εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and σκυροδέματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and σκυροδέματος transportation Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing Εργοταξιακά συγκροτήματα Work site concrete batching παραγωγής σκυροδέματος plants Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος Concrete compaction by vibration Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Self compacting concrete Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Steel reinforcement for concrete Προένταση σκυροδέματος Concrete post- & pre-tensioning κλπ Ικριώματα - καλούπια Ικριώματα Scaffolding (falsework) Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) Concrete formwork Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) Formation of final surfaces in cast έγχυτου σκυροδέματος concrete without use of mortars 02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης χωματουργικών Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των Works zone grubbing and clearing εργασιών Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος Removal of the top layer of the εδαφικού υλικού soil κλπ Εκσκαφές Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και General excavations for Road and υδραυλικών έργων Hydraulic works Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων General excavations for Buildings Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων Excavations for foundation works Management of excavation Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και materials and exploitation of αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων dumping sites Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων Quarry sites and borrow areas και δανειοθαλάμων development and exploitation Επιχώματα / Επενδύσεις Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials Refill of excavations for foundation works ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 1 / 21

2 Μεταβατικά επιχώματα transition embankments Οπλισμένα επιχώματα Reinforced embankments lining of road embarkment slopes Επένδυση πρανών - πλήρωση and filling of road islands with νησίδων με φυτική γή horticultural soil Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων Rip-rap for road slope protection Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις Dealing with public networks εκσκαφές during excavation works Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας Soil improvement and stabilization using lime, pozzolans, cement and calcareous fly ash 03 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Τοιχοδομές Λιθόκτιστοι τοίχοι Natural stone masonry Τοίχοι από οπτόπλινθους Clay bricks masonry Επιχρίσματα Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου Coatings using in-situ mortars Μεταλλικές κατασκευές Σφράγιση αρμών κτιρίων Sealing of building joints Επιστεγάσεις - πλαγιοκαλύψεις Επικεραμώσεις στεγών Roof coverings with clay roofing tiles Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα Roof coverings with self Μονώσεις αυτοφερόμενα Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωση Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες supporting metal sheet products Roof coverings with steel sheets with upwards trapezoidal corrugations without insulation Roof coverings with steel sheets having downwards trapezoidal corrugations, thermal insulation and waterproofing layers Waterproofing of roofs and terraces with asphaltic membranes Waterproofing of roofs and terraces with PVC membranes Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC Θερμομονώσεις δωμάτων Thermal insulation of terraces Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων Thermal insulation of external walls Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών Thermal insulation of clay roofing στεγών tiles Συστήματα μόνωσης εξωτερικού External wall insulation systems κελύφους κτιρίου με διογκωμένη with expanded polystyrene (EPS) πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα boards and fibre mesh reinforced συνθετικά επιχρίσματα synthetic coatings ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 2 / 21

3 03-07 Επενδύσεις - επιστρώσεις - ψευδοροφές Ξύλινα καρφωτά δάπεδα Nail and staple hardwood flooring Ξύλινα κολλητά δάπεδα Glue down hardwood flooring Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, Ceramic tiles covering of indoor εσωτερικές και εξωτερικές and outdoor surfaces Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Natural stone paving Επένδυση τοίχων με πλάκες Cladding with marble, granite and μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων natural stones Δάπεδα με μοκέτα Textile floor coverings Βινυλικά δάπεδα Vinyl tile flooring Υπερυψωμένα δάπεδα Raised access flooring Ψευδοροφές με γυψοσανίδες Gypsum boards for suspended ceilings Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές Sound absorbing suspended ceilings Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες Fibre cement boards suspended ceilings Κουφώματα -υαλουργικά Ξύλινα κουφώματα Wooden windows and doors Σιδηρά κουφώματα Steel windows and doors Κουφώματα Αλουμινίου Aluminium windows and doors Κουφώματα από συνθετικά υλικά Synthetic windows and doors Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή Single layer and laminated glass υαλοπίνακες glazing Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό Insulated (double) glazing Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας Fire resistant glazing - Fire resistant wall partitions with glass tiles Glass doors made of security glass Ξυλουργικές Εργασίες Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα Built-in furniture Χρωματισμοί Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος Concrete painting Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων Render and plaster painting Αντισκωριακή προστασία και Corrosion protection and painting χρωματισμός σιδηρών επιφανειών of steel Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών Wood painting 04 Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες Building piping systems under pressure with black welded steel tubes Building piping systems under pressure with seamless steel tubes Building piping systems under pressure with copper tubes ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 3 / 21

4 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής Αποχέτευση Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων Building piping systems under pressure with polyethylene tubes Building piping systems under pressure with flexible, reinforced plastic tubes Building piping systems under pressure with welded, galvanized steel tubes Building piping systems under pressure with seamless, galvanized steel tubes Building piping systems under pressure with stainless steel tubes Building piping systems with linear plastic tubes using free flow General requirements for domestic sewerage systems General requirements for nondomestic sewerage systems Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Sanitary ware, common Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Sanitary ware for disabled Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) persons Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής Bath and WC ancillary equipment Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα Floor gullies, odour-trap Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα Floor gullies, not odour-trap Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός Outdoor manholes of building κτιρίου (ανοικτής ροής) sewerage systems Στόμια ελέγχου - καθαρισμού Inspection-cleaning outlets of σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, buildings sewerage piping, inside εντός ή εκτός φρεατίου or without manholes 4-05 Πυρόσβεση Πυροσβεστικές φωλέες Fire hose reels' cabins Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς Dry powder and carbon dioxide κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα portable fire extinguishers Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες Dry powder automatic fire ξηράς κόνεως extinguishers Πυροσβεστικοί σταθμοί Fire stations (closets) Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Αερισμού/ Αεραγωγοί Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα Airducts of metallic sheets Μονώσεις αεραγωγών με Airducts insulation with glasswool υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα or rockwool Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη Airducts insulation with foamed ελαστομερή υλικά elastomeric materials Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια Εγκατάσταση Χαλυβδίνων Λεβήτων Installation of steel boilers ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 4 / 21

5 04-20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών Electrical installation piping with εγκαταστάσεων steel conduits Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών Electrical installation piping with εγκαταστάσεων plastic conduits Εσχάρες και σκάλες καλωδίων Cable trays and ladders for cables Πλαστικά κανάλια καλωδίων Plastic cable trunking Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας Power distribution cables Ηλεκτροστάσια -Υποσταθμοί Υποβιβασμού Μέσης Τάσης Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας Uninterrupted power supply units (UPS) Roof circuits of lightning protection systems Conductors of lightning protection systems 05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τεχνικά έργα και γέφυρες Προκατασκευασμένες προεντεταμένες Prefabricated, post tensioned δοκοί beams Προβολοδόμηση γεφυρών με Bridge construction with the σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπου balanced cantilever method Κατασκευή φορέων γεφυρών με Bridge construction with precast προκατασκευασμένους σπονδύλους segments Ελαστομεταλλικά εφέδρανα Elastomeric bearings Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών Bridge deck joints Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών Bridge deck waterproofing with με συνθετικές μεμβράνες synthetic membranes Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Bridge drainage systems Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και Fixing of guard rails and lighting ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή poles on bridge decks and walls τοίχων Λοιπά τεχνικά έργα Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών Kerbs, gutters and roadside concrete lined drainage ditches Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas Αντιρρυπαντική επάλειψη Antigraffiti coatings Ηχοπετάσματα οδών Road sound barriers Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών Road anti-glare systems Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και Stepped slope gutters and their φρεάτια εισροής-εκροής αυτών inflow - outflow shafts Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Rockfall protection barriers Οδοστρώματα Στρώση έδρασης οδοστρώματος από Road pavement subgrade layer ασύνδετα εδαφικά υλικά Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο with unbound soil Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with lime stabilized soil ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 5 / 21

6 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γής Road pavement subgrade layers with cement stabilized soil and cement bounded granular materials Road pavement layers with unbound aggregates Road pavement layers with cement bounded aggregates Roller compacted concrete pavement Road shoulders with horticultural soil and aggregates mixture Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού Skid resistant asphalt concrete σκυροδέματος wearing course Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική Skid resistant asphalt slurry σκυρομαστίχη wearing course Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού Milling of asphalt concrete οδοστρώματος pavements Ανακατασκευή στρώσεων Full depth road pavement οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή reclamation with cold in-situ ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους recycling and addition of foamed ασφάλτου (CIR) asphalt Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος Road pavement layers with cement bound recycled materials resulting from asphalt concrete and underlying layers milling Asphalt emulsion coating for the protection of stabilized pavement layers Σήμανση Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης Removal of pavement markings Ανακλαστήρες οδοστρώματος Retroflecting road studs Οριοδείκτες οδού Road delineators Αφαίρεση πινακίδων και ιστών Removal and/or repositioning of κατακόρυφης σήμανσης, ή/και traffic signs and webs επανατοποθέτηση αυτών Διατάξεις στήριξης πινακίδων Traffic signs mounting and κατακόρυφης σήμανσης support systems Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ) Changeable message signs Ασφάλιση οδών Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης Expropriation zone markers Μόνιμη περίφραξη οδών Permanent road fences Οδοφωτισμός κλπ Υποδομή οδοφωτισμού Infrastructure for road lighting Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών Road lighting columns and fixtures Infrastructure for road emergency telephones ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 6 / 21

7 06 ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δάπεδα αεροδρομίων Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα Airport runways made of concrete Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα Concrete joints of airport runways Υποδομή σήμανσης αεροδρομίων Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής φωτιστικής έντασης Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχου In-pavement runway edge light systems Elevated runway edge light systems Linear belt conveyor systems for air terminals Closed loop belt conveyor systems for air terminals 07 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Ειδικά θέματα χαράξεων γραμμής Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής Rail tracks alignment Ειδικές τοπογραφικές εργασίες γραμμής Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης Στρώση Γραμμών Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών - Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές Marking of rail track center line and expropriation zone limits with guard stakes General requirements for rail tracks laying - Geometric tolerances - Typical cross sections Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής Rail tracks ballast Οριζοντιογραφική και υψομετρική Rail tracks alignment adjustments τακτοποίηση γραμμών με βαρέα with heavy equipment μηχανήματα γραμμής Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με Rail tracks control with καταγραφικό όχημα Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης profilometric wagon General requirements for jointed rail tracks laying Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and distressing Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) at ambient temperature Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with heating devices ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 7 / 21

8 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων Επίβλεψη, επιθεώρηση γραμμών Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ) Συντήρηση Γραμμών Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) Συσκευές γραμμής Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) Συγκολλήσεις - αναγομώσεις σιδηροτροχιών Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών Υλικά γραμμής Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ» Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN» Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και «SIMPLEX» Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» (SKL12) Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» (SKL14) Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S» Υγιεινή και Ασφάλεια Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with hydraulic jacks Inspection of continuous welded rail tracks Maintenance of continuous welded rail tracks Adjustment of expansion devices of continuous welded rail tracks Αluminothermic welding of rail tracks Repair of rail track damages caused by spinning wheels with electrode refill Flash butt welding of track switches for continuous welded rail tracks Rail track switches electrode refill and flash butt welding Rail track fasteners, type K Rail track fasteners, type RN Rail track fasteners, types NABLA and SIMPLEX Rail track fasteners, type KS (SKL 12) Rail track fasteners, type W14 (SKL 14) Rail track insulated glued joints, type S Terms and requirements for health, safety and protection of the environment during the execution of railroad works 08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Ditch and channel excavations Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων Clearing, snagging and dredging of rivers, streams and drainage ditches Trench excavations for utility networks ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 8 / 21

9 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων Underground utilities trench δικτύων backfilling Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με Trenchless utilities installation εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του with soil displacement methods εδαφικού υλικού Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με Trenchless utilities installation εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του with soil removal methods εδαφικού υλικού Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, Wire-mesh gabions for slope, river πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) bed and embankment protection Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για Rip-rap on geotextile for slope την προστασία κοίτης και πρανών and river bed protection Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών Φίλτρα στραγγιστηρίων από Underdrain filters with graded διαβαθμισμένα αδρανή aggregates Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων Geotextiles for underdrains Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων Drain relief valves (vents) in διωρύγων επενδεδυμένων με concrete lined channels σκυρόδεμα Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά Surface drainage with geosynthetics Channels and reservoirs concrete lining. Porous concrete substrate Concrete casting using slipform pavers Concrete structures with special waterproofing, abrasion and chemical attack resistance requirements Waterproofing of concrete structures using asphaltic membranes Protective coatings of hydraulic concrete structures using in-situ or ready-mixed cement mortars Saw cutting joints in concrete slabs Waterstops for concrete joints Concrete structures joint gap filling Concrete structures joint sealing using asphaltic mastics Concrete structures joint sealing using elastomeric materials ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 9 / 21

10 Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ Σωληνώσεις - Δίκτυα Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u- PVC Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u Clay barrier liners for ponds and landfills Pond and landfill membrane lining cushion layer of fine graded granular materials Pond and landfill membrane lining protection/filter layer of graded granular materials Pond and landfill lining with HDPE membranes Pont and landfill lining membrane ballast cylinders Pond and landfill lining membrane vents pressurized u-pvc pipe networks pressurized u-pvc pipe networks PVC for sewage Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου Glass-reinforced polyester πολυμερούς κατασκευασμένους με produced by filament winding περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP) (FW-GRP) pipe networks Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από Fibre cement pipe networks fro σωλήνες ινοτσιμέντου drainage and sewage Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας Cast iron butterfly valves Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών Pipeline components dismantling joints Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας Double orifice air relief valves Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων Warning tape above buried utilities Retrofitting of concrete paving Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις slabs along constructed θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων underground utility Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμα Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές Retrofitting of kerbs and gutters along constructed underground utility Prefabricated concrete manholes Prefabricated manholes made of polymer-reinforced concrete (PRC) Grey cast iron gully tops Hand welded gully tops ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 10 / 21

11 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές Press welded gully tops Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο Ductile iron gully tops Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διώρυγων Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα Factory produced floor drainage channels Rust protection of steel structures used in hydraulic works Installation of open channel flow level control gates Corrugated galvanized steel conduits Αντλιοστάσια Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και Pumps for water supply and άρδευσης irrigation pumping stations Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Electric motor pumps for water supply and irrigation pumping stations Γερανογέφυρες αντλιοστασίων Overhead cranes of pumping stations Αεροφυλάκια αντλιοστασίων Pumping stations air vessels Pipelines and control devices for Σωληνώσεις και συσκευές water supply and irrigation αντλιοστασίων pumping stations Έργα Υδρογεωτρήσεων Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων Water wells drilling Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων Pumps for water wells Καθαρισμός και ανάπτυξη Water wells cleaning and υδρογεώτρησης development Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης Water wells test pumping Αντλήσεις Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work-site water pumping Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων Wastewater and sludge pumping Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well points Dewatering with well points 09 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Sea-bed dredging Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση Sea-bed rock excavations using εκρηκτικών υλών explosives Εργασίες Βελτίωσης Πυθμένα Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με Sea-bed improvement with sand αμμοχαλικώδη υλικά and gravel Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια Underwater vertical wick drains Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτων Underwater laying of geotextiles ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 11 / 21

12 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων Ύφαλες επιχώσεις Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά Λιθορριπές Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας Λιθόριππος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορροπή Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιμενικών έργων με λιθορριπή Φυσικοί Ογκόλιθοι Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών Τεχνητοί Ογκόλιθοι Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων από σκυρόδεμα Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα Κυψελωτά κιβώτια (caissons) Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα Ανωδομές Λιμενικών Έργων Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων Ύφαλες σκυροδετήσεις Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση Underwater laying of geogrids Construction of underwater stone columns Underwater embankments with granular borrow pit or quarry materials Underwater embankments with suitable sea bed excavation materials Coast reclamation with selected sand and gravel materials Rockfill prism and levelling layer for the foundation of marine structures Rockfill core of marine gravity structures Backfill of marine structures with rock materials Rockfills in concrete block cells of marine structures Rockfills in floating caisson cells of marine structures Rip-rap armouring of breakwaters and shore protection structures Compact concrete blocks for marine structures Cellular and special shape concrete blocks for marine structures Concrete blocks for slope protection of marine structures Precast concrete elements for marine structures Concrete caissons for marine structures Marine structures with unreinforced or lightly reinforced concrete Marine structures with reinforced concrete Marine structures' expansion joints Gravity marine structures with underwater concrete casting ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 12 / 21

13 Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση Πάσσαλοι - Πασσαλοσανίδες Λιμενικών - Θαλασσίων Έργων Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων Εξοπλισμοί ανωδομών λιμενικών έργων Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων/σκαφών Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων Δάπεδα Λιμενικών Έργων Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα Filling of the blocks cells and the gaps among the blocks and/or marine structures with underwater concrete casting Gap filling or retrofitting of gravity marine structures using underwater concrete casting Driven steel piles in marine works Cast and ductile iron quay side bollards Quay fittings made of steel, cast iron or stainless steel Harbour deckings made of concrete, reinforced or not Harbour deckings made of fibre reinforced concrete Harbour deckings made of concrete cobblestones Joints of concrete harbour deckings λιμενικών έργων Πλωτές Κατασκευές Λιμενικών Έργων Πλωτοί προβλήτες / Κυματοθραύστες Floating docks and wave breakers Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP) Υγιεινή Ασφάλεια και Προστασία Περιβάλλοντος Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών έργων Underwater pipeline systems with steel pipes Underwater pipeline systems with reinforced concrete pipes Underwater pipeline systems with high density polyethylene (HDPE) pipes Underwater pipeline systems with glass reinforced polymers (GRP) pipes Health - Safety and Environmental Protection requirements for marine works 10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών Καθιστικά υπαίθριων χώρων Park benches Κάδοι απορριμμάτων Litter receptacles Εξοπλισμός παιδικής χαράς Open playgrounds equipment Εγκατάσταση Πρασίνου Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων Planting of trees and shrubs ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 13 / 21

14 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά Lawn turf sowing Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα Laying ready made lawn turf Εγκατάσταση χλοοτάπητα Installation of lawn turf on athletic αγωνιστικών χώρων fields Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου) Planting of Mesembryanthemum Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών Lawn planting on slopes Temporary erosion control Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα - structures utilizing locally κλαδοδέματα - ξυλοφράκτες - available timber (contour log κλαδοπλέγματα terraces etc) Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου Planting of indoor plants Φύτευση πολυετών, μονοετών και Planting of bulbs, or annual and βολβωδών φυτών perennial plants Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων Transplanting of existing trees δένδρων - θάμνων and shrubs Υποστύλωση δένδρων Trees staking Συντήρηση Πρασίνου Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης Reshaping of plant irrigation φυτών basins Άρδευση φυτών Irrigation of plants Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών Irrigation of lawn, ground cover εδαφοκάλυψης - χλοοτάπητα πρανών plants and slope cover plants Χρήση λιπασμάτων Application of fertilizers Κλάδεμα δένδρων Lopping and pruning of trees Κλάδεμα θάμνων Pruning of shrubs Κούρεμα χλοοτάπητα Lawn mowing Φυτοπροστασία Plant protection Καταπολέμηση ζιζανίων Weed control methods Καθαρισμός χώρων πρασίνου Grassed areas clearing Βελτίωση χλοοτάπητα lawn improvement Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων Indoor plants tending Διάφορες Εργασίες Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων Cutting of trees and shrubs and stump removal Αρδευτικά δίκτυα Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων Construction of plant irrigation networks Υλικά Έργων Πρασίνου Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού Supply and handling of planting material 11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Βαθιές Θεμελιώσεις Πάσσαλοι δι εκσκαφής (έγχυτοι) Bored, in-situ cast concrete piles Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι) Driven piles Μικροπάσσαλοι Micro-piles Έργα Αντιστηρίξεων Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες Διαφραγματικοί τοίχοι Diaphragm walls Retaining structures with steelsheet piles ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 14 / 21

15 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις Prestressed anchors Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη Retaining structures with reinforced earth Βελτίωση Εδάφους Δυναμική συμπύκνωση εδαφών Dynamic soil compaction Δονητική συμπύκνωση εδαφών Vibratory soil compaction Δονητική Αντικατάσταση εδαφών Vibratory soil replacement (stone (Κατασκευή χαλικοπασσάλων) column construction) Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) Soil piles using jet grouting Ενεματώσεις εδάφους Soil grouting Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια Vertical wick drains 12 ΣΗΡΑΓΓΕΣ Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Σηράγγων Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων Tunnel worksite ventilation Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων Tunnel worksite lighting Χωματουργικά Σηράγγων Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή σημειακής κοπής Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των σηράγγων Υποστήριξη Σηράγγων Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγων Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης με μηχανισμό διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ) Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης μέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RΒ) Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo (αγκύρια SN Perfo) Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN) Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex (αγκύρια SWX) Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια SDBr) Tunnel excavation with conventional means Tunnel excavation with full-facers or roadheaders Infiltration and mud control during tunnel construction Steel frames for initial tunnel support Lattice girder frames for initial tunnel support Adjustable (sliding) steel frames for tunnel support Sprayed concrete for underground works and tunnels General requirements for tunnel support anchoring Tunnel support with partially grouted mechanically anchored rock bolts (EB bolts) Tunnel support with resin anchored rock bolts (RB bolts) Tunnel support with Perfo type hollow tube dowels (SN perfo dowels) Tunnel support with simple fully grouted bolts (SN dowels) 'Tunnel support with Swellex dowels (SWX dowels) Tunnel support with self drilling anchors (SDBr dowels) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 15 / 21

16 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης με σφηνούμενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL) Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες αγκυρώσεις εδάφους (αγκύρια PSA) Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου Tunnel support with set type rock anchors (SPL dowels) Tunnel support with prestressed soil anchors (PSA anchors) Heavy forepoling Light forepoling and spiling Μικροπάσσαλοι σηράγγων Micro-piles in tunnels Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου Reinforcement meshes for σκυροδέματος σηράγγων sprayed concrete in tunnels Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων Μόνιμη επένδυση σηράγγων από Tunnel lining with cast in-situ έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα concrete Μόνιμη επένδυση με Tunnel lining with prefabricated προκατασκευασμένα στοιχεία από concrete segments οπλισμένο σκυρόδεμα Στεγάνωση Σηράγγων Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με Tunnel lining waterproofing with συνθετικές μεμβράνες Γεωϋφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων Διατρήσεις - Τσιμεντενέσεις Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ synthetic membranes Geotextiles for the protection or drainage of tunnel lining waterproofing membranes Drilling in tunnels for grouting, anchoring, instrumentation etc Τσιμεντενέσεις σηράγγων Cement grouting in tunnels Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων Tunnel grout holes' fittings σηράγγων Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης Tunnel drainage holes' fittings σηράγγων Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων Convergence monitoring of tunnel επιφανειών και επένδυσης σηράγγων excavation surfaces and linings Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων Strain gauges 13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Χωμάτινα και Λιθόρριπτα Φράγματα με αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και Impervious core of zoned earth λιθορρίπτων φραγμάτων and rockfill dams Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου Fine filter layer of zoned earth and χωματίνων και λιθορρίπτων rockfill dams φραγμάτων Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου - στραγγιστηρίου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από αμμοχάλικα Coarse filter - drainage layer of zoned earth and rockfill dams Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of sand and gravel ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 16 / 21

17 Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of excavated rock materials Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of random materials Upstream rip-rap of zoned earth and rockfill dams Downstream rip-rap of zoned earth and rockfill dams Φράγματα με ανάντη πλάκα σκυροδέματος (CFRD) Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη Special filter zone of concrete πλάκα σκυροδέματος faced rockfill dams (CFRD) Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα Filter zone of concrete faced σκυροδέματος rockfill dams (CFRD) Μεταβατική ζώνη φραγμάτων με Transition zone of concrete faced ανάντη πλάκα σκυροδέματος rockfill dams (CFRD) Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από αμμοχάλικα Shoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) consisting of sand and gravel Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από βραχώδη υλικά Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με ελαστικές ταινίες Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων για διακοπή της συνάφειας των αρμών Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με επάλειψη στεγανωτικών υλικών Shoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) consisting of excavated rock materials Downstream rip-rap of concrete faced rockfill dams (CFRD) Impervious embankment of concrete faced rockfill dams (CFRD) Random materials zone of concrete faced rockfill dams (CFRD) Construction of upstream slab of concrete faced rockfill dams (CFRD) Waterproofing of upstream slab joints of concrete faced rockfill dams (CFRD) with elastic strips Waterproofing of upstream slab joints of concrete faced rockfill dams (CFRD) with metallic strips Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab coatings for the prevention of joints adhesion Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints filling with flexible materials Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints sealing and waterproofing Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab waterproofing coatings ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 17 / 21

18 13-03 Φράγματα από σκληρό επίχωμα Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Σκληρό επίχωμα) Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Κ.Σ) Lean roller compacted concrete dams (lean RCC dams) Roller compacted concrete dams (RCC dams) Όργανα μετρήσεων και παρακολούθησης της συμπεριφοράς φραγμάτων Κλισιόμετρα Inclinometers Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου (όργανα IDEL) Vertical magnetic extensiometers Βάθρα τριγωνομετρικών σημείων Triangulation pillars (trig points) Reference benchmarks for Βάθρα μέτρησης επιφανειακών surface deformation topographic μετακινήσεων surveys Υδραυλικά Καθιζησίμετρα Hydraulic settlement gauges Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων Strong motion accelerographs. Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής Vibrating wire piezometers Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Open standpipe piezometers, of Casagrande) Casagrande type Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών Earth pressure cells Σύστημα μέτρησης διαρροών Seepage monitoring system Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων Load cells for monitoring anchors Κύτταρα μέτρησης φορτίου Load cells attached on steel χαλύβδινων πλαισίων support sets Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων Fixed extensiometers in boreholes Σύστημα μέτρησης σύγκλισης Convergence monitoring of υπογείων εκσκαφών με οπτικούς στόχους underground excavations using reflective targets Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης Automatic data acquisition and storage system for geotechnical instrumentation measurements Τερματικός οικίσκος οργάνων Work site instrumentation control cabin 14 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κατασκευές από σκυρόδεμα Καθαρισμός επιφανείας Removal of loose or adhered σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή material from concrete surfaces ξένα υλικά Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού Preparation of concrete surfaces for retrofitting or strengthening works Partial demolition of concrete elements with preservation of reinforcement Partial demolition of concrete elements without preservation of reinforcement ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 18 / 21

19 Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα) Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες) Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων Drilling in concrete elements without cut-off of existing reinforcement Drilling in concrete elements with cut-off of encountered reinforcement Local retrofitting of concrete element damage caused by reinforcement corrosion Local retrofitting of concrete element damage, not extending to the reinforcement Cross section retrofitting of structural elements with local disintegration Filling of narrow concrete cracks Filling of wide concrete cracks Strengthening - retrofitting of reinforced concrete structures by gluing of fibre reinforced polymeric fabrics (FRP fabrics) Strengthening - retrofitting of reinforced concrete structures by gluing of fibre reinforced polymeric strips (FRP strips) Surface cleaning of exposed steel reinforcement bars Repair of exposed open reinforcement stirrups Strengthening of concrete members with weldable reinforcement steel, by welding additional bars on the existing ones. Strengthening of concrete members with weldable, under preconditions, reinforcement steel, by welding additional bars on the existing ones. Anchoring of new steel reinforcement bars in existing concrete elements Placing of dowels in concrete elements Placing of simple fully grouted bolts in concrete elements Strengthening or retrofitting of concrete structures with epoxy bonded steel sheets ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 19 / 21

20 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών δομικού χάλυβα Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος Φέρουσες Τοιχοποιίες Strengthening or retrofitting of concrete structures with encased steel frames Strengthening of concrete elements by confinement with structural steel jackets Strengthening or retrofitting of concrete structures with sprayed concrete jackets Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας Removal of plaster coatings from masonry Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας Clearing of masonry surface Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας Widening of masonry joints Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με Partial masonry wall demolition μηχανικά μέσα with mechanical tools Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με Partial wall demolition with hand εργαλεία χειρός tools Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με Partial wall demolition with θερμικές μεθόδους thermic methods Αποκατάσταση τοιχοποιίας με Masonry retrofitting with grouting εφαρμογή ενεμάτων Επισκευές μεγάλων ρωγμών Repair of wide masonry cracks τοιχοποιίας με σποραδική with sparse replacement of αντικατάσταση των λιθοσωμάτων masonry units across the cracks κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή) Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες συρραφής Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματος Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος Repair of wide masonry cracks with wall-stitching Existing masonry strengthening with a new, high strength and/or reinforced render or plaster Strengthening masonry walls by placing an adjacent masonry wall Masonry strengthening with unilateral layer of reinforced concrete Masonry strengthening with bilateral layer of reinforced concrete Επισκευές τοίχων πλήρωσης Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από Removing infill walls from the το φέροντα οργανισμό concrete structure Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων Retrofitting of infill wall cracks πλήρωσης 15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με Structures demolition with χρήση εκρηκτικών explosives Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο Structures demolition with the βάρος falling weight method Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με Structures demolition with μηχανικά μέσα mechanical means ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 20 / 21

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 328.976,00 (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -1, μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ELOT EN ISO 2001:2008

ELOT EN ISO 2001:2008 ELOT EN ISO 2001:2008 πεδία εφαρμογής application fields Sintecno Hellas ABETE Άποψη των Ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής Αισίως 33 Χρόνια Εμπειρίας Η SINTECNO Α.Ε. είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ: Συντήρηση Επισκευή σχολικών κτιρίων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Company s Information Brochure

Company s Information Brochure Company s Information Brochure Geotechnical and Geoenvironmental Investigations Engineering LaboratoryTesting In-situ Testing, Measurements & Geotechnical Monitoring Geotechnical Engineering Design Management

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα