεικτικών στοιχείων από τρίτους για την επαλήθευση με ανεξάρτητο τρόπο της ύπαρξης μελών προσωπικού, π.χ. συμβάσεις, στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του Επανεξέταση από τους δικαιούχους αποδεικτικών στοιχείων που επαληθεύουν με ανεξάρτητο τρόπο ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εντός των προθεσμιών του έργου, π.χ. πρωτότυπα τιμολόγια, καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών Απαίτηση επανεξέτασης από τους δικαιούχους αποδεικτικών στοιχείων προερχόμενων από τρίτους που επαληθεύουν με

9 ανεξάρτητο τρόπο ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εντός των προθεσμιών του έργου, π.χ. αυθεντικά τιμολόγια, καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών. Επανεξέταση από τη διαχειριστική αρχή της λειτουργίας αυτού του

10 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Γενικοί έλεγχοι Πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων, που περιλαμβάνει ετήσια δήλωση και μητρώο Αποτελεσματικές διαχειριστικές επαληθεύσεις Ενδεχόμενη θέσπιση μηχανισμού για την καταγγελία εικαζόμενης δόλιας συμπεριφοράς Τακτικά κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης σε θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, τα οποία καλύπτουν μεμονωμένες αρμοδιότητες Ειδικός κίνδυνος απάτης Περιγραφή ελέγχου Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου Ελλιπής/ανεπαρκής διαδικασία διαχειριστικής επαλήθευσης που δεν παρέχει επαρκή Κατανομή των ρόλων στη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης εξασφάλιση έναντι της απάτης Σαφής προσδιορισμός και κατανομή των αρμοδιοτήτων Ελλιπής/ανεπαρκής διαδικασία πιστοποίησης που δεν παρέχει επαρκή εξασφάλιση έναντι της απάτης Οι συγκρούσεις συμφερόντων στο εσωτερικό της διαχειριστικής αρχής επηρεάζουν δυσανάλογα την έγκριση των πληρωμών Οι συγκρούσεις συμφερόντων στο εσωτερικό Λεπτομερής δευτερεύων έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή δείγματος διαχειριστικών επαληθεύσεων, με τον οποίο διασφαλίζεται ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και τα συναφή πρότυπα Διαχειριστικές επαληθεύσεις Ύπαρξη γραπτών διαδικασιών και ολοκληρωμένων καταλόγων στοιχείων ελέγχου για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις Ολοκλήρωση των διαχειριστικών επαληθεύσεων πριν από την πιστοποίηση Υποχρεωτική διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης όλων Το προσωπικό που διενεργεί τις πιστοποιήσεις δαπανών διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και κατάρτιση, έχοντας παρακολουθήσει επικαιροποιημένα προγράμματα ευαισθητοποίησης σε θέματα απάτης. Η διαχειριστική αρχή εξετάζει την καταλληλότητα αυτών των προγραμμάτων των αιτήσεων επιστροφής δαπανών, συμπεριλαμβανομένης επανεξέτασης της απαίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων Διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων όταν το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη Επανεξέταση από την αρχή ελέγχου των πιστοποιήσεων δαπανών που χορήγησε η αρχή πιστοποίησης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και τα συναφή πρότυπα Τήρηση αποδεικτικών στοιχείων για τις εργασίες που Η διαδικασία πληρωμών αποτελείται από διάφορα εκτελούνται και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται, και χωριστά στάδια έγκρισης, όπου απαιτούνται δέουσα συνέχεια στα ευρήματα αποδεικτικά στοιχεία για την εγκυρότητα των Δειγματοληψία βασιζόμενη σε επαρκή αξιολόγηση του δαπανών (π.χ. ανεξάρτητες ελεγκτικές γνώμες) κινδύνου προτού να είναι δυνατή η χορήγηση έγκρισης Ύπαρξη διαδικασιών προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η Η διαδικασία πιστοποίησης αποτελείται από διάφορα

11 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ της αρχής πιστοποίησης επηρεάζουν δυσανάλογα την πιστοποίηση αρχή πιστοποίησης λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες χωριστά στάδια έγκρισης πριν να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της εγκυρότητας των δαπανών Πιστοποιήσεις Πρέπει να τηρούνται επαρκείς λογιστικές εγγραφές σε ηλεκτρονική μορφή από την αρχή πιστοποίησης Η διαδρομή ελέγχου στο εσωτερικό της αρχής πιστοποίησης πρέπει να καθιστά δυνατή τη συμφωνία των δαπανών που δηλώνονται στην Επιτροπή με τις καταστάσεις δαπανών που λαμβάνονται από τη διαχειριστική αρχή Η αρχή πιστοποίησης έχει διευκρινίσει τις πληροφορίες που ζητεί σχετικά με τις διαδικασίες που εκτελούνται από τη διαχειριστική αρχή για την επαλήθευση των δαπανών και έχει θεσπίσει διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη τους Η αρχή πιστοποίησης επανεξετάζει τις εκθέσεις που καταρτίζονται από τη διαχειριστική αρχή Η αρχή πιστοποίησης επανεξετάζει τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων Η αρχή πιστοποίησης διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω εξετάσεων λαμβάνονται δεόντως υπόψη Η αρχή πιστοποίησης ελέγχει τη σύμπτωση και πραγματοποιεί αριθμητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής

12 4. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (κατά περίπτωση μόνο) Γενικοί έλεγχοι Επανεξέταση της ανάθεσης συμβάσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών μέσω δευτερεύοντος μηχανισμού εκτός της επιτροπής επιλογής (π.χ. υψηλόβαθμα στελέχη από το προσωπικό της διαχειριστικής αρχής) Τακτικοί ανεξάρτητοι λογιστικοί έλεγχοι Πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων, που θα περιλαμβάνει ετήσια δήλωση και μητρώο Ενδεχόμενη θέσπιση μηχανισμού για την καταγγελία εικαζόμενης δόλιας συμπεριφοράς Τακτικά κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης σε θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, τα οποία καλύπτουν μεμονωμένες αρμοδιότητες και συνέπειες της μη συμμόρφωσης Ειδικός κίνδυνος απάτης Περιγραφή ελέγχου Πρόσθετοι συνιστώμενοι έλεγχοι Αδικαιολόγητες απευθείας αναθέσεις για την αποφυγή διαδικασίας υποβολής προσφορών ή για την επιλογή ευνοούμενων προμηθευτών Απουσία διαδικασίας υποβολής προσφορών για τους ευνοούμενους προμηθευτές Παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων για την αποφυγή εκ νέου διαδικασίας υποβολής προσφορών Νόθευση των προδιαγραφών για την προώθηση συγκεκριμένων προσφερόντων Διαρροή στοιχείων των προσφορών Διαδρομές ελέγχου Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες με τις οποίες να διασφαλίζεται ότι τηρούνται όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου Λογιστικά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και υποβολής οικονομικών εκθέσεων Υπάρχει μηχανογραφημένο σύστημα ικανό να παρέχει αξιόπιστες και συναφείς πληροφορίες και λειτουργεί αποτελεσματικά Για όλες τις απευθείας αναθέσεις χορηγείται προηγούμενη έγκριση από δευτερεύοντα μηχανισμό, διαφορετικό από το τμήμα δημοσίων συμβάσεων (π.χ. υψηλόβαθμα στελέχη από το προσωπικό της διαχειριστικής αρχής) Ανεξάρτητη επανεξέταση συμβάσεων σημαντικού μεγέθους για αποδεικτικά στοιχεία διαδικασίας υποβολής προσφορών πριν από την πληρωμή τυχόν τιμολογίων Για όλες τις παρατάσεις των συμβάσεων χορηγείται προηγούμενη έγκριση από δευτερεύοντα μηχανισμό, διαφορετικό από το τμήμα δημοσίων συμβάσεων (π.χ. υψηλόβαθμα στελέχη από το προσωπικό της διαχειριστικής αρχής) Όλες οι προκηρύξεις συμβάσεων εξετάζονται από δευτερεύοντα μηχανισμό, διαφορετικό από το τμήμα δημοσίων συμβάσεων πριν από τη δημοσίευση (π.χ. υψηλόβαθμα στελέχη από το προσωπικό της διαχειριστικής αρχής), που επαληθεύει ότι οι προδιαγραφές για την υποβολή προσφορών δεν είναι υπερβολικά περιοριστικές Δευτερεύουσα επιτροπή επανεξετάζει δείγμα επιλεχθεισών προσφορών σε σχέση με τους όρους του διαγωνισμού για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων ύπαρξης προηγούμενης γνώσης στοιχείων των προσφορών Υψηλό επίπεδο διαφάνειας κατά την ανάθεση συμβάσεων, όπως π.χ. δημοσίευση όλων των συμβατικών πληροφοριών που δεν είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα

13 4. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (κατά περίπτωση μόνο) Απόκρυψη σύγκρουσης συμφερόντων Πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων, που περιλαμβάνει ετήσια δήλωση και μητρώο Δωροδοκίες και μίζες Τήρηση των προθεσμιών υποβολής των προσφορών Επανεξέταση δείγματος επιλεχθεισών προσφορών για τον εντοπισμό ενδείξεων όπως π.χ. ότι η επιλεγείσα προσφορά είναι πολύ κοντά στην επόμενη χαμηλότερη προσφορά ότι έχουν επιλεγεί καθυστερημένες προσφορές και/ή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο προσφέρων που επιλέχθηκε είχε ιδιωτική επικοινωνία με το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τις συμβάσεις

Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης. Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ

Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης. Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ Αθήνα, 6-7/2/2013 Εκπαίδευση στελεχών ΟΤΑ Δικαιούχων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ 1 Στο Σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης Άρθρο 8 : Επαληθεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: 1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα 1 Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: επιλογή υποψηφίων (φύλλο εργασίας 1 του λογιστικού φύλλου) υλοποίηση των έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ στις ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ στις ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ στις ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Πρόληψη της απάτης σημαίνει: Πολιτική: σαφές μήνυμα από το ανώτερο επίπεδο Διοίκησης Κουλτούρα: ενεργώ με ακεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

4.1.4 Εντοπισμός υπονοιών απάτης

4.1.4 Εντοπισμός υπονοιών απάτης 4.1.4 Εντοπισμός υπονοιών απάτης Ο ορισμός της «υπόνοια απάτης» απαντάται στο άρθρο 27 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 ως «κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση διοικητικής ή δικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2014 C(2014) 5136 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.7.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ Α. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ α/α Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Ο χειριστής να έχει αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.5.2014 L 138/5 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Μ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη 16-11-2015. Αριθμ. Πρωτ. 3382/16-11-2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη 16-11-2015. Αριθμ. Πρωτ. 3382/16-11-2015 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 19588 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 1. τις διατάξεις του Ν.717/1977 (ΦΕΚ Α 297/06.10.1977) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1975 EL 01.01.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού: - προμήθεια εξοπλισμού ή αναλωσίμων εφ άπαξ ή επαναλαμβανόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμυνταίο: Τραπεζικές υπηρεσίες 2015/S 025-042341. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμυνταίο: Τραπεζικές υπηρεσίες 2015/S 025-042341. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42341-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμυνταίο: Τραπεζικές υπηρεσίες 2015/S 025-042341 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ

Πλαίσιο σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ Πλαίσιο σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ (γνωστές επίσης ως ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με την

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Β - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Β - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Β - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΌΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕυρωπαϊκόςΌμιλοςΕδαφικής Συνεργασίας

ΕυρωπαϊκόςΌμιλοςΕδαφικής Συνεργασίας ΕυρωπαϊκόςΌμιλοςΕδαφικής Συνεργασίας Κωνσταντία Κωνσταντίνου Γραφείο Προγραμματισμού ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Θεσμικό Πλαίσιο Διαδικασία υποβολής αίτησης για ίδρυσηεοεσμεέδρατηνκύπρο Γνωστοποίηση για την πρόθεση συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-2ΘΠ. 1 Άτομο- Διοικητική Υποστήριξη

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-2ΘΠ. 1 Άτομο- Διοικητική Υποστήριξη Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88974 Θεσσαλονίκη, 28/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 28 Σεπτεμβρίου 2011 Προοίμιο Το όραμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ( 1 ) «Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26.7.2005 C 183/21 III (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα